You are on page 1of 9

CREATED DATE

Apr 19 2013 05:24PM


Apr 22 2013 11:50AM
Mar 20 2013 10:53AM
Apr 16 2013 09:41AM
Apr 16 2013 04:28PM
Apr 19 2013 10:08AM
May 04 2013 01:01PM
May 04 2013 01:04PM
May 04 2013 01:47PM
Apr 12 2013 10:01AM
Apr 12 2013 10:04AM
Apr 16 2013 09:46AM
Apr 16 2013 10:10AM
Apr 23 2013 09:36AM
Apr 16 2013 05:05PM
May 04 2013 01:58PM
Apr 19 2013 04:57PM
Apr 29 2013 08:53AM
Apr 26 2013 09:02AM
Apr 30 2013 09:04AM
Apr 19 2013 04:54PM
Apr 22 2013 11:56AM
Apr 19 2013 10:37AM
May 04 2013 02:03PM
May 04 2013 02:17PM
Apr 16 2013 09:44AM
Apr 19 2013 10:40AM
Apr 23 2013 09:24AM
Apr 24 2013 10:25AM
Apr 19 2013 10:48AM
Apr 24 2013 10:28AM
Apr 17 2013 12:31PM
Apr 24 2013 10:36AM
Apr 24 2013 10:33AM
Apr 24 2013 10:31AM
May 03 2013 09:54AM
May 02 2013 11:00AM
May 02 2013 11:02AM
May 02 2013 10:46AM
May 02 2013 11:05AM
May 02 2013 10:43AM
Apr 12 2013 10:17AM
Apr 24 2013 10:39AM
Apr 29 2013 08:41AM
Apr 29 2013 08:49AM
May 04 2013 01:51PM

EMP ID
A131751
A134176
A134388
A135496
A135496
A135497
A135498
A135499
A135501
A135507
A136330
A136367
A136368
A136536
A136538
A136876
A136877
A137877
A138259
A138340
A138537
A139257
A139264
A139410
A139411
A139412
A139414
A139415
A139416
A139434
A139435
A139464
A139465
A139556
A139557
A139574
A139798
A139826
A139834
A139858
A139882
A139975
A140117
A140128
A140131
A140186

HRIS_NO
24735
20226
20728
21018
21018
21019
21020
21023
21029
21037
23704
24154
23834
21261
21249
25414
24666
26542
25411
26696
24665
23281
24381
27327
27331
23969
24392
24415
24399
24411
24465
23887
24597
24574
24573
24657
26643
26644
26642
26646
26640
23948
24932
24940
24941
25169

IKYALocation
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur

May 04 2013 01:55PM


Apr 25 2013 09:42AM
May 07 2013 09:59AM
May 04 2013 02:00PM
May 03 2013 09:56AM
May 06 2013 09:36AM
May 06 2013 09:39AM
May 06 2013 09:41AM
Apr 17 2013 05:32PM
Apr 17 2013 05:26PM
Apr 17 2013 05:29PM
Apr 19 2013 04:35PM
Apr 17 2013 11:12AM
Apr 17 2013 10:45AM
Apr 17 2013 11:10AM
Apr 17 2013 11:15AM
Apr 17 2013 11:17AM
Apr 19 2013 10:27AM
Apr 19 2013 04:39PM
Apr 17 2013 11:19AM
Apr 19 2013 04:30PM
Apr 17 2013 10:50AM
Apr 17 2013 10:53AM
Apr 19 2013 10:30AM
Apr 17 2013 10:59AM
Apr 19 2013 04:44PM
Apr 19 2013 04:47PM
Apr 19 2013 10:34AM
Apr 19 2013 04:49PM
Apr 17 2013 11:01AM
Apr 19 2013 10:32AM
Apr 19 2013 10:46AM
Apr 12 2013 10:10AM
Apr 16 2013 05:21PM
Apr 16 2013 05:26PM
Apr 19 2013 10:53AM
Apr 22 2013 11:58AM
Apr 17 2013 12:33PM
Apr 17 2013 12:37PM
Apr 17 2013 12:35PM
Apr 17 2013 12:29PM
Apr 23 2013 09:26AM
Apr 25 2013 09:46AM
Apr 26 2013 09:05AM
Apr 24 2013 10:44AM
Apr 26 2013 09:08AM
Apr 24 2013 11:01AM

