P. 1
Dr Kosta Nikolić - Rat u Sloveniji 1991

Dr Kosta Nikolić - Rat u Sloveniji 1991

|Views: 32|Likes:
Published by Ibrahim Kabil
Dr Kosta Nikolić - Rat u Sloveniji 1991
Dr Kosta Nikolić - Rat u Sloveniji 1991

More info:

Published by: Ibrahim Kabil on Dec 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/02/2014

pdf

text

original

Dr Kosta Nikolić, “Rat u Sloveniji 1991.” (Istorija XX veka – br. !

"11#
10/03/2012 Kosta Nikolić, naučni savetnik Institut za savremenu istoriju Beograd, Trg Nikole a!ića, 11

"tt#$//savremenaistorija%&om/'#(11)

*+T , -./01NI2I 1331%

-lovenija je #utem nezavisnosti krenula 24% juna 1331% kada je njen #arlament, dan ranije nego !to je najavljivano, kako 5i se #redu"itrila reak&ija 2N+, sa 160 glasova 7za8, dva 7#rotiv8 i 12 7uzdr9ani"8, usvojio ustavni akt o osamostaljenju i ustavni zakon za ostvarivanje, odnosno s#rovo:enje ustavnog akta o samostalnosti i nezavisnosti -lovenije% , odlu&i slovenačkog #arlamenta istorijske reminis&en&ije imale su dominantnu ulogu% To je naj5olje izrazio ;ran&e Bučar, #redsednik -ku#!tine$ „Taj akt predstavlja kulminaciju o stogodišnjim nastojanjima slovenačkog naroda. Jugoslavija u sadašnjem obliku nije sposobna da preživi i postaje žarište potencijalnih konflikata i ratne opasnosti. Srž jugoslovenskog problema je u tome što država nikad nije bila utemeljena na sporazumu kao integratoru. ato se Jugoslavija ne može preoblikovati u tvorevinu sposobnu za život!.<1= >ilan Kučan, #redsednik *e#u5like, rekao je, izme:u ostalog, da #redlo9eni ustavni akt i ustavni zakon za njegovo ostvarivanje omogućuju slovenačkoj dr9avi #reuzimanje svi" #rava i du9nosti čije izvr!avanje je 5ilo, voljom -lovenije, do tada ,stavom iz 13)?% #reneseno na organe -;*2% , novoj situa&iji, usvajanjem ovi" akata, -ku#!tina -lovenije is#unila je #le5is&itom 7nalo9enu du9nost8 da najkasnije za !est mese&i od dana #rogla!enja odluke, o5ez5edi instuitu&ionalno@#ravne uslove koji će omogućiti *e#u5li&i -loveniji da us#ostavi eAektivnu vlast na svojoj teritoriji% Kučan je sao#!tio i da -lovenija sa 7#onosom i istorijskom o#ravdano!ću8 stu#a u me:unarodnu zajedni&u kao demokratska dr9ava% -lovenija će o5ez5editi da na njenoj teritoriji 5udu dosledno #o!tovana 7čovekova #rava i osnovne slo5ode svi" ljudi8, 5ez o5zira na narodnost, verois#ovest, rasu i druge razlike me:u njima%<2= Tako su -loven&i 7jednim munjevitim manevrom za nekoliko sati #omerili grani&e 2ugoslavije, koje su #ola stoleća 5ile sta5ilne, za oko 1B0 kilometara na istok% Bio je to #rvi čin rata8%<3=

-avezno izvr!no veće odma" je zasedalo C1?)% sedni&aD% 0lada +nte >arkovića o&enila je da su odluka slovenačke -ku#!tine i "rvatskog -a5ora označile #olitičko@#ravno i Aaktičko izdvajanje iz 2ugoslavije$ „"ve odluke predstavljaju jednostrane akte donete mimo dogovora sa drugim konstitutivnim činiocima Jugoslavije# te su zbog toga nelegalne i nelegitimne# a sve posledice tih akata ništavne. <%%%= Savezno izvršno ve$e smatra neophodnim da se bez odlaganja nastave demokratski razgovori o rešenju ustavne krize i budu$em ustrojstvu Jugoslavije# uz saglasnost svih. %a bi se omogu$ili ovakvi razgovori# potrebno je da predstavnici Srbije i &rne 'ore skinu blokadu proglašenja predsednika (redsedništva S)*J Stjepana +esi$a iz *epublike ,rvatske!%<?= ;ederalna vlada je donela jednu odluku i izdala jednu nared5u$ / za5rani us#ostavljanja takozvani" granični" #relaza unutar teritorije -;*2% , nared5i je kratko rečeno$ „ abranjuje se uspostavljanje tzv. graničnih prelaza unutar teritorije S)*J. %anom stupanja na snagu ove -aredbe# tzv. granični prelazi koji su uspostavljeni# imaju se ukloniti!%<4= -aveznoj #oli&iji i 2N+ dato je #uno ovla!ćenje da 7ne#osredno o5ez5ede8 izvr!avanje savezni" #ro#isa o #relasku dr9avne grani&e na teritoriji *e#u5like -lovenijeE za o5ez5e:ivanje dr9avne grani&e 7na graničnim #relazima i u naseljenim mestima u #ograničnom #ojasu8 tre5alo je anga9ovati i granične jedini&e 2N+$ 7Način ostvarivanja saradnje s#orazumno će utvrditi savezni sekretar za unutra!nje #oslove i savezni sekretar za narodnu od5ranu8% Nared5a se ti&ala za5rane us#ostavljanja 7takozvani" granični" #relaza8 unutar teritorije -;*2% Ta nared5a se odnosila na granične #relaze koje su za#oseli slovenački #ogranični organi%<B= To je 5io ne#osredan #ovod za iz5ijanje kratkotrajnog rata u -loveniji i za #očetak ratnog ras#leta jugoslovenske krize% ,oči #očetka ratova za jugoslovensko nasle:e izgledalo je da je #ozi&ija -r5ije i 2N+ 5ila znatno 5olja u odnosu na 7severoza#adnu koali&iju8% Kvalitet i količina oru9ja, 5rojnost i o5učenost 5oračkog sastava 5ili su na strani 2N+ i #o5eda je 5ila, tako se činilo, samo te"nička stvar% +li, Aederalistička koali&ija 5ila je inAeriorna u najva9nijim domenima svakog ratnog suko5a$ nisu #ostojali ratni &ilj i unutra!nja ko"ezija% -lovenija i Frvatska imale su #re&izan i javno o5javljen vojno@#olitički &ilj$ dr9avna i na&ionalna suverenostE narod u ove dve re#u5like doveden je #ret"odnom na&ionalnom "omogeniza&ijom do ste#ena Aanatičnosti i s#remnosti da se 9rtvuje u ime dr9avni" &iljevaE -lovenija i Frvatska stekle su veoma jake me:unarodne saveznike, tre5alo je samo #onuditi 7krunski argument8 za #unu #odr!ku, a to je 5ilo uvlačenje 2N+ i njeni" 7sr#ski" mentora8 u ratE rukovodstva o5e re#u5like do5ro su #roučile 2N+ i iza5rale su #rimerenu ratnu taktiku%<)= ,#rkos ra!irenom stereoti#u o 7sr#sko@&rnogorskoj8 2N+, ključne #ozi&ije u njenom vr"u nisu dr9ali -r5i% /d 1B ličnosti u vojnom vr"u, Grnogor&i nisu imali nijednog #redstavnika, -r5i su imali dvoji&u H Blagoje +d9ić, načelnik Ieneral!ta5a, i Jivota +vramović, načelnik 2ugoistočnog voji!ta CIII vojna o5lastD, komanda u -ko#ljuE 0eljko Kadijević se izja!njavao kao 2ugosloven, muslimani su imali I5ra"ima +li5egovića, načelnika *atne !kole, >akedon&i su 5ili +leksandar -#irkovski, načelnik Gentralnog voji!ta CI vojna o5lastD, komanda u Beogradu, i >ile *u9inovski, načelnik I u#rave Ieneral!ta5a% -loven&i su imali dva kadra H Konrad Kol!ek, komandant 0 armijske o5lasti, i -tane Brovet, Kadijevićev zamenik% Naj5rojniji su 5ili Frvati, sa uku#no osam kadrova H 2osi# Iregorić Cjedan od Kadijevićevi" zamenikaD, +ndrija -ilić, načelnik Kta5a Gentralnog voji!ta, Bo9idar Iru5i!ić, komandant *atne mornari&e, +ntun Tus, komandant *atnog vazdu"o#lovstva, Lvonko 2urjević, njegov zamenik, Ivan *adanović, načelnik Gentra visoki" vojni" !kola u Beogradu, Tomislav

ali je u5rzo do!lo do izmene i sve je #omereno za jedan dan% 2edno od va9ni" #itanja jeste i ono za!to su se savezna vlada i armijski vr" odlučili da interveni!u samo u -loveniji. +ustriji i delu >a:arske ide se radi us#ostavljanja normalnog graničnog re9ima i za!tite integriteta zemlje% . ograničena su i 5or5ena sredstva i vrste naoru9anja% Ladatkom nije 5ila #redvi:ena u#otre5a rodova #odr!ke. . ali i z5og >arkovićeve #ri#adnosti rodnoj Frvatskoj%<10= rema naknadnom iskazu +nte >arkovića. *ekao sam mu da bih se oštro suprotstavio vojnoj intervenciji J-/ u Sloveniji# iako je ne bi mogao spriječiti. *ekao mi je da nije mogao s njima stupiti u kontakt. /kcija vojske u Sloveniji izvedena je uz suglasnost 2orisava Jovi$a. jedini&e 13% kor#usa 2N+ na#ustile su kasarne u Ilirskoj Bistri&i i krenule #rema italijansko@slovenačkoj grani&i% Komandant kor#usa. a ne i u Frvatskoj' >oguće je #onuditi vi!e odgovora$ z5og #reuzimanja &arine i granični" #relaza.adijevi$a da je koristio moje ime bez mog odobrenja# jer mu nikad nisam dao suglasnost u vezi s doga0ajima u Sloveniji. *ekao je da je naša ustavna dužnost da štitimo granice S)*J. on je za interven&iju 2N+ saznao 2B% juna. i to 5ez odo5renja generala Konrada Kol!eka. kao artiljerijsko@raketni" jedini&a. i >ate e"ar.adijevi$ je odgovorio da me upravo zbog toga nije obavijestio i napustio je sastanak vlade# rekavši da se više nikad ne$e vratiti u kabinet 1lade. To nije bilo moje shva$anje 3stava. 11 tenkova. Ja sam potom pozvao .<12= Bilo kako 5ilo.adijevi$a i on mi je potvrdio da je vojska izašla iz kasarni!%<11= >arković je #otom sazvao sedni&u 0lade$ „"ptužio sam . nasilno sus#enduju njen sistem8 i da i" zato +rmija 7smatra ni!tavnim8%<3= 2edini&e 2N+ do5ile su zadatak ograničenog karaktera H na grani&e 2ugoslavije #rema Italiji. #et oklo#ni" trans#ortera i !est #rotivoklo#ni" oru:a. skladu sa tim. #o5edilo je Kadijevićevo mi!ljenje% -avezni sekretarijat za narodnu od5ranu sao#!tio je da su odluke -lovenije i Frvatske 7nelegitimne i #rotivustavne8 i da 7najne#osrednije ugro9avaju teritorijalnu &eloku#nost 2ugoslavije. u četiri sata ujutru. iako je 2N+ 5ila #rotiv nezavisnosti -lovenije. kada ga je teleAonom #ozvao >ilan Kučan i rekao mu !ta se doga:a u -loveniji$ „(itao sam ga zašto je nazvao mene# a ne (redsjedništvo i . avija&ije. komandanta 0 armijske o5lasti% / tome je o5avestio i Kta5 Teritorijalne od5rane -lovenije% . načelnik 0ojne akademije u Beogradu%<6= /sim toga.adijevi$a# s obzirom na to da J-/ nije bila mojom nadležnosti. in9injerije i drugi" rodova. i dalje je 5ila du5oko #odeljena oko toga !ta tre5a uraditi% Načelnik general!ta5a Blagoje +d9ić zagovarao je o#era&iju veliki" razmera kako 5i se uklonilo slovenačko rukovodstvo% 0eljko Kadijević je insistirao na #a9ljivijem #ristu#u H demonstra&iji sile koja će u5editi slovenačku vladu da #ovuče svoje #rogla!enje nezavisnosti% Nakon ras#rave. je anga9ovao ?B1 i savezna u#rava &arina 2)0% ljudi% rvo5itno je #okret #laniran za 2B% juni u B časova ujutru. načelnik Komandno@!ta5ne akademije. general >arjan Mad. 1ojska nije smjela donositi takve odluke bez (redsjedništva# to je uvijek bila politička odluka!. tokom 2B% juna u rano #osle#odne. koja je i 5ila i 5itno lak!i &ilj% Ne tre5a isključiti ni ira&ionalne razloge$ mr9nja generala 2N+ #rema slovenačkom rukovodstvu. o&ene da će se "rvatski #redsednik #okoriti #osle #o5edonosnog nastu#a 2N+ u -loveniji. jedini&a i slu95i% Ladatak je #redvi:ao u#otre5u oru9ja samo u slučaju nu9ne samood5rane% rvo5itnim #lanom #redvi:eno je da #lanirane snage imaju 1%330 #ri#adnika 2N+E -avezni -. u ak&iju je krenuo sa 340 vojnika.Bjondić. mino5a&ački" jedini&a. S Jovi$em sam razgovarao o doga0ajima u Sloveniji.

"d nas se samo tražio rad po zakonu i 3stavu i eliminisanje svih onih koji ne poštuju nare0enja ili razmišljaju na bilo koji način drugačije od vojnog vrha!.judstvo slovenačke #oli&ije i &arine nije razoru9ao. #a je njen #redsednik o#ozvao sve aktivne stare!ine i &ivile iz -lovenije koji se nalaze na slu95i u 2N+. a u#utio je i #oruku oAi&irima i vojni&ima iz drugi" delova 2ugoslavije$ „(redsedništvo *epublike Slovenije poziva sve starešine i vojnike koji su na služenju vojnog roka da ne učestvuju u agresiji na *epubliku Sloveniju# te da napuste jedinice J/. odr9an je #oslednji sastanak #red #očetak ak&ije% / tome je general Kol!ek za5ele9io$ „" mogu$em napadu na nas i mogu$im postupcima nije bilo ni govora. kasnim večernjim satima 2B% juna u komandi 0 armijske o5lasti u Lagre5u. #ot#uno s#remni" za krvavi o5račun% Tako je 2N+ u -loveniji gurnuta u ratnu avanturu sa nesagledivim #osledi&ama% okret je #očeo u ranim jutarnjim satima 2)% juna na uku#no sedam #rava&a% -lovenačko rukovodstvo o5ave!teno je o #okretima 2N+% Ieneral Kol!ek je #oslao telegram #remijeru eterleu$ „"bavještavamo 1as da 5. *ačunamo na suradnju svih organa i gra0ana *epublike Slovenije. (ostupit $emo i i po pravilima borbene upotrebe jedinica. vojna oblast ima zadatak da preuzme sve granične prelaze i obezbjedi državnu granicu S)*J.La"valjujući eAektu iznena:enja. Ieneral!ta5u 2N+ o&enjeno je da je na ovaj način #otvr:eno očekivanje da će se o#era&ija u -loveniji realizovati 5ez #ro5lema%<1?= Na #itanje da li su -loven&i 5ili iznena:eni #ostu#kom generala Mada ili je to 5io deo nji"ove taktike. a Jivko regl sa Aunk&ije #ot#redsednika -I0@a% Na konAeren&iji za !tam#u Kučan je rekao da će -lovenija na agresiju odgovoriti time !to će u#otre5iti sva sredstva sa kojima ras#ola9e za očuvanje svoje suverenosti%<13= -lovenački #redsednik je u#utio i #ismo #redsedni&ima ostali" jugoslovenski" re#u5lika i jo! jednom .<1B= Nasu#rot golo5radim regrutima 2N+ stajalo je 34%000 slovenački" 7teritorijala&a8. već i" je u#utio u svoje matične sastave%<13= . (reviše smo verovali u odgovorne pojedince i zanemarili suštinu političkih interesa i agresivni nacionalizam!. adatak $e biti izvršen bezuslovno. us#eo je da 5ez #ro5lema iza:e na granične #relaze kod -e9ane% . (redsedništvo Slovenije# na žalost# u nastaloj situaciji ne$e mo$i garantovati sigurnost na teritoriji *epublike Slovenije# što posebno važi za regrute koji su na služenju vojnog roka!%<16= 2anez Nrnov!ek se #ovukao iz redsedni!tva -.*2. 4tab 1rhovne komande tih dana nije nam davao nikakve informacije u kojima je inače u poslednje vreme bio škrt i selektivan.<1)= >ilan Kučan je odma" izdao javno sao#!tenje da vojni vr" 9eli da 7svim ras#olo9ivim snagama8 #reuzme kontrolu nad &eloku#nom teritorijom -lovenije% Taj čin je #rogla!en agresijom i #oku!ajem trajne oku#a&ije -lovenije. Svako otpor bit $e slomljen# a sve posljedice snosit $e naredbodavci i izvršioci!. "čito da smo potcenili trenutak koji je pred nama# veruju$i da sa obe strane postoji toliko pameti i odgovornosti da ne bi smelo do$i do oružanog sukoba.<14= *ukovodstvo 2N+ u -loveniji nije ni znalo da je slovenačka vlada 2B% juna u #ismu -I0@u najavila da će ak&iju koju je naredio >arković smatrati kao agresiju i da će joj se su#rotstaviti 7svim sredstvima8 samostalne #ravne dr9ave$ „+i nismo znali za takvu odluku slovenačkog rukovodstva. jo! uvek nije moguće dati #re&izan odgovor% .

kod Iga. iz vojni" o5jekata i u kasarnama isključena je struja. #oručnik avija&ije 1ldin Fra#ović i vazdu"o#lovno@te"nički vodnik >iroslav Kandor%<22= Teritorijalna od5rana je tako:e o#kolila kasarne 2N+ i #okrenula niz na#ada !irom -lovenije% . ka#etan +nton >erlak% Nrugi "eliko#ter Ctrans#ortni 7>I 68D o5oren je #osle #odne. #re dono!enja odluka i nji"ovog s#rovo:enja8% . ali je slovenačka vojska zauzela #ozi&ije oko aerodroma% Na istoku snage 2N+ na#ustile su >ari5or i krenule #rema o5li9njem #relazu Kentilj i #ograničnom mestu Nravogradu% 2ugoslovensko ratno vazdu"o#lovstvo je 5a&alo letke iznad razni" delova -lovenije na kojima je #isalo 7 ozivamo vas na mir i saradnju8 i 7-vaki ot#or će 5iti slomljen8% Na drugoj strani.#onovio gru5e neistine o namerama 2N+$ „. a ostatak jedini&e 2N+ #rimoran je na #redaju% Teritorijalna od5rana je tako:e #okrenula na#ade na kolone tenkova Aederalne armije kod esni&e. ti#a 7Iazela8 nad *o9nom Nolinom.omanda 5. #re!la je slovenačku grani&u kod >etlike i odma" je na#adnuta% Nekoliko sati kasnije. okviru tog roka tre5alo je #ronaći 7mirolju5iva. kod Ilirske Bistri&e% Kolona tenkova iz 32% me"anizovane 5rigade 2N+ 5lokirana je kod /rmo9a i nije us#ela da se #ro5ije kroz 5arikade% .ederalna vlada je 2)% juna od svi" 7relevantni" #olitički" Aaktora8 u 2ugoslaviji za"tevala da se na #rimenu svi" #olitički" odluka koje su donesene u #oslednja tri dana #roglasi moratorijum u trajanju od tri mese&a kako 5i se 7us#ostavilo stanje koje je 5ilo ranije. a ometano je sna5devanje jedini&a "ranom% 0r!eno je "a#!enje #ri#adnika 2N+ gde god je to 5ilo moguće% Komanda 0 armijske o5lasti 5ilo je u teleAonskom kontaktu sa #redsednikom Kučanom. kolona tenkova i oklo#ni" trans#ortera 1% oklo#ne 5rigade na#ustila je svoju kasarnu u 0r"niki kod . me:utim. verovao da se 7ne!to oz5iljnije8 mo9e desiti% 2edini&a 30B% #rotiv@vazdu!ne 5rigade. u #ovratku sa grani&e% Tom #rilikom #oginula su sva tri člana #osade$ ka#etan avija&ije >ilenko 2orgić. a u Trzinu se razvila 5or5a u kojoj je #oginulo četvoro #ri#adnika Aederalne i jedan vojnik slovenačke vojske.*2 kako 5i se razre!ila ustavna kriza$ „Savezno izvršno ve$e poziva sve gra0ane . 7alosno je bilo videti srušeni helikopter iz kojeg su se rasule vekne hleba!%<21= Feliko#terom je u#ravljao -lovena&. a tra9io je i odr9avanje sedni&e redsedni!tva -. a vlada je u#ozorena da će 2N+ koristiti "eliko#tere da #renesu s#e&ijalne jedini&e na strate!ke loka&ije% 0lada je onda u#ozorila komandu 4% armijske o5lasti da će "eliko#teri 5iti o5oreniE 2)% juna uveče slovenačka teritorijalna od5rana o5orila je #rvi "eliko#ter 2N+. demokratska i dogovorna8 re!enja o izlasku iz krize i 5udućnosti zemlje% >arković je #onovo #redlo9io slovenačkoj vladi "itan sastanak. (redlažem 1am da i 1i odluku opredelite u istom smislu# a ujedno 1as molimo da odmah opozovete vojne obveznike i oficire# državljane 1aše republike koji deluju u jedinicama J-/ u Sloveniji# jer im u takvim prilikama# iz razumljivih razloga# ne možemo više garantovati ličnu sigurnost!%<20= 0r" 2N+ u -loveniji i dalje nije. 6in jeste agresija i pokušaj trajne okupacije nezavisne *epublike Slovenije koji# izme0u ostalog# može dramatično da optereti naše dalje me0usobne odnose. voda i teleAonske linije. Brniku je na#ala vojnike 2N+ koji su dr9ali aerodrom. sa sedi!tem u Karlov&u. armijske oblasti obavestila nas je da svim raspoloživim snagama preuzima kontrolu nad teritorijom Slovenije.ju5ljane i u#utila se kao aerodromu Brnik% -tigli su nekoliko sati kasnije i zauzeli aerodrom% -vi #utni #rav&i iz glavnog grada -lovenije 5ili su 5lokirani. /rmo9a i Kosezea. elitnom lju5ljanskom naselju$ „(rve ljudske žrtve bili su naši piloti čiji je zadatak bio snabdevanje hlebom. Taj zaključak počela je odmah sistematski i bezobzirno sprovoditi. #ut do aerodroma 5io je 5lokiran 5arikadama od automo5ila i te!ki" kamiona koje je 2N+ us#ela da savlada.

na uli&i. >ilo!ević. mnogo njeni" jedini&a jo! uvek je 5ilo 5lokirano na ranjivim #olo9ajima !irom -lovenije% rvog dana suko5a 2N+ je imala 10 mrtvi" i 22 ranjena% . 5lokirana je od strane slovenački" kamiona u -tri"ove&u.ju5ljana H Novo >esto.<2B= Tokom noći izme:u 2)% i 26% juna.ju5ljanskiD z5og stanja na aerodromu% Ieneral Kol!ek je i dalje 5io #rotiv #unog 5or5enog anga9ovanja jer 5i to značilo nekontrolisanu eskala&iju suko5a$ „ načilo bi da smo mi počeli rat. 2N+ je i#ak us#e!no izvr!ila veliki deo svog &ilja% No #onoći 2)% juna zauzela je sve #relaze du9 italijanske grani&e. gde je o#et 5ila na#adnuta od teritorijala&a i #oli&ije% . svuda i 5ez ikakvog o5zira% Tokom 26% juna --N/ je sao#!tio da 2N+ kontroli!e grani&u i da je #restala #otre5a za daljim #okretima armijski" jedini&a u -loveniji% -ao#!teno je i da je tokom dvodnevni" 5or5i #oginulo 10 #ri#adnika 2N+%<23= . To nikome ne treba. skoro sve #relaze na austrijskoj grani&i i nove #relaze us#ostavljene du9 slovenačke grani&e sa Frvatskom% >e:utim. #ose5no u . Kadijević% >ilo!ević je od Kadijevića tra9io da 2N+ 5rani 75uduće grani&e8 2ugoslavije$ „4ta mi ima da branimo slovenačke granice# to je privremeno. Oani de >ikelis.#rkos #ometnji i 5or5ama. slovenačkoj Teritorijalnoj od5rani je nare:eno da izvede o#!tu oAanzivu #rotiv 2N+% 0ojna kolona koja je 5ila dan ranije na#adnuta u esni&i. u skladi!tima i 5olni&ama. kamionske 5arikade zaustavile su jo! jednu kolonu tenkova% . uz dve 9rtve sa svoje strane i tri sa strane 2N+E 31 #ri#adnik 2N+ se #redao% -lovenački teritorijal&i na#ali su kasarnu 2N+ u Bukovju kod Nravograda.Jugoslavije da sačuvaju red i mir i time doprinesu razumnom i demokratskom razrešenju krize našeg društva!.ju5ljani i >ari5oru. -aprotiv. -isam shvatio saveznog sekretara tako. #oginulo je sedam vozača kamiona%<2)= Jestoke 5or5e iz5ile su izvan Nove Iori&e na #relazu sa Italijom. na 9elezničkoj stani&i. Treba da branimo ono što $e biti trajno!. 3be0en sam da bi akt izbora +esi$a bio samo akt mirenja sa secesionističkom politikom u . na #utu . (osle tih odluka# u kojima je +esi$eva uloga bila vidljiva čitavoj javnosti# njegov izbor na dužnost predsednika predsedništva S)*J# s obzirom na njegovu ulogu u donošenju tih secesionističkih akata# predstavljao bi pravi politički apsurd koji u našoj političkoj javnosti ne bi mogao da bude ni prihva$en ni shva$en.<24= 2ović je jasan u o&eni da se to odnosilo na Frvatsku 5ez sr#ski" teritorija u njoj% . #red stam5enom zgradom. u sredstvima javnog #revoza. 8demo na granicu sa malim snagama da pomognemo saveznoj carini i miliciji da preuzmu granične prelaze!. najne#ovoljnijoj situa&iji 5io je 31% kor#us Cmari5orskiD a u ni!ta 5oljoj #ozi&iji nije 5io ni 1?% C. vazdu!nim na#adima na 5arikadu kod >edve:eka.rvatskoj# odnosno sa ulogom koju Stjepan +esi$ ima u kreiranju i realizaciji te politike!.rvatske i Slovenije iz Jugoslavije. 0i#avi je #reko 300 članova #orodi&a oAi&ira 5ilo 5lokirano u vojnim zgradama% 0ojna li&a su "a#!ena u samom gradu. nekoliko kilometara od grani&e sa +ustrijom. a oko 100 se #redalo% . 5or5ama koje su vo:ene na aerodromu Brnik #oginula su dva austrijska novinara% <26= -lovenačke snage zauzele su granični #relaz kod Folme&a. stavljeni su #od #rismotru% .<23= >arković je odgovor od Borisava 2ovića do5io u -ku#!tini -r5ije$ „(oslednjih dana došlo je i do krupnih formalnih neustavnih akata izdvajanja . a skladi!te oru9ja u Borovni&i #alo je u #osed teritorijala&a% ri#adni&i 2N+.<2?= Istoga dana odr9an je već uo5ičajeni trojni sastanak 2ović. #redsedavajući -aveta ministara. Beograd je do#utovala delega&ija 1vro#ske zajedni&e CJak os. gde su slovenački s#e&ijal&i uni!tili tri tenka% Metvori&a vojnika 2N+ je #oginulo. ministar inostrani" #oslova . &entralnoj -loveniji.

