You are on page 1of 39

Specifičnosti i dometi Bodrijarove misli

Žan Bodrijar( 1929-2007) je bio jedan od najbitnijih intele t!alaca dana"njice# i jedan i$!$etno plodan pisac čiji rad predstavlja ombinacij! filo$ofije# socijalne teorije# i jedne idiosin rastične metafi$i e oja odsli ava lj!čne do%a&aje i fenomene epohe' ("trom riti om savremeno% dr!"tva# !lt!re i misli# Bodrijar je $aradio na$iv %!r!a )ranc!s e postmoderne teorije# mada se on mo*e čitati i ao mislilac oji ombin!je socijaln! teorij! i filo$ofij! na ori%inalan i provo ativan način i ao pisac oji je ra$vio sopstveni stil i form! pisanja' Bodrijar je bio i$!$etno plodan pisac oji je objavio vi"e od trideset nji%a i omentarisao ne e od najista n!tijih !lt!rnih i socijalnih fenomena savremene ere# ! lj!č!j!+i brisanje ra$li a roda# rase i lase oje s! restr! t!rirale moderna dr!"tva ! nova postmoderna potro"ač a# medijs a i viso o tehnolo" a dr!"tva, m!tiraj!+! !lo%! !metnosti i esteti e, f!ndamentalne promene ! politici# !lt!ri# i lj!ds im bi+ima, i !ticaj! novih medija# informacija# i ibernetič e tehnolo%ije ! reiranj! valitativno dr!%ačije% dr!"tva i f!ndamentalnih promena ! *ivot! a o pojedinca# ta o i dr!"tva ! celini' -e+ ne oli o %odina !ltna fi%!ra postmoderne teorije# Bodrijar je pro"ao d!% p!t transformacije postmoderno% dis !rsa od ranih ./0-ih do danas# i ra$vio viso o idiosin rastičan mod!s filo$ofs e i !lt!rne anali$e' (vaj rad se fo !sira na Bodrijarov jedinstveni način mi"ljenja i a o se ono menjalo od socijalne teorije# pre o postmoderne teorije do provo ativno% tipa filo$ofs e anali$e' 0 retrospe tivi# Bodrijar se mo*e sa%ledati ao teoretičar oji je na ori%inalan način ispitivao *ivot $na ova i !ticaj tehnolo%ije na dr!"tveni *ivot# i oji je sistemats i riti ovao %lavne modele moderne misli# istovremeno ra$vijaj!+i sopstven! filo$ofs ! perspe tiv!'

1.Rani radovi: Od “Sistema objekata” do “Ogledala produkcije” Žan Bodrijar je ro&en 1929' %odine ! %rad! atedrala-1ems!' 2o nje%ovim rečima# baba i deda s! bili seljaci# a roditelji s! radili ao sl!*benici# ta o da je on bio prvi ! porodici oji je $avr"io fa !ltet#pa da je to dovelo do ja$a ! !lt!rnom milje! i$me&! nje%a i nje%ovih roditelja' 1934 on počinje da radi

ao profesor ! %imna$iji i ! ranim 40-im radi ao le tor $a franc!s o% i$davača Se!il-a' Bodrijar je ! počet ! bio %ermanista oji je objavljivao eseje o ni*evnosti ! 56odernim vremenima. (7as temps modernes) ! period! i$me&! 1942-1948 i prevodio dela 2itera -ajsa (2eter 9aiss) i Bertolda Brehta na franc!s i je$i # a preveo je i nji%! o mesijans im revol!cionarnim po retima oj! je napisao -ilhelm 6!lman (9ilhelm 6!ehlmann)' :o om ovo% perioda# on se s!sre+e sa i bavi delom ;enrija 7afevra (;enri 7afebvre)# čije %a riti e sva odnevno% *ivota impresioniraj!# ao i delom 1olana Barta (1oland Barthes)# čije s! semiolo" e anali$e savremeno% *ivota imale trajan !ticaj na nje%ov rad' 1944' Bodrijar dola$i na 2aris i 0niver$itet ! <anter! (<anterre)# i postaje 7afevrov asistent# istovremeno st!diraj!+i je$i e# filo$ofij!# sociolo%ij! i dr!%e discipline' 1944-e brani do tors ! te$! 5:hese d! :roisieme =>cle. (5:e$a o tre+em r!%!.) na atedri $a sociolo%ij! sa disertacijom 57e s>steme des objects. (5Sistem obje ata.) i počinje da predaje sociolo%ij! ! o tobr! te %odine' S!prostavljaj!+i se )ranc!s oj i ?merič oj intervenciji ! ?l*irs om i -ijetnams om rat!# Bodrijar se pove$ao sa franc!s om levicom ! 40'im' <anter je tad bio centar $a radi aln! politi ! i 52o ret 22'mart. oji je bio pove$an sa @anijelom Aon-Benditom (@aniel =ohn-Bendit) i 5pobesnelima. (5enra%ees.) je osnovan na atedri $a sociolo%ij!' Bodrijar je asnije re ao da je !čestvovao ! 6ajs im $bivanjima 194/'e oji s! doveli do masovno% st!dents o% protesta i %eneralno% "traj a oji s! s oro doveli do pada vlade de Bola (de Ba!lle)' :o om asnih 540-ih Bodrijar počinje da i$daje serij! nji%a oje +e %a na raj! !činiti svets i po$natim' 2od !ticajem 7efebra# Barta# i ni$a dr!%ih franc!s ih teoretičara# Bodrijar je o$biljno radio na polj! socijalne teorije# semiolo%ije# i psihoanali$e# da bi 194/'e objavio svoj! prv! nji%! 5Sistem obje ata.# i samo dve %odine posle (1970') dr!%! -52otro"ač o dr!"tvo. (5:he =ons!mer Societ>.)# a $atim 5Ca riti ! politič e e onomije $na a. ( 5)or a critiD!e of the 2olitical Econom> of the Si%n. F 1972 (dr!%o i$danje 19/1)' (ve rane p!bli acije predstavljaj! po !"aj (!n!tar o vira socijalne teorije)# ombinovanja st!dija o sva odnevnom *ivot! oje je prve !veo 7efevr# sa socijalnom semiolo%ijom oja se bavi *ivotom $na ova ! socijalnom *ivot!' (vaj proje at se# pod !ticajem Barta# fo !sira na sistem obje ata ! potro"ač om dr!"tv! (tema prve dve nji%e) i interfejs i$me&! politič e e onomije i semioti e (je$%ro tre+e nji%e)' Bodrijarovi rani radovi s! jedni od prvih ojih s! semiolo%ij! GnateraliH da anali$ira a o s! !stvari obje ti enkodirani [obele*eniI sistemom $na ova i $načenja oji sačinjavaj!
2

savremena medijs a i potro"ač a dr!"tva' Aombin!j!+i semiolo" e st!dije# mar sistič ! politič ! e onomij! i sociolo%ij! potro"ač o% dr!"tva# Bodrijar je $apočeo svoj *ivotni proje at - istra*ivanje sistema obje ata i $na ova oji sačinjavaj! na" sva odnevni *ivot' 1ani Bodrijar opis!je $načenja !pisana ! obje te sva odnevno% *ivota (npr'ose+aj mo+i oji prati vo$ače br$ih# s !pih a!tomobila) i str! t!iran sistem oji te obje te or%ani$!je ! novo moderno dr!"tvo (npr'presti* iliti $na -vrednost novo% sports o% a!tomobila)' 0 prve tri nji%e Bodrijar tvrdi da lasična mar sistič a riti a politič e e onomije mora da se $ameni semiolo" im teorijama $na a oje arti !li"! ra$ličitost $načenja oja o$načavaj! ra$ličiti o$načitelji - ao je$i or%ani$ovan ! sistem $načenja' Bodrijar je# prate+i Barta i ostale# tvdio a o sport# moda# mediji i ostali modeli o$načavanja ta o&e proi$vode sopstvene sisteme $načenja# oji se arti !lis! pre o specifičnih pravila# odova (dress-code) i sopstven! lo%i ! (termini oji s! interpromenljivi !n!tar odre&eno% sistema $načenja tj' nis! fi sirani)' 2ostavljaj!+i sopstven! anali$! $na ova sva odnevno% *ivota ! istorijs i o vir# Bodrijar tvrdi da je tran$icija od ranije% doba apitali$ma otvoreno% tr*i"ta do sada"nje% monopolistič o% apitali$ma# $ahtevala pove+anje pa*nje na !pravljanje potra*njom# da bi ostvarila pove+an! i bolje ontrolisan! potro"nj!' 0 ovom istorijs om dob!# i$me&! 1920-ih i 1940-ih potreba $a pove+anjem $ahteva potro"ača $amenila je bri%! o sni*avanj! tro" ova proi$vodnje i pove+anj! proi$vodnje' 0 ovoj eri apitalistič o% ra$voja# e onoms e oncentracije i ra$voja novih tehnolo%ija# !br$anja apaciteta $a masovn! prod! cij! i apitalistič e orporacije# fo !s pa*nje se pomera a ontroli potro"nje i stvaranj! potreba $a nova presti*na dobra# na taj način proi$vode+i re*im ono%a sto Bodrijar na$iva $na -vrednost (si%n-val!e)' 2rema Bodrijarovim anali$ama# re lamiranje# pa ovanje# i$%led# moda# HemancipovanaH se s!alnost# masovni mediji (massmedia) i !lt!ra# ao i !mno*avanje proi$voda s! m!ltiplicirali oličin! $na ova i odra$a# i proi$veli !mno*avanje $na -vrednosti' J$ ovo%a# tvrdi Bodrijar# proi$vodi masovne potro"nje ne mo%! prosto da se ara teri"! !potrebnom vredno"+! i vredno"+! ra$mene# ao ! mar sovoj teoriji proi$voda# ve+ ih odre&!je $na Fvrednost- i$ra$ i 5mar a. stila# presti*a# l! s!$a# mo+i#itd'oji sve vi"e postaje bitan i prepo$natljiv deo proi$voda i !potrebe isto%' J$ ove perspe tive# Bodrijar tvrdi da se proi$vodi !p!j! i i$la*! a o $bo% svoje !potrebne vrednosti ta o i $bo% $na -vrednosti# ao i da je fenomen $na -vrednosti postao s!"tins i sadr*ilac proi$voda i potro"nje ! potro"ač om dr!stv!' 2rema Bodrijar!# celo dr!"tvo je or%ani$ovano pre o potro"nje i pri a$ivanja proi$voda ro$ oje pojedinci $adobijaj! presti*#
8

# ! jednom totalno potro"ač om dr!"tv! %de je sve proi$vod#a ot!&enje je svepris!tno' Mta vi"e# Bodrijar postavlja G raj transcedencijeH (fra$a po$ajmljena od 6arc!sea) tamo %de pojedinci ne mo%! da pojme sopstvene istins e potrebe ao ni mo%!+nost dr!%ačije% načina *ivota' 0 .identitet' 0 ovom sistem!# "to s! nečija 5 potro"na dobra .70-im# Bodrijar se distancirao od mar sistič e teorije revol!cije# i !mesto to%a post!lirao samo mo%!+nost pob!ne protiv! potro"ač o% dr!stva ! jednoj 5nepredvidljivoj ali i$vesnoj. formi'0 asnim 1940-im pove$!je se sa %r!pom intele t!alaca o !pljenih o o časopisa 0topija (0topie) oji s! te*ili da preva$i&! %ranice i$me&! disciplina i ! d!h! Baj @ebora (B!> @ebord) i Sit!acionistič e Jnternacionale ombin!j! refle sije o alternativnim dr!stvima# arhite t!ri i načinima sva odnevno% *ivota' Spajaj!+i pojedince sa mar%ina arhite t!re# prostorno% planiranja# !lt!rno% ritici$ma i socijalne teorije# Bodrijar i nje%ovi saradnici s! dosta 5ods a ali. od ostalih politič ih %r!pa i ra$vili jedan posebno idiosin rastičan# mar%inali$ovan dis !rs i$a %ranica etabliranih disciplina i politič ih te*nji to% vremena' (va pove$anost sa 0topijom je trajala samo ! ranim 1970-im' S jedne strane# on je nastavio sa mar sistič om riti om proi$vodnje oja podvlači i riti !je ra$ličite forme ot!&enja# dominacij! i e sploatacij! oje prod! !je apitali$am' 0 ovoj fa$i# činilo se da nje%ova riti a pola$i sa standardne neo-mar sistič e po$icije oja predpostavlja da je apitali$am $lo oje homo%eni$!je# ontroli"e i dominira socijalnim *ivotom# do pojedincima od!$ima slobod!# reativnost# vreme i lj!ds i potencijal' S dr!%e strane# nije mo%ao da imen!je ni jedn! revol!cionarn! sil! niti je raspravljao o sit!aciji i potencijalima radnič e lase ao fa tora promene ! potro"ač om dr!"tv!' Caista# Bodrijar ne n!di ni a v! teorij! N . Bodrijar na raj! svesno pri*elj !je ne ! vrst! preo reta# ! smisl! pove+anja i "irenja ra$ličitih formi odbijanja on$!meri$ma# socijalnih onvencija i onformistič o% stila mi"ljenja i pona"anja# oje sve ob!hvata pojam Hpra sa radi alne promeneH' Bodrijar ovde al!dira na oče ivane 5er!pcije nasilja i i$nenadne de$inte%racije oji +e do+i# nei$be*no i si%!rno ao "to je bio maj 54/-e# da ra$bij! ov! bel! mas! Kpotro"njeI. presti*nija ( !+e# a!tomobili# %arderoba# na it itd') to je ve+i polo*aj oji on $a!$ima ! domen! vrednosti $na a' @a le# ao "to reči $adobijaj! $načenja ! odnos! na mesto ! diferencijalnom sistem! $načenja# ta o i $na -vrednosti $adobijaj! svoja $načenja ! odnos! na mesto !n!tar diferencijalno% sistema presti*a i stat!sa' 0 52otro"ač om dr!"tv!.' <je%ov ar%!ment je da ! dr!"tv! %de je sve stvar oja mo*e da se proda i !pi# ot!&enje je potp!no' J $aista# termin 5ot!&enLo. početno je o$načen ao 5prodatLo.' S dr!%e strane# Bodrijar opis!je sit!acij! ! ojoj je ot!&enje toli o potp!no da se ne mo*e preva$i+i jer je 5postalo sama str! t!ra tr*i"no% dr!"tva.

0 poslednjoj fa$i# Bodrijar i$ svoje anali$e dominacije $na ova i sistema obje ata i$vodi jo" pesimističnije $a lj!č e po ojima je tema G raja individ!eH oj! s! s icirali članovi )ran f!rts e " ole dose%la vrh!nac ! potp!nom pora$! lj!ds e s!bje ivnosti od strane sveta obje ata' Jpa #! ne im svojim radovima Bodrijar n!di jedn! a tivnij! teorij! potro"nje ne%o sto je to !činila )ran f!rts a " ola oja %eneralno posmatra 3 .s!bje ta ao a tivno% fa tora socijalne promene# ta o prate+i str! t!ralistič ! i poststr! t!ralistič ! riti ! filo$ofs o% i pra tično% s!bje ta a vo% s! %a pri a$ali @e art# Aant i Sartr# a oji je bio d!%o dominantan model !n!tar franc!s e misli' Str! t!ralisti i poststr! t!ralisti s! tvrdili da je s!bje tivnost proi$vedena je$i om# socijalnim instit!cijama i !lt!rnim obrascima i da nije ne$avisna od sopstvenih onstr! cija !n!tar ovih instit!cija i pra si' ?li Bodrijar ne ra$vija ni teorij! lasne ili %r!pne pob!ne# ili bilo a v! teorij! politič e or%ani$acije# borbe# ili strate%ije bilo oje vrste' Jpa # Bodrijarov rad je na ovom mest! dosta bli$a rad! )ran f!rts e " ole# posebno .erbert! 6ar !$e!# oji je ve+ bio ra$vio ne e od prvih mar sistič ih riti a potro"ač o% dr!"tva' Aao 7! ač i )ran f!rts a " ola#Bodrijar anali$ira a o omformitet i omformi$acja pro*imaj! dr!"tveni *ivot i dominiraj! individ!alnom mi"lj! i pona"anjem' 2rate+i %lavn! linij! ritič o% mar si$ma# Bodrijar tvrdi da proces socijalne homo%eni$acije# ot!&jenja i i$rabljivanja onstit!i"e proces reifi acijeLpostvarenja ! potro"nim dobrima# tehnolo%ijama i stvarima (obje ti) oji dominiraj! lj!dima (s!bje ti) odvajaj!+i ih od njihovih lj!ds ih valiteta i apaciteta' Ca 7! ača# )ran f!rts ! " ol! i Bodrijara reifi acija je proces ! ome stvari pre!$imaj! dominacij! nad lj!dima oji postaj! na taj način sličniji stvarima# a reifi acija postaje dominantan model dr!"tveno% *ivota' 0slovi rada name+! posl!"nost i standardi$acij! *ivota# ao i i$rabljivanje radni a i njihovo odvajanje od *ivota slobode i samoodre&enja' 0 medijs om# potro"ač om dr!"tv!# !lt!ra i on$!meri$am se stapaj!# od!$imaj!+i pojedinc! mo%!+nosti ra$voja individ!alnosti i samoodre&enja' Bodrijarov rad mo*e da se t!mači ao i$ra$ jedne vi"e fa$e reifi acije i socijalne dominacije ne%o one oj! opis!je )ran f!rts a " ola oja opis!je na oji način vladaj!+e instit!cije i dominantni modeli mi"ljenja ontroli"! pojedinca' Bodrijar ide ora dalje od )ran f!rts e " ole primenj!j!+i semiolo" ! teorij! $na a da bi opisao a o potro"na dobra# mediji i tehnolo%ije proi$vode !niver$!m il!$ije i fanta$ije ! ome prevlast nad pojedincima pre!$imaj! potro"ač e vrednosti# medijs e ideolo%ije ao i $avodnič e tehnolo%ije a vi s! ompj!teri oji tvore svetove sajberspejsa.

# dod!"e be$ i a ve ve$e s politi om do raja decenije' Aao i mno%i sa 7evice# Bodrijar je bio ra$očaran činjenicom da )ranc!s a om!nistič a partija nije podr*ala radi alne po rete ! 540-im# i nije imao poverenja ! $vanični mar si$am teoretičara a av je bio npr' 7!j ?lti$er (7o!is ?lth!sser) o%a je smatrao do%mati om i red! tivistom' Aao posledica to%a# Bodrijar počinje sa radi alnom riti om mar si$ma# riti om oj! se sledili mno%i od nje%ovih savremeni a oji s! ta o&je napravili $ao ret a postmoderni' Bodrijarova $amer a mar si$m! je da# prvo# neade vatno osli ava premoderna dr!"tva oja s! bila or%ani$ovana ro$ reli%ij!# mitolo%ij! i plemens ! or%ani$acij!# a ne ro$ proi$vodnj!' @r!%o# po njem! mar si$am ne n!di dovoljno radi aln! riti ! apitalistič ih dr!"tava niti alternativne ritič e dis !rse i perspe tive' <a ovom st!pnj!# Bodrijar se oslanja na antropolo" ! perspe tiv! ! odnos! na premoderna dr!"tva $bo% emancipators ih alternativa oje ova pr!*a' Jpa # bitno je $apa$iti da je ova riti a mar si$ma ipa !p!+ena sa levice#a on tvrdi da mar si$am nije pr!*io dovoljno radi aln! riti !# ili alternativ! $a# savremena apitalistič a i om!nistič a dr!"tva ba$irana na proi$vodnji' Ca Bodrijara# činjenica da s! franc!s i om!nisti odbili da podr*e po rete i$ maja 54/-e# $asniva se delom na on$ervativi$m! oji ima orene ! samom mar si$m!' Cbo% sve%a 4 .potro"nj! ao pasivni model socijalne inte%racije' <as!prot tome# potro"nja ! Bodrijarovim ranim radovima predstavlja vrst! rada $a sebe# Ha tivn! manip!lacij! $na ovimaH# način na oji pojedinac o$načava sebe !n!tar potro"ač o% dr!"tva i po !"ava da se ra$li !je od ostalih' Jpa ova a tivna manip!lacija $na ovima ne mo*e da se i$jednači sa post!liranjem a tivno% (lj!ds o%) s!bje ta oji mo*e da odoli# redefini"e odnosno proi$vede sopstvene $na ove# ta o da Bodrijar ipa ne !speva da ra$vije ori%inaln! teorij! a tiviteta' Bodrijarove prve tri nji%e mo%! da se čitaj! !n!tar o vira neomar sistič e riti e apitalistič o% dr!stva' 6o*emo da prot!mačimo Bodrijarov na%lasa na potro"nji ao nadomesta 6ar sove anali$e proi$vodnje a fo !siranje na !lt!r! i $na ove ao va*n! $amen! lasične mar sistič e politič e e onomije# oja dodaje !lt!rn! i semiolo" ! dimen$ij! mar sistič om proje t!' ?li ! nje%ovoj provo aciji i$ 1978# .# Bodrijar sistemats i napada lasičan mar si$am# tvrde+i da je mar si$am !stvari samo o%ledalo b!r*oas o% dr!"tva oje smestaj!+i proi$vodnj! ! centar *ivota nat!rali$!je na taj način apitalistič ! or%ani$acij! dr!"tva' Ja o je ! 1940-im Bodrijar bio pove$an sa revol!cionarnom levicom i mar sistima# i !čestvovao ! 5svibanjs im %ibanjima. 194/-e# ! ranim 1970-im on ras ida sa mar si$mom ia o ostaje politič i 5radi al.(%ledal! prod! cije.

Simboli ka ra!mena i prodor "ostmoderne 5(%ledalo prod! cije.Simbolič a ra$mena i smrt.ovo%a# Bodrijar i dr!%i i$ nje%ove %eneracije s! počeli da tra%aj! $a alternativnim ritič im po$icijama' 2. i slede+a nji%a .(1974) oja je onačno prevedena na en%les i te 1998# s! po !"aji da se obe$bede !ltraradi alne perspe tive oje +e preva$i+i o%raničenja e onomistič e mar sistič e tradicije oja privile%!je e onoms ! sfer!' (va !ltralevičars a fa$a Bodrijarove spisateljs e arijere ne+e d!%o trajati# ia o on ! Simbolic oj ra$meni proi$vodi jedn! od najbitnijih i najdramatičnijih provo acija' :e st $apočinje pred%ovorom oji sa$ima nje%ov po !"aj da obe$bedi $načajno dr!%ačiji prist!p dr!"tv! i !lt!ri' Brade+i na temeljima franc!s e !lt!rne teorije Žor*a Bataja (Beor%es Bataille)6arsela 6osa(6arcel 6a!ss)# i ?lfreda Žarija(?lfred Oarr>)# Bodrijar veliča Gsimbolič ! ra$men!H oja se od!pire apitalistič im vrednostima orisnosti i novčane $arade ao !lt!rnim vrednostima' Bodrijar tvrdi da ! Batajevoj tvrdnji da s! tro"enje i bahatost pove$ani sa s!vereno"+!# 6osovim opisima socijalno% presti*a oji je ! premodernim dr!"tvima pove$an sa darivanjem# Žarijevom po$ori"t! oje ismeva franc!s ! !lt!r!# i Sosirovim ana%ramima# postoji ras id sa vrednostima apitalistič e ra$mene i prod! cije# ili prod! cije $načenja ! je$ič oj ra$meni' (vi sl!čajevi Gsimbolič e ra$meneH# Bodrijar ver!je# ras idaj! sa vrednostima prod! cije i opis!j! poets ! ra$men! i reativn! !lt!rn! a tivnost oja pr!*a alternativ! apitalistič im vrednostima proi$vodnje i ra$mene dobara' :ermin Gsimbolič a ra$menaH je i$veden i$ Batajevo% oncepta Gop"te e onomijeH ! ome se tvrdi da s! tro"enje# bacanje# *rtvovanje i destr! cija $načajniji $a lj!ds i *ivot ne%oli e onomije prod! cije i orisnosti' Batajev model je bilo s!nce oje je slobodno "irilo svoj! ener%ij! be$ da tra*i i"ta $a!$vrat' (n je tvrdio da a o pojedinci *ele da $aista b!d! ne$avisni (slobodni od imperativa apitali$ma) oni treba da slede Gop"t! e onomij!H tro"enja# po lanjanja# *rtvovanja i destr! cije da bi i$be%li determinisanost postoje+im imperativima orisnosti' Ca Bataja# lj!di s! bili e scesna bi+a sa s!vi" om ener%ije i ima%inacije# fanta$ija# na%ona# potreba i hetero%enih *elja'<a ovom mest!# Bodrijar predpostavlja istinitost Batajeve antropolo%ije i op"te e onomije' 1974# ! recen$iji Batajevih Sabranih 7 .

po ojem 5s!periorni. nala$e $adovoljstvo ! stvarima a ve s! tro"enje# bahatost# bahanalije# *rtve itd' i ! ojima s! oni ne$avisni i slobodni da potro"e vi"a ener%ije (i ta o slede svoj! 5prav! prirod!.# a ne $a oni proi$vodnje i orisnosti' 1a$vijaj!+i ove ideje# Bodrijar je s icirao f!ndamentaln! linij! ra$dvajanja ! istoriji i$me&j! simbolič ih dr!"tava (dr!"tava ba$ično or%ani$ovanih premodernom ra$menom) i proi$vodnih dr!"tava (dr!"tava or%ani$ovanih proi$vodnjom i ra$menom dobara)' @a le# on odbija mar sistič ! filo$ofij! istorije oja predpostavlja primat proi$vodnje ! svim dr!"tvima i odbija mar istič i oncept socijali$ma# tvrde+i da on ne ras ida dovoljno radi alno sa apitalistič im prod! tivi$mom# n!de+i se jedva ao jedna !spe"nija i pravednija / .)' Aapitalistič i imperativ rada# orisnosti i "tednje po predpostavci s! 5neprirodni. i protive se lj!ds oj prirodi' Bodrijar tvdi da mar sistič a riti a apitali$ma# nas!prot tome# jedva da napada vrednost ra$mene do !$di*e !potrebn! vrednost i isto ta o orisnost i instr!mentaln! racionalnost# na taj način Htra*e+i dobr! !potreb! e onomijeH'Bodrijar pre!$ima jedn! 5aristo rats ! riti !.#2aris 1974)# Bodrijar pi"eP H=entralna ideja je ta da e onomija oja vlada na"im dr!"tvima dola$i od po%re"no% t!mačenja f!ndamentalno% lj!ds o% principa oji je solarni princip neob!$dano% tro"enja'H 0 ranim 570-im Bodrijar je pre!$eo Batajev! antropolo" ! po$icij! i a o je to on na$vao# .aristo rats ! riti !.70-ih# Bodrijar se oslobodio po$nato% mar sistič o% !niver$!ma proi$vodnje i lasne borbe $arad jedno% dr!%ačije%# neo-aristo rats o% i metafi$ič o% po%leda na svet' <a ovom mest!# Bodrijar predpostavlja da s! premodernim dr!"tvima vladali $a oni simbolič e ra$mene slične Batajevom oncept! 5op"te e onomije.# inten$iviraj!+i sopstven! reativn! i erots ! ener%ij!' Bodrijar je nastavio jo" ne o vreme da napada b!r*oa$ij! i apitali$am# ali i$ perspe tive oja veliča 5arito rats o. politič e e onomije pod ja im !ticajem Bataja i <ičea (<iet$sche)' Bodrijar i Bataj ovde $ast!paj! ver$ij! <ičeovo% 5morala %ospodara. pojedinci reiraj! sopstvene vrednosti i *ive *ivot 5! f!l!.1adova (5=omplete 9or s. ra$bacivanje i ras o"# estetič e i simbolič e vrednosti' :amn! stran! nje%ovo% pre!smerivanja teorets e i politič e odanosti predstavlja valori$acija *rtvovanja i smrti oja se javlja ! GSimbolič oj ra$meni i smrtiH (! ojoj *rtvovanje obe$be&!je darivanje oje podriva b!r*oas e vrednosti oristi i samo-oč!vanja# ideja oja ima ra$orne posledice ! eri bomba"a-samo!bica i terori$ma)' Sve ! svem!# to om . apitali$ma $a o%a on sad tvrdi da je ba$iran pre na banalnom oncept! orisnosti i "tednje ne%oli na !$vi"enijem (aristo rats om) oncept! tro"enja i rasipanja' Bataj i Bodrijar ovde predpostavljaj! ontradi cij! i$me&! lj!ds e prirode i apitali$ma' (ni tvrde da lj!di 5po prirodi.

alternativa vrednostima i pra sama apitalistič o% dr!"tva# i predstavlja ra$noli ost hetero%enih a tivnosti ! nje%ovim radovima i$ .Simbolič a ra$mena. ili 5mo$%om divlja a. odnosno premoderne !lt!re nas!prot apstra tnom racionali$m! i !tilitari$m! moderno% dr!"tva' Bodrijarova odbrana simbolič e ra$mene nas!prot prod! cije i instr!mentalne racionalnosti ovde stoji ! s lad! sa tradicijom 1!soove odbrane 5prirodno% divlja a. %de pi"eP HSimbolič i socijalni odnos je nepre in!ti r!% davanja i primanja# oji# ! primitivnoj ra$meni# ! lj!č!je potro"nj! 5s!vi" a.or%ani$acija proi$vodnje ne%oli ao potp!no dr!%ačija vrsta dr!"tva sa dr!%ačijim vrednostima i formama !lt!re i *ivota' (d ovo% momenta# Bodrijar +e s!protstavljati nje%ov ideal simbolič e ra$mene vrednostima proi$vodnje# orisnosti i instr!mentalne racionalnosti oje vladaj! apitalistič im (i socijalistič im) dr!stvima'.) i osloba&a anti-prod! cij! K1973P1N8I' :ermin da le referira na simbolič e ili !lt!rne a tivnosti oje ne doprinose apitalistič oj proi$vodnji i a !m!laciji apitala i oje potencijalno onstit!i"! 5radi aln! ne%acij!. (5s!rpl!s.70-ih' (n ta o&je opis!je svoj! oncepcij! simbolič e ra$mene ! 5(%ledal! prod! cije. se na ovaj način pojavlj!je ao Bodrijarova .' 2osle de onstr!isanja %lavnih savremenih mislioca i nje%ovih teorets ih 5očeva. (6ar s# )rojd# Sosir i franc!s i savremenici)# po"to m! je nedostajalo bo%atstvo simbolič e ra$mene# Bodrijar nastavlja da veliča simbolič e i radi alne forme mi"ljenja i pisanja ! jednoj potra$i oja %a vodi ! sve vi"e e$oterijs i i e%$otičniji dis !rs' <a ovaj način# protiv formi oje or%ani$!j! modern! misao i dr!"tvo# Bodrijar veliča simbolič ! ra$men! ao alternativ!' 2rotiv savremenih $ahteva $a proi$vodnjom vrednosti i $načenja# Bodrijar po$iva na njihovo istrebljenje i poni"tenje# ao primer navode+i 6osov! ra$men! darova# Sosirove ana%rame i )rojdov oncept na%ona smrti' 0 svim ovim sl!čajevima# postoji ras id sa formama ra$mene (dobara# $načenja i libidalnih ener%ija) i na taj način be stvo od formi prod! cije# apitali$ma# racionalnosti i $načenja' Bodrijarov parado salni oncept simbolič e 9 .revol!cionarna. nas!prot savremeno% čove a# @!r hajmovo% postavljanja or%ans e solidarnosti premodernih dr!"tava nas!prot apstra tno% individ!ali$ma i anomičnosti modernih dr!"tava# Batajeve valori$acije tro"enja premodernih dr!"tava# ili 6a!sovih ili 7evi-Strosovih fascinacija bo%atstvom 5primitivnih dr!"tava. proi$vo&ač o% dr!"tva' 0 ovom stadij!m!# Bodrijar prati franc!s ! tradicij! veličanja 5primitivne.

