You are on page 1of 9

BALŠIĆI (preuzeto iz knjige Istorijski leksikon Crne Gore

)

il# 1r#n"usk# prin"ez#( 2 njenoj slu8.l#sni gospo$#ri! prizn#ju*i s#'o 1or'#lno %l#st srpskog "#r#( /u)#no% n#slje$nik! "#r 2ro)! prizn#je B#l)i*i'# potpunu %l#st u &eti! p# u po%elji iz 1360( g#r#ntuje $u.elen# je po <#ti B#l)i"u posl#l# pis'o $u.ili je$n# o$ n#j'o*niji.poro$i"#( . .ro%#ns#)( .erino'! k"erko' #l.ro%#3ko' knezu! )to s%je$o3i $# je rije3 : 3o%jeku iz njenog neposre$nog okru8enj#( .rip#$#li su #ristokr#tsko' st#le8u! # nji-o%o prezi'e .io gospo$#r &ete o$ 1360( $o .elen#! 8en# kr#lj# 2ro)# I! koj# je .BALŠIĆI (1360-14 1)! "rnogorsk# sre$njo%jeko%n# $in#stij# ($rug# po re$u)! koj# je %l#$#l# &eto' o$ 1360( $o 14 1( go$ine( B#l)i*i su u %rije'e %l#$#%ine +e'#nji*# &eto'! .ez koje ne .or#%i srpsk# kr#lji"# .#nskog %elik#)# .io je B#l)# I! koji je i'#o tri sin#= 4tr#"i'ir# (u'ro 135 )! /ur#># I (u'ro 1356) i B#l)u II (poginuo 1360)( 4tr#"i'ir je .io o8enjen .ro%#3ki' trgo%"i'# sigurno puto%#nje n# teritoriji 4rpskog "#rst%# i na Zetu na Balšiće ili na državu kneza Vojislava.i n#l#zio se i <#te B#l)i*! koji je pr%i B#l)i* iz &ete koji se po'inje u iz%ori'#( <#j# 1304( kr#lji"# .ostoje pretpost#%ke i $# su se B#l)i*i k#snije oro$ili s +e'#nji*i'#! )to i.rogon# /uk#>in#! i s njo' je i'#o sin# /ur#>#! koji je .%l#stelinski.ilo je $e 9: ($e B#u-l$8 ili $e B#u$8)( B#l)i*i u &etu $ol#ze u %rije'e k#$# u njoj st#lno .je uz$iglo u o$nosu n# ost#le zetske 1eu$#l"e i $#lo i' ekono'sku i politi3ku 'o* .i 'ogli o%l#$#ti &eto'( 2 %rije'e k#$# B#l)i*i preuzi'#ju %l#st u &eti! n# 3elu poro$i"e .oro$i"# B#l)i" je u &etu $o)l# kr#je' 13( %ijek# (1 5 -1 60)! i to iz 7r#n"uske (.oslije s'rti "#r# /u)#n# (1300) B#l)i*i post#ju o.

elenu! k#snije 8enu 4te1#n# Duk3i*# Cos#3e! i Eo$oru! koj# se u$#l# z# .og n#p#$# n# Cotor B#l)i*e je <let#3k# repu.#nski %l#stelin C#rlo Eopij# suprotst#%io se po-o$u B#l)i*# n# o%#j gr#$( Eopij# je 3#k uspio i $# u je$no' suko.os#nskog %oj%o$u 4#n$#lj# @r#ni*# (1411)( ?ur#>e% i .o%#n# o$ D#lone! # z#ti' .#nskog 1eu$#l"# +ikite A:pijB! # z#ti' Boljo'! k*erko' Coje &#k#rije( Iz $%# .ez %e"eg uspje-#( Bezuspje)ni n#p#$ n# Cotor nije s#'o $onio B#l)i*i'# %ojni3ke i '#terij#lne gu.r#k# i'#o je je$nu k"er( .i u isto %rije'e .1403( go$ine! po$ i'eno' ?ur#> II 4tr#"i'iro%i* B#l)i*( ?ur#> II 4tr#"i'iro%i* B#l)i* je .eleno'! k*erko' G#$osl#%# @l#pen#( Iz o%og .re$%o>eni /ur#>o' I! B#l)i*i su po3etko' 136 ( o%l#$#li /ri%#sto'! # z#ti' i 2l"inje'! $# .etr# Dojs#li"#( /rugi sin B#l)e I! ?ur#> I! %l#$#o je &eto' jo) z# o3e%og 8i%ot#! o$ 136 ( $o 1356( go$ine( Bio je n#jprije o8enjen Fli%ero'! k"erko' Duk#)in# <rnj#%3e%i*#! # z#ti' Eeo$oro'! k"erko' $espot# /ej#n#( Iz o%# $%# .li"i se u osu$i B#l)i*# pri$ru8io p#p# 2r.oto'"i B#l)i*# poslje$nji put se po'inju oko 1000( go$ine( Gr.i ?ur#># B#l)i*#( <ir iz'e>u B#l)i*# i C#rl# Eopije sklopljen je tek 1366( go$ine! k#$# je ?ur#> i oslo.neprij#telj#! # Gepu.io je B#l)# III! poslje$nji %l#$#r iz $in#stije B#l)i*! koji je upr#%lj#o &eto' o$ 1403( $o 14 1( go$ine( B#l)# III je n#prije .lik# st#%il# n# listu s%oji.elj#no%i*#! koj# se poslije njego%e s'rti u$#l# z# .io n#jprije o8enjen Co'nino'! k*erko' $espot# .r#k# i'#o je troje $je"e sin#! 3ije i'e nije pozn#to! i k*erke= .ezuspje)no poku)#%#li $# os%oje Cotor( +#kon os%#j#nj# /ri%#st# i 2l"inj#! B#l)i*i su se okrenuli /r#3u (1363)! #li st%#ri nijesu i)le 8eljeni' toko'( Al.io o8enjen <#ro'! k*erko' #l.itke! %e" i' je prouzroko%#o i ne'#lu politi3ku )tetu( &.#n D i srpski "#r 2ro) 3iju je %r-o%nu %l#st Cotor t#$# prizn#%#o( 4%i .eleno'! k*erko' srpskog knez# L#z#r# @re.o>en( 2spost#%lj#nje 'ir# s Eopijo' u3inilo je sigurno' gr#ni"u $r8#%e B#l)i*# pre'# /ri'u! )to i' je o'ogu*ilo $# se potpuno pos%ete s%o' $#%n#)nje' "ilju os%#j#nju Cotor#( &#to su B#l)i*i toko' 1365( opsje$#li Cotor! #li i o%og put# .r#k# ?ur#> I je i'#o 3et%oro $je"e( Ere"i sin B#l)e I! koji je i'#o %l#$#rsko i'e B#l)# II! upr#%lj#o je &eto' o$ 1356( $o 1360( go$ine( B#l)# II je .elenin sin .io o8enjen . $in#stije B#l)i*# Durađ I Balšić (136 -1356)( .u z#ro.

ili Ber#t i D#lonu( Go$inu $#n# k#snije! poslije slo'# +ikole Alto'#no%i*# (1353)! /ur#> je z#uzeo i njego%e o.%l#$#r#( Djero%#tno z.i proti% z#-u'skor#)kog %elik#)# +ikole Alto'#no%i*#! p# su poslije pogi.i ne$ugo n#kon tog#! z#-%#ljuju*i 8eni$.rizren#( 2 posje$u B#l)i*# .ije kr#lj# Duk#)in# n# <#ri"i (1351)! z#uzeli njego%e o.i li g# o$.l#sti( Eoko' 1351( i 135 ( go$ine! /ur#> B#l)i* je z#uzeo /e3#ne! .elj#no%i*#( +# t#j n#3in stupio je u poro$i3ne %eze i s 'o*ni' Duko' Br#nko%i"e'! koji je t#ko>e .#nski %elik#) C#rlo Eopij#! # .ro%niku i Ere.# $%ije %ojske $o)lo je n# 4#ursko' polju! ne$#leko o$ Ber#t#( 2 toj .r#nu Ber#t#! B#l)# II je poginuo( .koji je /ur#> B#l)i* $o8i%io po$ Cotoro'! u.i B#l)e II s# k"erko' %#lonskog $espot# .io n# 3elu &ete! koristio je titulu gospodar (dominus).ili su s%i pri'orski gr#$o%i osi' Cotor# (2l"inj! B#r! Bu$%#! C#%t#t)! te Lje)! /#nj! /ri%#st! .l#sni gospo$#ri( /r8#%# B#l)i"# prostir#l# se o$ $onjeg tok# rijeke <#*e $o /u.1403) *e n# po3etku %l#$#%ine poku)#ti $# oj#3# s%oj polo8#j u &eti pri.l#8en je os%#j#nje' ze'lje kr#lj# Duk#)in#( 4 kr#lje' Duk#)ino'! kog# je "#r 2ro) progl#sio z# s#%l#$#r# 1360( go$ine! B#l)i*i su .or#8en u .pre'# /r#3u( Djero%#tno pr%i.oslije s'rti B#l)e II postepeno se su8#%# teritorij# $r8#%e B#l)i*#! p# /r#3! koji je kr#tko %rije'e . ?ur#> B#l)i* %l#$#o je &eto' $o 1356( go$ine( Balša II Balšić (1356-1360)( .io zet knez# L#z#r#( .og tog# ?ur#> se 1366( go$ine i o8enio k*erko' srpskog knez# L#z#r# @re.rizren! .r#"# /uk#>ini( E#$# je u po$lo%*ensko' $ijelu &ete osn#8il# i poro$i"# Crnoje%i*! koj# *e s%e %i)e pok#zi%#ti 8elju z# s#'ost#lno)*u( +#slje$niku B#l)e II! njego%o' sino%"u /ur#>u II 4tr#"i'iro%i*u B#l)i*u! sinu 4tr#"i'ir# B#l)i*#! ne*e .#%lj#nje' po$r)ke susje$ni.li8i gr#ni"#'# $r8#%e B#l)i*# i prip#j#nje' Cotor#! koji je .oslije s'rti /ur#># B#l)i*# n# 3elo &ete $o)#o je B#l)# II! n#j'l#>i B#l)in sin( +jego%# %l#$#%in# po3el# je u $ost# te)ki' okolnosti'#! jer se &et# n#l#zil# u neprij#teljski' o$nosi'# s .io u njeno' s#st#%u! preuzi'# #l.iti ni'#lo l#ko $# u &eti po%r#ti %l#st koju su njego%i pret-o$ni"i i'#li( "urađ II 4tr#"i'iro%i* B#l)i* (1360.ili %l#st i n#$ Bu$%o'! &#$ri'o' i Lje)o'( Bu$%o' su z#%l#$#l# .o%#n#! B#l)i*i $o.ili s#%ezni"i u .je$o'( .'jese"i 1360( go$ine B#l)# II je uspio $# z#gospo$#ri /r#3o'! # z#ti' Ber#to' i D#lono'( C#o gospo$#r o%i.ostoje t%r$nje i $# se ?ur#> II t#$# iz'irio s Eur"i'#! ne .i"iozne poro$i"e( /# .# oko gr#$#( E#j suko.retenzije n# Cotor t#$# *e isk#z#ti i B#l)# II! p# *e iz'e>u njeg# i kr#lj# E%rtk# uskoro $o"i $o suko.io po$ no'in#lno' %l#)*u ug#rskog kr#lj#( . "e tr#j#ti o$ 136 ( $o 1364( go$ine! i z#%r)i*e se E%rtko%o' po.l#sti pre'# /u.e*( Gr#ni"# $r8#%e B#l)i*# n# sje%eru nije prel#zil# liniju Bu$o)-<#g#nik-Co'o%i-<okr# pl#nin#( ?ur#$ B#l)i"! koji je t#$# .iti $ugog %ijek#( De" sre$ino' septe'.i li u nji'# n#)#o .i"i z# o$.rizren i .o.n#p#$# sigurnije z#)titili! Cotor#ni! koji su $o t#$# prizn#%#li %l#st HIrI 2ro)#! o$lu3uju $# prizn#ju %r-o%nu %l#st ug#rskog kr#lj#( +euspje.rizren i .e* os%#j# Duk Br#nko%i"( B#l)i*i su izgu.l#sti! B#l)# II je uzeo titulu duka Dra ki! #li njego%# %l#st o%$je ne*e .or.oni su! "ijene*i pr%enst%eno trgo%#3ki i ekono'ski zn#3#j Cotor#! po-o$ B#l)i*# s'#tr#li $rsko' #%#nturo' je$ne #'.inje! Con#%le i /r#3e%i"u( Cr#lj E%rtko je poku)#o $# se pri.os#nski' kr#lje' E%rtko' koji joj je preoteo Ere.ri'orju! B#l)# II poku)#%# $# u3%rsti s%oju %l#st n# $rugoj str#ni .ro%nik#! i o$ Lo%*en# $o .r#nio( /o suko.inje)! koje "e ost#ti po$ %l#)*u B#l)i*# tek nekoliko go$in#( F%i' os%#j#nji'#! B#l)i"i su post#li n#j'o*niji o.o$gori"#! .r#"# 4#k#t! # &#$ri'o' i Lje)o'! .r# 1360( n# Ber#t *e n#p#sti Eur"i( 4 ne%eliki' o$re$o' %ojnik#! B#l)# II je iz /r#3# krenuo pre'# Ber#tu ne .i se o$ o%#k%i.e*! $# .i)nji"i (Con#%li! /r#3e%i"#! Ere.

E%rtk#( 2pl#)eni o$ Eur#k#! s%i oni *e pri8eljki%#ti z#je$ni3ki spor#zu'( Bos#nski kr#lj E%rtko je 3#k sl#o iz#sl#nike ?ur#>u II ne .il# je n# njego%oj str#ni( /# .il# je 'nogostruko '#nj# o$ pri-o$# koje su $#%#li o%i gr#$o%i! #li je ?ur#> zn#o $# te pri-o$e ne .preten$o%#ti( &# uz%r#t! Gepu.li"i ustupljeni na vje na vremena! s pr#%o' $# slo.li"i 'og#o . ?ur#> II nije s#'o iskoristio $# se oslo.e iz 4k#$r# i /ri%#st#! 'let#3koj trgo%ini nije .ilo o$ pose.lik# je pri-%#til# ?ur#>e%u ponu$u! s'#tr#ju*i $# su o%i gr#$o%i ne s#'o pre$str#8# njeni' pri'orski' posje$i'#! %e* i .il# po$ijeljen# iz'e>u s%e sn#8niji.ezop#sni' njego%og n#j%e*eg neprij#telj# ."#rin# koje su uti"#le n# "ijenu ro.e*#nje $# ne*e $oz%oliti $#! koriste*i njenu teritoriju! .u$u"M# sre$i)t# %eliki. s Gepu.potpis#n! gr#$o%i su <let#3koj repu.i ost#lo 'nogo! JBr .%elik#)# ugro8#%# zetsku $r8#%u( ?ur#>u II! o%o je o'ogu*ilo $# se o.i iskoristiti $# o$ nje $o.i 4k#$#r i /ri%#st ost#li u njego%oj %l#sti( 2stup#nje' Gepu.#%ez#! %e* i $# po%r#ti s%oje gr#$o%e= 4k#$#r! /ri%#st! 4%eti 4r> i /#nj( 2 o%o' po-o$u %ojni3k# sre*# .e i s%oje tek %r#*ene posje$e osigur#o o$ Eur#k#! /ur#> II je ponu$io <let#3koj repu.i li u3%rstio s%oju osl#.io je $ugotr#jniji i sigu'iji( I )to je z# /ur#># II .i"i (136K) /ur#> II B#l)i" nije u3est%o%#o( +#$#nje $# *e k#o turski )ti*enik uspjeti $# oj#3# s%oju %l#st u &eti! pok#z#lo se nere#lni'( Li' su Eur"i okon3#li s%oju %ojnu #k"iju! z#tr#8ili su o$ ?ur#># $# i' pre$# goto%o polo%inu s%oje teritorije( /ur#> je uz#lu$ poku)#o $# prego%#r# s# skopski' s#n$8#k-.poslo%#( .og njene ekono'ske politike u o%i' o.ne %#8nosti= ustup#nje 4k#$r# i /ri%#st# Gepu.o3etko' 13K6( <let#3k# repu.i li ut%r$io 'ir iz'e>u njeg# i zetskog %l#$#r#( I /ur#>u II je t#j 'ir o$go%#r#o! ne .ilo koji o$ o.i g# u%uk#o u r#t s Eur"i'#( /# je prist#o $# s knezo' L#z#ro'! Duko' Br#nko%i*e' i kr#lje' E%rtko' sklopi spor#zu' proti% Eur#k# i krene n# Coso%o! njego%# politi3k# su$.u proti% kr#lj# E%rtk#( 4%e o%e ko'.s#%eznik# z# .#%ez#o $# ni on! niti njego%i n#slje$ni"i! nik#$# ne*e n# nji.o.po%r#te! p# je stog# o$lu3io $# iz# go$i)nju pro%iziju ustupi <let#3koj repu.li"i 4k#$#r! /ri%#st i 4%( 4r>! s ti' $# 'u on# k#o n#$okn#$u z# t# 'jest# go$i)nje ispl#*uje 1(000 $uk#t#( &etski %l#$#r je o3ito zn#o $# o%e gr#$o%e ne 'o8e o$r8#ti ukoliko Eur"i krenu $# i.i .lik# je ?ur#>u i njego%i' n#slje$ni"i'# $#l# 'let#3ko ple'st%o! pr#%o uto3i)t# n# 'let#3koj teritoriji! -ilj#$u $uk#t# go$i)nje pro%izije i o.l#sni.ili z#uzeti r#to%#nje' s 2g#ri'#( 2g#rskoturski suko.i se.li"i! pri-o$ o$ nji.og ni8i.rzo je $o)#o u suko.ljenu %l#st u ze'lji! #li on ni po koju "ijenu nije 8elio s#%ez koji .r#3un# s G#$i3e' Crnoje%i*e'! n#jop#sniji' proti%niko' u ze'lji( Cr#je' #pril# 13K6( ?ur#> je n#p#o n# G#$i3# Crnoje%i*#! por#zio njego%u %ojsku! # G#$i3# u.l#snigospo$#r# u &eti( 2 Coso%skoj ..eg g# je st#%io u prit%or! z#prijeti%)i $# *e iz prit%or# izi"i tek k#$# sult#nu ustupi tr#8ene o.in#"ije ne"e ?ur#>u II 'nogo koristiti! JBr *e turski pro$or n# B#lk#n toko' 1366( i 136K( go$ine! u3initi .o$no r#spol#8e s%i' gr#$ski' pri-o$i'#( ?ur#> se o.eskorisni' njego%e srpske s#%eznike! # .io( 4#%ezni)t%o B#l)i*# s Dene"ijo'! o$ kog# je zetski %l#$#r ispo3etk# i'#o ne'#likoristi! ne*e $ugo tr#j#ti( 2.ije neke politi3ke pri%ilegije( .o$io tek 13K0( go$ine! u %rije'e $ok su Eur"i .l#sti'#( 4ni8#%#nje' "#rin# i t#ksi u 4k#$ru i /ri%#stu! Gepu.in# i'#l# .re'# ugo%oru koji je iz'e>u nji.trgo%#3ki.lik# je ugrozil# 'onopolsku trgo%inu koju su %o$ili B#l)i*i! # ti'e i pri-o$e zetske $r8#%e( &.i $ugo u8i%#o ukoliko .l#sti( +e'#ju*i ku$! ?ur#> II je kr#je' 13K ( go$ine prist#o $# Eur"i'# ustupi 4k#$#r! /ri%#st i 4%eti 4r>! te $# sult#nu pl#*# go$i)nji $#n#k( Eurskog %#z#lst%# ?ur#> II se oslo.or.i nesl#%#n kr#j( F$ njego%e ze'lje z#sigurno ne .z#-tje%#( +e 8ele*i ni $# r#spr#%lj# o njego%i' ponu$#'#! s#n$8#k-.li"i( Er#8en# su'# .o$i %#z#lni.ego' oko o%i.liko' z.o.

elen# je pre'# njoj o$#%no g#jil# neprij#teljst%o( .#'#! jer su one izre3ene u %rije'e k#$# se Gepu.le'i'#! 'let#3ki 4en#t je o$go%#r#o kurto#zno i neo.elen#! k*er srpskog knez# L#z#r#( +jen potpuni uti"#j n# politiku &ete isk#z#o se o$'#.i nije i'#o politi3kog iskust%#! &eto' je 1#kti3ki %l#$#l# njego%# '#jk# .e*# sigurnost 'let#3koj trgo%ini( &# uz%r#t! Gepu.#lo $# %l#$# 3inil# je Gornj# &et# (o$ .like( C#$# je tri go$ine n#kon 'let#3kog preuzi'#nj# 4k#$r#! u o%oj o.je optu8en /ur#> II 3i'e je po3elo neprij#teljst%o iz'e>u B#l)i*# i Dene"ije( +eprij#teljst%o iz'e>u ?ur#># i Gepu.ili z#uzeti r#to%#nje' u <#loj Aziji( A k#$# se Gepu.li"i! jer .e u %ezi s o%i' pro.og s%oje 'l#$i*ke $o.lik# je kon#3no $o.une o$'#.iti i op#sn#( &etski %l#$#r je z#to ne%oljno prist#o $# n#'iri )tetu koju su njego%i po$#ni"i n#nijeli Gepu.li"i p# je po3etko' 1401( u Dene"iji o$lu3eno $# 'u se ukine ispl#t# go$i)nje n#$okn#$e o$ 1(000 $uk#t#( Gepu.og o$uzi'#nj# po%l#sti"# koje je pr#%osl#%n# "rk%# o%$je u8i%#l# prije uspost#%lj#nj# 'let#3ke %l#sti( +# .lik# n#'et#l# zetskoj trgo%ini u sk#$#rsko' kr#ju! #li i z.l#sti $o)lo $o po.lik# 'u je o.like nije 'oglo! # $# ne uti3e n# ?ur#>e%o $r8#nje pre'# Eur"i'#( C#o i u%ijek k#$# se nej#ki %l#$#r n#>e pre$ %i)estruko j#3i' proti%niko'! /ur#> je prij#telj# poku)#o $# pron#>e u neprij#telju njego%og proti%nik#( +eprij#telji njego%og proti%nik#! koji'# se o.2l"inj! B#r i Bu$%#( Bu$u*i $# B#l)# III z.u pro'jeni st#%# pre'# <let#3koj repu.li"i i $# o.iti r#%no$u)#n pre'# o%i' optu8.'og#o konkuris#ti niko iz okru8enj#! p# ni B#l)i*i( 2pr#%o je to zetskog %l#$#r# pokrenulo $# po3ne $# r#$i proti% interes# Gepu.un# .il# nez#$o%oljn# z.elen# B#l)i* je .lik# je ?ur#># II s'#tr#l# kri%"e' i z# )tetu koju su joj njego%i po$#ni"i n#nijeli! plj#3k#ju*i sto%#ri)t# soli( ?ur#> II nije 'og#o .r#tio z# po'o"! .lik# nije pl#)il# Eur#k#! on# je z# s%oje nej#ke susje$e 'ogl# .il# nepo.#%ezuju*e! uost#lo' k#o i u%ijek k#$# je $o.it#n $ok#z o neprij#teljsko' $r8#nju ?ur#>e%o'( &# po$sti"#nje .no%il# ispl#tu go$i)nje pro%izije( +#kon regulis#nj# o$nos# s Dene"ijo'! ?ur#> II nije 8i%io $ugo( 2'ro je #pril# 1403( go$ine( Balša III B#l)i* (1403-14 1)( ?ur#># II 4tr#"i'iro%i*# B#l)i*# n#slije$io je njego% sin B#l)# III! koji je u to %rije'e i'#o tek 15 go$in#( /r8#%nu teritoriju kojo' je tre.og ogr#ni3enj# koj# je Gepu.ili su Eur"i( F%#j ?ur#>e% spoljnopoliti3ki z#okret nije .ij#o pis'# oni.like ne%#8ni'( C#$# je u sk#$#rsko' kr#ju! 1400( go$ine! iz.io po %olji Gepu.elenine 'ol.koje je s'#tr#o sl#.iji' i z# interese Gepu.une selj#k#! Gepu.il# po.lik# nije 'or#l# pl#)iti Eur#k# koji su .l#%ni"e $o Fstrog#! i o$ rijeke &ete $o Lo%*en# i 4utor'#n#)! k#o i pri'orski gr#$o%i .

o.like i &ete pret%orio u r#t iz'e>u B#l)e III i lok#lni.lik# z#ist# spre'n# n# t#j ustup#k! p# je n#st#%io s '#nji' n#p#$i'# n# njenu teritoriju( Eek sre$ino' 141 ( go$ine! k#$# je kon#3no uspio $# z#uz'e B#r! B#l)# III je o$lu3io $# z#po3ne prego%ore o 'iru( +jego%# pozi"ij# .je$ni'! nu$ili su B#l)i*i'# Bu$%u i prostor iz'e>u B#r# i 2l"inj#! s#'o $# o3u%#ju kontrolu n#$ toko' Boj#ne( .ozn#ju*i 'let#3ku n#r#%! B#l)# nije o$'#po%jero%#o $# je Gepu.unu su %jero%#tno po$st#kli B#l)i*i! koji su ust#ni"i'# o$'#..ilo $o%oljno $# se n#st#%e neprij#teljst%#( F sporni' pit#nji'# koj# je tre.pro%izij# z# ustup#nje 4k#$r#! #li <le3#ni nije$#n njego% z#-tje% nijesu s'#tr#li u'jesni'( +# kr#ju su 3#k z#to3ili njego%e prego%#r#3e! )to je B#l)u pri'or#lo $# u prego%ore uklju3i s%og uj#k#! $espot# 4te1#n# L#z#re%i"#! i s%og t#st#! +ikitu Eopiju( 4por#zu' iz'e>u &ete i Gepu.po$#nik#! 