*2 u ne#ot#unom sastavuE sedni&om je #redsedavao 2ugoslav Kostić% Bogić Bogićević. atim su razgovori mogu$i# ali nikako nema poga0anja o zamrzavanju plebiscitnih i ustavnih odluka Slovenije!%<32= Kasno uveče 26% juna slovenački #redsednik Kučan i admiral -tane Brovet dogovorili su #rvi #rekid vatre. zatra9io je od Kadijevića da se Kučanu #ostavi ultimatum da do 30% juna u B sati ujutru #ovuče sve snage T/ na 10 kilometara$ „/ko to ne uradi# Slovenija $e da gori. karaula i vojni" o5jekata koji su im 5ili #otre5ni% Tačno u #onoć #očeli su na#adi na 2N+ !irom -lovenije i trajali su do rani" jutarnji" časova 23% juna% -lovenačke snage zauzele su ) karaula i granični #relaz kod Iori&e. reagovao je Kta5 vr"ovne komande 2N+ koji je u jednom du9em #eriodu Aunk&ionisao samostalno% To je 5io najte9i trenutak u dotada!njoj istoriji 2N+. #o!tovanje me:unarodnog #rava i nije 9eleo da se suko5 #retvori u rat #rotiv slovenačkog naroda% +li. tra9io je #rin&i#ijelno #ona!anje. Svim komandantima treba narediti 9 bitka do kraja# ko se preda da se strelja!%<3B= Kadijević je razgovarao sa KučanomE #rotiv vojnika 2N+ u#otre5ljavana je za5ranjena muni&ija. a ranjeni su sklanjani u Italiju i +ustriju kako 5i im se ukazala #omoćE +d9ić je naredio 7masovne udare8 ratnog vazdu"o#lovstva jer su #ostu#&i T/ -lovenije 7ravni Aa!ističkim8% o!to se situa&ija nije smirivala.ju5ljani. u#otre5a avija&ije 2N+ jo! nije odo5renaE 23% juna u Lagre5 je do!ao general +d9ić% Kada se u#oznao sa situa&ijom. i Fans 0an Nen Bruk. ali njeno rukovodstvo nije imalo adekvatan odgovor% . jo! jednom #onovio da je u #itanju #oku!aj oku#a&ije 7mlade slovenačke dr9ave8 na koju je izvr!ena agresija$ „(otrebno je prvo da se agresor povuče# da se vojska vrati u kasarne. 8mamo snage da se dostojno borimo!%<3?= Kol!ek #onovo nije #ri"vatio #uno oAanzivu. a na ma:arskoj grani&i #redali su se 5ez 5or5e vojni&i na dve karaule%<33= Na#adi su intenzivirani tokom 23% junaE general +ndrija *a!eta. >ilo!ević im je #reneo svoje uo5ičajene stavove$ odlukama -lovenije i Frvatske direktno su na#adnuti teritorijalni integritet i suverenitet 2ugoslavijeE ugro9eni su mir i 5ez5ednost njeni" gra:ana. zamenik komandanta 4% armijske o5lasti. (itanje je ho$emo li se boriti ili $emo se predati. i on je 5io svestan da je takav strategija 5ila #orazna$ „Suprotna strana je iskoristila takva naša ose$anja i odlučno ustala u beskompromisnu borbu protiv /rmije!%<34= -mirenja situa&ije nije 5ilo. #o drugi #ut od iz5ijanja rata. !to je kučan #otvrdio i na slovenačkoj televiziji% +li. !eA "olandske di#lomatijeD% Nji"ova #oruka jugoslovenskim #olitičarima 5ila je kratka$ 7Ne idite natrag u 13% vek8% +li.Italije. u#oznao je 7#risutne8 sa o&enama i #redlozima -aveta sa sedni&e koja je odr9ana dan ranije% redsedni!tvo je samo konstatovalo da je do!lo do novog dramatičnog #ogor!anja #olitičke situa&ije u zemlji.mesto odlučne ak&ije kakva je godinama najavljivana i kojom je #rećeno. dramatično o5ratio general >arko Negovanović% *ekao je da je . 7ivimo pod pritiskom da ne ucenjuju da se predamo. i redsedni!tvo -. tra9io #okretanje odlučnog na#ada$ „-e može više ovako. dogovor nije #o!tovan% -lovenački teritorijal&i izvr!ili su #regru#isavanje i dovo:enje sve9i" snaga 5lizu grani&e. o&enjeno je da su odluke -lovenije i Frvatske #rotivustavne i da nemaju nikakav legitimitet% Laključeno je da će se redsedni!tvo anga9ovati na za!tititi integriteta zemlje i da grani&e 2ugoslavije 7niko ne mo9e menjati8 i da to mora da s"vati rukovodstvo -lovenije%<31= >ilan Kučan je. svu odgovornost snose isključivo -lovenija i Frvatska%<30= -astalo se. na#adnut je i Nom 2N+ u . me:utim. na&iji se 23% juna #reko televizije Beograd. u kasnim večernjim časovima. koji je 5io i #redsednik -aveta za za!titu ustavnog #oretka. +ogu$a je i mobilizacija u Srbiji# a onda ubaciti diverzantske odrede i nanositi im gubitke.

iz Lagre5a doneo jednu odluku u kojoj je stajalo da Kta5 vr"ovne komande 2N+ odma" o5ustavi sve vojne o#era&ije u -loveniji u skladu sa načelnim s#orazumom #redsednika Frvatske. čak je odala #riznanje svim dr9avljanima. #a u razgovorima nisu učestvovali #redstavni&i 2N+ Cadmiral BrovetD% -#orazum je #redvi:ao #rekid vojni" o#era&ija. #ot#isujući se kao 7ustavni #redsjednik redsjedni!tva -. to nije s#rečilo ras#ad 2N+ i 5rojne gu5itke u te"ni&i kod Kentilja. demokratski i legalan ras#let jugoslovenske krize8% /#tu9io je -loveniju da vodi 7#rljav. 5ezakonju i anar"iji8% I u ovoj situa&iji vr" 2N+ se #ona!ao kao #resudni #olitički Aaktor koji 7čini sve8 !to je u njegovoj moći 7da se o5ez5ede uslovi za miran. #ovlačenje jedini&a 2N+ u kasarne i Aormiranje me!ovite komisije koja će nadgledati s#rovo:enje s#orazuma% ovlačenje jedini&a 2N+ u kasarne tre5alo je da #očne 1% jula%<36= Lanimljivo je da je -ti#e >esić 30% juna. a #una u#otre5a svi" ka#a&iteta 5ila je nemoguća i u #raksi neizvodljiva% Lato je toku noći izme:u 23% i 30% juna -ku#!tina -lovenije od5ila ultimatum Kta5a 0r"ovne komande.ju5ljanu je 30% juna.*28. #a je zato i od5io da naredi u#otre5u avija&ije$ „*ušiti vitalne objekte i stvarati velike ljudske žrtve# bez obzira na materijalne gubitke# za mene je bilo nedopustivo. #re5a&ivanje ranjeni" #ri#adnika 2N+ u 5olni&e. -lovenije. #ri#adni&ima T/ i #oli&ijski" snaga za 7"ra5ru i us#e!nu od5ranu dr9ave8% -ku#!tina je nalo9ila svim dr9avnim organima *e#u5like da dosledno s#rovode donesene odluke o osamostaljenju -lovenije% okrenut je totalni rat #rotiv 2N+% -nage T/ i mili&ije i dalje su na#adale vojnike koji nisu smeli da u#otre5e svu silu kojom su ras#olagali kako 5i se od5ranili% ristu# ranjeni&ima i dalje je 5io ote9an.<3)= red o#asno!ću od neselektivne u#otre5e avija&ije. do#utovao i +nte >arković% /n je razgovarao sa #redsednikom Kučanom i #remijerom eterleom i u kasnim večernjim satima oni su #ostigli dogovor o #rekidu ne#rijateljstava% -lovenačka strana za"tevala je da #regovara samo sa >arkovićem. Time bi se kasnije# pred javnim mnjenjem sveta i istorije# mogao opravdati 4tab 1rhovne komande!. . Nove Iori&e i u tunelu Karavanke% . dejstvovala na je na vojne o5jekte T/ i na #ojedine tačke na #re#rekama is#red tenkova i na T0 re#etitore% +li.2ugoslavija na #očetku gra:anskog rata. dok jo! nije 5io iza5ran na čelnu Aunk&iju u redsedni!tvu. a do toga je do!lo jer nisu #ri"vatana dugogodi!nja u#ozorenja armijskog vr"a 7da se stane na #ut #oliti&i svr!enog čina i jednostranog razgra:ivanja jugoslovenske dr9ave. ali demonstra&ije sile već je 5ila #otro!eni model #ona!anja armijskog vr"a. surov i #odmukao8 rat% Kta5 0r"ovne komande u#utio je 7#oslednji za"tev8 #redsedniku Kučani i 0ladi -lovenije o #rekidu suko5a$ „/ko rukovodstvo *epublike Slovenije ne ispuni postavljene zahteve# čija je suština obezbe0ivanje bezuslovnog prekida vatre i stvaranje normalnih uslova za život i rad /rmije# 4tav 1rhovne komande naredi$e preduzimanje mera u skladu sa situacijom u zemlji# uključuju$i maksimalno podizanje borbene gotovosti J-/# potrebne mobilizacijske radnje i odlučne vojne mere!. 8zgleda da je realizaciju odluke o tome trebalo# po nekima# da donese Slovenac. 2anez Nrnov!ek je zvao >arkovića i KadijevićaE u me:uvremenu je u Beograd do!la #osrednička trojka 1vro#ske zajedni&e i kritični trenutak je #ro!ao% +vija&ija je delovala #ojedinačno i u #aru Cvrlo retkoD. Ieneral Kadijević je u#utio i slu95eno #ismo Kučanu. a 7naredio8 je Kta5u 0K 2N+ da "itno #ovuče svoju nared5u o mo5iliza&iji$ 7/5avje!tavam sve savezne i re#u5ličke organe . -r5ije i #redsednika -I0@a sa delega&ijom 1vro#ske zajedni&e% Tra9io je i da se jedini&e 2N+ u &eloj zemlji odma" #ovuku u 7vojarne8. nastavljena su "a#!enja vojni" li&a i maltretiranje nji"ovi" #orodi&aE general Kol!ek i dalje je #oku!avao da smiri situa&iju mol5ama koje je u#ućivao slovenačkom rukovodstvu. na so#stvenu ini&ijativu.

u sali 7Beograd8.ormalno.rvatska i Slovenija ispuniti svoje obaveze i da izvrše suspenziju ovih akata i da se prekine to nasilje. <%%%= .*28%<33= -r#sko rukovodstvo sa zaka!njenjem je aktiviralo svoju odluku o iz5a&ivanju -lovenije iz 2ugoslavije% Na sedni&i -aveta za za!titu ustavnog #oretka. ni glasanja. <%%%= Sad mi moramo stvari da radikalizujemo i ubrzamo# to je potpuno jasna stvar!%<?4= . ni za#isnika. ali je alata 5ila #re#una novinara% -astankom je rukovodio 0asil Tu#urkovski. odr9anoj 30% juna.osovo se mora rješiti a to ne može bez /lbanaca. <%%%= To je jasno i treba ih pustiti da se otcepe# sad je samo pitanje otcepljenja po linija koja nama odgovara <%%%= 4to se Slovenije tiče# ja bih ih pustio odmah <%%%= da idu odmah a ovi drugi kad se s nama razgraniče. #očeo je 30% juna.vlasti da sam na ovaj korak 5io #risiljen z5og u#ornog s#rečavanja članova redsjedni!tva -.aže da je on morao da popusti i pristane# a meni preporučuje da ih mučim još koliko mogu# pa da prihvatim!%<?2= 2ović je razgovor #reneo 7sr#skim8 članovima redsedni!tvaE Branko Kostić je odma" izjavio da neće glasati za >esića. *ekao mi je da su nastupili sa tolikom upornoš$u i neuvažavanjem nijednog argumenta# kao i sa optužbama i pretnjama Srbiji# da se postavlja veliko pitanje da li vredi ulaziti u takve sukobe zbog +esi$a# jer bi i neki drugi predstavnik . 3 dijalogu moraju učestvovati svi# bez upotrebe sile!. a 2ović je odma" zatra9io #isane garan&ije od 1vro#ske zajedni&e da će -a5or Frvatske i -ku#!tina -lovenije #o!tovati tromesečni moratorijum na s#rovo:enje zakona o ot&e#ljenju$ „1elikodušno su se izre0ala sva trojica ministara da slatkorečivo izraze tvrda obe$anja i garancije u ime .<??= -lo5odan >ilo!ević se u noći kada je >esić iza5ran na čelnu Aunk&iju u redsedni!tvu sastao sa Oanijem de >ikelisom. na#ori #osredničke misije 1vro#ske zajedni&e do#rineli su razre!enju ustavne krize% >ilo!ević se 30% juna o5ratio sr#skoj javnosti i rekao da je -r5ija #ri"vatila #redloge 1vro#ske zajedni&e. ni dnevnog reda. da $e i +esi$ i . Treba odmah da se od S81:a zatraži nacrt zakona o razgraničenju koji bi usledio domah iza ove odluke!%<?0= +li. u 23 sata. "ni su garant i oni su se izjasnili# vide$emo kako $e taj tok doga0aja dalje da ide# ali ja mislim da smo ovim izašli iz onog obruča pritiska da Srbija rastura Jugoslaviju. u jedan sat #osle #onoći% -tje#an >esić je iza5ran za #redsednika a Branko Kostić za #ot#redsednika redsedni!tva 2ugoslavije% Lanimljivo je da je >esić na #rvoj konAeren&iji za !tam#u.stavom -. nije 5ilo ni sedni&e.*2 iz -r5ije i Grne Iore da se to #redsjedni!tvo konstituira u skladu s . . ali i da očekuje da se tako #ona!aju Frvatska i -lovenija%<?1= >ilo!ević je zatim o5ećao ministarskoj troj&i da će -r5ija #odr9ati >esićev iz5or na Aunk&iju #redsednika redsedni!tva -. Treba odmah sazvati Skupštinu S)*J# saopštiti odlukom Skupštine da se poštuje pravo slovenačkog naroda na samoopredeljenje i otcepljenje.rvatska i Slovenija morati# pod njihovim uticajem# da rade po 3stavu S)*J i u skladu sa njim!%<?3= Branko Kostić je i#ak od5io da glasa za >esića% -edni&a je zavr!ena 1% jula. je prihvatila# oni su prihvatili da garantuju da $e . 2ović je izjavio da se integritet 2ugoslavije vi!e ne mo9e očuvati i da -loveniju tre5a kazniti$ „Sloveniju $emo# po mom mišljenju# najbolje kazniti ako odmah donesemo odluku o njenom isključenju iz Jugoslavije. 5ez o5zira na stav -r5ije% -astanak u alati Aedera&ije. >ilo!ević je vrlo te!ko #ristao na ovu odluku$ „2io je sav slomljen.*2% rema svedočenju Borisava 2ovića. !eAom italijanske di#lomatije% / #roteklim doga:ajima razgovarao je teleAonom 1% jula sa *adovanom Karad9ićem$ „8mao sam sa %e +ikelisom posle sastanak# on je hteo da porazgovaramo malo o našoj saradnji i razvoju odnosa Srbije i 8talije. uz #risustvo evro#ski" #osrednikaE sastanku nije #risustvovao Nrnov!ek% . odma" #osle iz5ora. o&enio da je Kosovo najveći generator krize u 2ugoslaviji$ „.rvatske verovatno bio isti kao on# možda i gori.

odr9anoj 1% jula. da se oslo5ode svi #ri#adni&i 2N+ i članovi nji"ovi" #orodi&a. 5esomučne i naj#rljavije na#ade na sve !to je nosilo uniAormu i oznaku 2N+ i !to ima 5ilo kakve veze sa njom8% Istu#anje generala +d9ića #okazalo je da vojni vr" nije mogao ni da zamisli da će doći do otvorenog suko5a sa slovenačkim narodom „-iko u /rmiji nije mogao da shvati da se sukobljava sa onima koji Jugoslaviju i J-/ mrze iz dna duše. jer je o#!ti odnos snaga 5io na slovenačkoj strani. #ovlačile iz reona Tre5inje u Karlova&. a >ilo!ević se 2% jula sastao sa komandnim sastavom Teritorijalne od5rane -r5ije%<40= -vi ratovi su krvav i "aotičan is#it ljudske volje. da se de5lokiraju kasarne i o5ez5edi sna5devanje strujom i "ranomE da se 7oru9ani sastavi -lovenije8 #ovuku na svoje matične loka&ije. -estale su mnoge iluzije. 8 to ne male izdaje. #ose5no u vezi o5avljanja &arinske kontrole i drugi" #oslova koji su u nadle9nosti Aedera&ije8%<?B= Kučanov komentar na ove odluke 5io je kratak H grani&a je slovenačka a savezni zakoni ne va9e u ovoj re#u5li&i%<?)= -menjen je i general Konrad Kol!ekE Kadijević je ukaz o njegovom smenjivanju #ot#isao jo! 23% juna a Kol!eku je to sao#!teno u noći izme:u 1% i 2% julaE novi komandant 4% armijske o5lasti 5io je general Jivota +vramović% -tanje u -loveniji nije se menjalo% Kta5 0r"ovne komande #onovo je. #ojačavaju jednostavna osećanja. -e štede nikoga# pa čak ni maloletnu decu# žene i svoje dojučerašnje susede. Teško smo ovo podneli# ali smo se oporavili i prilagodili.Na #rvoj sedni&i redsedni!tva sa novim #redsednikom. #a u ratovima #o5e:uju . 8zvršili smo nužne kadrovske promene i okrepili svoje snage. na#adnuta je 2% jula u ranim jutarnjim časovima u okolini Bre9ičke !ume. ograničio način delovanja i u#otre5u oru9ane sile% / odgovornosti vojnog vr"a malo se ili nikako razmi!ljalo% 7 olitika8 je intenzivno #isala da je #ona!anje Nemačke u jugoslovenskoj krizi 7du5oko #odelilo8 1vro#u. odnosno njen #remijer jer je >arković. jezivi su i moguće i" je #odneti samo mrzeći svog ne#rijatelja i verujući u so#stvenu #o5edu% 0i!e nego u 5ilo kojoj drugoj #rili&i ljudi otkriju svoju #ravu #rirodu i osećanja. sna5devanje "ranom i dalje se onemogućava. -r5iji je odma" #ostalo dominantno uverenje da je za tragediju 2N+ kriva Aederalna vlada. #onudio vi!e nego #atetično sao#!tenje H -loven&i se #rema 2N+ odnose kao #rema 7ne#rijateljskoj oku#atorskoj vojs&i8. umesto eAikasne ak&ije. kod sela NrnovaE jedini&i su naneseni znatni gu5i&i% Lato je general +vramović naredio vazdu!ne na#ade i u#utio tenkovska #ojačanja ovoj ali i drugim o#koljenim jedini&ama% Istoga dana javnosti se #reko Televizije Beograd o5ratio general +d9ić i o#tu9io slovenačke vlasti da su #rekr!ili dogovoreno #rimirje i krenuli u 7sveo#!te. ranjeni&ima ne mo9e da se uka9e #omoć i jo! uvek se "a#se oAi&iri i članovi nji"ovi" #orodi&a%<?6= 2edini&a 2N+ koje su se. a jedini&e 2N+ u svoje garnizone. -a$i $emo i one koji se sada skrivaju u svojim jazbinama. (riželjkivali su ponavljanje <=><. kao i da se o5ez5edi 7nesmetani rad i Aunk&ionisanje savezni" organa. umesto stra"a mogla da #oka9e #omirljivost i da #riku#i va9ne di#lomatske #oene% . "stvari$emo kontrolu i stvari dovesti do kraja!%<?3= Tek tada je >ilan Kučan #roglasio jednostrani #rekid vatre. u skladu sa dogovorom o #rekidu ne#rijateljstava. kao i da je do!lo do 7renesanse germanizma8% Nragutin Lelenović je jo! jednom o#tu9io >arkovića da je najodgovorniji za krizu. zatra9eno je da se odma" #rekinu svi suko5i. #a je ona. navodno. %ecenijama učeni u duhu jugoslovenstva# nismo ni mogli poverovati da se toliko zla i mržnje može sakupiti na jednom mestu# i u takvim oblicima. 2ilo je i izdaje u našim redovima# najviše me0u Slovencima. (odvalama i mržnjom se ne pobe0uje. (rimora$emo protivnika da poštuje prekid vatre i prestane sa arogantnim nastupanjem. (odmukli su i bezobzirni. Trudi$emo se da rat na koji smo primorani traje što kra$e.

juna u Slovenskoj 2istrici na prevaru su doveli suprugu i decu kapetan <. Saznavši za njegov dolazak# pripadnici milicije plinskom bombom su provalili u stan. EF. klase Stamenkovskog u štab T". kada im nije dozvoljeno da u:u u zgradu sr#skog #arlamenta #olomile staklo na vratima i #rekinule sedni&u -ku#!tine #ovi&ima$ 7IzdajaP 0ratite nam de&uP Nosta je #olitike8% *e#orteri su za5ele9ili #otresne s&ene. juna ubijeni su na graničnom prelazu 4kofije kapetan <. juna# u svom stanu u Ajubljani uhapšen je pukovnik -edovi$ +iladin iz <>. juna u nekim naseljima Ajubljane iz stanova su silom izvodili stanare Gčlanove porodica vojnih licaH# postrojavali ih i pretili ubijanjem. #redstavljala je zemlju sinova jedina&a. izme:u ostalog. juna pripadnici T" zarobili su devet pripadnika garnizona 1araždin koji su bili u sanitetskom obezbe0enju. kao i kasnije Frvatske gde je na&ionalni romantizam 5io na vr"un&u i gde je većinsko javno mnjenje smatralo da se 5ije odsudna 5itka za 7slo5odu8.najs#remniji i najsuroviji% No5ra ilustra&ija za to jeste #rvi izve!taj koji je general +vramović ?% jula 1331% #oslao Ieneral!ta5u u 2N+ o 7#rimerima nečasni" i 5rutalni" na#ada #ri#adnika Teritorijalne od5rane i drugi" oru9ani" sastava *e#u5like -lovenije na #ri#adnike 2N+8% . ?=. "d eksplozije povre0ena je i supruga pukovnika -edovi$a. #a su #rve #roteste 2% jula organizovale majke sr#ski" vojnika% I odma" o#tu9ene da su deo 7zavere8 #rotiv sr#skog naroda% /ne su. ona je u 7slovenačkom ratu8 imala ?? #oginula i umrla #ri#adnika% >a koliko 5io očekivan. juna od podmetnute mine na koju je naletio osobni automobil u kojem su bile *adojka Svorcan i Ajubica Sasa# supruge aktivnog vojnog lica i gra0anskog lica na službi u J-/# na mestu nesre$e# unatoč prisutnosti pripadnika T" Slovenije i slovenske milicije# na dolazak sanitetskog vozila čekale su više od pola sata# jer nitko nije hteo da javi o njihovom udesu.liničkom centru Ajubljana kako su dovezene nakon nesre$e# odbili su ih primiti jer su Csupruge oficiraD# bez obzira što su osigurane kod zdravstvenog osiguranja Slovenije. 8stima je postavljen ultimatum da $e biti pušteno samo pod uslovom da iz bolnice odu ku$i# a ne u jedinicu. #oneko je čak nasrnuo na #oslanike. Ajubici Sasa amputirana je leva potkolenica. gra:ani i o#ozi&ione stranke tra9ili ostavku redsedni!tva -. uzvi&i su 5ili #ome!ani sa #lačom i je&ajima. 3bijeni su izvan motornog vozila. 3 .opru jednog lekara i tri vojnika koji su prevozili ranjene u bolnicu u 8zoli. ?@. jula posmrtni ostaci kapetana (anteli$a prebačeni su avionom do 2eograda# a dalje transportirani do mesta sahrane u rodnom selu 4ljivovica kod Titovog 3žica. %ecu su zadržali# a ženu poslali u kasarnu sa porukom da su deca zarobljena i neka se on preda. korpusa koji je došao da obi0e bolesnu suprugu. #ro5udilo je deo us#avanog sr#skog javnog mnjenja% -r5ija je i inače već 5ila du5oko za"vaćena 75elom kugom8. %o danas nisu pušteni# a nema podataka gdje su. ?B. 7sručiv!i im 5uji&u nimalo ne9ni" reči u li&e8% . istom trenutku su #red -ku#!tinom studenti. gotovo dečaka. ?=. Aormiranje vlade na&ionalnog s#asa i stvaranje sr#ske vojske% Tra9eno je i #ovlačenje jedini&a 2N+ iz -lovenije. #očetak rata iznenadio je sr#sku javnost koja je odgovorila #rotestima% La razliku od -lovenije. izve!taju je. 7alosno je i neshvatljiv postupak organa vlasti 8lirske 2istrice# u kojoj je pokojni kapetan službovao# koji nisu dozvolili supruzi# koja je ro0ena u 8lirskoj 2istrici i što je bila njena želja# da se sahrani u 8lirskoj 2istrici!%<41= rema izvorima 2N+. vraćanje mrtvi" vojnika. kao i odgovornost vojnog vr"a i -lo5odana . <. ?=.5rzo su do!li o očevi i 5raća vojnika 2N+. juna snage T" Slovenije zarobile su u .*2. rečeno sledeće$ „"dmah po pokretu jedinica ka granici# organi *epublike Slovenije naredili su iskopčavanje struje# vode i (TT linija kasarnama# a poduze$ima zabranile bilo kakvo snabdevanje J-/. EF. klase (anteli$ Slobodan# vojnik:vozač "smani +emedin i glavni vozač Sedlar 2ranko. svi su očajnički tra9ili #ovratak članova svoji" #orodi&a%<42= .

