You are on page 1of 10

Ljermontov : Pesnik Kad je Rafael nadahnuti Preiste Djeve sveti lik Svojim ivim kistom dovravao : Umetnou svojom

ushien Pred slikom svojom on je pao !li je "r#o taj udesni poriv Sla"io u $rudima nje$ovim mladim% & i#moren i nem 'n je ne"eski o$anj #a"oravljao( )akav je pesnik : tek misao to "lesne% 'n perom svojim i#lije Svu duu* #vukom $lasne lire 'arava svet% i u tiini 'peva% u rajski san utonuo% +as% vas Due nje$ove kumiri & odjednom hladi mu se ar o"ra#a% ! u#"u,enja sr-a nje$ovo$ Sve tia su% i pri#rak "ei !l. du$o% du$o jo nje$ov um uva Utiske ne$danje( /udna stvar samo pre mese- dana pisao sam : 0ou da ivim )u$e hou Lju"avi i srei u inat* 'ne su um moj ra#ma#ile Suvie elo i#$ladile* +reme je% vreme da podsmesi sveta 1a$lu spokojstva oteraju : 2 3ta je "e# patnje ivot pesnika4 & ta "e# "ure okean4 2 & dola je i prola "ura* i #amr#ao se okean% ali #amr#ao se ustalasan* 2 sauvavi teatralni i#$led kretanja i nemira% ali u samoj stvari mrtviji no ikad( 5 pismo S(!(6ehmetjevoj 2 Petro$rad% av$ust 789:($( ;

Potok &#vor strasti je u meni +eliki% udesni* Pesak sre"rni mu na dnu% ! povrina 2 lik ne"esni* !li neprestano "r#i tok Pesak vitla i tera% ! ne"o nad vodom U o"lake $a odeva( Sa ivotom se taj i#vor ra,a & sa ivotom ie#ava* U jednom oveku je sla"% a u dru$om moan% !li podjednako ih #anosi on* Prvi je srean% ali ja "ih Dao taj pra#ni mir <a nekoliko ma$novenja 6laenstva ili muenja( === >e% nisam ja 6ajron% ja sam dru$i% ?o ne#nani i#a"ranik% Kao i on i# sveta i#$nanik% !li samo s ruskom duom( Ranije sam poeo% svriu ranije% 1oj um nee mno$o postii* U mojoj dui kao u okeanu Ra#"ijenih nada tovar lei% Ko moe% turo"ni okeane% &kad sa#nati tvoje tajne4 Ko ispriati $omili moje misli4 ?a 2 il 6o$ 2 ili niko4 2 Jedro 6eli se usamljeno jedro U ma$li mora plavetnoj( 2 3ta trai ono u #emji daljnoj4 3ta je ostavilo u kraju rodnom4 &$raju vali% vetar #vidi% ?ar"ol se savija i kripi* !vaj% 2 sreu ono ne trai >iti od sree "ei 2 Pod njim je struja svetlija od ne"a% ! nad njim sun-a #latni #rak : 2 ! on nespokojan% hoe "uru% :

Kao da je u "urama mir === Svemoni 6o$ me nije stvorio >i #a an,ele ni #a raj* !li #ato ja ivim stradajui% )o "oje od mene on #na( 2 Kao demon moj% #la sam i#a"ranik% Kao demon s dum svojom $ordom 1e,u ljudima sam "e#"edni puteestvnik% & svetu i ne"esima tu,* Proitaj=% i moju s nje$ovom sud"inom U seanju usporedi% & veruj da smo ja i on u ovom svetu ?edno 2 po ledenoj svojoj dui( 5= @ misli na svoju pesmu ..Demon..; ''Izlazim na drum sam...'' 7( &#la#im na drum* Kro# ma$lu kameniti put svetlu-a* >o tiha( Pusto oslukuje 6o$a & #ve#da sa #ve#dom $ovori( :( >e"esa su sveana i divna Spi #emlja u plavkastom sjaju((( 3to li mi je to tako "olno i tako teko4 /ekam li neto4 Aalim li #a im4 9( )a nita ja od ivota ne ekam% & #a prolou nita ne alim* ?a slo"ode i spokoja hou 0teo "ih da se #a"oravim i da usnim 2 B( !li ne onim hladnim snom $ro"a((( Aeleo "ih da #anavek usnim tako% Da mi u $rudima dremaju ivotne sna$e% Da mi se diui tiho nadimaju $rudi* C( Da svu no% sav dan moj sluh ljuljukajui ' lju"avi mi slatki $las peva% Da nada mnom veno #elenei se )amni hrast se na$inje i umi( 9

6jelinski 2 ..?unak nae$ do"a..% 1(?(Ljermontova : 7898($( 2 u knjievnom dodatku ..Rusko$ invalida..% Ljermontov o"javljuje spev ..Pesma o caru Ivanu Vasiljeviu, mladom perjaniku i smelom trgovcu Kalanikovu..( & pored velike umetnike vrednosti% savrene ori$inalnosti i samoniklosti% nije skrenuo panju pu"like( Spev poka#uje da Ljermonotov ume da i#ra#i pojave neposredno$ rusko$ ivota u narodnoj poetskoj formi% koja im je jedino i svojstvena% dok su nje$ova ostala dela% proeta ruskim duhom% data u opteDsvetskoj formi% svojstvenoj poe#iji koja je prela i# prirodne u umetniku% i koja je% ne $u"ei na-ionalne odlike% pristupana svakom veku i svakoj #emlji( Posle poe#ije% Ljermontov o"javljuje pripovetku ..Bela.. u pro#i% u ..'tad"inskim #apisima..% $de su kasnije o"javljene i ..Fatalist.. i ..Tamanj..( ..Junak naeg doba.. 2 u svim pripovetkama je jedna misao% i#raena u jednoj linosti% koja je junak svih pria( U ..Beli.. se javlja kao tajanstvena linost 2 junak kao da se prika#uje pod i#miljenim imenom% da $a niko ne prepo#na% a po nje$ovom stavu itala- pretpostavlja da postoji i neka dru$a pripovetka% primamljiva% tajanstvena i mrana( !utor je odmah i prika#uje% u prii .. aksim aksimi..( !li% rado#nalost itao-a nije #adovoljena% ve samo pojaana% i pripovetka o 6eli ostaje i dalje #a$onetka( >aj#ad% autor poseduje Peorinov dnevnik% ali u pred$ovoru na$ovetava pisanje romana% to samo jo vie po"u,uje elju #a upo#navanjem junaka( U pripove-i .. Tamanj..% koja je pesniko delo u najveoj meri% Peorin je auto"io$raf% ali #a$onetka do"ija svoje reenje tek u pripove-i ..Kneginjica eri..( >a kraju% u prii .. Fatalist.. Peorin nije junak% ve samo pripoveda do$a,aja kome je prisustvovao 2 itala- u njemu ne nala#i nijednu novu -rtu kojom "i dopunio nje$ov pertret% ali $a ipak jo "olje shvata( Sutina svako$ umetniko$ dela sastoji se u or$anskom pro-esu nje$ovo$ prela#a i# mo$unosti postojanja u stvarnost postojanja( 3ta se u prirodi i umetnosti na#iva #atvorenou4 2 primer -veta( <akon o i#dvajanju i #atvorenosti opte$ u pose"noj pojavi je osnovni #akon ivota sveta( Roman poinje opisom putovanja i# )ifilisa kro# dolinu Kajaura( 6e# dosadnih pojedinosti% autor upo#naje itao-a sa okolinom 2 kratki i i#ra#iti opisi% i uvek kao u#$red na"a-ani( )om prilikom sree jednu od najinteresantnijih linosti svo$ romana 2 1aksim 1aksimi% tip staro$ kavkasko$ vojnika prekaljeno$ u opasnostima% slu"i i "itkam% preplanulo$ i surovo$ li-a% prostih i $ru"ih manira% ali lakonsko$ $ovora i divne due( >je$ovi umni vidi-i su veoma o$ranieni% ali u#rok tome nije u nje$ovoj prirodi% ve u nje$ovom ra#voju 2 #a nje$a iveti #nai sluiti% i to na Kavka#u* !#ijati su nje$ovi prirodni neprijatelji% i on i# iskustva #na kako da pomo$ne po#naniku da $a ne opljakaju i ne i#vuku napojni-u( /im se itala- malo "olje upo#na sa njim% shvata da u $rudima to$ nai#$led kruto$ oveka ku-a toplo% plemenito% pa ak i neno sr-e 2 on nekako na$onski shvata sve to je ljudsko i u tome toplo sauestvuje% a uprkos nje$ovoj svesti% nje$ova dua je eljna lju"avi i saoseanja( Pesniku povest 6ele% 1aksim 1aksimi pria na svoj nain% svojim je#ikom* ali time pria samo do"ija : i ne #najui% postao je pesnik% tako da je u svakoj nje$ovoj rei% u svakom nje$ovom i#ra#u "eskrajni svet poe#ije( Pr: !#amat i Ka#"i% prototipi pravo$ /erke#a 2 !#amatove rei odiu vrelom% tekom strau divljaka i ra#"ojnika od ro,enja% #a ko$a nema nie$ drae$ na svetu od oruja ili konja% i #a ko$a je elja la$ano muenje na tihoj vatri% a kad tre"a da svoju elju #adovolji% ni nje$ov ivot% ni ivoti nje$ove porodi-e nita ne #nae( 6ela 2 #avolela Peorina na prvi po$led* jedna od onih du"okih enskih priroda koje tako #avole mukar-a% iako to ne pri#naju odmah* ali kada se predaju% vie ne mo$u pripadati ni dru$om% ni se"i( Peorin je "r#o ohladneo prema njoj 2 pored ostalo$% u#rok je moda "ilo i to to je on potpuno #adovoljavao to nesvesno% isto prirodno i du"oko 6elino oseanje% daleko preva#ila#ei i njene najsmelije #ahteve% dok se Peorinov duh nije mo$ao B

#adovoljiti prirodnom lju"avlju poludivlje$ stvorenja 5samo uivanje nije dovoljno% a o emu je on mo$ao da ra#$ovara sa 6elom4 ta mu je ostalo #a$onetno u njoj4;( +elika potre"a #a lju"avlju esto se shvata kao sama lju"av% ako se ukae predmet kome ona moe teiti* prepreke je pretvaraju u strast% a #adovoljenje je unitava( 1aksim 1aksimi i ne sluti koliko je du"oka i "o$ata nje$ova priroda 2 on je u#vien i plemenit% uiva u 6eli kao u lepom detetu% voli je kao erku 5a ne #na #ato : ..>isam je "a voleo% ve onako 2 ludorije(..;* krivo mu je to $a nijedna ena nije volela kao to 6ela voli Peorina* ao mu je to $a se nije setila pred smrt% iako pri#naje da nije imao prava da to trai od nje( U +ladikavka#u autor ponovo sree 1aksima 1aksimia 2 i tu prika#uje nje$ov potpuni portret : toliko ovean% i toliko neiskusan u svemu to prela#i uski okvir nje$ovih pojmova i nje$ovo$ iskustva( 6elina istorija je kao uvod koji je i sam po se"i -elina% umetniko delo% iako samo deo -eline( Prvi deo romana je pripovetka% dru$i je ski-a karaktera% i svaki je podjednako potpun% jer je u svakom pesnik umeo da is-rpi -eo predmet i da u tipinim -rtama predstavi sve to se u njemu krilo kao mo$unost( U dru$om delu nema $ra,e #a roman% ali pesnik je hteo da o-rta karakter i u tome je potpuno uspeo : 1aksim 1aksimi se moe upotre"ljavati ne kao vlastita% ve kao #ajednika imeni-a% #ajedno sa 'nje$inima% Lenskima((( Peorin% kao tajanstvena linost% nije junak ovih pripovedaka% ali "e# nje$a ni njih ne "i "ilo( /itala- se napokon upo#naje sa njim% ali ne preko dru$ih li-a kao ranije% ni preko pesnika 2 ve kro# nje$ov dnevnik( Pred$ovor tom dnevniku je neka vrsta $lave romana% neto kao nje$ov naj"itniji deo( ..Tamanj.. je #ase"na pripovetka 2 iako je prika#ana epi#oda i# ivota junaka romana% on i dalje ostaje nepo#nat( 'va pripovetka je kao lirska pesma% odlikuje se nekim naroitim koloritom* i pored pro#aino$ reali#ma predmeta% sve je u njoj tajanstveno( ?unak je i dalje tajanstven : ovek jake volje% odvaan% koji ne pre#a pred opasnou% koji trai "ure i nemire% ne "i li se neim #aposlio i ispunio "e#dan svo$ duha% pa makar i aktivnou "e# ikakvo$ -ilja( ..Kneginjica eri.. 2 pravi poetak romana( Po umetnikoj o"radi% lik Erunji-ko$ je dostojan 1aksima 1aksimia : i on je tip% predstavnik itavo$ ni#a ljudi% #ajednika imeni-a( Lekar +erner je u "eletristikom smislu divno li-e% ali je u umetnikom dosta "ledo( Peorinova ravnodunost i ironija se vie drutvena navika ne$o -rta karaktera( Kad pone ..otvoreni rat.. i#me,u nje$a i kne$inji-e% po"eda je uvek na nje$ovoj strani% jer je on taj rat vodio sa potre"nim prisustvom duha% "e# ikakve naprasitosti( U du$otrajnoj intri$i% Peorin je i$rao ulo$u #avodnika i# dosade* kne$inji-a se kopr-ala u mrei koju je ra#apela veta ruka% a Erunji-ki je do"io lakrdijaku ulo$u( Stro$i moralisti mo$u da na#ovu Peorina e$oistom% #likov-em% nemoralnim ovekom 2 ali oni to ne ine #"o$ poroka% ve #"o$ one smele slo"ode i une otvorenosti sa kojima on $ovori o tim poro-ima( 3ta $od da Peorin pie o se"i% on je u potaji svestan da nije onakav kakav se se"i ini i kakav je tom trenutku* on ima sna$u duha i mo volje% i pun je poe#ije ak i u trenu-ima kada se oseanje ovenosti "uni protiv nje$a( 'd umetnosti se mora traiti da prika#uje stvarnost onakvu kakva je% jer ma kakva "ila% ona moe "iti pounija od svih pouka moralista( Pitanje : #ato se opisuju odvratne strasti% umesto da se uo"ra#ilja oarava opisima prirode i lju"avi% da se i#a#iva $anutost u sr-u i pouava um 2 6 : knjievnost 78(v( je "ila preteno moralna i re#onerska% pa ipak nije niko$a popravila% a taj vek je "io u$lavnom nemoralan i ra#vratan( 1oralisti ne o"raaju panju na ono to jeste i ne predoseaju nje$ovu neophodnost% ve se "rinu samo o tome ta i kako tre"a da "ude( &# to$ po$reno$ filo#ofsko$ prin-ipa ponikla je jo pre 78(v( i lana umetnost koja je prika#ivala fiktivnu stvarnost i fiktivne ljude( Kornejeve i Rasinove tra$edije se odi$ravaju ne na #emlji% ve u va#duhu* njihova li-u nisu ljudi% ve marionete* i niko nikad nije $ovorio je#ikom slinim njihovom je#iku( 78(v( je doveo re#onersku C

umetnost do krajnjih $rani-a "esmislenosti( 7F(v( #na da je stvarna patnja lepa od prividne radosti* da su korist i moralnost jedino u istini% a istina u onome to je stvarno% to postoji( <adatak umetnosti 7F(v( nije da prikae do$a,aje u pripove-i% romanu ili drami% u skladu sa unapred postavljenim -iljem% ve da ih ra#vije u skladu sa #akonima ra#umne neophodnosti( U tom sluaju% ma kakva "ila sadrina dela% ono e na itao-a uiniti "la$otvoran utisak% i moralni -ilj e se postii sam po se"i( U ra#$ovoru sa kne$inji-om 5o dva dela due; 2 da li je Peorin iskren ili se pretvara4 2 i#$leda da je i jedno i dru$o( Ljudi koji su u veitoj "or"i i sa svetom i sa so"om% su uvek ne#adovoljni% alosni i uni( 6ol je stalna forma njihovo$ ivota% i sve to vide oko se"e% slui im kao sadrina #a tu formu( )akvi ljudi su neis-rpni u samooptuivanju% to im prela#i u naviku( Da li je u#rok njihovih al"i istinit ili laan% njima je svejedno% i njihova jetka tu$a podjednako je iskrena i li-emerna( 'ni i sami ne #naju kad lau% a kad $ovore istinu% kada su njihove rei vapaj due% a kad fra#e( Geo Peorinov ispad odaje da nje$ovo samolju"lje pati( &pak% on se nije pretvarao kad je rekao da u njemu postoje dve linosti : u vreme kad se jedna tako $orko alila ni na ta% dru$a je posmatrala i nje$a i kne$inji-u 2 i spa#ila su#e u njenim oima 5..do"ar #nak..;( )o je jedna od najkarakteristinijih -rta Peorinove dvolinosti : u njemu su #aista dva oveka 2 jedan dela% dru$i posmatra delatnost prvo$ i sudi o njoj% ili "olje reeno% osu,uje je% jer je ona #aista #a osudu( U#ro-i te podvojenosti% to$ suko"a sa samim so"om% veoma su du"oki% i #"o$ njih nastaje protivrenost i#me,u du"oke prirode i "e#naanosti postupka isto$ oveka( Peorin% radei po$reno% jo po$renije misli o se"i( U trenutku kada Peorin polju"i ruku kne$inji-i% nastaje na$li preokret u prii% i ona se od komine menja u tra$inu( Kada Erunji-ki shvati da je i#i$ran% umesto da u#roke #a to potrai u se"i% on ih nala#i u Peorinu 2 njemu se pridruuju svi oni koje je vre,ala Peorinova nadmonost( Pojava neprijateljske $rupe Peorina pre raduje ne$o plai% kao da je naao novu hranu #a svoju "es-iljnu delatnost( ! to se tie 1eri% ta i$ra #avo,enja je i sama #avodljiva( 1a koliko se Peorin trudi da se pokae kao hladan #avodnik koji nema nikakav -ilj% ve sve to ini i# dokoli-e% ipak mu je teko da anali#ira i ra#likuje sopstvena oseanja 5iako to naravno jo nije lju"av;( U Kislodovsku 2 Peorin o se"i $ovori kao o vampiru : ta s-ena poka#uje do ko$ stupnja surovosti moe da dovede udnja #a pravim ivotom% #a pravom sreom% ali njena poslednja -rta lii na preuveliavanje% na namerno klevetanje samo$ se"e% na traenu i vetaku -rtu( Poto pri#na kne$inji-i da je ne voli 2 Peorin naputa fra#e i% diui tajanstveni veo kojim je #aodenuo svoju satansku veliinu% vrlo prosto o"janjava itao-u u#rok te s-ene% kao da eli da opravda se"e u njoj : ma koliko strasno voleo enu% odrekao "i se lju"avi ako "i mu ona na$ovestila "rak( )aj strah da e i#$u"iti slo"odu koja mu nije "ila nimalo potre"na% on pripisuje starom predska#anju( &pak% nije to u pitanju : Peorin nije voleo 1eri 2 on "i uvredio sam se"e kad "i lju"avlju na#vao to povrno oseanje koje je sam po"udio svojim koketovanjem i samolju"ljem( Peorin je rano poeo se"e da smatra #a oveka koji je do dna ispio pehar ivota% dok u stvari nije ni otpio kako tre"a( 'n jo ne po#naje se"e i% ako mu se ne moe verovati kad se pravda% jo manje mu se moe verovati kad se optuuje ili kad pripisuje se"i neovene oso"ine i poroke( >o pred dvo"oj 2 kad sam sa so"om ra#$ovara ovek koji se sprema da sutra "ude u"ijen ili da postane u"i-a% misao se i nehoti-e vraa se"i% i kro# ma$lu rasu,ivanja i namernih sofi#ama javlja se uasna istina( U ra#$ovoru sa +ernerom je dat -eo Peorin% tu nema fra#a i svaka re je iskrena( >esvesno% Peorin je rekao sve o se"i : on nije vatreni mladi koji se sav predaje prvom utisku dok on ne i#"ledi i dok mu dua ne #atrai novi( 'n je preiveo to do"a% taj period romantino$ shvatanja sveta 2 ne misli da su rei dela% ni da je polet oseanja 5ma i naju#vienije$ i najplemenitije$; stvarno stanje ovekove due( 'n je mno$o osetio% mno$o voleo% i i# iskustva #na koliko je kratkotrajno svako oseanje% svaka privrenost( >je$ov duh je #reo #a nova oseanja i nove misli% i spreman je #a njih% ali mu sud"ina jo ne daje nova iskustva% pa on% pre#irui stara% ipak "a po njima sudi o ivotu( 'tuda neverovanje u stvarnost oseanja i misli% hla,enje prema ivotu 2 to prela#no stanje duha u kome je #a oveka porueno sve staro% a novo$ jo nema% i u kome je ovek samo mo$unost nee$a stvarno$ u "udunosti i prava utvara u sadanjosti( )ada se u njemu pojavljuje ..amotinja..% nepoverenje i sumnja% tj( refleksija( H

+ek refleksije 2 osnova skoro svih dela nem(knj( je neko moralno% reli$io#no ili filo#ofsko pitanje 5..Faust.. D apoteo#a refleksije 7F(v;( U Rusiji refleksija ima odliku apatine ravnodunosti prema "la$odetima ivota #"o$ nemo$unosti da im se ovek potpuno preda( 'tuda mrtvilo u ak-ijama% odvratnost prema svakom poslu% odsustvo interesovanja% neodre,enost elja i tenji% nejasna tu$a% "oleljivo sanjalatvo usred "o$atstva duevno$ ivota( 5 D .. isao.. : .. i i mr!imo i volimo sluajno, ne "rtvuju#i nita ni mr"nji ni ljubavi, i u dui caruje neka potajna $ladno#a, dok vatra bukti u krvi(..; 'va pripovetka% i kao i#dvojena% najmanje je umetnika od svih 2 najsla"ije su o-rtani enski likovi% a pose"no je +erin lik nedokuiv i neodre,en( )o je pre satira na enu ne$o ena 2 tek to se itala- #ainteresuje #a nju i pone da podlee njenim arima% autor nekim potpuno proi#voljnim pote#om sve to porui( >jeni odnosi sa Peorinom lie na #a$onetku 2 ona as i#$leda kao du"oka ena% sposo"na #a "e#$raninu lju"av i odanost% #a herojsko samoodri-anje% a as je primer sla"osti( 'na u Peorinu o"oava nje$ovu u#vienu prirodu% i u tom o"oavanju ima nee$ ropsko$( Dvo"oj 2 pesnik je imao priliku da opie divnu s-enu i#mirenja neprijatelja 5i da time o"raduje moraliste i lju"itelje sladunjavih efekata;% ali on pie s-enu koja #apanjuje uasnom% nemilosrdnom istinitou i potresnom efektnou% a pri tom ne moe "iti prostija i prirodnija( Erunji-kom nedostaje karakter% ali on ima i dalje neke do"re oso"ine : on nije sposo"an ni #a pravo do"ro ni #a pravo #lo% ali sveani% tra$ini poloaj% u kome je re o nje$ovom ponosu% neminovno je morao da pro"udi smeli #amah strasti 2 sve je u nje$ovom samolju"lju( 'n je apoteo#a siuno$ ponosa i sla"o$ karaktera% i otuda proistiu svi nje$ovi postup-i% i pored prividne sna$e u nje$ovom poslednjem postupku( Kad Peorin #aplae 2 nestaje sva usiljena $ordost i hladna upornost* nestaje ovek ko$a su ra#dirale strasti i potresala "or"a unutranjih protivrenosti% i on postaje kao nemono dete koje su#ama spira svoje $rehove* tada ne #na #a lani stid% i ne ali se ni na sud"inu% ni na ljude% ni na se"e( Peorin vie nije tajanstven% i vie nema ta da kae o se"i( &pak% on se opet pojavljuje% ali kao pripoveda : ..Fatalist..( Lik ofi-ira +ulia je odlino o-rtan% utoliko pre to je veoma slian Peorinu( Sam Peorin je tu aktivno li-e% i #amalo nije upadljiviji i od samo$ junaka( >je$ovo uee prii ne dopunjuje niim novim odlike nje$ovo$ karaktera% ali istie jedinstvo sumorno$ i potresno$ utiska itavo$ romana( )aj utisak naroito pojaava osnovna ideja prie 2 fatali#am% vera u sud"inu% koja liava oveka moralne slo"ode% stvarajui neminovnost od slepo$ sluaja( Peorin ne #na emu da veruje% na ta da se osloni% i sa naroitim oduevljenjem se hvata #a sva mranjaka uverenja% samo ako ona unose poe#iju u nje$ovo oajanje i ako $a pravdaju u nje$ovim oima( U pred$ovoru Dnevniku% iako se autor i#daje #a oveka koji nema nie$ #ajedniko$ sa Peorinom% on mu je neo"ino simpatian% i u njihovim po$ledima na stvari ima mno$o slinosti( !utorova o-ena Peorinovo$ karaktera je ..junak nae$ do"a.. D roman se moe smatrati ..pakosnom ironijom.. 5itao-i e pomisliti da Peorin i nije neki junak;( Peorin nije e$oista 2 e$oista ne pati% ne optuuje se"e% ve je #adovoljan so"om( 'n je osetio tu$u i "ol #ato to $a ne vole ..svi.. 2 ustvari "e#naajni ljudi koji mu ne mo$u oprostiti to je "olji od njih( U nje$ovim idejama ima mno$o po$reno$% u nje$ovim oseanjima ima i#opaenosti* ali sve to iskupljuje nje$ova "o$ata priroda( &pak% ovaj roman nije pakosna ironija% ve jedan od onih romana o kojima Pukin kae da se u njima ..ogleda vek i savremeni ovek, opisan dosta verno, s njegovom nemoralnom duom, samoljubivom i neosetljivom, nei!merno odanom sanjarenju, s njegovim o!loje%enim umom, koji kipti u u!aludnom radu..( Pukin je pitanjem ..Da nije parodija on4.. reio #a$onetku : 'nje$in nije kopija% ve odra# koji je ponikao u savremenom ruskom drutvu i u pose"nom nainu na koji je na nje$a uti-alo #"liavanje sa Ivropom( 'nje$in je u umetnikom po$ledu vei od Peorina% ali je Peorin idejno vei od 'nje$ina( >aj"olje o"janjenje 'nje$ina kao lika : ..sa#dan od tatine% on je% povrh to$a% o"u#et onom vrstom $ordosti koja po"u,uje oveka da sa podjednakom ravnodunou pri#naje svoje do"re i r,ave postupke% to je posledi-a moda samo #amiljene nadmonosti.. 5epitaf spevu na fran-uskom;( )a nadmonost nije #amiljena% on -eni tu,a oseanja i u nje$ovom sr-u ima ponosa i J

