SET Petikan Latihan 1 Baca petikan di bawah dan kemudian jawab soalan-soalan berikutnya.

PANTAI REMIS, 22 FEBRUARI – Seramai 20 orang murid Sekolah e!ang"aan am#ung Selamat telah mengalami kera$unan makanan% Mereka telah dihantar ke Pu"at e"ihatan Pantai Remi" oleh guru&guru "ekolah !erkenaan untuk menda#atkan ra'atan% e(adian !ermula #ada #ukul ))*+0 #agi "ele#a" 'aktu rehat% e(adian ini telah di"edari oleh guru ,ang !ertuga" #ada minggu ter"e!ut iaitu Puan -a(ah Saleha !inti Puteh% e(adian ini !erkemungkinan !e"ar !er#un$a dari#ada na"i lemak ,ang di(ual di kantin "ekolah% e!an,akan murid ,ang memilih menu ter"e!ut telah mengalami "akit #erut dan muntah&muntah% Seramai la#an orang murid mengalami "akit #erut ,ang "eriu"% Pihak "ekolah telah mengam!il tindakan #anta" dengan mem!a'a murid&murid ,ang kera$unan makanan untuk menda#atkan ra'atan% Pengu"aha kantin #ula dilarang meneru"kan akti.iti (ualan makanan #ada hari ter"e!ut% Pe(a!at Pela(aran /aerah Man(ung (uga telah dimaklumkan tentang ke(adian ini% Sehingga #ukul 0*00 #etang, "eramai dua !ela" orang murid telah dihantar ke -o"#ital Seri Man(ung untuk menda#atkan ra'atan "elan(utn,a% eadaan mereka #ada ketika ini agak "ta!il% Sementara itu murid&murid lain telah di!enarkan #ulang% Pu"at e"ihatan Pantai Remi" telah menge"ahkan "emua murid ini telah mengalami kera$unan makanan% 1akil Pu"at e"ihatan Pantai Remi" telah datang mela'at kantin "ekolah !erkenaan% antin "ekolah diarahkan tutu# "erta&merta% Pengu"aha kantin itu telah diminta mem!er"ihkan ka'a"an kantin dan "entia"a mematuhi #eraturan ,ang telah diteta#kan% antin "ekolah han,a akan di!uka "ekiran,a #ihak Pu"at e"ihatan !er#ua" hati dengan taha# ke!er"ihan kantin ter"e!ut% ) A#akah ,ang men,e!a!kan kera$unan makanan di "ekolah ter"e!ut2 A B 3 / 2 uih ,ang di(ual Makanan ,ang di(ual Na"i lemak ,ang di(ual Minuman !erkar!onat ,ang di(ual

A#akah tanda&tanda a'al ,ang menun(ukkan murid&murid mengalami kera$unan makanan2 A B 3 / Sakit #erut Muntah&muntah Sakit #erut dan muntah&muntah Sakit #erut dan muntah&muntah ,ang "eriu"

+

Bera#akah (umlah !ilangan murid ,ang "eriu" ketika mengalami kera$unan makanan2 A B 3 / 4 )0 )2 20

0

Sia#akah ,ang mengarahkah #engu"aha kantin menutu# #erniagaan mereka2 A B 3 / Pu"at e"ihatan Pantai Remi" Pe(a!at Pela(aran Man(ung 5uru ,ang !ertuga" 5uru !e"ar

6

Semua #en,ataan di !a'ah !enar tentang #etikan kecuali A B 3 / Pengu"aha kantin diarahkan menutu# #erniagaan mereka% 5uru Be"ar telah men,edari ke(adian kera$unan makanan% Pu"at e"ihatan Pantai Remi" mengam!il mang"a di "ekolah untuk dira'at% Pe(a!at Pela(aran /aerah Man(ung tidak dimaklumkan oleh #ihak "ekolah%

!onda dan a. adinda "i!uk mem!uat latihan dan #er"ia#an untuk menghada#i #ertandingan #eringkat negeri .a dalam keadaan "ihat% Tu(uan adinda menuli" "urat ini adalah untuk !ertan. A#a kha!ar kakanda "ekarang2 Bagaimana dengan #enga(ian kakanda di Uni.ang di"a.aann.aan adinda dalam #ertandingan #idato #eringkat daerah .ang dari#ada adinda dan anggota keluarga di "ini untuk kakanda% Adindamu."ia Sara'ak2 Adinda !erhara# "emuan.Surat kiriman tidak rasmi Latihan 2 No% 784)4 9alan Pemim#in.angi.ang !erguna untuk adinda menghada#i #ertandingan itu nanti% Setakat ini dahulu $oretan adinda% /oakan "emoga adinda men$a#ai ke(a.a2 A B 3 / Bertan. am#ong Man(oi. Perak% 22 Fe!ruari 20)) % e hada#an kakanda Nur Fai"al .u% Pertandingan ini (uga !ertu(uan untuk memilih 'akil daerah ke #eringkat negeri% ini. +0020 I#oh. "emoga !erada dalam keadaan "e(ahtera% akanda Nur Fai"al .a !er(a. adinda (uga ingin memaklumkan tentang ke(a.ahanda "emuan.er"iti Mala.ang dian(urkan oleh Per"atuan Baha"a Mela.ang kini !erada di Sara'ak.a dalam #ertandingan #idato Menghara#kan a!angn.ang telah adinda "ertai% Adinda telah men.ertai #ertandingan #idato 7 Perkataan #anduan&#anduan dalam #etikan !ermak"ud .u /aerah inta Utara% Pertandingan ini diadakan !er"em#ena dengan Minggu Baha"a Mela.a kha!ar tentang a!angn.a kha!ar tentang kakanda% Selain itu.ertai #ertandingan #idato .er"iti Meminta #anduan&#anduan untuk men.a !er(alan dengan !aik% Adinda.a dalam #enga(ian di uni.a Memaklumkan ke(a. Sa(ida 8 A#akah tu(uan utama #enuli" menuli" "urat ke#ada a!angan.aan $emerlang dalam #e#erik"aan akhir #enggal nanti% Salam "a.aan dalam #ertandingan #idato #eringkat negeri% Semoga kakanda (uga men$a#ai ke(a.ang akan di(alankan dua !ulan dari "ekarang% Adinda !erhara# agar kakanda da#at mem!ala" "urat ini dan mem!erikan panduan-panduan .

ang diim#ikan A!angn.u /iadakan !er"em#ena dengan Minggu Baha"a Mela.ang "e"uai untuk di#er"em!ahkan dalam #ertandingan Ba$a dan .ang tidak !enar tentang #ertandingan #idato .a ru#a #ara" : Pern.a men$a#ai $ita&$ita .a dalam #ertandingan #idato #eringkat daerah A!angn.a da#at #ulang ke kam#ong dengan "egera A!angn.a Per"em!ahann.a mendoakan ke(a.a "uaran.ang mem!olehkan #enuli" !er(a.ahami #etikan di !a'ah .ataan manakah .a2 A B 3 / A!angn.a dalam #ertandingan #idato #eringkat daerah adalah "e#erti !errikut. kriteria&kriteria utama .u Memilih 'akil "ekolah untuk #ertandingan #eringkat daerah Memilih 'akil "ekolah untuk #ertandingan #eringkat negeri )0 A#akah hara#an #enuli" dalam !ahagian akhir "uratn.A B 3 / 4 ti#&ti# $ara&$ara langkah&langkah maklumat&maklumat Pada #andangan anda.ang telah di"ertai oleh #enuli"2 A B 3 / /ian(urkan oleh Per"atuan Baha"a Mela.aann.a men$adangkan #idato . kecuali A B 3 / ke#etahann.

Latihan 3 Isnin.dan !oling #adang% & Semua guru dan murid !erkum#ul "emula di de'an untuk u#a$ara #enutu#an ma(li" "am!utan hari 5uru #eringkat "ekolah% 5uru Be"ar telah men."ia%Sam!utan diadakan "e!agai menghargai #engor!anan guru% & Semua guru naik ke #enta" untuk mem!a$akan ikrar dan men. men$ari duit ". mendeklama"ikan "a(ak.an.a% )) /i manakah ma(li" #era"mian "am!utan -ari 5uru diadakan2 A B 3 / )2 kantin "ekolah de'an "ekolah #adang "ekolah ta#ak #erhim#unan A#akah tu(uan "am!utan hari 5uru diadakan "etia# tahun2 A B 3 / Men$ungkil !akat ter#endam guru&guru% Menghargai dan mengenang (a"a guru Ma"a !agi guru&guru menghi!urkan "emua murid Menun(ukkan !eta#a !e"arn.ian.a tiu# !elon. 16 Mei 2010 7%+0 #agi 4%00 #agi & Semua guru dan murid !erkum#ul di dataran #erhim#unan "ekolah !agi men(a.ang menggelikan hati minat dan #erhatian guru&guru dan murid ialah tarian #o$o&#o$o% & A$ara "ukaneka diadakan%Pel!agai a$ara di(alankan antaran.akan "am!utan -ari 5uru #eringkat "ekolah% & 5uru Be"ar Sekolah e!ang"aan Sungai Rokam men. murid&murid telah menda#at makanan dan minuman "e$ara #er$uma% 5uru&guru #ula menikmati (amuan ringan di kantin "ekolah% :%)6 #agi :%06 #agi ))%)6 #agi )2%+0 tengah hari 9a'a! "oalan&"oalan !erikutn.am#aikan u$a#an dan mera"mikan ma(li" "am!utan hari 5uru% Beliau (uga mem!a$akan #erutu"an dari#ada Menteri Pela(aran Mala. dan tarian #o$o&#o$o% Per"em!ahan .a #engor!anan guru&guru .an.iling dalam te#ung.am#aikan hadiah ke#ada #emenang% Se!elum !er"urai."ia=% 3ikgu Anuar 9unaidi telah mengetuai !a$aan ikrar oleh guru&guru% & Per"em!ahan dari#ada guru&guru dimulakan% Antara #er"em!ahan ter"e!ut ialah #er"em!ahan n.ikan lagu <5uru Mala.

a2 .ang $edera dalam kemalangan itu telah dira'at di -o"#ital Alor Star% Mereka terdiri dari#ada #enduduk tem#atan dan (uga 'arganegara Thailand% Mereka dii!eri ra'atan "e!agai #e"akit luar% emalangan ter"e!ut (uga telah men."ia? oleh "emua guru Pen. kenderaan .a ter"e!ut% e(adian ini !erlaku kerana a"a# te!al .ang !erham#iran dengan le!uh ra.ang !erada di hada#an% @ima orang mag"a .an.aan Tahun Baru 3ina% )8% A#akah #un$a !erlakun.a . dekat o!ah.e!a!kan ke"e"akan lalu linta" di le!uh ra.a !erkenaan% Beratu"&ratu" kenderaan telah terkanda"%Situa"i ini !erlaku kerana orang ramai mula #ulang ke tem#at ma"ing&ma"ing "ele#a" !er$uti di kam#ung !er"em#ena #era.a itu% A"a# te!al ini telah mengehadkan (arak #andangan #emandu% Aki!atn.a kemalangan di le!uh ra.ian oleh guru&guru% Ba$aan ikrar oleh guru&guru% )6 Pada #ukul !era#akah !a$aan lkrar di!a$akan2 A B 3 / 7%+0 #agi 4%00 #agi :%)6 #agi :%06 #agi Latihan 4 PEM !"!#!$ %E# &"! MEM !'! PE%!"! A@AR STAR. di "ini telah men. 26 9anuari – Pem!akaran (erami "e$ara ter!uka oleh #etani di kilometer 6:%4 @e!uh Ra.ang !er#un$a dari#ada #em!akaran (erami di "a'ah .ikan lagu >5uru Mala.a Utara Selatan .)+ Perkataan menggelikan hati dalam #etikan mem!a'a mak"ud A B 3 / (enaka menggu"ik (i'a menggu"ik #era"aan menga".e!a!kan 2) !uah kenderaan terli!at dalam kemalangan di le!uh ra.ikkan #era"aan )0 A$ara a#akah .an.ang di(alankan "e!aik "aha(a 5uru Be"ar mera"mikan "am!utan -ari 5uru ter"e!ut2 A B 3 / Men.am#aian $enderahati ke#ada guru&guru% Per"em!ahan n.ang di#andu telah merem#uh kenderaan lain .

ang te!al telah mengehadkan #andangan #emandu% Mang"a kemalangan telah di!eri ra'atan ke$ema"an % Mang"a kemalangan terdiri dari#ada #enduduk tem#atan dan 'arganegara Thailand% ERTAS SAA@AN TAMAT .a ini !erlaku2 20 9anuari 2+ 9anuari 28 9anuari 26 9anuari Bera#akah !ilangan kenderaan .a .ang li$in% Pem!akaran "a'ah "e$ara ter!uka% Bilakah kemalangan (alan ra.aan emalangan (alan ra.A B 3 / )7% A B 3 / )4% A B 3 / ):% A B 3 / 20% A B 3 / e"e"akan lalu linta"% Pem!akaran (erami "e$ara ter!uka% eadaan (alan ra.a di"e!a!kan #em!akaran (erami% A"a# .ang terli!at dalam kemalangan2 20 !uah 26 !uah 2) !uah 20 !uah Menga#akah ke"e"akan lalu linta" !erlaku2 Pem!akaran (erami A"a# te!al Pera.a Pilih #ern. kecuali emalangan (alan ra.ang !etul.ataan .

66 orang di#loma."ia B U M C akan menerima anugerah i(aDah. 200 orang "ar(ana . !ilangan graduan .ah atan.a. 204) orang akan menerima "ar(ana muda.ah dan )07) orang graduan "ar(ana% diha"ilkan% >Tahun lalu.ah.ang tamat #enga(ian "ele#a" tiga tahun dengan mem#eroleh i(aDah am.a.a2 A 80 3 200 3 / /i#loma /oktor . dan "i(il ma"ing&ma"ing "em#ena 22% Bera#akah (umlah #eningkatan #enerima "ar(ana (ika di!andingkan dengan tahun .a.dan )+ orang "i(il% Nai! 3an"elorn. U M "ehingga kini mengha"ilkan :2 orang garduan #eringkat doktor .en ke – +2 . 0 Ago"& Seramai +2)+ orang graduan Uni.ang diamalkan dulu% atan. men. #ada tahun ini U M (uga mengha"ilkan graduan "ulung #eringkat "ar(ana dalam !idang Penguru"an Per"ekitaran% Beliau !erkata.oke".al"a.al"a.al"a.am!ung "emula #enga(ian "etahun lagi !agi menda#atkan i(aDah "ar(ana muda dengan ke#u(ian% /r% Mohd Salleh (uga mengumumkan . tahun ini "eramai +8 orang graduan mem#eroleh i(aDah kela" "atu !er!anding +0 orang graduan tahun lalu% 2)% Bilangan graduan di #eringkat manakah . )8 orang graduan menerima anugerah doktor .ang menerima anugerah doktor . Pro.al"a. terma"uk +0 orang "ar(ana B#akarC. di#loma. !erkata "e(ak memulakan #rogram i(aDah lan(utan. 2) orang doktor .a dalam "idang akh!ar.ang #aling ramai2 A Sar(ana B Sar(ana muda "e!elumn.ang akan !erlang"ung #ada 6 dan 8 Ago" ini% /ari#ada (umlah itu.er"iti kon. #ela(ar .ang dikeluarkan tahun lalu !erikutan tiada lagi #rogram #enga(ian !er!entuk +F) .al"a.ah dan "ar(ana kali ini adalah #aling ramai #ernah e!ang"aan Mala.?katan.Latihan ( PE$)!P!I!$ )EME#L!$* &"M UA@A @UMPUR.ah dan )00 orang graduan menerima anugerah "ar(ana.% /atuk /r% Mohd Salleh Mohd Ea"in. dalam "i"tem #enga(ian +F) .a. 0+: orang di#loma "i"'aDah. !ilangan graduan #eringkat "ar(ana muda kali ini !erkurangan !er!anding ++27 . !aru&!aru ini% Menurutn.

al"a.akit /alaman 3 / Patologi Peru!atan Penguru"an Per"ekitaran 20% Pilih #ern. A B 3 / Penerima anugerah "ar(ana muda !erkurangan% Penerima i(aDah kela" "atu "eramai +8 orang% Penerima anugerah doktor .oke".ataan .en akan diadakan "elama dua hari% 26% amu !er#eluang untuk melan(utkan #ela(aran ke #eringkat uni. "i.er"iti.ang #ertama kali mengha"ilkan graduan di #eringkat "ar(ana2 A B Surgeri Am Pen. .B )00 / +00 2+% Bidang a#akah .at&"i.ang salah.ah #aling ramai% on.at di !a'ah #erlu ada #ada "etia# !akal "i"'aDah kecuali A B 3 / tekun gigih rendah diri tidak !er#utu" a"a ERTAS SAA@AN TAMAT Latihan 6 Baca berita di bawah dengan teliti. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

ilem dokumentari di (eram .UA@A @IPIS.a mereka menghu!ungi #ihak #oli" dan mela#orkan #erkara ter"e!ut% Pihak #oli" !er(a. !ot . ditemui mati lema" di "e!uah (eram kira&kira :0 kilometer dari "ini% Nikolai dikatakan "edang mem!uat rakaman tentang "ua"ana di (eram ter"e!ut untuk "e!uah #rogram dokumentari .angan .e!a!kan !ot .ang dinaiki mang"a hilang ka'alan dan han.ang ingin ke (eram ter"e!ut "u#a.ang dalam di !a'ah !atu.u !e"ar di lu!ang .ang !erdekatan% @angkah ter"e!ut da#at mengelakkan "e!arang ke(adian . +8 tahun.ia"atan% Pihak #oli" mena"ihatkan #engu(ung .ang di"iarkan di negaran.at mang"a dihantar ke -o"#ital uala @i#i" untuk di!edah "ia"at% Ekoran dari#ada ke(adian ter"e!ut.ang dinaiki oleh (uru#andu% eadaan aru" "ungai .a menge"an loka"i kemalangan "etelah !eru"aha ham#ir )0 (am% eadaan $ua$a . namun ma.ang !er!eDa% Men.at Nikolai ditemui #ada #ukul tu(uh malam dalam keadaan ter"angkut #ada ka.edari kehilangan !ot mang"a.ai men.ang tidak diingini dari#ada !erlaku% 28 A#akah tu(uan Nikolai /omini$ !erada di uala @i#i"2 A B 3 / mela'at ka'a"an (eram mem!uat rakaman "ua"ana di (eram menin(au dan menuli" tentang (eram mem!uat ta.ang dinaiki oleh mang"a !erada di !elakang !ot . (uru#andu "egera !er#atah !alik melalui (alan darat untuk men$ari mang"a teta#i gagal% Akhirn.a !erhati&hati dan mela#orkan diri di !alai #oli" .ukarkan ker(a&ker(a men$ari dan men.ang "angat !uruk aki!at hu(an le!at men.ang !era"ingan% etika ke(adian. Nikolai !erle#a" dari 3ameron -ighland !er"ama&"ama enam orang (uru#andu tem#atan .a da#at dikeluarkan #ada (am )0 #agi kee"okan harin.ang menaiki !ot .ut di laluan .ang dera" di#er$a.elamat% Ma.a% Ma. Ahad – Seorang 'arta'an !er!ang"a Ru"ia. Nikolai /omini$.at ter"e!ut han. ka'a"an (eram itu telah ditutu# !uat "ementara 'aktu untuk tu(uan #en.a% 9uru$aka# #oli" !erkata.

a ke negara a"aln.ang dera" 9uru#andu hilang ka'alan 24 Menga#akah #oli" "ukar melakukan ker(a&ker(a men.ang !uruk aki!at hu(an le!at 2: e manakah ma.27 Bagaimanakah mang"a !oleh ditim#a kemalangan ter"e!ut2 A B 3 / Mang"a tidak #andai menaiki !ot Bot .a mela#orkan diri di !alai #oli" "e!elum ke (eram2 A B 3 / memudahkan #ihak #oli" mengenali #engun(ung memudahkan #engun(ung men$ari loka"i (eram mengelakkan dari#ada "e"at di ka'a"an (eram mengelakkan "e!arang ke(adian kemalangan Latihan + .ang dera" eadaan $ua$a .at mang"a di!a'a2 A B 3 / ke Balai Poli" uala @i#i" ke -o"#ital uala @i#i" ke hotel #engina#ann.a di Ru"ia +0 A#akah tu(uan #ihak #oli" mena"ihatkan #engun(ung "u#a.ang dinaiki mang"a ter!alik eadaan aru" "ungai .elamat2 A B 3 / Poli" kehilangan !ot mang"a Poli" tidak menda#at !antuan eadaan air (eram .

Mei @ing% * Sa. $ikgu% 3ikgu Alia * Terima ka"ih "ekali lagi.ang ter!aik% * Sa.ak% Mereka (uga !eker(a dengan ra(in dan dedika"i% Mei @ing * Memang !enar teta#i $ikgu le!ih dari#ada mereka% 3ikgu !ukan "aha(a ra(in dan #andai menga(ar malah #en.ang amat te#at% Sa. ada "eorang guru $ikgu .ang !erikutn.a% Beliau men(adi .ang dan $akna #ela(aran murid&muridn.a (uga "angat !er!angga kerana $ikgu telah dianugerahi anugerah Tokoh 5uru Sekolah% Pihak "ekolah telah memilih $alon .a !erhara# #ada tahun de#an $ikgu akan menda#at anugerah .a hendak mengu$a#kan tahniah ke#ada $ikgu% Semalam "a.S.a% 3ikgu $u!a lakukan .ang la. Mei @ing% 3ikgu (uga gem!ira dan !angga teta#i guru&guru lain (uga ada .a% Mei @ing 3ikgu Alia Mei @ing 3ikgu Alia Mei @ing * Selamat #agi.ang le!ih !aik lagi% 3ikgu Alia * Terima ka"ih.ang "angat ra(in dan dedika"i% Beliau tidak #ernah menda#at a#a&a#a hadiah atau gelaran% Teta#i !eliau teru" !eru"aha. Mei @ing% 9ika tidak da#at #un tiada a#a&a#a% 3ikgu akan lakukan .ang dan mengam!il !erat hal murid&murid% 3ikgu Alia Mei @ing * Itu memang tanggung(a'a! "a.a tidak "em#at hendak mengu$a#n. $ikgu2 * ha!ar !aik% A#a hal kamu datang !er(um#a $ikgu #agi&#agi !egini2 * Sa.a. #en. $ikgu% * Selamat #agi% * A#a kha!ar.a kerana terge"a&ge"a #ulang% 3ikgu Alia Mei @ing * Terima ka"ih.a.alan 1 hingga ( Ba$a #etikan di !a'ah dan (a'a! "oalan .a "ungguh gem!ira.ang ter!aik untuk murid&murid% Sema"a $ikgu !er"ekolah dahulu.

a 3ikgu Gailan dan !eliau "udah !er"ara% Beliau tinggal di uantan% Mei @ing 3ikgu Alia Mei @ing 3ikgu Alia * 1ah. $ikgu "edang menuli" "urat ke#adan.a2 .a mengikut (e(ak langkah 3ikgu GailanlahH * Begitulah.a% Mei @ing 3ikgu Alia * Sia#akah $ikgu itu dan di manakah dia "ekarang2 * Naman. ma"uklah ke kela" kamu% * Terima ka"ih $ikgu% * Sama&"ama% +)% Menga#akah Mei @ing !er(um#a dengan 3ikgu Alia2 A% /ia di#anggil oleh 3ikgu Alia% B% /ia hendak tahu di mana 3ikgu Gailan tinggal% 3% -endak memohon maa.i. Mei @ing% @o$eng ham#ir !er!un. $ikgu "e!enarn.teladan $ikgu% Sekarang ini.ang "edang dilakukan oleh 3ikgu Alia "ema"a Mei @ing menemuin.ang akan !er"ara ++% Fra"a mengikut -e-ak langkah dalam #etikan !ermak"ud A% mengikut #er!uatan "e"eorang B% menurut #erintah "e"eorang 3% mengikut na"ihat "e"eorang /% melihat ta!iat "e"eorang +0% A#akah . kerana terge"a&ge"a !alik% /% -endak mengu$a# tahniah ke#ada 3ikgu Alia% +2% Sia#akah 3ikgu Gailan2 A% 5uru Be"ar "ekolah B% Saha!at 3ikgu Alia 3% 5uru 3ikgu Alia /% 5uru .

a% Pem!erita * /ahulu e"atuan Alahraga Amatur Mala.uarat agung .akan ahli% .ang 'u(ud dan mengata"i kelemahan .ang di!a'a oleh "audara dikatakan "e!agai "uatu #eru!ahan .ang drastik dan ter!uru – !uru dalam menangani ma"alah .a.at dra"tik dari#ada "a. Ba$a 'a'an$ara di !a'ah.a melihat !aha'a 'u(ud !e!era#a kelemahan .ang !e"ar dalam "truktur organi"a"i dan #er(alanan "erta #enguru"an ke'angan% * Peru!ahan .ele"aikan ma"alah . kemudian (a'a! "oalan – "oalan .aan telah di!erikan ke#ada "a.ak (uga dianugerah Tokoh 5uru Sekolah% Latihan .a."ia B AAMC adalah antara #ertu!uhan "ukan .ang "a. ke#er$a.a mengambil alih ke#im#inan AAM.ang !er"i.a untuk men.i% 3ikgu Alia !erhara# akan menda#at anugerah lagi #ada tahun de#an% 3ikgu Alia "eorang guru .ed Aidid Pem!erita S.ang #en.ang dihormati di Mala.A% Mem!a$a !uku B% Memerik"a !uku latihan 3% Menuli" "e#u$uk "urat /% Berehat dalam !ilik guru +6% Semua #ern. teta#i "ekarang keadaan AAM kelam – kabut dan !erma"alah% * Pada #andangan "a.ang 'u(ud% A#akah komen "audara2 S. #eru!ahan ini !ukanlah dikatakan "e"uatu .ang !erlaku le!ih meru#akan kehendak ma(oriti ahli "ema"a me".ataan !erikut adalah !enar tentang #etikan kecuali A% B% 3% /% Mei @ing !er(um#a dengan 3ikgu Alia "e!elum lo$eng !er!un.ang dan !ertanggung(a'a!% 5uru&guru lain la.ang !erikutn.ed Aidid * Setia# #emim#in mahukan #a"ukan .a am!il dan #eru!ahan .ang !erlaku% Segala ke#utu"an .ang lalu% Maka. "a.a% Se!agai #emim#in .a #erlu dilihat "e!agai kehendak ke!an.a "e!alikn.ang manta# !agi men(alankan organi"a"i #im#inann. ge(ala ini "udah kita ke"an "emen(ak AAM di"u"un "emula di !a'ah Akta Pem!angunan Sukan .ang 'u(ud "ekarang ini% Se!aik "aha(a "a."ia.ang dilantik.

ataan ter"e!ut2 !e!a" S.a2 A% Penguru"an ke'angan% B% Per(alanan ke'angan% 3% Struktur organi"a"i% /% e#im#inan +4% Menga#akah #eru!ahan .uhan "ukan .ak menerima tekanan dari#ada #emim#in #olitik meru#akan #un$a "e!enar kelemahan AAM untuk !ergerak "e$ara dan !erani% Benarkah #ern.akan ahli% 3% elemahan .ai kua"a untuk !ertindak !erda"arkan #erlem!agaan .ed Aidid dan 'arta'an% 3% e"atuan Alahraga Amatur Mala.ang diam!il ditentukan oleh #ihak !erkenaan% Se!agai "e!uah #ertu!.ang dihada#i oleh AAM "e!enarn. AAM mem#un.ed Aidid% B% S.ang dilakukan oleh S.ang "edia ada% Tekanan dari orang #olitik han.ang dimak"udkan dengan kita #ada #erenggan kedua di ata"2 A% S.ai ahli dan (a'atankua"a .alah "e!agai "uatu i"u ."ia% /% ementerian Belia dan Sukan% +7% A#akah ma"alah .Pem!erita * I"u AAM le!ih !an.ang dra"tik dan ter!uru – !uru2 A% Beliau !aru "aha(a di#ilih "e!agai #re"iden% B% e#utu"ann.a mengikut kehendak ke!an.ang mem#un.ed Aidid * AAM meru#akan "uatu #ertu!uhan di !a'ah "eliaan dan #emerhatian ementerian Belia dan Sukan% Setia# ma"alah .ang "enga(a dimainkan oleh #ihak media ma""a "aha(a% +8% Sia#akah .ang diam!il% /% Peru!ahan ter"e!ut tidak "e#atutn.ang 'u(ud dalam AAM2 .ang di#ilih.a diam!il dalam ma"a terdekat% +:% Se(auh manakah #eranan .ang 'u((ud tidak !egitu !e"ar !er!anding #eru!ahan .ang dimainkan oleh kementerian Belia dan Sukan dalam menangani ma"alah .ang 'u(ud "ering diru(uk ke#ada kementeriaan !erkenaan teta#i tidak "emua tindakan .ed Aidid dikatakan "e!agai #eru!ahan .

ang "ering men(adi #ilihan ialah !unga.ang telah dilakukan oleh #ara i!u % -ari i!u diraikan #ada minggu kedua !ulan Mei di "e!ahagian !e"ar negara di dunia % Pada -ari I!u. "e!agai anak kita haru"lah #eka terhada# #erkara ini% Biar#un tan#a hadiah namun u$a#an Selamat -ari I!u .ang telah dilakukann.ang "udah !ergelar i!u% Sam!utan -ari I!u diraikan di "eluruh dunia "e!agai tanda #enghargaan dan terima ka"ih . dan kad% -ati i!u #a"ti akan ter"entuh menerima hadiah dan ia $uku# men.ang "angat i"time'a "e!agai tanda !eta#a ka"ihn.a% -ari ini.A% Mem!eri tekanan #olitik dalam AAM% B% Memilih ke#im#inan !aru dalam AAM% 3% Men.a namun. $oklat.ang tidak terhingga di ata" #engor!anan .on "udah $uku# untuk menghargai (a"a "eorang i!u% Sa. dengan ke$anggihan teknologi dan alat telekomunika"i.a% /% Ahli AAM mahu ma"alah di"ele"aikan "egera% Latihan / 10 1ari I2u -ari I!u adalah hari .erahkan ke#ada AAM mem!uat tindakan "endiri% /% Memantau #er(alanan AAM% 00% Berikut adalah !enar tentang AAM.angilah i!u kita kerana (a"an.a mereka terhada# i!u mereka% /i antara hadiah&hadiah .a tak mungkin da#at di!ala" !iar#un di "e#an(ang hidu#% aca dan -a3a2 s. (arak !ukan #enghalang untuk kita teru" meraikan -ari I!u% 1alau#un i!u tidak #ernah meminta untuk mem!ala" "etia# #engor!anan .ang di "am#aikan melalui tele.ang di"am!ut khu"u" untuk 'anita . anak&anak akan menghadiahkan "e"uatu .alan di 2a3ah4 . ke$uali A% AAM menerima ke#im#inan !aharu% B% AAM terletak di !a'ah ementerian Belia dan Sukan% 3% eahlian AAM !erhak memilih (a'atankua"a organi"a"in.atakan tentang ka"ih "a.ang "eorang anak terhada# i!un.