<4B= *ukovodstvo -o&ijalističke #artije -r5ije zatra9ilo je 3% jula 7"itno zasedanje8 savezne -ku#!tine na kojoj 5i se utvrdila odgovornost +nte >arkovića 7zato !to je svojim odlukama. ot#utovala za Frvatsku i -loveniju% 2elko Ka&in. na čelu sa #ot#redsednikom -ku#!tine Borivojem etrovićem. / u svakom ratu žrtve su neizbežne. a iz toga je #roisti&ala i jedna #ose5na 7misionarska8 uloga$ „8 ovoga puta# izgleda# srpski narod ima zlu sudbinu da velikom cenom plati uvi0anje . ali jeste >omir Bulatović% /n je #isao >ilanu KučanuE #odsećao ga je na 75ratsku #ro!lost8 i molio da oslo5odi zaro5ljene vojnike$ „'ospodine (redsjedniče# 2udu$i da 1as i 1ašu porodičnu sudbinu lično poznajem# ovo je jedna od rijetkih prilika da u svoje ime i u ime naroda kojeg predstavljate uzvratite dio plemenitosti koju ste našli u okrilju crnogorskog i srpskog naroda# posebno onda kada je slovenačkom narodu prijetilo potpuno duhovno i fizičko istrebljenje!%<44= . -r5iju su #očeli da sti9u i #rvi vozovi sa oslo5o:enim vojni&ima 2N+E ironija istorije 5ila je kom#letna H nekada su istom #rugom dolazili vozovi 75ratstva i jedinstva8 a sada su se u njima vraćala de&a koja su 5ačena u ratni #akao$ „1oz tuge. 7da 5i se do kraja izveli svi se#aratistički naumi i &iljevi i zata!kala odgovornost za zločin nad vojni&ima8% >it o istorijskoj #redodre:enosti -r5ije da 5ude 79rtva8 5io je u #unom zama"u H njeni ne#rijatelji 5ili su +ustrija i Nemačka.vrope i S/% ko je ko na 2alkanu i ko je odista na strani demokratije i civilizacije# a ko ne!.ju5ljane 5io je kratak H 2ugoslavija vi!e nema grani&e sa Italijom i +ustrijom%<B2= . armijskoj oblasti!. najkasnije do #onoći tog danaE #ovratak Codma" ili najkasnije do )% julaD na stanje #re dono!enja odluke o ot&e#ljenju -lovenijeE do #odneva 4% jula tre5alo je de5lokirati jedini&e i sve ustanove 2N+% La s#rovo:enje ovi" odluka zadu9eni su Bogić Bogićević i 0asil Tu#urkovski%<B1= I ovoga #uta odgovor iz . 5udućim #ot#redsednikom sr#ske vlade.*2 od ?% jula #redstavljena je u sr#skoj javnosti kao #osledi&a us#e"a 2N+% Tako je 7 olitika8 #isala kako je -loveniji 7nalo9eno da #ovuče jedini&e8%<B0= Na ovoj sedni&i dogovoren je a#solutni #rekid vatre. +i borbom moramo do$i do vaše dece!.>ilo!evića z5og neus#e!nog vo:enja o#era&ija% Nelega&ija roditelja. Još uvek uplašeni# a na licima im se vidi stid 9 kao da su oni krivi za sabotaže i izdaje u 5. izjavio je da 5i dolazak majki vojnika iz -r5ije 7mogao #redstavljati o#asnost #o -loveniju8%<4?= -lo5odan >ilo!ević se nije ogla!avao jer -r5ija 7nije 5ila u ratu8. ministar inAorma&ija i slovenački 75og rata8. a >ilo Oukanović da 2ugoslavija u 7dosada!njim okvirima8 vi!e ne #ostoji%<43= -edni&a redsedni!tva -. na koje #o . odgovoran za suko5e i krvo#roliće i #ot#uno ne#otre5ne i ničim o#ravdane ljudske 9rtve u suko5ima u -loveniji8%<4)= Nemačka vlada je istog dana zatra9ila da 2N+ o5ustavi svoja dejstva kako ne 5i do!lo do 7oz5iljni" #osledi&a8 u odnosima izme:u Nemačke i 2ugoslavije%<46= Na vanrednoj sedni&i &rnogorske -ku#!tine Branko Kostić je izjavio da je slovenačko rukovodstvo izdalo zemlju.<B3= . #redvo:ena Budimirom Ko!utićem. oti!la je kod generala +d9ića% /n im je samo #oručio da su 9rtve neo#"odne za od5ranu 2ugoslavije$ „/ko ho$emo mir mi to sada# na žalost# moramo dobiti ratom. 3plakane žene sa decom# porodice vojnih lica i vojnici:zarobljenici. (repoznali smo ih još iz daleka.<43= Latim je gru#a od ?40 roditelja uz -r5ije.stavu nije imao #ravo. odnosno. %ečaci obučeni u neke krpe koje su dobili od slovenačkih teritorijalaca. da nijedan #olitičar nikada neće do5iti mandat da ostavi 7velike delove sr#skog naroda u inostranstvu8% /#tu9io je i roditelje koji su tra9ili #ovratak svoje de&e iz 2N+ da su deo 7zavere8 čiji je &ilj 5io da 5lokiraju vojne jedini&e i onemoguće i" u daljim 7samood5ram5enim8 dejstvima. -r5iji je i dalje aktuelna situa&ija izjednačavana sa doga:ajima iz 13?1% >ilorad 0učelić je #isao da je -r5ija #re!la grani&u so#stvene toleran&ije.

a demonstrirale su i majke vojnika% Lato je od generala Kadijevića za"tevano da se -loven&ima odgovori 79estoko. 1eljko ga je upozorio da -emci preko nas ugrožavaju i njih i zamolio da to prenese 'orbačovu!%<B)= Istovremeno je tekla i di#lomatska ak&ija 1vro#ske zajedni&e% >inistarska trojka CFans van den Bruk. svim sredstvima. zatra9io je B% jula od slovenačke vlade da se ta odluka s#rovede u delo$ „Savezno izvršno ve$e ima informacije da se u zatvorima# logorima i sabirnim centrima još uvek nalazi veliki broj vojnih lica i članova njihovih porodica. -e dozvoljava se prebacivanje u bolnice i druge zdravstvene ustanove!. da 5i vojni udar 5io 7#rava katastroAa8. +leksandar >itrović.0eoma va9an sastanak odr9an je 4% jula$ >ilo!ević. da je 2N+ u rat u#letena mimo svoje volje. Jak os i Joao ineiroD stigla je B% jula na Brione i #očela sastanak sa jugoslovenskim #olitičkim vr"om% osle #regovora koji su trajali 1? sati u vili 7Ne#tun8 na Brionima. Sa njima se postupa neljudski# a me0u njima ima ranjenih i bolesnih# a ve$ina je bila van operativnih zadataka. 3 kazneno popravnom domu C%obD nalazi se =< starešina i <<F vojnika. da je sr#ski narod izgu5io #overenje u vojsku i da je u -r5iji 7izdaja na delu8 H 0uk Nra!ković je vodio #ro#agandu da se ne ide u rat. #ot#redsednik -I0@a. #otom se #ovući iz -lovenije8 kako 5i se 7u#la!ila Frvatska i umirio sr#ski narod8% Tra9eno je i da se jedini&e 2N+ #ovuku na liniju$ Karlova&@ litvi&e na za#aduE Baranja@/sijek@0inkov&i@-ava na istoku i Neretva na jugu$ „-a taj način pokriti sve teritorije na kojima žive Srbi do potpunog raspleta# odnosno do konačnog slobodnog opredeljenja naroda na referendumu!% Nalje je tra9eno da se 7#ot#uno elimini!u8 -loven&i i Frvati iz 2N+$ „/ko odmah ne krene sa akcijom u Sloveniji# mi gubimo u Srbiji# a onda se i vojska raspada!%<B?= Ieneral +d9ić je 4% jula govorio u Gentru visoki" vojni" !kola u Beogradu% rema 5ele!kama jednog od oAi&ira koji je 5io na tom sastanku. 2ović i Kadijević% -r#ski Aunk&ioneri konstatovali su da je 2N+ u -loveniji 7#ora9ena i #otučena8. on je rekao da je 2ugoslavija u najvećoj krizi od svog osnivanja.<BB= Ieneral Kadijević je ti" dana u teleAonskom razgovoru #onovo od mar!ala 2azova tra9io direktnu vojnu #omoć. evro#ski #osredni&i i jugoslovenski #olitičari dogovorili su B% jula modalitete #rekida vatre u -loveniji i re9ima &arinski" #oslova na grani&i 2ugoslavije #rema Italiji i +ustriji% Nogovoreno je vraćanje stanja u graničnom #ojasu i u &eloj -loveniji na #eriod od #re 24% juna% Kontrolu granični" #relaza s#rovodiće slovenačka #oli&ija u skladu sa saveznim #ro#isimaE &arine 5i ostale savezni #ri"od% Naj5rojnija je 5ila slovenačka delega&ija. da se suočava sa katastroAom i da vojno rukovodstvo dugo nije 5ilo svesno te situa&ije. "pšti uslovi njihovog smeštaja su nehumani. da je u -loveniji delovala samo u samood5rani i da da se zato 7uzdr9ala8 od o#!teg vazdu!nog na#ada na vitalne sao5raćajni&e. ali je i ovoga #uta odgovor 5io negativan$ „(reciznije# ne bi nas mogli zaštiti# a što se oružja tiče može# ali samo redovnim kanalom preko 1lade S)*J# a mi tražimo mimo vlade# jer nam /nte +arkovi$ ometa donošenje odluke vlade. a -r5iju je #redstavljao Borisav 2ović% 0an den Bruk je rekao da je namera 1vro#ske zajedni&e da se #omogne u stvaranju uslova da se #regovori o 5udućnosti 2ugoslavije odr9e u mirnoj atmosAeri% 2oviću je otvoreno rekao da će -lovenija i Frvatska do5iti me:unarodno #riznanje ako Aederalistička koali&ija ne odustane od #rimene nasilja$ „8z komentara koje daju različite zemlje putem medija# možete shvatiti bolje . komunika&ije i elektronske medijeE 2N+ svojim uti&ajem tre5a da 7#rinudi8 re#u5lička rukovodstva na mirno re!enje donosa 7izme:u naroda 2ugoslavije8%<B4= o!to nije realizovan dogovor o oslo5a:anju zaro5ljeni" #ri#adnika 2N+ i članova nji"ovi" #orodi&a. uključujući i avija&iju.

