You are on page 1of 16

TEMA: MEMPERKENALKAN SAINS Bidang Pembelajaran: 1.

Pengenalan kepada Sains

Tarikh

Objektif pembelajaran 1.1 Memahami sains adalah sebahagian daripada kehidupan harian.

Hasil pembelajaran Murid boleh: menyenaraikan apa yang dilihat di sekeliling yang berkaitan dengan sains menerangkan kepentingan sains dalam kehidupan harian menamakan kerjaya dalam sains seperti: a! guru sains b! doktor "! jurutera d! saintis alam sekitar

Aktiviti pembelajaran Memerihalkan dengan "ontoh fenomena semula jadi yang murid boleh lihat di sekeliling mereka: a! tumbesaran manusia daripada bayi hingga de#asa b! kejatuhan bola ke tanah "! pen"airan ais Membin"angkan kegunaan dan kelebihan sains dalam kehidupan harian. Menghadiri "eramah mengenai kerjaya dalam sains. Menjalankan penyiasatan saintifik)eksperimen "ontoh: mengkaji faktor yang mempengaruhi bilangan ayunan bandul ringkas dalam satu jangka masa. 'angkah *a! hingga *"! perlu +ibin"angkan sebelum murid Menjalankan eksperimen.

Nota $emasa aktiviti pembelajaran kemukakan konsep dan prinsip sains yang telah murid pelajari di sekolah rendah. %eramah kerjaya dalam sains oleh ahli professional.

1.& Memahami 'angkah (langkah dalam penyiasatan saintifik.

Murid boleh: menyatakan langkah(langkah dalam penyiasatan saintifik)eksperimen menjalankan satu penyiasatan saintifik. Murid akan: a! menentukan apa yang akan dikaji *mengenal pasti masalah! b! membuat tekaan yang bijak *membina satu hipotesis! "! meran"ang bagaimana untuk menguji hipotesis *meran"ang eksperimen! mengenal pasti pemboleh ubah menentukan radas dan bahan yang diperlukan menentukan prosedur menjalankan eksperimen kaedah mengumpul dan menganalisa data. d! menjalankan eksperimen e! menulis apa yang diperhatikan *mengumpul data! f! men"ari makna daripada apa yang diperhatikan *menganalisa dan mentafsir data! g! membuat keputusan sama ada hipotesis adalah benar *membuat kesimpulan! h! menulis laporan hasil penyiasatan *melapor!.

,enyiasatan saintifik perlu melibatkan penggunaan kemahiran proses sains.

Murid boleh diminta untuk melaporkan hasil penyiasatan mereka kepada kelas. Mereka harus menekankan langkah yang telah diambil apa yang diubah apa yang dikekalkan dan apa yang diukur. (Mengenal pasti kuantiti fi.ik *panjang jisim masa suhu dan arus Maklumat produk boleh dilihat pada

1.Mengetahui

Murid boleh: (menyatakan kuantiti fi.ik iaitu

TEMA: MANUSIA AN KEPELBA!AIAN "I UPAN Bidang Pembelajaran: 1. Sel sebagai #ni$ ke%id#pan &bjek$i

Tarikh

Objektif pembelajaran 1.1 Memahami sel

Hasil pembelajaran Murid boleh: (mengenal pasti sel sebagai unit asas kehidupan (menyediakan slaid menggunakan prosedur yang betul (menggunakan mikroskop dengan betul (mengenal pasti struktur umum sel hai#an dan sel tumbuhan (melukis struktur umum sel hai#an dan sel tumbuhan (melabel struktur umum sel hai#an dan sel tumbuhan (menyatakan fungsi setiap struktur sel (menyatakan persamaan dan perbe.aan antara sel hai#an dengan sel tumbuhan. ($truktur umum sel terdiri daripada dinding sel membran sel protoplasma *sitoplasma dan nukleus! kloroplas dan vakuol. Murid boleh: (menyatakan maksud organisma unisel dan multisel memberi "ontoh organisma unisel dan multisel.

Aktiviti pembelajaran (Mengumpul maklumat mengenai organisma hidup dan mengenal pasti unit asas kehidupan yang membina organisma tersebut. (Menyediakan slaid sel pipi dan sel ba#ang. (Memerhati struktur umum sel pipi dan sel ba#ang di ba#ah mikroskop menggunakan prosedur yang betul. (Melukis dan melabel pelbagai struktur sel hai#an dan sel tumbuhan. (Membandingkan sel hai#an dan sel tumbuhan. (Mengumpul maklumat mengenai struktur sel dan membin"angkan fungsinya.

Nota ,enggunaan dan pengendalian mikroskop diperkenalkan melalui aktiviti. dalam bidang pembelajaran ini. Mengingatkan murid mengenai langkah(langkah keselamatan yang perlu diambil semasa menyediakan sampel sel pipi.

1.& Memahami organisma unisel dan multisel.

(Mengumpul maklumat mengenai organisma unisel dan multisel. (Menyediakan murid dengan kad gambar kad nama kad yang berlabel /unisel0 dan /multisel0. (Murid memadankan kad(kad bagi setiap organisma. (Memerhati "ontoh organisma unisel dan multisel di ba#ah mikroskop.

1unakan slaid yang disediakan atau spesimen baru. ,erkenalkan istilah /mikroorganisma0. multi"ellular organism 2 organisma multisel uni"ellular organism 2 organisma satu sel mi"roorganism 2 mikroorganisma Menggunakan pengurusan grafik *seperti tangga hiraki! untuk menunjukkan hiraki organisasi sel: sel tisu organ sistem organisma

1.Memahami sel membentuk tisu organ dan sistem dalam badan manusia.

Murid boleh: (menamakan pelbagai jenis sel manusia (menyatakan fungsi pelbagai jenis sel manusia (menyusun organisasi sel (mengikut urutan daripada yang mudah ke kompleks (menggunakan istilah sel tisu organ sistem dan organisma.

Mengumpul maklumat dan membin"angkan perkara berikut: a! jenis sel manusia b! fungsi pelbagai jenis sel manusia.

TEMA: 'IRIM ALAM ALAM Bidang Pembelajaran: 1. 'irim

Tarikh

Objektif pembelajaran 1.1 Memahami jirim Mempunyai jisim dan Memenuhi ruang

Hasil pembelajaran Murid boleh: (menyatakan semua benda mempunyai jisim dan memenuhi ruang (menerangkan maksud jirim (menghubungkaitkan benda dan jirim (menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara air tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Murid boleh: (menyatakan jirim terdiri daripada .arah(.arah (menyatakan tiga keadaan jirim (menyatakan susunan .arah.arah dalam tiga keadaan jirim (menyatakan perbe.aan pergerakan .arah(.arah dalam tiga keadaan jirim. Murid boleh: (mendefinisikan ketumpatan (menerangkan mengapa ada objek dan "e"air timbul (menyelesaikan masalah mudah berkaitan ketumpatan (menyatakan ketumpatan pelbagai objek dan "e"air melalui aktiviti.

%adangan aktiviti Menunjukkan semua benda seperti buku udara air tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang melalui aktiviti. Membin"angkan maksud jirim. Menyenaraikan "ontoh jirim.

Nota

1.& Memahami tiga keadaan jirim.

Mengumpul maklumat dan membin"angkan: a! apa yang membina jirim b! tiga keadaan jirim. Membandingkan tiga keadaan jirim dari segi: a! susunan .arah(.arah b! pergerakan .arah(.arah. (Mengingat kembali definisi ketumpatan. (Menentukan ketumpatan melalui aktiviti bagi: a! objek berbentuk sekata dan tak sekata b! pelbagai "e"air. (Membin"angkan mengapa ada objek dan "e"air timbul dan mengaitkannya dengan ketumpatan. Mengumpul maklumat dan membin"angkan bagaimana: a! manusia menggunakan pengetahuan tentang pelbagai keadaan jirim dalam penyimpanan dan pengangkutan gas dan "e"air. b! manusia menggunakan konsep ketumpatan untuk membina rakit pelampung dsb. (Menjalankan aktiviti untuk mengkaji aplikasi konsep timbul ,rinsip Ar"himedes tidak perlu diperkenalkan.

11Cadangan Aktiviti Pem 1.Memahami konsep ketumpatan lajaran Hasil PembelajaraPerbendaharaan Kata

1.3 Menghargai penggunaan "iri("iri jirim dalam kehidupan harian

Murid boleh: (memerihalkan bagaimana manusia ( menggunakan pelbagai keadaan jirim (memerihalkan bagaimana manusia 2 (mengaplikasikan konsep ketumpatan (menerangkan aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan melalui aktiviti.