You are on page 1of 18

Partea II Deontologia Medicală Capitolul VI.

Deontologie medicală
Comportamentul şi relaţiile interumane în societate sunt ghidate de anumite reguli sau norme. Pentru încălcarea acestor norme omul răspunde juridic. În afară de dsrepturi şi obligaţiuni juridice e istă ş icele morale! care nu sunt reglate de lege. "tica este o ştiinţă care se ocupă de studiul principiilor morale. "tica medicală este o reflectare a umnaismului în procesul de acti#itate a lucrătorilor medicali. "tica medicală cuprinde o totalitate de principii de reglare a normelor de comportare referitor la lucrătorii medicali! condiţionate de acti#itatea lor specifică şi de situaţia lor în cadrul societăţii. $ormele! principiile de etică medicală contribuie la orientarea corectă a lucrătorilor medicali în acti#itatea lor profesională. Deontologia face parte din etica medicală! fiind o ştiinţă despre tradiţiile din cadrul medicinii şi ocrotirii sănătăţii practice. Pentru reali%area c&t mai deplină a principiilor de deontologie şi etică medicală sunt necesare următoarele condiţii' simţul tactului! #ocaţia pentru profesiunea aleasă şi perfecţionarea continuă a cunoştinţelor. ( asistentă medicală #a obţine succese în acti#itatea sa! îşi #a c&ştiga autoritatea dacă #a a#ea simţul respectului faţă de pacient şi îşi #a îndeplini obligaţiunile sale. Disciplinarea! e ecutarea e actă a prescripţiilor medicului! sporirea constantă a ni#elului profesional şi de cultură sunt! calităţi indispensabile! pe care trebuie să le manifeste o asistentă medicală. )iind bine#oitoare! calmă! reţinută! ea #a acorda fiecărui pacient o atenţie personali%ată.

În relaţiile sale cu pacientul asistenta medicală #a e#ita orice familiarităţi. $ use recomandă folosirea abu%i#ă a cosmeticii. . Cau%a care determină iatrogenia este lipsa de cultură generală şi medicală! . +sistenta medicală #a purta un halat alb impecabil! o bonetă albă! care îi #a acopei părul! ciupici uşori! care se pot de%infecta şi cu care se #a deplasa fără %gomot. Pacienţii care #or necesita îngrijiri deosebite! fiind incapabili s*o facă singuri! asistenta medicală le #a acorda o atenţie sporită! încerc&nd să le uşure%e suferinţele. +sistenta medicală trebuie să posede următoarele calităţi' • demnitate • simpatie • acurateţe • disciplină • colegialitate • abilitate • competenţă • dăruie • spirit de iniţiati#ă şi obser#aţie • atitudine corectă faţă de bolna#i +utoritatea unei asistente medicale depinde în mare parte de aspectul ei e terior. Pacientul #a fi încurajat! i se #a crea o at!osferă agreabilă! în acelaşi timp asistenta medicală rămăn&nd tacticoasă şi reţinută. Cu#&ntul rostit #a linişti pacientul! îi #a tre%i speranţa spre însănătoşire.neori lucrătorii medicali nu ţin cont de iatrogenic. ( asemenea atitudine este intolerabilă. Cu#&ntului în procesul de tratatment îi re#ine un rol deosebit. "a urmea%ă să fie un model de curăţenie şi îngrijire! mai ales în ceea ce pri#eşte uniforma. Îmbrăcămintea medicală #a fi păstrată într*un dulap special! fiind inter%isă categoric scoaterea ei din spital.

(bligaţiile asistentei' • primeşte bolna#ii în spital • însoţeşte medicul în #i%ita medicală • menţine igiena indi#iduală a pacienţilor internaţi • supra#eghea%ă curăţenia în saloane • acordă atenţie deosebită bolna#ilor • determină indicii antropometrici ai pacientului • administrea%ă medicamentele prescrise de medic • efectuea%ă termometria şi înregistra%ă în foaia de temperatură • notea%ă în registrele de acti#itate prescripţiile medicale • recoltea%ă materialul biologic pentru in#estigaţii de laborator • însoţeşte pacienţii la ser#iciile de diagnosticare şi tratament • promo#ea%ă în r&ndurile pacienţilor modul sănătos de #iaţă • completea%ă condicile de farmacie • întreţine în ordine documentaţia medicală • asigură sterili%area utilajului medical şi a materialului de pansament În cadrul spitalului se duce e#idenţa următoarelor acte medicale' • registrul e#idenţei de internare a bolna#ilor şi de refu. Pregătindu*se de a #i%ita bolna#ul la domiciliu sau la locul de lucru! asistenta medicală #a face cunoştinţă cu situaţia familială! condiţiile de trai! profesia! comportamentul acestuia în familie.de spitali%are • fişa medicală a bolna#ului • fişa de e#idenţă a mişcărilor bolna#ilor şi a fondului de paturi din spital .graba şi lipsa de timp! comunicarea diagnosticului nefa#orabil.

( atenţie deosebită se #a acorda înregistrării stupefiantelor consumate. . +sistenta medicală #a a#ea grijă specială pentru crearea unei atmosfere de calm şi de bună dispo%iţie pacienţilor! manifest&nd responsabilitate. Pacienţii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care o societate dispune! în conformitate cu resursele umane! financiare şi materiale.05. După terminarea găr%ii! asistenta medicală nu pleacă p&nă nu transmite ser#iciul altei asistente.n sector responsabil din acti#itatea asistentei medicale este distribuirea medicamentelor pentru administrarea parenterală şi enterală.2013 I. . 6. +sistenta medicală #a fi foarte atentă! nu #a fi preocupată concomitent cu alte probleme.• foaia de temperatură • fişa de prescripţii medicale • registrul de e#idenţă a procedurilor • registrul de e#idenţă a acti#ităţilor de educaţie medicală +sistenta medicală de salon îndeplineşte prescripţiile de ordin medical! pregăteşte bolna#ii pentru in#estigaţii şi aplică tratamentul topic în conformitate cu indicaţiile date de medic.1 Drepturile Pacientului S25/13-17. Do%a! aspectul e terior al medicamentelor #or fi #erificate minuţios! #a e plica bolna#ului cum şi în ce mod urmea%ă a fi administrate. Dimineaţa asistenta de gardă face un raport despre desfăşurarea ser#iciului! starea de sănătate a bolna#ilor! îndeplinirea prescripţiilor medicale! starea igienică a secţiei.

În ca%ul în care pacientul necesită o inter#enţie medicală de urgenţă! consimţăm&ntul repre%entantului legal nu mai este necesar. C&nd pacientul nu îşi poate e prima #oinţa! dar este necesară o inter#enţie medicală de urgenţă! personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr*o e primare anterioară a #oinţei acestuia. Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al furni%orilor de ser#icii de sănătate. Pacientul are dreptul de a fi informat cu pri#ire la ser#iciile medicale disponibile! precum şi la modul de a le utili%a. Informaţiile se aduc la cunoştinţa pacientului într*un limbaj respectuos! clar! cu minimali%area terminologiei de specialitate. Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate! a inter#enţiilor medicale propuse! a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri! a alternati#elor e istente la procedurile propuse! inclusi# asupra neefectuării tratamentlui şi nerespectării recomandărilor medicale! precum şi cu pri#ire la date despre diagnostic şi prognostic.Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană! fără nici o discriminare. . II. . Pacientul are dreptul să refu%e sau să oprească o inter#enţie medicală asum&ndu*şi! în scris! răspunderea pentru deci%ia sa/ consecinţele refu%ului sau ale opririi actelor medicale trebuie e plicate pacientului. Pacientul ae dreptul să solicite şi să primească! la e ternare! un re%umat scris al in#estigaţiilor! diagnosticului! tratamentului şi îngrijirilor acordate pe perioada spitali%ării. III.udele şi prietenii pacientului pot fi informaţi despre e#oluţia in#estigaţiilor! diagnostic şi tratament cu acordul pacientului. Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitali%ării.

În ca%ul în care se cere consimţăm&ntul repre%entantului legal! pacientul trebuie să fie implicat în procesul de luare a deci%iei! at&t c&t permite capacitatea sa de înţelegere. Consimţăm&ntul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea! păstrarea! folosirea tuturor produselor biologice prele#ate din corpul său! în #ederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord. Consimţăm&ntul este obligatoriu în ca%ul participării în în#ăţăm&tul medical clinic şi la cercetarea ştiinţifică. 0oate informaţiile pri#ind starea pacientului! re%ultatele in#estigaţiilor! diagnosticul! prognosticul! tratamentul! datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia. Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într*o unitate medicală fără consimţăm&ntul său! cu e cepţia ca%urilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi e#itării unei culpe medicale. Comisia de arbitraj este constituită din trei medici pentru pacienţii internaţi în spitale şi din doi medici pentru pacienţii din ambulator. . $u pot fi folosite pentru cercetare ştiinţifică persoanele care nu sunt capabile să îşi e prime #oinţa! cu e cepţia obţinerii consimţăm&ntului de la repre%entantul legal şi dacă cercetarea este făcută şi în interesul pacientului. Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furni%ate numai în ca%ul în care pacientul îşi dă consimţăm&ntul e plicit sau dacă legea o cere în mod e pres. IV. În ca%ul în care furni%orii de ser#icii medicale consideră că inter#enţia este în interesul pacientului! iar repre%entantul legal refu%ă să îşi dea consimţăm&tul! deci%ia este declinată unei comisii de arbitraj.

Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate. 1unt considerate e cepţii ca%urile în care pacientul repre%intă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică. Dreptul femeii la #iaţă pre#alea%ă în ca%ul în care sarcina repre%intă un factor de risc major şi imediat pentru #iaţa mamei.În ca%ul în care informaţiile sunt necesare altor furni%ori de ser#icii medicale acreditaţi! implicaţi în tratamentul pacientului! acordarea consimţăm&ntului nu mai este obligatorie. Dreptul femeii de a hotărî dacă să aibă sau nu copii este garantat. VI. Pacientul! prin ser#iciile de sănătate! are dreptul să aleagă cele mai sigure metode pri#ind sănătatea reproducerii. 3a . (rice amestec în #iaţa pri#ată! familială a pacientului este inter%is! cu e cepţia ca%urilor în care această imi tiune influenţea%ă po%iti# diagnosticul! tratamentul ori îngrijirile acordate şi numai cu consimţăm&ntul pacientului. V. (rice pacient are dreptul la metode de planificare familială eficiente şi lipsite de riscuri. Pacientul are acces la datele medicale personale. În ca%ul în care furni%orii sunt obligaţi să recurgă la selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în număr limitat! selectarea se face numai pe criterii medicale. Pacientul are dreptul la informaţii! educaţie şi ser#icii necesare de%#oltării unei #ieţi se uale normale şi sănătăţii reproducerii! fără nici o discriminare. Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei! al prietenilor! de suport spiritual! material şi de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. Inter#enţiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă e istă condiţiile de dotare necesare şi personal acreditat. Criteriile medicale pri#ind selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de tratament se elaborea%ă numai de către 2inisterul 1ănătăţii şi )amilie.

