Hy Leã Tình Yeâu

Xuaân Ñaøn

««j.ˆ« «« «« «« ˆ««« « «« , « « « « « «
b 24 ««j
ˆ« l
ˆ« ˆ«
««« =l
ˆ« j
k
=======================
&
l «j
ˆ« l «j
ˆ« . «k
ˆ« «ˆ« «ˆ« «j
ˆ« l _
ˆ« ˆ« «j
_«˙
1. Daâng Chuùa naøy ñaây baùnh
2. Daâng Chuùa naøy ñaây moái

röôïu, tinh hoa cuûa ñaát vôùi trôøi,
tình, yeâu nhau gaén keát suoát ñôøi,

«« «« « « «
««
««k
««« . ««
««
«ˆ« .

«
b « ««
«
«
ˆ
ˆ
«
«
«
·
·
ˆ
«
j
«
«
ˆ

«
ˆ«=l
j
j
«
«
«
l _««
l j.ˆ«
l
========================
&
ˆ« _
__««j.«ˆ k
_««j
_«ˆ .
_«««ˆ
«ˆ _
ñeïp oâi ñeïp tuyeät vôøi,
haèng mong ñöôïc neân ñoâi,

laø hy
nhö
leã chieàu xöa, nhö
khoâng rôøi nhöng maõi gaàn nhau, cho

«« , nœJ nœJ . « Jœ « «« ««
«
««j
b «« «« ««j
»
»
«
»
«
ˆ
ˆ
.
«
«
«
«
«
ˆ
ˆ
ˆ«=l
ˆ
j
»
»
«
»
«

«
ˆ
k
«
«
l j
l
» l »
»
========================
& j.ˆ« k
ˆ«
ˆ«
laø tình yeâu muoân
duø ñôøi bao traéc

thuôû, maõi maõi heïn öôùc daøi
trôû, kieáp soáng duø laém buoàn

laâu,
ñau,

daâng
yeâu

«« ««
«
«
«
b ««j
«
.
«
«
«
«
«
ˆ« k
ˆ« ˆ« ˆ« «« l ««˙« =l l
««« l «j
ˆ« «j
. k
========================
&
ˆ
«
ˆ« _«ˆ« ˆ«« l «ˆ« . _
_
_j
_«j
ˆ«
«ˆ
leân chung lôøi nguyeän caàu,
nhau mai naøy baïc ñaàu,

tình
tình

yeâu
yeâu

maõi
maõi

thaém
thaém

moät
moät

maàu.
maàu.

««
«
»
J
K
J
œ
,
œ
œ
œ
«
»
»
»
.
.
«
œ»»» »»
Jœ»
Jœ»»
Jœ» «ˆ« Jœ»»
œ»»
»»
»» «ˆ« ˆ«
»
» l »»
»
l & b »» k
l »»
========================
=l
l Daâng tình yeâu ñoâi l löùa (ô)
Chuùa l thöông gaén keát
troïn l
l
l _J»œ»» . Kœ»
l .
l
J
œ
œ
»
»
»
«
Jœ»»
Œ
»
»»
«j
ll ? b Œ
ll
ll »»
ˆ« =ll
»
========================
Khaán

xin Ngaøi

duû

thöông

beân

nhau

troïn

««
«
«
««
««ˆ« .
«
«
«
«
«
«
b nˆ««j« ««ˆ« .
ˆ
J

«
«
»
«
ˆ
«
ˆ
«
k
.
«
ˆ
j
«ˆ l
«
»
«ˆ« #ˆ« l
#ˆ« =
l&
l
========================
»
l
thuûy l chung son saét beân l nhau,
cuøng l
ñôøi,
l
l nœ»» .
l .
l
œ
»
œ
J
»
J
œ
»
»
Kœ»»
»»
Jœ»»
Jœ»»
»
ll ? b œ»»»
ll »
ll »»
»
»
========================
» =ll
ñôøi

thuûy

chung

ñoâi

ta

cuøng

«« ««
««
««k
Jœ»» .
Jœ»»
Jœ»»
b ««j.ˆ«
nœK»»
ˆ« «ˆ #ˆ««j
ˆ
«
˙
»
» =l
»
«
«
»
l&
l
l
========================
l
l Nhö röôïu nho baùnh l
qua
heát
nhöõng
saàu l ñau.
l
l ˙»
l
l

œ
»
»
J
œ
Œ
Œ
»»»
ll ? b »
ll »
ll
========================
=ll
qua

saàu

ñau.

Jœ»»
, œ»» œ»»»
«« œ» »»œ œ» .
«« Kœ»
œ»»
nœJ»» l
b
»
»
ˆ« »» » l »»
ˆ
j
j.
«
»
»
»
l&
l
» =
========================
l
l töø muoân vaøn lao l coâng, daâng l
mieán (ô)
keát
l
l .
l
l
_J»œ» .
Kœ»»
œ
»
»
œ
J
œ
œ
»
»
»
»
«
Jœ»»
»
»»
» =ll
«j
ll »»
ll ? b
ll »»
ˆ«
»
========================
Baùnh

mieán

vaø

röôïu

nho

khoå

coâng

daâng

U
«
«
«
»
»
œ
œ
«
«
«
» nœJ
» « ««
b
«j
ˆ« ˆ« ˆ«« «« l ««ˆ« . =”
«
«
j
j
l & »»»œ »» »»» œ»»» »» _
l
l
========================
ˆ
ˆ
«
«
«_j
ˆ
.
«
_
««ˆ
««ˆ
_j
l
l
l
l

Chuùa ñaây nhöõng maën noàng,
daâng leân hy leã tình yeâu.
l
l . Kœ» Jœ»
l œ»
l U. ”
Jœ»»

J
J
œ
œ
»
»
J
œ
œ
»
»
»
»
J
»
»
»
œ
»
»
» »
» ll »
» ll œ»»» =””
»» ll »»
ll ? b »
========================
Chuùa

ñoaøn con xin tieán daâng leân

leã

tình yeâu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful