You are on page 1of 7

N THI HC PHN NGN NG LP TRNH 2

LP TIN HC K10
Phn I
1. S dng ng dng windows form nhp liu. Xy dng lp biu din
phn s. C cc thnh phn sau:
1. Constructor mc nh (t =0, mu =1), constructor khi to d liu.
2. Cc thuc tnh get, set truy cp d liu.
3. Phng thc rt gn.
4. nh ngha ton t chuyn kiu tng minh t s nguyn sang phn s, t
phn s sang s thc.
5. Np chng ton t: Cng, tr, nhn, chia (phn s vi phn s, s nguyn
vi phn s, phn s vi s nguyn).
6. Np chng ton t so snh >, <, , , ==, != (phn s vi phn s, s
nguyn vi phn s, phn s vi s nguyn).
7. Vit chng trnh kim tra cc phng thc, ton t va xy dng. Vit
phng thc nhp, hin th cho phn s.
2. S dng ng dng windows form nhp liu. Xy dng lp biu din s
phc. C cc thnh phn sau:
1. Constructor mc nh (phn thc =0, phn o =0), constructor khi to d
liu.
2. Cc thuc tnh get, set truy cp d liu.
3. Phng thc tnh argument.
4. nh ngha ton t chuyn kiu tng minh t s thc, s nguyn sang s
phc.
5. Np chng ton t: Cng, tr, nhn, chia (s phc vi s phc, s phc
vi s thc, s thc vi s phc).
6. Np chng ton t so snh ==, != ca s phc vi s phc

7. Vit chng trnh kim tra cc phng thc, ton t va xy dng. Vit
phng thc nhp, hin th cho s phc.
3. S dng ng dng windows form nhp liu. Xy dng lp biu din Ma
trn. C cc thnh phn sau:
1. Constructor mc nh, constructor khi to d liu.
2. S dng Indexer truy cp vo d liu ca ma trn.
3. Np chng ton t: Cng, tr, nhn (s phc vi s phc, s phc vi s
thc, s thc vi s phc).
4. Np chng ton t so snh ==, != ca ma trn vi ma trn
5. nh ngha ton t chuyn kiu mt s thnh ma trn 1x1.
6. nh ngha ton t chuyn kiu t mt mng 2 chiu thnh mt ma trn.
7. Vit chng trnh kim tra cc phng thc, ton t va xy dng. Vit
phng thc nhp, hin th cho ma trn
4. S dng ng dng windows form nhp liu. Xy dng lp biu din a
thc. C cc thnh phn sau
1. Constructor mc nh, constructor khi to d liu.
2. S dng Indexer truy cp vo d liu ca a thc.
3. Phng thc nhp, hin th, tnh gi tr a thc ti gi tr x bt k.
4. Np chng ton t: Cng - tr (a thc vi a thc), nhn (a thc vi s
thc, s thc vi a thc).
5. Np chng ton t so snh ==, != hai a thc.
6. nh ngha ton t chuyn kiu ngm nh v tng minh t s thc thnh
a thc.
7. Vit chng trnh kim tra cc phng thc, ton t va xy dng. Vit
phng thc nhp, hin th cho a thc.
5. S dng ng dng windows form nhp liu. Mt ca hng cn xy dng
chng trnh bn thuc, gi s bn l mt trong nhng lp trnh vin xy
dng chng trnh v cn thc hin nhim v sau:

