You are on page 1of 59

lêi më ®Çu

Mçi n¨m kho¶ng 30% tæng l­îng kim lo¹i trªn thÕ giíi mÊt ®i do ¨n mßn,
thu håi l¹i kho¶ng 20%, cßn 10% coi nh­ mÊt hoµn toµn. Vµ chi phÝ cho ho¹t
®éng chèng ¨n mßn lµ rÊt lín. VÝ dô: Mét n¨m ë Anh tiªu tèn cho viÖc chèng ¨n
mßn h¬n 200 triÖu Sterling, ë Mü kho¶ng 6 tØ USD, ë §øc lµ 3 tØ M¸c, ë ViÖt
Nam trung b×nh 1,8 ®Õn 4,5% GDP. V× vËy nªn c¸c n­íc trªn thÕ giíi rÊt chó
träng vÊn ®Ò nµy.
§· cã rÊt nhiÒu c«ng tr×nh nghiªn cøu c¬ cÊu ¨n mßn vµ c¸c ph­¬ng ph¸p
b¶o vÖ chèng ¨n mßn. Tuy nhiªn, phÇn lín c¸c c«ng tr×nh ®Òu míi chØ tiÕn hµnh
nghiªn cøu trªn lÜnh vùc thùc nghiÖm. Trong khi kh¶ n¨ng øc chÕ ¨n mßn cña c¸c
hîp chÊt h÷u c¬ liªn quan chÆt chÏ víi c¸c tÝnh chÊt l­îng tö cña ph©n tö. Vµ khi
nh÷ng mèi quan hÖ nµy ®­îc lµm s¸ng tá, sÏ cã t¸c dông ®Þnh h­íng cho thùc
nghiÖm trong viÖc tæng hîp nh÷ng hîp chÊt cã kh¶ n¨ng øc chÕ ¨n mßn kim lo¹i
cao. ChÝnh v× vËy em ®· chän ®Ò tµi: " Nghiªn cøu mèi quan hÖ gi÷a cÊu tróc
vµ kh¶ n¨ng øc chÕ ¨n mßn kim lo¹i cña mét sè hîp chÊt h÷u c¬".
ViÖc nghiªn cøu ®­îc tiÕn hµnh trªn 5 d·y chÊt : Piridin (P) ; Quinolin (
Q); Oxa®iazol (A); Hidrazon ( H ) vµ 1, 2, 4-Triazol (T) víi c¸c nhãm thÕ kh¸c
nhau, t¹i c¸c vÞ trÝ kh¸c nhau, theo c¶ hai ph­¬ng ph¸p thùc nghiÖm ®o kh¶ n¨ng
øc chÕ ¨n mßn vµ tÝnh to¸n cÊu tróc trªn c¬ së ho¸ häc l­îng tö. §ång thêi
nghiªn cøu cÊu tróc s¶n phÈm sinh ra khi ph©n tö c¸c chÊt øc chÕ hÊp phô trªn bÒ
mÆt kim lo¹i, tõ ®ã tÝnh to¸n c¸c th«ng sè l­îng tö cho c¸c phøc chÊt trªn.
Tõ tÊt c¶ c¸c th«ng sè thu ®­îc, tiÕn hµnh xö lÝ håi quy, t×m ra c¸c ph­¬ng
tr×nh ®Þnh l­îng m« t¶ sù phô thuéc còng nh­ mèi t­¬ng quan gi÷a c¸c yÕu tè
¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng øc chÕ ¨n mßn cña c¸c hîp chÊt h÷u c¬.
Víi mét kho¶ng thêi gian kh«ng dµi, kiÕn thøc b¶n th©n còng cßn nhiÒu
h¹n hÑp, v× vËy mµ kho¸ luËn nµy kh«ng tr¸nh khái nhiÒu thiÕu sãt. Em rÊt mong
®­îc sù quan t©m, gãp ý cña c¸c thÇy c« ®Ó kho¸ luËn ®­îc hoµn thiÖn h¬n, b¶n
th©n em ®­îc bæ sung kiÕn thøc. Vµ em còng mong gãp phÇn nhá bÐ cña m×nh
vµo qu¸ tr×nh nghiªn cøu vÊn ®Ò øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong lÜnh vùc ¨n
mßn vµ chèng ¨n mßn kim lo¹i.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

Chia sẽ Đề tài bởi CN. Nguyễn Thanh Tú – Facebook : www.facebook.com/daykem.quynhon 1


Website: www.daykemquynhon.ucoz.com
phÇn mét: tæng quan

Ch­¬ng 1 : ¨n mßn vµ b¶o vÖ ¨n mßn kim lo¹i

I. ¡n mßn kim lo¹i


I.1. §Þnh nghÜa
¨n mßn kim lo¹i lµ hiÖn t­îng tù ph¸ huû c¸c vËt liÖu kim lo¹i do t¸c
dông ho¸ häc hoÆc t¸c dông ®iÖn ho¸ gi÷a kim lo¹i víi m«i tr­êng bªn ngoµi.

I..2 Ph©n lo¹i.

Cã nhiÒu c¸ch ph©n lo¹i qu¸ tr×nh ¨n mßn: Theo c¬ cÊu qu¸ tr×nh ¨n mßn,
theo m«i tr­êng ¨n mßn hoÆc theo ®Æc tr­ng cña d¹ng ¨n mßn. Chñ yÕu ng­êi ta
ph©n lo¹i theo c¬ cÊu qu¸ tr×nh ¨n mßn:

+ ¡n mßn ®iÖn ho¸: ¡n mßn ®iÖn ho¸ lµ qu¸ tr×nh ph¸ vì cÊu tróc kim
lo¹i do ph¶n øng ®iÖn ho¸ x¶y ra ë hai vïng kh¸c nhau trªn bÒ mÆt kim lo¹i. ¡n
mßn ®iÖn ho¸ chØ x¶y ra trong m«i tr­êng tÜnh ®iÖn, lu«n g¾n liÒn víi sù h×nh
thµnh c¸c vi pin ®o¶n m¹ch: Vi catot vµ vi anot nèi trùc tiÕp víi nhau. Qóa tr×nh
¨n mßn nµy lµm xuÊt hiÖn dßng electron chuyÓn ®éng trong kim lo¹i vµ dßng ion
chuyÓn ®éng trong dung dÞch ®iÖn li theo h­íng tõ vïng ®iÖn cùc nµy sang vïng
®iÖn cùc kh¸c, do ®ã ph¸t sinh dßng ®iÖn. Nh­ vËy ho¸ n¨ng ®· biÕn ®æi thµnh
®iÖn n¨ng.

+¡n mßn ho¸ häc: Lµ qu¸ tr×nh ph¸ huû kim lo¹i do t¸c dông ho¸ häc cña
m«i tr­êng víi kim lo¹i. ¡n mßn ho¸ häc x¶y ra trong m«i tr­êng kh«ng dÉn
®iÖn nh­ kh«ng khÝ kh« vµ dung dÞch ®iÖn li d¹ng láng. §Æc ®iÓm cña ¨n mßn
ho¸ häc lµ kh«ng ph¸t sinh dßng ®iÖn, s¶n phÈm cña qu¸ tr×nh ¨n mßn n»m ngay
trªn bÒ mÆt kim lo¹i tiÕp xóc víi m«i tr­êng.

*Ph©n lo¹i theo m«i tr­êng ¨n mßn gåm:


+ ¡n mßn kh«ng khÝ.
+ ¡n mßn trong ®Êt.
+ ¡n mßn trong dung dÞch
HoÆc dùa theo ®Æc tr­ng cña d¹ng ¨n mßn ng­êi ta chia thµnh c¸c d¹ng:
¡n mßn ®Òu, ¨n mßn côc bé, ¨n mßn r¹n nøt, ¨n mßn lùa chän...

I.3. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ møc ®é ¨n mßn kim lo¹i.

§Ó ®¸nh gi¸ møc ®é ¨n mßn kim lo¹i, ng­êi ta dùa vµo mét sè chØ tiªu nh­:
+ Khuynh h­íng ¨n mßn: Kr lµ thêi gian xuÊt hiÖn vÕt ¨n mßn ®Çu tiªn
trªn mét ®¬n vÞ diÖn tÝch bÒ mÆt kim lo¹i.
+ VÕt ¨n mßn: Kn sè l­îng vÕt ¨n mßn xuÊt hiÖn trªn mét ®¬n vÞ diÖn tÝch
trong mét ®¬n vÞ thêi gian ( mm/n¨m ).
+ Thay ®æi khèi l­îng:

Chia sẽ Đề tài bởi CN. Nguyễn Thanh Tú – Facebook : www.facebook.com/daykem.quynhon 2


Website: www.daykemquynhon.ucoz.com
m
Km = ( g/cm2.h )
S .t
 m: §é biÕn thiªn khèi l­îng mÉu thÝ nghiÖm ( gam).
S: DiÖn tÝch mÉu thÝ nghiÖm ( m2).
t: thêi gian tiÕn hµnh thÝ nghiÖm ( h).

+ ThÓ tÝch ¨n mßn:

V
Kv = ( ml/cm2.h)
S .t
V: ThÓ tÝch khÝ.
S: DiÖn tÝch mÉu.
t: Thêi gian thÝ nghiÖm.

+ Thay ®æi ®iÖn trë :


R
Kr = . 100% trong thêi gian t
Ro

R: §iÖn trë mÉu kim lo¹i.


+Thay ®æi tÝnh chÊt c¬ häc.

Tuú thuéc b¶n chÊt vËt liÖu, b¶n chÊt vµ thµnh phÇn cña m«i tr­êng lµm
viÖc, ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu vµ nhu cÇu sö dông mµ lùa chän c¸c chØ tiªu ®¸nh
gi¸ phï hîp.

II. B¶o vÖ kim lo¹i- c¸c biÖn ph¸p chèng ¨n mßn ®iÖn ho¸.
II.1. Nguyªn t¾c.

§Ó b¶o vÖ kim lo¹i vµ chèng ¨n mßn ng­êi ta th­êng tiÕn hµnh c¸c biÖn
ph¸p theo h­íng gi¶m t¸c ®éng cña m«i tr­êng víi kim lo¹i qua xö lÝ m«i tr­êng,
c¸ch li vËt liÖu víi m«i tr­êng, kÕt cÊu h×nh d¹ng hîp lÝ, c¶i t¹o vËt liÖu t¨ng ®é
bÒn...

Ng­êi ta ®¸nh gi¸ hiÖu suÊt b¶o vÖ kim lo¹i b»ng hÖ sè k×m h·m  , cho
biÕt tèc ®é ¨n mßn gi¶m ®i bao nhiªu lÇn:

Vo
=
V'

HiÖu suÊt b¶o vÖ cßn ®­îc tÝnh theo % møc ®é b¶o vÖ:
Vo  V '
Z% = .100%
Vo
Trong ®ã Vo: Tèc ®é ¨n mßn khi kh«ng cã sù b¶o vÖ.
V': Tèc ®é ¨n mßn khi cã sù b¶o vÖ.

Chia sẽ Đề tài bởi CN. Nguyễn Thanh Tú – Facebook : www.facebook.com/daykem.quynhon 3


Website: www.daykemquynhon.ucoz.com
§èi víi ph­¬ng ph¸p ®iÖn ho¸, hiÖu qu¶ b¶o vÖ tÝnh theo gi¸ trÞ mËt ®é
dßng ¨n mßn iam hoÆc ®iÖn trë ph©n cùc Rp

R' p  R o p icorr  i ' corr


Z% = * 100% ( 1) Z= * 100% ( 2)
R' p icorr

iam, i'am : MËt ®é dßng ¨n mßn khi kh«ng cã vµ khi cã sù b¶o vÖ


Rp, R'p : §iÖn trë ph©n cùc khi kh«ng cã vµ khi cã sù b¶o vÖ.
R'p cµng lín th× hiÖu qu¶ b¶o vÖ cµng cao.
i'am cµng nhá th× hiÖu qu¶ b¶o vÖ cµng cao.

II.2. C¸c ph­¬ng ph¸p chèng ¨n mßn ®iÖn ho¸.


II.2.1. Dïng chÊt øc chÕ:

ChÊt øc chÕ lµ mét chÊt ho¸ häc mµ khi thªm mét l­îng nhá vµo m«i
tr­êng còng cã kh¶ n¨ng gi¶m tèc ®é ¨n mßn nhanh chãng. Ngµy nay ng­êi ta ®·
t×m ra h¬n 3000 chÊt øc chÕ trong ®ã ®a sè lµ c¸c chÊt h÷u c¬. Khi cho vµo m«i
tr­êng, chÊt øc chÕ ph¶n øng víi bÒ mÆt kim lo¹i hay hÊp phô lªn bÒ mÆt kim lo¹i
t¹o thµnh mµng b¶o vÖ rÊt máng, cã t¸c dông:

+ T¹o hµng rµo khuÕch t¸n: hÊp phô lªn bÒ mÆt kim lo¹i, t¹o mµng ho¹t
®éng nh­ hµng rµo c¶n trë khuÕch t¸n ion, t¨ng ®iÖn trë ph©n cùc, gi¶m tèc ®é ¨n
mßn.
+ BÞt c¸c t©m ph¶n øng.
+ Tham gia ph¶n øng ®iÖn cùc nh­ chÊt xóc t¸c.
+ Lµm thay ®æi líp ®iÖn kÐp: lµm t¨ng hoÆc gi¶m thÕ thÕ trªn líp dung
dÞch s¸t bÒ mÆt kim lo¹i...

HiÖu qu¶ øc chÕ tØ lÖ víi diÖn tÝch bao phñ  cña chÊt øc chÕ víi bÒ mÆt kim
lo¹i . T¸c dông øc chÕ cña c¸c chÊt kh¸c nhau phô thuéc nhiÒu yÕu tè :
+ BÒ mÆt kim lo¹i.
+ CÊu tróc vµ nhãm chøc n¨ng chÊt øc chÕ.
+T­¬ng t¸c cña chÊt øc chÕ : Víi kim lo¹i, víi n­íc, víi c¸c ion kh¸c.

* Ph©n lo¹i chÊt øc chÕ: Cã nhiÒu c¸ch ph©n lo¹i.

+ Theo c¬ chÕ t¸c dông:


. øc chÕ vËt lÝ: ChÊt øc chÕ hÊp phô lªn bÒ mÆt vËt liÖu b»ng lùc
Vandervan.
. øc chÕ hãa häc: ChÊt øc chÕ hÊp phô lªn bÒ mÆt vËt liÖu nhê h×nh thµnh
liªn kÕt do cÆp electron d­ cña chÊt øc chÕ víi obitan trèng cña kim lo¹i trªn bÒ
mÆt.

+ Theo c¬ chÕ ph¶n øng ng­êi ta chia :


. HÊp phô.
. Thô ®éng ho¸

Chia sẽ Đề tài bởi CN. Nguyễn Thanh Tú – Facebook : www.facebook.com/daykem.quynhon 4


Website: www.daykemquynhon.ucoz.com
. KÕt tña chÊt v« c¬ hoÆc phøc h÷u c¬ khã tan.
. Lo¹i bá t¸c nh©n ¨n mßn
Ngoµi ra cßn theo mét vµi c¸ch ph©n lo¹i kh¸c.

*C¬ chÕ ho¹t ®éng cña c¸c chÊt øc chÕ:


NhiÒu c«ng tr×nh nghiªn cøu ®· ®ang vµ tiÕp tôc ®­îc thùc hiÖn ®Ó xem
xÐt ¶nh h­ëng riªng lÎ vµ phèi hîp cña c¸c chÊt øc chÕ. Ng­êi ta cho r»ng sù tæ
hîp cña c¸c electron  hoÆc eletron tù do cña chÊt øc chÕ vµ obitan cßn trèng cña
kim lo¹i lµ nguyªn nh©n g©y ra sù k×m h·m qu¸ tr×nh ¨n mßn.

II.2.2. B¶o vÖ ®iÖn ho¸.

+ B¶o vÖ b»ng Protect¬


+ b¶o vÖ catot b»ng dßng ®iÖn ngoµi.
+ B¶o vÖ anot b»ng dßng ®iÖn ngoµi.

II.2.3. Ph­¬ng ph¸p bao phñ b¶o vÖ.

Kim lo¹i cÇn b¶o vÖ bao phñ b»ng c¸c kim lo¹i, phi kim hoÆc c¸c chÊt cã
tÝnh chÊt b¶o vÖ.

Ngoµi ra cßn chó ý ®Õn c¸c ph­¬ng ph¸p nh­:


+ cÊu t¹o hîp lÝ.
+ lùa chän vËt liÖu....

