You are on page 1of 7

Analisis teks surat rasmi (pesanan barangan) dari segi : Sistem Keselarasan Vokal Bahasa Melayu Bil.

Suku Kata Praakhir 1 a Suku Kata Akhir Tertutup -a pasar, ladang, jalan, karang, barang, atas, palang. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 a a e e e i i i o o o u u u -i -u -a -i -u -a -e -o -a -i -u -a -e -o -a -i -u kasih, tarikh, kampit, kasih. tanjung, halus, gandum, sabun, ratus. besar, pesan, serah, beras, benar. sebut, belum, serbuk, tepung. syarikat. ingin, ringgit. ikut. kotak. borong, nombor. tuah, tuan, ucap, surat, jumlah. lumpur, urus, untuk, tujuh, puluh. Contoh perkataan dalam teks

Pola Kekecualian Keselarasan Huruf Vokal Bahasa Melayu Bil. Suku Kata Praakhir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 a a i i u u a e e e i o o u Suku Kata Akhir Tertutup -e -o -e -o -e -o -e -o - -i -u - - -i -u - Contoh perkataan dalam teks

Dalam menganalisis sistem keselarasan vokal ini, perkataan yang diakhiri oleh suku kata tertutup diambil sahaja dan dikumpulankan kepada dua buah kumpulan besar iaitu sistem keselarasan huruf vokal dan pola kekecualian keselarasan huruf vokal. Selain itu, segala perkataan yang telah diterbitkan perlu bertukarnya kepada kata dasar, contohnya mengucapkan kepada ucap yang berada dalam teks di atas. Selain itu, cuma 2 suku kata terakhir sahaja yang diambil untuk bahagian ini dan keselarasan adalah antara dua huruf vokal pada kata dasar sahaja.

Cara Penulisan Cara penulisan Kata terbitan Contoh perkataan peladang, memesan, pengurus, mengucapkan, bernombor, bertarikh, berikut, serahan, bersama-sama, sertakan, berpalang, bernilai, pesanan. Kata sendi nama Kata ganti nama singkat Partikel Kata ganda Kata majmuk di atas, di sini. bersama-sama, barang-barang. pasar mini, kuala lumpur, pengurus kedai, terima kasih, sebut harga, serahan segera, gula halus, serbuk pencuci, tepung gandum, sabun mandi. Tanda sempang bersama-sama, barang-barang.

Kata terbitan segala kata yang menggunakan atau disertai oleh imbuhan. Kata sendi nama menunjukkan arah atau kedudukan. Kata ganti nama singkatan penggunaan kata nama singkatan kau, ku, mu, nya. Partikel penggunaan partikel -lah, -kah, -tah dan pun. Kata ganda kata-kata yang telah digandakan perkataannya. Kata majmuk dua kata yang terpisah tetapi mempunyai makna yang telah dimantapkan. Tanda sempang Penggunaan - dalam bahasa melayu.

Ejaan Kata Serapan Ejaan Kata serapan mini Perkataan Asal (asalan) Mini (Inggeris) Nombor Number (Inggeris) Perkataan mini tidak berubah kerana ia dikecualikan daripada peraturan sistem keselarasan huruf vokal. Huruf u di depan disesuaikan kepada huruf o manakala huruf e di belakang disesuaikan kepada huruf o juga kerana dalam mengeja kata pinjaman, yang pentingnya ialah bentuk visualnya. Julai July (Inggeris) Kilo Huruf y disesuaikan kepada diftong ai semasa diserapkan ke dalam bahasa Melayu. Catatan / Penjelasan

Kilo (Inggeris) Perkataan kilo tidak berubah kerana ia dikecualikan daripada peraturan sistem keselarasan huruf vokal. Bunyi gred tidak berubah tetapi ejaannya diubah dengan mengikut kesesuaian sistem ejaan Rumi bahasa melayu dan e pepet digunakan kerana ia telah ditetapkan ejaannya oleh Jawatankuasa Tetap Bahasa Melayu. Bunyi cek tidak berubah tetapi ejaannya diubah dengan mengikut kesesuaian sistem ejaan Rumi bahasa melayu dan e pepet digunakan kerana ia telah ditetapkan ejaannya oleh Jawatankuasa Tetap Bahasa Melayu. Huruf c disesuaikan kepada huruf s semasa diserapkan ke dalam bahasa Melayu dan huruf t telah digugurkan.

Gred

Grade (Inggeris)

Cek

Cheque (Inggeris)

sen

Cent (Inggeris)

Kata serapan daripada bahasa Melayu kebanyakanya daripada bahasa inggeris dan bahasa nusantara. Kebanyakan kata serapan telah berubah bentuk visualnya berdasarkan peraturan sistem keselarasan huruf vokal.

Pola suku kata : Contoh Kata Tunggal Satu Suku Kata Bil 1 2 3 4 5 6 7 Pola KV VK KVK KKVK KVKK KKKV KKKVK Contoh di. yang, ros, sen, cek. gred. -

Contoh Kata Tunggal Dua Suku Kata Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 Pola V + KV V + VK V + KVK VK + KV VK + KVK KV + V KV + VK KV + KV Contoh itu, ini. urus, atas, ingin, ucap, ikut. aksi. untuk. tuah. mini, julai, saya, kedai, sini, kilo, guni, gula, cuci, buku, sama, nilai, satu, bagi. 9 KV + KVK pasar, ladang, jalan, besar, karang, borong, pesan, barang, kasih, sebut, tarikh, serah, beras, halus, kotak, tepung, sabun, surat, palang, benar. 10 11 KVK + KV KVK + KVK murni, harga, mandi, serta. tanjung, nombor, kampit, serbuk, gandum, jumlah, ringgit. tujuh, ratus, puluh,

Contoh Kata Tunggal Tiga Suku Kata Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Pola KV + V + KV KV + V + KVK V + KV + V KV + KV + V KVK + KV + V KV + KV + VK KVK + KV + VK V + KV + KV V + KV + KVK VK + KV + KV KV + KV + KV KVK + KV + KV VK + KV + VK V + KV + VK KV + KV + KVK KVK + KV + KVK KV + KVK + KV KVK + KVK + KV KV + KVK + KVK Contoh selaku, terima, segera, sahaja. syarikat, sebelum. -

Contoh Kata Tunggal Empat Suku Kata dan lebih Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pola KV + KV + VK + KV KV + KVK + KV + KV KVK + KV + KV + KV KVK + KV + V + KV KV + KV + KV + KV KV + KV + KV + KVK KVK + KV + KV + KVK KVK + KVK + KV + KV KV + KV + V + KVK V + KV + KVK + KV + KV KVK + KV + KV + KV + KVK KV + KV + KV + KV + KV + KV Contoh sederhana. -

Setiap perkataan mempunyai pola suku katanya seperti terima te + ri + ma = KV + KV + KV dan ia mempunyai tiga suku kata.

Contoh surat rasmi pemesanan barang dianalisis oleh : Low Weng Sheng