1. Xy dng lp thuc lu tr cc thng tin sau: M thuc, Tn thuc, Tn


nh sn xut, n gi, Ngy sn xut, Ngy ht hn, S l,
2. Constructor mc nh, constructor c tham s khi to d liu.
3. Cc thuc tnh get, set.
4. Vit chng trnh kim tra, nhp tp cc i tng thuc, sp xp v tm
kim thuc. Vit phng thc nhp, hin th dng nhp v hin th thng
tin mt i tng thuc
5. To v nhp 10 i tng thuc, lit k ra cc thuc ht hn, tnh n
ngy 10/03/2012.
6. Hin thc giao din kh so snh sp xp mng i tng thuc theo tn
thuc. S dng phng thc tnh BinarySearch ca lp Array tm kim
sch theo tn nhp t bn phm.
6. S dng ng dng windows form nhp liu. Mt ca hng cn xy dng
chng trnh bn thuc, gi s bn l mt trong nhng lp trnh vin xy
dng chng trnh v cn thc hin nhim v sau:
1. Xy dng lp chi tit ha n bn thuc lu tr cc thng tin sau:
M thuc, M ha n,Tn thuc, Gi bn, S lng, n v tnh.
2. Constructor mc nh, constructor c tham s khi to d liu.
3. Cc thuc tnh get, set.
4. Phng thc nhp, xut (nhp v hin th ra mn hnh thng tin v thuc);
5. Vit chng trnh test to v nhp 10 chi tit ha n thuc. Trong qu
trnh nhp, nu 2 chi tit ha n c cng m thuc v m ha n, yu cu
ngi dng nhp li chi tit do b trng m.
6. Tnh tng s tin bn cho mt ha n thuc vi m ha n c nhp t
bn phm.
7. S dng ng dng windows form nhp liu. Mt ca hng bn sch cn
xy dng chng trnh qun l bn sch. Gi s bn l mt lp trnh vin
c giao nhim v sau:

1. Xy dng lp sch qun l cc thng tin c bn v sch: Tn sch, tn tc


gi, nh xut bn, nm xut bn, s lng.
2. Constructor mc nh, constructor c tham s khi to d liu.
3. Phng thc nhp, xut, cc thuc tnh get, set truy cp vo d liu
trong lp.
4. Ghi phng thc ToString, kt qu nhn c l tn cun sch.
5. Vit chng trnh test, nhp vo mng 10 cun sch.
6. Sp xp mng sch theo tn tc gi, hin th kt qu.
7. Sp xp mng sch theo tn sch, s dng phng thc tnh BinarySearch
ca lp Array tm kim sch theo tn nhp t bn phm.
8. S dng ng dng windows form nhp liu. Mt th vin cn xy dng
chng trnh qun l mn tr sch. Gi s bn l mt lp trnh vin c
giao nhim v sau.
1. Xy dng lp lu tr cc thng tin v phiu mn sch: m sch, m
c gi, ngy mn, thi hn (s ngy).
2. Xy dng constructor mc nh, constructor c tham s khi to d
liu.
3. Cc thuc tnh get, set truy cp vo d liu trong lp.
4. Vit chng trnh test, nhp vo mt mng 5 phiu mn sch. Trong qu
trnh nhp. Nu ngi dng b trng bt k thng tin no u phi nhp li.
5. Nhp vo t bn phm m c gi, tnh s sch m c gi mn.
6. Lit k cc cun sch phi tr trc ngy 10/03/2012.
9. S dng ng dng windows form nhp liu. Mt trng i hc cn xy
dng chng trnh qun l h s sinh vin, gi s bn l mt trong cc lp
trnh vin, c giao nhim v sau:
1. Xy dng lp Sinhvien lu tr cc thng tin c bn ca sinh vin: m
sinh vin, h tn, ngy sinh, qu qun (X, huyn, tnh), nm vo trng, lp.
2. Xy dng constructor mc nh, constructor c tham s khi to d
liu.

