You are on page 1of 10

QUYT NH

CA B BU CHNH VIN THNG S 10/2007/Q-BBCVT NGY 1 TH!NG " N#$ 2007 V% VI&C BAN HNH B'NG GI! CA $!Y V THIT B THI CNG ()Y *+NG CNG T,-NH BU CHNH. VI/N THNG

B T,0NG B BU CHNH. VIN THNG Cn c Lut Xy dng ngy 26 thng 11 nm 2003; Cn c Ngh nh s 0!2002!N"#C$ ngy 11 thng 11 nm 2002 c%& Ch'nh (h% )uy nh chc nng* nh+,m -.* )uy/n h0n - c1 c2u t3 chc c%& 45 46u ch'nh* 7+8n th9ng; Cn c Ngh nh s 16!200:!N"#C$ ngy 0; thng 02 nm 200: c%& Ch'nh (h% -/ )u<n => d n ?u t6 @y dng c9ng tABnh; Ngh nh s 112!2006!N"#C$ ngy 2 thng nm 2006 -/ sC& 3+* D3 sung m5t s +/u c%& Ngh nh s 16!200:!N"#C$; Cn c Eh9ng t6 s 06!200:!EE#4XF ngy 1: thng G nm 200: c%& 45 Xy dng h6Hng dIn (h61ng (h( @y dng c& my - th+Jt D th+ c9ng; Eh9ng t6 s 03!2006!EE#4XF ngy 22 thng : nm 2006 c%& 45 Xy dng h6Hng dIn D3 sung m5t s n5+ dung c%& cc Eh9ng t6 s 02!200:!EE#4XF* Eh9ng t6 s 0G!200:!EE#4XF - Eh9ng t6 s 06!200:!EE# 4XF c%& 45 Xy dng; EhKL / ngh c%& 7. tA6Mng 7. NJ hL0ch # E+ ch'nh* QUYT NH1

234 15 Ban hnh km theo Quyt nh ny Bng gi ca my v thit b thi cng xy dng cng tr nh b!u ch"nh# vi$n thng% 234 25 Bng gi ca my v thit b thi cng xy dng cng tr nh b!u ch"nh# vi$n thng
& c'n c( ) &*+ ,n gi xy dng cng tr nh b!u ch"nh# vi$n thng- &*+ d ton xy &.+ cng tr nh v & c, /0 ) 1un &2 chi +h" my trong xy dng cng tr nh b!u ch"nh# vi$n thng%

234 65 Quyt nh ny c3 hi4u &c thi hnh /au 56 ngy k) t7 ngy 'ng 8ng bo% 234 5 8hnh 9'n +h:ng B;# 9< tr!0ng 9< = ho>ch ? @i ch"nh# cc chA Bu t! cng tr nh chuyCn ngnh b!u ch"nh# vi$n thng# cc ,n v c3 &iCn 1uan chu trch nhi4m tri)n khai v thi hnh Quyt nh ny%
B T,0NG 7 T849: T;

B BU C H N H. VI N THN G

B' N G GI ! CA $! Y . THI T B THI C N G () Y * +N G C N G T, - N H BU C H N H. VI N THN G EBan hnh km theo Quyt nh /F 5GHDGGIHQJ?BB89@ ngy GKHG6HDGGI cAa B; tr!0ng B; B!u ch"nh vi$n thngL

MN OPQ ? DGGI

A5 NH<NG QUY NH CHUNG V H=NG *>N !? *@NG GI! CA $!Y V THIT B THI CNG CHUY/N NGNH BCVT I5 QUY NH CHUNG 5% Bng gi ca my v thit b thi cng chuyCn ngnh B!u ch"nh# 9i$n thng ny 1uy nh chi +h" cho m;t ca &m vi4c cAa cc &o>i my v thit b thi cng# & gi dRng ) xc nh chi +h" my thi cng trong ,n gi xy dng c, bn# ,n gi xy dng cng tr nh v v*n d<ng ) &*+ gi d thBu# nh gi gi d thBu v k2 kt hS+ Tng giao nh*n thBu xy dng cc cng tr nh thu;c chuyCn ngnh B!u ch"nh# 9i$n thng% D% Ui d ton ca my v thit b thi cng trong bng gi ca my ny !Sc xy dng cho t7ng &o>i my theo t"nh n'ng hoVc thng /F kinh t kW thu*t chA yu nh!X cng /uYt ;ng c,# /(c nng cAa cBn tr<c%%%% Z% @rong bng gi ca my ny# cc &o>i my v thit b thi cng !Sc +hn thnh ba nh3m theo Vc i)m# m(c ; chi +h" /[ d<ng cAa t7ng &o>i my v thit b trong 1u tr nh tham gia thi cng xy dng cng tr nh B!u ch"nh# 9i$n thng# c< th) nh! /auX ? \hBn QX ]y v thit b thi cng chuyCn ngnh ? \hBn QQX ]y v thit b thi cng thng d<ng Ekhng t"nh chi +h" &!,ng thS i^u khi)n my# nhiCn &i4u# n'ng &!SngL% ? \hBn QQQX ]y v thit b thi cng thng d<ng Ec3 t"nh chi +h" &!,ng thS i^u khi)n my# nhiCn &i4u# n'ng &!SngL% @hnh +hBn chi +h" trong gi ca my cAa t7ng nh3m my 1uy nh nh! /auX ? \hBn Q v +hBn QQ bao gTm cc thnh +hBn chi +h" khYu hao# /[a ch_a v chi +h" khc cAa my% 8c thnh +hBn chi +h" nhiCn &i4u# n'ng &!Sng v ti^n &!,ng thS i^u khi)n my cAa cc &o>i my thu;c hai nh3m ny ` t"nh trong nh m(c nhn cng v nh m(c v*t &i4u trong Jnh m(c xy dng c, bn chuyCn ngnh B!u ch"nh# 9i$n thng ban hnh km theo Quyt nh /F DZHDGG6HQJ?BB89@ ngy DaHIHDGG6 cAa B; tr!0ng B; B!u ch"nh# 9i$n thng% ? \hBn QQQ bao gTm cc thnh +hBn chi +h" khYu hao# /[a ch_a# nhiCu &i4u# n'ng &!Sng# ti^n &!,ng thS i^u khi)n my v chi +h" khc cAa my% K% O;i dung cc thnh +hBn chi +h" cAa gi ca my trong Bng gi ca my nyX K%5% 8hi +h" khYu haoX & khon chi v^ hao m:n my v thit b thi cng trong thbi gian /[ d<ng% K%D% 8hi +h" /[a ch_aX & cc khon chi nhcm duy tr v khi +h<c n'ng &c ho>t ;ng theo tr>ng thi ho>t ;ng tiCu chudn cAa my% K%Z% 8hi +h" nhiCn &i4u# n'ng &!SngX & khon chi v^ nhiCn &i4u# n'ng &!Sng t>o ra ;ng &c cho my ho>t ;ng Ex'ng# dBu# i4n hoVc kh" nenL v cc &o>i nhiCn &i4u +h< nh! dBu mf bi tr,n# nhiCn &i4u ) i^u chgnh# nhiCn &i4u cho ;ng c, &ai# dBu truy^n ;ng% @rong 3# gi nhiCn &i4u# n'ng &!Sng t"nh theo gi ch!a bao gTm thu gi tr gia t'ng E9h@L# c< th) &X

K ? i'ngX 5G#GK6 H&"t ? jieke&X I%aZl H&"t ? Ji4nX ma6 Hknh K%K% 8hi +h" ti^n &!,ng thS i^u khi)n myX & khon chi v^ ti^n &!,ng v cc khon +h< cY+ &!,ng t!,ng (ng voi cY+ b*c cAa ng!bi i^u khi)n my theo yCu cBu kW thu*t% @rong 3X ? @hnh +hBn# cY+ b*c thS cAa t7ng &o>i my# thit b t"nh theo thnh +hBn# cY+ b*c thS cAa t7ng &o>i my# thit b cAa &o>i my# thit b t!,ng t c3 trong +h< &<c cAa @hng t! GlHDGG6H@@?Bij ngy 56 thng K n'm DGG6 v @hng t! GZHDGGlH@@?Bij ngy DD thng 6 n'm DGGl% ? @hang &!,ng cY+ b*c cAa thS i^u khi)n my + d<ng theo 1uy nh t>i Ogh nh /F DG6HDGGKHOJ?8\ ngy 5KH5DHDGGK cAa 8h"nh +hA% ? @i^n &!,ng tFi thi)u t"nh theo m(c K6G%GGG Hthng% ? 8c khon &!,ng +h< v +h< cY+ &!,ng p \h< cY+ theo &!,ng cY+ b*c EqLX r!,ng +h<X 5Dq=hng sn nhX 5Gq];t /F chi +h" c3 th) khon cho ng!bi &ao ;ngX Kq p \h< cY+ theo &!,ng tFi thi)u EqLX \h< cY+ &!u ;ngX DGq K%6% 8hi +h" khcX & cc khon chi m bo cho my ho>t ;ng b nh th!bng# c3 hi4u 1u t>i cng tr nh% II5 H=NG *>N !? *@NG 5% Bng gi ca my v thit b thi cng ny + d<ng Fi voi cc &o>i my v thit b ang !Sc /[ d<ng +hs bin ) thi cng cc cng tr nh chuyCn ngnh B!u ch"nh# 9i$n thng% JFi voi nh_ng my v thit b thi cng ch!a c3 1uy nh trong bng gi ca my ny th cc ,n v chA ;ng xy dng gi ca my cAa &o>i my# thit b ny theo +h!,ng +h+ xy dng gi ca my v thit b thi cng 1uy nh t>i @hng t! GlHDGG6H@@?Bij v cc 1uy nh chung cAa Oh n!oc v bo co B; B!u ch"nh# 9i$n thng ) xem xet ban hnh + d<ng% D% JFi voi m;t /F &o>i my v thit b thu;c thit b Tng b; cAa cng tr nh +hi &.+ Vt nh!ng ,n v thi cng t*n d<ng ) +h<c v< cho 1u tr nh &.+ Vt th khng !Sc t"nh chi +h" my cAa cc &o>i my# thit b ny trong ,n gi# d ton% Z% Ji^u chgnh chi +h" nhiCu &i4u# n'ng &!Sng v chi +h" ti^n &!,ng thS i^u khi)n my trong gi ca my trong 1u tr nh + d<ngX ? 8hi +h" nhiCn &i4u# n'ng &!SngX !Sc i^u chgnh theo nguyCn t.c +hR hS+ voi cc thay si v^ gi nhiCn &i4u# n'ng &!Sng do cY+ c3 thdm 1uy^n 1uy nh% ? 8hi +h" ti^n &!,ng thS i^u khi)n myX !Sc i^u chgnh khi cc ch ;# ch"nh /ch cAa nh n!oc v^ ti^n &!,ng thay si theo nguyCn t.c +hR hS+ voi thbi i)m# tr /F thay si do cY+ c3 thdm 1uy^n 1uy nh v cc n;i dung c3 &iCn 1uan trong hS+ Tng giao nh*n thBu%

6 K% @rong 1u tr nh + d<ng nu c3 v!ong m.c cc ,n v bo co v^ B; B!u ch"nh# 9i$n thng ) nghiCn c(u gii 1uyt%

l B5 GI! CA $!Y V THIT THI CNG CHUY/N NGNH BU CHNH. VIN THNG t@@ E5L Q 5 D Z K 6 l I m a 5G 55 5D 5Z 5K 56 5l 5I 5m 5a DG D5 DD DZ DK D6 Dl DI Dm Da ZG Z5 ZD ZZ ZK Z6 Zl ZI Zm Za KG K5 KD KZ ruvQ ]wx 9N @MQy@ Bz EDL OM|] ]wx 8M}x~O OUNOM B} 8MOM 9QO @MOU JTng hT + &c JTng hT o i4n v>n n'ng JTng hT mC gm Ji4n tho>i di ;ng hm +e k m B; m tBn /F my ns B; tiCu hao t7ng b!oc trung# cao tBn Bin th t ngu DDG v DGh ]y c b'ng ]y i4n tho>i &iCn &>c 1uang ]y o + xuYt m thanh ]y o Tng b; m>ng ]y o ; cao ]y o ; meo tBn /F v t>+ m ]y o i4n tr0 cch i4n ]y o i4n tr0 /uYt cAa Yt ]y o i4n tr0 ti+ Yt ]y o bo hi4u D 8I ]y o b"t &i v itter ]y o c+ 1uang u@j ]y o cng /uYt E\oner meterL ]y o cng /uYt cao tBn ]y o cng /uYt 1uang ]y o cng /uYt v m(c thu ]y o chYt &!Sng c+ ]y o chYt &!Sng kCnh /F ]y o d>ng /3ng ]y o Fng dn /3ng lDG5B ]y o a inh ]y o h4 /F khuch >i ]y o ki)m B@t ]y o &uTng D]bH/ ]y o mVt n> xung ]y o meo +hi tuyn ]y o m(c EdbL ]y o m(c mi&ivon ]y o +hn t"ch kCnh ]y o +hn t"ch \jMHtjM ]y o +hn t"ch thA t<c rhO# an ]y o +hBn v tuyn ]y o /3ng (ng ]y o /3ng d;i ]y o /uy hao UQw 8h ]wx EJ{OUH8hL EZL D%GaG D%I6G 5%lmm K%mGG K%Gm6 55%5l6 5D%lmm 5%lmG Zm%mGm ZI%ZZl K%656 mm%aDG l%%%%%%%%% 5m%KaD l%ImK DI%KZI 5Z%mGK ZD%aG%%%%%%%%%%%%% ZD%alK 65%mIl 6m%Dll Km%mDm lZ%m5Z ID%Iam I6%Ka5 Im%GGG ZD%KID Il%DmK DI%IKZ ZI%a5I ml%GaZ KZ%aIZ a5%66Z Z%56G Z%56G l%ImK 5G5%ID6 mZ%6Zm 5ZD%mm5 Zm%IGa lG%Zl6 lG%Zl6 mG%aD6

I KK K6 Kl KI Km Ka 6G 65 6D 6Z 6K 66 6l 6I 6m 6a lG l5 lD lZ lK l6 ll lI lm la IG I5 ID IZ IK I6 Il II Im Ia mG m5 mD mZ mK m6 ml mI mm ma aG a5 aD aZ ]y o tBn /F ]y o tFc ; gi3 ]y o t"n hi4u kCnh & ]y o t"n hi4u m tBn ]y o t"n hi4u cao tBn ]y o t"n hi4u trCn t>+ m ]y o th[ /3ng cao tBn ]y m tBn ]y nh v t>o ; 1ua v4 tinh ]y b; m 6 ]y e+ Bu cFt thAy &c ]y d: /3ng ]y bite ]y ghi che+ d_ &i4u ]y hn c+ /Si 1uang ]y ht b<i 5#6kn ]y in chuyCn d<ng ]y kho Vc mVt tuyn tBn /F ]y khai bo v cu Vt ]y ki)m tra cnh bo ]y ki)m tra tBn /F cao tBn ]y &m Bu c+ chuyCn d<ng ]y &m /F &i4u chuyCn d<ng ]y t"nh chuyCn d<ng ]y nh.n tin mu ]y +ht /3ng m tBn ]y +ht /3ng chudn ]y +ht t"n hi4u ]y +ht xung chudn ]y o +hn t"ch bn tin trCn cc giao di4n ]y +hn t"ch biCn ; t ;ng ]y +hn t"ch +hs ]y /Yy Fng dn /3ng 5#6kn ]y /o +ha ]y t>o 1uet t"n hi4u chudn truy^n h nh ]y te/t modun ]y nh.n tin ]y thu th[ t"n hi4u nh.n tin ]y o ki)m tra h4 thFng accu E@]8 D5GGL @hit b o ; dm v nhi4t ; hBt @hit b o g3c +h!,ng v v g3c ngdng @hit b Qnmar/at }+/im @i gi ]y hi4n /3ng ]y sn + D =9h ]y n>+ /F &i4u chuyCn d<ng ]y +hn t"ch truy^n dn /F ra bn ]y o &i b"t Il%5D6 55%mIl aK%KIm D6%5D6 ZZ%a6I 555%mm5 Zl%Zll Zl%GZl 56I%6GG K%656 56G%GI6 I6%KlZ l5%IIl l%GDG 55D%aKK 5%IDl 5G%IZZ lD%mlm 6a%6am m%G6l ZK%G6l l%DD6 ZG%ZKZ DI%IZl ZK%mKG K%Gm6 D5%Kl5 l5%K65 Ka%GZm ll%6aK Ka%lDm 5G5%Z55 DZ%m6Z 6m%ml6 Da%mKa aK%6IG 5%mlm ZG%l6Z D6%aDa ZK%laG Z%lam ZI%I5a Im%l6m aDG l5%aIK I%m5D DZ%6GK Im%aZl 6D6 aK%Gmm

m aK a6 al aI am aa 5GG 5G5 5GD 5GZ 5GK 5G6 5Gl 5GI 5Gm 5Ga 55G 555 55D 55Z 55K 556 55l QQ 5 D Z K 6 l I m a 5G ]y b.n c+ ]y o t"n hi4u bo hi4u ]y o chYt &!Sng truy^n dn ]y ghi m chuyCn d<ng B; cY+ t"n hi4u chudn EU\t hoVc 8e/iumL ]y o giao di4n v tuyn E\MtL ]y +hn t"ch thA t<c QtjO ]y o &uTng jata D]b"tH/ ? m]b"tH/ ]y o &uTng jata ZK]b+/ ]y o !bng truy^n v antenna ]y m tBn /F cao tBn ]y o 9u] ]y thu# +ht /3ng m tBn aGn @hit b Bu cuFi Etr>m 8tL ]y ki)m tra chuyCn d<ng E\8L B; &!u i4n E}\tL 5GGG ]y o &uTng t@] ? 5\ ? lG ]y o \h ? K5 ]y m +hng cu;c gi 9o& met i4n t[ ie keo c+ ]y m tBn DG Uhk ]y o tn /.t OM|] ]wx 9N @MQy@ Bz @MOU jOU J @OM 8MQ \M rOU @M JQ} =MQO ]wx# OMQ~O rQ} @uOU JzOM ]8 9@ rQ}# OMO 8OU @bi i4n ? /(c keoX D#Gt @bi i4n ? /(c keoX Z#Gt ]y b,m n!oc# % c, i4n ? c%/uYtX 5#6Gk Bin th hn xoay chi^u ? c%/uYtX KG#Gk Bin th hn xoay chi^u ? c%/uYtX DZ#Gk ]y khoan /.t cBm tay# % k"nh khoanX 5Zmm ].t c.t /.t cBm tay ? cng /uYtX 5#Gk ]y khoan bC tng cBm tay ? c%/uYtX5#G6k ]y khoan bC tng cBm tay ? c%/uYtX5#6Gk ]y ca g cBm tay ? cng /uYtX G#Ik 5mG%IIK DI%IKZ 55Z%mll 56%lIm Im%l6m a6%GmD 5GG%GIK aG%IaD aK%aDl m5%5am ZD%lal 6%ml6 K%IZG Z%5mD 56%mII D%DGG lG%aal aD%am5 6a%lIG D%I6G Z6a%566 5Z%aGa 5D6%aIG

D5%KG6 ZK%lZl K%DaG 5D%KGm DD%ZGK m%mZZ 5l%Gm5 5Z%Zmm 5a%mK6 m%aGG

a C5 GI! $!Y V THIT B THI CNG THNG *@NG SA *@NG THI CNG CNG T,-NH BU CHNH. VIN THNG tF @@ ruvQ ]wx 9N @MQy@ Bz @MNOM \MO ? 8\ B8 @M JQ} =MQ] ]wx UQw 8h ]wx EJH8hL

