You are on page 1of 10

J. D.

SALINGER:
“LOVAC U !ITU”

u toj su prozi suprotstavljena dva svijeta: svijet mladih i svijet odraslih . Salinger je utjecao na razvoj novog tip proze koja je nazvana prozom u trapericama.Proza u trapericama: Ovim svojim romanom izdanim 1951. pojavljuje se novi tip pripovjeda"a 2.. Obilje!ja te proze su: 1.

. obitelj i !kola kao temeljne dru!tvene jedinice u njemu izazivaju averziju (odbojnost) i on od njih bje"i. odsutnost zanimanja za velike probleme. ideologiju. vidljiv je pripovjeda!ev ironi!ni stav prema postoje"im dru#tvenim vrijednostima Temeljne $ivotne vrijednosti: ljubav i vjera kod Holdena ostaju tjelesna ljubav i ateizam. politiku 4.Proza u trapericama: 3.

nego "argonom mladih ljudi pa !esto koristi: po"tapalice psovke frazeme dje!ju logiku polisindetone a) b) c) d) e) . Pripovjeda! ne govori standardnim jezikom.Proza u trapericama: 5.

20. stolje!e . licu. nepouzdani pripovjeda# .pripovjeda# u 1. odnosno na psiholo"koj karakterizaciji .Moderni roman: .naglasak je na liku.fabula nije u prvom planu .

stolje!e – “Zlatarovo zlato” – primjer .va"nost fabule .pripovjeda$ u 3. sveznaju!i pripovjeda$ .psiholo#ko-socijalna karakterizacija likova .Tradicionalni roman: .19. licu.

Ideja: Mo!e li se "ovjek za#tititi i distancirati od hipokrizije (dvoli"nosti.” (Wilhelm Stekel – psihoanaliti"ar) . Antolini pi!e re"enicu: “Karakteristika nezrela "ovjeka je da #eli slavno poginuti za neku stvar. dok je karakteristika zrelog "ovjeka da za istu tu stvar smjerno #ivi. licemjerja)? Prof.

provalija je svijet odraslih. pripovjeda! htio biti lovac u "itu? Je li autor ovim romanom postao lovac u "itu? . dakle. Za$to bi.Simbolika naslova: S kojim (i !ijim) stihovima ima veze naslov romana? Citiraj dio teksta u kojem pripovjeda! govori kako bi htio biti lovac u "itu! #ito i provaliju mo"emo shvatiti metafori!ki: #ito je djetinjstvo.

.. ja moram iskrsnuti ! ...Simbolika naslova: “Stalno zami!ljam mnogo male djece kako se igraju u jednom velikom "itnom polju. !to mi je du"nost. nikog odraslog.. trebam uloviti svakoga tko se zaleti prema provaliji. A ja stojim na samom rubu jedne grozne provalije. ako netko tr$i ne gledaju#i kuda ide. mislim.. a nikoga u blizini. Na tisu#e male djece.ho#u re#i. Osim mene.

164. Da budem tako neki lovac u #itu. To je sve !to bih radio "itavog dana. .” str.Simbolika naslova: odnekud i uloviti ga.