You are on page 1of 9

NOTA SERAH TUGAS

KANDUNGAN

PERKARA 1. Surat Penyerahan Dan Akuan Terima Nota Serah Tugas 2. Senarai Tugas Jawatan 3. Kedudukan Terakhir Tugas-Tugas Yang ". Senarai #arta$enda % Pera!atan Pe&a$at '. Kedudukan Kewangan % Akaun Dan (ain-(ain ). *ai! +e&a ,. +anua! Prosedur Ker&a -. (ain-!ain #a! e!um Se!esai

MUKASURAT

SURAT PENYERAHAN DAN AKUAN TERIMA NOTA SERAH TUGAS a. Ada!ah saya ////////////////////////////.. Yang memegang &awatan /////////////////////////... Di Kementerian%Ja$atan Seko!ah0 ////////////////////// /////////dari tarikh ////// hingga /////// $ersamasama ini menyertakan Nota Serah Tugas se1ertimana diarahkan o!eh Ja$atan Perkhidmatan Awam me!a!ui surat i!. JPA2133%)%3-"224. $ertarikh 13 Ju!ai 13-'. Disertakan &uga $ersamasama ini *ai! +e&a % +anua! Prosedur Ker&a0. Diserahkan o!eh5 //////////////. Tandatangan Nama5 //////..///// 2Pegawai yang $ertukar. Disemak 6!eh ////////////// Tandatangan Nama /////////// 2Ketua ahagian%7nit%8ad.0

2. Ada!ah saya /////////////..////////////..////... Yang mengam$i! a!ih tugas &awatan /////.. ////////////////, 9red /...... Di Kementerian%Ja$atan%8ad0 //////////////////. +u!ai tarikh ///////.. mengaku te!ah menerima satu 21. sa!inan Nota Serah Tugas dan *ai! +e&a % +anua! Prosedur Ker&a0. Diterima o!eh5

//////////////. Tandatangan Nama5 //////..///// 2Pegawai yang $ertukar.

////////////// Tandatangan Nama /////////// 2Ketua ahagian%7nit%8ad.0

____________________________________________________________________ Catatan : * Potong mana yang tidak berkaitan.

SENARAI TUGAS JAWATAN Nama Pegawai 5 Nama Jawatan 5 9e!aran Jawatan 5 ertanggung&awa$ Ke1ada 5

KEDUDUKAN TERAKHIR TUGAS-TUGAS YANG BELUM SELESAI i! Tugas-Tugas Yang e!um Se!esai Kedudukan Sekarang Tindakan Susu!an Yang Di1er!ukan :u&ukan *ai!; Pegawai; Ja$atan Yang erkaitan <atatan

SENARAI HARTA MODAL / PERALATAN PEJABAT i! Nama Kuantiti No. :u&ukan 2Aset !a$e!. <atatan

KEDUDUKAN KEWANGAN/AKAUN DAN LAIN-LAIN 2#anya 1er!u disediakan o!eh 1egawai-1egawai yang $erkaitan saha&a. i! Tarikh Jum!ah Jum!ah Peruntukan Tangungan Jum!ah e!an&a aki

FAIL MEJA

MANUAL PROSEDUR KERJA

LAIN-LAIN HAL