Chia sẽ Đề tài bởi CN. Nguyễn Thanh Tú – Facebook : www.facebook.com/daykem.quynhon 5


Website: www.daykemquynhon.ucoz.com
ch­¬ng II: C¬ së lý thuyÕt c¸c ph­¬ng ph¸p
ho¸ häc l­îng tö.

I. C¬ së cña ph­¬ng ph¸p MO .

ThuyÕt orbital ph©n tö hay cßn gäi lµ ph­¬ng ph¸p MO lµ c«ng tr×nh nhiÒu
t¸c gi¶ nh­ Mulliken, Hund, Lenard - Jones . Quan ®iÓm cña thuyÕt nµy bao gåm
c¸c vÊn ®Ò vÒ hµm sãng , to¸n tö vµ ph­¬ng ph¸p gi¶i bµi to¸n cho hÖ nhiÒu h¹t
cña c¸c ph©n tö.
Hµm sãng theo ph­¬ng ph¸p MO cã thÓ ®­îc biÓu diÔn d­íi d¹ng tæ hîp
tuyÕn tÝnh c¸c orbital nguyªn tö - c¸c AO.. Hµm sãng ®¬n electron trong ph­¬ng
ph¸p MO ®­îc c«ng thøc ho¸ d­íi d¹ng:
   C i . i
i

Trong ®ã: : hµm MO thø  ; Ci: hÖ sè tæ hîp tuyÕn tÝnh


i: AO thø i
Ph­¬ng tr×nh Schrodinger cho tr¹ng th¸i dõng cã d¹ng:
H =  
Trong ®ã: H: lµ to¸n tö Hamilton cña hÖ.
H = Tu + Te + U
T: lµ to¸n tõ ®éng n¨ng cña c¸c h¹t nh©n vµ c¸c electron.
U: lµ to¸n tö thÕ n¨ng.
N¨ng l­îng gÇn ®óng cña hÖ ®­îc biÓu thÞ hay tÝnh b»ng c«ng thøc:
 Hdt
E=
 dt
Trªn ®©y lµ néi dung c¬ b¶n cña ph­¬ng ph¸p MO

II. C¬ së cña c¸c ph­¬ng ph¸p lý thuyÕt cho hÖ nhiÒu electron.


II.1. Ph­¬ng ph¸p tr­êng tù hîp cña Hartree - Fock.

Ph­¬ng ph¸p tr­êng tù hîp cña Hartree - Fock hay cßn gäi lµ ph­¬ng
ph¸p SCF (Self - consistent - Field)
Hµm sãng toµn phÇn cña hÖ nhiÒu electron ®­îc biÓu diÔn d­íi d¹ng ®Þnh
thøc Slater [21]
 = (N!)-1/2. ii
ii lµ ®Þnh thøc d¹ng rót gän cña hµm Spin - orbital c¬ së.
Tõ ®ã n¨ng l­îng toµn phÇn cña hÖ cã thÓ tÝnh theo biÓu thøc:
  Hdtd
E=
  dtd
H: lµ o¸n tö Hamilton cã d¹ng sau:
Thay thÕ (6) ,(8) vµo (7) vµ biÕn ®æi ta thu ®­îc ph­¬ng tr×nh Hartree - Fock
E =  E m    J mn   K mn
m m n m n

Chia sẽ Đề tài bởi CN. Nguyễn Thanh Tú – Facebook : www.facebook.com/daykem.quynhon 6


Website: www.daykemquynhon.ucoz.com
Jmn: tÝch ph©n Coulomb ; Kmn: tÝch ph©n trao ®æi
Em: lµ n¨ng l­îng cña electron trªn Spin - orbital mm
Ph­¬ng tr×nh lµ c¬ së cña ph­¬ng tr×nh AB INITIO vµ còng lµ c¬ së cho
c¸c ph­¬ng ph¸p gÇn ®óng vµ b¸n kinh nghiÖm sau nµy

II.2. Ph­¬ng ph¸p Roothaan.

§Ó gi¶i quyÕt gÇn ®óng c¸c bµi to¸n ph©n tö, Roothaan ®· ph¸t triÓn
thuyÕt SCF vµ ®­a ra nh÷ng quan ®iÓm chÝnh sau:
- Hµm sãng MO ph¶i lµ hµm tæ hîp tuyÕn tÝnh cña c¸c AO i d­íi d¹ng sau:
 =  ai i
i

HÖ sè ai lµ nh÷ng tham sè biÕn thiªn sao cho  lµ hµm gÇn ®óng tèt nhÊt.
- To¸n tö trong ph­¬ng ph¸p Roothaan lµ to¸n tö Hartree - Fock cã d¹ng:
2 2 m
Zml 2 N  e 2 
H=-  Vi      TB theo j
2m i i 1 rim i j r
 ij 
¸p dông nguyªn lý biÕn ph©n cho (5) vµ biÕn ®æi ta thu ®­îc c¸c ph­¬ng
tr×nh Roothaan:
ai (Fij - ESij) = 0 (i = 1,2, ....M)
Fij - E Sij = 0
N¨ng l­îng cña electron trªn orbital  ®­îc biÓu thÞ b»ng ph­¬ng tr×nh:
 = E +  (2J - K)
Trong hÖ thøc (13), (14), (15) E lµ ®éng n¨ng cña electron trªn orbital ;
J; K lµ c¸c tÝch ph©n coulomb vµ tÝch ph©n trao ®æi ®a t©m t­¬ng øng; Fij lµ
c¸c phÇn tö ma trËn Fock ®­îc biÓu diÔn th«ng qua c¸c tÝch ph©n ®a t©m.
Ph­¬ng ph¸p cña Roothaan thùc chÊt lµ ph­¬ng ph¸p tr­êng tù hîp orbital
ph©n tö tæ hîp tuyÕn tÝnh c¸c orbital nguyªn tö (SCF - MO - LCAO). C¸c ph­¬ng
tr×nh lµ c¬ së cho bµi to¸n ph©n tö vµ c¸c ph­¬ng ph¸p gÇn ®óng, b¸n kinh
nghiÖm sau nµy

III. Giíi thiÖu c¸c ph­¬ng ph¸p tÝnh gÇn ®óng .

C¸c ph­¬ng ph¸p tÝnh gÇn ®óng ®­îc x©y dùng trªn ph­¬ng tr×nh
Roothaan . HÇu hÕt c¸c ph­¬ng ph¸p ®ã ®Òu tËp trung gi¶i quyÕt vÊn ®Ò thÕ n¨ng
t­¬ng t¸c gi÷a c¸c electron víi nhau dùa vµo viÖc gi¶i gÇn ®óng c¸c ph­¬ng tr×nh
tÝch ph©n Coulomb vµ c¸c tÝch ph©n xen phñ gi÷a c¸c electron . C¸c ph­¬ng
ph¸p tÝnh gÇn ®óng ®­îc biÕt hiÖn nay bao gåm ph­¬ng ph¸p kh«ng kinh nghiÖm
Ab-initio vµ c¸c ph­¬ng ph¸p b¸n kinh nghiÖm sö dông c¸c tham sè thùc nghiÖm:
CNDO, NDDO, INDO, AM1, PM3, MINDO, ZINDO/1, ZINDO/S ,...

Cã thÓ thÊy sù kh¸c nhau c¬ b¶n cña hai ph­¬ng ph¸p nµy qua b¶ng so
s¸nh sau:

Chia sẽ Đề tài bởi CN. Nguyễn Thanh Tú – Facebook : www.facebook.com/daykem.quynhon 7


Website: www.daykemquynhon.ucoz.com
Ph­¬ng ph¸p Ab- Anitio Ph­¬ng ph¸p b¸n kinh nghiÖm

-Tr¶i qua tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n ­íc tÝnh ®èi víi - Qua tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n ­íc tÝnh ®èi
ph­¬ng tr×nh Schroedinger . víi ph­¬ng tr×nh Schroedinger .
-Xö lý tÊt c¶ c¸c electron . -ChØ xö lý c¸c electron ho¸ trÞ .
-TÝnh to¸n ®Çy ®ñ c¸c tÝch ph©n -Bá qua mét sè tÝch ph©n mµ viÖc
tÝnh to¸n mÊt thêi gian .
-TÊt c¶ thµnh phÇn cña ma trËn Fock ®Òu ®­îc -Ýt nhÊt vµi thµnh phÇn cña ma trËn
thµnh lËp theo lý thuyÕt . Fock ®­îc thµnh lËp qua tham kh¶o vµ
so s¸nh víi d÷ liÖu thùc nghiÖm .
-Th­êng dïng c¸c hµm c¬ së kiÓu Gauss -Th­êng dïng c¸c hµm c¬ së kiÓu Slater
(GTO) . (STO) .
-CÇn dïng dung l­îng ®Üa vµ thêi gian CPU rÊt -CÇn dïng dung l­îng ®Üa vµ thêi gian
nhiÒu . t­¬ng ®èi Ýt .

III.1. Ph­¬ng ph¸p Ab-initio hay ph­¬ng ph¸p kh«ng kinh nghiÖm .

Trong ph­¬ng ph¸p nµy, ng­êi ta sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p gÇn ®óng to¸n
häc nh»m ®¬n gi¶n ho¸ qu¸ tr×nh gi¶i. ¦u ®iÓm chñ yÕu cña nã lµ cho phÐp x¸c
®Þnh mäi tÝnh chÊt cña ph©n tö chØ tõ nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n cña bµi to¸n: Sè h¹t
electron, ®iÖn tÝch electron, sè h¹t nh©n mµ kh«ng cÇn biÕt c¸c sè liÖu thùc
nghiÖm kh¸c. Ph­¬ng ph¸p nµy tuy kh«ng tÝnh ®Õn n¨ng l­îng t­¬ng hç nh­ng
kÕt qu¶ thu ®­îc rÊt phï hîp víi c¸c sè liÖu ®o ®­îc trong viÖc x¸c ®Þnh cÊu tróc
h×nh häc cña ph©n tö, hµng rµo quay vµ nhiÒu vÊn ®Ò kh¸c cña ph©n tö. V× thÕ gi¸
trÞ cña ph­¬ng ph¸p nµy cµng ®­îc n©ng cao. Cã thÓ nãi ph­¬ng ph¸p Ab-initio
cã mét lêi gi¶i kh¸ chÝnh x¸c cho hÇu hÕt c¸c hÖ ph©n tö vµ lµ sù tÝnh tõ ®Çu cho
tÊt c¶ c¸c tÝch ph©n b»ng phÐp gi¶i tÝch.

III.2. C¸c ph­¬ng ph¸p b¸n kinh nghiÖm .

XuÊt ph¸t tõ thùc tiÔn trong tÝnh to¸n, sù gi¶m bít chi phÝ thêi gian tÝnh vµ
kÕt qu¶ thu ®­îc n»m trong ph¹m vi cho phÐp ®Ó xÐt ®o¸n c¸c qu¸ tr×nh ho¸ häc
mµ ta t×m kiÕm ph­¬ng ph¸p míi. C¸c ph­¬ng ph¸p b¸n kinh nghiÖm xuÊt hiÖn
®Ó ®¸p øng nhu cÇu nµy.
Chóng ®· sö dông c¸c tham sè thùc nghiÖm thay thÕ viÖc tÝnh to¸n c¸c tÝch
ph©n phøc t¹p ®¬n thuÇn lý thuyÕt. Nhê sù lo¹i bá hµng lo¹t c¸c tÝch ph©n, c¸c
ph­¬ng ph¸p gÇn ®óng b¸n kinh nghiÖm lÇn l­ît ra ®êi .

III.2.1. Huckel më réng (Extended Huckel).


Huckel më réng (EHT) lµ mét sù c¶i thiÖn cña ph­¬ng ph¸p Huckel. §èi
víi ph­¬ng ph¸p nµy, n¨ng l­îng cña c¸c orbital ®­îc x¸c ®Þnh tèt, vµ n¨ng l­îng
toµn phÇn b»ng tæng n¨ng l­îng orbital chiÕm chç. §iÒu nµy còng ®óng cho
nh÷ng ph­¬ng ph¸p kh¸c. Huckel më réng lµ rÊt h÷u hiÖu ®èi víi viÖc kiÓm tra

Chia sẽ Đề tài bởi CN. Nguyễn Thanh Tú – Facebook : www.facebook.com/daykem.quynhon 8


Website: www.daykemquynhon.ucoz.com
d¹ng chung vµ s¾p ®Æt n¨ng l­îng c¸c MO. Ph­¬ng ph¸p ®¬n gi¶n vµ nã cã thÓ
tr¶ lêi c¸c c©u hái vÒ cÊu tróc ®iÖn tö mét c¸ch ®Þnh tÝnh.
§èi víi c¸c kim lo¹i chuyÓn tiÕp, sù t¸ch cña AO-d trong mét tr­êng phèi
tö ®­îc tiÕn hµnh tèt nhÊt khi sö dông EHT. Trong tÊt c¶ c¸c ph­¬ng ph¸p b¸n
kinh nghiÖm, n¨ng l­îng orbital phô thuéc vµo sù chiÕm chç electron. Nh÷ng
tÝnh to¸n MO cña Hyperchem ®­a ra c¸c t¸ch møc n¨ng l­îng orbital mµ ®­îc
ph©n biÖt nhê nh÷ng dù ®o¸n ®¬n gi¶n cña thuyÕt tr­êng tinh thÓ. Hµm sãng ph©n
tö toµn phÇn lµ mét hµm ph¶n ®èi xøng cña c¸c orbital ph©n tö chiÕm chç. Thùc
tÕ, sù tæ hîp cña c¸c lµ kÕt qu¶ cña tÝnh to¸n SCF, trong ®ã chóng d­êng nh­ Ýt
thÝch hîp ®Ó m« t¶ hµm sãng ph©n tö.

Nh×n chung, ®Ó xem sù m« t¶ chÝnh x¸c gi÷a c¸c møc t2g vµ eg, ph¶i sö
dông EHT, chø kh«ng ph¶i lµ c¸c ph­¬ng ph¸p kh¸c.

III.2.2. Ph­¬ng ph¸p ZDO (Zero Differential Overlap).

§©y lµ ph­¬ng ph¸p gÇn ®óng xen phñ vi ph©n bËc kh«ng do Pople ®­a ra.
Nã bá qua tÊt c¶ c¸c tÝch cña c¸c hµm c¬ së phô thuéc vµo cïng to¹ ®é electron
®Þnh vÞ trªn c¸c nguyªn tö kh¸c nhau. Gi¶ ®Þnh cña Pople cã nghÜa lµ orbital
nguyªn tö ®Þnh vÞ trªn t©m A lµ A trªn t©m B lµ B , gÇn ®óng ZDO t­¬ng ®­¬ng
víi A.B =0 (AB). V× tÝch c¸c hµm c¬ së trªn c¸c nguyªn tö kh¸c nhau ®­îc ®Æt
b»ng kh«ng, nªn kh«ng cã tÝch tÝch ph©n trªn mét tÝch nh­ vËy hay A.Bd =0.
§iÒu nµy dÉn ®Õn c¸c hÖ qu¶ sau .

-Ma trËn xen phñ ®­îc chuyÓn thµnh ma trËn ®¬n vÞ .


-C¸c tÝch ph©n mét electron ba t©m (hai tõ c¸c hµm c¬ së vµ mét tõ to¸n
tö) ®­îc ®Æt b»ng kh«ng .

-TÊt c¶ c¸c tÝch ph©n hai electron ba t©m vµ bèn t©m ®­îc bá qua.
§Ó bï l¹i cho sù gÇn ®óng nµy, c¸c tÝch ph©n cßn l¹i ®­îc chuyÓn thµnh
c¸c tÝch ph©n tham sè vµ c¸c gi¸ trÞ cña nã ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së tÝnh to¸n
hoÆc tõ d÷ liÖu thùc nghiÖm kh¸c nhau.

III.2.3. Ph­¬ng ph¸p CNDO (Complete Neglect of Differential Overlap).

MÆc dï CNDO kÐm chÝnh x¸c h¬n nh÷ng ph­¬ng ph¸p NDO kh¸c, nh­ng
cã hai lý do ®Ó sö dông chóng.

+ CNDO vµ INDO nãi chung nhanh h¬n MINDO/3, MNDO, AM1, vµ


PM3 vµ ®ßi hái Ýt bé nhí h¬n nhiÒu. B¹n cã thÓ ¸p dông chóng cho nh÷ng ph©n tö
qu¸ lín ®èi víi MINDO/3, MNDO, AM1, vµ PM3.

Chia sẽ Đề tài bởi CN. Nguyễn Thanh Tú – Facebook : www.facebook.com/daykem.quynhon 9


Website: www.daykemquynhon.ucoz.com
+ PhÇn vÒ tèc ®é,vÒ khÝa c¹nh nµo ®ã th× CNDO lµ ®¬n gi¶n. Nã sö dông Ýt
tham sè h¬n bÊt k× ph­¬ng ph¸p nµo ngo¹i trõ EHT, vµ do ®ã dÔ dµng hiÓu c¸c
kÕt qu¶ cña viÖc thay ®æi mét tÝnh to¸n.

Chó ý: Kh«ng sö dông CNDO trªn bÊt cø vÊn ®Ò mµ electron-spin lµ quan


träng. ViÖc bá qua hoµn toµn tÝch ph©n trao ®æi nguyªn tö lµm cho nã kh«ng cã
kh¶ n¨ng liªn quan víi nh÷ng vÊn ®Ò nµy.

III.2.4. Ph­¬ng ph¸p INDO (Intermediate Neglect of Differential Overlap).


INDO nhanh h¬n MINDO/3, MNDO, AM1, vµ PM3 vµ kh«ng gièng víi
CNDO, cã thÓ liªn quan tíi ¶nh h­ëng spin. Nã ®Æc biÖt l­u t©m tíi sù lùa chän
UHF trªn ph©n tö vá më. Ngoµi ra nã còng cã thÓ dïng víi nh÷ng kiÓu tÝnh chén
lÉn. INDO cã cïng ­u ®iÓm vÒ tèc ®é vµ bé nhí cña CNDO vµ ngoµi ra chÝnh x¸c
h¬n. MÆc dÇu vËy, nã thÝch hîp víi mét sè kÕt qu¶, nh­ng nã mÊt mét vµi tÝnh
®¬n gi¶n vµ dÔ hiÓu cña CNDO.

III.2.5. Ph­¬ng ph¸p MINDO/3 (Modified Intermediate Neglect of


Differential Overlap) .
MINDO/3 lµ ph­¬ng ph¸p tèt nhÊt cña Dewar. Nã cã thÓ tÝnh to¸n h×nh
häc vµ nhiÖt h×nh thµnh chÝnh x¸c h¬n CNDO hoÆc INDO, vµ ®­îc sö dông réng
r·i. MINDO/3 dùa trªn nh÷ng h¹n chÕ cña viÖc gÇn ®óng INDO, do ®ã mµ cã thÓ
sö lý nh÷ng ph©n tö chøa dÞ tè mét c¸ch chÝnh x¸c.

MINDO/3 ®Æc biÖt tèt cho viÖc miªu t¶ c¸c carbocation, vµ c¸c hîp chÊt
h÷u c¬ polynitro. §èi víi nh÷ng vÊn ®Ò nµy, nã cho nh÷ng kÕt qu¶ tèt h¬n
MNDO vµ AM1. ThËm chÝ c¸c ph­¬ng ph¸p nµy nh×n chung chÝnh x¸c h¬n.
Trong b¸o cao Stewart, ®èi víi tËp hîp cña 11 hîp chÊt nitro vµ polynitro h÷u c¬
cã sai sè trung b×nh trong nhiÖt t¹o thµnh lµ 3,5 kcal/mol ®èi víi MINDO/3, so
víi 34,5 kcal/mol víi MNDO hoÆc 13,7 kcal/mol cho AM1.

III.2.6. Ph­¬ng ph¸p MNDO (Modified Neglect of Diatomic Overlap).


MNDO lµ mét ph­¬ng ph¸p c¶i tiÕn mét vµi vÊn ®Ò cña MINDO/3. Nã ®·
®­îc sö dông rÊt réng r·i ®Ó tÝnh nhiÖt h×nh thµnh, h×nh häc ph©n tö, momen
l­ìng cùc, n¨ng l­îng ion ho¸, ¸i lùc electron, vµ c¸c tÝnh chÊt kh¸c
MÆc dï AM1 nh×n chung lµ mét sù c¶i thiÖn ®Çy ý nghÜa qua MNDO,
song MNDO vÉn cho kÕt qu¶ tèt h¬n ®èi víi mét vµi ph©n tö nh­ lµ hîp chÊt phèt
pho.

III.2.7. Ph­¬ng ph¸p MNDO/d (Modified Neglect of Diatomic Overlap for d)

Ph­¬ng ph¸p MNDO/d lµ chuyÓn ®æi lo¹i bá cña sù xen phñ hai nguyªn tö
cho obitan d, lµ viÖc ¸p dông ph­¬ng ph¸p SCF ®èi víi tÝnh to¸n l­îng tö b¸n
thùc nghiÖm. Ph­¬ng ph¸p lµ mét sù më réng cña MNDO. §èi víi nh÷ng nguyªn
tö kh«ng cã obitan d, MNDO/d t­¬ng ®­¬ng víi MNDO.

Chia sẽ Đề tài bởi CN. Nguyễn Thanh Tú – Facebook : www.facebook.com/daykem.quynhon 1


Website: www.daykemquynhon.ucoz.com
0
III.2.8. Ph­¬ng ph¸p AM1 (Austin Model 1).

NhiÒu vÊn ®Ò víi MNDO liªn quan ®Õn nh÷ng tr­êng hîp mµ ë ®ã sù gÇn
®óng NDO cña t­¬ng t¸c ®Èy electron-electron lµ quan träng nhÊt. Ph­¬ng ph¸p
AM1 lµ mét sù c¶i thiÖn qua MNDO, thËm chÝ nã sö dông nh÷ng sù gÇn ®óng
t­¬ng tù. Nã nh×n chung lµ ph­¬ng ph¸p b¸n kinh nghiÖm tèt nhÊt trong
Hyperchem vµ lµ ph­¬ng ph¸p hay ®­îc lùa chän trong nhiÒu vÊn ®Ò nghiªn cøu.
ViÖc thay ®æi mét phÇn khung lý thyuÕt (hµm sãng m« t¶ gi÷a c¸c t©m nguyªn
tö). Vµ Ên ®Þnh nh÷ng tham sè nh»m c¶i thiÖn viÖc xö lý c«ng viÖc cña AM1. Nã
liªn quan víi nh÷ng liªn kÕt hidro riªng biÖt, ®­a ra nh÷ng dù ®o¸n chÝnh x¸c
ho¹t tÝnh c¶n trë ®èi víi nhiÒu ph¶n øng, vµ ®­a ra nhiÖt h×nh thµnh cña nh÷ng
ph©n tö víi sai mét sai sè mµ nã nhá h¬n 40% so víi MNDO.

III.2.9. Ph­¬ng ph¸p PM3 (Parametric Model 3) .

PM3 lµ mét sù tham sè ho¸ l¹i cña AM1, mµ nã ®­îc dùa trªn sù gÇn
®óng bá qua xen phñ vi ph©n hai nguyªn tö NDDO. NDDO gi÷a l¹i tÊt c¶ c¸c sè
h¹ng phñ vi ph©n mét t©m khi tÝch ph©n Coulomb vµ tÝch ph©n trao ®æi ®· ®­îc
tÝnh. PM3 chØ kh¸c víi AM1 trong c¸c gi¸ trÞ cña c¸c tham sè. Nh÷ng tham sè
®èi víi PM3 ®· ®­îc rót ra b»ng c¸ch so s¸nh sù kh¸c nhau réng h¬n lín h¬n cña
c¸c tr¸i ng­îc thùc nghiÖm ®· tÝnh ra c¸c tÝnh chÊt ph©n tö. §Æc biÖt c¸c t­¬ng
t¸c kh«ng liªn kÕt th× t­¬ng t¸c ®Èy trong PM3 Ýt h¬n trong AM1. PM3 ®­îc sö
dông chñ yÕu cho c¸c ph©n tö h÷u c¬, nh­ng ngoµi ra nã còng tham sè ho¸ ®­îc
cho nhiÒu nguyªn tè nhãm chÝnh vµ mét vµi kim lo¹i chuyÓn tiÕp.

III.2.10. ZINDO/1.

Ph­¬ng ph¸p ZINDO/1 lµ ph­¬ng ph¸p thÝch hîp nhÊt trong Hyperchem
®èi víi viÖc kh¶o s¸t cÊu tróc vµ n¨ng l­îng cña c¸c ph©n tö nhÊt hoÆc thø hai cña
d·y kim lo¹i chuyÓn tiÕp.

Kh¶ n¨ng biÓu diÔn c¸c tÝnh to¸n MO trªn kim lo¹i lµ cùc k× h÷u Ých bëi v×
c¸c ph­¬ng ph¸p c¬ häc ph©n tö nh×n chung lµ kh«ng cã kh¶ n¨ng xö lý c¸c kim
lo¹i. §iÒu nµy do c¸c kim lo¹i cã mét ph¹m vi ho¸ trÞ, tr¹ng th¸i oxi ho¸, ®é béi
spin t­¬ng ®èi réng, vµ cã nh÷ng tr¹ng th¸i liªn kÕt bÊt th­êng (vi dô nh­ liªn kÕt
d-p ). Ngoµi ra, b¶n chÊt cña liªn kÕt kim lo¹i Ýt tu©n theo sù gi¶i thÝch bëi m«
h×nh mét qu¶ cÇu vµ lß xo.

Ng­îc l¹i, nh÷ng yÕu tè nµy ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh tÝnh to¸n MO trªn c¸c
kim lo¹i mµ kÕt qu¶ t¹o ra kÐm tin cËy h¬n c¸c hîp chÊt h÷u c¬.

Chia sẽ Đề tài bởi CN. Nguyễn Thanh Tú – Facebook : www.facebook.com/daykem.quynhon 1


Website: www.daykemquynhon.ucoz.com
1
III.2.11. ZINDO/S.

ZINDO/S ®­îc tham sè ho¸ ®Ó t¹o l¹i sù chuyÓn ®æi quang phæ, v× vËy
chóng ta kh«ng sö dông ph­¬ng ph¸p nµy ®Ó tèi ­u h×nh häc. B¹n cã thÓ ®¹t ®­îc
sù tÝnh to¸n tèt h¬n khi tÝnh to¸n ®iÓm ®¬n (Single point) víi ZINDO/S trªn mét
cÊu tróc h×nh häc ®· nhËn ®­îc tõ Model Build hay mét sù tèi ­u sö dông mét
ph­¬ng ph¸p kh¸c cña Hyperchems, hoÆc mét ph­¬ng ph¸p nµo ®ã.
§èi víi phøc kim lo¹i chuyÓn tiÕp víi mét vµi sù x¾p xÕp spin cã thÓ, mét sù tÝnh
to¸n ph©n t¸ch trong ®ã mçi ®é béi spin cã thÓ ®ßi hái tr¹ng th¸i c¬ b¶n cña phøc.

Khi tÝnh phæ UV-VIS b¹n nªn tÝnh to¸n ®¬n CI. TÝnh to¸n RHF hoÆc UHF
lµ ®ñ ®Ó t¹o l¹i thø tù riªng cña c¸c MO trong c¸c phøc tèt nhÊt.

III.3. HiÖu qu¶ sö dông cña c¸c ph­¬ng ph¸p tÝnh gÇn ®óng.

Mçi ph­¬ng ph¸p ¸p dông hiÖu qu¶ trªn mét sè ®èi t­îng vµ cho kÕt qu¶
tèt vÒ mét sè tÝnh chÊt l­îng tö. ViÖc lùa chän ph­¬ng ph¸p tèi ­u ®Ó kh¶o s¸t
®èi t­îng c¨n cø vµo c¸c yÕu tè sau :

+ Møc ®é chÝnh x¸c : C¸c ph­¬ng ph¸p cã thÓ cho c¸c kÕt qu¶ kh¸c
nhau vÒ mét sè tÝnh chÊt nµo ®ã cña ph©n tö. Ph­¬ng ph¸p cã ®é tin cËy cao h¬n
khi nã cho kÕt qu¶ phï hîp víi thùc nghiÖm h¬n. VÝ dô ph­¬ng ph¸p AM1 vµ
PM3 chÝnh x¸c h¬n CNDO.

+ §èi t­îng cÇn tÝnh to¸n: Ph­¬ng ph¸p MINDO/3 ¸p dông cho ph©n tö
h÷u c¬ lín, cation, hîp chÊt h÷u c¬ chøa nhiÒu nhãm nitr«; MNDO thÝch hîp víi
c¸c ph©n tö h÷u c¬ cã c¸c nguyªn tè cña 1 vµ 2 cña b¶ng hÖ thèng tuÇn hoµn,
kh«ng t­¬ng t¸c hydrogen liªn ph©n tö, AM1, vµ PM3 thÝch hîp víi nh÷ng ph©n
tö h÷u c¬ cã c¸c nguyªn tè cña chu k× I , II (trõ kim lo¹i chuyÓn tiÕp víi AM1),
ZINDO/1, PM3 lµ ph­¬ng ph¸p thÝch hîp nhÊt ®èi víi viÖc x¸c ®Þnh cÊu tróc vµ
n¨ng l­îng cña ph©n tö cña c¸c kim lo¹i chuyÓn tiÕp (riªng PM3 chØ thÝch hîp
víi mét vµi kim lo¹i chuyÓn tiÕp nh­ Fe, Cu, Co,...)

+Thêi gian tÝnh to¸n: Ph­¬ng ph¸p Ab-initio chÝnh x¸c h¬n ph­¬ng
ph¸p b¸n kinh nghiÖm song nã kh«ng ¸p dông ®èi víi ph©n tö lín vµ võa, v¶ l¹i
®ßi hái nhiÒu bé nhí vµ thêi gian sö dông CPU h¬n nhiÒu.

VI.Vµi nÐt vÒ c¸c phÇn mÒm ho¸ häc hÞªn ®¹i.


VI.1. Hyperchem.

Hyperchem lµ phÇn mÒm ®a chøc n¨ng víi giao diÖn sinh ®éng, kÕt hîp
chÆt chÏ gi÷a c¸c ph­¬ng ph¸p b¸n kinh nghiÖm , AB-INTINO, molercular

Chia sẽ Đề tài bởi CN. Nguyễn Thanh Tú – Facebook : www.facebook.com/daykem.quynhon 1


Website: www.daykemquynhon.ucoz.com
2
mechanic, cã thÓ tÝnh ®­îc tÇn sè dao ®éng, tr¹ng th¸i chuyÓn tiÕp, tr¹ng th¸i
kÝch thÝch , ®éng lùc häc ph©n tö, vµ m« pháng Monte Carlo.

C¸c tr­êng lùc bao gåm MM+; OPLS; BIO+; vµ AMBER. C¸c th«ng sè
®­îc tù ®éng ®iÒu chØnh. C¸c ph­¬ng ph¸p b¸n kinh nghiÖm bao gåm CNDO,
INDO, MINDO/3, AM1, ZINDO/S, ZINDO/d.

VI.2 .Chem3D
Chem3D lµ ch­¬ng tr×nh ho¸ häc l­îng tö m« pháng cã thÓ ch¹y trªn m«i
tr­êng Windows 98 hoÆc Window 2000. D÷ liÖu ®Çu vµo ®­îc lÊy b»ng phÐp ®å
ho¹ (T­¬ng tù Hyperchem) th«ng qua ch­¬ng tr×nh Chem Draw. Trong qu¸ tr×nh
tÝnh to¸n ch­¬ng tr×nh tiÕn hµnh ®ång thêi c¶ tèi ­u ho¸ cÊu h×nh ®Ó x¸c ®Þnh cÊu
d¹ng bÒn nhÊt t­¬ng øng víi lÖnh cña ng­êi sö dông. M« t¶ ph©n tö d­íi d¹ng
h×nh vÏ lËp thÓ ®éng vµ ®­a ra c¸c kÕt qu¶ c¸c th«ng sè l­îng tö cña ph©n tö .
VI.3. MOPAC.
Mopac 6.0 cã hÖ thèng gåm 73 tõ kho¸ ®Ó ng­êi sö dông lùa chän tuú theo môc
®Ých nghiªn cøu víi ph©n tö kh¶o s¸t . D÷ liÖu ®Çu vµo ®­îc lÊy d­íi d¹ng mét
khèi v¨n b¶n, gåm tõ kho¸ , tªn cña hÖ kh¶o s¸t , c¸c th«ng sè vÒ cÊu tróc d­íi
d¹ng hÖ to¹ ®é néi cña ph©n tö . Ngoµi ra d÷ liÖu dÇu vµo cã thÓ lÊy trùc tiÕp tõ
ch­¬ng tr×nh Chem3D.
KÕt qu¶ ®­îc ®­a ra d­íi d¹ng ma trËn hoÆc c¸c b¶ng vÒ cÊu tróc ph©n tö
nh­ ®é dµi liªn kÕt Ao, gãc liªn kÕt , gãc vÆn , to¹ ®é nguyªn tö theo to¹ ®é
Descarts vµ c¸c tÝnh chÊt ph©n tö nh­ mËt ®é electron , ®iÖn tÝch hiÖu dông ...

Chia sẽ Đề tài bởi CN. Nguyễn Thanh Tú – Facebook : www.facebook.com/daykem.quynhon 1


Website: www.daykemquynhon.ucoz.com
3
phÇn hai: §èi t­îng vµ ph­¬ng ph¸p
nghiªn cøu

I. §èi t­îng nghiªn cøu.


N¨m d·y hîp chÊt h÷u c¬ víi c¸c nhãm thÕ kh¸c nhau vµ t¹i c¸c vÞ trÝ kh¸c
nhau:
+ D·y 1,2,4-triazol ( T) : 6 ph©n tö.
+ D·y piridin ( P) : 9 ph©n tö.
+ D·y Hidrazol ( H) : 6 ph©n tö.
+ D·y Quinolin ( Q) : 9 ph©n tö
+ D·y Oxa®iazol (A ) : 6 ph©n tö.
Vµ d·y phøc chÊt Fe(py)22+Cl2 ( ®­îc h×nh thµnh trªn bÒ mÆt kim lo¹i Fe
khi c¸c ph©n tö chÊt øc chÕ ¨n mßn hÊp phô trªn bÒ mÆt ®ã).
ViÖc nghiªn cøu thùc nghiÖm vÒ kh¶ n¨ng øc chÕ ¨n mßn ®­îc tiÕn hµnh
cho d·y 1,2,4- triazol vµ d·y Oxa®iazol.
X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè l­îng tö ®­îc tiÕn hµnh cho c¶ 6 d·y chÊt trªn.

II. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu .


II.1. §o tèc ®é ¨n mßn (Ph­¬ng ph¸p ®iÖn ho¸).

* C¬ së:
Tr¹ng th¸i tù nhiªn cña hÖ ¨n mßn lµ kh«ng cã dßng ®iÖn do c¸c qóa tr×nh
®iÖn cùc c©n b»ng víi nhau ( vÒ gi¸ trÞ ®¹i sè nh­ng tr¸i dÊu nhau ). §o ¨n mßn
®iÖn ho¸ tøc lµ ®o dßng ®iÖn icorr vµ thÕ ®iÖn cùc Ecorr cña hÖ, tøc lµ ®o ®­êng cong
ph©n cùc b»ng c¸ch ph©n cùc hÖ ra khái tr¹ng th¸i c©n b»ng cña nã råi ngo¹i suy
vÒ tr¹ng th¸i kh«ng cã dßng ®iÖn. ë ®©y sö dông ph­¬ng ph¸p ®o ®iÖn thÕ æn
®Þnh ( ®iÖn thÕ dõng), x©y dùng ®­êng cong ph©n cùc, tõ ®­êng cong ph©n cùc
tÝnh tèc ®é ¨n mßn.

* C¸ch tÝnh: TÝnh tèc ®é ¨n mßn tõ ®­êng cong ph©n cùc theo hai c¸ch:

Chia sẽ Đề tài bởi CN. Nguyễn Thanh Tú – Facebook : www.facebook.com/daykem.quynhon 1


Website: www.daykemquynhon.ucoz.com
4
+ Ph­¬ng ph¸p ngo¹i suy Tafel:

B­íc 1: §o thÕ nghØ ( X¸c ®Þnh Ecorr).


B­íc 2: Ph©n cùc anot, catot, x©y dùng ®­êng cong E-lgi.
B­íc 3: Ngo¹i suy mét phÇn ®­êng cong t×m icorr, Ecorr

Chó ý: §å thÞ x©y dùng ®­îc b»ng ngo¹i suy trªn ®o¹n th¼ng nhÊt cña ®­êng
cong trªn mét miÒn ®iÖn thÕ ®ñ dµi ( 50- 100 mV), Epc-Ecorr  20 mV, thÕ r¬i vµ
ph©n cùc nång ®é ®­îc hiÖu chØnh ®Õn nhá nhÊt.

Ngo¹i suy miÒn catot cho ®å thÞ Ucatot = ac + bc* logi


Ngo¹i suy miÒn anot cho ®å thÞ Ua = ac + ba * logi
Hai ®­êng giao nhau t¹i ®iÓm cã t¹o ®é ( icorr, Ecorr).

+ Ph­¬ng ph¸p ®iÖn trë ph©n cùc:


X¸c ®Þnh ®iÖn trë ph©n cùc Rp cña hÖ ¨n mßn, tøc lµ ®é dèc ®­êng cong
ph©n cùc t¹i thÕ æn ®Þnh.
B­íc 1: §o thÕ nghØ ( X¸c ®Þnh Ecorr).
B­íc 2: Ph©n cùc anot, catot, x©y dùng ®­êng cong E-i.

Chia sẽ Đề tài bởi CN. Nguyễn Thanh Tú – Facebook : www.facebook.com/daykem.quynhon 1


Website: www.daykemquynhon.ucoz.com
5
B­íc 3: Ngo¹i suy mét phÇn ®­êng cong t×m icorr, Ecorr.

* c¸ch tiÕn hµnh:


Xö lÝ c¸c ®iÖn cùc s¹ch, l¾p ®Æt hÖ thèng m¸y, vµo ch­¬ng tr×nh
Potentiadynamic. Vµo lÖnh Adj.zero ®îi m¸y ®iÒu chØnh vÒ ®iÓm kh«ng. Vµo
lÖnh Autochecking Ur, m¸y ®o thÕ nghØ vµ cho kÕt qu¶ hiÖn trªn m¸y. §Æt c¸c
th«ng sè kh¸c.
Theo dâi liªn tôc m¸y ®o, sau 5' ghi l¹i gi¸ trÞ thÕ nghØ ®Õn khi thÊy gi¸ trÞ
thÕ nghØ æn ®Þnh( 30') , tiÕn hµnh ph©n cùc anot, catot, x©y dùng ®å thÞ E-i vµ E-
lgi, tiÕn hµnh ngo¹i suy, tÝnh mËt ®é dßng ¨n mßn vµ ®iÖn trë ph©n cùc. TÝnh to¸n
theo c«ng thøc (1) vµ (2).

II.2. TÝnh to¸n theo c¬ häc l­îng tö.


TÝnh theo quy tr×nh chung cho c¸c ph©n tö .
1. NhËp d÷ liÖu ®Çu vµo b»ng c¸ch vÏ s¬ l­îc khung ph©n tö b»ng Chem
Draw.
2. X¸c ®Þnh cÊu d¹ng, c¸c th«ng sè l­îng tö cña ph©n tö, c¸c tÝnh chÊt cña
ph©n tö b»ng ph­¬ng ph¸p tèi ­u ho¸ (Chem3D).
3. Ch¹y Hyperchem ®Ó x¸c ®Þnh mËt ®é ®iÖn tÝch trªn c¸c nguyªn tö,
momen l­ìng cùc, thÓ tÝch nhãm thÕ, n¨ng l­îng tæng, n¨ng l­îng liªn kÕt, nhiÖt
h×nh thµnh...
4. Ch¹y MoPac, lÊy kÕt qu¶ vµ so s¸nh c¸c gi¸ trÞ thu ®­îc tõ c¸c ph­¬ng
ph¸p trªn.
5. Xö lÝ sè liÖu , vÏ ®å thÞ, tiÕn hµnh håi quy tuyÕn tÝnh trªn Microsoft
Excel.

Chia sẽ Đề tài bởi CN. Nguyễn Thanh Tú – Facebook : www.facebook.com/daykem.quynhon 1


Website: www.daykemquynhon.ucoz.com
6
phÇn ba: KÕt qu¶ vµ th¶o luËn.

I. KÕt qu¶ ®o øc chÕ ¨n mßn theo ph­¬ng ph¸p ®iÖn ho¸.

B¶ng 1: KÕt qu¶ ®o øc chÕ ¨n mßn cho hîp chÊt 1,2,4- triazol theo ph­¬ng
ph¸p ®iÖn ho¸.

Ph­¬ng ph¸p ngo¹i suy Taffel §o ®iÖn trë


ph©n cùc
ThÕ
KÝ 10-
ChÊt nghØ icorr.102 Z%bv 3 Z%bv
hiÖu .Rp
Ur
HCl -0.43 3.34 4.87
OCH3

CH2=CH-CH2- OH
T1 -0.38 1.25 62.57 14.2 65.70

N NH
C3H7 OCH2 NH
N T2 -0.42 0.74 77.84 21.6 77.45
CH2-

N NH
C3H7 OCH2 S
N T3 -0.42 0.36 89.07 72.3 93.26
NH2

C3H7 OCH2 C -NH-NH-C-NH-


T4 -0.38 0.39 88.32 53.6 90.91
O S
N NH
C3H7 OCH2 S
N T5 -0.37 0.41 87.72 38.0 87.18
N=CH NO2

N NH
C3H7 OCH2 S
NO2
N T6 -0.39 0.95 71.56 18.7 73.96
N=CH

B¶ng 2: KÕt qu¶ ®o øc chÕ ¨n mßn cho hîp chÊt theo ph­¬ng ph¸p ®iÖn ho¸.

Chia sẽ Đề tài bởi CN. Nguyễn Thanh Tú – Facebook : www.facebook.com/daykem.quynhon 1


Website: www.daykemquynhon.ucoz.com
7
§o ®iÖn trë
Ph­¬ng ph¸p ngo¹i suy Taffel
ph©n cùc
ThÕ
KÝ icorr.1 Z%
ChÊt nghØ 0,1.Rp Z%bv
hiÖu 0 bv
Ur
HCl -0.95 7.404 3.984
H

C N N C A1 -0.92 4.408 40.47 7.053 43.52


O H

N N
A2 -0.91 4.050 45.30 7.762 48.67
O

N N
H H
C C A3 -0.92 4.000 45.98 7.835 49.15
O

H H

C N N C C
A4 -0.92 2.197 70.33 14.05 71.66
O H H

N N CH3
N A5 -0.93 2.485 66.44 10.20 60.95
O CH3

H CH3
C N N C N A6 -0.91 6.620 10.59 4.510 11.67
CH3
O H

Tõ kÕt qu¶ ë hai b¶ng 1 vµ 2 ta thÊy:

Chia sẽ Đề tài bởi CN. Nguyễn Thanh Tú – Facebook : www.facebook.com/daykem.quynhon 1


Website: www.daykemquynhon.ucoz.com
8
+ TÊt c¶ c¸c chÊt thuéc hai d·y trªn ®Òu cã kh¶ n¨ng øc chÕ ¨n mßn víi
hiÖu qu¶ b¶o vÖ kh¸ cao ( mÆc dï hµm l­îng chÊt øc chÕ rÊt nhá: 0.3 gam trong
1lit dung dÞch HCl 1N ).

+ HiÖu suÊt b¶o vÖ thu ®­îc theo hai ph­¬ng ph¸p trªn t­¬ng ®ång nhau,
chøng tá kÕt qu¶ thu ®­îc lµ hoµn toµn ®ñ ®é tin cËy.

Vµ v× vËy cã thÓ sö dông c¸c kÕt qu¶ ®o trªn ®Ó lµm c¬ së cho c¸c b­íc
tÝnh to¸n tiÕp theo.

Chia sẽ Đề tài bởi CN. Nguyễn Thanh Tú – Facebook : www.facebook.com/daykem.quynhon 1


Website: www.daykemquynhon.ucoz.com
9
II. Quan hÖ gi÷a kh¶ n¨ng øc chÕ ¨n mßn vµ gi¸ trÞ n¨ng l­îng Delta.

B¶ng 3: C¸c th«ng sè cña d·y Hidrazol.

OH

C= N- NH- C
CH3 O
Y

Y KÝ hiÖu EHOMO( eV) ELUMO( eV) DELTA ( eV) Z% bv


NH2 H1 -9.004157 -0.375358 -8.628799 69
CH3 H2 -8.93045 -0.312675 -8.617775 70
OH H3 -9.007043 -0.499072 -8.507971 66
Cl H4 -9.061312 -0.640198 -8.421114 63
Br H5 -9.066148 -0.677912 -8.388236 59
NO2 H6 -9.187815 -1.467859 -7.719956 56

Quan hÖ gi÷a kh¶ n¨ng øc chÕ ¨n mßn vµ Delta


cña d·y Hidrazol

80
60 69 70 66
Z% bv

63 59 56
40
20
0
-8.629 -8.618 -8.508 -8.421 -8.388 -7.72
Delta (eV)

§å thÞ 1: Quan hÖ gi÷a gi¸ trÞ n¨ng l­îng Delta vµ kh¶ n¨ng øc chÕ ¨n mßn kim
lo¹i cña d·y Hidrazol.

Chia sẽ Đề tài bởi CN. Nguyễn Thanh Tú – Facebook : www.facebook.com/daykem.quynhon 2


Website: www.daykemquynhon.ucoz.com
0
B¶ng 4: C¸c th«ng sè cña d·y Quinolin

1 8
N
2 7

3 6
4 5

Nhãm thÕ KÝ hiÖu EHOMO (eV) ELUMO (eV) DELTA (eV) Zbv (%)
H Q1 -9.181257 -0.466682 -8.714575 59
2-CH3 Q2 -9.086826 -0.413607 -8.673219 86
3-NH2 Q3 -9.081061 -0.442296 -8.638765 94
3-Cl Q4 -9.297091 -0.704629 -8.592462 98
3-Br Q5 -9.344075 -0.757449 -8.586626 98
6-Cl Q6 -9.277637 -0.702699 -8.574938 82
8-CH3 Q7 -8.934209 -0.453547 -8.480662 82
8-OCH3 Q8 -9.016154 -0.564053 -8.452101 86
8-OH Q9 -8.761261 -0.454435 -8.306826 82

Quan hÖ gi÷a Delta vµ kh¶ n¨ng øc chÕ ¨n mßn cña c¸c


Quinolin

100
98 98
90 94
86 86
Zbv (%)

80 82 82 82
70
60 59
50
40
-8.71 -8.67 -8.64 -8.59 -8.59 -8.57 -8.48 -8.45 -8.31
Delta (eV)

§å thÞ 2: Quan hÖ gi÷a gi¸ trÞ n¨ng l­îng Delta vµ kh¶ n¨ng øc chÕ ¨n mßn kim
lo¹i cña d·y Quinolin.

Chia sẽ Đề tài bởi CN. Nguyễn Thanh Tú – Facebook : www.facebook.com/daykem.quynhon 2


Website: www.daykemquynhon.ucoz.com
1
B¶ng 5: C¸c th«ng sè l­îng tö cña d·y Triazol

Hîp chÊt EHOMO(eV) ELUMO (eV) DELTA (eV) Zbv (%)


T1 -8.72325 0.53817 -9.26142 65.704
T2 -8.87000 -0.23915 -8.63083 77.454
T3 -8.79600 -1.74 -7.056 93.264
T4 -7.79275 0.08166 -8.00921 90.914
T5 -9.0682 -1.60541 -7.4628 87.184
T6 -8.7456 -1.34685 -7.3988 73.957

Quan hÖ gi÷a Delta vµ kh¶ n¨ng øc chÕ ¨n mßn cña


d·y Triazol

100 90.914 93.264


87.184
90
80
Z% bv

70 77.454 73.957
60 65.704
50
40
-9.261 -8.631 -8.009 -7.463 -7.399 -7.056
Delta (eV)

§å thÞ 3: Quan hÖ gi÷a gi¸ trÞ n¨ng l­îng Delta vµ kh¶ n¨ng øc chÕ ¨n mßn kim
lo¹i cña d·y Triazol.