3. Cc thuc tnh get, set truy cp vo d liu trong lp.


4. Phng thc nhp, xut (nhp v hin th cc thng tin v sinh vin).
5. Nhp vo 10 sinh vin, hy lit k cc sinh vin ang hc nm th 2.
6. Nhp vo mt tnh, lit k cc sinh vin thuc tnh .
10. S dng ng dng windows form nhp liu. Mt trng i hc cn xy
dng chng trnh qun l im sinh vin, gi s bn l lp trnh vin c
giao nhim v sau:
1. Xy dng lp im sinh vin lu tr cc thng tin c bn sau: m sinh
vin, tn sinh vin, m mn hc, tn mn hc, im mn hc
2. Xy dng constructor mc nh, constructor c tham s khi to d
liu.
3. Cc thuc tnh get, set truy cp vo d liu trong lp (Phi kim tra tnh
hp l ca d liu).
4. Phng thc nhp, xut (nhp v hin th thng tin sinh vin trn mn
hnh).
5. Hin th giao din kh so snh, sp xp im sinh vin theo m mn hc,
im mn hc.
6. Nhp vo mt danh sch cc im sinh vin (c th c t file). Lit k ra
cc sinh vin c im cao nht ca mt mn hc no .
11: S dng ng dng windows form nhp liu. Mt phng khm cn qun
l khm cha bnh.
1. Xy dng lp bnh nhn c cc thng tin sau: M bnh nhn, tn bnh
nhn, chng bnh, tui, ngy khm.
2. Xy dng constructor mc nh, c tham s khi to d liu.
3. Cc thuc tnh get, set truy cp d liu trong lp (phi kim tra tnh hp
l ca d liu).
4. Xy dng chng trnh kim tra c cc chc nng sau:
+ Phng thc nhp, hin th thng tin mt bnh nhn.

+ S dng SortedList vi gi tr ca key l m bnh nhn, gi tr ca value l


mt bnh nhn. Nhp vo danh sch gm c n bnh nhn. S dng SortedList
tm kim theo m v hin th, sa thng tin mt bnh nhn.
12: S dng ng dng windows form nhp liu. Mt c quan cn qun l
nhn s, gi s bn l lp trnh vin cn thc hin nhim v sau:
1. Xy dng lp nhn vin c cc thng tin sau: M nhn vin, h tn, chng
minh nhn dn, ngy sinh, ngy vo lm.
2. Xy dng constructor mc nh, c tham s khi to d liu.
3. Cc thuc tnh get, set truy cp d liu trong lp (phi kim tra tnh hp
l ca d liu).
4. Xy dng chng trnh kim tra c cc chc nng sau:
+ Phng thc nhp, hin th thng tin mt nhn vin.
+ S dng List, nhp danh sch 10 bnh nhn.
+ Lit k cc nhn vin c thm nin lm vic ln hn 4 nm.
13: S dng ng dng windows form nhp liu. Mt c quan cn qun l h
s gio vin, gi s bn l lp trnh vin cn thc hin nhim v sau:
1. Xy dng lp gio vin c cc thng tin sau: M gio vin, h tn, ngy
sinh, ngy v trng, hc hm (Ging vin, PGS, GS), hc v (C nhn, k
s, thc s, tin s, ).
2. Xy dng constructor mc nh, c tham s khi to d liu.
3. Cc thuc tnh get, set truy cp d liu trong lp (phi kim tra tnh hp
l ca d liu).
4. Xy dng chng trnh kim tra c cc chc nng sau:
+ Phng thc nhp, hin th thng tin mt gio vin.
+ S dng List, nhp danh sch 10 gio vin (c th c d liu t file).
+ Lit k cc gio vin trn 36 tui vn cha c hc v tin s.
14: S dng ng dng windows form nhp liu. Mt c quan cn qun kho,
gi s bn l lp trnh vin cn thc hin nhim v sau:

1. Xy dng lp hng ha c cc thng tin sau: M hng, tn hng, tn loi


hng, nh cung cp, n v tnh, s lng, gi bn.
2. Xy dng constructor mc nh, c tham s khi to d liu.
3. Cc thuc tnh get, set truy cp d liu trong lp (phi kim tra tnh hp
l ca d liu).
4. Xy dng chng trnh kim tra c cc chc nng sau:
+ Phng thc nhp, hin th thng tin mt mt hng.
+ S dng List, nhp danh sch 10 mt hng (c th c d liu t file).
+ Hin thc giao din kh so snh, sp xp danh sch hng ha theo loi
hng v gi bn.
+ Lit k cc mt hng hin bn ht (s lng = 0)