4en#t je u%i$io $# se pre%#rio( .io te8#k u$#r#"! p# je o$lu3io $# potr#8i po'o* o$ sult#n#( B#l)# III je zn#o $# .i( Eoko' 3it#%e 1406( go$ine oni su se suko.oslije je$ne t#k%e .i3no rje)enje $# i.#lo rje)#%#ti $# .e*#%#ju*i 3#k i &#.#( +# lok#lne gospo$#re koji su se o$'et#li o$ njeg# i pristup#li <le3#ni'#! nije ost#%ilo pose.og tog# su 'u 1411( <le3#ni ponu$ili spor#zu'! o.1eu$#l#"# u 'let#3koj slu8.r#tni.elen# B#l)i* je! opet! .il# spre'n# $# u3ini i %e*e ustupke! s#'o $# z#$r8i &#.nez#$o%oljni.il# je sl#.itke! u kojoj je u3est%o%#lo oko $%ije -ilj#$e B#l)ini.re'# kon#3no' spor#zu'u iz 1406( go$ine! Gepu.li"i tre.tro)ko%#( .oj#nu! #li su sk#$#rsko' knezu posl#li n#re>enje $# ni po koju "ijenu ne $oz%oli $# je B#l)i"i preuz'u( .i oko 4k#$r# z#%l#$#o 'ir! prego%#r#l# je u Dene"iji i .posl#li %ojnu po'o"! t#ko $# je Gepu.go$in# B#l)in# %ojsk# n#p#$#l# je n# sk#$#rsku o.ili turski %#z#li! )to je njego%u pozi"iju pre'# Gepu.lik# je o$lu3il# i $# n#p#$o' n# pri'orske gr#$o%e zetskog gospo$#r#! iz%r)i pritis#k n# njeg#( De* sre$ino' 1400( <le3#ni'# su se pre$#li pri'orski gr#$o%i B#l)i*# -2l"inj! B#r i Bu$%#( &# B#l)u III to je .#n utis#k s#zn#nje $# je &et# po$ z#)tito' turskog sult#n#( &# nji-o% st#% pre'# B#l)i III .i prist#nko' $# pl#"# -#r#3 sult#nu! 'og#o $# r#3un# n# neutr#lnost s%i.oj#nu! koj# je k#o prostor trgo%#3kog tr#nzit# $onosil# %elike pri-o$e( C#$# je izgle$#lo $# prego%ori'# ne'# kr#j#! <le3#ni su n#)li neo.gospo$#r# koji su .ez.oj#nu( .liko' o skl#p#nju 'ir#( .o3etko' 1410( B#l)# III je s-%#tio $# je pre%#ren! p# je krenuo u po-o$ n# sel# u prio.prekr#te= $ekl#r#ti%no su prist#li $# B#l)i*i'# ost#%e &#.lik# uz %elike n#pore uspjel# $# osigur# 4k#$#r o$ B#l)e III! )#lju*i strijel"e u sk#$#rsku t%r>#%u( Gepu.#lj i .elen# B#l)i*( <le3#ni! pr%enst%eno z#intereso%#ni $# u3ine 4k#$#r .#lo $# u3ini sigurnijo'( Corist z# &etu o$ o%#k%e B#l)ine o$luke .#)tro%i*i( 4por#n je ost#o prostor oko rijeke Boj#ne (&#.okolni.%ojnik#! i neuspje)nog n#p#$# n# 9Ir! zetski gospo$#r je o$lu3io $# prego%#r# s Gepu.ile su %#8nije po%l#sti"e i pokloni koje su <le3#ni .rego%ori su %o>eni kr#je' 1406( go$ine( B#l)# III je tr#8io Bu$%u i /ri%#st! k#o i ispl#tu z#ost#li.l#st! koju su <le3#ni s%e te8e .'let#3ki.lj#%#li n# prostoru iz'e>u 4k#$r#! 2l"inj# i B#r#! po.r#nili( &.ili spre'ni $# i' $#ju( A <le3#ni su s%i' 1eu$#l"i'# koji su .lik# prist#l# $# 'u %r#ti 2l"inj! 9Ir i Bu$%u! k#o i $# 'u ispl#ti pro%iziju o$ -ilj#$u $uk#t# z# gr#$o%e koji su joj prip#li ugo%oro' iz'e>u njego%og o"# i 'let#3ke %l#$e( 2go%or iz'e>u &ete i <let#3ke .#lo $# prip#$ne Bu$%#! Gr.ili spre'ni $# r#tuju proti% B#l)e! $#%#li posje$e i sel#( E#ko se r#t iz'e>u <let#3ke repu.like po3eo je $# se n#zire tek 1406( go$ine! k#$# su i je$n# i $rug# str#n# popustile po$ tereto' pre%eliki.lik# je z#$r8#l# B#r i 2l"inj! # B#l)i*i'# je tre.oj#n#)! )to je .je>uju*i 3#s je$ni! 3#s $rugi( +i je$ni! ni $rugi! nijesu i'#li sn#ge $# proti%niku n#nesu o$lu3uju*i u$#r#"( .il# je u to' trenutku po%oljnij# o$ 'let#3ke! p# je Gepu.#lju 4k#$#rskog jezer#! 3i'e je n#st#%ljen o%#j is"rpljuju*i r#t( I n#re$ni.

lik# je optu8i%#l# zetskog gospo$#r# z.ti.et go$in# k#snije! Bo8i" t%r$i $# se jo) ne zn# $# li je $espot 4te1#n $o.ij#nje .%r#t#! #li i $# g# n#silno s%rgnu s %l#sti( <le3#ni su poku)#%#li i $# pri%ole Cotor#ne $# n#p#$nu n# B#l)u( F$ s%i.li"i! B#l)# III nije .#nski' %elik#)ki' poro$i"#'# (C#strioti'#! &#k#rij#'#! Eopij#'#)! zn#ju*i $# je nji-o%o s#%ezni)t%o %rije$no u s%#ko' suko.r%i' sk#$#rski' r#to'( Iz tog r#t# B#l)# III je iz#)#o k#o po. /# rije)i pro.r%o' sk#$#rsko' r#tu! oko 4k#$r# i /ri%#st#( 4n#ge koje je Gepu.lj#%#o titulu duka veliki i gospodar zemlji zetskoj i svemu zapadnomu #rimorju.pl#no%# je$ino je o%#j poslje$nji uspio( Cotor#ni! koji su no'in#lno .lik# 'ogl# suprotst#%iti B#l)i III! .trgo%#"#( F%#k%i spor#$i3ni suko.or.l#sti u pri'orju( <o8$# .ile str#ne! $ok je u $rugi'! to postiz#o $#%#nje' pri%ilegij#( .iju ko$ s%og uj#k#! srpskog $espot# 4te1#n# L#z#re%i*#! n# 3ije' $%oru je u'ro u.ili po$ %l#)*u ug#rskog kr#lj#! prizn#li su #pril# 14 0( 'let#3ku %l#st! s ti' $# Gepu.le'e s o.po z#%r)etku r#t#! n#jo$lu3nije r#$io $# o.$ru8in# proti% B#l)e III! # zetski gospo$#r plj#3k#nje' 'let#3ki.olji pozn#%#l#" o%og perio$# istorije Crne Gore( 2 o$jeljku o &eti u ND %ijeku! koji je n#pis#o z# %i)eto'nu Istoriju &rne 'ore! Bo8i* n#%o$i $# je! B#l)ino' poslje$njo' %oljo'! &et# prip#l# $espotu 4te1#nu (Istorij# Crne Gore= 1K50! 130)( .je$nik( Bu$u"i $# je toko' r#t# n#j%e*i B#l)in pro.lik# je z#-tje%e Cotor#n# o$'#.e %o>ene su! k#o i u .le'e koje je i'#o s <let#3ko' repu.liko'( Gepu.io o$'et#nje o.io &etu u n#slje>e ili s#'o o.o3etko' 14 1( o$lu3io je $# po>e u 4r.io je n#p#$ n# je$no selo u okolini 4k#$r#! )to je s#s%i' pore'etilo njego%e ion#ko lo)e o$nose s <let#3ko' repu.repu.io te)ko .ilo je 'nogo te8e rije)iti( Gepu.rzo poslije $ol#sk#( Bu$u*i $# sino%# nije i'#o! B#l)# III je $espot# 4te1#n# L#z#re%i*# i'eno%#o n#slje$niko'( /# li 'u je ost#%io u n#slje>e s%oju $r8#%u ili 'u je s#'o povjerio $rigu o okon anju već zapo etog rata protiv %le ana! ne 'o8e se t#3no ut%r$iti( F%u nepozn#ni"u nije uspio $# r#zrije)i ni istori3#r I%#n Bo8i*! nesu'nji%o n#j.rij#teljske o$nose uspost#%io je i s# #l.ij#nj# $# 'u izru3i neke o$'etnike( B#l)in# re#k"ij# n# to o$.u s <let#3ko' repu.lik# je uz%r#til# org#nizo%#nje' r#tni3ki.og o$.io u st#nju $# upr#%lj# ze'ljo'( .l#sni' gospo$#ri'#! B#l)# III je uspio uz $ost# n#por#! no pro.ezop#sni'( 2 neki' slu3#je%i'# to je r#$io suro%i' 'jer#'# koje 'u ni u r#tu nijesu .l#snigospo$#r#! 'irno $o.lik# po)tuje nji-o% 4t#tut i ost#%i i' $io pri-o$#( Gepu.r%og sk#$#rskog r#t#! B#l)# III je 'og#o .liko'( Fni' )to je postig#o z# s#'o nekoliko go$in# n#kon z#%r)etk# .lok#$u( 2 t#k%oj situ#"iji <le3#ni su r#z'i)lj#li k#ko $# neki' politi3ki' '#ne%ro' osl#.og tog# je B#l)# III! o$'#. koji se n#zi%# .olji nego u poslje$nji.olest s%e %i)e uzi'#l# '#-#! on %e* kr#je' 14 0( nije .# %#lj#lo je iskoristiti z# u3%r)*i%#nje %l#sti u ze'lji( &.il# je neprikosno%en#! # polo8#j $r8#%e .i o%#j r#t i)#o i neki' $rugi' toko' $# u %rije'e k#$# se Cotor pre$#o Gepu.l#sne gospo$#re u3ini pokorni' i .le' .nekoliko $e"enij#( E#$# je B#l)# III upotre.e zetskog gospo$#r#( Bilo je i$ej# $# ponu$e Eur"i'# sk#$#rsku pro%iziju ukoliko otjer#ju B#l)u III s# gr#$ski.pri-%#til#! # Cotor#ni su %e* kr#je' 14 0( n#p#li n# B#l)ine o.like! B#l)# III je pot%r$io j#nu#r# 1413( go$ine( Ei'e je z#%r)en nji-o% %i)ego$i)nji suko.ile su nezn#tne! p# je B#l)# o%l#$#o Boj#no' i /ri%#sto'! # 4k#$ru n#'etnuo is"rpljuju*u .#%ezu $# n#st#%i r#t s <le3#ni'# (&etske %oj%o$e po$ $espoti'#= 1K50! 6)( .olest#n( C#ko je njego%# .iti z#$o%olj#n( +jego%# %l#st u &eti .liko' i on# s nji'! .og n#silj# i )tete koju 3ine njego%i po$#ni"i 'let#3ki' trgo%"i'#! # B#l)# je prigo%#r#o Dene"iji z.i prer#sli su po3etko' 141K( go$ine u no%i r#t( Gl#%ne .

