You are on page 1of 24

TAKLIMAT PELAKSANAAN PROGRAM LITERASI BAHASA INGGERIS

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM ARAS 4 8, BLOK E9, KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E, 62604 PUTRAJAYA Tel : 03 88842000 Fax : 03 88889917

LINUS 2.0

Literasi Bahasa Malaysia (LBM)

Numerasi (SK - BM) (SJKC - BC) (SJKT BT)

Literasi Bahasa Inggeris (LBI)

MATLAMAT LITERASI BAHASA INGGERIS

Meningkatkan literasi Bahasa Inggeris dalam kalangan murid Tahap 1 yang tiada masalah pembelajaran

OBJEKTIF LBI

Memberi sokongan tambahan bagi membolehkan murid yang mempunyai masalah literasi Bahasa Inggeris supaya menguasainya

PROGRAM LITERASI BAHASA INGGERIS


Q3/Q4; 2012
Mei 2012 Jun 2012 Jan 2013

Q1/Q2; 2013
Jan Apr 2013 Mei 2013

Q3/Q4; 2013
Jun Sept 2013 Okt 2013 PdP BIASA

100 HARI
MENGUASAI
3 FT PLAN (BPK) KONSTRUK LBI (BPK) MODUL GURU & MURID (BPK)

PPPM/A2 & MAKMAL GTP2.0

CONSTRUCTS LBI

PDP BIASA
MODUL LATIHAN GURU (BPG) PENYELARASAN JPN/PPD (BPK) KURSUS PEMIMPIN SR (IAB) LATIHAN JURULATIH UTAMA (BPG) LATIHAN GURU (BPG/JU/JPN/PPD) PERUNTUKAN KEW. (DMO) INSTRUMEN SARINGAN (LP) INSTRUMEN PEMANTAUAN (JNJK) JERAYAWARA (BPSH) RESOS PdP (BTP)

SARINGAN LBI

TIDAK MENGUASAI LBI (Pemulihan)

MODUL LBI MURID

MODUL LBI GURU

PERBANDINGAN LINUS 1.0 DAN LINUS 2.0


Bil. 1. LINUS 1.0 Literasi Bahasa Malaysia Numerasi LINUS 2.0 Literasi Bahasa Malaysia Numerasi Literasi Bahasa Inggeris

2. 3.

3 saringan setahun Murid yang telah menguasai kesemua konstruk dalam sesuatu saringan tidak perlu menduduki saringan semula KPI: Literasi 100% Numerasi 100%

2 saringan setahun Murid menduduki kesemua 6 Saringan LINUS 2.0 sepanjang persekolahan Tahap 1 KPI: Literasi Bahasa Malaysia 100% Numerasi 100 % KPI LBI : Selepas Saringan Baseline (Mei 2013)

4.

5.
6.

Jawatan Guru Pemulihan BM telah disediakan


Jawatan FasiLINUS Literasi Bahasa Malaysia dan Numerasi telah dilantik

Jawatan Guru Pemulihan BI belum disediakan


Jawatan FasiLINUS Literasi Bahasa Malaysia dan Numerasi telah dilantik Jawatan FasiLINUS Literasi Bahasa Inggeris belum diwujudkan dan belum dilantik

7.

Murid perlu menguasai: 8 Konstruk bagi Literasi Bahasa Malaysia 10 Konstruk bagi Numerasi Arus Perdana LINUS LINUS Tegar

Murid perlu menguasai: 12 Konstruk bagi Literasi Bahasa Malaysia 12 Konstruk bagi Numerasi 12 Konstruk bagi Literasi Bahasa Inggeris. Menguasai Literasi & Numerasi Tidak Menguasai Literasi & Numerasi
5

8.

Murid kembali ke kedudukan biasa di dalam kelas masing-masing

Saringan untuk menentukan tahap Literasi BI murid

(a) Murid yang telah menguasai Bahasa Inggeris mengikuti PdP menggunakan kurikulum standard

(b) Murid yang tidak menguasai Bahasa Inggeris mengikuti PdP menggunakan Modul LBI semasa PdP Bahasa Inggeris

Murid yang tidak menguasai Literasi BI dikenalpasti

Penyesuaian PdP mengikut tahap literasi murid dalam BI

Murid ini kekal dalam kelas sedia ada tetapi dikelompokkan dalam kluster mengikut tahap literasi.

Murid kembali ke kelas biasa masing-masing

(a) Murid yang menguasai LBI LBI mengikuti PdP menggunakan kurikulum standard

(b) Murid dalam kelas LBI mengikuti PdP menggunakan modul LBI semasa PdP Bahasa Inggeris

Saringan untuk menentukan tahap Literasi BI murid

Murid yang tidak menguasai Literasi BI dikenalpasti

Penyesuaian PdP untuk pengukuhan dan pemulihan

Murid yang tidak menguasai LBI masuk ke Kelas Pemulihan LBI


7

TAHUN/ KOHORT

2013

2014

2015 TAHUN 3 TAHUN 2

KOHORT 1 TAHUN 1 TAHUN 2 KOHORT 2 TAHUN 1

KOHORT 3

TAHUN 1

KONSTRUK

RESOS (BTP)
PELAKSANA (SEKOLAH )

(BPK)

MODUL GURU (BPK) MODUL MURID (BPK)

LINUS 2.0
(PPPM/A2 & GTP2.0)