Chia sẽ Đề tài bởi CN. Nguyễn Thanh Tú – Facebook : www.facebook.com/daykem.quynhon 2


Website: www.daykemquynhon.ucoz.com
2
B¶ng 6: C¸c th«ng sè l­îng tö cña d·y Piridin

2
N
6

3 5
4

Nhãm thÕ KÝ HiÖu EHOMO (eV) ELUMO (eV) DELTA (eV) Zbv (%)
H P1 -9.93202 0.138345 -10.070365 13
2-CH3 P2 -9.6272 0.149925 -9.777125 19
3-CH3 P3 -9.63772 0.133412 -9.771132 14
2-Cl P4 -9.879054 -0.22961 -9.649444 28
2,4,6-(CH3)3 P5 -9.357102 0.237259 -9.594361 38
3-Br P6 -9.87489 -0.322184 -9.552706 86
3-CHO P7 -10.315195 -0.780877 -9.534318 77
2-OCH3 P8 -9.28786 0.198624 -9.486484 73
3-OH P9 -9.405603 0.074433 -9.480036 21

Quan hÖ gi÷a Delta vµ kh¶ n¨ng øc chÕ ¨n mßn c¸c Piridin

100
86
80 77 73
Zbv (%)

60
38
40 28
19 21
20 13 14

0
-10.07 -9.7771 -9.7711 -9.6494 -9.5944 -9.5527 -9.5343 -9.4865 -9.48
Delta (eV)

§å thÞ 4: Quan hÖ gi÷a gi¸ trÞ n¨ng l­îng Delta vµ kh¶ n¨ng øc chÕ ¨n mßn kim
lo¹i cña d·y Piridin.

Chia sẽ Đề tài bởi CN. Nguyễn Thanh Tú – Facebook : www.facebook.com/daykem.quynhon 2


Website: www.daykemquynhon.ucoz.com
3
B¶ng 7: C¸c th«ng sè l­îng tö cña d·y Oxa®iazol

Hîp chÊt EHOMO(eV) ELUMO (eV) DELTA (eV) Zbv (%)


A1 -8.8449 -0.3778 -8.4671 40.47
A2 -8.5718 -0.4898 -8.0820 45.30
A3 -9.0164 -0.9788 -8.0376 45.98
A4 -8.0465 -0.2713 -7.7752 70.33
A5 -8.7914 -1.0819 -7.7095 66.44
A6 -8.2985 -0.7820 -7.5165 10.59

Quan hÖ gi÷a Delta vµ kh¶ n¨ng øc chÕ ¨n mßn cña


d·y Oxa®iazol

80 70.3
70 66.4
60
45.3
Z% bv

50
40 46
30 40.5
20 10.6
10
0
-8.47 -8.08 -8.04 -7.78 -7.71 -7.52
Delta (eV)

§å thÞ 5: Quan hÖ gi÷a gi¸ trÞ n¨ng l­îng Delta vµ kh¶ n¨ng øc chÕ ¨n mßn kim
lo¹i cña d·y Oxa®iazol.

Chia sẽ Đề tài bởi CN. Nguyễn Thanh Tú – Facebook : www.facebook.com/daykem.quynhon 2


Website: www.daykemquynhon.ucoz.com
4
Tõ kÕt qu¶ ®­a ra trong c¸c b¶ng trªn ta thÊy:

- Kh¶ n¨ng øc chÕ ¨n mßn cña c¶ n¨m d·y chÊt ®­îc kh¶o s¸t ®Òu cã quan
hÖ chÆt chÏ víi gi¸ trÞ n¨ng l­îng  (  = EHOMO - ELUMO HOMO: Highest
occupied molecular orbital; LUMO: Lowest unoccuoied molecular orbital). Khi
 t¨ng, Zbv t¨ng. Nh­ng ®Õn mét gi¸ trÞ giíi h¹n  max , th× khi  t¨ng, E l¹i
gi¶m.
+ Víi d·y Quinolin:  max = -8.59 eV
+ Víi d·y Hidrazol:  max = -8.62 eV
+ Víi d·y Triazol :  max = -8.01 eV
+ Víi d·y Piridin :  max = -9.55 eV
+ Víi d·y Oxa®iazol:  max = - 7.78 eV.

- Sù chªnh lÖch n¨ng l­îng  gi÷a n¨ng l­îng cña obitan bÞ chiÕm ®Çy
cao nhÊt vµ obitan ch­a bÞ chiÕm thÊp nhÊt cã vai trß quy ®Þnh kh¶ n¨ng ph¶n øng
( kh¶ n¨ng cho eletron ) cña c¸c hîp chÊt h÷u c¬. Khi  t¨ng vÒ gi¸ trÞ ©m, tøc
gi¶m vÒ trÞ tuyÖt ®èi th× kh¶ n¨ng cho e cña ph©n tö t¨ng lªn. Vµ do vËy kh¶ n¨ng
bÞ hÊp phô lªn bÒ mÆt kim lo¹i t¨ng, ®ång nghÜa víi viÖc t¨ng kh¶ n¨ng øc chÕ.
Tuy nhiªn khi kh¶ n¨ng cho electron cña mét hîp chÊt qu¸ cao, sÏ ph¶n øng víi
c¸c chÊt kh¸c nhau trong dung dÞch ¨n mßn, tr­íc khi ®­îc hÊp phô trªn bÒ mÆt
vËt liÖu. Do vËy mµ khi t¨ng ®Õn gi¸ trÞ  max, kh¶ n¨ng øc chÕ ¨n mßn l¹i gi¶m.

- Gi¸ trÞ  max ( t¹i ®ã kh¶ n¨ng øc chÕ ¨n mßn lµ lín nhÊt ), dao ®éng
trong kho¶ng tõ (-7.78) ®Õn (-8.62) eV. C¸c gi¸ trÞ nµy kh«ng trïng nhau, lµ do
kÕt qu¶ vÒ kh¨ n¨ng øc chÕ ¨n mßn cña c¸c d·y chÊt kh¸c nhau thu ®­îc trong
c¸c ®iÒu kiÖn thùc nghiÖm kh¸c nhau vÒ vËt liÖu lµm ®iÖn cùc; dung dÞch ¨n mßn
vµ ph­¬ng ph¸p ®o.

+ Víi d·y Quinolin: dd HNO3 3N ; §iÖn cùc thÐp.


+ Víi d·y Hidrazol: dd HNO3 1N ; §iÖn cùc Cu.
+ Víi d·y Triazol: dd HCl 1N ; §iÖn cùc thÐp CT3.
+ Víi d·y Piridin: dd HCl 3N ; §iÖn cùc thÐp.
+ Víi d·y : dd HCl 1N ; §iÖn cùc Zn.

- Trong mét sè tr­êng hîp, kÕt qu¶ thu ®­îc kh«ng ®óng víi quy luËt trªn,
chøng tá chØ víi gi¸ trÞ Delta, kh«ng ®ñ ®Ó gi¶i thÝch vµ ®­a ra mét kÕt luËn ®Çy
®ñ vÒ kh¶ n¨ng øc chÕ ¨n mßn cña c¸c hîp chÊt h÷u c¬. Nh­ vËy kh¶ n¨ng øc chÕ
¨n mßn kh«ng nh÷ng phô thuéc vµo gi¸ trÞ n¨ng l­îng Delta mµ cßn phô thuéc
nhiÒu yÕu tè kh¸c.

§Ó chøng minh nhËn ®Þnh trªn, chóng ta tiÕp tôc t×m hiÓu quan hÖ gi÷a
kh¶ n¨ng øc chÕ ¨n mßn vµ c¸c th«ng sè l­îng tö kh¸c cña ph©n tö chÊt øc chÕ
còng nh­ cña c¸c ph©n tö phøc h×nh thµnh trong qu¸ tr×nh hÊp phô chÊt øc chÕ lªn
bÒ mÆt kim lo¹i.

Chia sẽ Đề tài bởi CN. Nguyễn Thanh Tú – Facebook : www.facebook.com/daykem.quynhon 2


Website: www.daykemquynhon.ucoz.com
5
III. Quan hÖ gi÷a mËt ®é ®iÖn tÝch, sè l­îng trung t©m hót b¸m vµ kh¶ n¨ng
øc chÕ ¨n mßn.

B¶ng 8 : Quan hÖ gi÷a mËt ®é ®iÖn tÝch vµ kh¶ n¨ng øc chÕ ¨n mßn cña d·y
Hidrazol.

SLTT H»ng
Zbv
Hîp chÊt KH hót sè Delta
(%)
b¸m Xichma
O
CH3
C
C
N NH
NH2 H1 3 -0.16 70 -8.617
OH

-0.391 -0.171 -0.345


O -0.032
CH3

C
C -0.024
N NH
CH3
H2 2 -0.07 69 -8.628
OH

-0.391 -0.171
O
CH3
C
C
N NH H3 3 -0.002 66 -8.507
OH
OH

-0.391 -0.171 -0.32


O
CH3
C
C
N NH
H4 3 0.37 63 -8.421
Cl
OH

-0.391 -0.171 -0.28


O
CH3
C
C
N NH
Br
H5 3 0.39 59 -8.388
OH

-0.391 -0.171 -0.132


O
CH3
C
C
N NH H6 2 0.71 56 -7.719
NO 2
OH

-0.387 -0.169

Chia sẽ Đề tài bởi CN. Nguyễn Thanh Tú – Facebook : www.facebook.com/daykem.quynhon 2


Website: www.daykemquynhon.ucoz.com
6
Tõ b¶ng 6 ta nhËn thÊy:

- Cã mét sù phï hîp hoµn toµn gi÷a gi¸ trÞ cña mËt ®é ®iÖn tÝch tÝnh theo
lÝ thuyÕt l­îng tö b»ng phÇn mÒm Hyperchem vµ gi¸ trÞ h»ng sè  thùc nghiÖm.
Nh­ vËy kÕt qu¶ tÝnh to¸n cã ®é tin cËy cao.

- Kh¶ n¨ng øc chÕ ¨n mßn phô thuéc vµo mËt ®é ®iÖn tÝch vµ sè l­îng
trung t©m hót b¸m.
Tõ H1 ®Õn H6, mËt ®é ®iÖn tÝch trªn nhãm trung t©m gi¶m dÇn t­¬ng øng víi sù
gi¶m dÇn cña kh¶ n¨ng øc chÕ ¨n mßn.

- H2 vµ H6 ®Òu chØ cã 2 trung t©m hót b¸m, nh­ng nhãm - CH3 ( H2) ®Èy
e lµm t¨ng mËt ®é ®iÖn tÝch cña c¸c nguyªn tö trong vßng th¬m. Nhãm NO2 ( H6)
hót e lµm gi¶m mËt ®é ®iÖn tÝch cña c¸c nguyªn tö trung t©m hót b¸m. Do vËy mµ
kh¶ n¨ng øc chÕ ¨n mßn cña H2 > H6.

Chia sẽ Đề tài bởi CN. Nguyễn Thanh Tú – Facebook : www.facebook.com/daykem.quynhon 2


Website: www.daykemquynhon.ucoz.com
7
B¶ng 9: Quan hÖ gi÷a mËt ®é ®iÖn tÝch vµ kh¶ n¨ng øc chÕ ¨n mßn cña d·y
Quinolin.

KÝ SLTT hót
Hîp chÊt DELTA (eV) Zbv ( %)
hiÖu b¸m
-0.393
N
Q1 1 -8.714575 59
CH3
-0.417
N
Q6 1 -8.574938 82

-0.342
OH
-0.381
N
Q7 2 -8.480662 82

-0.879
N

Q9 2 -8.452101 82
Cl
-0.327
-0.293
OCH3
-0.381
N Q8 2 -8.306826 86

-0.417
H3C N
Q2 1 -8.673219 86
-0.385
N

Q3 2 -8.638765 94
-0.329
H2N
-0.877
N
Q4 2 -8.586626 98
-0.325
Cl
-0.875
N
Q5 2 -8.592462 98
-0.059
Br

Tõ b¶ng 9 ta cã:

- ë Q4 vµ Q5, mËt ®é ®iÖn tÝch tËp trung rÊt cao do vËy Z% b¶o vÖ lín
nhÊt.
- Theo thø tù Q1- Q6- Q7- Q9- Q4- Q5, mËt ®é ®iÖn tÝch vµ sè l­îng
trung t©m hót b¸m lÇn l­ît t¨ng v× vËy mµ Z% b¶o vÖ còng t¨ng lªn.

Chia sẽ Đề tài bởi CN. Nguyễn Thanh Tú – Facebook : www.facebook.com/daykem.quynhon 2


Website: www.daykemquynhon.ucoz.com
8
B¶ng 10: Quan hÖ gi÷a mËt ®é ®iÖn tÝch vµ kh¶ n¨ng øc chÕ ¨n mßn cña d·y
Piridin.

Hîp chÊt KÝ hiÖu SLTT hót Z% bv Delta ( eV)


b¸m
-0.378
N
P1 1 13 -10.070365
-0.384
N
P3 2 14 -9.771132
H 3C
-0.396
H3C N
P2 2 19 -9.777125
-0.37
N
P9 2 21 -9.480036
-0.353
HO
-0.219
Cl N
-0.282 P4 2 28 -9.649444
-0.421
H 3C N CH 3

P5 1 38 -9.594361
CH 3
-0.372
H3CO N
P8 2 73 -9.486484
-0.37 6
N
P7 2 77 -9.534318
-0.44 9
OHC
-0.817
N
P6 2 86 -9.552706
-0.057
Br

-Tõ b¶ng trªn cã thÓ gi¶i thÝch tr­êng hîp bÊt th­êng P3 theo b¶ng 7:
Theo ®ã P3 cã  lín h¬n P2, nh­ng kh¶ n¨ng øc chÕ ¨n mßn cña P3 l¹i nhá h¬n
P2. Ta thÊy c¶ hai ph©n tö cïng cã mét trung t©m ph¶n øng, nh­ng ë P3 mËt ®é
®iÖn tÝch tËp trung cao h¬n do vËy mµ Z% b¶o vÖ lín h¬n. ë ®©y yÕu tè mËt ®é
®iÖn tÝch gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh.

-C¸c tr­êng hîp hîp kh¸c biÕn thiªn theo ®óng quy luËt cña  .

Chia sẽ Đề tài bởi CN. Nguyễn Thanh Tú – Facebook : www.facebook.com/daykem.quynhon 2


Website: www.daykemquynhon.ucoz.com
9
B¶ng 11: Quan hÖ gi÷a mËt ®é ®iÖn tÝch vµ kh¶ n¨ng øc chÕ ¨n mßn cña d·y
Triazol.

SLTT
KÝ Z%
Hîp chÊt hót
hiÖu bv
b¸m
-0.305
OCH3

-0.333 T1 2 65.70
H2C=HC-H2C OH

-0.375
N NH
-0.295 -0.562
C3H7 OCH2 S
N NO2 T6 4 73.96
N=CH
-0.292
-0.41 -0.265
N NH
-0.294 -0.2
C3 H7 OCH2 NH
N
-0.281
T2 5 77.45
CH2-
-0.353
-0.296 N NH
C3H7 -0.566
OCH 2 S
N T5 4 87.18
N=CH NO2
-0.275
-0.313 -0.595 -0.108 -0.124
C 3H 7 O CH2 CO NH NH C NH
-0.143 T4 6 90.91
S
-0.431
-0.363 -0.091
N NH
-0.294
-0.576
C 3 H7 OCH 2 S T3 5 93.26
N
-0.266
NH 2

NhËn xÐt:

+ C¸c chÊt T4 vµ T3 cã nguyªn tö S víi mËt ®é ®iÖn tÝch tËp trung cao do
vËy mµ kh¶ n¨ng øc chÕ ¨n mßn rÊt lín

+ Theo thø tù trªn, kh¶ n¨ng øc chÕ ¨n mßn t¨ng phï hîp víi chiÒu t¨ng sè
l­îng c¸c trung t©m hót b¸m vµ mËt ®é ®iÖn tÝch trªn c¸c trung t©m nµy.

+ C¸c tr­êng hîp ®Òu phï hîp víi quy luËt biªn thiªn gi¸ trÞ n¨ng l­îng
Delta.

Chia sẽ Đề tài bởi CN. Nguyễn Thanh Tú – Facebook : www.facebook.com/daykem.quynhon 3


Website: www.daykemquynhon.ucoz.com
0
Nh­ vËy tõ c¸c kÕt qu¶ thu ®­îc cã thÓ kh¼ng ®Þnh kh¶ n¨ng øc chÕ ¨n
mßn cña c¸c hîp chÊt h÷u c¬ cã quan hÖ chÆt chÏ víi cÊu tróc ph©n tö hîp chÊt
h÷u c¬ ®ã vµ ®­îc ®Æc tr­ng bëi c¸c th«ng sè l­îng tö nh­:

+ Gi¸ trÞ n¨ng l­îng EHOMO, ELUMO .


+ ThÓ tÝch ph©n tö vµ c¸c nhãm thÕ.
+ §é ph©n cùc cña ph©n tö.
+ §é khóc x¹.
+ Momen l­ìng cùc.
+ DiÖn tÝch c¸c nhãm thÕ.
+ MËt ®é ®iÖn tÝch....

ë ®©y xuÊt hiÖn mét sè c©u hái cÇn gi¶i quyÕt:

1. Cã ph¶i tÊt c¶ c¸c th«ng sè trªn ®Òu ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng øc chÕ ¨n
mßn kim lo¹i ?

2. Møc ®é ¶nh h­ëng cña c¸c yÕu tè kh¸c nhau cã kh¸c nhau kh«ng?

3. Ph­¬ng tr×nh ®Þnh l­îng m« t¶ quan hÖ gi÷a c¸c yÕu tè l­îng tö ¶nh
h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng øc chÕ ¨n mßn sÏ cã d¹ng nh­ thÕ nµo? Vµ phÇn ®ãng gãp
cña mçi yÕu tè lµ bao nhiªu?

§Ó gi¶i quyÕt c¸c c©u hái ®Æt ra, em tiÕn hµnh tÝnh to¸n tÊt c¶ c¸c th«ng sè
l­îng tö cã liªn quan cña tÊt c¶ c¸c ph©n tö thuéc n¨m d·y hîp chÊt h÷u c¬ ®· ®Ò
cËp ë trªn. Sau ®ã dïng phÐp håi quy tuyÕn tÝnh tiÕn hµnh håi quy víi 6091 phÐp
to¸n ( thö cho tÊt c¶ c¸c biÕn sè), vµ ®· t×m ra ®­îc 6 ph­¬ng tr×nh tuyÕn tÝnh, cña
5 d·y chÊt h÷u c¬. §iÒu ®¸ng nãi lµ víi c¶ n¨m d·y chÊt h÷u c¬ ®Òu t×m ®­îc
ph­¬ng tr×nh phô thuéc tuyÕn tÝnh gi÷a kh¶ n¨ng øc chÕ ¨n mßn vµ 3 ®¹i l­îng:

+ Gi¸ trÞ n¨ng l­îng EHOMO.


+ Gi¸ trÞ ¨ng l­îng ELUMO.
+ Momen l­ìng cùc cña ph©n tö.

C¸c kÕt qu¶ cô thÓ ®­îc tr×nh bµy ë c¸c b¶ng vµ ®å thÞ d­íi ®©y!

Chia sẽ Đề tài bởi CN. Nguyễn Thanh Tú – Facebook : www.facebook.com/daykem.quynhon 3


Website: www.daykemquynhon.ucoz.com
1
B¶ng 12: C¸c th«ng sè l­îng tö cña d·y Piridin.

E HOMO E LUMO Momen §é ph©n cùc §é khóc x¹ DiÖn tÝch ThÓ tÝch
KÝ hiÖu Z%bv
(eV) (eV) (D) ( A3 ) (A3) (A2) (A3)
P1 13 -9.93202 0.13835 1.974 9.725 27.386 231.593 317.635
P2 19 -9.6272 0.14993 1.776 11.56 33.173 260.967 372.954
P3 14 -9.63772 0.13341 2.102 11.56 31.668 258.061 370.726
P4 28 -9.87905 -0.2296 2.823 11.653 32.29 258.891 362.235
P5 38 -9.3571 0.23726 1.86 15.23 41.932 320.407 480.719
P6 86 -9.87489 -0.3222 1.775 12.351 34.921 265.766 380.073
P7 77 -10.3152 -0.7809 3.759 11.646 32.46 259.091 373.258
P8 73 -9.28786 0.19862 0.782 12.197 33.201 280.322 400.317
P9 21 -9.4056 0.07443 2.974 10.362 28.992 243.013 339.405

Chia sẽ Đề tài bởi CN. Nguyễn Thanh Tú – Facebook : www.facebook.com/daykem.quynhon 3


Website: www.daykemquynhon.ucoz.com
2
B¶ng 13: KÕt qu¶ bµi to¸n håi quy tuyÕn tÝnh mét líp x¸c ®Þnh møc ®é liªn hÖ gi÷a
Z%bv vµ EHOMO, ELUMO, Momen l­âng cùc.

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics
Multiple R 0.98283516
R Square 0.965964952
Adjusted R Square 0.940438666
Standard Error 7.167698708
Observations 8

ANOVA
df SS MS F Significance F
Regression 3 5832.496381 1944.165 37.84197 0.0021472
Residual 4 205.5036191 51.3759
Total 7 6038

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0%Upper 95.0%
Intercept 1143.121699 230.0414252 4.969199 0.007656 504.42299 1781.8204 504.422987 1781.820411
X Variable 1 108.2984336 24.02302367 4.50811 0.010756 41.599689 174.99718 41.5996889 174.9971782
X Variable 2 -198.0247069 23.65063126 -8.37291 0.001113 -263.6895 -132.35989 -263.689522 -132.359891
X Variable 3 -28.85434486 4.158471607 -6.93869 0.002266 -40.40014 -17.308553 -40.4001369 -17.3085528

Chia sẽ Đề tài bởi CN. Nguyễn Thanh Tú – Facebook : www.facebook.com/daykem.quynhon 3


Website: www.daykemquynhon.ucoz.com
3
Tõ b¶ng trªn thu ®­îc ph­¬ng tr×nh håi quy tuyÕn tÝnh nh­ sau:

Z%bv = 108.298 EHOMO - 198.025 ELUMO - 28.9D + 1143.12 ( 1)

Víi hÖ sè t­¬ng quan R2 = 0,97.

Vµ d­íi ®©y lµ b¶ng vµ ®å thÞ so s¸nh gi÷a hiÖu suÊt b¶o vÖ ®o b»ng thùc
nghiÖm vµ hiÖu suÊt b¶o vÖ tÝnh theo c«ng thøc (1):

ChÊt P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9

Z%bv (tn) 13 19 14 28 38 86 77 73 21

Z%bv (lt) -16.84 19.58 12.3 37.25 29.11 86.27 72.2 75.37 23.96

HiÖu suÊt b¶o vÖ theo lÝ thuyÕt vµ thùc nghiÖm d·y


Piridin

100 y = 0.966x + 1.5197


Z%bv (lÝ thuyÕt)

80 R2 = 0.966
60
40
20
0
0 50 100
Z%bv ( thùc nghiÖm)

§å thÞ 6: Quan hÖ gi÷a HiÖu suÊt b¶o vÖ (Z%bv) theo thùc nghiÖm vµ theo tÝnh
to¸n lÝ thuyÕt.

Chia sẽ Đề tài bởi CN. Nguyễn Thanh Tú – Facebook : www.facebook.com/daykem.quynhon 3


Website: www.daykemquynhon.ucoz.com
4
B¶ng 12: C¸c th«ng sè l­îng tö cña d·y Hidrazol

N hãm thÕ
13 Y
CH 3 H O

C N N C
11

OH

KÝ hiÖu E HOMO E LUMO Momen §é ph©n cùc §é khóc x¹ ThÓ tÝch DiÖn tÝch
Z%bv N11 O13 Nhãm thÕ
(eV) (eV) (D) ( A3) (A3) (A3) (A2)
H2
69 -9.0042 -0.37536 6.09 29.958 77.951 823.503 508.424 -0.322195 -0.292 -0.32791
H1
70 -8.9305 -0.31268 6.244 30.442 78.292 826.938 495.285 -0.302038 -0.311 -0.18156
H3
66 -9.007 -0.49907 5.256 29.244 74.945 795.296 479.714 -0.301682 -0.306 -0.24497
H4
63 -9.0613 -0.6402 4.636 30.535 78.055 817.506 492.973 -0.300946 -0.309 -0.00487
H5
59 -9.0661 -0.67791 4.755 31.233 80.873 849.973 525.792 -0.320904 -0.291 0.065356
H6
56 -9.1878 -1.46786 3.417 30.574 80.575 848.971 524.054 -0.314196 -0.293 -0.13834

Chia sẽ Đề tài bởi CN. Nguyễn Thanh Tú – Facebook : www.facebook.com/daykem.quynhon 3


Website: www.daykemquynhon.ucoz.com
5
Ph­¬ng tr×nh håi quy tuyÕn tÝnh cña d·y Hidrazol:

Z%bv = 22.29 EHOMO - 2.92 ELUMO + 4.405 D + 241.2 ( 2).

Víi hÖ sè t­¬ng quan R2= 0.916 kh¸ cao chøng tá ph­¬ng tr×nh trªn cã ®ñ
®é tin cËy.

D­íi ®©y lµ b¶ng vµ ®å thÞ so s¸nh gi÷a HiÖu suÊt b¶o vÖ thu ®­îc tõ thùc
nghiÖm vµ gi¸ trÞ tÝnh theo ph­¬ng tr×nh (2):

ChÊt H1 H2 H3 H4 H5 H6

Z%bv (tn) 69 70 66 63 59 56

Z%bv (lt) 68.42 70.55 65.04 61.51 62.04 55.74

HiÖu suÊt b¶o vÖ theo lÝ thuyÕt vµ thùc nghiÖm cña d·y


Hidrazol

100
90 y = 0.9156x + 5.4392
Z% (lÝ thuyÕt)

80 R2 = 0.9156
70
60
50
40
30
50 55 60 65 70 75 80
Z% ( thùc nghiÖm)

§å thÞ 7: Quan hÖ gi÷a HiÖu suÊt b¶o vÖ (Z%bv) theo thùc nghiÖm vµ theo tÝnh
to¸n lÝ thuyÕt.

Chia sẽ Đề tài bởi CN. Nguyễn Thanh Tú – Facebook : www.facebook.com/daykem.quynhon 3


Website: www.daykemquynhon.ucoz.com
6
Ngoµi ra cßn t×m ®­îc ph­¬ng tr×nh håi quy tuyÕn tÝnh thø hai gi÷a HiÖu
suÊt b¶o vÖ vµ c¸c gi¸ trÞ mËt ®é ®iÖn tÝch:

Z% (bv) = -1,16.103N11 - 1,513.103O13 - 2.137NT (3.)

Víi hÖ sè t­¬ng quan R2 = 0.95

Trong ®ã: O13; N11, NT lÇn l­ît lµ mËt ®é ®iÖn tÝch trªn nguyªn tö O sè 13;
nguyªn tö N sè 11 vµ trªn nhãm thÕ.

B¶ng vµ ®å thÞ so s¸nh:

ChÊt H1 H2 H3 H4 H5 H6

Z%bv (tn) 69 70 66 63 59 56

Z%bv (lt) 68.94 70.79 64.25 63.36 57.96 57.69

HiÖu suÊt b¶o vÖ theo lÝ thuyÕt vµ thùc nghiÖm cña d·y


Hidrazol

100
90
y = 0.95x + 3.1883
80
R2 = 0.95
Z% (lt)

70
60
50
40
30
50 55 60 65 70 75
Z% (tn)

§å thÞ 8: Quan hÖ gi÷a HiÖu suÊt b¶o vÖ (Z%bv) theo thùc nghiÖm vµ theo tÝnh
to¸n lÝ thuyÕt.

Chia sẽ Đề tài bởi CN. Nguyễn Thanh Tú – Facebook : www.facebook.com/daykem.quynhon 3


Website: www.daykemquynhon.ucoz.com
7
B¶ng 13: C¸c th«ng sè l­îng tö cña d·y Quinolin.

E HOMO E LUMO Momen §é ph©n cùc §é khóc x¹ DiÖn tÝch


KÝ hiÖu Z%bv ThÓ tÝch (A3)
(eV) (eV) (D) ( A3 ) (A3) (A2)
Q1 59 -9.1813 -0.4667 1.878 15.907 46.858 298.534 446.936
Q2 86 -9.0868 -0.4136 1.648 17.742 51.334 329.786 501.68
Q3 94 -9.0811 -0.4423 2.856 17.258 50.483 319.255 482.195
Q4 98 -9.2971 -0.7046 1.904 17.835 51.649 323.235 491.066
Q5 98 -9.3441 -0.7574 2.043 18.533 54.467 332.093 509.77
Q6 82 -9.2776 -0.7027 1.692 17.835 51.574 323.867 490.04
Q7 82 -8.9342 -0.4535 1.508 17.742 51.14 323.447 495.99
Q8 86 -9.0162 -0.5641 1.931 18.379 53.233 339.457 521.71
Q9 82 -8.7613 -0.4544 2.324 16.544 48.463 308.029 467.214

Chia sẽ Đề tài bởi CN. Nguyễn Thanh Tú – Facebook : www.facebook.com/daykem.quynhon 1


Website: www.daykemquynhon.ucoz.com
Ph­¬ng tr×nh håi quy tuyÕn tÝnh cña d·y Quinolin:

Z%bv = -28.4822EHOMO - 8.147ELUMO + 6.157D - 185.944 (4)

Víi hÖ sè t­¬ng quan R2 = 0.98.

B¶ng vµ ®å thÞ so s¸nh:

ChÊt Q2 Q3 Q4 Q5 Q7 Q8 Q9

Z%bv (tn) 86 94 98 98 82 86 82

Z%bv (lt) 86.39 93.9 96.32 98.95 81.5 87.34 81.61

HiÖu suÊt b¶o vÖ theo lÝ thuyÕt vµ thùc nghiÖm cña d·y


Quinolin

120

100

80
Z%bv(lt)

60

40 y = 0.9799x + 1.7995
2
R = 0.9799
20
0
80 85 90 95 100
Z%bv(tn)

§å thÞ 9: Quan hÖ gi÷a HiÖu suÊt b¶o vÖ (Z%bv) theo thùc nghiÖm vµ theo tÝnh
to¸n lÝ thuyÕt.

Chia sẽ Đề tài bởi CN. Nguyễn Thanh Tú – Facebook : www.facebook.com/daykem.quynhon 2


Website: www.daykemquynhon.ucoz.com
B¶ng 14: C¸c th«ng sè l­îng tö d·y Oxaddiazol

E HOMO E LUMO §é ph©n cùc §é khóc x¹ ThÓ tÝch DiÖn tÝch


KÝ hiÖu Z%bv Momen (D)
(eV) (eV) ( A3 ) (A3) (A3) (A2)

A1 40.46461 -8.933779 -0.559275 4.428 26.135 67.745 725.325 453.353

A2 45.29984 -9.139439 -0.855293 3.189 25.495 64.942 687.405 432.763

A3 45.97515 -8.958056 -0.945452 2.82 29.613 77.23 815.187 509.132

A4 70.33171 -8.564704 -0.599046 4.541 31.156 82.173 848.381 522.906

A5 66.4376 -8.585712 -0.663963 4.415 30.516 79.37 820.129 500.526

A6 10.58887 -8.034142 -0.301974 4.284 31.156 82.173 860.261 531.73

Chia sẽ Đề tài bởi CN. Nguyễn Thanh Tú – Facebook : www.facebook.com/daykem.quynhon 3


Website: www.daykemquynhon.ucoz.com
Ph­¬ng tr×nh håi quy tuyÕn tÝnh cña d·y Oxaddiazol:

Z% bv = 24.09 EHOMO - 887.4 ELUMO + 41.71 D - 30.98 (5)

Víi hÖ sè t­¬ng quan R2 = 0.97.

B¶ng vµ ®å thÞ so s¸nh:

ChÊt A1 A2 A3 A4 A5 A6

Z%bv (tn) 40.5 45.3 46 70.3 66.4 10.6

Z%bv (lt) 43.3 42.1 48 64.3 70.7 10.7

HiÖu suÊt b¶o vÖ theo lÝ thuyÕt vµ thùc nghiÖm cña d·y


Oxaddiazol

100
y = 0.9666x + 1.5649
80 2
R = 0.9666
Z%bv (lt)

60

40

20

0
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Z%bv (tn)

§å thÞ 10: Quan hÖ gi÷a HiÖu suÊt b¶o vÖ (Z%bv) theo thùc nghiÖm vµ theo tÝnh
to¸n lÝ thuyÕt.

Chia sẽ Đề tài bởi CN. Nguyễn Thanh Tú – Facebook : www.facebook.com/daykem.quynhon 4


Website: www.daykemquynhon.ucoz.com
B¶ng14: C¸c th«ng sè l­îng tö cña d·y Triazol.

§é ph©n cùc ( §é khóc x¹ DiÖn tÝch ThÓ tÝch


KÝ hiÖu Z%bv E HOMO(eV) E LUMO(eV) Momen (D)
A3) (A3) (A2) (A3)

T1 65.704 -8.72325 0.53817 1.564 18.856 48.503 365.546 564.774

T2 77.454 -8.86998 -0.2392 3.696 47.449 122.279 715.796 1230.632

T3 93.264 -8.796 -1.74 3.923 29.54 75.846 511.311 809.15

T4 90.914 -7.92755 0.08166 4.629 39.126 99.175 617.765 1023.83

T5 87.184 -9.06821 -1.6054 6.075 42.459 111.793 673.393 1121.13

T6 73.957 -8.74564 -1.3469 10.594 12.459 111.793 658.243 1106.16

Chia sẽ Đề tài bởi CN. Nguyễn Thanh Tú – Facebook : www.facebook.com/daykem.quynhon 5


Website: www.daykemquynhon.ucoz.com
Ph­¬ng tr×nh håi quy tuyÕn tÝnh cña d·y Triazol.

Z% bv = 23.84 EHOMO - 14.75 ELUMO - 2.26 D + 289.44 (6)


Víi hÖ sè t­¬ng quan R2 = 0.87

C¸c b¶ng vµ ®å thÞ so s¸nh:

ChÊt T1 T2 T3 T4 T5 T6

Z%bv (tn) 65.7 77.5 93.3 90.9 87.1 74

Z%bv (lt) 70 73.1 96.5 88.8 83.2 76.8

HiÖu suÊt b¶o vÖ theo thùc nghiÖm vµ lÝ thuyÕt cña d·y


Triazol

120
100
80
Z% bv(lt)

60
y = 0.8684x + 10.714
40
R 2 = 0.8684
20
0
60 70 80 90 100
Z% bv(tn)

§å thÞ 11: Quan hÖ gi÷a HiÖu suÊt b¶o vÖ (Z%bv) theo thùc nghiÖm vµ theo tÝnh
to¸n lÝ thuyÕt.

Chia sẽ Đề tài bởi CN. Nguyễn Thanh Tú – Facebook : www.facebook.com/daykem.quynhon 6


Website: www.daykemquynhon.ucoz.com
Nh­ vËy, sau khi tÝnh to¸n c¸c th«ng sè l­îng tö cña 36 ph©n tö bao gåm 5
d·y hîp chÊt h÷u c¬, sau ®ã tiÕn hµnh håi quy tuyÕn tÝnh, thu ®­îc c¸c kÕt qu¶
sau:

+ TÝnh ®­îc 6 ph­¬ng tr×nh biÓu thÞ sù phô thuéc tuyÕn tÝnh cña kh¶ n¨ng
øc chÕ ¨n mßn víi c¸c th«ng sè l­îng tö cña ph©n tö c¸c chÊt h÷u c¬:

D·y Piridin: Z%bv = 108.3 EHOMO - 198.03 ELUMO - 28.9D + 1143.12 ( 1)

D·y Hidrazol: Z%bv = 22.29 EHOMO - 2.92 ELUMO + 4.41 D + 241.2 ( 2)

Z% (bv) = -1,16.103.N11 - 1,51.103.O13 - 2.14.NT (3.)

D·y Quinolin: Z%bv = -28.48EHOMO - 8.15ELUMO + 6.16D - 185.9 (4)

D·y Oxa®iazol: Z% bv = 24.09 EHOMO - 887.4 ELUMO + 41.71 D - 30.98 (5)

D·y Triazol: Z% bv = 23.84 EHOMO - 14.75 ELUMO - 2.26 D + 289.44 (6)

+ C¶ 6 ph­¬ng tr×nh trªn ®Òu cã hÖ sè t­¬ng quan R2 cao:

D·y Piridin R2 = 0,97 D·y Quinolin R2 = 0.98


D·y Hidrazol R2 =0.92 D·y Oxa®iazol R2 = 0.97
R2 = 0.95 D·y Triazol R2 = 0.87

§ång nghÜa víi ®é tin cËy cña c¸c ph­¬ng tr×nh còng rÊt cao. Gi¸ trÞ Z%bv
tÝnh b»ng lÝ thuyÕt theo 6 ph­¬ng tr×nh trªn xÊp xØ víi c¸c gi¸ trÞ ®o ®­îc b»ng
thùc nghiÖm.

+ Nh­ vËy cã thÓ kh¼ng ®Þnh kh¶ n¨ng øc chÕ ¨n mßn cña c¸c hîp chÊt
h÷u c¬ phô thuéc vµo cÊu tróc cña ph©n tö c¸c chÊt h÷u c¬ ®ã, cô thÓ lµ phô thuéc
vµo c¸c ®¹i l­îng nh­: Gi¸ trÞ n¨ng l­îng, mËt ®é ®iÖn tÝch, momen l­ìng cùc...

Tuy nhiªn theo c¬ chÕ cña qóa tr×nh øc chÕ ¨n mßn, khi ph©n tö chÊt øc
chÕ hÊp phô trªn bÒ mÆt cña kim lo¹i, sÏ sinh ra c¸c phøc. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ c¸c
s¶n phÈm hÊp phô ®ã cã cÊu tróc nh­ thÕ nµo vµ liÖu ®é bÒn cña c¸c phøc cã ¶nh
h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng øc chÕ ¨n mßn cña c¸c hîp chÊt h÷u c¬ hay kh«ng?

Chia sẽ Đề tài bởi CN. Nguyễn Thanh Tú – Facebook : www.facebook.com/daykem.quynhon 7


Website: www.daykemquynhon.ucoz.com
+ Theo kÕt qu¶ nghiªn cøu cña nhãm c¸c t¸c gi¶ (17). Trong tr­êng hîp
dïng chÊt øc chÕ lµ Piridin øc chÕ ¨n mßn kim lo¹i Fe, trong m«i tr­êng HCl s¶n
phÈm sinh ra khi ph©n tö chÊt øc chÕ hÊp phô trªn bÒ mÆt kim lo¹i lµ phøc cã cÊu
t¹o nh­ sau:

2+

N Fe N 2Cl-

Tõ kÕt qu¶ nghiªn cøu trªn, tiÕn hµnh kh¶o s¸t ®é bÒn cña c¸c ph©n tö
phøc h×nh thµnh khi dïng c¸c chÊt thuéc d·y Piridin ®Ó øc chÕ ¨n mßn kim lo¹i
Fe. §é bÒn cña c¸c phøc chÊt ®Æc tr­ng b»ng c¸c ®¹i l­îng nh­: NhiÖt h×nh
thµnh, n¨ng l­îng tæng, n¨ng l­îng liªn kÕt... C¸c sè liÖu ®­îc tr×nh bµy trong
b¶ng sau:

Chia sẽ Đề tài bởi CN. Nguyễn Thanh Tú – Facebook : www.facebook.com/daykem.quynhon 8


Website: www.daykemquynhon.ucoz.com
B¶ng 15: C¸c th«ng sè cña c¸c phøc víi phèi tö lµ d·y c¸c Piridin.

KH phèi N¨ng l­îng tæng N¨ng l­îng liªn kÕt NhiÖt h×nh thµnh
Z%bv
tö (Kcal/mol) (Kcal/mol) (Kcal/mol)

P1 13 -50136.3076 -2201.1135 354.1065


P2 19 -57145.07154 -2873.8215 231.586
P3 14 -57042.1065 -2770.85649 334.5515
P4 28 -64109.6303 -2239.9652 269.0308
P6 86 -65711.2235 -2119.1323 385.3637
P7 77 -69126.6612 -2716.2852 299.8328
P8 73 -70779.0398 -3162.7581 61.7679
P9 21 -63691.5433 -2411.3174 263.0206

Quan hÖ gi÷a kh¶ n¨ng øc chÕ ¨n mßn vµ Tæng n¨ng


l­îng

100

80

60
Z%bv

40

20

0
-7.08 -6.91 -6.57 -6.41 -6.37 -5.71 -5.7 -5.01
N¨ng l­îng (104 kcal/mol)

§å thÞ 12: Quan hÖ gi÷a kh¶ n¨ng øc chÕ ¨n mßn vµ tæng n¨ng l­îng cña d·y
phøc chÊt víi phèi tö lÇnl­ît lµ c¸c chÊt h÷u c¬ thuéc d·y Piridin

Chia sẽ Đề tài bởi CN. Nguyễn Thanh Tú – Facebook : www.facebook.com/daykem.quynhon 9


Website: www.daykemquynhon.ucoz.com
Theo ®å thÞ trªn, khi ®é bÒn cña phøc chÊt gi¶m ( tæng n¨ng l­îng t¨ng)
th× Z%bv ban ®Çu t¨ng nh­ng sau ®ã gi¶m m¹nh. §iÒu nµy chøng tá kh¶ n¨ng øc
chÕ ¨n mßn kh«ng nh÷ng phô thuéc vµo cÊu tróc c¸c chÊt øc chÕ mµ cßn phô
thuéc vµo cÊu tróc ph©n tö c¸c phøc h×nh thµnh trªn bÒ mÆt kim lo¹i. Vµ ®Çu tiªn
lµ phô thuéc vµo ®é bÒn cña phøc chÊt. Tuy nhiªn theo ®å thÞ th× chØ víi mét vµi
gi¸ trÞ n¨ng l­îng (®Æc tr­ng cho ®é bÒn), ch­a thÓ gi¶i thÝch ®Çy ®ñ quy luËt biÕn
thiªn cña kh¶ n¨ng øc chÕ ¨n mßn. CÇn ph¶i dùa vµo nhiÒu th«ng sè cÊu tróc h¬n
n÷a.
Tuy nhiªn trong khu«n khæ luËn v¨n nµy, v× thêi gian cã h¹n nªn em
kh«ng thÓ tiÕp tôc nghiªn cøu sù ¶nh h­ëng cña cÊu tróc c¸c ph©n tö phøc chÊt
®èi víi kh¶ n¨ng øc chÕ ¨n mßn kim lo¹i cña c¸c hîp chÊt h÷u c¬. Em rÊt mong
®­îc sù quan t©m, gãp ý vµ t¹o ®iÒu kiÖn cña c¸c thÇy c« ®Ó ®Ò tµi ®­îc tiÕp tôc
vµ thu ®­îc nhiÒu kÕt qu¶ cã ý nghÜa h¬n n÷a!

Chia sẽ Đề tài bởi CN. Nguyễn Thanh Tú – Facebook : www.facebook.com/daykem.quynhon 1


Website: www.daykemquynhon.ucoz.com
0
phÇn ba: kÕt luËn

Sau mét thêi gian nghiªn cøu lÝ thuyÕt, lµm thùc nghiÖm nghiªn cøu ¨n
mßn ®iÖn ho¸ thÐp CT3 vµ Zn trong m«i tr­êng HCl 1N víi c¸c chÊt øc chÕ lµ c¸c
ph©n tö hîp chÊt h÷u c¬ thuéc d·y Triazol vµ d·y Oxa®iazol b»ng ph­¬ng ph¸p
®iÖn ho¸. Sau ®ã nghiªn cøu tÊt c¶ c¸c th«ng sè l­îng tö cña c¸c ph©n tö hîp
chÊt, b»ng c¸c ph­¬ng ph¸p b¸n kinh nghiÖm cña Ho¸ häc l­îng tö víi c¸c phÇn
mÒm ho¸ häc hiÖn ®¹i. Xö lÝ sè liÖu, vÏ då thÞ, håi quy tuyÕn tÝnh vµ ®· thu ®­îc
mét sè kÕt qu¶ sau:
1. Nghiªn cøu ¨n mßn kim lo¹i trong m«i tr­êng HCl 1N cho 2 d·y chÊt
Triazol vµ Oxa®iazol theo ph­¬ng ph¸p ®iÖn ho¸ b»ng c¶ hai c¸ch:
+ Ph­¬ng ph¸p ngo¹i suy Tafel
+ Ph­¬ng ph¸p ®iÖn trë ph©n cùc
C¶ hai ph­¬ng ph¸p ®Òu cho c¸c kÕt qu¶ tèt vµ t­¬ng ®ång nhau. C¸c chÊt ®ªï cã
kh¶ n¨ng øc chÕ ¨n mßn, víi hiÖu qu¶ b¶o vÖ cao, mÆc dï hµm l­îng chÊt øc chÕ
rÊt nhá.
2. §· tÝnh to¸n ®­îc 6 d·y chÊt gåm 42 ph©n tö (bao gåm 5 d·y hîp chÊt
h÷u c¬ vµ 1 d·y phøc) vÒ c¸c th«ng sè l­îng tö nh­ : N¨ng l­îng; mËt ®é ®iÖn
tÝch; momen l­ìng cùc; ®é ph©n cùc; ®é khóc x¹; thÓ tÝch ph©n tö; nhiÖt h×nh
thµnh; n¨ng l­îng tæng;
3. Rót ra quy luËt ¶nh h­ëng gi÷a gi¸ trÞ n¨ng l­îng  = EHOMO - ELUMO; sè
l­îng c¸c trung t©m hót b¸m vµ mËt ®é ®iÖn tÝch t¹i c¸c trung t©m víi kh¶ n¨ng
øc chÕ ¨n mßn.
4. T×m ra 6 ph­¬ng tr×nh ®Þnh l­îng cho 5 d·y chÊt thÓ hiÖn sù phô thuéc
cña kh¶ n¨ng øc chÕ ¨n mßn vµo c¸c th«ng sè l­îng tö nh­: N¨ng l­îng, momen
l­ìng cùc, mËt ®é ®iÖn tÝch. C¸c ph­¬ng tr×nh hoµn toµn ®ñ ®é tin cËy.
5. Kh¶o s¸t cÊu tróc ph©n tö cña phøc chÊt ®­îc h×nh thµnh khi chÊt øc chÕ
hÊp phô trªn bÒ mÆt kim lo¹i.
6. Rót ra sù phô thuéc gi÷a ®é bÒn cña phøc sinh ra vµ kh¶ n¨ng øc chÕ ¨n
mßn kim lo¹i, cïng víi ph­¬ng tr×nh ®Þnh l­îng.

7. C¸c ph­¬ng tr×nh ®Þnh l­îng vµ nh÷ng mèi quan hÖ trªn cã vai trß to
lín , gióp Ých cho c¸c nhµ nghiªn cøu thùc nghiÖm trong viÖc t×m, phèi hîp vµ
tæng hîp nh÷ng chÊt cã kh¶ n¨ng øc chÕ ¨n mßn cao.

§©y cã thÓ nãi lµ mét ®Ò tµi míi ë ViÖt Nam, do vËy g©y ra kh«ng Ýt khã
kh¨n trong viÖc t×m kiÕm tµi liÖu. MÆc dï vËy, do ®­îc sù h­íng dÉn nhiÖt t×nh
cña Th©ú gi¸o TS. Phan Quang Th¸i , c¸c thÇy c« trong tæ Ho¸ LÝ khoa Ho¸ Häc-
§¹i häc S­ Ph¹m Hµ Néi cïng c¸c thÇy c« gi¸o, b¹n bÌ trong vµ ngoµi tr­êng
...Em ®· hoµn thµnh luËn v¨n víi nh÷ng kÕt qu¶ tèt ®Ñp. Tuy nhiªn còng kh«ng
tr¸nh khái nhiÒu thiÕu sãt. Em rÊt mong ®­îc sù quan t©m gãp ý cña c¸c ThÇy c«.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

Chia sẽ Đề tài bởi CN. Nguyễn Thanh Tú – Facebook : www.facebook.com/daykem.quynhon 1


Website: www.daykemquynhon.ucoz.com
1
tµi liÖu tham kh¶o
1. TrÇn HiÖp H¶i
Mét sè ph¶n øng ®iÖn hãa vµ øng dông. NXBGD- 2002.
2. TrÇn HiÖp H¶i - Hoµng V¨n Hïng
TuyÓn tËp b¸o c¸o toµn v¨n héi nghÞ chuyªn ngµnh §iÖn hãa vµ øng dông (
tr.31). Hµ Néi - 2001.
3 NguyÔn §×nh HuÒ , NguyÔn §øc Chuy.
ThuyÕt l­îng tö vÒ nguyªn tö vµ ph©n tö.
4. TrÇn Thµnh HuÕ
CÊu t¹o chÊt. NXBGD. 2001.
5. NguyÔn §×nh Phæ
¡n mßn vµ b¶o vÖ kim lo¹i. - §H B¸ch Khoa - TPHCM.
6. L©m Ngäc ThiÒm , Phan Quang Th¸i:
Gi¸o tr×nh ho¸ häc l­îng tö c¬ së . NXB khoa häc vµ Kü ThuËt
7. Phan Quang Th¸i
Nghiªn cøu cÊu tróc ph©n tö cña mét sè hîp chÊt h÷u c¬ cã chøa dÞ tè
L.A . PTS Khoa Häc ,HN 1995.
8. §µo §×nh Thøc
Nguyªn tö vµ liªn kÕt ho¸ häc - NXB KHKT. 2001
9. NguyÔn V¨n TuÕ
Ho¸ LÝ- TËp IV- §iÖn Ho¸ häc. NXBGD . 1999.
10. David. C. Young
Computational Chemistry- USA. 1993.
11. Lowe.J. P.
Quantum Chemistry .USA. 1993.
12. Joarnal : Corrosion Testing and evaluation - 2001.
13. Mopac manual: A general molecular orbital package
IBM - PC version. Norman E.Heimer. Swanson and James. USA. 1997.
14. Hyperchem release 2 for Window. 1992.
15. Hyperchem Computational Chemistry - Canada - 1996.
16. Hyperchem Realease 5.0 for Window- 1996 - Canada.
17. Joanne. Holland. Judith A....Jounal Chemistry. 2002.
18. C¸c trang Web vÒ ho¸ häc.

1
Môc lôc
Lêi më ®Çu ................................................................................................ 1
PhÇn mét: Tæng quan............................................................................... 2
Ch­¬ng 1: ¡n mßn vµ b¶o vÖ ¨n mßn kim lo¹i ....................................... 2
I. ¡n mßn kim lo¹i .............................................................................. 2
1.1. §Þnh nghÜa ............................................................................... 2
1.2. Ph©n lo¹i ................................................................................. 2
1.3. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ møc ®é ¨n mßn kim lo¹i ........................ 2
II. B¶o vÖ kim lo¹i - c¸c biÖn ph¸p chèng ¨n mßn ®iÖn ho¸ ................. 3
II.1. Nguyªn t¾c .............................................................................. 3
II.2. C¸c ph­¬ng ph¸p chèng ¨n mßn ®iÖn ho¸ ............................... 4
II.2.1. Dïng chÊt øc chÕ.................................................................. 4
II.2.2. B¶o vÖ ®iÖn ho¸ .................................................................... 5
II.2.3. Bao phñ b¶o vÖ..................................................................... 5
Ch­¬ng 2: C¬ së lý thuyÕt c¸c ph­¬ng ph¸p ho¸ häc l­îng tö .............. 6
I. C¬ së cña ph­¬ng ph¸p MO ............................................................. 6
II. C¬ së cña c¸c ph­¬ng ph¸p lý thuyÕt cho hÖ nhiÒu electron ............ 6
II.1. Ph­¬ng ph¸p tr­êng tù hîp cña Hartree - Fock ...................... 6
II.2. Ph­¬ng ph¸p Roothaan ........................................................... 7
III. Giíi thiÖu c¸c ph­¬ng ph¸p tÝnh gÇn ®óng ..................................... 7
III.1. Ph­¬ng ph¸p Ab-initio hay ph­¬ng ph¸p kh«ng kinh nghiÖm . 8
III.2. C¸c ph­¬ng ph¸p b¸n kinh nghiÖm ........................................ 8
III.3. HiÖu qu¶ sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p gÇn ®óng ...................... 12
IV. Vµi nÐt vÒ c¸c phÇn mÒm ho¸ häc hiÖn ®¹i .................................. 12
IV.1. Hyperchem........................................................................... 12
IV.2. Chem3D ............................................................................... 13
IV.3. MOPAC ............................................................................... 13
PhÇn hai: §èi t­îng vµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu................................. 14
I. §èi t­îng nghiªn cøu ..................................................................... 14

2
II. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu ............................................................... 14

II.1. §o tèc ®é ¨n mßn .................................................................. 14

II.2. TÝnh to¸n theo c¬ häc l­îng tö .............................................. 16

PhÇn ba: KÕt qu¶ vµ th¶o luËn .............................................................. 17

I. KÕt qu¶ ®o øc chÕ ¨n mßn theo ph­¬ng ph¸p ®iÖn ho¸ ................... 17

II. Quan hÖ gi÷a kh¶ n¨ng øc chÕ ¨n mßn vµ gi¸ trÞ n¨ng l­îng ......... 20

III. Quan hÖ gi÷a mËt ®é ®iÖn tÝch, sè l­îng trung t©m hót b¸m vµ kh¶
n¨ng øc chÕ ¨n mßn .................................................................................. 26

PhÇn bèn: KÕt luËn ................................................................................ 48

Tµi liÖu tham kh¶o ................................................................................. 49

Phô lôc

3
C¸c kÕt qu¶ ch¹y Hyperchem cho ph©n tö H1.

HyperChem log start -- Thu May 29 16:48:29 2003.


UHF Calculation:
Singlet state calculation
Number of electrons = 102
in which
Number of Alpha Electrons = 51
Number of Beta Electrons = 51
Charge on the System = 0
Total Orbitals = 95

ENERGIES AND GRADIENT


Total Energy = -78110.9608837 (kcal/mol)
Total Energy = -124.475254231 (a.u.)
Binding Energy = -3794.4900397 (kcal/mol)
Isolated Atomic Energy = -74316.4708440 (kcal/mol)
Electronic Energy = -487693.9899106 (kcal/mol)
Core-Core Interaction = 409583.0290269 (kcal/mol)
Heat of Formation = 8.5079603 (kcal/mol)
Gradient = 1.2556991 (kcal/mol/Ang)

Dipole (Debyes) x y z Total


Point-Chg. -2.788 -2.915 -1.220 4.214
sp Hybrid -1.271 -1.441 -0.063 1.923
pd Hybrid 0.000 0.000 0.000 0.000
Sum -4.059 -4.356 -1.283 6.090
HyperChem log stop -- Thu May 29 16:49:13 2003.

QSAR Properties: calculation on 05-29-2003, at 13:12:26.


Polarizability calculation for (untitled).
Polarizability of molecule 1 = 29.958
QSAR Properties: calculation on 05-29-2003, at 13:12:16.
Refractivity calculation for (untitled).
Refractivity of molecule 1 = 77.951
QSAR Properties: calculation on 05-29-2003, at 16:49:38.
Surface Area (Grid) calculation for H1.zmt.
Surface Area (Grid) of molecule 1 = 508.424
QSAR Properties: calculation on 05-29-2003, at 13:12:02.
Volume calculation for (untitled).

Volume of molecule 1 = 823.503

C¸c kÕt qu¶ ch¹y Hyperchem cho ph©n tö phøc Fe (Py)22+

HyperChem log start -- Mon Jun 02 13:44:48 2003.


Geometry optimization, SemiEmpirical, molecule = (untitled).

4
PM3
PolakRibiere optimizer
Convergence limit = 0.0100000 Iteration limit = 10000
Accelerate convergence = YES
Optimization algorithm = Polak-Ribiere
Criterion of RMS gradient = 0.0000 kcal/(A mol) Maximum cycles = 855
RHF Calculation:

Singlet state calculation


Number of electrons = 150
Number of Double Occupied Levels = 75
Charge on the System = 2
Total Orbitals = 149

ENERGIES AND GRADIENT


Total Energy = -102613.0198101 (kcal/mol)
Total Energy = -163.520990956 (a.u.)
Binding Energy = -6070.7261421 (kcal/mol)
Isolated Atomic Energy = -96542.2936680 (kcal/mol)
Electronic Energy = -1010306.5626158 (kcal/mol)
Core-Core Interaction = 907693.5428056 (kcal/mol)
Heat of Formation = 40.7898579 (kcal/mol)
Gradient = 0.0075039 (kcal/mol/Ang)

NET CHARGES AND COORDINATES


Atom Z Charge Coordinates(Angstrom) Mass
x y z
7 26 -0.498154 -0.61391 0.06050 -0.06332 55.84700
2 6 -0.235217 -3.37969 -0.28977 -0.30674 12.01100
3 6 -0.048630 -4.58663 -0.97935 -0.26562 12.01100
4 6 -0.030199 -4.57082 -2.36205 -0.04758 12.01100
5 6 -0.051415 -3.36130 -3.02897 0.13330 12.01100
6 6 -0.159381 -2.16916 -2.29488 0.09565 12.01100
1 7 0.388958 -2.20633 -0.95773 -0.13504 14.00700
8 7 0.396863 0.75420 1.37162 -0.02785 14.00700
9 6 -0.179946 0.23800 2.64085 -0.05689 12.01100
10 6 -0.030935 2.47006 3.52010 -0.26515 12.01100
11 6 -0.050260 2.97281 2.21957 -0.24834 12.01100
12 6 -0.227534 2.08238 1.15134 -0.13600 12.01100
13 7 0.397686 -0.66816 0.08841 -1.96933 14.00700
14 6 -0.235324 -1.58784 0.83902 -2.63507 12.01100
15 6 -0.049208 -1.59298 0.91149 -4.02432 12.01100
16 6 -0.026917 -0.63603 0.19379 -4.74584 12.01100
17 6 -0.055161 0.29518 -0.58321 -4.06322 12.01100
18 6 -0.171421 0.26210 -0.62459 -2.66355 12.01100
19 6 -0.047026 1.09294 3.73763 -0.17372 12.01100
20 6 -0.111351 -0.81406 -2.86185 0.29707 12.01100
21 6 -0.243270 -1.73111 0.67236 2.42244 12.01100
22 6 -0.047904 -1.91053 0.66803 3.80000 12.01100
23 6 -0.027322 -0.95982 0.03551 4.60700 12.01100
24 6 -0.059500 0.13898 -0.57361 4.01387 12.01100
25 6 -0.167790 0.27724 -0.54950 2.61715 12.01100

5
26 7 0.406615 -0.65006 0.07341 1.84082 14.00700
43 6 -0.103100 1.20570 -1.45165 -1.87527 12.01100
44 6 -0.091655 -1.24276 2.74922 0.08091 12.01100
53 6 -0.110136 1.43450 -1.19719 1.95473 12.01100
30 1 0.151961 -3.33221 -4.11355 0.30625 1.00800
31 1 0.149713 3.15534 4.37516 -0.35217 1.00800
32 1 0.150092 4.05182 2.03039 -0.32435 1.00800
33 1 0.148937 -2.34268 1.52523 -4.54119 1.00800
34 1 0.149997 -0.62122 0.23987 -5.84387 1.00800
35 1 0.150809 1.05336 -1.16369 -4.60720 1.00800
36 1 0.149991 0.68345 4.75725 -0.19234 1.00800
37 1 0.096061 0.01406 -2.11579 0.17269 1.00800
38 1 0.085778 -0.71546 -3.28738 1.30714 1.00800
39 1 0.090210 -0.62202 -3.67787 -0.41616 1.00800
40 1 0.148209 -2.78646 1.15898 4.24440 1.00800
41 1 0.150085 -1.08068 0.02288 5.69931 1.00800
42 1 0.150997 0.90284 -1.07633 4.62368 1.00800
27 1 0.153100 -3.25695 0.79781 -0.50518 1.00800
28 1 0.149075 -5.53555 -0.44520 -0.40656 1.00800
45 1 0.160588 2.35826 0.07809 -0.12068 1.00800
46 1 0.153757 -2.32590 1.35979 -1.99283 1.00800
47 1 0.089791 2.23764 -1.32414 -2.23631 1.00800
48 1 0.084662 1.20703 -1.21614 -0.78540 1.00800
49 1 0.088302 0.95890 -2.51990 -1.98371 1.00800
50 1 0.080985 -1.54051 2.65803 1.14006 1.00800
51 1 0.094591 -1.60067 3.72511 -0.27882 1.00800
52 1 0.079780 -1.83547 1.97527 -0.47158 1.00800
29 1 0.149755 -5.51634 -2.92218 -0.01974 1.00800
54 1 0.156060 -2.42201 1.18398 1.72591 1.00800
55 1 0.089764 1.50087 -2.25841 2.24095 1.00800
56 1 0.076713 1.37751 -1.15273 0.84521 1.00800
57 1 0.088871 2.37728 -0.72233 2.26572 1.00800

Dipole (Debyes) x y z Total


Point-Chg. -0.157 0.226 -0.115 0.298
sp Hybrid -0.157 0.042 -0.030 0.166
pd Hybrid -0.046 0.062 -0.005 0.078
Sum -0.360 0.331 -0.149 0.511
HyperChem log stop -- Mon Jun 02 14:54:16 2003.

6
Phô lôc 1: B¶ng håi quy tuyÕn tÝnh cña d·y Oxa®iazol.

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics
Multiple R 0.9831601
R Square 0.9666038
Adjusted R Square 0.9165096
Standard Error 6.1880677
Observations 6

ANOVA
df SS MS F Significance F
Regression 3 2216.623454 738.8745 19.2957 0.049674
Residual 2 76.58436305 38.29218
Total 5 2293.207817

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0%
Intercept -30.97906 100.8473756 -0.30719 0.787735 -464.891 402.9325 -464.8906 402.9324791
X Variable 1 24.092739 13.26506106 1.816255 0.210979 -32.9823 81.16773 -32.982251 81.16773039
X Variable 2 -187.3791 30.51375672 -6.14081 0.025508 -318.669 -56.08896 -318.66934 -56.08895745
X Variable 3 41.708445 6.278641892 6.642909 0.021919 14.69361 68.72328 14.6936108 68.72327972

1
Phô lôc 2: B¶ng håi quy tuyÕn tÝnh cña d·y Quinolin.

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics
Multiple R 0.9898867
R Square 0.9798757
Adjusted R Square 0.9597515
Standard Error 1.4226475
Observations 7

ANOVA
df SS MS F Significance F
Regression 3 295.6425082 98.5475 48.69126 0.004817
Residual 3 6.071777508 2.023926
Total 6 301.7142857

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0%
Intercept -185.9437 39.08908284 -4.75692 0.017635 -310.343 -61.5446 -310.34269 -61.5446392
X Variable 1 -28.48219 4.599728516 -6.19215 0.008484 -43.1206 -13.8438 -43.120595 -13.8437891
X Variable 2 -8.147233 6.697314481 -1.21649 0.310776 -29.4611 13.16663 -29.461097 13.1666307
X Variable 3 6.1572666 1.296719153 4.748342 0.017722 2.030524 10.28401 2.03052366 10.2840096

2
Phô lôc 3: B¶ng håi quy tuyÕn tÝnh cña d·y Hidrazol

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics
Multiple R 0.9568702
R Square 0.9156006
Adjusted R Square 0.7890014
Standard Error 2.5561539
Observations 6

ANOVA
df SS MS F Significance F
Regression 3 141.76549 47.25516 7.232281 0.123889
Residual 2 13.067845 6.533923
Total 5 154.83333

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0%
Intercept 241.16915 513.06276 0.470058 0.684586 -1966.36 2448.7016 -1966.3633 2448.70158
X Variable 1 22.292322 55.716428 0.400103 0.727769 -217.436 262.02093 -217.43629 262.02093
X Variable 2 -2.9201483 9.4792567 -0.30806 0.787162 -43.7061 37.86583 -43.706126 37.8658299
X Variable 3 4.4047625 3.9845275 1.105467 0.384144 -12.7393 21.548812 -12.739287 21.5488123

3
Phô lôc 4: B¶ng håi quy tuyÕn tÝnh cña d·y Hidrazol

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics
Multiple R 0.97470082
R Square 0.95004168
Adjusted R Square 0.87510421
Standard Error 1.96662308
Observations 6

ANOVA
df SS MS F Significance F
Regression 3 147.0981207 49.03271 12.67779 0.073994
Residual 2 7.735212654 3.867606
Total 5 154.8333333

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0%
Intercept -753.40907 202.5199922 -3.72017 0.065262 -1624.783 117.9647 -1624.7829 117.964733
X Variable 1 -1159.0103 319.792142 -3.62426 0.068411 -2534.966 216.9451 -2534.9658 216.945149
X Variable 2 -1513.3526 350.6679146 -4.31563 0.049722 -3022.156 -4.54929 -3022.1559 -4.5492903
X Variable 3 -21.365801 5.99825033 -3.56201 0.070574 -47.17421 4.442605 -47.174207 4.44260492

4
Phô lôc 5: B¶ng håi quy tuyÕn tÝnh cña d·y Triazol

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics
Multiple R 0.9318835
R Square 0.8684069
Adjusted R Square 0.6710173
Standard Error 6.188489
Observations 6

ANOVA
df SS MS F Significance F
Regression 3 505.4631483 168.4877 4.399456 0.190746
Residual 2 76.59479253 38.2974
Total 5 582.0579408

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0%
Intercept 289.43834 74.29331769 3.895887 0.060015 -30.22023 609.0969 -30.22023 609.0969072
X Variable 1 23.840192 8.529465393 2.795039 0.107715 -12.85916 60.53955 -12.859161 60.5395451
X Variable 2 -14.75168 4.236799981 -3.481797 0.073509 -32.98117 3.477813 -32.98117 3.477813396
X Variable 3 -2.262121 1.154666022 -1.959113 0.189183 -7.230252 2.706009 -7.2302516 2.706009181