ra$mene mo*e da se objasni ao i$ra$ *elje da se on sam oslobodi od modernih po$icija i potra*i revol!cionarn! po$icij! i$van moderno% dr!"tva' 2rotiv! modernih vrednosti# Bodrijar $ast!pa njihovo poni"tavanje i istrebljenje' Jpa # ! svojim radovima i$ sredine 1970-ih# Bodrijar postavlja jo" jedn! podel! ! istoriji# radi aln! oli o i ras id i$me&! premodernih simbolič ih dr!"tava i modernih' 0 manir! lasične socijalne teorije# on sistemats i ra$vija distin cije i$me&! premodernih dr!"tava or%ani$ovanih p!tem simbolič e ra$mene# modernih dr!"tava or%ani$ovanih p!tem proi$vodnje# i postmodernih dr!"tava or%ani$ovanih p!tem 5sim!lacije. stvarnost# ao "to s! televi$ija# ompj!ters i sajberspejs i virt!elna realnost oja danas sve vi"e !$ima maha na internet! (pre o "est (Q) miliona orisni a virt!elno% sveta 5Second 7ife. i raj jedne ere ! ojoj je prod! cija bila or%ani$!j!+a forma dr!"tva' Slede+i 6ar sa# Bodrijar tvrdi da je ova moderna epoha bila era apitali$ma i b!r*oa$ije ! ojoj je apital i$rabljivao radni e oji s! činili revol!cionarn! sil! prevrata' Jpa # Bodrijar objavlj!je raj politič e e onomije i isto ta o raj mar sistič e problemati e same modernostiP GAraj rada' Araj proi$vodnje' Araj politič e e onomije' Araj dijale ti e o$načiteljLo$načeno oja omo%!+ava a !m!lacij! $nanja i $načenja# linearne sinta%me !m!lativno% dis !rsa' J ! isto vreme# raj dijale ti e $na vrednostiL!potrebne vrednosti oja je jedina stvar oja čini mo%!+om a !m!lacij! i dr!"tven! proi$vodnj!'Araj linearne dimen$ije dis !rsa' Araj linearne dimen$ije robe'Araj lasične ere $na a'Araj ere proi$vodnje'H Simbolič a ra$mena i smrt (1991P1/) @is !rs 5 raja. pod ojom on podra$!meva !lt!rne modele repre$entacije oji 5sim!liraj!. ! ome orisnici pla+aj! mo%!+nost da reiraj! sopstveno virt!elno Oa potvr&!j! Bodrijarov! te$! o dominaciji sim!lacije)' Bodrijarovo ra$li ovanje modela prod! cije i orisnosti oji s! or%ani$ovali moderna dr!"tva i modela sim!lacije $a oji on ver!je da or%ani$!je postmoderna dr!stva post!lira ja$ ime&! modernih i postmodernih dr!"tava veli oli i i onaj i$medj! modernih i premodernih dr!"tava' Bodrijar objavlj!je 5 raj politič e e onomije. o$načava nje%ov! objav! prodora postmoderne ! istoriji' 7j!di danas *ive ! jednoj novoj eri sim!lacije ! ojoj dr!"tvena reprod! cija (procesiranje informacija# om!ni acija# ind!strije sa$nanja# nove tehnolo%ije itd') $a!$imaj! mesto oje je do tada pripadalo prod! ciji' 0 ovoj eri# Grad vi"e nije snaga on je postao znak medj! dr!%im $na ovima” #1991P20) 1ad nije vi"e primarno proi$vodan ! ovoj sit!aciji# ve+ predstavlja 10 .

5Sim!la r!mi i sim!lacija. olapsom. ! ojoj dr!%i fenomeni mo%! da b!d! interpretirani i obja"njavani' 0mesto to%a# lj!di *ive ! 5hiperrealnosti. sim!lacija ! ojoj sli e# odra$i# i i%ra $na ova $amenj!j! oncepte proi$vodnje i lasne borbe ao lj!čni onstit!enti savremenih dr!"tva' (d ovo% tren!t a# apital i politič a e onomija nestaj! i$ Bodrijarove priče# ili se vra+aj! ali ! radi alno i$menjenom obli !' 0b!d!+e $na ovi i odovi se !mno*avaj! i proi$vode dr!%e $na ove i nove ma"ine $na ova ! rast!+im# spiralnim r!%ovima' :ehnolo%ija da le $a!$ima mesto apitala ! ovoj priči i semi!r%ija ( oj! Bodrijar t!mači ao !mno*avanje sli a# informacija i $na ova) $a!$ima mesto proi$vodnje' <je%ov postmoderni preo ret je na taj način pove$an sa jednom formom tehnolo" o% determini$ma i odbijanja politič e e onomije ao orisno% e splanatorno% principa.$na nečije socijalne po$icije# načina *ivota i načina !sl!*ivanja' <adnice# odnosno plate ta o&e nemaj! racionalan odnos sa nečijim radom i s onim sto on proi$vodi ve+ sa mestom oje taj ne o $a!$ima !n!tar sistema' ?li# ono sto je najbitnije# politič a e onomija nije vi"e osnova# socijalna determinanta# ča ni str! t!ralna 5realnost.# ao i slede+e delo . arti !li"! princip f!ndamentalno% preloma i$me&! modernih i postmodernih dr!"tava i mar iraj! Bodrijarovo odvajanje od problemati e moderne socijalne teorije' Ca Bodrijara moderna dr!"tva s! or%ani$ovana po princip! proi$vodnje i potro"nje do s! postmoderna or%ani$ovana po princip! sim!lacije i i%re sli a i $na ova# o$načavaj!+i ta o sit!acij! ! ojoj odovi# modeli i $na ovi predstavljaj! or%ani$acione forme ! novom dr!"tvenom poret ! ! ome vlada sim!lacija' 0 dr!"tv! sim!lacije# identiteti s! onstr!isani prisvajanjem $na ova i odovi i modeli odre&!j! način na oji pojedinci vide sami sebe i odnose se prema dr!%ima' E onomija# politi a# dr!"tveni *ivot i !lt!ra s! pod vla"+! sim!lacije# pri čem! odovi i modeli odre&!j! na oji način se oriste i !potrebljavaj! potro"na dobra# ra$vija politi a# proi$vodi i !potrebljava !lt!ra i *ivi sva odnevni *ivot' Bodrijarov postmoderni svet je ta o&e svet ! ome %ranice i ra$li e oje s! bile bitne ! pro"losti .ao "to s! one i$me&! socijalnih lasa# rodne ra$li e# ra$li e ! politič im opredeljenjima i ra$li e i$me&! ne ada a!tonomnih domena dr!"tva i !lt!re F %!be mo+' ? o s! moderna dr!"tva# prema lasičnoj socijalnoj teoriji# bila odre&jena diferencijacijom# $a Bodrijara# postmoderna dr!"tva s! odre&ena dediferencijacijom#.ora oji mno%i od nje%ovih ritičara odbac!j!' 5Simbolič a ra$mena i smrt. (mo+i) 11 .

$nači da je s!bje t ! neposrednoj bli$ini instant sli a i informacija# ! jednom preterano i$lo*enom i 12 .spotovi i ostale e s !r$ije ! idealne svetove) je realniji od same realnosti# pri čem! modeli# sli e i odovi hiperrealno% !spostavljaj! ontrol! nad mi"lj! i pona"anjem pojedinaca' Jpa determinacija po sebi je nepredvidljiva ! ne-linearnom svet! %de je nemo%!+e mapirati !$ročne mehani$me ! sit!aciji ! ojoj se pojedinci s!očavaj! sa neodoljivom str!jom sli a# odova i modela od ojih sva i ima mo%!+nost da obli !je misao odnosno pona"anje odre&eno% pojedinca' 0 ovom postmodernom svet!# pojedinci be*e od 5p!stinje realno% sveta.ra$li a iliti implo$ijom' 0 Bodrijarovom dr!"tv! sim!lacije# domeni e onomije# politi e# !lt!re# se s!alnosti i dr!"tva implodiraj! jedni !n!tar dr!%ih# bri"!+i %ranice i ra$li e' 0 ovoj imlo$ivnoj me"avini# e onomija je bitno odre&ena !lt!rom# politi om i dr!%im sferama# do je !metnost# ne ada sfera potencijalne ra$li e i opo$icije# sada apsorbovana e onomijom i politi om# a se s!alnost je svepris!tna' 0 ovoj sit!aciji# ra$li e i$me&! pojedinaca i %r!pa implodiraj! ! jednom# !br$anom# m!tiraj!+em# promenljivom ra$la%anj! dr!"tvene sfere i %ranica i str! t!ra na oje se ! pro"losti fo !sirala socijalna teorija' Bodrijarov postmoderni svet je pritom jedna od hiperrealnosti ! ojoj tehnnolo%ije $abave# informacije i om!ni acije obe$be&!j! is !stva mno%o bo%atija i an%a*ovanija ne%o ona oja pr!*aj! scene banalne sva odnevnice# a i odove i modele oji sačinjavaj! sva odnevni *ivot' @omen hiperrealno% (npr' medijs e sim!lacije realnosti-Bi% Brother ShoR# @i$nilend i dr!%i $abavni par ovi# tr*ni centri i potro"ač i rajevi# :. $arad e sta$a hiperrealnosti i novo% carstva ompj!ters o%# medijs o% i tehnolo" o% is !stva' 0 ovom svet!# s!bje tivnost je fra%menitirana i i$%!bljena# i pojavlj!je se jedno novo polje is !stva oje $a Bodrijara otpis!je predhodne socijalne teorije ao irelevantne i staromodne' 2rate+i preo rete s!bje ta ! dana"njem dr!stv!# Bodrijar je tvrdio da savremeni čove vi"e ne pati od histerije i paranoje# ve+ ("to je jo" %ore) f!n cioni"e ! 5stanj! terora oje je ara teristi a "i$ofreni a# jedna preterana bli$ina svih stvari# potp!ni promis !itet svih stvari oje %a opsedaj! i pro*imaj!# s!sret be$ otpora# be$ $dravo# be$ a!re# ča be$ a!re sopstveno% tela da %a "titi' 0pr os sebi "i$ofreni je otvoren $a sve i *ivi ! naje stremnijoj onf!$iji K19//P27I Ca Bodrijara 5e sta$a om!ni acije.

odnosno privile%ovanim str! t!rama 5realnosti.transparentnom svet!' 0 ovoj sit!aciji# s!bje t H postaje čist e ran čiste apsorpcije i reapsorpcije povr"ine !ticajnih mre*a K19//P27I @r!%im rečima# pojedinac ! savremenom svet! postaje jedan entitet $atrovan !ticajem medija# tehnolo" o% is !stva i hiperrealnosti' :a o se Bodrijarove ate%orije sim!lacije# implo$ije i hiperrealnosti ombin!j! da bi reirali jedno n!*no postmoderno stanje oje $ahteva potp!no nove modele teorije i politi e oji bi mapirali sve i$a$ove i novine savremeno% dr!"tva i na pravi način rea%ovali na njih' <je%ov stil i strate%ija pisanja s! ta odje implo$ivni (npr' pisanje protiv predhodno bitnih distin cija)# ombin!j!+i materijale i$ potp!no ra$licitih polja ispitivanja# oriste+i primere i$ masmedija i pop!larne !lt!re ! jednom inovativnom manir! postmoderne teorije oja ne po"t!je %ranice i$me&! disciplina' <je%ovo pisanje po !"ava da samo sebi stim!li"e nove !slove# $adr*avaj!+i novin! oj! oni nose ro$ inovativn! !potreb! je$i a i teorije' :a o radi alno ispitivanje savremene teorije i potreba $a novim teorijs im strate%ijama s! $bo% to%a $a Bodrijara le%itimisani veli om oličinom promena oje se odvijaj! ! savremenom svet!' <a primer# Bodrijar tvrdi da modernost f!n cioni"e pre o modela repre$entacije ! ome ideje predstavljaj! stvarnost i istin!# oncepte oji s! lj!čni post!lati moderne teorije' 2ostmoderno dr!"tvo poni"tava ov! epistemolo%ij! stvaraj!+i sit!acij! ! ojoj s!bje ti %!be onta t sa stvarno"+! i ta o se cepaj! i %!be' (va sit!acija preds a$!je raj moderne teorije oja je operisala !n!tar s!bje t-obje t dijale ti e ! ojoj je s!bje t po predpostavci onaj oji predstavlja i ontroli"e obje t' 2rema modernoj filo$ofiji# filo$ofs i s!bje t po !"ava da ra$l!či prirod! realnosti# da osi%!ra !temeljeno sa$nanje i da primeni ovo $nanje $a ontrol! i dominacij! obje ta (prirode# dr!%ih lj!di# ideja itd')' Bodrijar ovde sledi poststr! t!ralistič ! riti ! po ojoj misao i dis !rs ne mo%! vi"e biti si%!rno !sidreni ! 5a priori. iliti 5ono napolj!. proterano ! domen nostal%ije' 0 sličnom manir!# Bodrijar# ao 5ja sim!la rista.' 1ea%!j!+i protiv modela repre$entacije ! modernoj teoriji# franc!s a misao# posebno ne i de onstr! tivisti pomeraj! fo !s na te st!alnost i dis !rs# oji se navodno odnosi samo na dr!%e te stove ili dis !rse ! ojima je 5realnost. tvrdi da s! ! medijs om i potro"ač om dr!"tv! lj!di !hva+eni ! i%r! sli a# pri$ora# odra$a i sim!la r!ma# da imaj! sve manje ve$e sa spolja"njim svetom tj' e sternom 5realno"+!.# ! toli oj meri da s! sami oncepti dr!"tveno%# politič o%# pa 18 .

rajem politič e e onomije.ča i same 5realnosti. be$ por! a ili $načenja#i ta o $apočinje era masa ! ojoj nestaj! lase# politi a !mire ao i veli i snovi o raj! ot!&enja# oslobo&enj! i revol!ciji' 2o Bodrijar!# mase da le tra*e spe ta l# a ne $načenje' (ne postaj! tiha ve+ina# o$načavaj!+i 5 raj dr!"tva.dr!"tvo# do radi alne politi e %!be svoj s!bje t i or%ani$acij!' Jpa # tvrdi on# na ovoj tač i svoje p!tanje ( asne 570-e i rane 5/0-e)# odbijanje $načenja i !če"+e masa predstavlja form! otpora' Aolebaj!+i se i$me&! nostal%ije i nihili$ma# Bodrijar istovremeno poni"tava ideje moderne (s!bje t# $načenje# istina# stvarnost# dr!"tvo# socijali$am i emancipacija) i afirmi"e model simbolič e ra$mene oji i$%eda da odra*ava nostal%ičn! če$nj! $a povrat om premodernim !lt!rnim formama' (v! očajnič ! potra%! $a ori%inalnom revol!cionarnom alternativom on ipa nap!"ta ! ranim 5/0-im' 0b!d!+e# on ra$vija jo" neispitane perspe tive savremeno% tren!t a# olebaj!+i se i$me&! s iciranja alternativnih formi mi"ljenja i pona"anja# i odricanja od potra%e $a politič om i dr!"tvenom promenom' <a jedan način# od Bodrijara postoji jedna parodijs a inver$ija istorijs o% materijali$ma' 0mesto 6ar sovo% na%las a na politič oj e onomiji i primat! e onomije# $a Bodrijara je to model# s!perstr! t!ra# ono "to stvara realno ! sit!aciji oj! on na$iva . prestali da imaj! bilo a vo $načenje' J nadro%irana i hipnotisana (jedna od Bodrijarovih metafora)# medijima $asi+ena svest je ! ta vom stanj! fascinacije sli ama i odra$ima da oncept $načenja po sebi ( oji $avisi od stabilnih %ranica# fi siranih str! t!ra i inters!bje tivno% onsen$!sa) nestaje' 0 ovoj alarmantnoj i novoj .' Ca Bodrijara 1N .mase.medijima# ompj!terima i samoj virt!elnoj realnosti' Sama socijalna teorija da le %!bi svoj obje t .' Bodrijar implicira da socijalna teorija %!bi sopstveni obje t do se $načenja# lase i ra$li e !r!"avaj! ! 5crn! r!p!.postmodernoj sit!aciji# reference# i$a i napolj!# $ajedno sa d!binom# s!"tinom i realno"+!# nestaj!# i sa njihovim nestajanjem# mo%!+nost svih potencijalnih s!protnosti ta o&e i"če$ava' Aa o se sim!lacije !mno*avaj!# ta o one referi"! samo na same sebeP arneval o%ledala oja refle t!j! sli e oje proje t!j! dr!%a o%ledala na svepris!tne televi$ijs e i ompj!ters e e rane i e rane svesti# oji $a!$vrat "alj! sli ! ! njeno predhodno s ladi"te sli a ta o&e proi$vedenih od strane o%ledala sim!lacije' Carobljene ! !niver$!m! sim!lacije# . ne-ra$li ovanja' )i sirane ra$li e i$me&! socijalnih %r!pa i ideolo%ija nestaj! i on retni lice-!-lice socijalni odnosi se smanj!j! do pojedinci nestaj! ! svetovima sim!lacije . se 5 !paj! ! medijs oj !pci.

fatalnim strate%ijama. F a ademi oji p!t!je po svet!# promovi"e svoje delo i $adobija dosta sledbeni a# mada vi"e i$van polja a adems e teorije ne%oli !n!tar sopstvene sociolo" e discipline' 0 isto vreme# do je nje%ovo delo bivalo sve pop!larnije# Bodrijarovo pisanje je postajalo sve mračnije i te*e $a 13 . oje pritis aj! vrednosti sistema do njihovih rajnjih %ranica# nadaj!+i se olaps! ili preo ret!# da bi na raj! prihvatio stil i$ra*eno ironično% metafi$ič o% dis !rsa oji odbija emancipacij! i dis !rs i nade napredne socijalne transformacije' $. materijalnost potreba# i !potrebne vrednosti potro"nih dobara da nam sl!*e nestaj! ! Bodrijarovom semiolo" om ima%inarnom# ! ome $na ovi imaj! prvenstvo ! odnos! na realnost i re onstr!i"! lj!ds i *ivot' ( re+!+i marsistič e ate%orije protiv njih samih# mase apsorb!j! lase# s!bje t praSisa je polomljen# a obje ti počinj! da vladaj! nad lj!dima' 1evol!cija je apsorbovana obje tima riti e i tehnolo" a implo$ija $amenj!je socijalistič ! revol!cij! ! pravljenj! prodora ! istoriji' Ca Bodrijara# nas!prot 6ar s!# atastofa moderne i er!pcija postmoderne s! posledica ra$vijanja tehnolo" e revol!cije' 0 s lad! s tim Bodrijar $amenj!je 6ar sov čvrst e onoms i i dr!"tveni determini$am sa nje%ovim na%la"avanjem e onoms e dimen$ije# lasne borbe i lj!ds e pra se# sa jednim obli om semiolo" o% ideali$ma i tehnolo" o% determini$ma ! ome $na ovi i obje ti pre!$imaj! dominacij! nad s!bje tom' Bodrijar $atim $a lj!č!je da se 5 atastrofa ve+ desila.Od "atafi!ike do %etafi!ike i &rijumfa objekata Bodrijarova misao je od sredine 1970-ih pa do nje%ove smrti predstavljala i$a$ov teorijama ! ra$ličitim disciplinama' :o om 19/0-ih# ve+ina Bodrijarovih radova i$ 1970-ih je prevedena na mno%e strane je$i e# a nove nji%e i$ 19/0-ih s! prevedene na en%les i i ostale svets e je$i e ! re ordnom ro !' Sledstveno tome# on postaje svets i po$nat ao jedan od naj!ticajnijih mislioca postmoderne' Bodrijar je postao 5celebrit>.$na -vrednost prevladava !potreb! !potrebne vrednosti i vrednosti ra$mene.# da je destr! cija modernosti i moderne teorije oj! je on $apa$io jos sredinom 570-ih# postala potp!na s ra$vojem samo% apitalistič o% dr!"tva# da je modernost nestala i da je nova socijalna sit!acija $a!$ela njeno mesto' 2rotiv tradicionalnih strate%ija pob!ne i revol!cije# Bodrijar počinje da veliča ono "to on na$iva .

rever$ibilnost# i$a$ov# d!el F oji pomeraj! Bodrijarov! misao a jednoj formi aristo rats o% estetici$ma i metafi$i e' 0mno*avanje metafi$ič ih spe !lacija je oči%ledno ! 5)atalnim strate%ijama.# Bodrijar ra$matra a o obje ti i do%a&aji ! savremenom dr!"tv! nepre idno preva$ila$e same sebe# rast!+i i pove+avaj!+i sopstven! mo+' . proliferacije obje tivno% sveta oja je potp!no van ontrole da to preva$ila$i sve po !"aje ra$!mevanja# oncept!ali$acije i ontrole' <je%ov scenario se tiče !mno*avanja i pove+anja prevlasti obje ata nad s!bje tima i onačne pobede obje ata' 0 te st! 5E sta$a i inercija. e sta$a ! smisl! bivanja i$vanLi$nad sebeP lepo ao vi"e lepo ne%o lepo ! modi# realno ao vi"e realno ne%o realno na televi$iji# se s jo" se s!alniji ne%o se s ! porno%rafiji' E sta$a je da le forma opscenosti (potp!no e splicitna# be$ s rivanja) i hiperrealnosti dovedene na jedan vi"i nivo# !dvostr!čene i inten$ivirane' <je%ova vi$ija savremeno% dr!stva pri a$!je linij! rasta i i$rastanja (croissance et excroissance)# ra$vijanje i i$bacivanje na tr*i"te jo" vi"e potro"nih dobara# sl!*bi# informacija# por! a ili $ahteva F nadma"ivanje svih racionalnih rajeva i %ranica ! jednoj spirali ne ontrolisano% rasta i !dvajanja' Ja o s! rast# !br$anje i proliferacija dosti%li ta ve e streme# Bodrijar predpostavlja da je e sta$a i$rastanja (npr'pove+anje broja potro"nih dobara) pra+ena 14 .opscene. (5( sed! ciji.# ( tois# 2ri"tina 199N)# te*a te st oji predstavlja veli ! promen! ! nje%ovoj misli' Anji%a o$načava $ao ret od vi"e sociolo" o% dis !rsa nje%ovih predhodnih radova a vi"e filo$ofs om i nji*evnom dis !rs!' @o je ! 5Simbolič oj ra$meni i smrti. K<ovi Sad# 1991I (7es strate%ies fatal# 2aris# 19/8)# jo" jednoj tač i prevrata ! nje%ovoj arijeri' (vaj te st predstavlja bi$arni metafi$ič i scenario oji se bavi trij!mfom obje ata nad s!bje tima !n!tar . Bodrijar s icirao !ltra-revol!cionarne perspe tive ao radi aln! alternativ!# !$imaj!+i simbolič ! ra$men! ao ideal# on sada oristi $avo&enje ao alternativ! proi$vodnji i om!ni ativnoj intera ciji' Cavo&enje# ipa # ne pot opava# nar!"ava ili transformi"e postoje+e dr!"tvene odnose niti instit!cije# ali je bla%a alternativa# i%ra sa pojavno"+! i i%ra sa femini$mom i provo acija oja je i$a$vala o"tar ritič i od%ovor' Bodrijarov oncept $avo&enja je idiosin rastičan i ! lj!č!je i%re sa $na ovima oji postavljaj! $avo&enje ao jedan aristo rats i 5poreda $na a i rit!ala. ! ontrast! prema b!r*oas om ideal! proi$vodnje# s!prostavljaj!+i ve"tin!# pojav!# i%r! i i$a$ov nas!prot smrtno o$biljnom rad! proi$vodnje' Bodrijar t!mači $avo&enje primarno ao rit!al i i%r! sa sopstvenim pravilima# "armom# $am ama i mamcima' 0 ovom tren!t ! nje%ovo pisanje m!tira ! neo-aristo rats i estetici$am posve+en stili$ovanim modelima mi"ljenja i pisanja# oji predstavljaj! s !p ate%orija. obje ata ! njihovoj o%romnoj proliferaciji i e span$iji.ra$!mevanje' 1979 on objavlj!je 5@e la sed!ction.E sta$a.

i delima oja s! sledila potom# obje t dominira s!bje tom odnosno 5pora*ava %a. or# less ambitio!sl># it Rill describe a !niverse Rhich one can see U m!st see perhaps U instead of the traditional oneT 17 .fatalnim strate%ijama. $a obje t se predpostavlja da je l! aviji# ciničniji# brilijantniji ne%o s!bje tH (1991P239) 2redhodno# ! banalnim strate%ijama# s!bje t je $a sebe verovao da je mo+niji i s!vereniji od obje ta' )atalna strate%ija# nas!prot tome# prepo$naje prvenstvo obje ta i $bo% to%a ona $a!$ima stran! obje ta i predaje se nje%ovim strate%ijama# smicalicama i pravilima' 0 ovim delima# Bodrijar i$%leda da svoj! teorij! !vodi ! domen metafi$i e# ali to je specijalna vrsta metafi$i e# inspirisana patafa$i om oj! je ra$vio ?lfred @*ari (?lfred Oarr>)' Ca @*arijaP Gpataph>sics is the science of the realm be>ond metaph>sicsT Jt Rill st!d> the laRs Rhich %overn eSceptions and Rill eSplain the !niverse s!pplementar> to this one.inercijom' 2roces rasta predstavlja atastrof! $a s!bje ta# jer ne samo da !br$anje i proliferacija obje tivno% sveta pojačavaj! nepredvidljiv! dimen$ij! sl!čaja i ne-determinacije# ve+ sami obje ti pre!$imaj! ontrol! nad iscrpljenim s!bje tom# čija se fascinacija i%rom obje ata pretvara ! apatij!#ot!pelost i inercij!' 0 retrospe tivi# rast!+a mo+ sveta obje ata nad s!bje tom je bila Bodrijarova tema od počet a# "to !p!+!je na jedan ba$ični ontin!itet ! nje%ovom proje t!' 0 svojim ranim radovima# on je ispitivao na oji sve način s! potro"na dobra fascinirala pojedince ! potro"ač om dr!"tv! i na oji način je svet dobara predpostavljao nove i ve+e vrednosti posredstvom $na -vrednosti i odova oji s! bili deo sveta stvari# sistema obje ata' <je%ova polemi a s mar si$mom je ba$irana na verovanj! da s! $na -vrednost i od f!ndamentalniji ne%oli tradicionalni elementi politič e e onomije ao "to s! vrednost ra$mene# !potrebna vrednost i proi$vodnja ! onstit!isanj! savremeno% dr!"tva' (nda refle sije o medijima i$bijaj! ! prvi planP televi$or je centar doma ! Bodrijarovim predhodnim delima a mediji# sim!lacije# hiperrealnost i implo$ija na raj! bri"! ra$li e i$me&! privatno% i javno%# !n!tra"njosti i spolja"njosti# medija i realnosti' <adalje# sve je postalo javno# transparentno i hiperrealno ! obje tivnom svet! oji je postajao sve fascinantniji i $avodljiviji a o je vreme prola$ilo' 0 5)atalnim strate%ijama.# Gs!bje t ver!je $a sebe da je pametniji od obje ta#do ! ovim dr!%im.' )atalne strate%ije predpostavljaj! da pojedinci jednostavno treba da se po ore strate%ijama i l! avstvima obje ta' 0 5banalnim strate%ijama.

!mesto ovo% tradicionalno%T'@efinicijaP patafi$i a je na! a ima%inirnih re"enja# oja simbolič i pripis!je svojstva obje ta# opisana njihovom virt!alno"+!# njihovim i$ra*ajnim crtama (odnosno interfejs! jer obje t tj' ma"ina nema lice ve+ displej p'a')H Oarr> (1948P181) [prevela a!tor a I Aao !niver$!m ! Žarijevom 50b! roi# :he Best!res and (pinions of @octor )a!stroll.Bodrijar je ! totalno aps!rdnom !niver$!m! ! ome vladaj! obje ti na ne i misterio$an način# a lj!dima i do%adjajima !pravlja aps!rd i !%lavnom nedo !čive me&!ve$e i predodredjenosti (franc!s i dramat!r% E*en Oones o (E!%ene Jonesco) je jo" jedan dobar i$vor prist!pa ovom !niver$!m! )' Aao ! Žarijevoj patafi$ici# Bodrijarovim !niver$!mom vladaj! i$nena&enja# preo reti# hal!cinacije# blasfemija# opsenost i *elja da se "o ira i !vredi' @a le# ! onte st! rast!+e prevlasti obje ata# Bodrijar *eli od nas da nap!stimo s!bje t i stavimo se na stran! obje ta' ? o s lonimo po strani patafi$i !# čini se da Bodrijar po !"ava da ! ine filo$ofij! s!bje tivnosti# oja je ontrolisala franc!s ! misao od @e arta naovamo# potp!nim prelas om na s!protn! stran!' @e artov malin genie.# flip-flop# odnosno obrn!ti smer $načenja i efe ata# ! ome se stvari pretvaraj! ! svoj! s!protnost' Cbo% to%a# prema Bodijar!# dr!"tvo proi$vodnje je prela$ilo na sim!lacij! i $avo&enje. panoptič a i represivna mo+ oj! je opisivao )! o ()o!ca!lt) se pretvarala ! cinič ! 1/ .$li %enije.(1949)# i dr!%im nji*evnim te stovima .@efinitionP pataph>sics is the science of ima%inar> sol!tions# Rhich s>mbolicall> attrib!tes the properties of objects# described b> their virt!alit># to their lineaments H (Oarr> 1948P 181)' G2atafi$i a je na! a i$ domena oji je i$a metafi$i eT(na +e pro!čavati $a one oji !pravljaj! i$!$ecima i oji +e objasniti !niver$!m s!plementaran ovome. "o etak 1(()*i+: Od imanentnog preokreta do nemogu.e ra!mene Oo" ! 19/0-im Bodrijar je postavio 5imanentni preo ret.ao i ! Žarijevim vi"e teorijs im obja"njenjima patafi$i e . je sam obje t# "to je mno%o %ore ne%oli epistemolo" e obmane s ojima se s!očava @e artov s!bje t# oji odre&!je fataln! s!dbin! oja $ahteva raj filo$ofije s!bje tiviteta' Ca Bodrijara# lj!di !b!d!+e *ive ! eri vladavine obje ata' '. ili manje ambicio$no# opisa+e !niver$!m oji mo*emora da se vidi mo*da . taj $li %enije# je bio jedno l! avstvo s!bje ta oji je po !"ao da %a $avede da prihvati ono "to nije bilo jasno i ra$%ovetno# ve+ ono "to je on na raj! bio ! stanj! da savlada' Bodrijarev .

