BAHAGIAN 1 NAMA PYD

PENETAPAN SASARAN KERJA TAHUNAN MOHD.HAIRUL BIN ABIDIN 860604-49-5439

Penetapan Sasaran Kerja Tahunan (PYD) dan PPD hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk prestasinya.

Bi
1

Ri!"#$%$! A#&i'i&i ( P)*+,# -%,!$)$i $#&i'i&i ( .)*+,#/
PENGURUSAN KURIKULUM
G0)0 M$&$., $+$)$! 1. Mera ncang menyedia dan melaksanakan rancangan mengajar tahunan dan rancangan mengajar harian bagi matapelajaran yang telah ditetapkan !leh pihak sek!lah. Menil ai dan merek!dkan prestasi pencapaian murid. #. Meny ediakan s!alan peperiksaan bagi matapelajaran yang terlibat seperti yang ditetapkan !leh Setiausaha Peperiksaan. Meny ediakan buku ringkasan mengajar yang lengkap dan menyerahkannya ke pejabat pada masa yang ditetapkan sepanjang sesi persek!lahan.

P,&0!+0# P),%&$%i -K0$!&i&i ( #0$ i&i ( 1$%$ ( #*%/

Matapelajaran yang diajar. (ahasa )nggeris Tahun # (# /emerlang) (ahasa )nggeris Tahun $ ($ /emerlang dan $ 0emilang) Pendidikan Mu1ik Tahun $ ($ 0emilang) Kuantiti. Kelas # /emerlang $ /emerlang $ 0emilang $ 0emilang 2umlah 3aktu 14 6 6 " (ilangan murid "5 "7 "" ""

".

$.

Kuantiti 8mpat kali setahun. Kualiti (erdasarkan Sukatan Pelajaran Kebangsaan dan 9SP yang ditetapkan !leh KPM. Kuantiti " kali setahun

%.

Meng endalikan Peperiksaan&'PPM dan 'jian Setara bagi mata pelajaran (ahasa )nggeris dan Penilaian (erasaskan Sek!lah (P(S) * Key in markah dalam S+PS !nline , SPP(S. Meng endalikan Kem Menggenggam (intang bagi kelas berikut.

-.

Page 1 of 6

Sains * . Melaksanakan pr!gram panitia yang telah dirancang. Kualiti. Minit mesyuarat >ek!d pencapaian murid bagi mata pelajaran (ahasa )nggeris tahun $ keseluruhannya. Mengendalikan urusan dan membuat penara?an keselamatan Kuantiti Page 2 of 6 .&i$0%$2$ P$!i&i$ B$2$%$ I!"".kali setahun 6. ". Mengendalikan Pentaksiran :isan (erasaskan Sek!lah (S(. Merek!d dan melap!rkan akti=iti panitia kepada Ketua Panitia dan juga Pentadbir Sek!lah. K. Merancang bersama<sama ja3atankuasa panitia untuk menggerakkan akti=iti panitia sepanjang tahun "41#.!3i3i#$! M04i# 1. Kualiti. S. (ertanggungja3ab ke atas pengurusan rek!d pencapaian matapelajaran (ahasa )nggeris tahun $. • • :ap!ran separuh penggal dan lap!ran tahunan. " PENGURUSAN HAL EH5AL MURID 1. Kualiti Mengikut Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan yang telah ditetapkan.+) bagi mata pelajaran (ahasa )nggeris Tahun $. $. Minit mesyuarat ".0emilang Kuantiti .)i% 1. Merancang bersama<sama ja3atankuasa panitia untuk menggerakkan akti=iti panitia sepanjang tahun "41#.&0$ P$!i&i$ P. Melaksanakan pr!gram panitia yang telah dirancang. • • • :ap!ran separuh penggal dan lap!ran tahunan. #.

".  Membantu merangka tak3im k!kurikulum sek!lah.  Mengurus b!rang penda?taran murid menyertai Kej!hanan .  Mengurus kertas kerja Perkhemahan 'nit (eruni?!rm "41#.  Mengemaskini semua ?ail k!kurikulum untuk pemantauan seperti pemantauan sempena Pr!gram Pengarah Turun Padang dan Ae3 Deal. 0uru penasihat bagi kelab dan persatuan berikut.  Membuat kertas kerja untuk beberapa akti=iti k!kurikulum.  Mengurus data )nstrumen (ancian Prasarana dan Pr!gram Sukan Sek!lah ()<KePs)  Membuat lap!ran bertulis Sambutan 9ari Kemerdekaan untuk diserahkan kepada PPD.  Mengurus data murid bagi kelab dan persatuan unit beruni?!rm sukan dan permainan serta rumah sukan. Mengendalikan aplikasi online Sistem Salahlaku Disiplin Murid Tiga kali setahun Kuantiti Sepanjang Tahun # PENGURUSAN KO-KURIKULUM 1.  Mengurus perlaksanaan Kui1 1 Murid 1 Sukan.  Membuat penilaian k!kurikulum untuk setiap murid tahun .dan mengeluarkan sijil penilaian k!kurikulum. a) Kelab b!la baling Kuantiti Perjumpaan 1" kali setahun Kualiti Mendapat tempat ketiga dalam Pesta (!la (aling Peringkat Daerah MSSD Kulai bagi kateg!ri perempuan 1" tahun. ".sek!lah menggunakan aplikasi online Sistem Penara?an Keselamatan Sek!lah (SPKS).lahraga MSSM @!n Tenggara.  Mengurus urusan surat<menyurat kepada sek!lah agama dan surat kebenaran ibu bapa. Page 3 of 6 .  Membuat Pelan Perancangan Strategik K!kurikulum. Setiausaha K!kurikulum Kuantiti Sepanjang Tahun Kualiti  Membentuk carta !rganisasi k!kurikulum.  Menyediakan minit mesyuarat.

d) >umah Sukan (endahara (Merah) Kuantiti Sekali setahun Kualiti Melatih murid untuk menyertai Kej!hanan . Memantau ralat 8M)S sek!lah. e) Pertandingan merentas desa 1 Murid 1 Sukan . Menjadi 2urulatih Pasukan (!la (aling Daerah dan memba3a murid seramai % !rang yang layak me3akili daerah ke Pesta (!la (aling Peringkat Aegeri MSS2. Karni=al 1 Murid 1 Sukan.lahraga SKSS ke<"6 >umah Merah mendapat tempat kedua secara keseluruhan mengikut pingat dan mata. b) Tunas Kadet >emaja Sek!lah Kuantiti Perjumpaan 15 kali setahun Kualiti Melatih murid tentang ka3ad kaki dan ketrampilan se!rang ahli Tunas Kadet >emaja Sek!lah c) Persatuan (ahasa )nggeris Kuantiti Perjumpaan 1" kali setahun Kualiti Melatih murid untuk menyertai Pertandingan (ercerita dalam (ahasa )nggeris untuk me3akili sek!lah ke peringkat 1!n. Pen!l!ng 0uru Data Kualiti Merek!d data guru dan murid ke dalam Sistem Maklumat 8M)S. 2!han Perbarisan sempena Kej!hanan . Mengurus latihan murid untuk Kuantiti Page 4 of 6 . ". Kuantiti Sekali Setahun $ PENGURUSAN AM 1.:ayak ke Suku +khir dalam Pesta (!la (aling Peringkat Daerah MSSD Kulai bagi kateg!ri lelaki 1" tahun.lahraga SKSS ke<"6. Memastikan data bilangan 3aktu mengajar setiap guru dan data pengalaman mengajar guru lengkap.

1 kali setahun.. Sukan Tahunan ".. Majlis Maulidur >asul %. 1 Murid 1 Sukan 11. Perkhemahan >)M'P Kuantiti 1 kali setahun. 1 kali setahun. S!lat 9ajat 'PS> 6. 1 kali setahun. Tandatangan Pega3ai Penilai Pertama Page 5 of 6 . Sekali Setahun #.lahraga MSSM @!n Tenggara. Majlis Sambutan Maal 9ijrah #. $ kali setahun.. %. 1 kali setahun. 1 kali setahun. 1 kali setahun... 1 kali setahun. Sambutan 9ari 0uru $. Mengendalikan tugas 0uru (ertugas Mingguan. Melaksanakan tugas sebagai 0uru Kelas $ 0emilang.. # kali setahun 1 kali setahun. Kem Menggenggam (intang ('PS>) 14..Kej!hanan . 1 kali setahun. CCCCCCCCCCC.. 1 kali setahun. Sambutan 9ari Kemerdekaan 5. 1 kali setahun. 1 kali setahun... Majlis +nugerah /emerlang 1%. 1 kali setahun. 1 kali setahun. Pr!gram )hyaB >amadhan 7.. Kuantiti Tiga kali setahun. Pega3ai Kej!hanan . $.. Majlis Serah )lmu Tahun 1#. Perkhemahan 'nit (eruni?!rm 1$.lahraga MSSD Kulai. 1 Murid 1 +kaun 1". Mesyuarat +gung P)(0 -. % JA5ATANKUASA PENGURUSAN Kuantiti Sekali Setahun Kuantiti Dari bulan 2anuari hingga A!=ember 1..lahraga MSSM @!n Tenggara 1-. Pega3ai Kej!hanan . 16. Tandatangan Pega3ai Yang Dinilai CCCCCCCCCCCCCC. Mengendalikan :a3atan Tahun sebagai 0uru Pengiring..

Tarikh . CCCCCCCCC Tarikh .. CCCCCCCCCCC. Page 6 of 6 ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful