You are on page 1of 3

LAMPIRAN A

BAHAGIAN I PENETAPAN SASARAN KERJA TAHUNAN BAGI GURU NAMA NO K/P NO FAI BIL : : : BATHMAWATHY A/P KANDASAMY 880207-08-6306 PETUNJUK PRESTASI PROGRAM/AKTIVITI Kualiti ! GURU MATA PE AJARAN %&% K "a'i$an K S #ola" AP %(()/SPI AP %(()/SPI SPI Kuantiti %*) "a$i Masa + ,aKos PENCAPAIAN TARIKH SEBENAR PELAKSANAAN S t n!a" A#"i$ Ta"un Ta"un Jul . /is M n!i#ut # t ta4an a5al )89 )89 )89 M n!i#ut # t ta4an PP/ M n!i#ut # t ta4an s #ola" M n!i#ut # t ta4an s #ola" )89 )89 )89 . . . B $lan,utan "in!!a No> 0<%% B $'asa$#an # t ta4an s #ola" B $'asa$#an B $sa-a. sa-a Unit PKHEM 'an Unit /isi4lin

CATATAN

%&0 Ran1an!an P n!a,a$an % #ali Ta"unan 2RPT3 s ta"un %&* Ran1an!an P n!a,a$an Ha$ian 06 2RPH3 -in!!u %&: M la#sana#an P n!a,a$an 'an SPI #ali P -; la,a$an s -in!!u %&8 M n= 'ia#an Nota # 4a'a SPI T $ta#lu# Mu$i' -/4 TUGAS KHAS "UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSE ING# 0&% P$o!$a- Gu$u P n=a=an! Satu -in!!u 0&0 Ma,lis R stu SPM 0&: P$o!$a- S l 4as SPM 2 PROSEP3 88 -u$i' 68 -u$i'

% ,a*8/:< -init %8.*< -init % -in!!u S #ali s ta"un S #ali s ta"un %8 -init *< -init * ,a-

Jul 7 /is Jul 7 /is Jul 7 /is O!os

O#t O#t

ATIHAN DAN PEPERIKSAAN MURID :&% Lati"an SPI :&0 U,ian :&* P 4 $i#saan SPI SPI

0* #ali 0 #ali s ta"un : #ali

Jul 7 O#t Ma1 'an O!os S - %.0 #ali

LAMPIRAN A
S - 0. 0 #ali % MESYUARAT KURIKU UM 8&% Bi'an! Ba"asa 8&0 Bi'an! Sains 'an Mat -ati# 8&* Bi'an! K -anusiaan 8&% Panitia Ba"asa M la=u PKPA 0/%((% PKPA 0/%((% * #ali s ta"un * #ali s ta"un * #ali s ta"un * #ali s ta"un 0 ,a0 ,a0 ,a% ,aJan? A4$il? Julai 'an O#to; $ Jan? A4$il? Julai 'an O#to; $ Jan? A4$il? Julai 'an O#to; $ Jan? A4$il? Julai 'an O#to; $ 0 #ali 0 #ali 0 #ali 0 #ali . . . . 4 $,u-4aan 'i;uat untu# 4 la$asan Min!!u Ba"asa M la=u # t ta4an JPN

8&0 Panitia @iAi# 6 MESYUARAT KOKURIKU UM )&% Ba'an B $uniBo$)&0 Su#an 'an P $-ainan )&* K la; 'an P $satuan

* #ali s ta"un PKPA 0/%((%/ SPA Min %+ #ali Min %+ #ali Min %+ #ali

% ,a-

Jan? A4$il? Julai 'an O#to; $ Jul . /is Jul 7 /is Jul 7 /is

0 #ali

S tia4 ;ulan S tia4 ;ulan S tia4 ;ulan

6<9 6<9 6<9

. . .

/is 'ia#an ol "C

/isa"#an ol "C

DDDDDDDDDDDDDDDD&& NAMA C BATHMAEATHF A/P KAN/ASAMF

DDDDDDDDDDDDDDDD NAMA C

LAMPIRAN A
TARIKH TARIKH C C JAEATAN TARIKH C C