Personalul medical sau nemedical din unităţile sanitare nu are dreptul să supună pacientul nici unei forme de presiune pentru a*l determina pe acesta să îl recompense%e altfel dec&t pre#ăd reglementările de plată legale din cadrul unităţii respecti#e. VII. . +utorităţile sanitare dau publicităţii! anual! rapoarte asupra respectării drepturilor pacientului! în care se compară situaţiile din diferite regiuni ale ţării! precum şi situaţia e istentă cu una optimă.solicitarea pacientului! în măsura posibilităţilor! mediul de îngrijire şi tratament #a fi creat cel mai aproape de cel familial. $erespectarea de către personalul medico*sanitar a confidenţialităţii datelor despre pacient şi a confidenţialităţiii actului medical! precum şi a celorlalte drepturi ale pacientului atrage! după ca%! răspunderea disciplinară! contra#enţională sau penală! conform pre#ederilor legale. După e ternare pacienţii au dreptul la ser#iciile comunitare disponibile. Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue p&nă la ameliorarea stării de sănătate sau p&nă la #indecare. VIII. Continuitatea îngrijirilor se asigură prin colaborarea şi parteneriatul dintre diferitele unităţi medicale publice şi nepublice! spitaliceşti şi ambulatorii! de specialitate sau de medicină generală! oferite de medici! cadre medii sau de alt personal calificat. Pacientul poate oferi angajaţilor sau unităţii unde a fost îngrijit plăţi suplimentare sau donaţii! cu respecatrea legii. Pacientul are dreptul să beneficie%e de asistenţa medicală de urgenţă! de asistenţa stomatologică de urgenţă şi de ser#icii farmaceutice! în program continuu. Pacientul internat are dreptul şi la ser#icii medicale acordate de către un medic acreditat din afara spitalului.

)urni%orii de ser#icii medicale sunt obligaţi să afişe%e la loc #i%ibil standardele proprii în conformitate cu normele de aplicare a legii.%ea&ilitarea care înseamnă un proces orientat spre scop şi limitat în timp! menit să*i permită persoanei cu handicap să atingă un ni#el funcţional .Pre$en#ia care semnifică măsurile îndreptate spre pre#enirea declanşării handicapurilor mintale! fi%ice şi sen%oriale 5pre#enţie primară6 sau spre pre#enirea incapacităţii! atunci aceasta apare ca re%ultat al consecinţelor negati#e fi%ice! psihologice şi sociale.2 Drepturile Persoanei cu S26/20-2!. Programul 2ondial de acţiune pri#ind persoanele cu handicap are ca obiecti#e' .05. andicapul 4 un de%a#antaj pentru o persoană 5re%ult&nd dintr*o deficienţă sau incapacitate6 care limitea%ă sau împiedică îndeplinirea unui rol care este normal depin%&nd de #&rstă! se ! factori sociali şi culturali! pentru acea persoană. Incapacitaea 4 orice restricţie sau lipsă 5re%ult&nd dintr*o deficienţă6 a capacităţii de a efectua o acti#itate în maniera sau în cadrul a ceea ce se consideră normal pentru fiinţa umană. . 7andicapul este o funcţie a relaţiei dintre persoanele cu incapacităţi şi mediul lor înconjurător 8 handicapul este pierderea sau limitarea oca%iilor de a lua parte la #iaţa comunităţii la un ni#el egal cu al celorlalţi. 6.2013 Definiţii' andicap De"icien#a 4 orice pierdere sau anomalie a structurii sau funcţiei psihologice! fi%iologice sau anatomice.

.'gali(area )anselor înseamnă procesul prin care sistemul general al societăţii 5mediul fi%ic şi cultural! condiţiile de locuit şi de transport! ser#iciile sociale şi de sănătate! #iaţa culturală şi socială! posibilităţile de recreere şi de practicare a sportului6 de#in accesibil tuturor. cuprinde ur*ătoarele tipuri de ser$iciidepistare! diagno%ă şi inter#enţie timpurie! îngrijire şi tratament medical! sfăturie şi asistenţă socială! psihologică şi de alte tipuri! pregătire în acti#ităţi de autoser#ire! mobilitate! comunicare şi abilităţi pentru acti#ităţi cotidiene! cu ser#icii speciale! în funcţie de cerinţe! furni%area prote%elor şi a altor echipamente! ser#icii speciali%ate de educaţie! ser#icii de recuperare profesională! pregătire profesională! angajare în ateliere de lucru deschise sau protejate.optim în plan mental! fi%ic şi9 sau social! furni%&ndu*i astfel cesteia mijloacele de a*şi schimba propria #iaţă. 'gali(area )anselor 2ediul este cel care hotărăşte ce efecte are o deficienţă sau o incapacitate asupra #ieţii cotidiene a persoanei. ( persoană este handicapată . %ea&ilitarea +recuperarea. Procesul poate include măsuri menite să compense%e pierederea unei funcţii şi alte măsuri cu scop de facilitare a adaptării sau readaptării sociale. Cele mai importante *ăsuri de pre$enire sunt' e#itarea ră%boiului! ameliorarea statututlui educaţional! economic şi social al celor mai puţin pri#legiate categorii de populaţie! ameliorarea obiceiurilor alimentare! ameliorarea ser#iciilor medicale de depistare şi diagnosticare precoce! planning familial! schimbarea stilului de #iaţă! promo#area unor familii şi colecti#ităţi mai bine informate şi mai puternice! reducerea accidentelor în industrie! rutiere şi domestice! controlul poluării mediului şi al u%ului şi abu%ului de droguri şi de alcool.

0oate persoanele cu handicap au drepturi egale! dar au şi obligaţii egale! de a contribui la construirea societăţii prin mobili%area tuturor resurselor lor.atunci c&nd i se refu%ă şansele în general accesibile în comunitate5#iaţa de familie! educaţie! angajarea în muncă! securitatea financiară şi personală! acti#itatea religioasă! acces la ser#iciile publice! libertatea de mişcare6.u#ernului de a aloca resurse! fonduri şi ser#icii grupurilor de%a#antajate ale populaţiei. . 1er#iciile! dotările şi acţiunile sociale e istente pentru pre#enirea handicapului! reabilitarea şi integrarea persoanelor cu handicap în societate sunt str&ns legate de dorinţa şi capacitatea societăţii şi . $e#oile fiecărui indi#id şi ale tuturor sunt de importanţă egală : aceste ne#oi trebuie să stea la ba%a planificării societăţilor şi trebuie folosite toate resursele astfel înc&t să se asigure pentru fiecare indi#id! şanse egale de participare. "ste ne#oie să să ne concentrăm asupra abilităţilor şi nu asupra disfuncţiilor persoanei cu handicap. Categoriile sociale cele mai #ulnerabile sunt femeile! copiii! #&rstnicii! refugiaţii! emigranţii.

(rice copil are dreptul la supra#ieţuire şi la de%#oltare.2013 3a <= noiembrie >?@? ($.nite cu pri#ire la Drepturile copilului se află interesul major al copilului. +rticolul A. . $umai în ca%uri e cepţionale! şi atunci pentru a asigura interesul superior al copilului! autorităţile pot separa copilul de părinţii săi. (rice ţară care refu%ă să proteje%e copiii care sunt maltrataţi! sau neglijea%ă necesităţile copiilor! încalcă legea.3 Drepturile .opilului S27/ 27-31. Copiii nu trebuie să fie #ictimele #reunei discriminări. +rticolul C. Interesul superior al copilului tre&uie să "ie /ntotdeauna pri*a prioritate. +rticolul >. 1tatele părţi #or sprijini reunificarea familiilor! prin acordarea de facilităţi pentru a părăsi sau intra în propria ţară.05. +rticolul ?. (rice copil are dreptul de a*şi cunoaşte ambii părinţi şi dreptul de a creşte într*un mediu familial sigur. a aprobat o Con#enţie asupra drepturilor copilului! care acum este lege internaţională. Copilul care nu trăieşte cu ambii părinţi are însă dreptul de a*i #edea în mod regulat. 3a ba%a Con#enţiei $aţiunilor . Copil înseamnă orice persoană din lume în #&rstă de p&nă la >@ ani. 0oţi copiii au aceleaşi drepturi. 1tatele părţi trebuie să încerce să pună în practică drepturile copilului! în limitele ma ime ale re%er#elor de care ispun. +rticolul <. +rticolul >=. +rticolul B.6. (rice copil are dreptul la un nume şi la o naţionalitate. Dacă aceste re%er#e nu sunt suficiente! se apelea%ă la cooperarea internaţională. 3egea copiilor declară #aloarea umană deplină pentru toţi copiii şi adolescenţii. +rticolul D. )iecare copil are dreptul de a trăi! de a creşte în siguranţă şi de a fi respectat pentru g&ndurile şi ideile sale.

. C&nd tribunalele sau autorităţile tratea%ă ca%uri în care sunt implicaţi copii! copilul îşi #a e prima opinia. +rticolul <=*<>. (rice copil are dreptul la asistenţă medicală. +dopţia trebuie supra#egheată şi trebuie încercată mai înt&i o soluţie naţională.n copil care aparţine unui grup minoritar sau populaţiei indigene are dreptul la propria lui cultură şi la practicarea propriei lui religii şi limbi. +rticolul >?. "ducaţia trebuie să pregătească copilul pentru #iaţă! să*i de%#olte respectul pentru drepturile omului şi să*l forme%e în spiritul înţelegerii! păcii şi toleranţei. Dreptul la e primare şi la asociere trebuie garantat oricărui copil. +rticolul A=. +rticolul <B. +rticolul <<. . +mbii părinţi au o responsabilitate primară comună în creşterea copilului! iar statul trebuie să*i spijine în această acţiune.ra#idele şi mamele au dreptul la asistenţă medicală. Interesul superior al copilului trebuie luat în considerare cu prioritate. Copilul are dreptul de a fi protejat împotri#a #iolenţei fi%ice şi maltratării. (rice copil care este separat de părinţi temporar sau definiti# are dreptul la îngrijire specială. (rice copil are dreptul de a*şi e prima opinia în toate chestiunile care îl pri#esc. (rice copil are dreptul la educaţie. Dacă copilul este adoptat în altă ţară! #or fi luate în considerare acordurile internaţionale. +rticolul <A. .n copil handicapat are dreptul la o #iaţă decentă şi deplină şi dreptul la îngrijire! educaţie şi instruire specială! precum şi asistenţă medicală.n copil refugiat are dreptul la protecţie şi sprijin. . În acest ca%! copilul are dreptul de a fi plasat într*o familie sau adoptat. . +rticolul <@*<?. +rticolul >@.+rticolul ><*>E. 0oate ţările trebuie să ia măsuri pentru a diminua mortalitatea infantilă şi pentru a lupta împotri#a bolilor şi malnutriţiei.

2013 . +rticolul AB. V&n%area! traficul şi răpirea copiilor trebuie împiedicate. (rice copil are dreptul la protecţie împotri#a folosirii drogurilor şi narcoticelor.n copil închis are dreptul la contacte şi #i%ite ale familiei. +rticolul AA. $ici un copil nu trebuie supus torturii sau altor tratamente crude sau degradante. Copilul nu trebuie implicat în producerea şi distribuţia lor. +rticolul A?.06. Copiii sub >E ani au dreptul de a refu%a înrolarea. +rticolul A<. +rticolul B<. (rice copil care a fost supus abu%ului şi e ploatării are dreptul la refacere fi%ică! psihică şi la reintegrare socială. (rice copil are dreptul la protecţie împotri#a e ploatării economice sau împotri#a muncii grele! care poate dăuna sau împiedica educaţia sau sănătatea copilului. (rice copil are dreptul la protecţie împotri#a e ploatării se uale şi a abu%ului se ual! inclusi# prostituţia şi pornografia. +rticolul A@. Copilul nu poate fi supus detenţiei pe #iaţă sau pedepsei capitale. +rticolul AE. 1tatele părţi îşi asumă obligaţia de a face larg cunoscute hotăr&rile acestei Con#enţii. $ici un copil sub #&rsta de >E ani nu poate participa direct în conflicte armate.! Drepturile 0olna$ului Psi1ic S22/03-07. 6.+rticolul A>. (rice copil are dreptul la joc! odihnă şi recreere şi la acti#ităţi culturale şi artistice potri#ite #&rstei copilului. . (rice copil care e pri#at de libertate trebuie tratat într*un mod uman şi corspun%ător. +rticolul AD. 3egile internaţionale umanitare pri#itoare la conflicte trebuie respectate.

