You are on page 1of 1

Maleahi Ioan spune: 15/08/2010 la 19:15

În tot Vechiul Testament au existat oameni care au cunoscut Numele Domnului si Lau chemat si L-au laudat pe Dumnezeu în acest Nume. Trecerea la Noul Testament est e descrisa la fel de clar: si-i vei pune numele Isus (Mat. 1, 21). EL a fost nascu t ca Salvator care este Hristosul, Mesia, Domnul (Luca 2, 11). Dar El a primit N umele, asa cum era obiceiul, în ziua a opta, cînd trebuia taiat împrejur (Luca 2, 21). Si în Noul Testament nu este vorba doar despre modul sau despre felul în care Dumne zeu Se descopera, si anume ca Tata în cer, în Fiul pe pamînt si în Biserica prin Duhul S fînt, ci este vorba despre Numele în care se afla salvare si mîntuire, Nume în care ne a dresam lui Dumnezeu. Pentru mîntuirea noastra, Dumnezeu S-a facut de cunoscut doar într-un singur loc pe pamînt, în Isus Hristos, Domnul nostru. Cine vrea sa-L afle pe Dumnezeu trebuie sa-L caute acolo unde El se lasa gasit si trebuie sa-L vedem ac olo unde El poate fi vazut si trebuie sa-L auzim acolo unde este de auzit, adica acolo unde El si-a pus Numele Sau si Se descopera. Singura întîlnire personala a lu i Dumnezeu cu omenirea, si de aceea si a omenirii cu Dumnezeu, este în Hristos, Do mnul nostru. Este de neconceput cum de au facut învatatii din Iahveh Iehova si din Iahshua Ies hua, modificînd si alte notiuni asemanatoare. Literele ebraice pentru Numele Domnu lui, IHVH, trebuie sa fie aceleasi atît în Vechiul, cît si în Noul Testament. Acestea nu permit o formulare inventata arbitrar. Iah este forma prescurtata pentru Iahveh Domnul, asa cum El este forma prescurtata pentru Elohim Dumnezeu. Cuvîntul Hallel u-Iah înseamna: laudati-L pe Iahveh. Iesha-Iah înseamna: Iahveh este mîntuirea, Iah-sh ua înseamna: Iahveh-Salvatorul, s.a.m.d. Domnul S-a descoperit ca Dumnezeul lui Is rael. Cuvîntul Isra-El înseamna: luptatorul lui Dumnezeu; Isma-El înseamna: Dumnezeu a sculta; Emanu-El înseamna: Dumnezeu este cu noi etc. Acolo unde Dumnezeu Se descop era cu adevarat, acolo El Se prezinta pe Sine însusi si Îsi face de cunoscut Numele Lui. Numai în acest Nume ne putem închina Lui. Predicatul EU SÎNT , care se refera în Vechiul Testament la Dumnezeu, a fost eviden tiat de catre Domnul nostru în mod deosebit în Noul Testament. EU SÎNT Pîinea vietii. (Io an 6, 48). EU SÎNT Lumina lumii. (Ioan 8, 12). Doua versete din capitolul 8 sînt de o importanta deosebita. Asa vorbeste Domnul nostru: De aceea v-am spus ca veti mu ri în pacatele voastre; caci, daca nu credeti ca EU SÎNT, veti muri în pacatele voastr e. (cap. 8, 24). N-ai nici cincizeci de ani i-au zis iudeii si ai vazut pe Avraam! Is us le-a zis: Adevarat, adevarat, va spun ca, mai înainte ca sa se nasca Avraam SÎNT E U (cap. 8, 57-58). EU SÎNT Pastorul cel bun. (Ioan 10, 4). EU SÎNT învierea si viata 11, 25). EU SÎNT adevarata vita. (Ioan 51, 1). Domnul nostru este totul în toate. De aceea El a putut reuni în EU SÎNT totul, ceea c e El era, este si va fi. Daca comparam în mod deosebit textele din proorocul Isaia în care este vorba, în mod clar, despre Domnul, Iahveh, care Se prezinta ca fiind C el dintîi si Cel de pe urma, formînd apoi puntea spre Noul Testament,atunci asa vorb este Mîntuitorul înviat, care va veni din nou: Nu te teme! EU SÎNT Cel dintîi si Cel de pe urma. (Apoc. 1, 17). EU SÎNT Alfa si Omega, Începutul si Sfîrsitul zice Domnul Dumnez u, Cel ce este, Cel ce era si Cel ce vine, Cel Atotputernic. (Apoc. 1, 8). Înaintea Lui nu a fost nici unul, si dupa El nu va mai fi nici unul. Exista doar un sing ur Atotputernic.