elen# se 1411( go$ine u$#l# z# 4#n$#lj# @r#ni"#! koji je pru8io po$r)ku B#l)i III u &eti( +#kon u$#je z# 4#n$#lj#! prest#je njen# #kti%n# ulog# u politi3ki' $e)#%#nji'#! '#$# je po$r8#%#l# sin# s%e $o njego%e s'rti 14 1( go$ine( +#kon s'rti s%og $rugog 'u8#! 4#n$#lj# @r#ni*#! n#slije$il# je %eliko .o%#nj# u 4koplju 1K0 ( go$ine( 'ori ki z$ornik je pis#n n# p#piru! i'# s%eg# 53 list#( &.elene i njenog $u-o%nik# +ikon# .elene! spoljn# politik# &ete se pro'ijenil#( /ok se ?ur#> II osl#nj#o n# <le3#ne! B#l)# III se! po$ uti"#je' '#jke! okrenuo s#r#$nji s# Eur"i'#! .ili k#toli"i( .o$ uti"#je' .le'#ti"i( Lit#% s#st#% je pis#n s# liter#rni' pretenzij#'#! t#ko $# pre$st#%lj# zn#3#j#n knji8e%ni spo'enik sre$njo%jeko%ne &ete( .og#tst%o! %r#til# se u &etu i otpo3el# ktitorski r#$( F.ine! Bogoro$i"e Brez#%i*ke! o$re$il# je pre$ s'rt (144 () unuku .is'# su pos%e*en# pre%#s-o$no 'on#)koj! # on$# i uop)te teolo)koj pro.no%il# je "rk%u 4%( ?or># n# sk#$#rsko' ostr%"u Gori"i (Brez#%i"i ili Be)ki)( Eu je 1440( go$ine po$igl# i no%u "rk%u Bogoro$i"e! g$je je 8eljel# $# je s#-r#ne( &# st#r#telj# s%oje skro'ne z#$u8.elenin# pis'# u)l# i povijest o jerusalimskim *rkvama.os#nskog %oj%o$e 4#n$#lj# @r#ni*#! '#jk# B#l)e III B#l)i*#( .elj#no%i*#( &# ?ur#># II 4tr#"i'iro%i*# B#l)i*# u$#l# se oko 1366( go$ine( Bil# je 8en# izuzetne o.$#renosti! ukus# i 3%rstine! z#)titni"# pr#%osl#%ne '#njine u &eti( +#kon s'rti s%og# 'u8# ?ur#># II 1403(go$ine! post#l# je gl#%ni s#%jeto$#%#" sinu B#l)i III! koji je n# zetski prijesto stupio s# 15 go$in#( .il# inspir#tor r#t# B#l)e III! o$nosno &ete proti% <le3#n#! koji je %o>en o$ 1404( $o 141 ( go$ine( 2 to' %re'enu .elen# je "erk# srpskog knez# L#z#r# @re.elene! B#l)# III je pri-%#tio pr#%osl#%lje! z# r#zliku o$ s%oji. 'ori ki z$ornik otkri%# kulturne prilike u &eti sre$ino' ND %ijek# i stog# je izuzet#n kulturno-istorijski spo'enik( Lu%# se u $epozitu Ar-i%# 4rpske #k#$e'ije n#uk# i u'etnosti! k#o z#ost#%)tin# 4%etoz#r# Eo'i*#! koji je t#j rukopis kupio z# %rije'e slu8.ro%nik#! Eur#k#! u Bosni i 4r.erus#li'"#( .pret-o$nik# koji su .rego%#r#l# je s# <le3#ni'# o 'iru! tr#8il# po'o* z# s%og sin# ko$ /u.elenu! *erku B#l)e III i 8enu .o$ uti"#je' .ornik je n#pis#n u '#n#stiru 4%( Bogoro$i"e n# Gori"i (Be)k#)( 2 nje'u se n#l#ze pis'# .n#%lj#l# je pr#%osl#%ne "rk%e r#sute po o.os#nskog %oj%o$e 4tjep#n# Duk3i*# Cos#3e (sino%#" 4#n$#lj# @r#ni*#)( /u-o%nik gospođe )ene +ikon! s#st#%io je z# s%oju gospo$#ri"u! iz'e>u 1440( i 144 ( go$ine pozn#ti 'ori ki z$ornik! u koji je uz .os#nski' %oj%o$o' 4#n$#lje' @r#ni*e' i s%oji' uj#ko'! $espoto' 4te1#no' L#z#re%i*e'( .iji( .#l#'# i ostr%"i'# 4k#$#rskog jezer#( F.elen# je .elen# se ist#kl# u $iplo'#tski' n#pori'#( .(elena B#l)i* (144 )! gospođa )ena! suprug# gospo$#r# &ete ?ur#># II 4tr#"i'iro%i*# B#l)i*# i .