You are on page 1of 3

V MY BAY I MALAYSIA Malaysia l mt trong nhng quc gia giu truy n thng ! "a !

#n h$a nh%t &hu !'c (ng )am * +u &h,ch c$ th- ".t !/ m,y 0ay "i Malaysia "- c$ c1 hi h2a m3nh !o &h(ng gian !#n h$a "a mu s4c c5ng s' th6n t3nh7 hi8u &h,ch c9a ng:;i <6n 0=n >?* Ngun gc ca tn Malaysia @A MBlayu ":Cc cho l >u%t Dh,t tA @amil tA Malai ! E nghFa ur GnHiI ! Gthnh Dh7 "%tI7 t:1ng ?ng* @huJt ng ny sau "$ ":Cc sK <Lng nh: l tMn c9a MBlayu quc Anh 7 tNn tOi gia th8 &P th? Q ! th? RS trMn "=o Sumatra * Malaya<!iDa l tA ":Cc sK <Lng 0Ti c,c th:1ng nh6n Un cV >:a &hi " cJD "8n 0,n "=o MW Lai * Sau n#m RXYZ "on th,m hi-m c9a (ng trong [h6u Oi +:1ng 7 hoa \h,D ]ulBs +umont <^_r!illB Dh,t minh ra c,c "i u &ho=n Malaysia7 MicronBsia ! MBlanBsia 7 Dh6n 0i`t c,c n n !#n h$a @h,i B3nh +:1ng ! c,c nh$m "=o tA thuJt ng hi`n tOi \olynBsia* )#m RXSR7 (ng " >u%t c,c "i u &ho=n cho Soci/t/ <B a/ograDhiB * +umont <^_r!illB m( t= Malaysia l Gmt &hu !'c th:;ng ":Cc gbi l (ng UnI* )#m RXcd7 c,c nh <6n tc hbc ti8ng Anh aBorgB SamuBl ein<sor farl 7 !i8t trong @OD chg c9a quhn "=o Un ! (ng 7 " >u%t ".t tMn cho c,c h2n "=o c9a &hu !'c (ng )am [h6u nh: MBlayunBsia ho.c In<unBsia )#m RicQ7 LiMn 0ang Malaya "W ":Cc &hai 0,o l mt liMn 0ang "c lJD c9a c,c 0ang Malay trMn 0,n "=o MW Lai* [,i tMn GMalaysiaI "W ":Cc th(ng qua !o n#m RiZS &hi c,c quc gia hi`n c$ c9a LiMn 0ang Malaya7 cng !ji SingaDorB7 B4c BornBo ! Saraka& h3nh thnh mt liMn 0ang mji7 !ji GsiI ":Cc thMm !o Malaya trong <anh <' c9a 0a quc gia tham gia* @r:jc "$7 tMn gbi chgnh n$ "W ":Cc <5ng "- chl ton 0 quhn "=o Malay* [,c chgnh trm gia T \hiliDDinBs <' tgnh "Vi tMn n:jc c9a hb GMalaysiaI tr:jc &hi "%t n:jc hi`n "Oi l%y tMn* Vo th;i "i-m liMn 0ang7 c,c tMn &h,c "W ":Cc >Bm >/tn trong s hb l Lang&asu&a 7 sau &hi !:1ng quc lmch sK nom T Dhhn trMn c9a 0,n "=o MW Lai trong R thiMn niMn &P [f* pBm thMmn V/ m,y 0ay "i ?c7 !/ m,y 0ay "i Italia7 !/ m,y 0ay "i i Loan7 !/ m,y 0ay "i @6y Ban )ha7 !/ m,y 0ay "i @hLy SF7 !/ m,y 0ay "i Malaysia7 !/ m,y 0ay "i SingaDorB7 !/ m,y 0ay "i Lon<on7 !/ m,y 0ay "i BBrlin Lich s Bong ch?ng sng c9a con ng:;i hi`n "Oi tOi Malaysia ngy trT lOi qd*ddd n#m* )hng c: <6n "hu tiMn ":Cc cho l )Bgritos* @h:1ng nh6n ! ng:;i "mnh c: tA Un ! @rung ruc "8n sjm nh%t l !o th8 &P R7 thnh lJD c=ng th:1ng mOi ! thm tr%n !Bn 0i-n trong th? Y ! th? S th8 &P* S' hi`n <i`n c9a hb <sn "8n =nh h:Tng mOnh mt c9a Un ! @rung ruc ! c,c n n !#n h$a "ma Dh:1ng ! ng:;i <6n

0,n "=o MW Lai th(ng qua c,c t(n gi,o c9a Un gi,o ! \hJt gi,o* ti8ng \hOn ch !i8t >u%t hi`n sjm nh%t l !o th8 &P th? q ho.c th? c* V:1ng quc Lang&asu&a n=y sinh >ung quanh th8 &P th? Y trong &hu !'c Dhga 04c c9a 0,n "=o MW Lai7 &/o <i cho "8n &ho=ng th8 &P Rc* aia th8 &P Q ! RS7 Dhhn ljn 0,n "=o Malay mi n )am l mt Dhhn c9a hng h=i Sri!iuaya * Sau s' sLD "V c9a Sri!iuaya7 c,c MauaDahit "8 ch8 "W =nh h:Tng "8n hhu h8t 0,n "=o Malaysia ! quhn "=o Malay* vNi gi,o 04t "hu lan rng trong ng:;i MW Lai !o th8 &P Rq* @rong nhng n#m "hu th8 &P Rc7 \aramBskara 7 mt hong tK c9a c'u "8 ch8 Sri!iuayan7 thnh lJD V:1ng quc vNi gi,o Malacca 7 th:;ng ":Cc coi l nh n:jc "c lJD "hu tiMn trong &hu !'c 0,n "=o* Malacca l mt trung t6m th:1ng mOi quan trbng trong th;i gian ny7 thu hHt th:1ng mOi tA &h4D n1i trMn &hu !'c* )#m RcRR Malacca 0m chinh DhLc 0Ti BN o )ha7 sau "$ n$ "W ":Cc th'c hi`n 0Ti v Lan n#m RZqR* )#m RQXZ c,c 8 quc Anh thi8t lJD mt s' hi`n <i`n tOi Malaya7 &hi ruc !:1ng wB<ah thuM \Bnang ng:;i Anh [(ng ty (ng Un * Anh ":Cc thnh Dh SingaDorB !o n#m RXRi7 ! n#m RXYq n4m quy n &i-m so,t Malacca sau vi`D :jc Anhxv Lan * BTi RXYZ ng:;i Anh &i-m so,t tr'c ti8D \Bnang7 Malacca7 SingaDorB7 ! "=o La0uan 7 m hb thnh lJD nh: l thuc "ma c9a !:1ng mi`n c9a Straits SBttlBmBnts * 8n th8 &P Yd7 c,c 0ang\ahang 7 SBlangor 7 \Bra& 7 ! )BgBri SBm0ilan 7 ":Cc 0i8t "8n !ji nhau nh: LiMn 0ang MW Lai* )#m 0ang c2n lOi trMn 0,n "=o7 ":Cc gbi l MW Lai voa Malay &h(ng LiMn minh 7 trong &hi &h(ng tr'c ti8D <:ji s' cai trm c9a Anh7 cyng ch%D nhJn c,c c !%n Anh T "hu th8 &P Yd* \h,t tri-n trMn 0,n "=o ! BornBo n$i chung "W ":Cc t,ch 0i`t "8n th8 &P Ri* +:ji s' cai trm c9a Anh nhJD c: c9a @rung ruc ! Un "- DhLc !L nh: ng:;i lao "ng ":Cc &huy8n &hgch* [,c &hu !'c m 06y gi; l Sa0ah "8n <:ji s' &i-m so,t c9a Anh nh: B4c BornBo &hi c= ruc !:1ng BrunBi ! ruc !:1ng Sulu chuy-n quy n lWnh thV c9a m3nh sT hu 7 gia n#m RXQQ ! n#m RXQX* )#m RXqY7 Saraka& "W ":Cc nh:Cng lOi c9a ruc !:1ng BrunBi "- ]amBs Broo&B 7 c$ &8 cai trm nh: zauahs tr4ng h1n "c lJD !:1ng quc "8n n#m RiqZ7 &hi n$ trT thnh mt thuc "ma c9a @h,i* @rong cuc chi8n tranh th8 giji th? hai qu6n "i )hJt B=n >6m l:Cc ! chi8m "$ng Malaya 7 B4c BornBo7 Saraka& 7 ! SingaDorB trong h1n 0a n#m* @rong th;i gian ny7 c#ng th{ng s4c tc "W ":Cc n6ng lMn ! ch9 nghFa <6n tc ljn* h| trC DhV 0i8n cho "c lJD t#ng lMn sau &hi Malaya "W ":Cc chinh DhLc 0Ti l'c l:Cng Nng Minh* &8 hoOch hJu chi8n c9a Anh nhom thng nh%t qu=n lE c9a Malaya <:ji mt thuc "ma <uy nh%t ":Cc gbi l MW Lai c(ng "on "W g.D Dh=i s' Dh=n "i mOnh mt tA ng:;i Malay 7 ng:;i Dh=n "i s' suy y8u c9a c,c nh cai trm Malay ! !i`c trao quy n c(ng <6n cho ng:;i @rung ruc * L LiMn minh Malaya7 ":Cc thnh lJD !o n#m RiqZ ! 0ao gNm t%t c= c,c ti Anh tOi 0,n "=o MW Lai !ji ngoOi l` c9a SingaDorB7 "W nhanh ch$ng h2a tan ! thay th8 0ong LiMn 0ang Malaya 7 gi lOi quy n t' ch9 c9a c,c nh cai trm c,c 0ang Malay <:ji s' 0=o h c9a Anh* @rong th;i gian ny7 qu6n nVi <Jy ch9 y8u l @rung ruc <:ji s' lWnh "Oo c9a =ng cng s=n Malaya "W tung ra c,c <u &gch nhom "}y l'c l:Cng Anh &h~i Malaya* @Oi Vi`t )am7 A0ay l "Oi lE !/ m,y 0ay c9a r%t nhi u hWng 0ay tMn tuVi trong n:jc cyng nh: trMn th8 giji chuyMn cung c%D !/ m,y 0ay "i Malaysia gi, r nh%t7 hCD lE nh%t* BOn chn th(ng tin7 0On mun t3m !/ gi, r nh%t7 0On muNn t3m th;i gian

0ay hCD lE nh%t7 whang V:Cng lu(n sn l2ng giHD " 0On 0ong t%t c= s' nhi`t t6m ! tr,ch nhi`m* V3 s' hi l2ng c9a 0On l th:jc "o tt nh%t s' thnh c(ng c9a chHng t(i* vWy liMn lOc ! "8n !ji A0ay VP H Ni [1 sT R n S SYq \h vu87 vai B @r:ng7 v )i* [1 sT YRn S RXR )guyn L:1ng Bong7 ng a7 v )i @Bl n dq Sc SS cccX a>n dq Sc SS cqdS Mo0ilB n diRY*XXX*Qqi eB0sitBn httDnkkk*a0ay*!n fmail n contacta0ay*!n VP TP H Ch Minh [1 sT Sn YY @r whHc7 \h:;ng Y7 ruJn @6n B3nh7 @D*v[M* [1 sT qn Yd )guyn [: @rinh7 ruJn R7 @D vN [hg Minh @Bl n dX Sc qQ RRYY a>n dX SX qX QRZd Mo0ilB n diRY*XXX*QqQ eB0sitBn httDnkkk*a0ay*!n fmail n contacta0ay*!n