# p!t!j!+i po svet!# dr*e+i predavanja i !čestv!j!+i ! !lt!rnim do%a&ajima' <e a od nje%ovih is !stava s! sač!vana ! nje%ovoj ole ciji afori$ama# =ool 6emories (1990)# =ool 6emories JJ (1994)# )ra%mentsP =ool 6emories JJJ# 1990-1993 (1993)# =ool 6emories J-# 1993-2000 (2000)' (vi te stovi ombin!j! ra$mi"ljanja o nje%ovim p!tovanjima i is !stvima sa ra$vojem nje%ovih (često reci liranih) ideja i $apa*anja' Bodrijarovi fra%mentirani dnevnici često pr!*aj! !vid ! nje%ov lični *ivot i psiholo%ij! i sadr*e is !stva i scene oje s! i$rodile ili inspirisale ne e od nje%ovih ideja' Ja o ! njima ima dosta ponavljanja# nje%ove .br. s!verenost je pre"la sa s!bje ta na stran! obje ta.) -Rat u !alivu se nije dogodio’. ta o predstavlja jedan perver$ni obli . oji p!t!je po svet! i čiji je sva i dnevnič i $apis vredan objavljivanja i pa*nje' <ap!stiv"i 0niver$itet <anter 19/7-e %odine# Bodrijar !b!d!+e f!n cioni"e ao potp!no ne$avisna intele t!alna fi%!ra# posve+ena jet im ra$mi"ljanjima o savremenom dr!"tv! i filo$ofs im potra%ama oje obo%a+!j! nje%ov! posebn! i sve ra$vijenij! teorij!' (d j!na 19/7-e do maja 1997-e# objavljivao je ra$mi"ljanja o dnevnim do%adjajima i fenomenima ! paris im novinama 57iberacion.(Evropski diskurs rata.. a revol!cija i emancipacija s! se pretvorile ! sopstvene s!protnosti# $arobljavaj!+i pojedince !n!tar poret a sim!lacije i virt!alnosti' Bodrijarov oncept 5imanentno% preo reta.(2000) i oji omo%!+avaj! prist!p laboratoriji ideja asnije ra$ra&jenih ! nje%ovim nji%ama' Bodrijarovo 5pen$ionisanje.1-2/199 . (Svetovi.s!perstara.or hajmerove (. ((slobodjenje)# serij! člana a oji s! sa !pljeni ! spis! 5Screened (!t.cool memories.or hajmera# !n!tar transformacija or%ani$ovano% i tehnolo" i ra$vijeno% (hi-tech) apitali$ma# model prosvetiteljstva postaje dominacija# !lt!ra postaje !lt!rna ind!strija# demo ratija postaje forma masovne manip!lacije# a na! a i tehnolo%ija postaj! bitan deo aparata socijalne dominacije' Bodrijar sledi ovaj oncept preo reta i svoj! parado saln! i nihilistič ! metafi$ič ! vi$ij! i ! 1990-im# ada nje%ova misao postaje jo" $atvorenija# iscep anija i te*a $a ra$!mevanje' :o om ove de ade# Bodrijar je nastavio da i%ra !lo%! a adems o% i medijs o% 5s!perstara.or heimer) i ?dornove 5dijale ti e prosvetiteljstva. nji*ice pr!*aj! dire tan prist!p Bodrijar! i nje%ovim idejama# i potvrdj!j! nje%ov stat!s svets i po$nato% intele t!alca.lu!ija kraja/ 0trajk doga1aja2#1ad# Beo%rad# 19933/Savr4en !lo in#Beo%rads i 19 .i $avodnič ! mo+ medijs o% i informacijs o% dr!"tva.# %de sve postaje sopstvena s!protnost' Ca ?dorna i . Novi Sad.) -. sa sociolo" o% fa !lteta ao da je oslobodilo nje%ove filo$ofs e imp!lse i ao dop!n! nje%ovoj ole ciji dnevni a i povremenim i$letima ! dnevn! temati !# Bodrijar proi$vodi serij! i$ra$ito filo$ofs ih i teorijs ih radova' :o om 1990-ih Bodrijarov rad ob!hvataP -"ro!irnost !la’. oslobo&enje oje s! svi slavili ! 1940-im je postalo obli dobrovoljno% ropstva.Beogradski krug. 1994.

ba$ična pravila. i 5transe onomije. (vi te stovi nastavljaj! nje%ov i$let ! metafi$ič o obje ta i pora$ s!bje ta i ironičn! ve$! sa savremenom istorijom i politi om' Spajaj!+i ! jedno ra$matranja oja s! dovela da ra$voja nje%ovih ideja iLili omentare savremenih $bivanja# ovi te stovi nastavljaj! da post!liraj! ras id s istorijom ! prostor! postmoderno% coupur-a (rascepa) ia o se Bodrijar !%lavno dr*ao podalje od ostalih ver$ija postmoderne teorije' :e stovi oji s! nastali ! 2000-itim nastavljaj! sa fra%mentiranim stilom i !potrebom rat ih eseja# afori$ama# pričica i pri a$a oje je Bodrijar počeo da oristi jo" ! 19/0-im i često ponavljaj! ne e od istih ideja i tema' @o ! nji%ama ra$vija va$i-metafi$ič e perspe tive 19/0-ih# on ipa proi$vodi ne e nove ideje i po$icije' (ne s! često $abavljač o% ara tera# mada s! pone ad "o antne i s andalo$ne' (vi te stovi mo%! da se čitaj! ao ombinacija ra$rade ne ih ori%inalnih teorijs ih perspe tiva $ajedno sa nepre idnim omentarima tren!tnih dr!"tvenih !slova# ! pratnji te !+e% dijalo%a s mar si$mom# postsr! t!ralistič e teorije i dr!%ih obli a savremene misli' Jpa # na on *esto e i ciljane polemi e i$ 1970-ih protiv on !rentnih modela mi"ljenja# Bodrijarov dijalo% s teorijom se sada !%lavnom sastoji od povremeno% odvajanja i reci liranja ranijih ideja# jedne retro-teorije oja mo*da ironično il!str!je Bodrijarove te$e o propadanj! teorije i politi e ! savremenom dr!"tv!' 0 52ro$irnosti $la.# ! ojima sve postaje politič o# se s!alno i e onoms o# ta o da domeni ao "to je !metnost %!be svoj! specifičnost# svoje %ranice i svoj! !pečatljivost' 1e$!ltat je onf!$no stanje ! ojem nema vi"e riterij!ma vrednosti# s!da ili ! !sa i f!n cija standarda odnosno norme propada ! močvar! ravnod!"nosti i inercije' J ta o# ia o Bodrijar sv!da vidi proliferacij! !metnosti# i pi"e ! 52rovidnosti $la. (1998P1993)# Bodrijar je opisao sit!acij! ! ojoj se predhodno odvojeni domeni e onomije# !metnosti# politi e i se s!alnosti !r!"avaj! jedni ! dr!%e' (n tvrdi da je !metnost# na primer# prodrla ! sve sfere postojanja# pri čem! s! snovi !metnič e avan%arde .r!%# Beo%rad# 199/'3 i . po ojima se !metnost ra$li !je od dr!%ih obje ata i Gnema vi"e riterij!ma s!da ili $adovoljstvaH (1Nstr')' Ca Bodrijara# čove 20 .(1Nstr')# 5mo+ !metnostiili !metnost ao avant!ra# !metnost ao ne%acija stvarnosti# !metnost ao il!$ija i$bavljenja# !metnost ao dr!%a dimen$ija i ta o dalje-nestala je' 0metnost je sv!da ali ne postoje vi"e .o !metnosti oja informi"e *ivot .mpossible 56c+ange(!erso. ! odnos! na slične fenomene 5transpoliti e. da: -!metnosti nije !spela#po estets oj !topiji modernih vremena#da nadidje sebe ao idealna forma *ivota."ondon.2##1.isp!njeni' Jpa # ! Bodrijarovoj vi$iji# sa ostvarivanjem !metnosti ! sva odnevnom *ivot!# !metnost sama# ao poseban# transcedentan fenomen je nestala sa scene' Bodrijar ov! sit!acij! na$iva 5transesteti om.# 5transse s!alnosti.) odnosno $Ne%ogu&a raz%ena'.

(str'72)' Jpa # ao !mno*avanje sli a# formi# linija# boja# di$ajna# !metnost je $načajnija ne%o i ad $a savremeni dr!"tveni poreda P Gna"e dr!"tvo je !$di%lo op"t! esteti$acij!P sve forme !lt!re . stanje stvari na" predhodni oncept!alni svet čini nebitnim# prema Bodrijar!# podstič!+i ritici$am da postane ironičan i preobra$i nasle&e realnosti ! jedn! !metnič ! form!' Bodrijar je st!pio ! jedan svet misli dale o od a adems e filo$ofije# svet oji dovodi ! pitanje tradicionalne modele mi"ljenja i dis !rsa' <je%ova potra%a $a novim filo$ofs im perspe tivama m! je obe$bedila vernost svets e p!bli e# ali i riti ! nje%ove preterane ironije# i%re s rečima i intele t!alnih i%ara' Jpa # nje%ov rad predstavlja jedinstven! provo acij! ! odnos! na tradicionaln! i modern! filo$ofij! oja i$a$iva mislioce da se po$abave starim filo$fs im problemima a vi s! istina i realnost na jedan dr!%i način ! onte st! savremeno% sveta' Bodrijar nastavlja da prati ist! linij! misli ! del! i$ 1999-e G<emo%!+a ra$menaH' 0 tri dela oja sadr*e serij! rat ih 21 .!lt!rne .ne is lj!č!j!+i anti.se promovi"! i svi modeli repre$entacije i anti-repre$entacije s! ! lj!čeniH (str'14)' Cbo% to%a Bodrijar $a lj!č!je daP GVesto se a*e da je veli i pod!hvat Capada omercijali$acija celo% sveta# S!dbina sve%a se pretvara ! s!dbin! potro"no% dobra' :aj veli i pod!hvat ce ispasti pre da je esteti$acija celo% sveta-nje%ova osmopolits a spe ta !lari$acija# transformacija ! sli e# nje%ova semiolo" a or%ani$acijaH(str'14) 0 postmodernom medijs om i potro"ač om dr!"tv!# sve postaje sli a# $na # spe ta l# transestets i obje at Fba" ao "to sve postaje trans-e onoms o# trans-politič o i transse s!alno' (va 5materijali$acija esteti e.! !si nis! vi"e determinante.' 0 svet! pojavnosti# sli a i il!$ija# Bodrijar tvrdi# realnost nestaje ia o njeni ostaci nastavljaj! da %aje il!$ij! realno%' 0 te*nji a virt!ali$aciji ! hi-tech dr!"tv!# sve nesavr"enosti lj!ds o% *ivota i sveta s! eliminisane ! virt!alnoj realnosti# ali ovo je eliminacija same realnosti# savr"en $ločin' (vo 5post. formi i $adovoljstava dovodi do sit!acije ! ojoj !metnost nije vi"e !metnost ! lasičnom ili modernom smisl! ve+ je jedino sli a# artefa t# obje at# sim!lacija ili roba (Bodrijar je svestan preteranih cena !metnič ih dela# ali to !$ima ao do a$ da je !metnost postala ne"to dr!%o ! orbiti hiperspejsa vrednosti# e sta$a vrednosti ! 5ne oj vrsti svemirs e opere. je pra+ena očajnič im po !"ajem da se sim!lira !metnost# da se is opiraj! i i$mi s!j! ne e ranije !metnič e forme i stilovi# i da se proi$vede jo" vi"e sli a i !metnič ih obje ata# ali ovaj 5$b!nj!j!+i e le tici$am.ritič o. Kstr'19I )' 2rimerima parado salno% i ironično% stila Bodrijarove filo$ofs e inspiracije obil!je GSavr"en $ločinH (7e =rime parfait# 1993) KBeo%rads i r!% #Beo%rad# 199/I' Bodrijar tvrdi da je ne%acija transcedentalne realnosti ! savremenom medijs om i tehnolo" om dr!"tv! 5savr"en $ločin. oji sadr*i 5destr! cij! realnosti.# atastrofalno.dana"njice je ravnod!"an prema ! !sima# i manifest!je samo ne! !s: .

i od to% tren!t a mi jesmo proma"aj# jer on nema smisla'. ! ojoj je nemo%!+e shvatiti istin! sveta# posti+i i$vesnost# podi+i temelj $a filo$ofij! iLili proi$vesti filo$ofs i sitem oji se mo*e odbraniti' 0 retrospe tivi# Bodrijarova filo$ofs a i%ra sa s!bje tLobje t ra$li om# nje%ovo nap!"tanje s!bje ta i prela$a na stran! obje ta predstavljaj! lj!čni aspe t nje%ove misli' (n poistove+!je ov! dihotomij! sa d!alitetom dobra i $la ! ome je !ltivisanje s!bje ta i nje%ova dominacija nad obje tom shva+ena ao dobro !n!tar $apadne misli# do je s!verenost i strana obje ta pove$ana s principom $la' Bodrijarova misao je radi alno d!alistična i on $a!$ima stran! ! o vir! oje je serija dihotomija $apadne misli oje s! obično ismevane ao inferiorne# ao "to je podr*avanje pojavnosti nas!prot realnosti# il!$ije nad istinom# $la nad dobrom i *ene nad m!" arcem' 0 5Savr"enom $ločin!. da je 5il!$ija osnovno pravilo. Kstr'4I Bodrijar ta odje tvrdi da je svet be$ smisla i da je afirmacija besmislenosti osloba&jaj!+aP GJf Re co!ld accept this meanin%lessness of the Rorld# then Re co!ld pla> Rith forms# appearances and o!r imp!lses# Ritho!t Rorr>in% abo!t their !ltimate destinationT ?s =ioran sa>s# Re are not fail!res !ntil Re believe life has a meanin% F and from that point on Re are fail!res# beca!se it hasn. Bodrijar objavlj!je !ni"tenje realnosti i tvrdi da +e lj!di !b!d!+e *iveti ! svet! potp!ne pojavnosti' 0 ovom !niver$!m!# i$vesnost i istina s! nemo%!+i i Bodrijar $a!$ima stran! il!$ije# tvrde+i ! 5<emo%!+oj ra$meni.Kp'a'I -rlo ontraver$no# Bodrijar se identifi !je i sa principom $la definisanim ao s!protno od# i protiv dobra' (či%ledna je manihejs a i %nostič a crta ! Bodrijarovoj misli# ao i na%la"eni cini$am i nihili$am' @e onstr! cija# ipa # ra$bija s!bje tLobje t dihotomij! po a$!j!+i nemo%!+nost $a!$imanja strane bilo obje ta bilo s!bje ta# bilo dobra bilo $la jer s! oboje !$ajamno me&!-pove$ani i ne mo*e da postoji čist obje t be$ s!bje ta i obrn!to# jedan ar%!ment oji je postavio ?dorno 'Bodrijarova misao je intrinsično d!alistič a a ne dijale tič a' :a misao je samo-ispovedno a%onistič a sa borbom predstavljenom ! tandem! sa nje%ovim d!ali$mom# ciljaj!+i i napadaj!+i s!parnič e teorije i po$icije' Aontradi cije ne brin! Bodrijara# jer on ih !stvari afirmi"e i podr*ava' Cato je !stvari ne$%odno da se polemi"e sa Bodrijarom na 22 . i$me&j! pojmova i sveta# teorije i realnosti# i s!bje ta i obje ta' (n napada filo$ofs e po !"aje $ahvatanja realnosti# $ala*!+i se $a nesra$mernost i$medj! pojmova i njihovih obje ata# sistema misli i sveta' Ca Bodrijara# b!d!+e !ve i$be%ne da b!de $arobljeno pro"lim# ta o da je filo$ofija jedna 5nemo%!+a ra$mena.tH (2001P 12/)' .? o bismo mo%li da prihvatimo ov! besmislenost sveta# onda bismo mo%li da se i%ramo sa oblicima# pojavama i sopstvenim imp!lsima# be$ bri%e o onacnom odredist!T'Aao "to a*e Sioran# mi nismo proma"aj# do ne ver!jemo da *ivot ima smisla.eseja# Bodrijar prvo ra$vija oncept 5nemo%!+e ra$mene.

' :a va teorija namerava da sim!li"e# $ahvati i predvidi istorijs e do%a&aje# $a oje on ver!je da nepre idno nadma"!j! sve savremene teorije' :ren!tna sit!acija# on tvrdi# je fantastičnija od najfi cionalnije na!čne fantasti e# ili bilo ojih teorijs ih proje cija f!t!ristič o% dr!"tva' Cato teorija mo*e samo da po !"a da $ahvati dana"njic! ! po ret! i da po !"a da predvidi b!d!+nost' Jpa Bodrijar ima vrlo jadne re$!ltate ao socijalni i politic i analitičar i pro%nostičar' Aao politič i analitičar# Bodrijar je često proma"ivao tem! i bio povr"an' 0 esej! 5?nore sične r!ine. i raj istorije# !$imaj!+i Berlins i $id ao $na sta%nacije i$medj! om!ni$ma i apitali$ma' <ed!%o $atim# vrlo $načajni do%a&aji s! !ni"tili $id oji je Bodrijar t!mačio ao trajan i ta o otvorili nov! istorijs ! er!' Worso a . objavljenom 19/9-e# on je čitao Berlins i $id ao $na $amr$n!te istorije# jedne anore sične istorije# ! ojoj ni"ta vi"e ne mo*e da se do%odi# mar iraj!+i to ao 5nedostata do%a&aja.# odnosno a o je ta odje na$vao 5teorij! sim!lacije.apitali$ma i om!ni$ma' 0 celini# Bodrijar vidi istorij! ao ra$vijeno pove+anje tehnolo" e racionalnosti oje se pretvara ! sopstven! s!protnost# do sistem ! lj!č!je sve vi"e elemenata# proi$vode+i sve napredniji tehno" i poreda # oji onda postaje iracionalan $bo% svoje e scesnosti# il!$ija# i nepredvidljivih posledica oje proistič! i$ nje%a' (vaj model apstra tne anali$e# ipa # opstr!ira specifičnije istorijs e determinante oje bi anali$irale a o je onstr!isana i a o f!n cioni"e tehnolo" a racionalnost# i a o i 28 .stri tno filo$ofs om polj! i mora da se !&e ! nje%ov model pisanja# nje%ov pojam teorije fi cije i da se !$m! ! ob$ir njihova $asi+enost i efe ti' 7.ladno% rata Bodrijar je d!%o t!mačio ao početa $amr$n!te istorije ! ojoj ni a va $načajna promena ne mo*e da se do%odi' Oo" ! ra$mi"ljanjima i$ sredine 1970-ih# on je predstavio rat ! -ijetnam! ao 5alibi.teorij! fi cije. iliti 5teorij! anticipacije. $a ! lj!čivanje Aine# 1!sije i na raj! -ijetnama ! racionali$ovaniji i moderni$ovaniji svets i e onoms i i politič i poreda #i ! nje%ovoj nji$i o Calivs om rat! on ponavlja t! tvrdnj!#ta o ne !spevaj!+i da vidi stvarne politič e !lo%e i ra$lo%e $a -ijetnams i rat# ao i $načaj borbi i$me&! apitalistič o% i om!nistič o% blo a' Ca Bodrijara A!le bli$na inje Svets o% tr%ovins o% centra ! <j!jor ! ta o&e s! simboli$ovale $amr$n!t! istorij! i sta%nacij! i$me&! dva sistema .&eorija fikcije: 8odrijar danas Bodrijar ra$vija a o je on to imenovao .