estitosti 2 on je prika#an kao ovek ko$a su upropastili vaspitanje i ivot otmeno$ drutva% koji se sve$a na$ledao i kome je sve postalo dosadno i o"ino( Peorin nije takav 2 on ne podnosi svoje patnje ravnoduno i apatino* on juri #a ivotom traei $a svuda* on se $orko optuuje #"o$ svojih #a"luda( >je$a neprestano mue unutranja pitanja% i on u refleksiji trai njihovo reenje : paljivo prati svaki pokret svo$ sr-a% anali#ira svaku svoju misao( 'n je od se"e nainio naj#animljiviji predmet svojih opaanja% i% trudei se da u svojoj ispovesti "ude to iskreniji% on ne samo da otvoreno pri#naje svoje stvarne nedostatke% ve ih jo i i#milja% ili po$reno tumai svoje najprirodnije tenje( U ovom romanu i#nena,uje #atvorenost dela% ali ne ona najvia% umetnika #atvorenost% koja se afirmie u delu jedinstvom pesnikove ideje% ve proistie i# jedinstva pesnikovo$ oseanja( U njemu% kao i u Eeteovom ..Verteru.. ima neto to nije reeno% neto to kao da nije i#$ovoreno do kraja(

Ljermontov 2 dru$o pokoljenje ruskih romantiara( Po#nat po svojoj retorikoj pesmi .. Pesnikova smrt.. 2 o Pukinovoj smrti kao posledi-i dvorskih intri$a 5 D #ato je "io pro$nan na Kavka#;( Lirika 2 preteno turo"na i #loslutna% puna tu$e pri po$ledu na "e#voljnost% mlakost i ropsku poni#nost savremenika% kojima pesnik suprotstavlja njihove pretke% junake ratova protiv >apoleona 5.. Borodino..;% likove i# ruske istorije((( ?edan od temeljnih sadraja nje$ove lirske poe#ije : romantiarska enja #a slo"odnom delatnou( Ponekad se osea da se slui ale$orijom 5..?edro..;( Ljermontovljev lirski su"jekt je u svojoj po"uni protiv sveta ne samo manje konkretan i manje pro$ramatian od prethodnika% ve je pre sve$a osamljenik( & on preu#ima "ajronistiki model% ali ne #ato da $a odmah prevlada kao Pukin% ve da $a ra#vije% ostajui pritom u domenu ruske due( Poeme .. ciri.. i ..&emon.. 2 monolo#i $lavnih junaka% patetian i retorski stil( >astoji da oponaa i modele ruske epske usmene narodne pesme( ..Junak naeg doba.. 2 roman nastao -ikli#a-ijom C prvo samostalnih novela 5ra#norodne i po stilu% mada preteno romantiarske;% koje u jedinstvenu -elinu pove#uje $lavni lik( )o je nastajanje rusko$ romana karaktera( Ra#norodnost sredine% pripovedaa% i tipova ena 2 daje mo$unost du"lje$ psiholoko$ o"likovanja karaktera i svestraniju motiva-iju nje$ovo$ ponaanja( &ako roman jo uvek nosi u se"i mno$e elemente romantiarske poetike 2 fra$mentarnost fa"ule% parleli#am pej#aa sa duevnim doivljajem likova% kavkaska e$#otika((( 2 ovaj roman po temeljnim oso"inama romaneskne strukture moe da se svrsta u prven-e rusko$ reali#ma( !utor : nje$ovo delo samo eli i#rei $orke istine( Ljermontov je pesnika smatrao kao neko$a kome je uro,eno da peva% ko poseduje uro,eni dar( >je$ova o-ena ori$inalno$ $enija je romantiarska 2 o"ra#a- $enija je 3ekspir( Pesnik tre"a da "ude ispravlja sveta% da utie na due svojom tenjom ka istini i u#vienom( Karakteristino #a nje$ovo stvaralatvo : emo-ija je veoma vana% "e# nje se ne moe uopte stvarati( Dva #ahteva : 7(D pesnikova priroda mora "iti o"darena snanom emo-ionalonou% :(D pesnikova emo-ija mora "iti kultivisana( 3to je umetnik ranjiviji% on moe vie da osea 2 to je i#vor Ljermontovljevo$ pesimi#ma( Dru$o svojstvo pesnika je mata 2 Ljermontov odaje pri#nanje mati% ali onoj koja je u skladu sa realnou% iji su temelji na #emlji* ista fantastika $a ne privlai( <alae se #a istorinost u knjievnosti( <alae se #a saetost( U#ori : 6ajron% Pukin i ruska narodna knjievnost( Kao i rani romantiari% Ljermontov je traio% i nala#io% pri"eite u prirodi( >ajradije slika divlju prirodu* retko je kad u#ima odvojeno od oveka 2 kod nje$a opis prirode nije nikad ist opis pej#aa kao kod +ordsvorta( Prirodu koristi kao alat kojim jasnije definie ljudska oseanja( >a$laava karakterisrino dejstvo prirode( Pesimi#am Ljermontova je oso"it 2 njime je proeta -ela lirika% to je neka vrsta kritike( ..I muno i tu"no.. 2 samim poetkom je na$ovetena atmosfera pesme( Posle -ele pesme sumorno$ tona% #animljiva su #avrna dva stiha 5ivot je pra#na i $lupa ala; koja su moda malo ironina% ali na neki nain predstavljaju "unt i po#iv da ovek dela% da osmisli svoje postojanje( .. isao.. 57898(; 2 kritika savremenika% koji nisu spremni da se "ore #a "olje% koji su maloduni i kukavi-e% pre#reno pokoljenje( 'snovna Ljermontovljeva tenja je "ila tenja #a "or"om% #a podvi$om veliko$ heroja% i otuda proistie i nje$ova tu$a( >ije mo$ao nai po$odan prostor #a podvi$e( 'n se ali na sadnje pokoljenje koje drema u neradu i osea #avist prema prolosti punoj slave i velikih dela( )a poema je ele$ija satira( 6jelinski smatra da je .. isao.. savreno poetina% puna plemenito$ ne$odovanja( .. isao.. se javila kao neki lirski prolo$ ..Junaka naeg doba..( ..'an.. 2 Ljermontov je 78B7($( tre"alo da putuje na Kavka# i od svojih prijatelja nije krio da nosi predoseanje smrti( U"r#o poto je napisao ovu pesmu% po$inuo je u dvo"oju( ..(iveti $o#u.. 2 elja #a delanjem i stvaranjem( ?ade i teke trenutke ivota tre"a iskusiti% jer oni ine nje$ovu sutinu U Ljermontovljevoj liri-i su naj#naajniji motivi ve#ani #a lju"av% #a otad"inu% pesnika% pesnitvo i usamljenost( 1otivi lju"avi su ve#ani #a neke konkretne trenutke i# nje$ovo$ ivota( &staknuto mesto #au#ima strast koja je neretko #asnovana na erotskim motivima( &pak% lju"av kod nje$a nije trenutna strast% ve% kao i kod ostalih romantiara% jedno veno oseanje koje nei#"eno donosi i patnju i "ol( Kod Ljermontova je prisutno i oseanje sumnje 5..Strahovanje..;% pa istie da je "olje ostati sam jer je sve i#loeno starenju( )o se pominje i u pesmi .. I muno i tu"no..( 3to se tema otad"ine tie% u nje$ovoj liri-i postoje pesme u kojima se afirmativno $ovori o njoj% kao i one koje i#raavaju nesla$anje sa nekim pojavama( Postoji i ni# pesama koje su% u vreme kada su nastajale% sadravale veoma aktuelno politiko stanje( >ajpo#natija je ..Pesnikova smrt.. 2 shvaena kao po#iv na revolu-iju( Pesma .. isao.. sadri kli-u

pravo$ kritko$ reali#ma% jer se pesnik ne o$ra,uje od $enera-ije koju kritikuje( )ime se preva#ila#i romantiarska su"jektivnost( Istetiki ideal : jedro @ pesnik( 789:( Ljermontovljevo insistiranje na o"inom i prosenom u sli-i Rusije% "ilo je suprotstavljeno #vaninom patrioti#mu( Sa jedne strane u nje$ovoj poe#iji je evidentan ((((% dok sa dru$e strane stoje pesme u kojima su i#neseni #ahtevi #a "or"u( Kao i sve romantiare% i nje$a je #animala ulo$ pesnika u ivotu( +idi $a kao aktivno$ "or-a #a do"ro"it ljudi( & on ima pesmu ..Prorok..% kao i Pukin 2 u kojoj tretira pesnika kao i#a"ranika( Ljermontovljevo pesnitvo se moe podeliti na mladalako i #relo% i moe se $ovoriti o elementima dva stila( >je$ov romantiarski stil se o"ino o#naava kao su"jektivan% proi#voljan i nedovoljno pre-i#an% a realistiki se odlikuje pre-i#nou i jedno#nanou slike(

7K