a% Menun(uk a(ar dalam #ela(aran anak&anakn.ang tinggin.ang i"time'a ke#ada i!u% Meminta i!u mema"ak (uadah .a% Tanda #enghargaan dan terima ka"ih terhada# anak% Tanda #enghargaan kerana telah men(adi i!u% Tanda terima ka"ih kerana mem!eri "u"u% Bilakah Mala.a% 06% A B 3 / Beri mak"ud #erkataan <meraikan= . a#akah #engor!anan . mem!e"arkan dan mendidik anak&anakn.a% Mema"ak ma"akan kegemaran anak&anakn.0)% A B 3 / 02% A B 3 / 0+% A B 3 / 00% A B 3 / A#akah tu(uan "am!utan -ari I!u di(alankan ham#ir di "etia# negara2 Tanda #enghargaan dan terima ka"ih anak terhada# i!un.a untuk kita men.a terda#at di ka'a"an .a .atakan ka"ih "a.a% Melahirkan.pika -utan hujan tropika atau juga disebut Hutan Hujan Khatulistiwa adalah jenis hutan yang paling luas di Mala.uman ke#ada i!u% Menhara#kan i!u menghadiahkan "e"uatu% Menghadiahkan "e"uatu .a tidak mele!ihi )000 meter% -utan hu(an tro#ika adalah terma"uk hutan hu(an malar hi(au di gari" lintang khatuli"ti'a dan hutan mon"un tro#ika% /i hutan hu(an khatuli"ti'a #okok&#okok !ia"an.akan men.am!ut Mengadakan #e"ta Mengadakan keramaian Latihan 10 20 1utan 1u-an %r.kah untuk anak&anakn."ia meraikan -ari I!u 2 Minggu ketiga !ulan Mei Minggu kedua !ulan Mei Minggu #ertama !ulan Mei -u(ung minggu !ulan Mei Bagaimanakah $aran.ang telah dilakukan oleh "eorang i!u2 Men$ari na.ang i"time'a #ada hari itu% Pada #enda#at anda.ang terda#at dalam #etikan di ata"% mera.ang terhada# i!u2 Menghadiahkan "en."ia% Ia meli#uti kira&kira 80I dari#ada ka'a"an di Semenan(ung Mala."ia dan kira&kira 76 I di Sa!ah dan Sara'ak% -utan ini !ia"an.

ang lakukan oleh -utan hu(an Tro#ika terhada# kehidu#an manu"ia hari ini 2 Men$antikkan alam% Menghi(aukan !umi% Menghidu#kan tum!uh&tum!uhan Meredakan #emana"an glo!al% .ediakan kita "emua dengan tum!uhan unik !agi meneru"kan kehidu#an di ata" muka !umi ini% aca dan -a3a2 s.a ham#ir "etia# ma"a dan "e!a! itu hutan ini kelihatan malar hi(au% /i hutan mon"un #ula #okok&#okok ialah (eni" daun luruh .ang menggugurkan daunn.a mengikut mu"im teta#i ke!an.a !ila ti!a mu"im kemarau dan tidak mengeluarkan daun !aru "ehingga mu"im hu(an % -ari ini.a "edikit&"edikit atau#un menggugurkan daunn.akan dari#ada #okok itu mem#un."ia 2 -utan hu(an hatuli"ti'a -utan hu(an Antartika -utan hu(an Pana" -utan rim!a 07% A B 3 / 04% A B 3 / Menga#akah ia di"e!ut "e!agai -utan -u(an hatuli"ti'a 2 -utan malar hi(au di gari"an lintang tro#ika% -utan malar hi(au di gari" lintang hatuli"ti'a% -utan malar hi(au di gari"an lintang Antartika% -utan malar hi(au di gari"an utu! Utara% Bilakah daun&daun #okok mula !erguguran2 Pada mu"im "e(uk% Pada mu"im tengku(uh% Pada mu"im luruh% Pada mu"im #ana"% 0:% A B 3 / A#akah #eranan utama .alan di 2a3ah4 08% A B 3 / A#akah (eni" hutan .ang #aling lua" di Semenan(ung Mala.ai daunn. -utan hu(an tro#ika memainkan #eranan #enting dalam #engitaran "emula kar!on diok"ida men(adi ok"igen "erta meredakan #emana"an glo!al% ita "eharu"n.a menghargai hakikat !aha'a hutan hu(an (uga telah mem!ekalkan dan ma"ih teru" men.menggugurkan daunn.

60% A B 3 / /i manakah !ia"an.ang tinggin.a terda#at hutan (eni" -utan hu(an Tro#ika2 a'a"an .a dan !erair% a'a"an kering% .a tidak mele!ihi )000 meter% a'a"an !ukit !ukau dan gunung&ganang% a'a"an #a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful