Modul Pengajaran Kemahiran Membaca SJK Tahun 4

TEMA TAJUK

EKONOMI Kolam Memancing Satu Malaysia Standard Kandungan 22 Membaca dan memahami !er"ataan# $rasa dan ayat dari!ada !elbagai sumber dengan sebutan yang betul Membaca dan memahami ayat dalam !eti"an mudah dari!ada !elbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul

FOKUS UTAMA

Standard Pembelajaran

22%

Pada a"hir !engajaran dan !embelajaran murid da!at& i OBJEKTIF ii i PENGISIAN KURIKULUM Membaca ayat dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul Membaca dan menja'ab soalan ber"aiatn !eti"an yang dibaca Pendidi"an Moral ii Nilai& Menghargai masa # berani iii EMK& Keusaha'anan i SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR Tatabahasa& (yat tunggal dan ayat majmu"

Ilmu& Matemati"

ii Sebutan dan intonasi

Peti"an# "ad gambar dan lam!iran a"ti)iti

11

i mana"ah "amu boleh memancing i"an+ TKP & -erbal .Modul Pengajaran Kemahiran Membaca SJK Tahun 4 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Mendengar dan Bertutur * 2 % Murid ditunju""an bebera!a "e!ing gambar i"an Murid menyebut jenis i"an yang di"etahui Murid menja'ab soalan yang di"emu"a"an oleh guru i (da"ah "amu !ernah memancing+ ii .am!iran *a /0ambar i"an .am!iran *b /0ambar memancing Mem a!a dan Menu"#$ Nilai & 1erani * 2 Murid diberi !eti"an i"lan Murid membaca !eti"an secara bacaan "uat dan murid lain diminta mendengar dengan teliti Sistem 1ahasa& Sebutan dan intonasi K1T & Pembelajaran Konte"stual .inguisti" PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Ilmu & Sains .am!iran 2 /Peti"an 12 .

embaran "erja * Pemu"#%an * 2 Murid menyusun !er"ataan menjadi ayat yang betul Murid membaca ayat berulang/ulang dengan sebutan yang betul K1 & Mengecam Sebutan dan intonasi .embaran "erja 2 AKTIVITI 13 PENGISIAN KURIKULUM CATATAN .Modul Pengajaran Kemahiran Membaca SJK Tahun 4 AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN % Murid dibimbing oleh guru untu" EMK & TMK membaca ayat dengan sebutan yang 1elajar melalui TMK betul Murid membaca !er"ataan yang su"ar "emudian diminta membaca !eti"an secara indi)idu Murid meruju" "amus untu" mencari ma"sud !er"ataan yang su"ar dalam mykamus Murid membina ayat berdasar"an !er"ataan yang diberi oleh guru Sistem 1ahasa& Tatabahasa& (yat tunggal dan ayat majmu" K1& Meruju" .am!iran 2 /Peti"an 4 * 2 % 2 4 2 3 4 Pen#"a#an * 2 % Murid diedar"an lembaran "erja * Murid membaca ayat mengi"ut urutan Murid menyusun cerita mengi"ut "ronologi dan menyalin semula ayat tersebut Sebutan dan intonasi .

embaran "erja % 14 .Modul Pengajaran Kemahiran Membaca SJK Tahun 4 Penga&aan Nilai& "erjasama * 2 % * Murid diedar"an lembaran "erja 2 Murid membaca ja'a!an yang disedia"an dengan sebutan yang betul Murid menyusun cerita mengi"ut urutan yang betul Murid membaca ayat mengi"ut urutan yang betul Sebutan dan intonasi K1 & Menjana idea .

am!iran *a Gam ar #'an 15 .Modul Pengajaran Kemahiran Membaca SJK Tahun 4 .

Modul Pengajaran Kemahiran Membaca SJK Tahun 4 .am!iran 2 Peti"an K("am Meman!#ng )Ma"a&$#a Kam*ung P(rtug#$+ U.am!iran *b .is"aun 2 7 a"an diberi"an "e!ada setia! !engunjung yang memancing selama 4 jam 16 .(ng Pa$#r+ Me"a'a Kolam Memancing *Malaysia mem!unyai em!at buah "olam memancing seluas la!an e"ar Kolam memancing ini dibu"a 24 jam sehari Jang"a masa minimum untu" setia! "emasu"an ialah tiga jam 1ayaran yang di"ena"an ialah 5M *2 66 sejam .

embaran "erja * Penilaian 1aca dan $ahami cerita mengi"ut urutan yang betul Pada !u"ul 4 66 !etang# -asanthi !ergi "e sungai untu" memancing i"an .ia memasang um!an !ada mata "ailnya 17"erana mem!eroleh i"an I"an -asanthi berasa gembira yang di!erolehnya boleh tali dijadi"an hidangan "eluarga Sele!as bebera!a minit# jorannya teganguntu" -asanthi menyenta! jorannya .ia juga memba'a joran Pada !u"ul 4 %6 !etang# dia mula memancing i"an .ot *44%# Jalan .8(lbu9uer9ue# Per"am!ungan Portugis# 42626 :jong Pasir# Mela"a .Modul Pengajaran Kemahiran Membaca SJK Tahun 4 Terda!at lebih dari!ada *6 jenis i"an di "olam tersebut (ntaranya ialah sia"a!# i"an "eli# !atin dan sebagainya *Malaysia Pancing Sdn 1hd .ia menda!at see"or i"an "eli .ia memasu""an um!an# mata "ail dan ma"anan "e dalam begnya .ia !ergi dengan menunggang basi"al -asanthi menyedia"an alatan untu" memancing i"an di rumahnya .

........................ 2 memancing (yat tunggal ..............................................embaran "erja 2 Pemulihan Susun dan baca !er"ataan di ba'ah su!aya menjadi ayat yang betul * Selvi memancing suka ikan .... dan ayat majmu" % di kola m ikan Mamat sungai menggoreng Ibu ikan di dapur ................................................ sebatang memba a 18 joran sungai ...........................................Modul Pengajaran Kemahiran Membaca SJK Tahun 4 ..............................

.........ia menda!at banya" "euntungan 1! ..........Modul Pengajaran Kemahiran Membaca SJK Tahun 4 4 "# $#ong ke .... ...................embaran "erja % Pengayaan 1aca dan susun cerita di ba'ah mengi"ut urutan yang betul - Kemudian# dia a"an !ergi "e gerai i"annya di !asar (h Seng seorang !eniaga yang amat te"un 5amai !elanggan su"a membeli i"an di gerai (h Seng ..........................

Modul Pengajaran Kemahiran Membaca SJK Tahun 4 Pada !u"ul 2 66 !agi# (h Seng bangun dari!ada tidur Pada !u"ul 3 66 !etang# dia bali" "e rumah untu" ma"an malam bersama "eluarganya .ia menjual i"an "embung# i"an tenggiri dan i"an "era!u (h Seng yang segar dengan harga Salin semula ayatmenjual di atas i"an/i"an su!aya menjadi urutan cerita yangyang betul ber!atutan Kemudian baca cerita tersebut 2% .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful