You are on page 1of 4

Medina Grad Allahovog Poslanika s.a.w.s.

OD BIZJO APRIL 1, 2010

Malo je gradova na svijetu koji se mogu pohvaliti takvom historijom i vrijednostima kao to je Medina. To je kutak svijeta kojeg je Allah poastio i uinio svetim sa svjetlou koja je iz njeg provrila. To je grad koji ne posjeduje nikakve prirodne atrakcije, ali ipak, svakodnevno, privlai hiljade ljudi da dou u njega. Nalazi se u Saudijskoj Arabiji, okruen pustinjama, ukraen arkim suncem, a poaen Poslanikovim Mesdidom. Pria o svakom dobru je neiscrpna, pa tako i o Medini. Ali njen kamen temeljac je postavio najvredniji ovjek kojeg je Allah stvorio Muhammed s.a.v.s. Istina, Medina je postojala i prije Poslanika Muhammeda s.a.v.s., a tada se zvala Jesrib i bila je mali gradi obinih trgovaca. Meutim, Allah d.. ju je odabrao kao svetost i odredio da bude oslonac njegove vjere. Nakon to je Allah d.. odabrao Muhammeda s.a.v.s. za Poslanika cijelom svijetu, i nakon to mu je naredio da javno poziva ljude ka Istini, murici Mekke su se dogovarali kako da ubiju Poslanika s.a.v.s. i zatru trag istine s kojim je on, poslan. Allah d.. nareuje Svome Poslaniku da uini hidru u Jesrib koji se Poslanikovim dolaskom u njeg prozva Medinetun-Nebijji, ili Medina, to znai Grad Alahovog Poslanika. Pored ovog naziva, Medina ima jo oko 100 drugih imena koja su uglavnom spomenuta u hadisima. Od njenih imena su i: Et-Tajjibeh Ugodna, Prelijepa, TajjibbetuTajjibeh Najljepa Poslanikovim dolaskom u nju, Medina dobiva jedno novo, islamsko lice. Tu je centar Islama, centar Muhadira i Ensarija, centar mudahida. Tu Islam dobiva jedan novi horizont. Medina postaje grad drava Islama. Iz nje izbija svjetlo istine koje se neprekidno bori sa neistinom koja je okruuje. POSEBNE VRIJEDNOSTI MEDINE Ona je grad u kome se nalazi mesdid Poslanika s.a.v.s., u kojem je jedan namaz vredniji 1000 puta od istog namaza na drugom mjestu, osim kod Kabe. Kao to je rekao Poslanik s.a.v.s.: Namaz u ovome mom Mesdidu je vredniji od 1000

namaza na drugom mjestu, osim kod Mesdidul-Harama. (Prenosi Imami Ahmed i drugi, sahih) Ona je grad koji je Allahov Poslanik s.a.v.s. volio i za koji je Allahu inio dovu: Gospodaru na, podari nam bereket u njenim plodovima, podari nam bereket u njoj samoj, podari nam bereket u njenom sa-u, podari nam bereket u njenom rukohvatu. Zaista je Ibrahim Tvoj rob i Tvoj prijatelj i Tvoj Poslanik. A i ja sam tvoj rob i Tvoj Poslanik, on Te je molio za Mekku, a ja Te molim za Medinu onako kako Te on molio za Mekku i jo toliko! (prenosi Muslim) Ona je grad koji je Allah sauvao od kuge i Dedalla do Sudnjeg dana. Kae Poslanik s.a.v.s.: Na vratima Medine su meleci, ne dozvoljavaju da u nju uu kuga i Deddal. (Prenose Buhari i Muslim) Ona je grad u kome, ko umre, zagarantovan mu je efaat Poslanika s.a.v.s.: Nee osaburiti na studeni i vrelini Medine ni jedan pripadnik mog Ummeta, a da mu ja neu biti zagovornik na Sudnjem danu. (prenosi Muslim) Takoer je rekao: Ko moe da umre u Medini, neka umre u njoj, jer u ja biti zagovornik onome ko umre u njoj. (prenosi Imami Ahmed i drugi) Ona je grad iz kojeg se rairilo najvee bogatstvo dunjaluka i ahireta, to je iman (vjera) u Alaha d.. Danas se ta vjera ispovijeda na svakom kraju svijeta. Ona je grad u kome je ivio Poslanik s.a.v.s. sa svojim ashabima. Po njoj su se kretali, potpomagali na dobru, savjetovali, i kako se navodi da ashabi r.a. nisu izlazili iz Medine osim u tri sluaja i to su: radi dihada, radi da'we i radi trgovine. SAVJETI ZA VRIJEME BORAVKA U MEDINI Navest emo neke od stvari na koje se treba posebno obratiti panja za vrijeme boravka u Medini. Prije svega to vie namaza u Poslanikovom Mesdidu, zbog njihove vrijednosti u njemu. Takoer je tu i kabur Poslanika s.a.v.s., Ebu Bekra i Omera r.a. Od sunneta je da se doe do kabura i da se poselame njegovi stanovnici. To je openito pravilo. Dakle nisu dozvoljene nikakve posebne ceremonije koje rade neki ljudi iz neznanja. Nedavno se dogodilo da je jedan sufijski ejh glumio kako se rukovao sa Poslanikom s.a.v.s., drugi se pregibaju, ue ajete i neke dove koje nisu propisane. Sve je ovo od bidata, a ljubav prema Poslaniku s.a.v.s. nikako ne smije biti opravdanje za injenje bidata. vrsto dranje za sunnet Poslanika s.a.v.s. i ne grijeenje u njoj ni na bilo koji nain. Rekao je Poslanik s.a.v.s.: Medina je harem. On je od Ajra do Sevra. Pa ko poini grijeh, ili ga potpomae u haremu, na njemu je Allahovo prokletstvo, prokletstvo meleka i svih ljudi. Na

Sudnjem danu mu se nee primiti ni farz ni nafila. (Buhari i Muslim) Nesvaanje sa ljudima u njoj. Posebna panja se mora posvetiti uvanju ljudskih ivota, njihovih asti i njihove krvi. Posjeta mezarja Bekijje kao i mezara ehida Uhuda, kako je to navedeno u Sunnetu. Razmiljanje o Poslaniku s.a.v.s., njegovom sunnetu, njegovim ashabima, o njihovim stanjima, kao i razmiljanje o stanju dananjih muslimana i o njihovoj sutranjici. Klanjanje u Mesdidu Kuba. Rekao je Poslanik s.a.v.s.: Ko izae (iz kue) da bi doao do ovog Mesdida, (Mesdidu Kubaa), zatim klanja u njemu, ima nagradu kao da je obavio Umru. (Prenosi Imami Ahmed i drugi, sahih) Nesumljivo da su ovo stvari koje njihovog izvrioca pribliavaju Allahu d.. DANANJA MEDINA Pored svih nabrojanih vrijednosti, putujui kroz Medinu, ne moe a da se ne zapazi jo mnotvo drugih stvari. U Medini je i Hendek, zatim brda koja se spominju u hadisima Poslanika s.a.v.s., a koja su, uglavnom ,ostala ista kao to su bila u njegovo vrijeme. Istina, napredak tehnologije i razvoj ovog grada je donio mnoge promjene. U Medini je smjetena i najvea tamparija Kur'ana na svijetu koja tampa Allahovu knjigu na poznate jezike svijeta. Tu su i mnogobrojni svjetski trni centri. Tu je i Islamski univerzitet koji okuplja oko 6000 studenata iz preko 100 zemalja u kojima ive muslimani. Pored ovoga, ono to posebno veseli ljudska srca pri posjeti Medini, svakako su ljudi. Prijatni i gostoljubljivi. Nasmijani i usluni. Ljudi koji su ponosni zbog toga to ive u mjestu u kom je ivio posljednji Poslanik. U posljednjih nekoliko godina, dolaskom satelitskih antena, na alost, ud ljudi se poela mijenjati. Ono to svakako odudara od ukupne slike Medine je to da se nerijetko vide ljudi koji nisu ni kopije istinskih muslimana. Mogu se vidjeti i oni koji su izgubljeni, lutaju u strastima i sl. Ali zar pored ashaba u Medini nisu ivjeli i munafici? Ali zar ovo nije bolest cijelog Ummeta danas? I tako, dok sunce lagano kree na svoj poinak, dok medinska vrelina lagano odlazi u svjeu no, privodimo kraju nau etnju Medinom gradom Poslanika s.a.v.s. Desno od mene je Debelu Din Brdo Dina brdo na kojem je Poslanik s.a.v.s. pozivao dine u Islam, pa se brdo tako prozva, lijevo veliki Fahdov dvorac napravljen po ko zna kojoj cijeni, a u dolini je Medina.

Medina u kojoj danas ivi oko milion dua, ali, nisu to due ashaba. To su due ljudi koji su se zabavili sobom ekajui nekoga da ih povede u ponovnu slavu Islama. ekaju ekajui, to veli jedna arapska poslovica. Ali jutro je blizu. Sunce je ve zalo i blii se novi dan. Koliko smo se za njega pripremili ?