You are on page 1of 8

ELAUN GANGGUAN

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA PROSEDUR KERJA SENARAI SEMAK PEMBAYARAN TAJUK : ELAUN GANGGUAN RUJUKAN DOKUMEN : KELUARAN : 1 BIL. PERKARA
Bayaran Elaun Gangguan bagi pegawai yang bertukar keluar Wilayah

PINDAAN : 0

MUKASURAT : 1/5 TARIKH UBAHSUAI : 30.05.2012 RUJUKAN

MAKLUMAT YANG PERLU DISEMAK


Pastikan kenyataan tuntutan Bayaran Elaun Gangguan bagi pegawai yang bertukar Wilayah dan dokumen sokongan disertakan. 1.0

Semak bulan dan tahun kewangan, jika bukan tahun semasa pastikan sijil AP58(a) disertakan dan memenuhi syarat berikut :Arahan a. Tuntutan hendaklah disempurnakan dalam tahun Perbendaharaan kewangan. 58(a) b. Baki peruntukan dalam tahun kewangan dan semasa adalah mencukupi. Sekiranya syarat AP58(a) tidak dipatuhi, pastikan surat kelulusan Perbendaharaan disertakan. yang yang Pekeliling dan Perkhidmatan dan Bil4 Tahun 1988 Bertarikh 01.01.1988 3.1 Pastikan butir-butir maklumat pegawai di kew 8 adalah lengkap berikut :a. Nama, no. gaji dan no. kad pengenalan hendaklah dicatitkan. b. Gred / Kategori / Kumpulan & Jawatan . Semak gred pegawai jawatan untuk memastikan kadar kelayakan pegawai. Istilah Takrif Gred perkhidmatan Gred Gaji dibawah Sistem Saraan Malaysia mengikut Awam JPA Pekeliling Perkhidmatan bil 4 Tahun 2002. Pegawai yang www.jpa.gov.my memilih tidak menerima Sistem Saraan Malaysia boleh terus mengemukakan tuntutan elaun, kemudahan dan bayaran dibawah pekeliling ini berdasarkan Gred/Kategori masingmasing dibawah Sistem Saraan Baru (SSB) / Kumpulan gaji masing-masing dibawah Laporan Jawatankuasa Kabinet 1976 (JKK 1976) mengikut mana berkenaan. Bayaran Elaun Gangguan bagi pegawai-pegawai bertukar Wilayah ialah elaun-elaun dan kemudahan diberikan kepada pegawai yang bertukar Wilayah ditempatkan berkhidmat di Semenanjung, Sabah Sarawak.

2.0

3.0

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA PROSEDUR KERJA SENARAI SEMAK PEMBAYARAN TAJUK : ELAUN GANGGUAN RUJUKAN DOKUMEN : KELUARAN : 1 BIL. PERKARA
Bayaran Elaun Gangguan bagi pegawai yang bertukar keluar wilayah

MUKASURAT : 2/5 PINDAAN : 0 TARIKH UBAHSUAI : 30.05.2012 RUJUKAN

MAKLUMAT YANG PERLU DISEMAK


Pegawai

Istilah Seorang pegawai di dalam Perkhidmatan Awam Kerajaan perkhidmatan Persekutuan dan Perkhidmatan Awam Kerajaan Negeri Awam JPA termasuk yang dilantik secara sementara atau sangkut. www.jpa.gov.my

Sementara Istilah Jawatan yang diwujudkan untuk menjalankan sesuatu perkhidmatan fungsi bagi suatu tempoh tertentu di mana peruntukan Awam JPA emolumennya ditetapkan di bawah anggaran belanja www.jpa.gov.my mengurus dan tersenarai dalam senarai perjawatan.

Sangkut Istilah Seseorang yang diambil berkhidmat oleh Ketua Jabatan perkhidmatan yang dibayar elaun bulanan berdasarkan gaji minimum Awam JPA kepada jawatan mereka disandarkan (sekiranya www.jpa.gov.my mempunyai kelayakan penuh) atau dikurang satu pergerakan gaji minimum (sekiranya tidak memiliki kelayakan penuh). Tempoh perkhidmatan tidak boleh diambilkira untuk faedah persaraan jika pegawai dilantik tetap. Pengambilan dihadkan hanya bagi perkhidmatan dalam Kumpulan Pengurusan.

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA PROSEDUR KERJA SENARAI SEMAK PEMBAYARAN TAJUK : ELAUN GANGGUAN RUJUKAN DOKUMEN : KELUARAN : 1 BIL. PERKARA
Bayaran Elaun Gangguan bagi pegawai yang bertukar keluar wilayah

PINDAAN : 0

MUKASURAT : 3/5 TARIKH UBAHSUAI : 30.05.2012 RUJUKAN

MAKLUMAT YANG PERLU DISEMAK


Wilayah Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak dan Labuan. Wilayah Asal Kuala Lumpur, Kuching atau Kota Kinabalu. Gaji Hakiki Pegawai

Ia merupakan Gaji Pokok iaitu satu jumlah wang yang Pekeliling ditetapkan bagi anggota sektor awam yang berasaskan Perkhidmatan konsep gaji yang berpatutan untuk menyara keperluan Bilangan 6 Tahun asas iaitu makanan, pakaian dan perumahan. 1987 Keluarga Taraf pegawai yang telah berkahwin. Ahli Keluarga Suami atau isteri dan anak-anak pegawai. 4.0 Kelayakan Bayaran Elaun Gangguan Bayaran Elaun Gangguan dibayar kepada Pegawai yang bertukar Wilayah seperti: a. Pegawai yang berasal dari Sabah dan Sarawak yang dilantik dan/atau ditempatkan berkhidmat di Semenanjung. Pegawai yang berasal dari Semenanjung yang dilantik dan/atau ditempatkan berkhidmat di Sabah dan Sarawak. Pegawai dari Sabah dan Sarawak yang bertukar di antara negeri-negeri itu.

b.

c.

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA PROSEDUR KERJA SENARAI SEMAK PEMBAYARAN TAJUK : ELAUN GANGGUAN RUJUKAN DOKUMEN : KELUARAN : 1 BIL. PERKARA
Bayaran Elaun 5. Gangguan 0 bagi pegawai yang bertukar keluar wilayah

PINDAAN : 0

MUKASURAT : 4/5 TARIKH UBAHSUAI : 30.05.2012 RUJUKAN

MAKLUMAT YANG PERLU DISEMAK


Kadar Bayaran Elaun Gangguan 5.1 5.2 5.3 Elaun Gangguan adalah dibayar atas kadar sebulan gaji hakiki pegawai.

5.4

Kadar yang layak akan ditentukan apabila pegawai Laporan Jawatankuasa berkenaan ditukarkan balik ke wilayah asalnya. Khas Kabinet Pegawai boleh dibayar Elaun Gangguan secara Mengenai Gaji pendahuluan sebanyak separuh daripada gajinya apabila Sektor Awam beliau dikehendaki bertukar wilayah. 1991 Baki bayaran Elaun Gangguan ini akan dibayar berasaskan kepada gaji terakhir yang diterima oleh pegawai itu sebelum beliau bertukar semula ke wilayah asalnya. Bagi dua orang pegawai suami isteri yang bertukar ke Wilayah yang sama, hanya seorang sahaja yang layak menunutut Elaun Gangguan, berasaskan kepada pegawai yang menerima gaji lebih tinggi. Perkiraan atas kadar sebulan gaji hakiki Pegawai boleh tuntut sebelum/selepas bertukar ke Sabah/Sarawak /Labuan. Pekeliling Perbendaharaan bil. 5 Tahun 2004. Rujuk lampiran 4

5.5

Contoh 1:-

Contoh 2 Perkiraan separuh sebelum/selepas bertukar ke :Sabah/Sarawak/Labuan. Pegawai W27 telah diarah bertukar ke Labuan dengan gaji hakiki RM2000. Beliau telah menuntut pendahuluan sebanyak separuh daripada gaji yang diterimanya ketika itu. 5 tahun kemudian, beliau berpindah balik ke wilayah asal dengan gaji hakiki RM4000. perkiraan Elaun Gangguan adalah seperti berikut:E.Hakiki Bertukar ke Labuan Bertukar ke Perak RM2,000.00 RM4,000.00 E.Gangguan (1/2) RM1,000.00

Beza 4000 - 1000 = 3,000.00 Elaun Gangguan yang layak dituntut RM3,000.00 adalah sebanyak

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA PROSEDUR KERJA SENARAI SEMAK PEMBAYARAN TAJUK : ELAUN GANGGUAN RUJUKAN DOKUMEN : KELUARAN : 1 BIL. PERKARA
Bayaran Elaun 6.0 Gangguan bagi pegawai yang bertukar keluar wilayah

PINDAAN : 0

MUKASURAT : 5/5 TARIKH UBAHSUAI : 30.05.2012 RUJUKAN

MAKLUMAT YANG PERLU DISEMAK


Dokumen Sokongan yang diperlukan adalah:-

6.1 6.2

Laporan Jawatankuasa Khas Kabinet Penyata perubahan mengenai pendapatan Mengenai Gaji Sektor Awam seseorang pegawai (Kew 8-Pin.10/96) 1991 Surat pengesahan dari majikan suami/isteri tidak menuntut Elaun Gangguan. (Jika berkhidmat dengan kerajaan dan turut bertukar) Surat pengesahan dari majikan lama bahawa pegawai yang menuntut tidak pernah dibayar Elaun Gangguan Mengisi Borang Perakuan seperti berikut:-

6.3

6.4

i ii iii iv v vi vii viii ix x 6.5 7.0

Nama Kad Pengenalan Alamat bertugas sekarang Nama Suami/isteri No kad pengenalan suami/isteri Alamat lama Alamat baru No telefon Tandatangan pegawai yang menuntut Pengesahan ketua jabatan

Pekeliling Perbendaharaan bil. 5 Tahun 2004 Rujuk lampiran 4

Penggunaan kemudahan ini hendaklah dicatatkan di dalam Buku Perkhidmatan pegawai berkenaan

Kod objek yang dipertanggungkan di atas baucar bayaran adalah menggunakan objek di bawah 15199.

BORANG PERAKUAN TUNTUTAN ELAUN GANGGUAN


Herman Bin Mohmad Nasir Bahawa saya Muhammad ......................................... No Kad 831103-06-5083 ............................................Alamat (tempat SMK Sandakan, Peti Surat 1458, 90716 Sandakan, Sabah sekarang).......................................................................................

Pengenalan bertugas

Adalah saya dengan ini membuat pengesahan bahawa saya telah di Sabah Pahang tukarkan dari .....................ke ................................... Dengan ini memperakui bahawa * saya telah dibayar/ tidak dibayar daripada gaji hakiki saya sebagai pendahuluan / belum pernah dibayar Elaun Gangguan seperti yang tersebut di dalam pek.bil.4/1988 perenggan 4, semasa pertukaran saya dari wilayah*Semenanjung/Sabah / Sarawak Semenanjung /Labuan ke wilayah................................... Bersama-sama ini dilampirkan dokumen sokongan berkenaan pertukaran saya Nama * Isteri/Suami : ......................................................... No. Kad Pengenalan :890412-11-5494 ......................................................... Tempat Bertugas Tempat Bertukar
: ........................................................ : ........................................................ Aesyah Zunairah Binti Ali

Sekiranya didapati saya telah tersalah dibayar dua kali elaun gangguan disebabkan perakuan ini, maka saya bersetuju untuk membayar balik amaun kepada kerajaan dengan wang tunai sekali gus atau melalui potongan gaji saya. Berikut adalah dinyatakan butir-butir peribadi saya: 1. 2. 3. 4. Wilayah Asal Lama Berkhidmat *di Sabah/Sarawak/S.Msia Alamat baru *di S.Msia /Sabah/Sarawak No Telefon boleh dihubungi
Semenanjung :......................................... 42 Bulan :.......................................... No. 1 Lrg 15, Taman Kg. Padang Jaya :......................................... 25200 Kuantan, Pahang. 019-9665124 :.........................................

Semua maklumat yang dinyatakan di atas adalah benar. Nama Pegawai : Muhammad Herman Bin Mohmad Nasir No. Kad Pengenalan : 831103-06-5083 Tarikh : 19 / 12 / 2013 Nama Ketua Jabatan : Rodiah Binti Ahmad Untong No Kad Pengenalan : 620222-01-5556 Tarikh : 19 / 12 / 2013 7 .............................. (tandatangan) ........................... (tandatangan)

Cap Jabatan
* potong yang tidak berkenaan