You are on page 1of 9

UHF 6033 DINAMIKA KEPIMPINAN

Persepsi Guru Terhadap Kapasiti Kepimpinan Pengetua atau Guru Besar di Sekolah-Sekolah Malaysia
PENSYARAH: PROFESSOR MADYA HAMDAN BIN SAID

AHLI KUMPULAN MAZUAN BIN MUJAIL MUHAMAD ARSHAD BIN MOHAMAD AMIR

NO. MATRIK MP121332 MP093049

Persepsi Guru Terhadap Kapasiti Kepimpinan Pengetua atau Guru Besar di Sekolah-Sekolah Malaysia
MAZUAN BIN MUJAIL, MUHAMAD ARSHAD BIN MOHAMAD AMIR Faculty of Education University Technology Malaysia ABSTRAK Kajian ini mengkaji tentang persepsi guru terhadap kapasiti kepimpinan Pengetua atau Guru Besar di sekolah-sekolah Malaysia. Seramai 98 guru telah menjawab soal selidik melalui emel dan juga Facebook melalui kaedah pilihan secara rawak. Data dikumpul menggunakan soal selidik yang dibina. Satu persoalan kajian diutarakan dalam kajian ini. Data akan dianalisis melalui kaedah statistik dengan menggunakan nilai min. Terdapat 6 dimensi kapasiti kepimpinan, visi sekolah, pembinaan keupayaan, kerjasama, motivasi, pengagihan kerja, dan pengurusan masa. Hasil dapatan kajian menunjukan bahawa guru mempunyai persepsi yang positif terhadap kapasiti kepimpinan Pengetua atau Guru Besar di Malaysia. Dapatan menunjukkan, Pengetua atau Guru Besar mempunyai pelaksanaan yang baik dalam aspek visi sekolah, pembangunan keupayaan, kerjasama dan motivasi. Cadangan untuk penambahbaikan kapasiti kepimpinan adalah untuk aspek pengagihan kerja dan pengurusan masa. Kata-kunci: Kapasiti Kepimpinan, Pengetua, Guru Besar, Dimensi, PENDAHULUAN Sejak kebelakangan ini, terdapat beberapa pelan strategik pendidikan yang sedang dilaksanakan untuk mengubah sistem pendidikan yang sedia ada bagi memastikan sistem pendidikan negara dapat melahirkan pelajar yang bersifat holistik dan berdaya saing dalam abad ke-21. Pelan semasa yang sedang dilaksanakan dikenali sebagai Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 20132025. Terdapat beberapa anjakan yang disentuh dalam pelan transformasi ini. Salah satu anjakan yang terdapat dalam pelan transformasi ini adalah berkaitan dengan kepimpinan sekolah dalam melahirkan pelajar yang cemerlang. Dalam kepimpinan sekolah, terdapat kelayakan formal yang diberikan kepada Guru Kanan yang berkelayakan. Kelayakan ini sebenarnya ditentukan oleh kekananan guru tersebut dan kemudiannya dihantar ke kursus yang berkaitan semasa perkhidmatan Pengetua atau Guru Besar tersebut. Kursus ini diketahui sebagai Kelayakan Profesional Kebangsaan Pengetua (NPQH) di Malaysia dan telah ditukar kepada Kelayakan Profesional Kebangsaan untuk Pemimpin Pendidikan (NPQEL). Kelayakan ini adalah setaraf dengan Ijazah Sarjana Muda dan tempoh kursus tersebut adalah selama 1 tahun. Mengikut Santhanary dan Hamdan (2010), sijil ini adalah satu pengiktirafan daripada kerajaan kepada guru-guru yang mengikuti kursus formal untuk menjadi seorang pengetua atau guru besar di sekolahsekolah di Malaysia. Tetapi kursus ini adalah berbetuk sukarela. . Terdapat sebuah pelan nasional yang menyentuh pendidikan dan kepimpinan sekolah yang dikenali sebagai Program Transformasi Kerajaan (GTP). Inisiatif ini diterjemahkan ke dalam Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) (Pemandu, 2011). NKRA meliputi banyak aspek yang perlu ditangani oleh kerajaan dan