# da do%a&aji jo" !ve 5"traj !j!.ill!sion de la fin# 2aris# 1993)# Bodrijar dire tno napada ono "to on vidi ao tren!tne il!$ije istorije# politi e i metafi$i e i hrabro po !"ava da objasni sopstvene politič e po%resne pro%no$e o pojavi savremene istorije ! $amr$n!tom# %lečers om stanj!# o +orso a ! i$me&j! Jsto a i Capada# o sistem! $astra"ivanja oji se $amr$ao# vode+i rač!na o tome da se ni"ta dramatično !b!d!+e ne desi# o nemo%!+nosti Calivs o% rata i o pojavi raja istorije' Bodrijar vadi i$ d*a a sve mo%!+e retorič e tri ove i filo$ofs e anali$e ! po !"aj! da odr*i ove hipote$e nas!prot dramatičnim do%a&ajima 19/9-1991# $a oje on tvrdi da s! ! stvari 5slabi do%a&aji. i $amr$n!toj istoriji' S!protno Bodrijarovom tvr&enj!# Calivs i rat se jeste do%odi# ali to %a nije odvratilo od objavljivanja novo% te sta ! ome tvrdi do rat jo" traje# da se on 5ne do%a&a stvarno. je prvobitno objavljen par dana pre stvarno% počet a or!*anih s! oba i ! njem! se ponavlja nje%ova ranija te$a o 5slabim do%a&ajima.# da je istorija $aista i"če$la' (n nastavlja da re$on!je o raj! moderne ao istorijs e epohe# sa svim njenim politič im s! obima i potresima# inovacijama i revol!cijama# a!tonomnim i reativnim s!bje tom# njenim mitovima o pro%res!# demo ratiji# 2rosvetiteljstv! i sl' (vi mitovi# ove ja e ideje s! iscrpljeni# tvrdi on# i !b!d!+e +e postmoderna era banalno% e le tici$ma# inertne implo$ije i večne reci la*e isto% postati odre&!j!+a ara teristi a stvarnosti' 2N .Calivs i rat se ne+e do%oditi. (7.$a"to nije !spe"na' (n ta o&e pri riva nered i $br ! oji s! stvorili ri$e i restr! tiranje %lobalno% apitali$ma# !spon f!ndamentali$ma# etnič e s! obe i %lobalni terori$am oji s! se oslobodili delom ao od%ovor na %lobaln! racionali$acij! tr*isno% sistema i na slom bipolarno% svets o% poret a' Bodrijarove refle sije o Calivs om rat! imaj! sličn! po$icij!# posmatraj!+i taj rat ao po !"aj <ovo% Svets o% 2ored a da jos vi"e racionali$!je svet# tvrde+i da je $alivs i rat $apravo sl!*io da bi se Jslam !veo ! <ovi Svets i 2oreda ' 2rvi te st na$van . i posle rata nastavlja da tvrdi da 5se rat nije do%odio.-$a lj!č!j!+i da je to bio medijs i spe ta l a ne pravi rat' Bodrijar nam ne poma*e da ra$!memo mno%o "ta o tom do%a&aj! i ča nam ni ne poma*e da shvatimo !lo%! medija ! savremenim politič im spe ta lima' 1ed! ovanje omple snih do%adjaja a vi s! ratovi na ate%orije ao "to s! sim!lacija ili hiperrealnost baca svetlo na virt!aln! i tehnolo" ! dimen$ij! medijs ih do%adjaja# ali bri"e sve njihove on retne determinante'? ipa # Bodrijarovs e postmoderne ate%orije poma*! ! shvatanj! ne ih mehani$ama !lt!re $ivljenja ! medijs im i ompj!ters im svetovima %de lj!di i$%leda da !*ivaj! da se prep!ste sim!liranim do%adjajima (to potvr&j!j! fasciniranost $alivs im ratom 1991-e# s!&j enja ('O' Simpson! to om 199N-94# Alintonov se s s andal i mno%i dr!%i medijs i spe ta li i$ 1990-ih ao i teroristič i napad 11-o% septembra na počet ! tre+e% milenij!ma)' 0 5Araj! il!$ije.

i dr. )a Bodri*ara.# da s! napadi bili .e i %edi*e povezane sa )apadni% dru/tvi%a da proizvedu spektak+ terora.' 3o *est.# da se ni a va $načajna istorijs a $bivanja nis! desila# i da s! $bo% to%a *ivot i mi"ljenje postajali sve vi"e dosadni' <ed!%o posle teroristič o% napada 11-o% septembra 2001-e# Bodrijar je napisao te st . (2000)' Ca Bodrijara# loniranje je pove$ano sa fanta$ijom o besmrtnosti# *eljom da se pora$i r!% *ivota' Cato# nije i$nena&!j!+a činjenica da je rio%eni a F $amr$avanje mrtvih ! nadi da +e se ! b!d!+nosti mo+i o*iveti !$ pomo+ medicins ih dosti%n!+a F%lobalna ind!strija ! !spon!' :a o&e# ! di%italnoj eri# Bodrijar tvrdi da je istorija do"la do raja a da je virt!ali$acija !bila stvarnost# a o se lj!ds a bi+a spremaj! $a virt!alno postojanje' Bodrijar se *alio da je moderno doba bilo jedan od 5slabih do%a&aja.esprit d! terrorisme.i*e ko*a igra igru.7. teroristi u Bodri*arovo% 0itan*u. ko%p*uterske %re.i pravi+a igre.!ltimativni do%a&aj# maj a svih do%a&aja# čist do%a&aj oji !jedinj!je ! sebi sve do%a&aje oji se ni ad nis! desili'. isk+*u0ivo s .7.i+*e% da i1 prekr/i2oni su preuze+i sva oru.# objavlj!je Bodrijar# je $avr"en i od ovo% tren!t a on nastavlja da se inten$ivno fo !sira na dinami ! i do%a&aje savremene istorije' Jpa # Bodrijarovom mi"lj! je $avladao 9L11 i potonji teroristič i rat oji je demonstrirao nepre idan $načaj ne ih od nje%ovih lj!čnih ate%orija i inspirisao ne e od najprovo ativnijih nje%ovih dela' Bodrijar je d!%o pisao o terori$m! a fo !s m! je bio na %lobali$aciji ada se desio napad 9L11' (n je br$o rea%ovao sa član om ! Le monde# !s oro prevedenom i pro"irenom ! jedn! od naji$a$ovnijih J naj ontraver$nijih nji%a o spe ta l! terora# G:he Spirit of :errorismP ?nd 1eD!iem for the :Rin :oRers( iz 2##2-e. objavljen 2-o% novembra 2001-e ! Le Monde' Bodrijar ! tom te st! tvrdi da s! napadi na Svets i tr%ovins i centar i 2enta%on onstit!isali 5ja do%a&aj.Mtraj do%a&aja. napad 9/11 predstav+*a novu vrstu teroriz%a.i*e i )apadnog kapita+iz%a i 23 . Napad *e izazvao g+oba+ni spektar terora zbog ko*eg *e sa% siste% g+oba+iza.e '-or%u ak.*a do%inantne %o&i.ill!sion vital.Ca Bodrijara# do raja 1990-ih sa olapsom om!ni$ma# era ja ih ideja# s! obljeno% sveta revol!cije i !niver$alne emancipacije# je %otova' Aom!ni$am je# prema Bodrijarevom t!mačenj!# propao $bo% sopstvene inercije# samo-!ni"tio se i$n!tra# pre se !r!"io ne%o "to je i"če$n!o ! ideolos oj borbi ili ratnom s! ob!' ?psorb!j!+i sopstvene disidente i daj!+i im mo+# ne postoji vi"e s! ob ja ih ideja# opo$icije i otpora# ritič e transcedencije' Sa !metanjem biv"ih om!nistič ih sistema ! sistem apitalistič o% svets o% tr*ista i liberalne demo ratije# Capad vi"e nema @r!%o% da bi se borio protiv nje%a# ne postoje vi"e ni a ve reativne ili ideolo" e ten$ije# nema vi"e %lobalne alternative Capadnom svet!' Bodrijar je proslavio dola$a novo% milenij!ma reci liraj!+i ne e stare ideje o loniranj!# raj! istorije i nestajanj! realno% ! seriji predavanja pod na$ivom .i u /a. su iskoristi+i avione. ko*a iz+a.

i*a+ni% teroristi0ki% napadi%a bi+o kad i bi+o gde. ko*e u %aniru antite+a. i natera siste% da se uru/i ispod tog suvi/ka.i*i tako %o&ne 1ege%oni*e-ta . 6ora+na osuda i sveti savez protiv teroriz%a su direktno propor.i+i za opravdavan*e teroriz%a kad *e iz*avio za Le MondeP 5Cato /to *e to bi+a ta arogantna supersi+a . da niko ni*e %ogao se% da san*a o destruk. optu.e+o% svetu protiv pobun*eni1 *edinki. Ni*edna ideo+ogi*a. svuda bori sa nepri*ate+*ski% si+a%a.e+e+i'. '4rvi *e stavio ta0ku na evropsku prev+ast. tr. translated b> 24 . nikakva borba za ob*ektivno/&u. napad 9/11 *e predstav+*ao $sudar pobedni0ke g+oba+iza. to su bi+i oni ko*i su to u0ini+i. 3eroriza% ni*e savre%eni ob+ik revo+u.i*u kako na sa% doga5a* tako i na -ans.e o. ne %ogu to da ob*asne2Nisa% ve+i0ao nista. 0ak ni is+a%ski -unda%enta+iza%.in*eni.)rench :oast' ?merica Aanted Sept' 11'I B zaista.i*u ko*u on izaziva.i*e. 'govori i ko%entari pos+e 11-og septe%bra oda*u ogro%nu posttrau%atsku reak.i svo% kra*u.en 'du1o% teroriz%a' i poten. drugi ta0ku na na.i*e protiv ugn*etavan*a i kapita+iz%a.i/te%.povezu*u&i g+oba+iza. ko*i se sada b+i. po*a0ava*u otpor u svako* &e+i*i.es kroz ko*i neograni0eni razvo* g+oba+iza.a. Bodrijar se branio od opt!*bi da su takva raz%is+*an*a stvori+a zarazan antia%erikaniza% odnosno +egiti%isa+a teroriza%.i*e u :ran.' Bodrijar prime+u*e da *e nada terorista bi+a da &e siste% prenag+iti sa reagovan*e% na %nogostruke izazove teroriz%a7 '3eroristi0ki *e %ode+ da se izazove *edan suvi/ak rea+nosti. ' 2osle početnog ob*av+*ivan*a n*egove reak.4os+e 9/11 niko vi/e ne %o.e. s+obodo%. @a sa% poku/ao da ana+izira% ova* pro.p. ku+turo% i de%okrati*o%' ( :his is the )o!rth 9orld 9arP :he ?er Spiege+ JntervieR 9ith Oean Ba!drillard#. ?a *e .eo svet bez izuzetaka san*ao o ovo% doga5*a*u.e do *edinstvenog svetskog poretka dana/n*i. Bodri*ar *e uradio neko+iko vr+o provokativni1 prikaza g+oba+iza.i*e kreira us+ove za sopstvenu destruk. Svaki nas *e doveo korak b+i. 0in*eni.ku+ture bio ugro.i*u ko*a (bez da %i to zna%o) boravi unutar svi1 nas. turiz%o% i in-or%a.t1e C+oba+'.ina.i*e u ratu sa sa%o% sobo%' i otkrio $0etvrti svetski rat'.uski% novina%a i n*egovog skorog prevoda na eng+eski i druge *ezike.i*o% nasuprot identi-ika. nista opravdavao. tvrde&i7 '@a ne ve+i0a% ubistvene napade-to bi bio idiotiza%. Na kra*u. ko*i se vodi po .a. 9vo *e rat -rakta+ne ko%p+eksnosti.<S=> ko*a *e izrodi+a i nasi+*e ko*e se sada /iri sveto% i teroristi0ku i%agina.a ko*a se odupire e%o.i*u sa te1no+ogi*o%.'. < $31e !io+en.' 2rema Bodrijarovom vi&*en*u. Ne treba %e/ati g+asnika sa poruko% ko*u prenosi.a *e nepri1vat+*iva za %ora+nu savest zapada. Bodri*ara su optu. = ipak to *e uprkos sve%u.iona+no% nasi+*u svi1 retori0ki1 zavera da se ona sakri*e.i*i univerza+nog sa '+*udski% pravi%a. )a Bodri*ara.iza%8 a tre&i na ko%uniza%.i*u. 0in*eni. svuda se sukob+*ava. on raz+iku*e g+oba+no i univerza+no.io nikoga. a+i %i s%o ti ko*i su to .e da bude siguran u svo*u sigurnost.iona+ni ogro%no* radosti ko*a se oseti+a pri g+edan*u uni/ten*a ove g+oba+ne supersi+e.

