You are on page 1of 3

Tarikh :

(Nama Ibu bapa / waris)

Guru Besar Sekolah Kebangsaan Alor Setar Jalan Langgar, 05460 Alor Star Kedah arul A!an

Tuan "#uan, AKTIVITI GALAKAN MEMBACA PERINGKAT NEGERI KEDAH 2012 SEMPENA KARNIVAL SUMBER DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 1 MALAYSIA Sa$a %&%B&'A(KA' " T) AK %&%B&'A(KA' anak"*agaan sa$a!urid Tahun Sainti+ik 'o, Si*il Lahir Tarikh Lahir -!ur tahun !en$ertai AKTIVITI GALAKAN MEMBACA PERINGKAT NEGERI KEDAH 2012 SEMPENA KARNIVAL SUMBER DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 1 MALAYSIA .ada: TARIKH : 21 hingga 23 OKTOBER 2012 HARI MASA : AHAD SELASA

: !"00 PAGI hingga #"30 $%&ang

TEMPAT : BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI KEDAH' KOMPLEKS PENDIDIKAN' (ALAN STADIUM' 0)100 ALOR SETAR' KEDAH"

/, Sesungguhn$a sa$a sedar baha0a segala langkah kesela!atan dan disi.lin telah dia!bil oleh .ihak sekolah, Sa$a !engaku baha0a sa$a tidak akan !enga!bil sebarang tindakan undang1undang atau !ahka!ah terhada. .ihak sekolah $ang berkaitan dengan a.a1a.a ke!alangan, ke!atian, ke2a2atan anggota atau sebarang ke2ederaan lain terhada. anak *agaan sa$a $ang berlaku se!asa dala! .er*alanan dan se!asa akti3iti di*alankan,

4, Sa$a !e!beri kebenaran ke.ada .ihak sekolah, atau 0akiln$a !e!beri a.a1a.a ra0atan atau .ertolongan .erubatan ke.ada anak *agaan sa$a,

5ang benar,

, 6
Nama Ibu bapa / waris

'o, Tel (u!ah " Bi!bit 'o, Tel #e*abat

: 888888888888888888888888 : 888888888888888888888888

SEKOLAH KEBANGSAAN ALOR SETAR (ALAN LANGGAR' 0)*#0 ALOR STAR KEDAH DARUL AMAN
<4/4=/= T&L 9 :A; : 041

&%A)L :kbb/0>4,..dkotasetar?g!ail,2o!

+1 MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN' PENCAPAIAN DIUTAMAKAN,

(u*ukan : SKAS"40"004"= 6 407 Tarikh : =< @KT@B&( /0=/ ,,

AKTIVITI GALAKAN MEMBACA PERINGKAT NEGERI KEDAH 2012 SEMPENA KARNIVAL SUMBER DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 1 MALAYSIA
%eru*uk .erkara di atas, di!aklu!kan baha0a Aanak"*agaan tuan".uan dari , telah di.ilih untuk !en$ertai AKTIVITI GALAKAN MEMBACA PERINGKAT NEGERI Tahun

KEDAH 2012 SEMPENA KARNIVAL SUMBER DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 1 MALAYSIA .ada 21 hingga 23 OKTOBER 2012 6Ahad 1

Selasa7 berte!.at di BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI

KEDAH"
/, #ihak sekolah akan berusaha seda$a u.a$a untuk !en*aga kesela!atan

.ela*ar dan !e!astikan segala .eraturan di.atuhi oleh anak" *agaan tuan".uan se.an*ang kegiatan ini diadakan de!i !engelakkan .erkara1.erkara $ang tidak diingini dari.ada berlaku, 4, Sila ke!balikan borang *a0a.an $ang dila!.irkan,

Sekian teri!a kasih, +BERKHIDMAT UNTUK NEGARA, Sa$a $ang !enurut .erintah, ,,