A140187
A140188
A140378
A140392
A140393
A140956
A140957
A140958
A142014
A142015
A142016
A142109
A142110
A142111
A142112
A142113
A142114
A142115
A142116
A142117
A142118
A142119
A142120
A142121
A142122
A142123
A142124
A142125
A142126
A142127
A142130
A142163
A142168
A142171
A142173
A142174
A142175
A142414
A142415
A142416
A142417
A142419
A142420
A142421
A142422
A142423
A142424

25170
25183
25199
25629
25775
25864
25865
25868
24182
24164
24167
24000
24002
24004
24005
24006
24007
24008
24009
24010
24011
24019
24023
24024
24064
24065
24069
24071
24074
24077
24062
24395
23933
24308
24327
24447
24656
23927
23931
23928
23886
25054
25837
25899
25405
26209
25407

Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur

May 06 2013 09:43AM


May 06 2013 09:48AM
May 06 2013 09:46AM
May 08 2013 09:49AM
May 08 2013 09:54AM

Apr 17 2013 10:48AM


Apr 17 2013 10:56AM
Apr 17 2013 11:22AM
Apr 17 2013 11:24AM
Apr 17 2013 11:29AM
Apr 18 2013 09:56AM
Apr 19 2013 04:38PM
Apr 19 2013 04:51PM
May 04 2013 02:01PM
May 04 2013 02:05PM
May 04 2013 02:10PM
May 04 2013 02:14PM
Apr 15 2013 09:38AM
Apr 15 2013 09:41AM
Apr 23 2013 09:31AM
Apr 23 2013 09:34AM
Apr 24 2013 10:41AM
Apr 30 2013 09:07AM
Apr 30 2013 09:09AM
Apr 30 2013 09:12AM
May 02 2013 11:07AM
May 07 2013 10:02AM
Apr 16 2013 04:25PM
Apr 19 2013 10:50AM
Apr 23 2013 09:29AM
Apr 26 2013 12:42PM

A142759
A142760
A142761
A143585
A143586

26821
26824
26823
27361
27637

Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur

24013
24025
24012
24022
24067
24012
24001
24087
25993
27328
27330
27329
24014
24057
25083
25167
25289
26730
26760
26787
26843
27572
12683
24446
25074
26231

Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur
Jaipur

ClientName
MAHINDRA SOLAR ONE PRIVATE LIMITED
TATA TELESERVICES LIMITED
SAMSUNG INDIA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
AIRCEL CELLULAR LIMITED
AIRCEL CELLULAR LIMITED
AIRCEL CELLULAR LIMITED
AIRCEL CELLULAR LIMITED
AIRCEL CELLULAR LIMITED
AIRCEL CELLULAR LIMITED
AIRCEL CELLULAR LIMITED
RELIANCE MEDIAWORKS LIMITED
RELIANCE MEDIAWORKS LIMITED
RELIANCE MEDIAWORKS LIMITED
SBI CAPITAL SECURITIES LIMITED
SBI CAPITAL SECURITIES LIMITED
ACME TELE POWER LIMITED
ACME TELE POWER LIMITED
ACME TELE POWER LIMITED
ACME TELE POWER LIMITED
ACME TELE POWER LIMITED
ACME TELE POWER LIMITED
TATA TELESERVICES LIMITED
Capital First Ltd
AIRCEL CELLULAR LIMITED
AIRCEL CELLULAR LIMITED
AIRCEL CELLULAR LIMITED
AIRCEL CELLULAR LIMITED
AIRCEL CELLULAR LIMITED
AIRCEL CELLULAR LIMITED
TATA TELESERVICES LIMITED
TATA TELESERVICES LIMITED
LUMINOUS WATER TECHNOLOGIES PVT. LTD.
TATA TELESERVICES LIMITED
HONDA EXPRESS LOGISTICS INDIA PVT LTD
HONDA EXPRESS LOGISTICS INDIA PVT LTD
TATA TELESERVICES LIMITED.
Capital First Ltd
Capital First Ltd
Capital First Ltd
Capital First Ltd
Capital First Ltd
MAHINDRA EPC SERVICES PVT. LTD.
LG ELECTRONICS INDIA PVT LTD
LG ELECTRONICS INDIA PVT LTD
LG ELECTRONICS INDIA PVT LTD
LG ELECTRONICS INDIA PVT LTD

