You are on page 1of 6

Tugasan 5: Pembinaan Item Soalan; 1. Bina sekurang-kurangnya TIGA (3) peta pemikiran yang sesuai.

Peta Urutan Tragedi Nuklear Fukushima Gempa Bumi berukuran 8.9 Richter pa a 1!! "# utara perairan $epun %e&uruh 'perasi ( reakt'r )ukushima &umpuh. *r'ses tin akba&as nuk&ear ber+aya ihentikan.
Bahan bakar r' uranium 'ksi a te&ah bera a a&am nuk&ear an ti ak sempat ike&uarkan.

Tsunami berketinggian 1, m memba ai )ukushima.

1- generat'r gaga& ber'perasi.

%istem kecemasan tenaga ari bateri ihi upkan untuk membeka&kan e&ektrik kepa a sistem pen ingin.

%istem *emantauan ti ak apat igunakan.


*ihak bertanggung+a.ab ti ak apat menentukan an men+amin tahap kese&amatan pusat +anakuasa.

/etupan ber&aku i Reakt'r 1 pa a 13 #arch.

/etupan ber&aku i Reakt'r 3 pa a 1, #arch.

/etupan ber&aku i Reakt'r - pa a 10 #arch1 reakt'r , terbakar.

Bahan ra i'akti2 terbebas ke u ara )ukushima.

Bahan ra i'akti2 merebak ke "'rea %e&atan1 3hina1 Ire&an 1 Ameriak an %.it4er&an .

Peta Pelbagai Alir

Gempa bumi Kerosakan Sistem Janakuasa Nuklear Fukushima

/etupan reakt'r

Tsunami

*e&epasan bahan ra i'akti2 ke u ara %istem *emantauan gaga& ber2ungsi

Peta Bulatan

-. Bina TIGA +enis s'a&an beserta rubrik +a.apan yang apat mengga&akkan aras pemikiran yang berbe4a ( 'main k'gniti2). Item-item yang ibina harus&ah berunsurkan "BAT an mirip kepa a s'a&an TI##% an *I%A. Pusat Janakuasa Nuklear

$anakuasa 5uk&ear )ukushima menggunakan reakt'r +enis B6R (B'i&ing 6ater React'r). Apabi&a ber&aku keb'c'ran i pusat +anakuasa nuk&ear1 bahan ra i'akti2 akan i&epaskan ke u ara an +uga ke a&am tasik atau sungai. 5yatakan kesan bahaya yang isebabkan '&eh pe&epasan bahan ra i'akti2 ke a&am sekitar. 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

Kredit enuh "' -8 Antara ua atau tiga kesan bahaya seperti menyebabkan kanser1 menyebabkan keman u&an1 an b'&eh menyebabkan kecacatan. Tiada kredit: "' !8 #ana-mana +a.apan yang ti ak menyatakan kesan-kesan bahaya seperti kanser1 keman u&an atau kecacatan. "' 98 Tia a +a.apan. Tenaga Nuklear !S Tenaga "ang boleh #i erbaharui

Banyak pr'pagan a in ustri menyatakan baha.a tenaga nuk&ear bersih an mesra a&am. Tetapi sains mengatakan kitaran nuk&ear me&epaskan banyak gas tahap rumah hi+au. #a&ah1 bahan ra i'akti2 yang i&epaskan kitaran nuk&ear ke u ara merupakan sa&ah satu sebab pencemaran ra i'akti2 setiap tahun. Ter apat &ebih banyak tenaga yang b'&eh iperbaharui yang b'&eh menggantikan tenaga nuk&ear sebagai sumber tenaga. 5yatakan %AT9 tenaga yang b'&eh iperbaharui serta kebaikan penggunaannya berban ing tenaga nuk&ear. 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 Kredit Penuh: "' -8 #enyebut mana-mana tenaga b'&eh iperbaharui seperti tenaga ge'terma1 tenaga suria1 tenaga angin1 etc. Bersih %e&amat igunakan B'&eh iperbaharui %enang i apati Kredit Se aruh Penuh: "' 18 $a.apan yang menyebut mana-mana tenaga b'&eh iperbaharui tetapi ti ak menyatakan kebaikan. "' 18 $a.apan yang menyatakan kebaikan-kebaikan tenaga b'&eh iperbaharui tetapi ti ak memberi c'nt'h. Tiada kredit: "' !8 Tia a +a.apan. 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 %ebab utama tenaga b'&eh iperbaharui harus ibangunkan a a&ah: a) untuk meme&ihara an memu&ihara a&am sekitar b) 9ntuk menge&akkan kesihatan manusia aripa a ter+e+as isebabkan pencemaran u ara an ra i'akti2 c) 9ntuk menge&akkan tenaga ti ak b'&eh iperbaharui seperti minyak aripa a habis ) 9ntuk menge&akkan kematian p'k'k yang isebabkan '&eh penggunaan minyak