za0udo.i*u i virtua+iza. i da se anti-korporativni pokret za g+oba+iza. 4re 9/11.'na*zna0a*ni*eg doga5a*a %oderne istori*e'.Na *edan ni0eanski na0in. univerza+iza. iz%e5u Bstoka i )apada. naravno. Jpa #! napadima 9L11 i potonjem :eroristič om rat!#ra$ličitosti i onfli ti s! i$bili na svets ! scen! i hetero%ene sile oje i$%leda %lobalni apitali$am ne mo*e da apsorb!je i asimil!je s! se pokrenu+e da bi izazva+e ono /to izg+eda kao *edno doba intenzivni1 sukoba.so. .i*a i%a svo*e ta%ne strane i proizvodi sukobe isto to+iko ko+iko i u%re. 'g+oba+iza..i*u kao suprotnost de%okrati*i i +*udski% pravi%a.-aktori ko*i Bodri*ara povezu*u sa u%iru&o% univerza+iza.i*a i te1no+o/ki razvo* proizvodi+i standardiza. g+oba+iza.borba za prava i pravdu su bitan deo g+oba+iza.i*e i pravednosti kao de+a zastare+e univerza+iza.%e5upovezanost i progres.i*u i raz+i0itost.i*a *e teoretski i po+iti0ki prob+e%ati0na..i*a.i*e i standardiza.teror zasnovan na %era%a'reda i zakona'.i .i*e ko*u *e izbrisa+a g+oba+iza. 9sta*e da se vidi. de%okratiza.i*u i 1ibridiza.i*a zavr/ava u %aksi%u%u ograni0en*a i zabrana.i*a po+i.es 1o%ogeniza.Bodri*ar.biti zavr/eni. ne uspeva da zapazi kontradik.tota+na kontro+a.i*a *e bazi0no pro..i*e a Bodri*arova predstava +*udski1 prava.Na drugo% %estu. opet.ide*a s+obode.i*o%.i/ne ekono%i*e. ubistva rea+nosti.i*a i nesta*an*e rea+nog u u do%eni%a in-or%a.3e%a ko*o* se on uvek vra&a *e destruk.i*u da g+oba+iza.de%okratiza.)a Bodri*ara. te1no+ogi*e.i*e i si%u+akru%a i poton*a v+adavina i+uzi*e i po*avnosti.nova i skora/n*a ide*a.i*a kao da *e na putu da nestane '.i*a do+azi u potpuno suprotno% ob+iku D g+oba+iza.i*u ko*e bri/u individua+nost.irku+isan*a ide*a i ku+tura /iro% sveta.i*u bori za so.Bdeo+o/ki apo+ogeti0ari kao /to *e 31o%as :ried%an su bi+i prisi+*eni da prizna*u da g+oba+iza.i*a+nu pravdu.za Bodri*ara su g+oba+iza.kritiku pa i sa%u stvarnost kako sve vi/e i vi/e +*udi biva uvu0eno u 1iper i virtua+ne rea+nosti %edi*a i sa*berspe*sa.i*a istovre%eno proizvodi 1o%ogeniza.9vo nesta*an*e stvarnosti konstitui/e 'savr/en z+o0in' ko*i *e sub*ekt istoi%ene kn*ige i ko*i Bodri*ar razvi*a u '31e !ita+ B++usion'(2###) Bodri*ar ovde sebe predstav+*a kao detektiva u potrazi za po0inite+*e% 'savr/enog z+o0ina'.. kako &e trenutni rat protiv 3eroriz%a i intenzivirani g+oba+ni sukobi.%igra.srodni% oni%a u -unda%enta+isti0ko% dru/tvu.avan*e. Bodri*ar pi/e7 . 27 .i*a izg+eda da *e ireverzibi+na.?eregu+a.9va pozi.i*e i turiz%a..i*a+nu borbu.on predpostav+*a da su ubudu&e istina i rea+nost i+uzi*e.i*u oni1 u anti-g+oba+isti0ko% pokretu ko*i osu5u*u g+oba+iza. ipak.i*u i pove&an*e prava.ve& i/0ezava iz %is+i i svesti.< stvari.ave.da i+uzi*e v+ada*u i da bi zbog toga +*udi treba+o da po/tu*u i+uzi*u i po*avu i odustanu od i+uzorne potrage za istino% i rea+no/&u. i +ibera+na g+oba+iza.i*ske dr.’(:he -iolence of the Blobal#3 6no%i vide g+oba+iza.i*u kao %atriks tr.Samir Bandesha# in)' ?ok.zauzi%a pozi.i*e ko*i uni/tava 'posebnost' i 1eterogenost.

po+iti0ko* ekono%i*i znaka.eni*e Bodri*ar se distan.a* *e ug+avno% osta*ao na %argina%a raz+i0iti1 dis.ip+ina. %ogu da se s%este u do%en kriti0ke -i+ozo-i*e i so.ip+ina.'pop-i+ozo-a' ko*i i%a s+edbenike i 0itao.e po .90-ih')'(n je pravi primer $svetskog superstara'.ira*u 2/ .i*a+ne teori*e. si%u+a.ip+ine i pro%ovi/e inter-dis. tvrde&i da *e energi*a kritike ve& potro/ena.i-i0ne akade%ske dis.70-ih ne o mo*e da čita ao na!čn! fantasti ! oja predvi&a b!d!+nost pre!veličavaj!+i tren!tne tendencije#i ta o pr!*a rana !po$orenja o mo%!+nosti do%a&anja a o se tren!tni trend nastavi(Aellner 1993)'<ije sl!čajno to "to je Bodrijar fan na!čne fantasti e# oji je sam !ticao na veli i broj savremenih pisaca na!čne fantasti e i films ih re*isera savremeno% doba#! lj!č!j!+i t! i 6atriS (1999)%de je nje%ov rad citiran' 6e&!tim#imaj!+i ! vid! nje%ova preterivanja o navodnom pre id! sa modernom# njasno je da li je bolje čitati nje%ove radove i$ poslednje dve decenije ao na!čn! fantasti ! ili ao teorij!'Bodrijar je oči%ledno *eleo oba#sa dr!"tvenim teoretičarima oji misle da on obe$be&!je dovoljno jasne perspe tive savremenih dr!"tvenih realnosti#da on ot riva "ta se $aista do%a&a#da %ovori o stvarima i stanjima a vi jes!'? ipa #oni ciničniji anti-sociolo$i s! ! mo%!+nosti da !*ivaj! ! Bodrijarovoj fi ciji#nje%ovom e sperimentalnom dis !rs!#nje%ovim i%ricama i i%rama'Jsto ta o#on pone ad ohrablj!je !lt!rne metafi$ičare da čitaj! nje%ov rad ao jedn! o$biljn! refle sij! o realnostima na"e% vremena#do sa pata-izi0ke strane na%igu*e oni%a ko*i su skepti0ni pre%a takvi% obe&an*i%a. od so.ira od kriti0ke -i+ozo-i*e i so.9n *e %o.i*i i si%u+akru%u i i%p+ozi*i -eno%ena ko*i su pred1odno bi+i razdvo*eni.i*e i u ve&ini interv*ua iz pro/+e de. Bodri*arov uti.a* na %e*nstri% bi+o ko*e spe.B Bodri*arovi -i+ozo-ski radovi provo.i*a+ne teori*e preko -i+ozo-i*e do istori*e u%etnosti.ni*edna Bodri*arovska /ko+a se *o/ uvek ni*e po*avi+a.da na*bitni*i kao deo post%odernog preokreta protivu %odernog dru/tva i n*egovi1 akade%ski1 dis.i*a+ne teori*e.9.e+o% svetu.ip+inarno raz%i/+*an*e. Bodri*arov rad ukr/ta raz+i0ite dis.ip+ine.tako da *e te/ko iz%eriti n*egov uti. ?ok n*egovi rani radovi o potro/a0ko% dru/tvu.a+i ipak. 0 retrospe tivi#Bodrijar se pojavlj!je ao jedan trans-disciplinarni teoretičar oji donosi $na -pismo novoj eri postmoderne i jest (odnosno#bio je) bitan#mada te" o dostojan poverenja#vodič $a nov! er!'Bodrijarovi radovi posle .ve&ina od n*egovi1 post-'E#-i1 radova vr+o sa%osvesno za+aze iza k+asi0ne tradi. :aklju no ra!matranje Bodrijar ni ad nije bio !ticajan ! )ranc!s oj ao ! en%les om %ovornom podr!čj! i dr!%de(recimo od nas to om .9n izaziva standardno %i/+*en*e i dovodi u pitan*e ste0ene dog%e i %etode.

?ok n*egov rad o si%u+a.n*i.da bio vi/e koristan kao provokator ko*i izaziva i dovodi u pitan*e tradi.i*e protiv n*ega i da ponovo raz%is+e o odre5eni% tradi.i ko*e su prikaziva+e e-ekte %edi*a i in-or%a.po+itike.i*a+nu teori*u u *ednu /iru -or%u so.so.i*a+ne teori*e.iva i zani%+*iva za prou0avan*e i tu%a0en*e kao i pre dvadeset i+i trideset godina.i*a+ni% i+i ku+turni% ana+iza%a. ?ak+e.i*u k+asi0ne -i+ozo-i*e i so.i*e.spektaka+a i si%u+akru%a.i*a+ne teori*e nego kao neko ko obezbe5u*e kon.tako5e su bitne i origina+ne pre svega.dru/tva i ku+ture ko*e *e postavi+a k+asi0na so.bodri*ar bri/e sve autono%ne i raz+i0ite s-ere ekono%i*e. Bodri*ar *e %o.zarad *edne i%p+ozivne teori*e ko*a pre+azi grani.i*a+ne di*agnostike i -i+ozo-ske igre.i*a+ne -eno%ene i provokativnu kritiku savre%ene i k+asi0ne -i+ozo-i*e i so.i*a+ne teori*e D%odernost.i da +i n*egov post-'F#-i1 rad treba 0itati kao istinu i+i -ik.u ovo* -azi svoga rada. Bodri*arova %isao *e i danas.9n *e tvrdio da *e ob*ekt k+asi0ne so.ip+ina.N*egove ana+ize iz sredine 19F#-i1 ko*e se bave dra%ati0no% %uta.i*a+ne teori*e u *ednu novu s-eru i na0in pisan*a ko*i obezbe5u*e povre%ene uvide u savre%ene so.i*e ko*e stvara post%oderni prodor i pro+i-era.i*i i prodoru post%oderne Dod sredine'F#-i1 do 'E#-i1 predstav+*a paradig%ati0nu post%odernu teori*u i ana+izu post%odernosti ko*e su bi+e izrazito uti.i*i trenutni1 so.so. Bodri*ar tako kona0no za+azi iza so.na ta* na0in %e/a*u&i -i+ozo-i*u i so.Bez obzira na sve. 29 .i*u i pata-iziku.n*egov kasni*i rad *e ug+avno% vi/e +iterarno zani%+*iv.i*u znakova.=+i.-i+ozo-e da brane sopstvene pozi.i*a+ni1 te.i*a+nu teori*u i ku+turnu %eta-iziku.Na kra*u.e iz%e5u dis.i*o% unutar savre%eni1 dru/tava i ro5en*e% novog ob+ika si%u+a.Bodri*arova rana kriti0ka istra.*ednako .e+ini.%ode+i pisan*a i teori*ske -or%e.te/ko *e od+u0iti da +i *e Bodri*ara na*bo+*e 0itati kao -ik.i+i kao -i+ozo-i*u.i*a na dru/tvo u .rtva te1no+o/kog deter%iniz%a i se%io+o/kog idea+iz%a ko*i predpostav+*a*u autono%i*u te1no+ogi*e i igru znakova ko*i konstrui/u dru/tvo si%u+a.a*ne.< retrospektivi.i*e.ivan*a siste%a ob*ekata i potro/a0kog dru/tva sadr.i*u.a+i ne obezbe5u*e zaista *ednu adekvatnu teori*u savre%enog doba.e neke od n*egovi1 na*zna0a*ni*i1 doprinosa savre%eno* dru/tveno* teori*i.prevazi5ena novo% post%oderno/&u i da su zbog toga potrebne a+ternativne teori*ske strategi*e.i*a+na teori*a.Bodri*ar posta*e .iona+ni% pitan*i%a u svet+u savre%ene situa.epte i %etode ko*i %ogu da se pri%ene u -i+ozo-ski%. i ko*e uprkos n*egovi% preterivan*i%a nastav+*a*u da se upotreb+*ava*u pri interpreta.pos+e n*egove s%rti.

19FI. 4aris. . 19FE. "lease ?olloC me. .Biblio%rafijaP Anji%eP . Ae la seduction.a Dauc+e divine.e s<steme des objets.Crasset. 1992. 19EF. 4aris.2autre par lui*meme. 4aris.e %iroir de la production.es Ju%anies. 4aris. S. =ool memories. 4aris 19EF. 19E . 19EI. 4aris.e crime parfait. 4aris.a guerre du golfe n2a pas eu lieu/ Editions Ca+i+ee. Oublier ?oucault. BaK 4ress. 4aris. @meri>ue. . 199 . 19EI. Crasset. 4aris. "es Essais. . . .2ange de stuc. . =ool memories II. 4aris. . 3e+os 4ress. ?ragments: Cool memories III. 4aris. 19EI. . "es Essais. 199#. Editions Ca+i+ee.2effet 8eauborg/ Editions Ca+i+ee.2illusion de la fin. 4aris.e Societe de consommation. 4aris. Editions Ca+i+ee. "our une =riti>ue de l25conomie politi>ue du Signe. Ca++i%ard.25c+ange s<mboli>ue et la mort. 19E4. 199 . 4aris. 4aris. 4aris. Editions Ca+i+ee. . 4aris. Editions Ca+i+ee. Editions Ca+i+ee. 19FF. Ca++i%ard. . Ha1iers d'<topie. Bean Revol:peintures/ dessins. Editions Ca+i+ee.es Strategies fatales. Ca++i%ard. 4aris. Editions Ca+i+ee. 4aris. 19EG. 19GE. 19E1. . St. 4aris.nfini. Crasset. Suite venetienne. 19FE. . Ha1iers d'<topie. 19F2. 4aris.2ombre des majorites silencieuses.e "= ou les "aradis artificiels du politi>ue. 19FE. Editions Ca+i+ee.ien. . 4aris.e Eero6 et l2. Anji%e na en%les omP ?or a =riti>ue of t+e "olitical 5conom< of t+e Sign. "e 4oint. Crasset. Editions de +'Etoi+e. 19F#. 4aris. Editions Jabi+itation.a transparence du mal. 19FF. Editions Ca+i+ee. 4aris. 19FE. 199#. 19E1. ?enoe+. 80 ."ouis. Haster%an. 19EF. . Simulacres et simulation. Edition :eudon-Bearn. 19FG.e miroir de la production# Editions Balilee# 4aris. Seatt+e. 1991. 19F9. Editions Ca+i+ee. @ .

2##1..ourse.199E. 19E4. 199F. @merica. ?atal Strategies. <niversitK o. Hon. "ondon.Ho+u%bia <niversitK 4ress. "ondon.llusion. 4+uto. =ool %emories . =nnanda+e. 4oAer Bnstitute 4ub+i. &+e Spirit of &errorism: @nd Re>uiem for t+e &Cin &oCers.llusion of t+e 5nd. &+e Hital . 1994.2###. "ondon."ondon and NeA Lork. =ool %emories. 199#. &+e S<stem of Objects / !erso 4ress.. Revenge of t+e =r<stal. !erso 4ress. 19E1. 199 . "ondon. B+oo%ington.a+ Bnterrogations' 7ondon and <eR Xor P 6ac6illan and B!ilford 2ress' F ----# (1997) 31e 4ost%odern 3urn' <eR Xor P B!ilford 2ress' -----# (2001) 31e 4ost%odern =dventure' <eR Xor P B!ilford 2ress' 81 .iation Ait1 t1e 4oAer Bnstitute o:ine =rts. Stan-ord. &+e =onsumer Societ</ Ca++i%ard. Ni.8e<ond t+e Unconscious: The !m"olic. "ondon. NeA Lork. . &+e 'e$enge o& the Cr!stal. "ondon."ondon. 199#. 19EE. !erso 4ress. Seduction.6artins 4ress. Stan-ord <niversitK 4ress. 199#. ?is. &+e "erfect =rime. NeA Lork. !erso 4ress. Sage. ?ragments:=ool %emories .nfinit<. =gita./1(()*1((7. NeA Lork..atios. 19EE.SidneK.). @rt and @rtefact. 199G. S<mbolic 5xchange and %eath.. Selected Critings.199F. &+e #$il %emon o& Images.ations. NeA Lork. -erso#7ondon#2002' Screened Out# -erso#7ondon#2002 J$abrani radovi o Bodrijar!P Best# Steven# and Aellner# @o!%las (1991) 4ost%odern 31eorK7 Hriti. NeA Lork. "ondon.!erso 4ress.1o+as )urbrugg.mpossible 56c+ange. 199G. (ed. Se%ioteMt(e). &+e Dulf Gar did not ta(e place. Bndiana <niversitK 4ress.4aris. 199G. Eero6 F . Stan-ord <niversitK 4ress. 199#. 4+uto 4ress in asso. 199I. "ondon. "ondon. 19EE. &+e . Sage 4ub+i. 199#. 4+uto 4ress. St. Stan-ord. "ondon.!erso Books. "ondon.ord.!erso..