uključujući #ravo naroda na samoo#redeljenje u skladu sa oveljom .rvatske u Srbiju. To je masovno bekstvo pod presijom. bog toga# mi bismo hteli da učinimo sve da se u takvu situaciju ne do0e!%<B6= 2ović nije #ro#ustio #riliku da jo! jednom iska9e ne#overenje #rema 7do5rim namerama8 1vro#e. Sada bi ispalo da na jedan nemogu$e glup način gube svoju državu i da postanu nacionalne manjine u drugim državama.jedinjeni" na&ija i odgovarajući" normi me:unarodnog #rava. 75ez ikakvi" #reduslova i na osnovu #rin&i#a sadr9ani" u Lavr!nom dokumentu iz Felsinkija i ariskoj #ovelji o novoj 1vro#i% /vo se naročito odnosi na ljudska #rava. +orate shvatiti# Srbi su dali tri miliona žrtava u dva svetska rata da stvore jednu državu u kojoj $e zajedno živeti. ali i da jo! jednom nagovesti sr9 sr#ske #olitike H slu95eni Beograd nema ni!ta #rotiv samoo#redeljenja slovenačkog i "rvatskog naroda ako to #ravo va9i i za -r5e u Frvatskoj% /sim toga. gotovo da je direktno rekao i da -r5ija nije zainteresovana za dogovor o #reure:enju jugoslovenske Aedera&ije% 2ović je tvrdio da 2N+ i savezni organi nisu odgovorni za #očetak rata u -loveniji. +i priznajemo hrvatskom narodu pravo na samoopredeljenje# tražimo to isto i za srpski narod.*2 imaće #unu kontrolu nad 2N+E ?D sve strane moraju da se uzdr9e od jednostrani" koraka% olitički #regovori tre5alo je da #očnu najkasnije do 1% avgusta% Tre5alo je da se vode o svim as#ektima 5udućnosti 2ugoslavije. . <%%%= +oram 1am re$i da $e vrlo teško biti ostvariti mir# naročito kada se radi o . a da . -lovenija je deAinitivno odlučila da iza:e iz Aedera&ije na neustavan načinE #otvrdio je da je u januaru 1331% odr9ano vi!e sastanaka dr9avni" rukovodstava -r5ije i -lovenije i da je 7na njima vrlo jasno rečeno da -r5ija nema ni!ta #rotiv da -lovenija svoje te9nje za osamostaljenjem ostvari na miran i demokratski način i da se -r5ija tome neće su#rotstaviti8% <B3= 2ović je u veoma dugom i često #rotivrečnom govoru rekao i da 2N+ nije u#otre5ila ni 7delić8 5or5ene sile kojom ras#ola9e. noći )% jula Cu deset sati uvečeD usvojena je tzv% Brionska deklara&ija koja je #roglasila moratorijum na slovenačke i "rvatske odluke o nezavisnosti u trajanju od tri mese&a% Najva9niji #rin&i#i Neklara&ije 5ili su$ 1D narodi 2ugoslavije jedini mogu da odluče o so#stvenoj 5udućnostiE 2D "itan #očetak #regovora o svim as#ektima 5udućnosti 2ugoslavije 5ez ikakvi" #reduslovaE 3D redsedni!tvo -.rvatskoj# u kojoj je mnogo više narod izmešan i gde hrvatsko rukovodstvo vrši strahovite pripreme skoro za likvidaciju srpskog naroda# a koji se masovno# iz dana u dan# seli u Srbiju. rečeno je da će kontrola granični" #relaza 5iti u rukama slovenačke #oli&ije. <%%%= 'lavni problem koji nastaje kod nas jeste priznavanje svakom narodu prava na samoopredeljenje. ali da se to mo9e dogoditi u 5liskoj 5udućnosti$ „+ogu da 1am kažem da J-/ samo u Sloveniji raspolaže sa snagom koja ih za ?> časa može poraziti i razoriti# ali mi to smatramo besmislenim. 'enocidna politika prema Srbima u toku %rugog svetskog rata je u pam$enju svih njih i zato takvo rešenje ne prihvataju.iljade ljudi se dnevno seli iz .nego mi šta to znači# šta bi to značilo.ako da postupe ako se Slovenci budu dalje ovako ponašaliJ /ko Slovenci ne budu pristali sa tim# a oni to ne$e# ja 1as uveravam# onda nam ostaje vrlo mali izborI ili da ratujemo ili da se otud povučemo. 1iše to nije stvar Srbije# nego oni# Srbi van Srbije# to ne$e 9 oni $e da ratuju# ako je tako# za svoja nacionalna prava# za svoju državu koja im se na silu uzima!%<)0= . +oram direktno da 1as pitam# a 1i treba da razmislite o odgovoruI da li 1i smatrate da J-/ i (redsedništvo S)*J mogu dalje da doživljavaju takva poniženjaJ . +neksu I utvr:eni su dalji modaliteti za #ri#remu #regovora% Kto se tiče re9ima na grani&ama. 1vro#ska zajedni&a #odr9ava 7se#aratističke te9nje8 u 2ugoslaviji. !to znači i oni" koji se odnose na teritorijalni integritet dr9ave8%<)1= .

za"tevano je da i da sr#ski regruti u5uduće vojni rok slu9e samo na teritorijama 7koje nastanjuju narodi koji su se o#redelili da 9ive u 2ugoslaviji8%<)6= /vi zaključ&i usvojeni su sa samo jednim glasom #rotiv% .*2 i -ku#!tina 2ugoslavijeD o5ez5ede 7#risustvo i delovanje 2N+8 u -+/ Krajini.*2 H 7sr#ska8 #olovina nije 9elela da se sedni&a odr9i na Brionima% -edni&a je odr9ana 16% jula u Beogradu% redsedni!tvo je. kao i 7zadatke zajedničke od5rane sa drugim narodima koji su se o#redelili da 9ive u 2ugoslaviji8% /sim toga. redsedni!tvo -. a gru5o su naru!ena i . sao#!tilo "dluku o premeštanju jedinica J-/ sa teritorije *epublike Slovenije% Takva odluka je donesena jer nisu is#o!tovane odred5e Brionske deklara&ije$ na grani&ama nije us#ostavljeno stanje koje je va9ilo #re 24% juna 1331E nije izvr!ena de5lokada svi" jedini&a. a Frvatska je izgu5ila drago&enog saveznika% /d tada je njena #olitička sud5ina 5ila vezana za -r5iju i Bosnu i Fer&egovinu. La#adnom -remu i Baranji radi s#rečavanja eskala&ije me:una&ionalni" suko5a% Tra9eno je i da 0lada -r5ije "itno #reduzme mere da se Teritorijalna od5rana os#oso5i da u 7#otre5nom trenutku8 #reuzme na se5e zadatke od5rane *e#u5like -r5ije i sr#skog naroda.#laćivaće se na zajednički račun koji će kontrolisati savezni i re#u5lički ministri za Ainansije. me:utim. eventualno i u Frvatskoj% Fans van den Bruk je izjavio da je zaustavljen 7vulkan za koji smo se svi nadali da neće eks#lodirati8% >esić i Tu:man su rekli da je #očeo #ro&es mirnog ras#leta jugoslovenske krize.-@a #ozdravljali su 7a#lauzom u vidnom odu!evljenju8% Ke!elj je #otvrdio kako je izjavio da tre5a 7#ostreljati8 sve one koji !ire deAetizam. a njegova ras#arava sa #oslani&ima o#ozi&ije umalo je dovela do Aizičkog o5računa%<)B= >ilan aro!ki je rekao da 7&ela -lavonija8 #ri#ada sr#skom narodu.sledila je nova 5lokada u radu redsedni!tva -. #a je vlast u Lagre5u isti&ala kako je me:unarodna zajedni&a Aaktički do#ustila ras#lamsavanje rata u Frvatskoj%<)?= -ku#!tina -r5ije je o jugoslovenskoj krizi ras#ravljala 6% jula i nagovestila stvaranje nove CjugoslovenskeD dr9ave% oslani&i o#ozi&ije tra9ili su ras#ravu o 7genezi neus#e!ne sr#ske #olitike8 i odgovor na #itanje ko je #redstavljao -r5iju u razgovorima na Brionima% oslani&i vladajuće #artije tra9ili su odgovornost +nte >arkovića. -lavoniji. 5ilo je je jasno #osle reči Borisava 2ovića da će se jugoslovenska kriza re!iti mirnim #utem 7samo ako se sr#skom narodu u Frvatskoj #rizna #ravo na samoo#redeljenje do ot&e#ljenja8%<)3= Brionski s#orazum najvi!e je odgovarao -loveniji a najmanje Frvatskoj% /na je dogovoreni moratorijum iskoristila za utvr:ivanje svoji" #ozi&ija. a tra9io je i da se ozvaniči 7>artićeva vojska8%<))= Najva9niji zaključak ti&ao se za"teva da Aederalni organi C-I0. na #redlog Kta5a 0r"ovne komande 2N+. a na#laćivaće i" slovenački &arini&i% . ote9ano je sna5devanje i onemogućava se slo5odno komuni&iranje% Nisu vraćena za#lenjena sredstva i o#rema 2N+. #lus jedan do dva s#oljna kontrolora% Kontrola vazdu!nog sao5raćaja tre5alo je i dalje da ostane jedinstvena za &elu 2ugoslaviju% . 5iti ni!ta. a Kučan da osamostaljenje -lovenije nije ugro9eno%<)2= Na od s#orazuma neće. 7#etokolona!a u +rmiji8 i slovenačkog rukovodstva% +ntonije Isaković je tra9io da se -ku#!tina jasno odredi #rema unutra!njim grani&ama u 2ugoslaviji kao #rema administrativnimE izjavio je i da -r5i nisu ugro9eni samo od -lovenije i Frvatske 7već i od 1vro#e8%<)4= Kao 7titoistički8 od5a&io je stav Aederalnog #remijera da o -r5ima u Frvatskoj tre5a da se odlučuje u Frvatskoj% /vu sedni&u o5ele9io je i zvanični ulazak u -ku#!tinu 0ojislava Ke!elja. sa 7kokardom8 na ko!ulji% -ve njegove #redloge #oslani&i .će ona #rimenjivati savezne #ro#ise% Garine će i dalje 5iti savezni #ri"od. +neksu II Neklara&ije #redvi:eni su modaliteti za misiju #osmatrača u 2ugoslaviji koja je tre5alo da nadgleda s#rovo:enje s#orazuma u -loveniji.

kao i da je 7na #ovlačenju8 radio #oslednje dve nedelje i #o"valno se izrazio o Kadijeviću i Brovetu% -ada je i >ilan Kučan mogao da ka9e ne!to do5ro o 2N+$ „Sada je jasno da za intervenciju u Sloveniji nije bilo povoda# a J-/ posle svega ne treba smatrati nesposobnom# jer ona jednostavno nije bila obučavana za napad na sopstveni narod!%<61= . kako je tu #olitiku o5jasnio N9ejms Bejker.<60= . jer do tada nije #ostojala #odr!ka se&esionizmu ni u jednom delu 2ugoslavije% No ove odluke redsedni!tva 1vro#ska zajedni&a je 5ila koliko@toliko jedinstvena u #ogledu #odr9avanja 7jedinstvene i demokratske 2ugoslavije8. osim Frvatske% osle ove odluke do!lo je i do radikalnog zaokreta u #oliti&i me:unarodne zajedni&e #rema jugoslovenskoj krizi. !eA američke di#lomatije. -loveniji je ova odluka o&enjena izrazito #ozitivno.ju5ljani izjavio da je odluka od 7istorijskog značaja8 za -loveniju. Lagre5u se čak govorilo o 7la9nom slovenačkom ratu8 H u #itanju je navodno 5io sr#sko@slovenački #akt koji je -loven&ima olak!ao se&esiju. iz5egnut je odgovor na ključno #itanje H z5og čega su u -loveniju izginuli mladi vojni&i 2N+% /vakva odluka redsedni!tva -. me:utim. kada je 21% juna 1331% 5io u Beogradu% /dluka redsedni!tva -. a 2osi# >anolić izjavio da je ta odluka su#rotna stavovima Brionske deklara&ije%<62= . tre5alo je od javnosti sakriti o5ja!njenja za #ot#uno #roma!enu dotada!nju strategiju koja se svodila na javno sao#!tavanje ultimatuma od koji" kasnije nije 5ilo ni!ta. #odizanje i s#u!tanje 5or5ene gotovosti 7kao da je reč o zavesi u #ozori!tu8%<63= I na kraju. kao 7o"ra5rujuća i dalekose9na8% 2anez Nrnov!ek je u . #a je #redstavljala iznena:enje i za 1vro#sku zajedni&u koja nije tra9ila #ovlačenje 2N+ iz -lovenije već samo njeno #ovlačenje u kasarne i vojne o5jekte% /vakva odluka 5ila je. #rotiv svoje volje. #a je -tje#an >esić glasao #rotiv odluke o #ovlačenju.mesto vojnika 2N+ u karaule su se veoma 5rzo 7uselili8 slovenački teritorijal&i. i na La#adu se #oste#eno menjao stav #rema tom #itanju% Kada je 2N+.*2 donesena je 5ez ikakve #otre5e i nije imala u#ori!te u . Frvatskoj je vladao stra" da će se vojni eAektivi iz -lovenije dislo&irati u Frvatsku. doveo do #oni9enja 2N+ i uni!tavanja onoga !to je ostalo od >arkovićeve vlade% 2N+ je konačno #restala da 5ude autentična jugoslovenska armija i sada je 5ila slo5odna da svu svoju #a9nju usmeri rastućim na#etostima u Frvatskoj% osle kra"a u -loveniji sada joj je vi!e od svega 5io #otre5an jedan moralni #odstrek% /dluka redsedni!tva -.*2 5ila je u su#rotnosti sa Brionskim s#orazumom. u du"u sr#sko@slovenačkog dogovora kome su se #ridru9ili i #redstavni&i drugi" re#u5lika. namera armijskog vr"a i rukovodstva -r5ije 5ila je da se skrati Aront i izvr!i #regru#isavanje snaga. na 7ma"anje 5atinom a da se ta 5atina nije u#otre5ila8. a 1?% kor#us u Bosnu i Fer&egovinu%<)3= Borisav 2ović je sr#skoj javnosti rekao da je ova odluka u skladu sa #olitičkim stavom rukovodstva -r5ije da 2N+ ne tre5a da 5ude sta&ionirana u onim delovima zemlje gde je smatraju oku#atorom$ „3činili smo jedan značajan korak ka mirnom raspletu jugoslovenske krize!.*2 #redstavljala je su!tinsko #riznavanje slovenačke nezavisnosti i od tada -lovenija gotovo da vi!e nije učestvovala u ras#letu jugoslovenske krize% .elementarna ljudska #rava #ri#adnika armije% ovlačenje jedini&a 2N+ tre5alo je da se izvr!i u roku od tri mese&a$ 31% kor#us tre5alo je da se dislo&ira u -r5iju. a u jedini&e 2N+ vi!e nisu regrutovani o5vezni&i iz -lovenije% -a čisto vojničke tačke gledi!ta.stavu% o!to je 5ilo očigledno da -lovenija i -r5ija vi!e ne 9ele nikakvu 2ugoslaviju. kako 5i se !to s#remnije dočekali suko5i u Frvatskoj% Lato je >esić i 5io #rotiv ovakve odluke% /sim toga. na#ustila -loveniju #ojavili su se za"tevi za njenim #ovlačenjem i iz ostali" re#u5lika do čega je i do!lo krajem 1331% i #očetkom 1332% .

