You are on page 1of 4

PERANCANGAN STRATEGIK KESELAMATAN JALAN RAYA SEKOLAH 2012 SK.

SRI RENGIT Visi Sekolah: Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang Misi Sekolah: Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti PELAN IN !K "I ANG KE"ERHASILAN NASIONAL !TAMA NEGARA#NKRA$ Teras 1. Mempun ai Barisan !epimpinan Pendidikan "ang Berkualiti dan Berintergriti #okus: i. Guru Besar dan semua Penolong !anan melaksanakan amalan !epimpinan Instru$tion dan !epimpinan Trans%ormasional ii. Semua guru dipantau dan memperolehi skor S!PM melebihi &'( Teras ). Mempun ai Sumber Manusia "ang Berkualiti dari segi keilmuan* kemahiran dan sahsiah #okus i. Semua guru matapelajaran teras mengajar mengikut ops en masing+masing ii. Semua guru dan sta%% sokongan hendaklah menghadiri kursus sekurang+ kurangn a tujuh hari Teras ,. Melahirkan Insan Berkualiti "ang -apat Memenuhi !eperluan Global #okus : i. Semua murid menguasai literasi . memba$a dan menulis / dan numerasi . mengira / sebelum memasuki tahap ) ii. Memastikan kuota pra sekolah seramai )0 orang dipenuhi dan 1''( murid asas ,M iii. !es disiplin murid dapat dikurangkan di ba1ah 1( dan kadar tidak hadir sekolah dikurangkan dari 2.3( kepada ).0( iv. Setiap pertandingan dalam unit kurikulum* kokurikulum dan hal eh1al murid ang disertai di peringkat samada 4on* daerah dan negeri hendaklah mendapat sekurang+kurang tempat ke , Teras 2. Men$apai Prestasi 5emerlang -alam Pentaksirran -an Penilaian #okus: i. Men$apai peratus lulus dalam UPS6 7 &8(* GPS 7 1.&) dan 09 7 13 orang ii. Tiada murid mendapat semua - dan : dalam UPS6 Teras 0. Mempun ai !emudahan Pendidikan "ang Berkualiti #okus: i. Semua 1, buah bilik darjah mempun ai kemudahan asas seperti kerusi murid* meja murid* tingkap $ermin* papan hitam* papan ken ataan* perabut* lampu dan kipas ii. Perpustakaan mempun ai nisbah 1 murid : 10 buku iii. !eadaan sekolah bersih* $eria dan selamat Teras 8. Mempun ai Sistem Pengurusan "ang 5ekap -an Berkesan #okus: i. -alam pengurusan ke1angan sekolah memperolehi sijil 9udit Tanpa Teguran ii. Semua ahli pentadbiran* guru dan sta% pejabat mahir menggunakan I5T dan boleh melaksanakan sesuatu tindakan se$ara ; on line ; iii. Pejabat mempun ai peralatan terkini dan ber%ungsi seperti ; pun$h $ard ;* tele%on mesin %a<* mesin taip* $omputer* internet dan %otostat

PERANCANGAN STRATEGIK KESELAMATAN JALAN RAYA SEKOLAH 2012 SK. SRI RENGIT Ta%&k P'o('a) * Pe'a+,a+(a+ S-'a-e(ik Kesela)a-a+ Jala+ Ra.a 2012 1. Visi: Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang ). Misi: Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti ,. Is&/is& s-'a-e(ik: ,.1 Menggunakan seoptimum mungkin dengan kmudahan ang disediakan ,.) Murid+murid masih kurang pendedahan dalam peraturan dan undang+undang jalan ra a. 2. Ja0a-a+k&asa: 2.1 Pengerusi : :n =alal bin 9bd 94i4 .Guru Besar/ 2.) >?Pengerusi 1 : :n. Sahdon bin Mohamad .P!!!/ 2.) >? Pengerusi ) : Pn. @jh. Marana binti Mahadi .P! @:M/ 2., Setiausaha : :n 9hmad Shari%% Bin Saad 0. O1%ek-i2 Kh&s&s : 1.Meningkatkan peratusan penglibatan pelajar dalam kegiatan !okurikulum. ).Mengambil bahagian dalam pelbagai peringkat dan mendapat tempat di dalam setiap pertandingan ang disertai. : Semua murid S6I 6engit

8. Sasa'a+ 3. A+alisis S3ORT

1.' !ekuatan .!/ !1 !emahiran guru berpengalaman. !) !omitmen tinggi !, !emudahan sedia ada ).' Peluang .P/ P1 Peralatan ang lengkap.

,.' !elemahan .A/ A1 Persiapan kelengkapan penuh A) jadual tahunan ang padat 2.' 9n$aman .9/ 91 Sikap negati% murid. 9) pertindihan masa

4. S3ORT MATRIK Bil 1 SBC6T !)D!,D!2DP1DA1D91 Bentuk -evelopmental Strategi Minggu keselamatan jalan ra a

5. Pela+ Tek-ikal Teras .>!69/ : Melahirkan Insan Berkualiti "ang -apat Memenuhi !eperluan Global #okus : Setiap pertandingan dalam unit kurikulum* kokurikulum dan hal eh1al murid ang disertai di peringkat samada 4on* daerah dan negeri hendaklah mendapat sekurang+kurang tempat ke ,.

>ama Strategi : E.1. Minggu !eselamatan =alan 6a a Matlamat : Melahirkan murid ang akti% dari segi kurikulum dan kokurikulum..

Status Masalah: Murid masih kurang pendedahan dalam peraturan terkini di jalan ra a. Cbjekti% : 1. Meningkatkan prestasi kokurikulum. ). Memastikan pelajar hadir dan mengambil bahagian dalam program disediakan . ,. Mendedahkan murid dalam pertandingan dan aktiviti luar sekolah. Tanggung ja1ab? pelaksana Semua guru Sasaran Murid tahap ) Masa =an+ 9pril )'1) !os 6M )0'.'' Cutput !PI Murid dapat men e rtai aktiviti . E'( Murid dapat men e rtai aktivi. Plan !otenjensi Memilih murid* men ediakan alatan dan pendedahan undang+undang jalan ra a

Bil E.1

Strategi? Program Minggu keselamatan jalan ra a

10. Pela+ O6e'asi 10.1 * Na)a P'o('a) * Minggu !eselamatan =alan ra a Cbjekti%: Menggalakkan pen ertaan murid dalam pelbagai kegiatan kokurikulum dan memberi pendedahan undang+undang jalan ra a !os : 6M)0'.'' Bil Proses T?=a1ab? Tempoh Status Plan 5atatan Pelaksana !otenjensi 1 Peran$angan Pen elaras =an+ Mes uarat Menetapkan 91al dan ajk 9pril dapat tarikh* masa )'1) diran$ang dan aktiviti. dengan baik. ) Pembahagian Guru =an+ -apat Taklimat Tugas Pen elaras 9pril diran$ang tugasan )'1) dengan baik. , Perlaksanaan Guru =an+ Program Men ediakan Pen elaras 9pril dapat alatan dan +Pen ediaan )'1) dijalankan membimbing alatan mengikut murid untuk peran$angan. latihan 2 Penilaian Guru =an+ Pemantauan Pemenang Permainan 9pril dapat pertandingan +Pemantauan Sukan. )'1) dijalankan dijalankan.

11. Pe+ilaia+ : !ualiti : Murid+murid dapat men ertai*dan terlibat se$ara langsung dalam pertandingan se1aktu minggu keselamatan jalan ra a dijalankan.. !uantiti : E' ( program ang diran$ang dapat dilaksanakan dengan baik. 17. Pe)a+-a&a+: !P? P!!!? P!@:M? P!1? GB