You are on page 1of 2

SMK PASIR PUTIH, PASIR GUDANG ANALISIS SWOT / KLAP MEMBANTU KEPADA PENCAPAIAN OBJEKTIF STRENGTHS (KEKUATAN) KEKANGAN

KEPADA PENCAPAIAN OBJEKTIF WEAKNESSES (KELEMAHAN)

DALAMAN (MELIBATKAN SITUASI DI PERSEKITARAN DALAMAN ORGANISASI)

LUARAN (MELIBATKAN KEADAAN PERSEKITARAN LUARAN ORGANISASI)

OPPORTUNITIES (PELUANG) .

THREATS (ANCAMAN)

TINDAKAN PENAMBAHBAIKKAN:
PENGAYAAN Contoh : Lat h t!" #$%a&a "$&'a(a ( ta)!' *+ ,$&(! "$& ,$.!( han -&,- ana( #a t$.) PENGUKUHAN PEMULIHAN