salah satu daripadanya dalam bidang pendidikan dikenali sebagai "New Deal" . Inisiatif ini sebenarnya insentif bagi pemimpin sekolah dan guru-guru yang boleh meningkatkan keputusan sekolah dengan keputusan yang cemerlang Mengikut indeks Prestasi Utama seperti yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan (Harian Metro 2009). Dialog Kebangsaan telah dijalankan di antara April dan Julai tahun 2012 dimana pihak berkepentingan dari pelbagai sektor telah memberi input dan cadangan mereka. Input dan cadangan ini menyentuh tentang keutamaan pelan tindakan dan intervensi bagi transformasi sistem pendidikan semasa (Kementerian Pendidikan, 2012). Perancangan PPPM ini menerangkan bahawa Kerajaan menyasarkan akses kepada semua peringkat dan lapisan masyarakat untuk pembangunan pendidikan; peningkatan kualiti sistem pendidikan mencapai tiga yang terbaik di arena antarabangsa; pengurangan jurang pencapaian pelajar di Malaysia; penambahbaikan sistem perpaduan dan memaksimumkan pencapaian pelajar sejajar dengan bajet yang dibelanjakan dari masa ke semasa. Keberkesanan kepimpinan mungkin berbezabeza bergantung kepada gaya kepimpinan pemimpin sekolah dan lokasi sekolah. Gaya kepimpinan dilaksanakan adalah mungkin berdasarkan pengalaman dan bukannya dari kelayakan formal. Ini mungkin akan memberi kesan ke atas cara-cara pengurusan efektif sesebuah sekolah. Keadaan ini juga boleh mempengaruhi pencapaian pelajar dalam sekolah. Bagi pemimpin sekolah mereka dapat mengetahui melalui perkhidmatan mereka bahawa kepimpinan sekolah adalah berbeza mengikut keadaan, masa dan juga individu yang berurusan dengan mereka. Persoalan yang ingin dikaji adalah apakah persepsi guru-guru terhadap Pengetua atau

guru Besar mereka kepimpinan di sekolah? Objektif Kajian

tentang

kapasiti

Tujuan kajian ini dilaksanakan adalah untuk mengkaji tahap persepsi guru terhadap Pengetua atau Guru Besar dalam dimensi kapasiti kepimpinan seperti visi sekolah, pembinaan keupayaan , kerjasama , motivasi, delegasi, dan pembahagian masa. Pada masa yang sama, mengenal pasti tahap persepsi guru terhadap dimensi-dimensi yang dinyatakan. Kepimpinan Pengetua atau Guru Besar di sekolah-sekolah Malaysia. Kajian ini akan dapat membantu mewujudkan Program latihan baru bagi Pengetua atau Guru Besar serta bakal pemimpin sekolah pada masa hadapan. TINJAUAN KAJIAN Kapasiti Kepimpinan adalah manifestasi keupayaan dan kecekapan pemimpin dalam melaksanakan tugas dan berperanan penting dalam mencapai sasaran yang ditetapkan oleh sekolah. Mengikut Lambert (2000) Kapasiti Kepimpinan ditakrifkan sebagai keupayaan menyeluruh, berkemahiran tinggi dalam pengagihan kerja-kerja kepimpinan yang membawa kesan secara jangka masa panjang dalam penambahbaikan sekolah. Kepimpinan Kapasiti bermulanya dengan pengurus itu sendiri, termasuk kesedaran dan pengurusan kendiri (Integral City, 2013). Visi yang jelas adalah amat penting untuk kepimpinan yang berkesan sentiasa bermula dengan. Seeley (1992) menerangkan visi sebagai "tindakan berorientasikan matlamat yang akan menjadi panduan atas tindakan dan tingkah laku manusia. Bagi pemimpin sekolah yang inginkan perubahan di sekolah atau daerah mereka , visi mereka dilihat sebagai keperluan untuk penambahbaikan (Pejza. 1985). Pembinaan keupayaan ditakrifkan sebagai

"proses membangun dan memperkukuhkan kemahiran, naluri, kebolehan , proses kerja dan sumber bagi memenuhi keperluan organisasi dan komuniti terus hidup, menyesuaikan diri dan berjaya dalam dunia yang pesat berubah "(Philbin 1996). Tugas utama pengurus dalam bidang pendidikan adalah untuk menentukan kemahiran yang untuk pembangunan profesionalisme guruguru (Akomolafe, 2004). Pengetua atau guru besar mempunyai kewajipan untuk memberi peluang kepada guru-guru untuk berkembang secara profesional, kerana dengan perkembangan profesionalisme, guru dapat memberi sumbangan yang lebih baik dan bermakna. Kerjasama adalah satu platform untuk berkongsi tanggungjawab dan menggabungkan pengetahuan, kreativiti, dan pengalaman orang lain. Pemimpin yang berkeyakinan dengan konsep kerjasama boleh menghasilkan keputusan yang luar biasa dan pada masa yang sama dapat mengekalkan persekitaran pasukan yang sihat. Menurut Rubin (2009) "Kerjasama adalah hubungan penuh bermakna dimana semua pihak secara strategik memilih untuk bekerjasama untuk mencapai hasil yang dikongsi bersama. Pemimpin, mesti menyediakan suasana yang baik dengan minda yang terbuka kepada idea-idea yang berbeza. Tambahan pula , Apabila ahli-ahli pasukan melibatkan diri dalam aktiviti kerjasama, adalah penting untuk pemimpin untuk mengiktiraf dan memperkukuh kerjasama. (Simpson, 2009). Motivasi adalah ciri manusia yang berorientasikan matlamat untuk mencapai objektif yang ditetapkan. Faktor ini boleh membuat seseorang individu untuk bekerja keras mencapai matlamatnya. Seorang pemimpin mesti mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang betul untuk mempengaruhi motivasi. Sebagai pemimpin, perlunya ada perspektif yang terbuka terhadap sifat manusia. Mengetahui keperluan yang berbeza dari orang bawahan pasti akan menjadikan proses membuat keputusan

lebih mudah. Seorang pemimpin yang berkesan mesti mempunyai pengetahuan yang menyeluruh mengenai faktor-faktor motivasi untuk orang lain. Pemimpin perlu memahami keperluan asas pekerja, rakanrakan dan pihak atasan . Kepimpinan digunakan sebagai satu cara untuk memotivasikan orang lain (Schffer, 2008). Kajian Berkaitan telah mengkaji tentang kapasiti kepimpinan. Sharma (2010) menunjukkan bahawa pengetua mereka mempunyai kapasiti kepimpinan yang sederhana hingga tinggi. Tidak terdapat dapatan yang menunjukkan pengetua tidak mempunyai kapasiti, mempunyai kapasiti atau tahap kapasiti yang agak tinggi. Sharma (2010) dapati bahawa persepsi guru terhadap kapasiti kepimpinan pengetua mereka adalah positif. Hasil kajian daripada Hunter Boykin dan Evans (1995) di Amerika mendedahkan bahawa 67 % daripada pengetua dinilai sebagai tidak berkesan oleh guru-guru mereka. Penemuan Sharma ini (2010) sekali bercanggah penyelidikan dijalankan di Hong Kong (Lee, Walker dan Bodycott, 2000). Di China (Luo dan Najjar, 2007) dan di Nigeria (Arikewuyo, 2007). Sharma (2010) menerangkan bahawa kapasiti kepimpinan dalaman yang merangkumi visi, budaya sekolah, organisasi sekolah dan sumber pembelajaran, menerima dinilai pada tahap sederhana ke tahap yang tinggi untuk kapasiti kepimpinan. Kapasiti kepimpinan Luaran pula merangkumi aspek perkongsian kerjasama, perspektif moral dan politik dalam konteks yang lebih meluas, dinilai pada tahap yang sederhana kepada tahap yang tinggi. KAEDAH KAJIAN Kajian ini adalah berbentuk tinjauan deskriptif. Responden kajian terdiri daripada guru-guru di sekolah rendah dan menengah awam di Malaysia. Soal selidik yang dikonstruk telah digunakan untuk mengumpul data untuk kajian. Soal selidik bertajuk Dimensi Kapasiti Kepimpinan

Pengetua (DKKP). Soal selidik ini mengandungi item yang bertujuan untuk menilai persepsi guru terhadap tahap kapasiti kepimpinan menggunakan skala likert 1- 4. Dengan 1 sangat tidak setuju, 2tidak setuju, 3-setuju dan 4 sangat bersetuju. Soalan ini diedarkan dalam bentuk elektronik melalui penggunaan Google Doc dan diedarkan melalui e-mel dan Facebook. Untuk analisis skor min persepsi dimensi, penarafan min 1-1,5 bermaksud "sangat tidak setuju", penarafan min 1,6-2,5 cara "tidak bersetuju", penarafan min 2,6-3,5 bermaksud "setuju" dan min penarafan 3,6-4 cara "sangat setuju" DAPATAN KAJIAN Demografi
SK 27% 1% 1% 2% SJKT SJKC 69% SABK SMK

(Responden) Rajah 4.1 menunjukkan bahawa 69% daripada responden adalah dari Sekolah Rendah (SK). 27% adalah dari Sekolah Menengah (SMK). 2% daripada responden dari Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT) dan 1% adalah dari Sekolah Rendah Agama (SABK) dan Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC). Rajah 4.2 menunjukkan bahawa 62% daripada responden adalah perempuan dan 38% daripada responden adalah lelaki. Jadual 4.1 memaparkan maklumat mengenai tempoh tahun perkhidmatan guru. Majoriti besar daripada guru-guru adalah berkhidmat 1-5 tahun sahaja (54%). Kategori Tahun perkhidmatan yang mempunyai responden terendah adalah mereka yang berkhidmat kurang dari 12 bulan perkhidmatan dan juga 30-35 tahun perkhidmatan (3%) manakala 15-20 tahun perkhidmatan adalah sebanyak 6%. 11% daripada responden mempunyai pengalaman perkhidmatan dalam 25-30 tahun. 10% daripada responden mempunyai 11-15 tahun mengajar dan 13% daripada responden mempunyai 6-10 tahun pengajaran. Pola yang dapat dilihat adalah bahawa lebih daripada separuh daripada responden adalah guru baharu dan separuh lagi adalah guru yang berpengalaman. Dimensi Kepimpinan

Rajah 4.1: Jenis Sekolah


80 60 40 20 0 Lelaki Perempuan
38 62

Rajah 4.2: Jantina Tahun Perkhidmatan Bilangan (Tahun) Kurang Daripada 12 bulan 3 6-10 12 1-5 54 11-15 10 15-20 6 25-30 11 30-35 3 Jadual: 4.1 Tahun Perkhidmatan

Untuk analisis skor min persepsi dimensi, penarafan min 1-1,5 bermaksud "sangat tidak setuju", penarafan min 1,6-2,5 cara "tidak bersetuju", penarafan min 2,6-3,5 bermaksud "setuju" dan min penarafan 3,6-4 cara "sangat setuju". Dari skor purata dalam Jadual 4.1, responden bersetuju bahawa dimensi yang boleh dilihat daripada Pengetua atau Guru Besar adalah visi sekolah, pembinaan keupayaan, kerjasama, motivasi dan pengurusan masa. Walau bagaimanapun,

skor min menunjukkan bahawa guru-guru tidak bersetuju bahawa terdapat delegasi kerja yang berkesan. Jadual 4.2: Skor Purata Setiap Dimensi Kapasiti Kepimpinan Pengetua /Guru Besar Visi Sekolah Pembangunan Keupayaan Kerjasama Motivasi Pengagihan Kerja Pengurusan Masa Jadual 4.3 : Peratus Frekuensi Mengikut Dimensi Dimensi Pembangunan Keupayaan Kerjasama Visi Sekolah Motivasi Pengurusan Masa Pengagihan Kerja Sangat Tidak Setuju 0 2.04 1.02 4.08 8.16 9.18 Tidak Setuju 12.24 12.24 9.18 25.51 33.67 40.82 Setuju 52.04 50 55.10 39.80 45.92 41.84 Sangat Setuju 35.71 35.71 34.69 30.61 12.24 8.16 Purata Skor 3.15 3.15 3.12 2.85 2.46 2.60

Visi Sekolah Daripada 98 responden, lebih dari separuh daripada responden bersetuju bahawa Pengetua atau Guru Besar mempunyai visi sekolah untuk membimbing sekolah mereka ke arah yang lebih cemerlang. 35% daripada responden sangat setuju manakala hanya 1% sangat tidak setuju dan 9% tidak bersetuju. Dapat disimpulkan bahawa majoriti responden bersetuju bahawa Pengetua atau Guru Besar masing-masing mempunyai visi. Ini sebenarnya mencerminkan amalan sebenar di sekolah-sekolah, di mana kebanyakan sekolah-sekolah mempunyai visi serta hala tuju dalam mencapai kecemerlangan, sama ada ia ditentukan oleh pihak sekolah itu sendiri ataupun ditetapkan oleh Pejabat Pelajaran Daerah.

Pembangunan Keupayaan Dalam aspek membina kapasiti, lebih dari separuh daripada responden (52%) bersetuju bahawa Pengetua atau Guru Besar sekolahsekolah ada menggalakkan pembinaan keupayaan guru. Majoriti kedua terbesar dengan 36% daripada responden sangat setuju bahawa terdapat peruntukan bagi pembinaan keupayaan. Hanya 12% daripada responden tidak bersetuju bahawa mereka tidak melihat apa-apa bentuk pembinaan keupayaan daripada Pengetua atau Guru Besar. Seperti visi sekolah, pembangunan professionalisme guru dilihat telah diamalkan oleh majoriti pemimpin sekolah dan dasar penting Kementerian Pendidikan ini, sudah mula menjadi amalan dalam memastikan setiap guru menjadi aset penting dalam kemajuan sesebuah sekolah.

Kerjasama Kerjasama juga merupakan salah satu lagi dimensi yang telah dikaji. Jadual 4.3 menunjukkan bahawa 50% daripada responden bersetuju dan 36% responden sangat setuju bahawa terdapat Pengetua atau Guru Besar mereka mempunyai serta memberi penekanan kepada kerja berpasukan dan kerjasama. Hanya 2% sangat tidak setuju dan 12% tidak bersetuju bahawa terdapat kerjasama dalam cara Pengetua atau Guru Besar menguruskan sekolah. Di peringkat sekolah sebenarnya, kerjasama adalah satu norma bekerja dalam kumpulan dan pasukan kerana setiap jabatan mempunyai tugas mereka untuk memenuhi dalam merealisasikan visi sekolah. Di sini dapat dinyatakan kemungkinan kerja sepasukan merupakan sebahagian daripada amalan kerja di sekolah yang di lihat mampu meningkatkan pencapaian sekolah ke arah yang lebih tinggi oleh pihak pentadbir. Motivasi Jadual 4.3 menunjukkan bahawa 40% daripada responden bersetuju dan 31% sangat setuju bahawa ada motivasi daripada Pengetua atau Guru Besar. Hampir satu perempat daripada responden tidak bersetuju bahawa ada motivasi dan 4% daripada responden sangat tidak setuju. Walaupun majoriti besar daripada responden bersetuju bahawa terdapat motivasi, masih terdapat sebilangan besar responden merasakan tiada motivasi daripada Pengetua atau guru Besar. Pada masa kini, satu-satunya insentif yang diberikan oleh pihak Kerajaan adalah insentif New Deal dimana jika sekolah itu dapat meningkatkan prestasinya dengan hebat, mereka akan layak menerima tawaran baru. Insentif yang diberikan dalam insentif wang tunai di mana Utama atau Guru Besar dan pentadbir akan menerima RM 1500 dan guru biasa akan menerima RM 900. Walau bagaimanapun, untuk mencapai sasaran perjanjian baru, sekolah pada umumnya akan berusaha untuk memenuhi standard yang telah di tetapkan. Selain motivasi berbentuk kewangan,

motivasi berbentuk bukan wang juga boleh diterapkan sebagai penghargaan kepada guruguru. Kata-kata semangat dan juga penghargaan ini sedikit sebanyak dapat memberikan motivasi kepada guru-guru untuk melaksanakan tugas dengan lebih cemerlang di masa depan. Pengagihan Kerja Daripada jadual 4.3, dapat dilihat bahawa hampir sama bahawa responden bersetuju (42%) dan tidak bersetuju (41%) bahawa terdapat delegasi kerja yang baik daripada Pengetua atau Guru Besar. Ini adalah sesuatu yang menarik untuk didedahkan kerana ia mungkin menunjukkan bahawa delegasi kerja di sekolah mungkin tidak cekap dan ia juga bergantung kepada budi bicara Pengetua atau Guru Besar. Untuk hasil yang ekstrem, ia juga merupakan nombor yang hampir sama daripada responden sangat tidak setuju (8%) dan sangat setuju (9%) kepada kehadiran delegasi kerja daripada Pengetua atau Guru Besar. Amalan delegasi kerja sepatutnya mampu di agihkan dengan baik oleh Pengetua dan Guru Besar kerana konsep ini sepatutnya seiring dengan dimensi kerjasama dan pembinaan keupayaan. Bebanan tugas yang tidak sekata (bias) akan mengganggu sesebuah organisasi dari mencapai tahap kecemerlangan. Sememangnya tugasan delegasi perlu diberikan kepada yang selayaknya namun begitu, pemimpin seharusnya turut adil dalam pembahagian tugas serta melatih pekerjanya untuk bekerja agar mereka mampu lebih bergerak lebih cemerlang. Pengurusan Masa Untuk dimensi pengurusan masa, jadual 4.3 menunjukkan bahawa hampir kurang daripada separuh daripada responden (46%) bersetuju bahawa terdapat pengurusan masa yang berkesan dari Pengetua atau Guru Besar. Majoriti kedua terbesar responden menjawab bahawa mereka tidak bersetuju (34%) terdapat pengurusan yang berkesan masa. 12%

daripada responden berkata mereka sangat setuju dan hanya 8% daripada responden sangat tidak setuju. Keputusan telah mendedahkan bahawa terdapat banyak responden yang tidak bersetuju dengan pemimpin mereka dalam menguruskan masa dengan berkesan. Mungkin di sekolahsekolah, terdapat banyak perkara yang perlu dilakukan oleh pengetua dan guru besar. Oleh itu, guru mendapati bahawa beberapa Pengetua atau Guru Besar kurang mahir dalam strategi pengurusan masa yang cekap. Kecekapan pengurusan masa seharusnya harus dikuasai awal oleh setiap pemimpin kerana dengan itu mereka dapat merancang serta mempersiapkan pelan-pelan tindakan yang sewajarnya dalam memastikan hala tuju sekolah senantiasa berada di landasan yang betul. Kesimpulan Dalam mencapai tahap kecemerlangan sekolah yang tinggi, seharusnya pengetua dan guru besar terlebih dahulu menguasai 6 dimensi kapasiti kepimpinan iaitu visi sekolah, pembinaan keupayaan, kerjasama, motivasi, delegasi, dan pembahagian masa. Namun begitu masih terdapat lagi kelemahankelemahan yang jelas kelihatan yang mampu di lihat oleh guru-guru terhadap kepimpinan pengetua dan guru besar mereka. Hal ini sepatutnya tidak berlaku kerana sebagai pemimpin disekolah, mereka seharusnya menjadi role model kepada pekerjanya dan seterusnya pemimpin ini akan di pandang rendah akan kewibawaannya. Dimensi pengurusan masa dan pengagihan kerja dilihat perlu diperbaiki oleh kebanyakan pemimpin berbanding 4 dimensi yang lainnya. Kelemahan dalam mana-mana dimensi akan mengakibatkan terjejasnya sasaran kecemerlangan yang diharapkan oleh pihak sekolah. Dari segi pengurusan masa, pengetua dan guru besar sepatutnya menyediakan sebuah garis panduan yang jelas kepada gurugurunya. Perancangan yang disediakan sepatutnya disediakan hasil perbincangan bersama-sama semua guru dan juga tenaga

pakar sama ada untuk jangka masa setahun mahupun jangka masa panjang bukan hanya di bincangkan bersama kalangan pentadbir sahaja ataupun keputusan sendiri. Ini kerana, sekolah merupakan tempat dimana guru-guru menjadi penggerak utama sesebuah sekolah. Oleh itu, pendapat dan cadangan oleh semua guru sama ada masih baru ataupun yang lama perlu di dengari oleh pihak atasannya dalam memastikan hala tuju sekolah dapat dicapai mengikut acuan sekolah itu tersendiri bukan ditiru sebulatnya dari sekolah lain. Melalui dimensi pengagihan kerja pula, pihak pentadbir sepatutnya dapat melaksanakannya dengan baik. Walaupun dapatan menyatakan terdapat keseimbangan antara yang bersetuju dan tidak bersetuju terhadap pengagihan kerja perlu dilakukan dengan baik. Pemberatan kerja yang tidak selaras dilihat pada masa sekarang sedikit sebanyak akan mempengaruhi pentadbiran sekolah. Apabila berlakunya ketidakseimbangan pengagihan kerja itu akan menjadikan perlaksanaan sesuatu tugas yang di amanahkan itu dilihat hanya sekadar menjalankan tugas sahaja dan kualiti kerjanya hanya berada di tahap yang rendah. Latihan untuk semua guru seharusnya diberikan agar semua guru mahir dalam melaksanakan tugas yang akan diberikan kepada mereka. Apabila semua guru sudah mahir dalam melaksanakan tugas yang di amanahkan, maka peningkatan pencapaian dapat dicapai dengan lebih cepat berbanding pemimpin yang hanya menggunakan kepakaran beberapa orang guru yang dianggap mahir dalam melaksanakan sesuatu tugasan. Dalam era pendidikan yang penuh cabaran ini, pengetua dan guru besar seharusnya melengkapkan diri dengan ilmu dan kesediaan yang lebih untuk menghadapi segala konflik serta permasalahan disekolah dengan jayanya. Keenam-enam dimensi ini seharusnya dikuasai oleh setiap pemimpin disekolah agar kecemerlangan murid dan sekolah dapat dicapai dengan kerjasama semua pihak termasuk guru-guru, ibu bapa, pelajar-pelajar dan komuniti setempat.

References: Akomolafe C.O (2002). Principals" behavior and staff development in Ekiti State secondary schools. Unpublished Ph.D. Thesis of University of Ado-Ekiti. Akomolafe C.O. (2004) School Administration Nigeria: Theory and Practice. Ado-Ekiti PETOA Educational Publishers. Akomolafe C.O. (2006). Principals Managerial Abilities as Delegators in Secondary School in Nigeria. Pakistan Journal of Education. 23(1) Arikewuyo, O. M (2007). Teachers Perception of Leadership Capacities of Their Principals, Academic Leadership: The Online Journal, 5(3). Buchanan, D. A. (2008). You stab my back, I'll stab yours: Management experience and perceptions of organization political behaviour. British Journal of Management, 19(1), 49-64. Hunter-Boykin, H. S., and Evans, V. 1995. The relationship between high school principals leadership and teachers' morale. Journal of Instructional Psychology, 22(2), 152-163. Integral City (2013) Develop leadership Capacities Retrieved from http://integralcity.com/city-managers/developleadership-capacity.html Kementerian Pendidikan (2012). Laporan Ringkas Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Retrieved from http://www.moe.gov.my/userfiles/file/PPP/Prelimi nary-Blueprint-Eng.pdf. Lambert. L (2000) Framing Reform for the New Millennium: Leadership Capacity in school and Districts" Canadian Journal of Educational Administration & policy. 14(2) Lee, J.C.K, Walker, A. and Bodycott, P. (2000). Pre-service primary teachers perceptions about principals in Hong Kong: Implications for teachers and principal education, Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 28(1), pp: 53-67. Luo, M. and Najjar, L. (2007). The Chinese Principal Leadership capacities as perceived by Master Teachers, Academic Leadership: the Online Journal, vol. 4, Issue 3

Manasse, A.L. (1986). Vision and leadership: Paying attention to intention. Peabody Journal of Education, 63(1), 150-173. Marzano, R. J., Waters, T., & McNulty, B. A. (2005). School Leadership that Works: From Research to Results. Association for Supervision and Curriculum Development. Alexandria, Pejza, J. P. (1985). The Catholic School Principal: A Different Kind of Leader. Phelan D (1996) "Development and other team Building process: Transforming your Department and programs. Opinion papers U.S Nebraska. Philbin, A. (1996). Capacity building in social justice organizations. Ford Foundation. Rubin, H. (Ed.). (2009). Collaborative leadership: Developing effective partnerships for communities and schools. SAGE. Reddin. W (1970). Managerial Effectiveness. New York: McGraw Hill. Schaffer, B. (2008). Leadership and motivation. SuperVision,(69, 2), 6-9. Simpson J. (2009). Leadership and Collaboration. Retrieved from http://maricopa.edu/publicstewardship/maricopaste ward/fall2009/fec.php Seely, P. S. (1992) Visionary leaders for Reforming Public Schools, paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, San Francisco, CA. Sharma, S. (2010), Perceived Leadership Capacities of Malaysian Principals International Journal of Educational Administration2 (3) pp. 547-560 Pemandu (2011). NKRA Gambaran keseluruhan . Diambil daripada http://www.pemandu.gov.my / GTP / What_Are_NKRAs % 5E-@NKRAs_Overview.aspx # sthash.bih9AJif.dpuf Santhanamary, R. A. & Hamdan Bin Said (2010). Educational Leaderhip Preparation Program For Aspiring Principals in Malaysia. Edupress 2010.