You are on page 1of 3

c (Cng ha Ln bang c) c bt n t nc c nhu m du }ch tu

nhn no tng. Hon na. ng bay t Anh sang c kh thun tn (m ngy c


hon 20 chuyn bay thng t c t sn bay London). nhng do chnh khn
cho c thu ht kh nhu khch du }ch.
Nc c tu ho v nhng thnh pho }ch su, cc th} trn c, nhng cu chuyn co
tch v u , nhng ngon n phu tuyt trang, khu ngh mt bn b bn, cng
vn quoc ga v khu bo ton thn nhn.
Cc th} trn c mac d b} ph huy t th chn tranh th g th ha, nhng hn
ang c phuc ho hon ton. Nhac t nc c, ng ta khng th khng n t
ba c v h Thng M (Oktoberfest) - c to chc vo ma thu hng nam
ta thnh pho Munch. Ng ta cng thng go y h ba c, h n
nht th g, thu ht hng tru ng tham du m nam.
Thng tin sn bay, hng hng khng, gi v my bay i c
Hn o c c 98 sn bay v trong c 5 sn bay n nht:
- Sn bay Ouoc t Frankfurt
- Sn bay Franz |osef Strauss (Munch)
- Sn bay Dussedorf
- Sn bay Tege (Bern)
- Sn bay Fuhsbuette (Hamburg)
Xem thm: V my bay Sngapore, v my bay Anh
Ta Vt Nam c 2 sn bay quoc t N B (H N) v Tn Son Nht (TP HCM)
phuc vu ng bay ga Vt Nam v c. Cc hng hng khng kha thc chang
bay ny gom c: Chna Southern Arnes, Oatar Arways, Vetnam Arnes, Aerofot
Russan, Tha Arways, Emrates...
im du lch ti c
Trung tm van ha cua c Bern, v cc bo tng, nh ht n. Du khch s
khng th cng a su hp dan cua cc nh sch, cua hng, cc khu mua sam.
Bern cng mt kho tng kn trc: cc ta nh }ch su c phuc ho nh can h
Nh Corbuser hay Hansaverte v tht k t 50 kn trc s no tng th g. Th
g v m s ng v cabarets, qun bar hay yn tnh v cc qun cafe co n.
! "#$ %&$ ' () *'# +,
c (Cng ha Ln bang c) c bt n t nc c nhu m du }ch tu
nhn no tng. Hon na. ng bay t Anh sang c kh thun tn (m ngy c
hon 20 chuyn bay thng t c t sn bay London). nhng do chnh khn
cho c thu ht kh nhu khch du }ch.
Nc c tu ho v nhng thnh pho }ch su, cc th} trn c, nhng cu chuyn co
tch v u , nhng ngon n phu tuyt trang, khu ngh mt bn b bn, cng
vn quoc ga v khu bo ton thn nhn.
Cc th} trn c mac d b} ph huy t th chn tranh th g th ha, nhng hn
ang c phuc ho hon ton. Nhac t nc c, ng ta khng th khng n t
ba c v h Thng M (Oktoberfest) - c to chc vo ma thu hng nam
ta thnh pho Munch. Ng ta cng thng go y h ba c, h n
nht th g, thu ht hng tru ng tham du m nam.
Thng tn sn bay, hng hng khng, g v my bay n c
Hn o c c 98 sn bay v trong c 5 sn bay n nht:
- Sn bay Ouoc t Frankfurt
- Sn bay Franz |osef Strauss (Munch)
- Sn bay Dussedorf
- Sn bay Tege (Bern)
- Sn bay Fuhsbuette (Hamburg)
Ta Vt Nam c 2 sn bay quoc t N B (H N) v Tn Son Nht (TP HCM)
phuc vu ng bay ga Vt Nam v c. Cc hng hng khng kha thc chang
bay ny gom c: Chna Southern Arnes, Oatar Arways, Vetnam Arnes, Aerofot
Russan, Tha Arways, Emrates...
im du lch ti c
Trung tm van ha cua c Bern, v cc bo tng, nh ht n. Du khch s
khng th cng a su hp dan cua cc nh sch, cua hng, cc khu mua sam.
Bern cng mt kho tng kn trc: cc ta nh }ch su c phuc ho nh can h
Nh Corbuser hay Hansaverte v tht k t 50 kn trc s no tng th g. Th
g v m s ng v cabarets, qun bar hay yn tnh v cc qun cafe co n.
Hamburg thnh pho cng co a - trung tm thong ma cua mn Bac nc c,
thu cua th thao. Bao quanh ho nc Aters nhng khch san sang trong, cc
qun cafe, cc khu bt thu. ac bt, no y c khu pho n o Reeperbahn no
tng, mt trong nhng khu pho n o n nht chu Au.
Frankfurt thnh pho u t cho ngnh ngh thut nhu hon bt ky thnh pho
chu Au no khc. Du khch s tm thy o y nhng buo trn m v bu dn
ngh thut tuyt v. Buo to ta Frankfurt s thng c cc m trnh dn cua
nhng ngh s nhac |azz n t khap no trn th g. Sau th chn th ha v vu
nh bom ph huy gn mt nua thnh pho, Frankfurt c phuc ho ton b.
Hn nay, thnh pho c ta nh choc tr v ng chn tr ngoan muc nht nc
c.
Stuttgart c bao quanh bo rng v vn nho n nht nc c. Gn ha phn ba
thnh pho cng vn, vn v rng cy. Stuttgart hn nay trung tm cng
nghp n, no tp trung cc tp on nh Mercedes Benz v Porsche. Stuttgart
cng trung tm n v van ha v cc nh ht n, cc h v bo tng }ch su.

- . /0i
Co so 1 : So 324 Pho Hu, Ha B Trng, H N.
Co so 21: So 181 Nguyn Long Bng, ong a, H N
Te : (+04) 35 33 5558 - Fax: (+04) 35 33 5403
Mobe : 0912.888.49
ebste: http:www.abay.vn
Ema : contactabay.vn