You are on page 1of 10

BAB 4

ANALISIS DATA

4.1 Pendahuluan

Bab ini akan membentangkan dapatan dari soal selidik yang telah diedarkan. Data dianalisis mengikut kaedah statistik

4.2 Demografi

SK 1% 1% 2% 69% 27% SJKT SJKC SABK SMK

Rajah 4.1: Jenis Sekolah Rajah 4.1 menunjukkan bahawa 69% daripada responden adalah dari Sekolah Rendah (SK). 27% adalah dari Sekolah Menengah (SMK). 2% daripada responden dari Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT) dan 1% adalah dari Sekolah Rendah Agama (SABK) dan Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC).

38%

Lelaki Perempuan

62%

Rajah 4.2 : Jantina Rajah 4.2 menunjukkan bahawa 62% daripada responden adalah perempuan dan 38% daripada responden adalah lelaki.

3% 3% < 12 BULAN 11% 6% 10% 13% 6 - 10 TAHUN 1 - 5 TAHUN 11 - 15 TAHUN 15 - 20 TAHUN 54% 25 - 30 TAHUN 30 - 35 TAHUN

Rajah: 4.3 Tahun Perkhidmatan (Responden)

Rajah 4.3 memaparkan maklumat mengenai tempoh tahun perkhidmatan guru. Majoriti besar daripada guru-guru adalah berkhidmat 1-5 tahun sahaja (54%). Kategori Tahun perkhidmatan yang mempunyai responden terendah adalah mereka yang berkhidmat kurang dari 12 bulan perkhidmatan dan juga 30-35 tahun perkhidmatan (3%) manakala 15-20 tahun perkhidmatan adalah sebanyak 6%. 11% daripada responden mempunyai pengalaman perkhidmatan dalam 25-30 tahun. 10% daripada responden mempunyai 11-15 tahun mengajar dan 13% daripada responden mempunyai 6-10 tahun pengajaran. Pola yang dapat dilihat adalah bahawa lebih

daripada separuh daripada responden adalah guru baharu dan separuh lagi adalah guru yang berpengalaman.

4.3 Dimensi Kepimpinan Purata Skor Visi Sekolah Pembangunan Keupayaan Kerjasama Motivasi Pengagihan Kerja Pengurusan Masa 3.15 3.15 3.12 2.85 2.46 2.60

Jadual 4.1: Skor Purata Setiap Dimensi Kapasiti Kepimpinan Pengetua atau Guru Besar

Untuk analisis skor min persepsi dimensi, penarafan min 1-1,5 bermaksud "sangat tidak setuju", penarafan min 1,6-2,5 cara "tidak bersetuju", penarafan min 2,6-3,5 bermaksud "setuju" dan min penarafan 3,6-4 cara "sangat setuju"

Dari skor purata dalam Jadual 4.1, responden bersetuju bahawa dimensi yang boleh dilihat daripada Pengetua atau Guru Besar adalah visi sekolah, pembinaan keupayaan, kerjasama, motivasi dan pengurusan masa. Walau bagaimanapun, skor min menunjukkan bahawa guruguru tidak bersetuju bahawa terdapat delegasi kerja yang berkesan.

4.4 Visi Sekolah

1% 9% 35%

Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju 55% Sangat Setuju

Rajah 4.4 : Visi Sekolah Daripada 98 responden, lebih dari separuh daripada responden bersetuju bahawa Pengetua atau Guru Besar mempunyai visi sekolah untuk membimbing sekolah mereka ke arah yang lebih cemerlang. 35% daripada responden sangat setuju manakal hanya 1% sangat tidak setuju dan 9% tidak bersetuju. Dapat disimpulkan bahawa majoriti responden bersetuju bahawa Pengetua atau Guru Besar masing-masing mempunyai visi. Ini sebenarnya mencerminkan amalan sebenar di sekolah-sekolah, di mana kebanyakan sekolah-sekolah mempunyai visi serta hala tuju dalam mencapai kecemerlangan, sama ada ia ditentukan oleh pihak sekolah itu sendiri ataupun ditetapkan oleh Pejabat Pelajaran Daerah.

4.5 Pembangunan Keupayaan

0% 12% 36% Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju 52% Sangat Setuju

Rajah 4.5 Pembangunan Keupayaan

Dalam aspek membina kapasiti, lebih dari separuh daripada responden (52%) bersetuju bahawa Pengetua atau Guru Besar sekolah-sekolah ada menggalakkan pembinaan keupayaan guru. Majoriti kedua terbesar dengan 36% daripada responden sangat setuju bahawa terdapat peruntukan bagi pembinaan keupayaan. Hanya 12% daripada responden tidak bersetuju bahawa mereka tidak melihat apa-apa bentuk pembinaan keupayaan daripada Pengetua atau Guru Besar. Seperti visi sekolah, pembangunan professionalisme guru dilihat telah diamalkan oleh majoriti pemimpin sekolah dan dasar penting Kementerian Pendidikan ini, sudah mula menjadi amalan dalam memastikan setiap guru menjadi aset penting dalam kemajuan sesebuah sekolah.

4.6 Kerjasama

2% 12% 36% Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju 50% Sangat Setuju

Rajah 4.6: Kerjasama Kerjasama juga merupakan salah satu lagi dimensi yang telah dikaji. Rajah 4.6 menunjukkan bahawa 50% daripada responden bersetuju dan 36% responden sangat setuju bahawa terdapat Pengetua atau Guru Besar mereka mempunyai serta memberi penekanan kepada kerja berpasukan dan kerjasama. Hanya 2% sangat tidak setuju dan 12% tidak bersetuju bahawa terdapat kerjasama dalam cara Pengetua atau Guru Besar menguruskan sekolah. Di peringkat sekolah sebenarnya, kerjasama adalah satu norma bekerja dalam kumpulan dan pasukan kerana setiap jabatan mempunyai tugas mereka untuk memenuhi dalam merealisasikan visi sekolah. Di sini dapat dinyatakan kemungkinan kerja sepasukan

merupakan sebahagian daripada amalan kerja di sekolah yang di lihat mampu meningkatkan pencapaian sekolah ke arah yang lebih tinggi oleh pihak pentadbir.

4.7 Motivasi
4%

31%

25%

Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju

40%

Rajah 4.7 Motivasi

Rajah 4.7 menunjukkan bahawa 40% daripada responden bersetuju dan 31% sangat setuju bahawa ada motivasi daripada Pengetua atau Guru Besar. Hampir satu perempat daripada responden tidak bersetuju bahawa ada motivasi dan 4% daripada responden sangat tidak setuju. Walaupun majoriti besar daripada responden bersetuju bahawa terdapat motivasi, masih terdapat sebilangan besar responden merasakan tiada motivasi daripada Pengetua atau guru Besar. Pada masa kini, satu-satunya insentif yang diberikan oleh pihak Kerajaan adalah insentif New Deal dimana jika sekolah itu dapat meningkatkan prestasinya dengan hebat, mereka akan layak menerima tawaran baru. Insentif yang diberikan dalam insentif wang tunai di mana Utama atau Guru Besar dan pentadbir akan menerima RM 1500 dan guru biasa akan menerima RM 900. Walau bagaimanapun, untuk mencapai sasaran perjanjian baru, sekolah pada umumnya akan berusaha untuk memenuhi standard yang telah di tetapkan. Selain motivasi berbentuk kewangan, motivasi berbentuk bukan wang juga boleh diterapkan sebagai penghargaan kepada guru-guru. Kata-kata semangat dan juga penghargaan ini sedikit sebanyak dapat memberikan motivasi kepada guru-guru untuk melaksanakan tugas dengan lebih cemerlang di masa depan.

4.8 Pengagihan Kerja

8%

9% Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju

42%

41%

Setuju Sangat Setuju

Rajah 4.8 Pengagihan Kerja

Daripada Rajah 4.8, dapat dilihat bahawa hampir sama bahawa responden bersetuju (42%) dan tidak bersetuju (41%) bahawa terdapat delegasi kerja yang baik daripada Pengetua atau Guru Besar. Ini adalah sesuatu yang menarik untuk didedahkan kerana ia mungkin menunjukkan bahawa delegasi kerja di sekolah mungkin tidak cekap dan ia juga bergantung kepada budi bicara Pengetua atau Guru Besar. Untuk hasil yang ekstrem, ia juga merupakan nombor yang hampir sama daripada responden sangat tidak setuju (8%) dan sangat setuju (9%) kepada kehadiran delegasi kerja daripada Pengetua atau Guru Besar.

Amalan delegasi kerja sepatutnya mampu di agihkan dengan baik oleh Pengetua dan Guru Besar kerana konsep ini sepatutnya seiring dengan dimensi kerjasama dan pembinaan keupayaan. Bebanan tugas yang tidak sekata (bias) akan mengganggu sesebuah organisasi dari mencapai tahap kecemerlangan. Sememangnya tugasan delegasi perlu diberikan kepada yang selayaknya namun begitu, pemimpin seharusnya turut adil dalam pembahagian tugas serta melatih pekerjanya untuk bekerja agar mereka mampu lebih bergerak lebih cemerlang.

4.9 Pengurusan Masa

12%

8%

Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju 34% Setuju Sangat Setuju

46%

Rajah 4.9 Pengurusan Masa Untuk dimensi pengurusan masa, rajah 4.9 menunjukan bahawa hampir kurang daripada separuh daripada responden (46%) bersetuju bahawa terdapat pengurusan masa yang berkesan dari Pengetua atau Guru Besar. Majoriti kedua terbesar responden menjawab bahawa mereka tidak bersetuju (34%) terdapat pengurusan yang berkesan masa. 12% daripada responden berkata mereka sangat setuju dan hanya 8% daripada responden sangat tidak setuju.

Keputusan telah mendedahkan bahawa terdapat banyak responden yang tidak bersetuju dengan pemimpin mereka dalam menguruskan masa dengan berkesan. Mungkin di sekolah-sekolah, terdapat banyak perkara yang perlu dilakukan oleh pengetua dan guru besar. Oleh itu, guru mendapati bahawa beberapa Pengetua atau Guru Besar kurang mahir dalam strategi pengurusan masa yang cekap. Kecekapan pengurusan masa seharusnya harus dikuasai awal oleh setiap pemimpin kerana dengan itu mereka dapat merancang serta mempersiapkan pelan-pelan tindakan yang sewajarnya dalam memastikan hala tuju sekolah senantiasa berada di landasan yang betul.

4.10 Kesimpulan

Dalam mencapai tahap kecemerlangan sekolah yang tinggi, seharusnya pengetua dan guru besar terlebih dahulu menguasai 6 dimensi kapasiti kepimpinan iaitu visi sekolah , pembinaan keupayaan, kerjasama, motivasi, delegasi, dan pembahagian masa. Namun begitu masih terdapat lagi kelemahan-kelemahan yang jelas kelihatan yang mampu di lihat oleh guru-guru terhadap kepimpinan pengetua dan guru besar mereka. Hal ini sepatutnya tidak berlaku kerana sebagai pemimpin disekolah, mereka seharusnya menjadi role model kepada pekerjanya dan seterusnya pemimpin ini akan di pandang rendah akan kewibawaannya.

Dimensi pengurusan masa dan pengagihan kerja dilihat perlu diperbaiki oleh kebanyakkan pemimpin berbanding 4 dimensi yang lainnya. Kelemahan dalam mana-mana dimensi akan mengakibatkan terjejasnya sasaran kecemerlangan yang diharapkan oleh pihak sekolah. Dari segi pengurusan masa, pengetua dan guru besar sepatutnya menyediakan sebuah garis panduan yang jelas kepada guru-gurunya. Perancangan yang disediakan sepatutnya disediakan hasil perbincangan bersama-sama semua guru dan juga tenaga pakar sama ada untuk jangka masa setahun mahupun jangka masa panjang bukan hanya di bincangkan bersama kalangan pentadbir sahaja ataupun keputusan sendiri. Ini kerana, sekolah merupakan tempat dimana guru-guru menjadi penggerak utama sesebuah sekolah. Oleh itu, pendapat dan cadangan oleh semua guru sama ada masih baru ataupun yang lama perlu di dengari oleh pihak atasannya dalam memastikan halatuju sekolah dapat dicapai mengikut acuan sekolah itu tersendiri bukan ditiru sebulatnya dari sekolah lain.

Melalui dimensi pengagihan kerja pula, pihak pentadbir sepatutnya dapat melaksanakannya dengan baik. Walaupun dapatan menyatakan terdapat keseimbangan antara yang bersetuju dan tidak bersetuju terhadap pengagihan kerja perlu dilakukan dengan baik. Pemberatan kerja yang tidak selaras dilihat pada masa sekarang sedikit sebanyak akan mempengaruhi pentadbiran sekolah. Apabila berlakunya ketidakseimbangan pengagihan kerja itu akan menjadikan perlaksanaan sesuatu tugas yang di amanahkan itu dilihat hanya sekadar menjalankan tugas sahaja dan kualiti kerjanya hanya berada di tahap yang rendah.

Latihan untuk semua guru seharusnya diberikan agar semua guru mahir dalam melaksanakan tugas yang akan diberikan kepada mereka. Apabila semua guru sudah mahir dalam melaksanakan tugas yang di amanahkan, maka peningkatan pencapaian dapat dicapai dengan lebih cepat berbanding pemimpin yang hanya menggunakan kepakaran beberapa orang guru yang dianggap mahir dalam melaksanakan sesuatu tugasan.

Dalam era pendidikan yang penuh cabaran ini, pengetua dan guru besar seharusnya melengkapkan diri dengan ilmu dan kesediaan yang lebih untuk menghadapi segala konflik serta permasalahan disekolah dengan jayanya. Keenam-enam dimensi ini seharusnya dikuasai oleh setiap pemimpin disekolah agar kecemerlangan murid dan sekolah dapat dicapai dengan kerjasama semua pihak termasuk guru-guru, ibu bapa, pelajar-pelajar dan komuniti setempat.