NH $BC TI/U HAC NHI/N DI&U. N#NG DENG 1 CA EZL 5Z%GG D6%GG Zm%m5 DZ%GG ZG%Zm ZI%GG D5%GG EKL &"t x'ng &"t dieken &"t dieken &"t dieken &"t dieken &"t dieken kh

E5L 5 D Z K 6 l I

5G

55

5D 5Z

5K 56

EDL t v*n ti thRng ? trng tiX D#6t 6#Gt ]y keo bnh h,i# cng /uYtX 5GG ? 5DG 89 8Bn tr<c t ? /(c nngX D#Gt 6#Gt 5G#Gt ]y v*n th'ng ? /(c nngX G#mt ? M nng mGm ]y tr;n bCtng ? dung t"chX D6G#G &"t ]y Bm bCtng# Bm bn ? cng /uYtX 5#G k ]y Bm bCtng# Bm dRi ? cng /uYtX 5#6 k ]y Bm Yt cBm tay# trng &!SngX lG kg ]y +ht i4n &!u ;ng ? cng /uYtX D =9h 6 =9h ]y nen kh"# ;ng c, i4n ? n'ng /uYtX 5G#G mZHh lGG#G mZHh

E6L 5xZHK ro>i Z#6t 5xDHK ro>i Z#6 ? I#6t 5xKHI 5x5HKp5xZHK ro>i Z#6t 5x5HKp5xZHK ro>i Z#6t?I#6t 5x5HKp5xZHK ro>i I#6t?5l#6t 5xZHI

ElL ZaZ%l6m 6K6%lII lKD%l6a I5K%aDG a6I%K6G 5%KIG%DDI 5mK%D65

5G%mG

kh

5xZHI

55m%DKm

K%6G

kh

5xZHI

la%KID

l%I6

kh

5xZHI

I5%l56

Z%6I

&"t x'ng

5xZHI

5DK%KI6

D%ZG K%ml

&"t dieke& &"t dieke&

5xZHI 5xZHI

Ia%lGG 556%DDm

6%K5 5D6%Dm

kh kh

5xZHI 5xKHI

lZ%mZ5 K66%I6G

5G ]y c.t uFn cFt the+ ? cng /uYtX 6#Gk Ba c'n kh" nen Ech!a t"nh kh" nenL# tiCu hao kh" nen Z mZH+h t &an neo t>i ch ) gi_ +hao v Fng ? trng tiX 5GG#Gt @u ht bRn ? cng /uYtX ZGG 89

5l

a%GG

kh

5xZHI

I6%6Il

5I

5xKHI

Ia%6Ia

5m 5a

D x @hAy thA DHK ZGK%6G &"t deke& 5 thuy^n tr!0ng 5HDp thuy^n +h3 5HDp5 my tr!0ng DHDp5 kW thu*t viCn cuFc Q DHDp5 kW thu*t viCn cuFc QQ DHDp D thS my E5xZHKp5xKHKLpD thAy thA E5xZHK p 5xDHKL DxKHI p 5xlHI

Klm%mmm K%6DG%Dl6

DG

D5 DD DZ

]y khoan Vt !bng Fng ngBm ]y khoan ngang Vt Fng !bng k"nh 55Gmm iuTng my ? cng /uYtX K 89 @huy^n g ? trng tiX Dt @hit b &Vn ie t chuy4n d<ng ? trng triX 5#6@ ]y ? thit b khoan v th'm d: kho /t B; khoan tay

55%6D

&"t x'ng

6mG%mG5

D%IG I%Za

&"t x'ng &"t dieke&

5xZHI p 5xKHI 5xZHI p 5xKHI 5 @hS &Vn cY+ Q 5HDp5 thS &Vn DHK 5xDHK ro>i Z#6 t

56Z%K6m DGa%GIa Z6l%ll5

DK

5m%GG

&"t x'ng

6Ka%ZKD

D6

DxZHI p 5x6HI

D5a%mla