maI kaoNa va ksaa Æ

!

karNa XarIr
AivaVa maayaa

vaa
vaasanaa
1

]pkrNa

Xa

ma

QaI

XarIr

mana

bauiw

2

jagat xao~

dR

Baa

iva

dRYya

Baavanaa

ivacaar

3

d`

Baa

iva

d`YTa

Baavak

ivacaark
Ahma\kar ktaBaao>a &ata

maI Asaa Æ ÑÑÑ AsaamaI ÑÑÑ

4

AanaMdI AsaNao ikMvaa haoNao ha sahja svaBaava Aaho. kaoNaalaahI duÁK nakaoya. pNa ho sauK duÁK ksao
]%pnna haoto Æ maI kaoNa Æ yaacaa XaaoQa GaoNao va baaoQa haoNao ho garjaocao Aaho.
sava- jagatacao maUL karNaÊ AiQaYzana Aaho to prmat<va jyaalaa Aaoma\¸ dovaÊ BagavaanaÊ Allaa¸
AakaXaatIla ipta AXaa ivaivaQa naavaanao AaoLKtat.
pana ËmaaMk 1Á p`qama kovaL to t<va haoto. Aata doKIla toca Aaho va
naMtrhI toca Asaola. ho prmat<va inagau-NaÊ inarakar Aaho. *yaanao maayaolaa inamaa-Na kolao.hIca mauL
saMklp $pI vaasanaa. ihlaa samaYzI vaasanaaÊ karNa XarIrÊ AivaVa ikMvaa maayaa mhNatat. vyiYz
patLIvar ikMvaa vyai>gat patLIvar ihlaaca vaasanaa¸ A&ana ikMvaa karNa XarIr mhNatat.
pana ËmaaMk 2Á samaYzI vaasanaa pasaUna naama$pa%mak jaga haoto. sajaIva
p`aNaImaa~ haotat. maanavaalaa sqaUla XarIra baraobar AMtÁkarNa naavaacao ]pkarNa imaLto. %yaat
p`qama maI Aaho mhNajao Ahma\ Aisma hI vaRi<a ]<pnna haoto. *yalaaca maI $pI jaIva Baava ikMvaa
“individual i” mhNatat.
pana ËmaaMk 3Á *yaa jaIvaalaa sqaUla va caracar AnauBava xao~ “Field of
experience” imaLto.svatÁcyaa manaatIla va dusaáyaacyaa manaatIla Baava Baavanaa va ivacaar ho
doKIla AnauBavaacao xao~ Aaho.
5

pana ËmaaMk 4Á ha jaIva AMtÁkrNa *yaa ]pkrNaacaa vaapr k$na baa*ya
naama$pacyaa jagaaXaI va svatÁcyaa manaatIla va dusaáyaacyaa manaatIla Baava Baavanaa va ivacaaracyaa
saMp-kat yaotao AnauBava$pI Baaoga Gao]na sauKI ikMvaa duÁKI haotao. *yaa AnauBavakalaaca Ahma\ kar
&ata ikMvaa Baao>a mhNatat.

Xa ma QaI mhNajao XaarIirk sqaUla [Mid`yao mana va bauiw hI ]pkrNao Aahot.
dR Baa iva mhNajao sqaUla naama$pa%mak jagat AaiNa svatÁcyaa manaatIla va dusaáyaacyaa
manaatIla Baava Baavanaa va ivacaar hI AnauBavaacaI xao~o Aahot.

ha AnauBaavak tIna sqaravar &ata ikMvaa Baao>a haotao.
1.
Xa mhNajao XaarIirk sqaUla [Mid`yaaMWaro dR mhNajao sqaUla naama$pa%mak jagatacyaa
saMpka-t yaotao AaiNa d` d`YTa mhNajao baGaNaara haotao.
2.
ma mhNajao manaaWaro Baa mhNajao svatÁcyaa manaatIla va dusaáyaacyaa manaatIla Baava
BaavanaaMcyaa saMpka-t yaotao AaiNa Baa mhNajao Baavak ikMvaa Baavanaa jaaNaNaara haotao.
3.
QaI mhNajao bauiwWaro svatÁcyaa manaatIla va dusaáyaacyaa manaatIla ivacaaraMcyaa
saMpka-t yaotao AaiNa iva mhNajao ivacaark ikMvaa ivacaar krNara haotao.
tovha Asaa maI AsaamaI mhNajao d` Baa iva mhNajao AnauËmao d`YTa Baavak va ivacaark haotao.
ha d` Baa iva mhNajao AnauËmao d`YTa Baavak va ivacaark sauKI ksaa hao[la Æ
6

Ahmacaa dR Baa iva mhNajao sqaUla naama$pa%mak jagat AaiNa svatÁcyaa manaatIla va dusaáyaacyaa manaatIla
Baava Baavanaa va ivacaar *yaa AnauBava xao~avar kaoNataih tabaa naahI. kovaL svatÁcyaa AMtÁkrNaat
badla krNao mhNajao Xa ma QaI mhNajaoca XaarIirk sqaUla [Mid`yao mana va bauiw *yaa ]pkrNaa var tabaa
zovalaa trca tao sauKI hao] Xaktao. Anyaqaa naahI……………

ivacaar kra ……… ivacaar kra ……… ivacaar kra

!!!!!!

THINK ------- THINK ------ THINK !!!!!!

7

vaa vaasanaa
]pkrNa

Xa

XarIr

ma mana

QaI

bauiw

QaI

bauiw

jagat xao~

dR dRYya

Baa

Baavanaa

xao~& Ahma\kar kta- Baao>a &ata

d`

d`YTa

Baa

Baavak

iva

ivacaark
8

sad\gau$ EaI icanmayaanadaMcyaa carNaI saivanaya Ap-Na
[dM na mama
Ainala saaohaonaI
asohoni@gmail.com

9

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful