You are on page 1of 18

INSTRUMEN PENILAIAN TAHAP KOMPETENSI MURID

MAKLUMAT MURID NAMA KELAS UMUR : : :

JANTINA

: LELAKI (

PEREMPUAN (

SEKOLAH : SJK(C) BACHANG, MELAKA.

ARAHAN: 1. Instrumen ini mengandungi 4 bahagian. Semua soalan perlu dijawab. Bahagian 1-3 dijawab oleh murid manakala bahagian 4 dijawab oleh guru. 2. Guru diberi izin untuk membantu murid memahami tugasan. 3. Murid diberi masa yang mencukupi untuk menjawab semua soalan tugasan ini.

Disediakan oleh: Tong Nget Tai

BAHAGIAN 1: PENGAMATAN (PENGAMATAN PENGLIHATAN) 1. Tandakan (X) pada saiz yang tidak sama.

Diskriminasi Saiz

/3M

2. Bulatkan gambar yang ganjil.

/3M

3. Lukis garisan mengikut arah anak panah.

a.

b.

c.

/3M

(PENGAMATAN PENDENGARAN) 4. Bunyikan suara haiwan berikut.

/3M
5. Mendengar bunyi rakaman dengan teliti dan memadankan bunyi itu dengan susunan yang betul berdasarkan gambar di bawah. ( ) ( ) ( )

/3M

(PENGAMATAN SENSORI MOTOR) 6. Menyambung titik-titik di bawah dengan tepat.

/1M

7. Menyalin corak di bawah dalam petak yang disediakan.

/1M

PEMARKAHAN INSTRUMEN PENILAIAN BAHAGIAN PENGAMATAN


Panduan pengiraan markah. 1. Setiap jawapan yang betul diberikan satu markah. 2. Pengagihan markah:

Perkara Pengamatan Penglihatan Pengamatan Pendengaran Pengamatan Sensori Motor Jumlah

Soalan 1-3 4&5 6&7

Markah /9 /6 /2 /17

3. Jumlah markah ialah 17. Markah lulus ialah 8. 4. Murid dikira melepasi tahap lulus penilaian apabila mendapat 8 markah.

Markah Keseluruhan:

17

BAHAGIAN 2: BAHASA DAN KOMUNIKASI (MENDENGAR DAN BERTUTUR) 1. Tunjukkan objek yang disebut oleh guru.

/4M

2. Sebut objek yang ditunjukkan oleh guru.

/4M

(MEMBACA) 3. Tunjukkan huruf yang disebut oleh guru.

M
P W

D B

/5M

4. Menamakan huruf yang ditunjukkan oleh guru.

K
R C

J
L

/5M

(MENULIS)
5. Menulis semula huruf yang diberi.

a.

e k

b.

c.

y
d.

r
e.

z
/5M

PEMARKAHAN INSTRUMEN PENILAIAN BAHAGIAN BAHASA DAN KOMUNIKASI


Panduan pengiraan markah. 1. Setiap jawapan yang betul diberikan satu markah. 2. Pengagihan markah:

Perkara Mendengar dan Bertutur Pengamatan Pendengaran Pengamatan Sensori Motor Jumlah

Soalan 1&2 3&4 5

Markah /8 /10 /5 /23

3. Jumlah markah ialah 23. Markah lulus ialah 11. 4. Murid dikira melepasi tahap lulus penilaian apabila mendapat 11 markah.

*Nota: Jumlah keseluruhan 0-10 memerlukan intervensi.

Markah Keseluruhan:

23

BAHAGIAN 3: PRA-NOMBOR DAN NOMBOR (PRA-NOMBOR) 1. Yang mana lebih sedikit. Tandakan () pada petak yang betul.

/1M
2. Yang mana lebih banyak. Tandakan () pada petak yang betul.

/1M

(NOMBOR) 3. Bilang objek dan tandakan () pada angka yang betul.

2 3 4 1 2 3
/2M
4. Tandakan () angka yang sama.

3
7

7 3 4
8 1 7
/2M

PEMARKAHAN INSTRUMEN PENILAIAN BAHAGIAN PRA-NOMBOR DAN NOMBOR


Panduan pengiraan markah. 1. Setiap jawapan yang betul diberikan satu markah. 2. Pengagihan markah:

Perkara Pra-Nombor Nombor Jumlah

Soalan 1&2 3&4

Markah /2 /4 /6

3. Jumlah markah ialah 6. Markah lulus ialah 3. 4. Murid dikira melepasi tahap lulus penilaian apabila mendapat 3 markah.

Markah Keseluruhan:

BAHAGIAN 4: TINGKAH LAKU Arahan Guru: Berdasarkan pemerhatian dan temu bual, tandakan () pada petak yang sesuai. a. Perlakuan Agresif PERLAKUAN AGRESIF 1 2 3 4 5 Merosakkan harta benda sendiri Merosakkan harta benda orang lain Mencederakan diri sendiri Mencederakan orang lain Bergaduh dengan rakan JUMLAH MARKAH YA (0 MARKAH) TIDAK (1 MARKAH)

b. Perlakuan Negatif PERLAKUAN NEGATIF 1 Tidak memberi kerjasama dalam YA (0 MARKAH) TIDAK (1 MARKAH)

kumpulan 2 3 Tidak mengikut arahan guru Kerap bercakap perkara yang tidak berfaedah 4 5 Kerap mengganggu kelas Kerap mengambil barang tanpa

kebenaran JUMLAH MARKAH

PEMARKAHAN INSTRUMEN PENILAIAN BAHAGIAN TINGKAH LAKU


Panduan pengiraan markah. 1. Satu markah akan diberi sekiranya tidak melakukan tingkah laku di atas. 2. Pengagihan markah:

Elemen

Jumlah MELEPASI MARKAH MURID 5/5 /5 5/5 /5

Keputusan (Tandakan ) PERLU TIDAK PERLU

Perlakuan Agresif Perlakuan Negatif


*Nota:

Murid-murid yang tidak melepasi salah satu bahagian dalam bahagian tingkah laku dikira tidak lulus dan perlu diberi intervensi.

Markah Keseluruhan:

10