Moment

inercije motornih vozila

SADRŽAJ
1. UVOD ......................................................................................................................................... 2 2. MOMENT INERCIJE MOTORNIH VOZILA .......................................................................... 3 2.1 Tromost ili inercija ................................................................................................................ 3 2.2 Moment inercije .................................................................................................................... 3 2.3 Moment inercije (tromosti) motornih vozila......................................................................... 4 3. ZAKLJUČAK ............................................................................................................................. 7 4. LITERATURA ........................................................................................................................... 8

1

Moment inercije mase vozila oko vertikalne ose položene kroz težište uzima se za proračun da je vozilo pravokutno tijelo jednolične gustoće. 2 . masa je mjera tromosti tijela. Što je moment inercije nekog tijela veći to ga je teže pokrenuti u rotaciju ili zaustaviti njegovu rotaciju.Moment inercije motornih vozila 1. Tromost ili inercija je jedno od osnovnih svojstava svih čestica u svemiru koje imaju masu. UVOD Moment inercije ili moment tromosti mjera je tromosti za kružno gibanje. To se svojstvo manifestira kao opiranje tijela promjeni stanja gibanja. Može se reći da je moment inercije rotacijska analogija mase. tj.

masa je mjera tromosti tijela. To se svojstvo manifestira kao opiranje tijela promjeni stanja gibanja. Dobar ilustrativni primjer za slučaj promjene intenziteta brzine je vožnja u automobilu. inercijalni efekti se pojavljuju i kod čistog rotacijskog gibanja (stalno mijenjanje smjera gibanja). Sama masa u takvom slučaju nije dovoljno dobra veličina pa se uvodi pojam inercijalnog momenta. tj. Može se reći i da je moment djelovanje sile na nekom kraku. Svi znaju iz iskustva da prilikom ubrzavanja u vožnji sjedalo pritišće na naša leĎa. Ova je formula potpuna rotacijska analogija formule Fin = m·a.Moment inercije motornih vozila 2. MOMENT INERCIJE MOTORNIH VOZILA 2. kako se vidi iz formule. Moment se uvijek odnosi na neku tačku ili os oko koje se vrši rotacija. dok prilikom usporavanja nastavljamo s gibanjem prema vjetrobranskom staklu. meĎutim. Efekt je to izraženiji što je veća masa tijela i/ili prom jena brzine. a ε je kutno ubrzanje u [rad/s2]. 2. a intezitet je jednak Fin = m·a . 3 . odnosno kaže se da rotaciju vrši moment sile ili kraće moment. kao da nas nešto vuče prema naprijed. ubrzanje. na to tijelo mora djelovati sila. Za promjenu smjera gibanja nije potrebna i promjena intenziteta brzine.1 Tromost ili inercija Tromost ili inercija je jedno od osnovnih svojstava svih čestica u svemiru koje imaju masu. Vektor inercijalnih sila uvijek gleda u suprotnom smjeru od vektora ubrzanja. U osnovi. što je izrečeno prvim Newtonovim zakonom. to znači da bi se tijelu promijenio intenzitet brzine i/ili smjer brzine. Inercijalni moment se može naći i kao moment inercijalne sile za os rotacije gdje se vektor tog momenta može naći pomoću vektorskog umnoška Min = r x Fin gdje je r vektor najkraće udaljenosti pravca vektora inercijalne sile od osi rotacije usmjeren od osi prema sili. Opiranje promjeni stanja gibanja očituje se u pojavi inercijalne sile koju tijelo "osijeća" prilikom ubrzavanja i/ili prilikom gibanja po nepravocrtnoj putanji.2 Moment inercije Moment sile je vektorska fizikalna veličina kojom se u mehanici opisuje rotacija. njutnmetar (Nm). Inercijalne sile su po prirodi masene (volumenske) sile (za razliku od kontaktnih). kao da nas nešto vuče prema natrag. tj. Masa tijela je prikladna veličina za mjeru tromosti samo kod razmatranja gibanja koje uključuje translaciju. Inercijalni moment se definira kao Min = J·ε gdje je J moment inercije. Mjerna jedinica za moment je. a njegov vektor se izračunava pomoću vektorskog produkta: M  rF gdje je r vektor najkraće udaljenosti od osi ili točke za koju tražimo moment do pravca na kojem se nalazi vektor sile.

 Za dovoljno kompaktna tijela (npr.  Inertnost mase pri rotaciji raste s kvadratom udaljenosti od osi rotacije. MeĎutim. za razliku od mase. Mjerna jedinica za moment inercije je kgm². Za neko tijelo sastavljeno od N materijalnih čestica moment inercije za neku os je jednak zbroju momenata inercije svih materijalnih čestica za tu istu os: J a   mi  ri 2 i 1 N Nekoliko činjenica bitnih za razumijevanje momenta inercije:  Što je neka masa udaljenija od osi rotacije.dužina vozila (m)  M.masa vozila (kg)  polumjer inercije (m) Ako se uzima u obzir teret u prtljažniku. moment inercije odreĎuje se prema izrazu: I o  I o  M p  e2 4 . Može se reći da je moment inercije rotacijska analogija mase. već i o obliku 2. te se moment inercije odreĎuje prema izrazu: B 2  L2 Io  M  12 2 Io  M  i ili gdje je:  B. on ovisi o osi oko koje se dešava rotacija tijela.širina vozila (m)  L.  Materijalna točka nema vlastitih momenata inercije jer nema protežnost. Matematička definicija momenta inercije materijalne točke mase m za neku os a je: Ja = m· r2 gdje je r udaljenost te točke od osi rotacije. Što je moment inercije nekog tijela veći to ga je teže pokrenuti u rotaciju ili zaustaviti njegovu rotaciju.3 Moment inercije (tromosti) motornih vozila Moment inercije mase vozila oko vertikalne ose položene kroz težište (gibanje izvan odreĎenog pravca vožnje) uzima se za proračun da je vozilo pravokutno tijelo jednolične gustoće (samo u osobnih vozila). moment inercije nije neka nepromijenjiva veličina. to je teže vršiti rotaciju. Moment inercije Moment inercije ili moment tromosti mjera je tromosti za kružno gibanje. mala kugla) u nekim slučajevima možemo aproksimirati da nemaju vlastitih momenata inercije.  Moment inercije nekog tijela ne ovisi samo o negovoj masi i udaljenosti njegovog težišta od osi rotacije.Moment inercije motornih vozila Moment sile za neku os će biti nula kada pravac vektora sile siječe tu os ili kad je paralelan s njom.