EmployeeName
Shakthi Singh
Rajesh Kumar Rajawat
UMANG KAPOOR
Vikas Ghusar Ghusar
Vikas Ghysar
DOULAT RAM
RAJESHWARI SHARMA
Hema Kumari Sharma
Amit Purohit
Abhishek Sen
Gurdeep Singh
Mool Chand Meena
Lucky
Jaishree Rao
NARESH KUMAR GOUD
Ganesh Solanki
Ramesh Kumar
Sunil Sharma
Anil Joshi
Sheikh Nazim Ali
Surendra
Sakshi Garg
DEEPIKA CHAUHAN
HARSHAD KHANNAWALIYA
SURENDRA SINGH
Mohit parihar Parihar
Om Kanwar
Parveen Band
Ashish Agarwal
Lalit Kumar Mali
Nisha Khatri
Gulsan Jain
Hitesh Kanwal
Deepak Kumar Sharma
Chinmaya Ranjan Samal
ARTI KUMARI NAINWAYA
HARDIK SHARMA
KISHAN SHARMA
Narendra Singh
SHAILESH PAREEK
RADHESHAYAM PALIWAL
Ashok Kumar Niter
Bhagwat Soni
Kapil Shankala
Mangi Lal
Sunil Tiwari

EMPStatus
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined

LG ELECTRONICS INDIA PVT LTD


LG ELECTRONICS INDIA PVT LTD
RELIANCE MEDIAWORKS LIMITED
RELIANCE MEDIAWORKS LIMITED
RELIANCE MEDIAWORKS LIMITED
HONDA EXPRESS LOGISTICS INDIA PVT LTD
HONDA EXPRESS LOGISTICS INDIA PVT LTD
HONDA EXPRESS LOGISTICS INDIA PVT LTD
SAMSUNG INDIA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
SAMSUNG INDIA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
SAMSUNG INDIA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
ZIQITZA HEALTH CARE LTD
ZIQITZA HEALTH CARE LTD
ZIQITZA HEALTH CARE LTD
ZIQITZA HEALTH CARE LTD
ZIQITZA HEALTH CARE LTD
ZIQITZA HEALTH CARE LTD
ZIQITZA HEALTH CARE LTD
ZIQITZA HEALTH CARE LTD
ZIQITZA HEALTH CARE LTD
ZIQITZA HEALTH CARE LTD
ZIQITZA HEALTH CARE LTD
ZIQITZA HEALTH CARE LTD
ZIQITZA HEALTH CARE LTD
ZIQITZA HEALTH CARE LTD
ZIQITZA HEALTH CARE LTD
ZIQITZA HEALTH CARE LTD
ZIQITZA HEALTH CARE LTD
ZIQITZA HEALTH CARE LTD
ZIQITZA HEALTH CARE LTD
ZIQITZA HEALTH CARE LTD
SAMSUNG INDIA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
SAMSUNG INDIA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
SAMSUNG INDIA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
SAMSUNG INDIA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
SAMSUNG INDIA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
SAMSUNG INDIA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
LUMINOUS WATER TECHNOLOGIES PVT. LTD.
LUMINOUS WATER TECHNOLOGIES PVT. LTD.
LUMINOUS WATER TECHNOLOGIES PVT. LTD.
LUMINOUS WATER TECHNOLOGIES PVT. LTD.
LUMINOUS WATER TECHNOLOGIES PVT. LTD.
LUMINOUS WATER TECHNOLOGIES PVT. LTD.
LUMINOUS WATER TECHNOLOGIES PVT. LTD.
LUMINOUS WATER TECHNOLOGIES PVT. LTD.
LUMINOUS WATER TECHNOLOGIES PVT. LTD.
LUMINOUS WATER TECHNOLOGIES PVT. LTD.

