KEMAHIRAN BERFIKIR

TAJUK PEMBENTANGAN:
TEORI-TEORI PSIKOLOGI BERKAITAN KEMAHIRAN BERFIKIR

KUMPULAN 1:
1 . YO G E S H WA R Y G A N E S A N 2. ONG BEE KHOON 3. NOR AZMAN NORDIN

DEFINISI PEMIKIRAN
 Terdapat pelbagai definisi bagi Pemikiran.  Contohnya Beyer (1988) mendefinisikan

sebagai: … satu proses menyeluruh untuk seseorang melakukan manipulasi mental kepada ‘input’ deria dan data yang diingati semula bagi memformulasi idea, menaakul atau menghakim …  Pemikiran merupakan satu proses kognitif atau mental  Terlibat dengan pembentukan konsep-konsep, sebab musabab, memikir secara kritis, membuat keputusan dan memikir secara kreatif.

pemikiran

Teori Sternberg 3  Mengemukakan teori Kecerdasan Triarchic  Terdapat tiga aspek kecerdasan KECERDASAN ANALITIKAL KECERDASAN PRAKTIKAL KECERDASAN KREATIF  Keseimbangan antara perkembangan tiga aspek kecerdasan ini akan menyebabkan kejayaan .1.

Teori Sternberg untuk Pemikiran  Mengembangkan ketiga-tiga kecerdasan dengan merekabentuk pengajaran yang berfokuskan  Pemikiran analitikal  Pemikiran kreatif  Pemikiran praktikal  Pengajaran untuk pemikiran harus mengembangkan kemahiran-kemahiran yang melambangkan setiap jenis pemikiran Sternberg .

petikan esei) PEMIKIRAN KREATIF MENCIPTA (Cth. 2 jenis seni bina) MENILAI (Cth. Menemui strategi baru) MERAMAL (Cth. Andai suhu dunia naik) MENGAPLIKASI (Cth. Menilai strategi penyelesaian) MENERANG (Cth. Aplikasi idea) MENGIMPLEMENTASI (Cth. Bayangkan dunia tanpa peperangan) MENEMUI (Cth.Contoh P & P Teori Sternberg PEMIKIRAN ANALITIKAL MEMBUAT ANALISIS (Cth. Menghakimkan konflik) MENGKRITIK (Cth. Penyiasatan sains_ MENGIMAGINASI (Cth. Perkaitan antara 2 peristiwa sejarah) MENGHAKIM (Cth. Cara laksana projek) MENGWUJUD KONTEKS (Cth. Mencipta lagu) PEMIKIRAN PRAKTIKAL MENGGUNA (Cth. Kritik buku) MEREKA BENTUK (Cth. Guna sains dlm rumah) MEMBANDING BEZA (Cth. Kaitkan dgn kehidupan sebenar . Ramalkan ekonomi) MENGANDAI (Cth.

2. Teori Pendidikan Dialog  Perkembangan daripada teori Vygotsky yang menekankan     interaksi sosial Melihat pemikiran adalah satu cara menggunakan bahasa/ perkataan yang terbenam dalam amalan dan interaksi sosial. Ini bermaksud belajar untuk menaakul dan berfikir adalah induksi kepada amalan sosial yang melibatkan penghayatan bahasa sebagai alat pemikiran (‘language as a tool for thinking’) Belajar untuk menaakul dan berfikir adalah penggunaan bahasa untuk mewujudkan dialog di antara pelajar Implikasi: mengembangkan pemikiran pelajar dengan menarik pelajar untuk berdialog .

Monolog dan Dialog Monolog:  Satu perspektif  Tiada interaksi perspektif antara pelajar. Dialog:  Pelbagai perspektif  Interaksi perspektif mengembangkan pemikiran .

R. (2010). Mind expanding: Teaching for thinking and creativity for primary education. England: McGraw Hill .Menggalakkan dialog Wegerif.

Pengajaran Berdialog untuk Pemikiran  Bukakan ruang berdialog Galakkan pelajar berdialog apabila melaksanakan sesuatu tugas  Dalamkan ruang berdialog  Berikan lebih masa membuat refleksi bagi sesuatu topik perbincangn  Luaskan ruang berdialog  Reka bentukkan pembelajaran yang melibatkan suara / pendapat yang pelbagai  Peluangkan ruang berdialog  Gunakan main peranan dan lakonan  .

Refleksi kritis Pemikiran kritis Pengajaran Berdialog Penaakulan Pemikiran kreatif .

.

Menjalankan kajian ke atas kanak-kanak biasa dan istimewa Mendapati bahawa kecerdasan :- * Tidak diwarisi * Dipengaruhi oleh budaya • Penyesuaian individu kepada persekitaran * makanan * Peluang pendidkan * Suasana pembelajaran boleh ditingkatkan melalui pendidikan dan latihan .TEORI KECERDASAN PELBAGAI diperkenalkan oleh Dr. Howard Gardner (1983) Berketurunan Jerman Dilahirkan di Seranton pada 1943.

TEORI KECERDASAN PELBAGAI kecerdasan kecerdasan Kepintaraan atau kebijaksanaan Cara memproses maklumat secara terperinci bagi mneyelesaikan sesuatu masalah dalam Dalam AKADEMIK sahaja pembelajaran Kehidupan harian Berkebolehan mencipta barang atau perkhidmatan yang bernilai. .

dididik.dipertingkatkan * Tidak berkembang seiring * Tidak boleh dinilai secara berasingan * Satu atau dua kecerdasan berkembang sepenuhnya * Boleh dirangsang * Boleh dipindahkan .TEORI KECERDASAN PELBAGAI CIRI-CIRI * Setiap individu mempunyai 9 kecerdasan * Boleh dipelajari.

TEORI KECERDASAN PELBAGAI Verbal -Linguistik Logik -Matematik muzik Kinestik badan kecerdasan interpersonal intrapersonal Ruang Visual Naturalis .

TEORI KECERDASAN PELBAGAI FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA Pendidikan di Malaysia ialah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi JERI berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. Menyokong dan membantu mewujudkan pembelajaran bersepadu yang menyeluruh Menitik beratkan kecerdasan pelbagai TEORI KECERDASAN PELBAGAI .

kaedah dan strategi pengajaran Berfikiran terbuka Keluar dari paradigma pengajaran tradisional Proses pengajaran dan pembalajaran tidak berfokus pada 1 jenis kecerdasan sahaja Pembelajaran pelajar lebih bermotivasi.bersemangat serta tidak BOSAN Peka dengan perkara yang terdapat di sekitarnya yang boleh digunakan dalam melaksanakan proses PNP secara berkesan Pelajar mengalami sendiri sesuatu perkara atau peristiwa yang menimbulkan kesan yang mendalam .TEORI KECERDASAN PELBAGAI Guru Perlu aplikasikan Teori kecerdasan Pelbagai dalam PNP Menjadikan teori ini sebagai panduan untuk merancang teknik.

TEORI-TEORI OTAK TEORI OTAK Teori Otak Roger Sperry (Spilt-Brain Theory) Teori Otak Triune Teori 4 Jenis Gelombang Otak .

 Ned Herrmann melanjutkan teori Sperry lalu membahagikan otak kepada empat bahagian. . Roger Sperry dari Institut Teknologi California mengemukkan teori otak kanan dan otak kiri. Herrmann memperkenalkan satu instrumen untuk menentukan kecenderungan otak seseorang.  Pada tahun 1965.  Menurut eksperimen yang telah dijalankan Dr. Roger otak manusia terbahagi kepada hemisfera kiri (Hoki) dan hemisfera kanan (Hoka). Dr.TEORI OTAK ROGER SPERRY  pengasas teori HOKA dan HOKI ialah Roger Sperry yang dianugerahkan hadiah Nobel tentang penyelidikannya dalam kajian pemisahan otak dalam 1981.

TEORI OTAK KANAN DAN OTAK KIRI OLEH ROGER SPERRY BERFIKIR .

TEORI OTAK TRIUNE .

.

TEORI OTAK TRIUNE .

RUMUSAN  KBAT merupakan satu proses pemikiran menggunakan potensi minda untuk cabaran cabaran baru.memanipulasi maklumat.mennanalisis maklumat.pemikiran akan menghasilkan cadangan yang asli.  Hasil pandangan idea. .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.