(rice persoană atinsă de maladie mintală are dreptul să e ercite toate drepturile ci#ile! politice! economice! sociale şi culturale recunoscute în Declaraţia . (rice persoană atinsă de maladie mintală şi îngrijită ca atare trebuie tratată cu umanitate şi cu respectul inerent persoanei umane/ are dreptul să fie protejată contra oricărei forme de e ploatare economică! se uală sau alta! contra proastelor tratamente fi%ice şi degradante. Dacă datorită bolii mintale! o persoană nu are capacitatea juridică! #a fi numit un repre%entant legal 5consilier6. Conflictele familiale sau profesionale sau nonconformismul în raport cu #alorile morale! sociale! culturale! politice sau religioase care pre#alea%ă în societatea căreia îi aparţine persoana respecti#ă nu trebuie niciodată să fie factori determinanţi în diagnosticul de boală mintală. $imeni nu #a fi forţat să suporte un e amen medical pentru a determina dacă e atins de o boală mintală! dacă aceasta nu se face în scopul aplicării unei proceduri autori%ate de legislaţia naţională. (rice pacient are! în măsura posibilului! dreptul de a fi tratat şi îngrijit în mediul în care trăieşte! are dreptul la un tratament adaptat mediului său cultural. (rice persoană atinsă de boală psihică are! în măsura posibilului! dreptul să trăiască şi să muncească în s&nul societăţii. $u se poate decide că o persoană este atinsă de o boală mintală dec&t conform cu normele medicale acceptate pe plan internaţional. (rice persoană are dreptul la cele mai bune îngrijiri de sănătate mintală disponibile în cadrul sistemului de sănătate şi protecţie socială. .Persoanele atinse de maladii mintale sunt deosebit de #ulnerabile şi au ne#oie de protecţie specifică.ni#ersală a drepturilor omului. Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor ce pri#esc toate persoanele atinse de boală mintală trebuie să fie respectat.

(rice pacient trebuie să fie protejat de incon#enientele pe care i le*ar putea pro#oca medicamentele. 0ratamentul oricărui pacient trebuie să tindă să păstre%e şi să întărească autonomia personală. (rice pacient admis într*o secţie de sănătate mintală are dreptul la deplin respect al recunoaşterii ca persoană în toate circumstanţele #ieţii sale . 0ratamentul şi îngrijirile de care beneficia%ă pacientul trebuie să se fonde%e pe un program indi#idual discutat cu el! re#ă%ut în mod regulat! modificat la ne#oie şi aplicat de un personal calificat. $ici un tratament nu trebuie administrat unui pacient fără ca el să*şi fi dat consimţăm&ntul în cunoştinţă de cau%ă! cu e cepţia în care un practician de sănătate mintală conchide că acest tratament este urgent şi necesar pentru a pre#eni o #ătămare imediată sau iminentă a pacientului sau a altei persoane.ecurgerea la aceste metode nu trebuie să dure%e dec&t timpul necesar pentru acest efect. . Constr&ngerea fi%ică sau i%olarea pacientului nu trebuie utili%ată dec&t conform cu metodele oficiale aprobate ale secţiei de sănătate mintală şi doar dacă sunt singurele metode pentru a pre#eni o #ătămare imediată sau iminentă a pacientului sau a altuia. 0oate medicamentele trebuie să fie prescrise de un practician de sănătate mintală! abilitat legal! şi înscrise în foaia de obser#aţie a pacientului. +cest tratament nu trebuie să dure%e dec&t timpul necesar pentru efect. (rice pacient are dreptul să fie tratat în mediul cel mai puţin restricti# cu putinţă şi conform tratamentului cel mai puţin restricti# sau care să aducă cea mai mică atingere integrităţii sale şi care răspunde necesităţilor sale de sănătate şi necesităţii de a asigura securitatea fi%ică a altuia. (rice pacient supus constr&ngerii fi%ice sau i%olării trebuie să beneficie%e de condiţii umane şi trebuie să fie supra#egheat îndeaproape de un personal calificat. 0oate măsurile de constr&ngere fi%ică sau i%olare! moti#aţiile! natura şi întinderea lor trebuie să fie înscrise în )( a pacientului.

