You are on page 1of 3

Tarikh :

(Nama Ibu bapa / waris)

Guru Besar Sekolah Kebangsaan Alor Setar Jalan Langgar, 05460 Alor Star Kedah arul A!an

Tuan "#uan, KEBENARAN MENYERTAI KEM PEMANTAPAN SAHSIAH BAGI PELAJAR-PELAJAR ISLAM TAHUN 6 SEKOLAH-SEKOLAH RENDAH DAERAH KOTA SETAR TAHUN 2013

Sa$a %&%B&'A(KA' " T) AK Sainti+ik %&%B&'A(KA' 'o, Si*il Lahir anak"*agaan Tahun Tarikh sa$a!urid

Lahir -!ur tahun !en$ertai akti.iti KEM PEMANTAPAN SAHSIAH BAGI PELAJAR-PELAJAR ISLAM TAHUN 6 /ada: TARIKH HARI MASA TEMPAT : 03 hingg : Kh (i) - J*( 0! O"#$%&' 2013 #

: 12+30 #&ng h 'i : P*#&'i A,* -h .&#/ Y n/ K&0 h

0, Sesungguhn$a sa$a sedar baha1a segala langkah kesela!atan dan disi/lin telah dia!bil oleh /ihak sekolah, Sa$a !engaku baha1a sa$a tidak akan !enga!bil sebarang tindakan undang2undang atau !ahka!ah terhada/ /ihak sekolah $ang berkaitan dengan a/a2a/a ke!alangan, ke!atian, ke3atatan anggota atau sebarang ke3ederaan lain

terhada/ anak *agaan sa$a $ang berlaku se!asa dala! /er*alanan dan se!asa akti.iti di*alankan, 4, Sa$a !e!beri kebenaran ke/ada /ihak sekolah, atau 1akiln$a !e!beri a/a2a/a ra1atan atau /ertolongan /erubatan ke/ada anak *agaan sa$a,

5ang benar,

, 6
Nama Ibu bapa / waris

'o, Tel (u!ah " Bi!bit

: 888888888888888888888888 : 888888888888888888888888

'o, Tel #e*abat

SEKOLAH KEBANGSAAN ALOR SETAR JALAN LANGGAR, 05460 ALOR SETAR, KEDAH DARUL AMAN.

TEL & FAX : 04-7323 2 E!"#$ : %&&20'4.(()%*+",-+"./0!"#$.1*!

1 MALAYSIA : RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN

(u*,Ka!i : SKAS 40"000"996:47 Tarikh 0094 04 ;-LKA& A< 9444 ,, : 40 S&#T&%B&(

KEM PEMANTAPAN SAHSIAH BAGI PELAJAR-PELAJAR ISLAM TAHUN 6 SEKOLAH-SEKOLAH RENDAH DAERAH KOTA SETAR TAHUN 2013

%eru*uk /erkara di atas, di!aklu!kan baha1a =anak"*agaan tuan"/uan dari , telah di/ilih untuk !en$ertai KEM PEMANTAPAN SAHSIAH BAGI PELAJAR-PELAJAR Tahun

ISLAM TAHUN 6 /ada 03 hingg


0,

0! S&1#&(%&' 2013 2Kh (i) - J*(

#7

berte!/at di P*#&'i A,* -h .&#/ Y n/ K&0 h+ #ihak sekolah akan berusaha seda$a u/a$a untuk !en*aga kesela!atan /ela*ar dan !e!astikan segala /eraturan di/atuhi oleh anak" *agaan tuan"/uan se/an*ang kegiatan ini diadakan de!i !engelakkan /erkara2/erkara $ang tidak diingini dari/ada berlaku, 4, Ke/erluan alatan $ang /erlu diba1a adalah se/erti di la!/iran, 4, Tuan"/uan /erlu !en*e!/ut /ulang anak tuan"/uan /ada hari Ju!aat dan dianggarkan 1aktu tiba !urid di sekolah Kebangsaan Alor Setar /ada *a! 4,00 /etang, 5, Sila ke!balikan borang *a1a/an $ang dila!/irkan,

Sekian teri!a kasih, 3PENDIDIKAN -EMERLANG KEDAH TERBILANG4 Sa$a $ang !enurut /erintah, ,,