Pavan Suthar
Jitendra Singh
RAJESH KUMAR
Omprakash Mourya
RAJESH KUMAR MAHOLIA
RAHUL KUMAR PANWAR
SUBHASH CHANDRA KUND
RAJEET KUMAR
Chandra Shekar Vedi
Rahul kumar Agarwal
Tanu Gautam
RANJET KHAN KAYAMKHANI
AMBA LAL JAT
PRAKASH CHAND SHARMA
MUNSHI RAM
RANVEER SINGH
ASHOK SAINI
Baljeet Singh
Rajneesh Kumawat
Shyam Sunder
Mahesh Chand Sharma
Tara Chand Gurjar
GYARSI LAL
JAGDISH CHANDRA KALAL
Mahipal Singh
Ram Prasad Meena
Yunus Ali
BHOPAL SINGH SHAKTAWAT
Rajneesh Kumar
HET RAM
Rajesh Kumar
Abhishek Vyas
Manoj Kumar
Mukesh Kumar Sen
Ravi Babu
Lalit Tanwar
Devendra Kumar Saini
SUltan Naik
Manish Choudhary
Munesh Kumar Meena
Dinesh Kumar Godiwal
Kavish Gupta
Lokesh Dabi
Vipul Verman
Vijay Kumar
Rukmani
Rakesh Kumar Kumawat

Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined

HONDA EXPRESS LOGISTICS INDIA PVT LTD


HONDA EXPRESS LOGISTICS INDIA PVT LTD
HONDA EXPRESS LOGISTICS INDIA PVT LTD
Capital First Ltd
Capital First Ltd

DINESH KUMAR
RAMESH KUMAR SHARMA
SHIKHAR SHIVAM TRIPATHI
NITESH PRAJAPATI
Jyothi Shukla

Joined
Joined
Joined
Joined
Joined

ZIQITZA HEALTH CARE LTD


ZIQITZA HEALTH CARE LTD
ZIQITZA HEALTH CARE LTD
ZIQITZA HEALTH CARE LTD
ZIQITZA HEALTH CARE LTD
ZIQITZA HEALTH CARE LTD
ZIQITZA HEALTH CARE LTD
ZIQITZA HEALTH CARE LTD
GENESIS COLORS PVT LTD
AIRCEL CELLULAR LIMITED
HDFC ERGO GENERAL INSURANCE CO.LTD.
AIRCEL CELLULAR LIMITED
BIRLA SUN LIFE INSURANCE CO LTD
TATA TELESERVICES LIMITED
NIPPON EXPRESS (INDIA) PRIVATE LIMITED
AIRCEL CELLULAR LIMITED
GENESIS COLORS PVT LTD
LUMINOUS WATER TECHNOLOGIES PVT. LTD.
NIPPON EXPRESS (INDIA) PRIVATE LIMITED
TV 18 HOME SHOPPING NETWORK LTD
Indus Tower
SAMSUNG INDIA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
SAMSUNG INDIA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
SAMSUNG INDIA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
SAMSUNG INDIA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
SAMSUNG INDIA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED

BABU LAL SAINI


KAMLESH KUMAR NAGDA
Navrang Lal Saini
Rishal Singh
TEJ KARAN MEENA
Navrang lal saini
MANISH KUMAR MEENA
Hawa Singh
POOJA KANWAR
DHARMENDRA CHUG
NIDHI RATHORE
SANJU CHHIMPU
Bhanwar Singh Naruka
Hari Mohan Prajapat
Dinesh Kumar Sharma
Sheetal Singhvi
Suraj Kanwar
Satyendra Singh Baghela
Puran Singh
SAEDUR REHMAN
ABHILASHA PARASHAR
PAVAN KUMAR SAINI
Rahul Kumar Agarwal
Dinesh Kanoria
Ravi Singh Chouhan
Rohit Porwal

Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined
Joined

UniqueID
DMS-19042013-292
DMS-22042013-304
DMS-20032013-33
DMS-16042013-103
DMS-16042013-174
DMS-19042013-240
DMS-04052013-686
DMS-04052013-687
DMS-04052013-688
DMS-12042013-97
DMS-12042013-98
DMS-16042013-105
DMS-16042013-109
DMS-23042013-319
DMS-16042013-175
DMS-04052013-691
DMS-19042013-291
DMS-29042013-522
DMS-26042013-469
DMS-30042013-555
DMS-19042013-290
DMS-22042013-305
DMS-19042013-245
DMS-04052013-694
DMS-04052013-698
DMS-16042013-104
DMS-19042013-246
DMS-23042013-314
DMS-24042013-376
DMS-19042013-248
DMS-24042013-377
DMS-17042013-208
DMS-24042013-380
DMS-24042013-379
DMS-24042013-378
DMS-03052013-646
DMS-02052013-598
DMS-02052013-599
DMS-02052013-597
DMS-02052013-600
DMS-02052013-596
DMS-12042013-100
DMS-24042013-381
DMS-29042013-520
DMS-29042013-521
DMS-04052013-689

PayRollNO Remark

DMS-04052013-690
DMS-25042013-405
DMS-07052013-774
DMS-04052013-692
DMS-03052013-647
DMS-06052013-731
DMS-06052013-732
DMS-06052013-733
DMS-17042013-214
DMS-17042013-212
DMS-17042013-213
DMS-19042013-283
DMS-17042013-197
DMS-17042013-188
DMS-17042013-196
DMS-17042013-198
DMS-17042013-199
DMS-19042013-241
DMS-19042013-285
DMS-17042013-200
DMS-19042013-282
DMS-17042013-190
DMS-17042013-191
DMS-19042013-242
DMS-17042013-193
DMS-19042013-286
DMS-19042013-287
DMS-19042013-244
DMS-19042013-288
DMS-17042013-194
DMS-19042013-243
DMS-19042013-247
DMS-12042013-99
DMS-16042013-176
DMS-16042013-177
DMS-19042013-250
DMS-22042013-306
DMS-17042013-209
DMS-17042013-211
DMS-17042013-210
DMS-17042013-207
DMS-23042013-315
DMS-25042013-406
DMS-26042013-470
DMS-24042013-383
DMS-26042013-471
DMS-24042013-384

DMS-06052013-734
DMS-06052013-736
DMS-06052013-735
DMS-08052013-810
DMS-08052013-811

DMS-17042013-189
DMS-17042013-192
DMS-17042013-201
DMS-17042013-202
DMS-17042013-203
DMS-18042013-215
DMS-19042013-284
DMS-19042013-289
DMS-04052013-693
DMS-04052013-695
DMS-04052013-696
DMS-04052013-697
DMS-15042013-101
DMS-15042013-102
DMS-23042013-317
DMS-23042013-318
DMS-24042013-382
DMS-30042013-556
DMS-30042013-557
DMS-30042013-558
DMS-02052013-601
DMS-07052013-775
DMS-16042013-173
DMS-19042013-249
DMS-23042013-316
DMS-26042013-514

NOT PAY ROLLED YET


NOT PAY ROLLED YET
NOT PAY ROLLED YET
NOT PAY ROLLED YET
NOT PAY ROLLED YET
NOT PAY ROLLED YET
NOT PAY ROLLED YET
NOT PAY ROLLED YET
NOT PAY ROLLED YET
NOT PAY ROLLED YET
NOT PAY ROLLED YET
NOT PAY ROLLED YET
NOT PAY ROLLED YET
NOT PAY ROLLED YET
NOT PAY ROLLED YET
NOT PAY ROLLED YET
NOT PAY ROLLED YET
NOT PAY ROLLED YET
NOT PAY ROLLED YET
NOT PAY ROLLED YET
WILL BE PAYROLLE IN MAY'13
WILL BE PAYROLLE IN MAY'13
DUPLICATE ID
WILL BE PAYROLLE IN MAY'13
WILL BE PAYROLLE IN MAY'13
WILL BE PAYROLLE IN MAY'13

Related Interests