enerală! "d. +na 2untean : Psihologia de%#oltării umane! <.particulare! libertăţii de comunicare! libertăţii de religie. +ll! Fucureşti! <==A ?. Gtiinţifică! Fucureşti! C. Dicu +. 7a-es $. Pacientul trebuie să aibă acces la informaţiile care*l pri#esc şi care se găsesc în dosarele sale medicale şi 0i&liogra"ie>. 2unca efectuată de un pacient într*o secţie de sănătate mintală nu trebuie să permită e ploatarea. Dorina 1ălă#ăstru : Psihologia "ducaţiei D. (rice pacient internat obligatoriu poate pre%enta organului de re#i%ie o cerere de ieşire la inter#ale re%onabile. Dacă un pacient are ne#oie să fie îngrijit într*o secţie de sănătate mintală trebuie făcut totul pentru a se e#ita internarea obligatorie. Cosmo#ici +. : Introducere în Psihologie! "d. Chelcea 1. Polirom! Iaşi! <==E A. În nici un ca%! pacientul nu #a fi supus unei munci forţate.*Psihologie . )lorin 0udose : Psihologie medicală @. (rice pacient care nu este internat obligatoriu are dreptul să părăsească secţia oric&nd! cu e cepţia ca%ului în care sunt reunite condiţii ce justifică menţinerea ca internare obligatorie. Ionescu . +ndrei Cosmo#ici : Psihologie .enerală! "d. Polirom! Iaşi! <==E E. : 0ratat de psihologie medicală şi psihoterapie! "d. +dmiterea într*o secţie de sănătate mintală este administrată în acelaşi mod ca admiterea în orice altă secţie. : Comunicarea non#erbală'gesturi şi postură! "d.. Comunicare! Fucureşti! <==E B.* Introducere în psigologie! "d. Condiţiile de #iaţă în secţiile de sănătate mintală trebuie să fie c&t mai aproape posibil de #iaţa normală a persoanelor de aceeaşi #&rstă. +sHelepios! >??E .

: 2anual de psihologie generală! "d.7a-es : Introducere în Psihologie! "diţia a*III*a! "d. Didactică şi Pedagogică! Ilate 2ielu : )undamentele Psihologiei! "d.* Psihologia V&rstelor! "d.>=.ni#ersităţii! Fucureşti! >?DC Cluj*$apoca! >??> Fucureşti! >??A .ni#ersitară! 2ihai .enerală!Vol.+. +liter! )ocşani! >??@ Fucureşti >??E 0ipografia . : Procese cogniti#e! "d. 3ieur. >E. >@. >A.* Psihologie cogniti#ă! "d. ><. I cogniti#e! "d. >C. +ntet! Fucureşti! 2alin 0.olu : Fa%ele Psihologiei . +ll! Parot ). . >B. . 7umanitas! Fucureşti! Percuim V. 1incron! Gchiopu . >?. Polirom! Iaşi! <==A 2ielu Ilate :0ratat de Psihologie organi%aţională : managerială! 2ihai +niţei : )undamentele Psihologiei :mecanisme psihice 2ihai +niţei : )undamentele Psihologiei! "d. <=. "urostampa! <=== Popescu $e#eanu : Curs de Psihologie .enerale! "d.adu I.ni#ersitară! 2ihai . "conomică! Fucureşti! <=== 2odrea 2argareta : Psihologia în e emple şi modele e plicati#e! $icH.olu : Psihologie! clasa J! "d. >D. <E. Credis! Fucureşti! <==E Fucureşti! <=>= Fucureşti! <==B "d. :Introducere în Psihologia contemporană! "d. >>. <<. <A.. 0ehnică! Fucureşti! >??? 2iclea 2. <>. Polirom! Iaşi! <==? >??C #ol. :Psihologie 2edicală! "d. I şi II "d. : Introducere în Psihologie! ed. . <B.