Te!ko je reći da li je sr#sko rukovodstvo sledilo neku una#red za&rtanu strategiju. #asivan #osmatrač. u nekim grani&ama. smatrao je da je u #itanju čin 7sramne izdaje8 jer 2ugoslavija nije mogla da #ostoji 5ez -lovenije. a >ilo!ević je reagovao samo kada je na to 5io #rimoran% /dluka o #ovlačenju 2N+ iz -lovenije 5ila je samo jedna u nizi #ogre!ni" #ro&ena% ovlačenje iz -lovenije vojni vr" je #rikazao kao 7najkru#niji korak8 u mirnom razre!enju jugoslovenske krize. "ni snose značajnu odgovornost za krvoproli$e koje je nastupilo posle njihovog odvajanja!. te!ko je za sada. a njen vr" je i dalje 9eleo da 5ude nezavisni #olitički Aaktor% 0eliko je #itanje da li je sr#ski #redsednik i 9eleo da #reduzme 5ilo kakvu energičnu ak&iju. jer su njeni #ri#adni&i de&enijama učeni da nikada neće 5iti u #rili&i da ratuju #rotiv svoga naroda% Lato vojni vr" nije očekivao da će tu vojsku nemilosrdno u5ijati deo tog naroda% I#ak. nikada nije ni #ostojao% Noga:aji su se razvijali #o 7#rirodi stvari8. da li se -r5ija #ri#remala za rat #rotiv Frvatske% Kasniji razvoj doga:aja vi!e aso&ira na zaključak o o#!toj konAuziji i #ot#unoj ne#ri#remljenosti u vr"u sr#ske vlasti za dalji tok jugoslovenske krize% >ilo!ević jo! uvek nije imao eAektivnu kontrolu nad 2N+. i E<. !to je 5ilo vi!e nego a#surdno o5ja!njenje. koji je 5io u manjini. #a je onda verovatna #ret#ostavka i da je takvo anga9ovanje imalo neki &ilj% . +noge starešine su odlazak iz Slovenije prihvatile kao surovu istinu i teška srca su otišli.<6B= 2ugoslovenska narodna armija nije mogla da do5ije rat #rotiv -lovenije. 3 <E.<64= QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ 0oren Limerman #i!e da je najveća sla5ost -lovenije u jugoslovenskoj krizi 5ila njena se5ičnost$ „3 svojoj žurbi da se odvoje od Jugoslavije# jednostavno nisu obra$ali pažnju na ?? miliona Jugoslovena koji nisu bili Slovenci. koji je #une ?2 godine #roveo u jugoslovenskoj vojs&i$ „3 <>. %ecenije provedene u toj republici# mešoviti brakovi# stečene navike i mnoga druga zajednička dostignu$a /rmije i naroda# urezali su duboki pečat svakom pojedincu# bez obzira na nacionalnost# na koju se pre toga nije ni gledalo. manje@vi!e. tra9io je #rimenu ove odluke i na teritoriji Frvatske kako 5i se o5ez5edio 7nivo razgraničenja #o etničkoj i na&ionalnoj liniji8%<6?= /va odluka označila je kraj so&ijalističke 2ugoslavije utemeljene 13?3% -lovenija je do5ila 7odre!ene ruke8 da zaokru9i svoj #ro&es konstituisanja u nezavisnu dr9avu% / reak&iji #ri#adnika 2N+ u -loveniji u#ečatljivo svedočanstvo ostavio je general Konrad Kol!ek. korpusu odluka je shva$ena kao izdaja i izdajstvo. Ci FrvatskeDE drugi deo. dati neki #ouzdaniji odgovor na #itanje za!to je vr" 2N+ sa tako malim snagama krenuo u suko5 sa slovenačkom na&ionalnom vojskom% Ienerali su svakako znali !ta će se dogoditi. *ušilo se sve ono što je bilo pozitivno i nezaboravno iz prošlosti. i da je 7zadat najveći udara& raz5ijačima 2ugoslavije8. Sva duhovna# kulturna# materijalna i ostala dostignu$a preko no$i su srušena političkim bezumljem tadašnjih vlasti koje su bile daleko od sposobnosti da urede jednu dobru državnu zajednicu u novim uslovima# kao što je to bila Jugoslavija!. jer nikakav #lan o stvaranju neke sr#ske dr9ave. jer čemu je onda slu9ila #ret"odna interven&ija' Naja#surdnija je 5ila izjava generala Kadijevića Televiziji Beograd od 13% jula da očekuje nastavak razgovora o 5udućnosti 2ugoslavije i da se 2N+ #ovlači iz -lovenije jer ne 9eli da utiče na mesto -lovenije u 5udućem ure:enju 2ugoslavije$ „/rmija time pokazuje da i tim putem ne želi uticati na bilo kakav način opredeljenja slovenačkog naroda# ono što je ona i ranije tvrdila!% /naj deo oAi&irskog kora koji je i dalje ostao veran jugoslovenskoj ideji. -r5ija je 5ila. korpusu vest je izazvala opšti šok i mnoge starešine su plakale. odnosno. na ovom stanju ras#olo9ive gra:e.

rajine i kako $emo pro$i na zadatku da sprečimo krvoproli$e!%<63= Konrad Kol!ek je ne#osredno #o okončanju slovenačkog rata izjavio da se ne mo9e govoriti o agresiji ili #oku!aju oku#a&ije -loveniji od strane jedini&a 0 armijske o5lasti 2N+.0eliki 5roj odgovorni" stare!ina Komande 0 armijske o5lasti smatrao je već 2% jula da je u #itanju 5ilo 7svesno 9rtvovanje8 ali da oni ne znaju za koje &iljeve je to ura:eno% >ario No5ilo. a ne kao se&esija -lovenije% 0oren Limerman #i!e da je 5io iznena:en 7drsko!ću8 sa kojom su -loven&i krenuli u realiza&iju svoje nezavisnosti% . #ak. 3 takvoj proceni ja vidim i svoju odgovornost!.<30= Na 5i demonstrirao #odr!ku slovenačkom rukovodstvu. #a je Kadijević verovao da će se to dogoditi i u -loveniji% To 5i značilo da je o5ave!tajno@5ez5edonosni sistem 2N+ 7neslavno #ro#ao8 jer nije #redvideo da će -loven&i #ru9iti ot#or. neslavna e#izoda u -loveniji ostavila je dugoročne negativne #osledi&e i #o 2N+ i #o one koji su joj do tada 5ezrezervno verovali% Tako je Komanda Kninskog kor#usa već ?% jula za5ele9ila da je me:u gra:anima sr#ske na&ionalnosti vladalo 7veliko ogorčenje8 i uznemirenje z5og #oraza 2N+ na teritoriji -lovenije$ „(revladava mišljenje da se J-/ nije trebalo angažovati i da je trebalo Sloveniju pustiti da ide iz Jugoslavije# a granice i vojne efektive premestiti tamo gde ih narod prihvata. uključujući i one koji nisu imali 5ojevu muni&iju%<32= -lovenačko rukovodstvo 5ilo je vrlo ve!to i u #ro#agandnom ratu% Inostrani re#orteri dr9ani su u #odzemnom medija &entru i inAormisani da su slovenačke snage us#ele da savladaju četvrtu najjaču vojsku u 1vro#i% Novinari su rutinski slali kao vest mnoge izmi!ljene izve!taje slovenački" vlasti o raznim 5itkama. u Bad 0ilo"u%<31= osle toga Kučan je naredio svojim vojni&ima da #u&aju na Aederalne tru#e. od koji" se neke nisu nikada ni dogodile% Noga:aji u -loveniji u vreme #rogla!enja nji"ove nezavisnosti #rikazivani su na televiziji kao agresija jugoslovenske vojske na -loveniju. jer su one samo izvr!avale nare:enja Kta5a vr"ovne komande koja su #roistekla iz odluka -I0@a i -aveznog veća -ku#!tine 2ugoslavije% /d5a&io je i #rimed5e da je 2N+ nastu#ala 7diletantski8 jer ona #o svojim 7strate!kim o#redeljenjima i zada&ima8 nije 5ila vojska koja 5i se 5orila #rotov so#stvenog naroda$ „/ko je J-/ u nečemu i pogrešila# onda je to verovanje da zadatak koji smo imali u Sloveniji ne$e biti doživljen kao neprijateljstvo. da 5i istovremeno u#ozorio Aederalnu armiju da ne #oku!ava da koristi silu radi očuvanja kontrole nad saveznim grani&ama% -astanak je odr9an u Beljačkim To#li&ama.ranje Tu:mana. 'ubi se poverenje i u naše jedinice i javno postavlja pitanje ho$emo li se raspasti u slučaju napada +3(:a u cilju uspostave svoje vlasti na teritoriji S/" . 3pasti u zamku 9 ne samo zamku za koju su znali# ve$ koju su i sami delimično stvorili 9 bio je vrhunac arogancije i neodgovornosti!%<33= . #rvoj #olovini jula 1331% #osetio je . nemački ministar s#oljni" #oslova Fans Nitri" Ien!er ot#utovao je na jugoslovensku grani&u da 5i se sastao sa #redsednikom Kučanom i ministrom Nimiitrijom *u#elom. Svake godine bi slali svoje najviše oficire iz 2eograda da nas ocene. ili je. te činjeni&e #rećutao z5og interesa -r5ije%<66= . Tačno su znali za šta smo sposobni. siguran je da je izme:u >ilo!evića i Kučana #ostojao dogovor o odlasku -lovenije iz 2ugoslavije%<6)= 0erovatno je naj5li9a #ameti o&ena da je u #itanju 5ila #ogre!na #ro&ena generala Kadijevića koji je 5io i najodgovorniji za dono!enje takve odluke% Notada!nja 7demonstra&ija sile8 na Kosovu i u Frvatskoj 5ila je us#e!na. tada!nji savetnik "rvatskog #redsednika . svakom slučaju.ju5ljanuE najsna9niji utisak na njega ostavio je 2anez 2an!a koji mu je rekao da je da je u9ivao u svakom minutu svoje osvete$ „2ilo je fantastično H rekao mi je H J-/ je obučila našu teritorijalnu odbranu.

s njenom sr#skom manjinom. otvorio #itanje rata u -loveniji% Izjavio je da je njegova vlada donela odluku o za!titi jugoslovenski" grani&a na tom #odručju. >K-2% <3= 7TUVWX8. nikada ne sme otići8%<3?= +nte >arković je 16% se#tem5ra 1331% na sedni&i -I0@a na kojoj je zatra9io ostavku generala Kadijevića. ali da on nije odlučivao o načinu vojne interven&ije% Tada je rekao sledeće$ „-ikada nam nije objašnjeno# nikada# mada sam sam ja to tražio ve$ na nekoliko sednica# kako je došlo do angažiranja J-/ na način kako je ona angažirana. najavio je da će grani&e sa Frvatskom 5iti veoma li5eralneE #onovio je svoj a#el stare!inama 2N+ da stu#e u slovenačku vojsku.rvatskoj. +ustriji i >a:arskoj% CIstoD% <3= 0oren Limerman. H R>ilo!ević mi je nekoliko #uta nakon na!i" iz5ora rekao da -lovenija mo9e slo5odno da ode iz 2ugoslavijeS H rekao mi je kasnije .učan H Rali 5i uvek dodao da Frvatska.osovu.<34= >arković je rekao i da je Aederalna vlada 5ila #rotiv #ovlačenja 2N+ iz -lovenije. 2B% YZ[ 1331. 2003.o je doneo odluku# ko je preuzeo odgovornost# da li je na takav način trebalo iza$i na zaštitu granica# ili nijeJ Ja mislim da se posle odgovora na ovo pitanje može jasno zaključiti da je izmanipulirano i Savezno izvršno ve$e. Beograd. (oreklo jedne katastrofe% Jugoslavija i njeni rušitelji#Beograd. 3?% <?= Navedeno #rema$ Konrad Kol!ek. 306% <4= 3jedinjene nacije% Sudski spisi +e0unarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju% aaa%i&tb%org % ro&es #rotiv -lo5odana >ilo!evića% Cdalje$ . kada je počeo da vija Slovence. 2004. Jugoslovenska narodna agonija# Beograd.N.I američki am5asador je siguran da 2N+ nije #okrenula svoje #une eAektive jer se >ilo!ević sa Kučanom već dogovorio o njenom #ovlačenju iz -lovenije$ „ a +iloševi$a je to bilo ostvarenje cilja koji je postavio <=B=. +islim da ono što se dogodilo u Sloveniji predstavlja početak svega onoga što se sada dešava i da je to bio početak kraja Jugoslavije# a i početak kraja Jugoslavenske narodne armije kao op$e jugoslavenske!. #a je nameravao da #odnese ostavku. a rekao je i da će 2N+ jo! izvesno vreme 5iti #otre5na samostalnoj -loveniji da joj čuva grani&e #rema Italiji. 26% YZ[ 1331. >K-2D% ro&es -lo5odanu >ilo!eviću% <B= Isto% <)= >iroslav Fad9ić. kao i da nikada nije do5io o5ja!njenje za takvu odluku. )% H 2anez 2an!a. . 5ez o5zira da li imaju slovenačko dr9avljanstvo ili ne. 200?12)% <6= . 1% . (rvi pucnji u S)*J. Se$anja na početak oružanih sukoba u Sloveniji i . jer je #ovlačenje 2N+ iz -lovenije označilo kraj 2ugoslavije i njene oru9ane sile%<3B= $us note% <1= Navedeno #rema$ 7TUVWX8. 2B% YZ[ 1331. -ije mogao da toleriše njihovo liberalno# nezavisno ponašanje# ni bespoštednu kritiku srpske politike na . slovenački ministar od5rane. )% <2= 8\U]^_^`X8.N.

TsUuVXq. 1B3% <1)= Navedeno #rema$$ 7\U]^_^`X8. 26% YZ[ 1331. TsUuVXq. 26% YZ[ 1331. Slovenija# saveznica . 4% H redsednik Kučan. 2006. (rvi pucnji u S)*J. 4% <20= Isto% <21= K% Kol!ek. 7Maso#is za suvremenu #ovijest8. 1% YZ] 1331.4% <23= 7\U]^_^`X8. 26% YZ[ 1331. 200B. (rvi pucnji u S)*J# 163% <22= 7TUVWX8. 1/200633% <11= cd% efgh% 0303013)% ijYXkX l% eXV`Uk^mX nXo`Up _V^WZ[X]Z Uq 21% rst_spWXV 2003% <12= Isto. 3?3% <2B= K% Kol!ek. "d čuvara do grobara svoje države. 1B1@1B2% <1B= Isto. 2E 7TUVWX8. (rvi pucnji u S)*J# 133% <2)= 7TUVWX8. načelnika Kta5a Komande 4% armijske o5lasti% CN% >arijan.<10= Namijan Iu!tin. 3% <2?= Isto% <24= Navedeno #rema$ TUV^rXk hUk^m. 23@30% YZ[ 1331. iz5a&ili su iz u#otre5e odredni&u 7narodna8 kada su s#ominjali 2N+% <13= 7TUVWX8. "n „nenačelne koalicije! do raspada vojnog saveza <=B=:<==<. -tara azova. 23@30% YZ[ 1331. 4% <16= 7TUVWX8. (rvi pucnji u S)*J# 1B)% H ostoje #ret#ostavke da je general Mad u ak&iju krenuo #rema nared5i generala No5ra!ina ra!čevića. Slom Titove armije. Jugoslavenska narodna armija i raspad Jugoslavije <=B@:<==?# Lagre5.rvatske tijekom razlaza s jugoslavenskom državom. 03030136% <13= K% Kol!ek. 230% <30= Isto% . KLMNOPQR PSTR UVWX. 26% YZ[ 1331. kao i svi drugi slovenački Aunk&ioneri. 1% <23= YPZ[STS R ZO\ZOPTLM] X^_LMNS`RaO. 10% <26= 7TUVWX8. ijkUq^ ^j q[sk[^`X. 1334. J-/ i raspad S)*J. 26% YZ[ 1331. 1332. 13)D% <1?= Nragan 0uk!ić. 220% <14= K% Kol!ek.

>K-2% ro&es -lavku Nokmanoviću% H / stanju du"a u 2N+ Nragan 0uk!ić #i!e$ „2ili smo veoma blizu opasnosti da stvari krenu logikom teško kontrolisanog rata i odmazde. efgh% 00401414% <?0= T% hUk^m. -eki izgovaraju te reči glasno i više puta# drugi $ute i tupo gledaju. 2% YZ] 1331. (rvi pucnji u S)*J# 20?% <3?= Navedeno #rema$ K% Kol!ek. ?% <33= K% Kol!ek. 3% <?4= cd. 1% <41= . ?% <?3= Navedeno #rema$ YPZ[STS R ZO\ZOPTLM] X^_LMNS`RaO# 236@233% <40= 7\U]^_^`X8. 1% <?2= T% hUk^m. Svest se sužava# razum popušta# ose$anja# i to negativna 9 bes# mržnja i želja za osvetom 9 jačaju i konačno preovla0uju. 2% YZ] 1331. 02126?B6/)0% Transkri#t #resretnutog teleAonskog razgovora% <?B= 7TUVWX8. 3?)% <??= 7TUVWX8.N. "se$alo se to u vazduhu. To su oni trenuci koje čovek# posebno vojnik# prepozna tek kad ih doživi. 3 stvari# nismo svesni da i mi to radimo# jer to neko od nas traži. 3??@3?4% <?1= 7\U]^_^`X8. -ajgore je čekanje# jer se ne zna šta i od koga se očekuje. (rvi pucnji u S)*J# 22)% <36= 7TUVWX8. KLMNOPQR PSTR UVWX. 26B@26)% <32= 7TUVWX8. 3% YZ] 1331. 3 vojsci se . efgh. -apetost je dostigla vrhunac. To je opasno stanje. namo šta gubimo# jer je to očigledno# ali ne znamo šta nas dalje čeka. 1% <33= cd. 8zgleda da im je svejedno šta $e da se desi. 8z toga sledi ono fatalističko 9 idemo# nema više povratka. 1% YZ] 1331. (rvi pucnji u S)*J# 212% <34= K% Kol!ek. -eka bude 9 šta bude. 2% YZ] 1331. 8ma se ose$aj da smo razoreni lično i da nam razaraju i državu i vojsku. (rvi pucnji u S)*J# 220% <3)= K% Kol!ek. 3?B@3?)% <?3= Isto. 1% YZ] 1331. (rvi pucnji u S)*J# 21)% <3B= Navedeno #rema$ K% Kol!ek. 1% <?)= Isto% <?6= 7TUVWX8. 23@30% YZ[ 1331.<31= YPZ[STS R ZO\ZOPTLM] X^_LMNS`RaO. KLMNOPQR PSTR UVWX.

3% <)3= 7\U]^_^`X8.N. KLMNOPQR PSTR UVWX# 3B0% <B6= Navedeno #rema$ T% hUk^m.može donekle kontrolisati# u društvu veoma teško 9 za čas može da poprimi razmere opšte psihoze i histerije!% CN% 0uk!ić. 1% <B1= YPZ[STS R ZO\ZOPTML] X^_LMNS`RaO. (rvi pucnji u S)*J# 31B% <B)= T% hUk^m. 4% <43= Isto. 3% YZ] 1331. 11% <4B= Isto% <4)= 7\U]^_^`X8. 3% <44= Isto. >K-2% No&uments oA t"e 1uro#ean Gommunities% <)2= 7TUVWX8. 22?D% <42= 7TUVWX8. 4% <B3= 7\U]^_^`X8. 1% <46= Isto. ?% YZ] 1331. 34?@344 i 343% <)1= . 10% <B0= 7\U]^_^`X8.N. 343% <)0= Isto. >K-2% 03036?16% rema izjavi generala >ilosava Oor:evića od B% marta 2003% <BB= Navedeno #rema$ K% Kol!ek. KLMNOPQR PSTR UVWX. 2% <)?= Ldenko *adelić@Navor >arijan@Niki&a Barić@+l5ert Bing@Nra9en Jivić. 200B. J-/ i raspad Jugoslavije. )% <B?= T% hUk^m. ?% YZ] 1331. 3% YZ] 1331. 311% . 302% 1% <B2= 7TUVWX8. 3?0% <B4= . 10% <43= Isto% 3% <4?= 7TUVWX8. 4% YZ] 1331. 4% YZ] 1331. Stvaranje hrvatske države i %omovinski rat# Lagre5. 3% YZ] 1331. 4% YZ] 1331. 1. KLMNOPQR PSTR UVWX# 341% <B3= Isto.

62D% <60= 7\U]^_^`X8. 13% YZ] 1331. 20% YZ] 1331. (rvi pucnji u S)*J# 2)4% <6B= 0% Limerman. 20@21% YZ] 1331. (rilikom ponovnog susreta na 2rionima razgovor izme0u mene i njega krenuo je odmah posle dolaska# a kasnije smo se našli i u toku odmora. Slom Titove armije# 203% <30= 7TUVWX8. B@13% de&em5ar 1332. Stoga smo zatim mi učestvovali na sednici u 2eogradu. "dmah posle mene govorio je . -a sednici sam odmah nastupio sa predlogom da se vojska povuče iz Slovenije. 3% <)3= Navedeno #rema$ K% Kol!ek. 1% H rve razgovore o #ovlačenju 2N+ iz -lovenije vodili su Nrnov!ek i 2ović jo! #re #očetka iz5ijanja ratnog suko5a% Konkretan dogovor #ostignut je )% jula na Brionima% Nrnov!ek je o tome de&em5ra 1332% izjavio$ „Ja sam sa Jovi$em o tome dosta razgovarao još pre rata. 1% <61= 7TUVWX8. CNavedeno #rema$ 7Nuga8. 3% <62= Isto% <63= e^VUr]Xk vXjX[r`^. 3 me0uvremenu je +esi$ još jednom pokušao da sazove sednicu (redsedništva na 2rionima# ali su Srbi to odbili. atim smo praktično svakodnevno razgovarali telefonom. Slom Titove armije# 21?% <64= K% Kol!ek. "dgovorio mi je da $e predstavnici Srbije verovatno pristati na povlačenje J-/ iz Slovenije. 13% YZ] 1331. 1eče pre beogradske sednice Jovi$ me pozvao i rekao da Srbija# ukoliko do0emo u 2eograd# obezbe0uje > glasa. +arkovi$ i neki članovi (redsedništva pokušali su na sve mogu$e mačine da spreče tu odluku# ali je odluka posle višečasovnog raspravljanja ipak izglasana!. 10% YZ] 1331. 11% <31= aaa%slo5odnaevro#a%org/&ontent/arti&le/10?43?3%"tml% . 4% <6?= Navedeno #rema$ N% >arjan. 3% YZ] 1331. Slom Titove armije# 206@203% <63= Navedeno #rema$ N% >arjan. YM]Sa^ bR]SQS. (rvi pucnji u S)*J# 322E 7TUVWX8. 3% YZ] 1331. / @. jula dogovorili smo se da ostanemo u kontaktu do momenta kada $e i njihova strana obezbediti potreban broj glasova u (redsedništvu.adijevi$ i podržao me# što je izazvalo iznena0enje i zgranutost +arkovi$a i nekih drugih. 7\U]^_^`X8. 3% YZ] 1331. B <))= Isto. (oreklo jedne katastrofe. 6% <)6= 7TUVWX8. 3% <)B= 7\U]^_^`X8.<)4= 7TUVWX8. ?B% <6)= Stvaranje hrvatske države# 306% <66= N% >arjan.

Fargrove 1ntartainmnet% <33= 0% Limerman. (oreklo jedne katastrofe# 34% <3?= Isto.<32= Navedeno #rema$ Transkri#t dokumentarnog Ailma „*at koji se mogao izbe$i!. 3B% <34= Navedeno #rema$ 7TUVWX8. )% <3B= Isto% . 20% rst_spWaV 1331.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->