You are on page 1of 1

Minggu :................

TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN 2.1 Persepsi Estetik

Hari :..............
STANDARD PEMBELAJARAN 2.2 Aplikasi seni 2.3 Ekspresi Kreatif

Tarikh : ..................
REFLEKSI/CATATAN 2.4 Apresiasi Seni

Pendidikan Seni Visual Tahun 4 .......................... Masa: ............................ Bidang: Tema : Tajuk :

EMK Keusahawanan, (EK1 ,EK2,EK4,EK5), TMK Kreativiti, inovasi dan Nilai Murni Bahan Bantu Belajar 1.Contoh : Hasil Karya Resis

Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat : (rujuk DSKP) 1. mengenal, memahami dan menyatakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat Resis. 2. mengaplikasikan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan teknik Resis. 3. menghasilkan hiasan dinding dengan menggunakan teknik Resis. 4. membuat apresiasi terhadap karya sendiri.

2.Media: Berus lukisan, palet, span, kertas lukisan, oil pastel dan cat air

Refleksi seramai ../... orang murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. .....orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.

Aktiviti P&P 1. Murid ditunjukkan contoh dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual (EK1). 2. Murid diberi penerangan tentang cara menghasilkan corak dengan mengaplikasikan teknik Resis(EK2). 3. Murid menghasilkan hiasan dinding dengan menggunakan teknik Resis(EK4). 4. Murid mempamer dan menceritakan karya seni sendiri dan rakan (EK5).

Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Resis berdasarkan 4 Standard Kandungan.