+e' 7ondon and <eR Xor P 1o!tled%e' -----# (2008b) :ro% Septe%ber 11 to 3error Oar7 31e ?angers o.ietK o.op ins 0niversit> 2ress# 19/9' -----# (199N) ed'# @ean Baudri++ard.+e' @etroitP Blac and 1ed' )ran ovits# ?lan (19/N)# editor Sedu.s BetAeen t1e 6odern and t1e 4ost%odern' 7ondon and <eR Xor P 1o!tled%e' -----# (2008a) 6edia Spe.t1e Nea+' 7ondon and :ho!sand (a sP Sa%e' @ebord# B!> (1970) 31e So.ta.ta. = Hriti.t1e Bus1 "ega.ed and =bandoned7 31e Baudri++ard S. Hu+tura+ Studies.a+ and :ata+ 31eorK' 7ondonP 1o!tled%e' -----# (1998)# ed' Baudri++ard "ive.ted BntervieAs' 7ondonP 1o!tled%e' Benos o# Bar> (199N) Baudri++ard and Signs' 7ondonP 1o!tled%e' Oarr># ?lfred (1948) Y9hat is 2ataph>sicsZ#Y Evergreen NevieA# no' 18P 181-131' -----# (1949) 31e <bu 4+aKs' <eR Xor P Brove press' Aellner# @o!%las (19/9a)' @ean Baudri++ard7 :ro% 6arMis% to 4ost%odernis% and BeKond' =ambrid%e and 2alo ?ltoP 2olit> 2ress and Stanford 0niversit> 2ress' -----# (19/9b) Hriti. 6arMis%.a+ Neader' (SfordP Basil Blac Rell' -----# (1993) 6edia Hu+ture.a+ 31eorK. BdentitK and 4o+iti. Hriti.t1e Spe.ene' Blebe# <eR So!th 9alesP Stonemoss' Bane# 6i e (1991) Baudri++ard. Se+e. and 6odernitK' =ambrid%e# 0A and Baltimore# 6d'P 2olit> 2ress and Oohn .B!tler# 1eS (1999) @ean Baudri++ard7 31e ?e-ense o.K' 7anham# 6d'P 1oRman and 7ittlefield' 82 .

7a frontier.ien.ious7 31e SK%bo+i.7efebvre# . in )umanities in ociet!# 9inter 1L19/0' $BeKond t1e <n.a+ Nedu.'in %iscourse# Sprin% 19/0.ine litteraire# 6ar.e' <eR Xor P 2icador' pp' 1N7-138' Stearns# 9illiam and 9illiam =halo!p a (1992)# editors 31e ?isappearen. L’)omme et la societe# /19GF 5)etishism and Jdeolo%>P 31e Se%io+ogi. 193/I) HritiPue o.tua+sQ =buse o.# Les Temps Modernes 198L1942 50Re Oohnos.# in Cimaise# )ebr!ar>L6a> 197/' 5:he Jmplosion of 6eanin%.on.nti-. Les Temps Modernes 192L1942 57a 2roie des flammes.Bta+o Ha+vino'.EverKdaK "i-e' 7ondonP -erso' 1o e # =hris and Br>an :!rner (1998)# editors :orget Baudri++ard' 7ondonP 1o!tled%e' So al# ?' and O' Bricmont (199/) YOean Ba!drillardY in :as1ionab+e Nonsense7 4ost%odern Bnte++e.s' <eR Xor and 7ondonP Saint 6artins and 6acmillan 2ress' Eseji i intervj!iP 57es 1omans d.tion'.# Les Temps Modernes 199L1942 56arshall 6ac7!han# <nderstanding 6edia-31e EMtensions o. in Coda +ress# 19/0' 5)or%etin% )o!ca!lt.1 19EI.6an'.e# a!t!mn 1970' 5:he Str!ct!ral 7aR of -al!e and the (rder of Sim!lacra. JntervieR in +s!chologie# 6a> 19/8' 88 .t1e HrKsta+' in +arachute# O!neL?!%!st 19/8' JntervieR in Maga.enri (1971 K194/I) EverKdaK "i-e in t1e 6odern Oor+d' <eR Br!nsRic P :ransaction Boo s' -----# (1991 K19N7.esthetic# 19/8' JntervieRP $Nevenge o.# The . in *ou$elle 'e$ue de +s!choanal!.# in -allimard# 1974' 5Ser%e =lement.=rt and 4o+iti.S.e o. JntervieRP in Cinematographie# O!l>L?!%!st 19/2' 5:he Ecstas> of =omm!nication.

$Bs 4op an =rt o.k.Honsu%tion' in Tension# 19/8' 5:he 2recession of Sim!lacra ( eM. 5?meriD!e.ge’# in B+o.K=la!de :hiba!tI# Ctheor!# p-19EE.a+ 4oAer'.t1e So.t1e Sign' in u"-stance# 19EE.rt and Text# 6ar.t1e 4o+iti.5<!clear implosion.ono%K o.ine# 19E . 52laces of 0rban Ecstas>. in .ustralian and International.!ntin% <acist and 7osin% 1ealit>.a' in 2rench 'e$ie1# 19EG. Ctheor!#p-19//# RRR'ctheor>'com $:or a HritiPue o. 531e 6asses 7 31e B%p+osion o.oR the 9est 9as 7ost. $9n Ni1i+is%'. in Tra$erses# 19E . $t1e H1i+d in t1e Bubb+e'.rt&orum# (ctober# 2L19/8' JntervieRP in =inema# *une 19E4. in /n the 0each# Sprin% 19/N' JntervieRP 'Ca%e Ait1 !estiges' in /n the 0each# 3L19/N' JntervieRP Jn Cuadernos del norte no'24L19/N' 5?stral ?merica. RRR'ctheor>'com $?isneKAord Ho%panK'.# in Impulse# Spring/Su%%er 19EI. 19EE.rt Maga.tua+s. 19//' 8N . 5the S>stem of (bjects. in Thesis #le$en 19/NL/3. =utu%n 19EE. 19/7' JntervieR in The #$il %emon o& Images# 19EF. in . $?esert -orever'in emiotext(e3. Ne.a+ E.=rt in #lectronic .erpt -ro% Si%u+ations)' in . 50S? /0s. 5. $H+one BoK' in Tra$erses# 1L19/4' 5:he 1eali$ed 0topia# =%eri.rt and Text# september 19/8' 59hat ?re Xo! @oin% ?fter the (r%> . 5? 2erverse 7o%ic and @r!%s as ESorcism.rt Monthl! : . $6odernitK' in Canadian 4ournal o& +olitical and ocial Theor!# 19EF. in Contemporar! .rt&orum# september# no1/19E4 BntervieA8'Bnte++e.1/6aK 19EF.ia+ in t1e 6edia'.onvention'.# in emiotext(e)# 19EF. 19EF. in Literar! 'e$ie1# No-I19EF. BntervieA7 '31e Oork o. $4+ease :o+oA 6e' in .# in . in -uardian# october 21#19//' 5. 56!ltiplicit># 4ro+i-eration. in %ie 5eitschri&t &ur 6unst und 6ultur# 19EE. in *e1 Literar! )istor!# spring No-I/19E . in Impulse# noNL19/3' 5Xear 2000 9ill <ot :a e 2lace. in *e1 tatesman# 6ar.rt# 9.1 G.tober/Nove%ber 19EG.# in *e1 tatesman# :ebruarK 19. $So-t+K.So-t+K'. JntervieRP in ocial Text# No-I/19EG. BntervieA7 in 2lash . Ho%%it%ent and 4o+iti.# in Unesco Courier# 19/7' 5@isc!ssion Rith Oean Ba!drillard.

Nor%an..infini. in *e1 +erspecti$es 7uarterl!# Su%%er. BntervieA. Ho+u. 199F.s o.. BntervieA in . $JKperrea+ =%eri. 5:he ?noreSic 1!ins-J. ?e0i*e Novine . Novi Sad. Beograd.1e "e 4enR'in *e1 +olitical cience fallLRinter 19/9' ?rt and -al!eP 31e Honte%porarK =rt 6arket is BeKond Cood and Evi+' in . RRR'ctheor>'com 57e [eroS et 7. Arugo od istog: )a"ilitacija. Calligram: #ssa!s in *e1 . :e stoviP 83 . 4ri/tina.)ractal :heor>.# Ctheor!# p-199 . . ?atalne strategije.a. Svetovi. 1994. RRR'ctheor>'com $4+asti. SurgerK -or t1e 9t1er'.# in emiotext(e3 JntervieR in . 1994. Simboli (a ra. RRR'ctheor>'com $JKsteri.e7 6ontana.44/199G. @merika. 1991.izing t1e 6i++eniu%'. O !avo1enju. BntervieA7 '4o+iti. Corn*i 6i+anova. 1991. in 0loc(# Spring 19E9. Beograd. Savr4en !lo in/ Beo%rads i r!%# Beo%rad# 199E. $Jot 4ainting7 31e Bnevitab+e :ate o.ietK o. BntervieA 7 '=-ter <topia731e 4ri%itive So.a'.rt histot! &rom 2rance# Ha%bridge7 Ha%bridge <niversitK 4ress. !r/a. Ctheor!#p-1994# RRR'ctheor>'com Bodrijar na srps om je$i !7 Sn*ige7 Simulacija i simulakrum.rt International# ?!t!mn 1990' JntervieRP . 199 . Nad. 19EE.evna za*edni. Novi Sad. Svetovi. Sn*i. Ctheor!# p-199 . Beograd.rt International# =utu%n 199#. 5<o 1eprieve for Sarajevo. BuddK Books. =ool memories/ Sov.. #conom! and ociet!# No-2/199I. "ro!irnost !la. ed. 1991.# Tra$erses# no. in BeKson.mena i smrt.5:e :rompe l.rt +apers Oan!ar>L)ebr!ar># No-1/19E9.# Ctheor!# p-199G. 52ataph>sics of Xear 2000.t1e B%age' in -uil"aut# 199#. 1994.(leil.lu!ija kraja/ 8traj( doga9jaja. Novi Sad.4er-or%an. "apis.# in 2ara%raph# Nove%ber No-I/199#. No-2/19E9.t1e :uture'.m 7oo in% Bac on the End of the 9orld. 9ktois. 199I.

2/199 .# ?e+o# br'9-12L19/9' 5:ren!tno nemamo stil. 4.a'. 5=ool memories JJ. )idne novine. So/ava# br'13L199N' 5<e treba sa*a+*evati Sara*evo'. 11/199I $Nat u za+ivu se ni*e dogodio'. 9d*ek# br. Beogradski krug# br.# 4is%o. 4o+*a# br. 1-2/199 . 9d*ek# br. :rivo+nost ve& vi5enog'. Borba# /'2'199N' 5<ema milosti $a Sarajevo. Beogradski krug# br'8-NL1993' i 1-2L1994' 5<ema milosti $a Sarajevo.# ?e+o# br.#/1994.21/19EF. 4. 9vd*e# br'249L1991' 5Ca"to teori*a'.# . teMt. 2/199I. 84 . $Naspad inte+ektua+. $Svet videa i -rakta+ni sub*ekt'. 4is%o# br.# Ne0# br E/199 . ?e+o# br. 9d*ek# 1-I#.# ?e+o# br I-4/1992. 5Be$ sa*a+*en*a'.5@rama do olice ili nemo%!+nost +i/avan*a sebe svog vre%ena'./1991. 4is%o NL1997' 52isac ! svet! prividne stvarnosti.# 9d*ek# 1/199G./19E9. $NeA Lork'.IFG/1991.# Sn*i. br'27L1991' 56elodrama ra$li a.4. )idne novine# N-3L1994' 5@vostr! o istrebljenje.I94/1991. Sn*i. $Hoo+ %e%ories'. ?e+o # br. 56oda ili čaro+i*a koda. So/ava# br. 9d*ek# 2/199 .2I -2IG/199 .I94/1991. 3re&i 4rogra%# br.. Beogradski krug# br. 1#I-1#4/199 .# ?e+o # br. 4ro*ekat# br.9-12/19E9 $=%erika' i $4onor %odernosti'./1991. 1-2/199 .9-12/19E9 $Ekstaza ko%unika. $4osrb+*avan*e zapada' Na/a Borba# br. $9 ni1i+iz%u'./199F. ?e+o br'N-3L1991' 5Aoncept rada. 5<ajlep"i predmet potro"n*e7 te+o'.evnost# 11-12/199E. 5<eR Xor . 52rilo% ritici političke ekono%i*e znaka'. $4osrb+*avan*e zapada'.4. 5<ema vi"e raz+ike iz%ed*u U+evog( i( desnog( '.# 9d*ek# 8L199N' 5=ool memories.evna re0# br. $Sindro% Babi+ona'. $4rozirnost z+a'. 52rilo% teoriji potro"n*e'. $Savr/eni z+o0in'.# Sveske# br'2NL1993' 51at ! $aliv! se nije do%odio. 5Savr"eni $ločin'. Na/a Borba# I1.199F.2/1991. $4os+i*e orgi*a'. Beogradski krug# br.# Evropski diskurs rata. Tuoru% # br'2-8L1990' 5Simbolič a ra$mena i s%rt'.4o+*a br'8/1L1990' 56oda ili čaro+i*a koda' 4o+*a# br.i*a'.1991. 5=ool memories 19/0-19/3. ?e+o# br.#9. 5Savr"eni $ločin'.

1991. Svetovi. Novi Sad. Aori"+ena literat!raP Simulacija i simulakrum.#F.199E. Savr4en !lo in/ Beogradski krug.evna za*edni.# ?e+o# br 8-NL1992' 51at ! $aliv! se nije do%odio. Svetovi.#C+edi/ta#3-4#1990' 56elodrama ra$li e.-intervj! sa Žan Bodrijarom-<eda -alči+ 7a$ovi+ <J<# 28'0'2007' Branko No%0evi& $Bata*eva ekono%i*a'..# ?e+o # br'9-12L19/9 5?meri a. Na/a Borba# 1E-19. "ro!irnost !la. Ne0# br.44/199E. 5Cavera u%etnosti'.5?vetinjs i radni. Novi Sad.# ?e+o# br'9-12L19/9' 5:ren!tno nemamo stil. ?e+o# br'9-12L19/9 5E sta$a om!ni acije.orgICikiI&+eJSociet<JofJt+eJSpectacle 87 .199E.# So/ava# br'13L199N 5@is retan "arm je$i a.i biznisa zabave'. 1991.Cikisource. 3re&i progra%#br'70L19/4' 5<eR Xor . Sn*i. Ne0#maj 199/' &+e Societ< of t+e Spectacle/B!> @ebord#doRnloaded from Ri iso!rceP +ttp:IIen.#F. 1994. ?e0i*e Novine .# ?e+o # br'N-3L19/9' 5:eorija vir!sa(-ir!s teorija). Corn*i 6i+anova. :e stoviP 5Caboraviti )! oa. Novi Sad. 1991. $3op+*en*e na istoku'. ?atalne strategije. Na/a Borba# 2 -2G. Simboli ka ra!mena i smrt.a. Beograd. 199E.

# translated b> Bar> Benos o' • Ba!drillard# O'# 200N# 5:his is the )o!rth 9orld 9arP :he ?er Spiege+ JntervieR 9ith Oean Ba!drillard#. translated b> Samir Bandesha# in Bnternationa+ @ourna+ o.Baudri++ard Studies# -ol!me 1L<o' 1 (Oan!ar>)' • Boldblatt# 6'# 2001# G)rench :oast' ?merica Aanted Sept' 11'H# Nationa+ NevieA 9n+ine# (@ecember 18# 2001)' • Smith# Oonathan# 200N# G:he Bnostic Ba!drillardP ? philosoph> of terrorism See in% 2!re ?ppearance#H in Bnternationa+ @ourna+ oBaudri++ard Studies# -ol!me 1L<o' 2 (O!l>)' • =-:heor># edited b> ?rth!r and 6arilo!ise Aro er (0niversit> of -ictoria)' • Oean Ba!drillard Biblio%raph># maintained at the E!ropean Brad!ate School' • 2ostmodern :heor># maintained b> @o!%las Aellner (0=7?)' • Sit!ationist Jnternational# maintained b> ?'.# in Oean Ba!drillard# 4oAer Bn-erno# 2arisP Balil^e# 2002# pp' 48-/8' • Ba!drillard# O'# 2008# 531e 6atriM @ecodedP "e Nouve+ 9bservateur JntervieR 9ith Oean Ba!drillard#.'S' Bo>' • s(t)im!lacr!m(b) • Ba!drilllard on the Reb • Ba!drillard at Ri ipedia • Ba!drillard-sim!lacra and sim!lations • ba!drillard-biblio%raph> 8/ .Oeb izvori7 • Jnternational Oo!rnal of Ba!drillard St!dies# hosted at Bishop\s 0niversit>' • Ba!drillard# O'# 2002# G:he -iolence of the Blobal# translated b> )ran]ois @ebriS# from 57a -iolence d! 6ondial#.

89 .