LATIHAN PEMIMPIN (IAB)

SARINGAN (LP)

LATIHAN GURU (BPG)

JERAYAWARA (BPSH)

PEMANTAUAN (JNJK/ PPD / JPN)

MODUL LBI
SARINGAN

KONSTRUK LBI
DOKUMEN STANDARD KURIKULUM

KURIKULUM KEBANGSAAN FALSAFAH PENDIDKAN KEBANGSAAN


10

AGENSI PELAKSANA LBI

11

AGENSI UTAMA
Bahagian
BPK

Skop Tugas
Urus Setia Program LBI Menyelaras Program LBI Membina Modul LBI Guru & Modul LBI Murid Mencetak Modul LBI Guru & Modul LBI Murid Menghantar Modul LBI Guru & Modul LBI Murid kepada agensi pelaksana Membina instrumen saringan Melaksanakan saringan Menganalisis data saringan Melaporkan dapatan/keputusan/rumusan saringan Menyediakan Modul Latihan LBI untuk Guru BI Melatih Jurulatih Utama dan guru Melatih FasiLINUS LBI Menyalurkan maklumat kepada JPN, PPD dan sekolah Menjadualkan PdP Melaksanakan jerayawara Mempromosi program LBI

LP

BPG

BPSH

JNJK IAB BTP BPKhas

Melaksanakan pemantauan dan jaminan kualiti Memberi latihan pelaksanaan program LBI kepada Guru Besar
Menyediakan sumber digital, audio, video

Merencana, membantu dan melaksanakan program pemulihan Melaksanakan LBI untuk murid pendidikan khas dan SR Pendidikan Khas. Membekalkan kepakaran berkaitan BI Merangka, merancang dan melaksanakan latihan bagi guru Bahasa Inggeris

ELTC

12

AGENSI PELAKSANA
Bertanggungjawab melantik Jurulatih Utama untuk LBI Merancang, menyelaras, memantau, menyelia dan menilai pelaksanaan program di peringkat negeri Membuat post mortem pelaksanaan program diperingkat negeri Merancang, menyelaras, memantau, menyelia dan menilai pelaksanaan program di peringkat daerah Membantu guru BI Membuat post mortem pelaksanaan program diperingkat daerah Merancang, menyelaras, memantau, menyelia dan menilai pelaksanaan program di peringkat sekolah Melaksanakan program Melibatkan ibu bapa, komuniti, NGO dalam pelaksanaan LBI Membina perkongsian pintar dengan lain-lain institusi pendidikan, agensi kerajaan dan sektor swasta dalam menjayakan program LBI

JPN

PPD

Sekolah

13

14

Mentaksir aras kebolehan literasi Bahasa Inggeris Kebolehan membaca, menulis dan lisan Tidak bersifat high stake Secara bertulis dan lisan Instrumen saringan disediakan oleh Lembaga Peperiksaan Perlu dilaksanakan dalam tempoh masa yang ditetapkan
15

Semua murid Tahap 1 bermula dengan murid Tahun 1 (2013) menduduki saringan Guru akan mentadbir instrumen semasa PdP BI Guru akan memasukkan data respons murid (dalam tempoh antara 1 2 minggu selepas saringan selesai dilaksanakan) LP akan menganalisa data saringan LP akan melaporkan dapatan/ keputusan/ rumusan Saringan.

16

Tiada data asas kebolehan literasi Bahasa Inggeris murid di Malaysia


Data Saringan 1 (Baseline) akan digunakan untuk menentukan KPI Literasi Bahasa Inggeris Akan dilaksanakan daripada 6 23 Mei 2013 Instrumen saringan disediakan oleh Lembaga Peperiksaan, KPM Pencetakan Instrumen Saringan 1 akan dilaksanakan oleh PPD/JPN Tempoh pelaksanaan adalah antara 4 hingga 6 minggu
17

Akan dilaksanakan pada 20 Oktober 8 November 2013 Tempoh masa pelaksanaan adalah antara 4 hingga 6 minggu Instrumen saringan disediakan oleh Lembaga Peperiksaan Pencetakan Instrumen Saringan 2 akan dilaksanakan oleh PPD/JPN

18

KONSTRUK LBI

19

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12

Able to identify and distinguish letters of the alphabet. Able to associate sounds with the letters of the alphabet. Able to blend phonemes into recognisable words. Able to segment words into phonemes. Able to understand and use the language at word level. Able to participate in daily conversations using appropriate phrases. Able to understand and use the language at phrase level in linear texts. Able to understand and use the language at phrase level in nonlinear texts. Able to read and understand sentences with guidance. Able to understand and use the language at sentence level in non-linear texts. Able to understand and use the language at paragraph level in linear texts. Able to construct sentences with guidance.
20

21

1 6

Laporan kepada BPK

Rancang pelaksanaan bengkel mengikut kesesuaian sekolah/PPD/JPN

JPN/PPD/Guru menjalankan tindak susul yang bersesuaian dan meningkatkan PdP LBI dan meningkatkan tahap LBI murid

Bengkel dilaksanakan selepas Saringan 2 pada hujung minggu atau cuti sekolah

Laporan bengkel oleh JPN/PPD/sekolah.

Bengkel penyesuaian PdP untuk digunakan sewaktu kelas LBI

22

23

SEKIAN TERIMA KASIH


24