prozilazi veoma dobro slaganje rezultata i maksimalna su odstupanja od 5 %. a u vozila koja imaju motor straga težište se nalazi iza središta za oko 5 %. pa se tako opravdava uporaba navedenog izraza i ostalih pojednostavljenja što iz tog proizlaze. a većinom je to polarni moment inercije s obzirom na vertikalnu težišnu os. a male razlike koje zbog toga nastaju u gibanju. U proračunima. gibanju u ravnini ceste.Moment inercije motornih vozila gdje je:  Io .moment inercije vozila s obzirom na težište (kgm²)  Mp . 5 . polazeći od okolnosti da masa vozila svojom težinom opterećuje točkove. mora se izračunati moment inercije za ekscentrični sudar dvaju putničkih automobila. pretpostavlja se da se težište nalazi na geometrijskoj sredini vozila prikazanog u tlocrtu. Kako se može zaključiti.masa tereta u prednjem prtljažniku (kg)  e . Pretpostavka o jednom prosječnom težištu omogućuje daljnja pojednostavljenja. uz navedenu masu vozila. Slika 1. Osim toga. U praksi ono može biti do 9 % ispred te tačke za vozila koja imaju motor sprijeda. te da tok gibanja masa redovito odgovara planarnom gibanju tj.razmak od središta tereta do težišta vozila (m) Na slijedećoj slici prikazane su vrijednosti momenta inercije pri rotacijskom gibanju voz ila izvan odreĎenog pravca gibanja. Isto tako. na osnovu analitičkog proračuna i usporednog mjerenja udruženja MIRA (Udruženje istraživača u motornoj industriji) u Engleskoj. treba dodati i udjel mase putnika i tereta u vozilu. prema tome je li težište nešto prema naprijed ili prema natrag. pri usporedbi rezultata na osnovu proračunavanja i mjerenja eksperimentalnim načinom. tj. mogu su procijeniti.

Pri jednakoj razdiobi mase na sve četiri kotača. što je najčešće u osobnih automobila.Moment inercije motornih vozila Slika 2 Kako je polarni moment inercije mase jednak zbroju proizvoda dijelova masa i kvadrata njihove duljine od težišne osi. Ako se vozilo ne okreće oko svoje vertikalne težišne osi. u metrima. moment se inercije za ovu tačku (tačku Z) računa po Steinerovom (Štajnerovom) teoremu: IZ = I0 + e2 M [kgm2] Prema tome. prema slici 2.a odnosno M 2  I o  M  ro  Bt  L2 o 4 Izraz na slici 2.b. moment inercije za neku drugu osu jednak je zbiru vlastitog momenta inercije Io za središnju osu koja prolazi kroz težište masa i položajnog momenta inercije e2 M. već oko jedne vertikalne težišne osi koja je na slici 2. moment inercije mase osobnog automobila računa se po izrazu koji je dat na slici 2. od tačke okretanja Z. vrijedi za teretno vozilo s nejednakim opterećenjima na kotačima. 6 . spojena s e = SZ.b. gdje je M ukupna masa vozila a e udaljenost izmeĎu paralelnih osa. oznaka r0 predstavlja razmak izmeĎu kotača i težišta S.

mogu su procijeniti.Moment inercije motornih vozila 3. a u vozila koja imaju motor straga težište se nalazi iza središta za oko 5 %. Masa tijela je prikladna veličina za mjeru tromosti samo kod razmatranja gibanja koje uključuje translaciju. inercijalni efekti se pojavljuju i kod čistog rotacijskog gibanja (stalno mijenjanje smjera gibanja). 7 . tj. U praksi ono može biti do 9 % ispred te tačke za vozila koja imaju motor sprijeda. ZAKLJUČAK Pretpostavlja se da se težište nalazi na geometrijskoj sredini vozila prikazanog u tlocrtu. uz navedenu masu vozila. Inercijalne sile su po prirodi masene (volumenske) sile (za razliku od kontaktnih). a male razlike koje zbog toga nastaju u gibanju. prema tome je li težište nešto prema naprijed ili prema natrag. meĎutim. Pretpostavka o jednom prosječnom težištu omogućuje daljnja pojednostavljenja. U proračunima. treba dodati i udjel mase putnika i tereta u vozilu.

dr. 3. Internet izvori:  http://hr. 1991.wikipedia.Moment inercije motornih vozila 4.wikipedia. LITERATURA 1. 2009 2. svezak II. Fakultet za saobraćaj i komunikacije. Zagreb. O. Prof.org/wiki/Moment  http://hr. Sarajevo.wikipedia. Lindov.org/wiki/Tromost  http://hr.org/wiki/Moment_inercije 8 .: Elementi sigurnosti cestovnog prometa – kinetika vozila. Rotim F.: Elementi sigurnosti cestovnih vozila – skripta predavanja.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful