Model Kajian Tindakan

Ramai pula ne Model-model Kajian Tindakan sekalian... MODEL KAJIAN TINDAKAN Model Mc Taggart & Stephen Kemmis (1988) Model 1: Model Kemmis dan McTaggart (1988) iaitu „action research cycle‟ merupakan model yang biasanya digunakan dalam menjalankan kajian tindakan. Terdapat 4 elemen utama dalam model ini iaitu: Mereflek (reflect) Merancang (plan) Bertindak (action) Memerhati (observe) Gelung Kajian Tindakan (Kemmis & McTaggart, 1988)

Proses kajian tindakan bermula dengan guru menjalankan refleksi ke atas satu-satu isu pengajaran dan pembelajaran yang hendak ditangani. Kemudian guru itu menyediakan satu pelan yang sesuai untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Seterusnya guru melaksanakan pelan yang dihasilkan dan dalam proses pelaksanaannya guru terpaksalah memerhati kemajuan tindakan yang dijalankan itu. Keseluruhan pelaksanaan itu disifatkan sebagai Gelungan Pertama (Cycle 1) dan jika masalah itu tidak dapat diatasi, maka guru bolehlah memulakan proses semula ke Gelungan Kedua (Cycle 2) sehinggalah masalah itu diselesaikan. Pada Gelungan Kedua guru mesti mereflek dan membuat adaptasi terhadap pelan tindakan beliau. Satu kritikan terhadap model ini ialah ia sentiasa berlanjutan dan tiada mutakhirnya (finality). Oleh itu, seseorang guru yang menjalankan kajian tindakan hendaklah pragmatik dan perlu memastikan bahawa pelan tindakan beliau selaras dengan kurikulum yang hendak disampaikan. Model 2: Model Kajian Tindakan Ebbut (1985) David Ebbutt, seorang rakan sekerja John Elliott, telah mendakwa (Ebbutt, 1983a) bahawa bentuk pilin bukan imej yang sesuai digunakan untuk menjelaskan proses kajian tindakan. Ebbutt mencadangkan cara yang terbaik untuk menerangkan proses kajian tindakan adalah menggunakan satu siri pusingan berturut-turut, dengan menyediakan kemungkinan menggabungkan maklum balas di dalam dan antara pusingan bagi tindakan. Pengertian Ebbutt adalah sama untuk dengan model yang dikemnukakan oleh penulis masa kini.

Kajian tindakan merupakan satu bentuk inkuiri refleksi kendiri yang dilakukan secara kolektif. Peringkat kedua: Mengumpul data dan membuat keputusan bagaimana kaedah pengajaran boleh diubah (Collect data and decide how teaching could be changed) Peringkat ini melibatkan pengumpulan data dan tindak balas kepada data tersebut untuk mengenalpasti bagaimana perubahan pengajaran dapat memberikan kesan. Ianya merupakan suatu pengkajian yang sistematik oleh sekumpulan pengamal terhadap usaha-usaha untuk mengubah dan memperbaiki amalan pendidikan melalui tindakan praktis mereka sendiori serta refleksi terhadap kesan atau akibat tindakan tersebut. Peringkat kelima: . Peringkat ketiga: Laksanakan perubahan yang dipilih dalam pengajaran (Implement the selected changes to teaching) Perubahan yang dipilih semasa pengumpulan data. Peringkat pertama: Mengenalpasti masalah dan merangkakan soalan kajian (Define the problem and frame research questions) Masalah perlu dikenalpasti terlebih dahulu dan soalan kajian hendaklah dirangkakan. temuduga dan soalan kajiselidik. Peringkat keempat: Memantau dan menilai perubahan yang dilakukan (Monitor and evaluate the changes made) Kajian tindakan boleh diterjemahkah dalam pelbagai maksud termasuk menyimpan nota mesyuarat. kajian dan refleksi akan dilaksanakan. Model 3: Model Kajian Tindakan Bassey (1998) dan Hand (2001) Model kajian tindakan oleh Bassey (1998) dan Hand (2001) mempunyai lima peringkat. Kajian terhadap subjek pendidikan seperti kaedah pengajaran yang terbaru mungkin dapat dibuat dalam mengenalpasti tindak balas. perbincangan-perbincangan staf.

dan pengertian abstrak itu adalah penting dalam melaksanakan tindakan (Elliott . kajian dalam pendidikan adalah satu usaha susila yang mencari dan memahami nilai-nilai dalam pendidikan. Repeat cycle if necessary) Model 4: Model Kajian Tindakan Elliot (1991) Model Elliott untuk kajian tindakan ialah idea utama Elliott ialah penyelidik membangunkan pemahaman peribadi ke atas sesuatu masalah. iaitu mengenal pasti masalah. pendekatan McKernan juga tidak menitikberatkan pendedahan dapatan penyelidikan kepada umum. merekod dan menganalisis maklumat serta membina dan melapor kepada pihak yang berkepentingan. hal ini bermakna pendekatan yang dikemukakan oleh McKernan (1990) sangat menekankan proses membentuk perancangan dan proses penilaian semula perancangan serta membentuk semula perancangan untuk tujuan penambahbaikan. kajian dalam pendidikan adlah satu usaha susila yang mencari dan memahami nilai-nilai dalam pendidikan. Model 5: Model Kajian Tindakan Mc Kernan (1996:29) Menurut model McKernan. Stringer (1999) mengutamakan penglihatan (looking) untuk membina satu gambaran bagi membolehkan pihak yang berkepentingan (stakeholder) memahami isu yang mereka alami. Bagi John Elliott. pemikiran (thinking) dan tindakan (action). Dalam model ini. Idea utama utamanya adalah penyelidik membangunkan pemahaman peribadi ke atas sesuatu masalah dan pengertian abstrak itu adalah penting dalam melaksanakan tindakan (Elliott . kajian tindakan melibatkan sekurang-kurangnya dua lingkaran penyelidikan. pelaksanaan rancangan. 1987:157). Elliott (1985a) berpendapat kajian dalam pendidikan sepatutnya menjadi bentuk kajian tindakan yang baru di mana para guru akan menjadi penyumbang utama. 1987:157). Model 6 : Model Kajian Tindakan Stringer (1999) Gelung interaksi menunjukkan 3 fasa kajian. . Ini menunjukkan proses itu berulangan dan sentiasa diperbaharui. dan analisis dokumen). Kekuatan model ini terletak pada ketetapan bahawa sesuatu penyelidikan itu diklasifikasikan sebagai kajian tindakan hanya sekiranya penyelidikan tersebut telah melalui sekurang-kurangnya dua lingkaran penyelidikan. Fasa ini meliputi pengumpulan data (seperti melalui temu bual. Elliott (1985a) berpendapat kajian dalam pendidikan sepatutnya menjadi bentuk kajian tindakan yang baru di mana para guru akan menjadi penyumbang utama. Walau bagaimanapun model ini tidak menyarankan amalan kolaboratif sebagaimana yang disarankan oleh Model CRASP Zuber-Skerritt. iaitu bermula dengan penglihatan (looking). menentukan fokus penyelidikan. meninjau. Bagi John Elliott. di mana setiap lingkaran mempunyai enam peringkat. penilaian dan refleksi. dan membuat keputusan. Dalam model kajian tindakan Ellit (1991). pemerhatian.Melihat semula kepada perubahan yang dibuat dan kemudian mengulang semula kitaran jika perlu (review and reflect upon the changes.

merekod dan menganalisis maklumat serta membina dan melapor kepada pihak yang berkepentingan. bermula dengan penglihatan (looking) ii. Pada fasa terakhir. pemerhatian. tugas. iaitu mentafsir isu-isu dengan lebih mendalam dan mengenal pasti keutamaan bagi menjalankan tindakan. iaitu menghasilkan penyelesaian-penyelesaian yang praktikal terhadap masalah-masalah yang timbul. Ini merangkumi pengujudan pelan tindakan dan menentukan hala tuju seperti menentukan objektif. tugas. Mengambil langkah tindakan seterusnya Model 8 : Model Kajian Tindakan Jean Mc Niff (2003) Kajian tindakan adalah sebagai suatu langkah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualiti pendidikan melalui pembaharuan dan penambahbaikkan dengan menggalakkan guru-guru melakukan refleksi kendiri untuk mengubah kekurangan yang ada pada diri sendiri. i. Ulangkaji pelan tindakan berdasarkan apa yang dipelajari dari langkah 5 7). tindakan (action) Ini menunjukkan proses itu berulangan dan sentiasa diperbaharui. dan analisis dokumen). Perancangan pelan tindakan 4). pemikiran (thinking) iii. kajian kebiasaanya menjurus kearah menambah baik strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kelas serta untuk meningkatkan kefahaman dan penguasaan pelajar tentang sesuatu perkara Berbentuk seperti angka 6 1. Stringer (1999) mengutamakan penglihatan (looking) untuk membina satu gambaran bagi membolehkan pihak yang berkepentingan memahami isu yang mereka alami. Model 7 : Model Kajian Tindakan Spiral 1) Mengenal pasti idea 2). penyelidik bertindak (act). Fasa ini meliputi pengumpulan data (seperti melalui temu bual.Gelung interaksi menunjukkan 3 fasa kajian. Pelaksanaan tindakan 5). dan orang-orang yang akan melaksanakan objektif serta memperoleh sumber-sumber. Fasa seterusnya meliputi pemikiran (think). memerhati . iaitu mentafsir isu-isu dengan lebih mendalam dan mengenal pasti keutamaan bagi menjalankan tindakan. dan orang-orang yang akan melaksanakan objektif serta memperoleh sumber-sumber yang diperlukan. Ini merangkumi pengujudan pelan tindakan dan menentukan hala tuju seperti menentukan objektif. Penilaian tindakan yang diambil 6). iaitu menghasilkan penyelesaian-penyelesaian yang praktikal terhadap masalah-masalah yang timbul. Pencarian fakta 3). Pada fasa terakhir. menggalakkan orang menjalankannya dan menilainya dari segi keberkesanan dan pencapaian. Ia juga termasuk melaksanakan pelan.Fasa seterusnya meliputi pemikiran (think). penyelidik bertindak (act). melihat kepada perspektif pendidikan.

iaitu mengenal pasti masalah atau fokus kajian yang diminati.2. menganalisis dan menilai serta mengenal pasti folus penyelidikan yang baru. Model 11 : Model Kajian Tindakan Somekh (1989) Model kajian tindakan Somekh melibatkan lapan fasa. 2. Unfreezing: berdepan dengan dilema atau ketidakpastian. masalah akan dinilai semula dan prosesproses tersebut akan dimulakan di kitaran yang berikutnya. menilai 5. membuat refleksi 3. daripada setiap perancangan dari tindakan muncul dan dilaksanakan. ubahsuai 6. Data dari setiap hasil intervensi akan dikumpul dan dianalisis. merancang pelan tindakan. Ini juga akan disusulkan oleh koleksi asumsi dari pelbagai kemungkinan penyelesaian. Mulanya. mengumpul data. individu atau kelompok menjadi lebih sedar tentang keperluan untuk berubah. Pada peringkat ini. menganalisis data dan membina hipotesis. katanya “ melibatkan langkah-langkah spiral di mana setiap langkah mengandungi kitaran merancang(planning). Changing: Situasi menentukan diagnosis dan model baru untuktingkah laku yang akan diterokai dan diuji. melaksana pelan tindakan. Refreezing: Aplikasi untuk tingkahlaku akan dinilai dan jika membantu kearah penambahbaikkan maka model itu akan digunakan Model 10 : Model Kajian Tindakan Gerald Susman Gerald Susman(1983) telah membahagikan model kajian tindakan kepada lima fasa yang akan dilaksanakan dalam setiap kitaran(Rajah 3). Proses ini sentiasa berulang sehingga masalah dapat diselesaikan. “ Pengurusan sosial secara rasional”. dan dapatan kajian tersebut akan ditafsirkan dengan jelas tentang kejayaan tindakan tersebut. Lewin menerangkan bahawa proses perubahan melibatkan tiga langkah iaitu : 1. 3. . masalah akan dikenalpasti dan data akan dikumpul untuk memastikan diagnosis yang lebih terperinci. tindakan(action) dan dapatan kajian(fact-finding) berdasarkan hasil akhir tindakan. berpindah ke arah baru Model 9 : Model Kajian Tindakan Kurt Lewin(1946) Lewin percaya bahawa kesedaran atau motivasi untuk berubah sangat berkait rapat dengan tindakan seseorang : seseorang yang aktif dan tegas dalam membuat keputusan mempengaruhi mereka untuk membina kaedah baru untuk menyelesaikan masalah mereka. mengumpul data untuk mengesan perubahan. bertindak 4.

akan menentukan kitaran kajian tindakan akan bersambung ke kitaran selanjutnya. namun model ini kelihatan agak rumit untuk diikuti kerana memerlukan guru untuk mengikuti setiap langkah yang dinyatakan secara terperinci. Data akan dikumpulkan bagi melihat kesan pada perubahan atau tindakan tersebut. Suatu penyelidikan dianggap sebagai kajian tindakan sekiranya penyelidik melakukan penyelidikan secara kolaboratif. melakukan penilaian terhadap diri sendiri serta bersama-sama menyelesaikan masalah demi peningkatan profesionalisme secara berterusan. 5. mengamalkan refleksi secara bersama. 2. self-evaluative in their practice.Aspek sistematik merupakan kekuatan model ini. Rajah 7 di bawah menggambarkan model ini. maka model ini boleh menyebabkan penyelidik tersasar dari perancangan dan pelaksanaan penyelidikan. Model 13 : Model Kajian Tindakan McBride & Schostak (1994) McBride & Schostak (1994) berpendapat. Hasil daripada analisis dan penilaian yang dilakukan. merumus serta berkongsi dapatan dan pelan tindakan dengan pihak lain yang berkaitan. 4. 1. Model 14 : Model Kajian Tindakan Johnson (2002) Johnson (2002) menyatakan bahawa terdapat lima langkah pentingdalam proses pelaksanaan kajian tindakan . tindakan dibentuk dan dilaksanakan. bertanggungjawab terhadap datan yang dikemukakan kepada orang lain yang mempunyai kepentingan. kekuatan model ini ialah kebebasan yang diberi kepada penyelidik dalam melaksanakan kajian tindakan. di mana setiap langkah diperjelas dengan lebih terperinci. 3. Walau bagaimanapun. Satu kelainan model ini ialah langkah terakhir. and engage in participative problem solving and continuing professional development Menurut model ini. Model 12 : Model Kajian Tindakan CRASP Zuber-Skerritt (1991) Model Zuber-Skerritt menggariskan lima ciri yang menjadi paksi utama kepada kajian tindakan iaitu: critical collaboration enquiry by reflective practitioners who are accountable in making the results of their enquiry public. Kemudian. terdapat lima komponen utama kajian tindakan iaitu kolaborasi atau kerjasama kritikal yang dilakukan oleh pengamal yang reflektif. yang sentiasa bertanggungjawab menyebarkan dapatan mereka. membuat perancangan berhubung data yang akan dipungut dan cara pemungutan memungut dan menganalisis data. bermula daripada langkah yang mudah dan formal kepada langkah yang lebih terperinci. di mana penyelidik membincangkan persoalan penyelidikan dalam konteks teoritikal. kajian tindakan adalah suatu kitaran yang bermula dengan mengenal pasti masalah atau fokus dan pengumpulan data awal bagi tujuan membentuk hipotesis tentang masalah tersebut. memandangkan tiada format khusus diterangkan untuk memberi panduan kepada penyelidik bagi menjalankan penyelidikan. Langkah-langkah tersebut ialah mengenal pasti masalah. menilai diri dalam amalan dan terlibat dalam menyelesaikan masalah secara bersama demi pembangunan profesional yang berterusan. namun jelas menunjukkan ciri-ciri yang perlu ada dalam proses kajian tindakan. (i) (ii) (iii) (iv) (v) . Walaupun model ini tidak menunjukkan sebarang kaedaah skematik tentang cara pelaksanaan penyelidikan.

Walau bagaimanapun pelaksanaan model ini mungkin memakan masa kerana tidak mempunyai langkah-langkah yang lebih berstruktur. Pendekatan yang digunakan juga adalah lebih fleksibel kerana perbincangan persoalan penyelidikan dalam konteks teoritikal boleh dilakukan sama ada sebelum atau selepas penyelidikan dijalankan.Kekuatan utama model ini ialah penekanan terhadap aspek tinjauan literatur dalam penyelidikan. Posted by GILINAH GITOM at 02:47 Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to Facebook .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful