- Kele ngkapa n per ang tent era Jepun

- Pakatan Je pun -T hai la nd -Takt ik ser angan Jepun - Per an an Kesatuan Melay - semangat tent - kelemahan tent era Jepun era Br itish u Muda (K MM)

- pera nca nga n awal perang

Kelengkapan perang Tentera Jepun

Jepun mempunyai banyak kapal terbang pejuang yang moden seperti “Zero Fighter”

Jepun menggunakan kereta kebal yang sesuai dengan keadaan muka bumi di Tanah Melayu

Pakatan Jepun Thailand
Thailand memberi laluan kepada tentera Jepun mendaratkan tenteranya. Sebagai balasan Jepun tidak menyerang Thailand

Jepun berjanji menyerahkan Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis kepada Thailand

Jepun memusnahkan Pearl Harbour di Hawaii, yang menjadi pengkalan utama tentera Amerika Syarikat di Asia Pasifik

Tektik serangan Jepun

Jepun memulakan serangan dari utara Tanah Melayu kerana pertahanan British tertumpu di Singapura

Peranan Kesatuan Melayu Muda (KMM)
• KMM membantu menyebarkan propaganda Jepun kepada orang melayu • KMM memberi maklumat perisikan tentang Tanh melayu • KMM menjadi penunjuk arah semasa kemaraan Jepun

Se mangat t enter a Jepun
Te nt er a J ep un ber jua ng un tuk ke me gah an Nega ra mer eka

Te nter a J ep un rel a m at i de mi Mah araj a Je pun

Te nt era Jep un be rpe nga la man k eran a p er nah Te rli ba t da la m P er ang C hi na -J epu n

Kelemahan tentera British
• Tentera British tid ak b er sedia untu k menghadapi serangan Jepun k erana le bih me numpukan peperangan di Er opah • Tentera British kurang l atih an dan kekurangan peralatan perang • Askar India yang b er khidma t dengan te ntera Britis h tela h ber ubah s ikap menja di antiBritish • Tump uan p er ta hanan B ritish hanya di Sin gapura

Perancangan Awal Perang
-Jepun menggunakan propaganda unt uk Mem enan gi h ati dan mendapatkan kerj as ama Penduduk di T anah Melayu -Jepun menjalankan aktiviti per isik an di T anah Melay u bagi mendapat kan ma klu mat untuk memudahkan serangan

KESAN PEMERINTAHAN TENTERA JEPUN

POLITIK

EKONOMI

SOSIAL

Slogan “Asia untuk orang Asia” berjaya mempengaruhi penduduk tempatan untuk menentang penjajahan Barat. Bagi mengatasi kekurangan pegawai awam, Jepun telah menubuhkan Koa Kunrenjo (Sekolah Latihan Kepimpinan) untuk melibatkan orang Melayu dalam pentadbiran misalnya : Abang Haji Openg (Kuching), Kapten Mohd Salleh Hj Sulaiman (Hulu Perak) dilantik sebagai Pegawai Daerah. Ibrahim Hj Yaacob dilantik sebagai Leftenan Kolonel Pasukan pembela Tanah Air (PETA) yang diberi latihan ketenteraan oleh Jepun untuk menentang tentera bersekutu.

Dasar Jepun untuk membela negara Asia Tenggara tidak dilaksanakan malah telah mengongkong dan menyusahkan rakyat. Hal ini dapat dilihat dalam keadaan seperti :

Kegiatan politik diawasi ketat oleh Jepun. Kebebasan bersuara rakyat disekat kerana surat khabar yang mencurigakan diharamkan oleh Jepun.

Dasar Jepun mula berubah apabila menerima tekanan daripada tentera bersekutu kerana ingin mendapatkan sokongan dari penduduk tempatan. Langkah-langkah yang dijalankan oleh Jepun ialah : Membenarkan pertubuhan politik seperti KMM bergiat semula Tanah melayu dijanjikan kemerdekaan bersama dengan Indonesia. Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung (KRIS) ditubuhkan untuk mendapat kemerdekaan Tanah Melayu dan Indonesia yang selari dengan konsep Melayu Raya. Orang India berusaha untuk memerdekakan India manakala orang Cina pula bersikap Anti Jepun dengan menubuhkan MPAJA dan bekerjasama dengan Force 136 menentang Jepun.

Ekonomi dan taraf hidup penduduk Tanah Melayu merosot. Peningkatan kadar pengangguran. Mata wang Jepun yang dikenali sebagai Wang Pokok Pisang telah dicetak tanpa kawalan telah menyebabkan berlaku inflasi dan nilai mata wang Jepun jatuh teruk. Berkurangan bekalan barangan pengguna menyebabkan timbulnya pasaran gelap atau kegiatan menyorok barang.

Untuk mengatasi kekurangan makanan Jepun telah mengenakan catuan. Kad catuan diedarkan untuk memastikan setiap keluarga mendapat makanan. Kekurangan beras menyebabkan ubi kayu dan keledek menjadi makanan gantian. Munculnya begitu banyak industri baru berasaskan sumber tempatan seperti kain benang nanas dan kertas daripada buluh, daun getah.

Masalah kekurangan makanan dan kebuluran yang berleluasa. Taraf kesihatan penduduk merosot. Akibatnya penyakit seperti malaria, taun, beri-beri merebak dan kadar kematian meningkat. Ubat-ubatan berkurangan akibat dirampas oleh Jepun bagi merawat askarnya. Tentera Polis Jepun (Kempeitai) membunuh ramai Anti Jepun terutamanya orang Cina kerana ketika itu Jepun bermusuhan dengan negara China. Jepun juga telah melaksanakan buruh paksan yang tidak diberi gaji dan ada yang dihantar ke sempadan Thailand-Burma untuk membina “Jalan Kereta Api Maut”.

KOA KUNRENJO

Pelajar Sekolah Latihan Kepimpinan yang mendapat latihan pentadbiran daripada Jepun

WANG POKOK PISANG

Mata wang Jepun atau dikenali sebagai “wang pokok pisang” digunakan semasa pendudukan Jepun. Wang ini begitu rendah nilainya.

CATUAN MAKANAN

Catuan makanan dikuatkuasa kepada penduduk tempatan

JALAN KERETA API MAUT

Buruh paksa sedang bekerja membina jalan kereta api yang dikenali sebagai “Jalan Kereta Api Maut”

Pendudukan Jepun telah membawa kesengsaraan dalam semua aspek kehidupan penduduk negara kita. Semangat kebangsaan semakin bersemarak di kalangan penduduk tetapi berpaksikan negara asal masing-masing. Pendudukan Jepun memberi pengajaran kepada kita untuk menolak semua bentuk penjajahan sama ada dari Barat atau Timur.

Pn syamsiah bt samat Kpt6043 Pengajaran berasaskan web Untuk mata pelajarn sejarah Bab 1: pendudukan jepun di negara kitatingkatan 3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful