You are on page 1of 224

A Tvol-Keleti Mesterek tantsa

A TVOL-KELETI MESTEREK TANTSA

ELSZ Most, hogy A Tvol-Keleti Mesterek Tantsa a k ! ns"gnek #e les! $%tatva, el&!&leg $on'ani akaro$, hogy ()*+-#en r"s!vette$ a Tvol-Keleten egy vi!sgl, e-.e'/i,#an0 Tart,!ko's%nk alatt a!ok#an a! ors!gok#an, - hro$ "s 1"l "vig, - "rintke!"s#e ker2lt2nk a 3i$al4a hegys"g nagy $estereivel, akik nek2nk segtettek a 1el4egy!"sek le1or'tsval, a$i a vi!sglat%nkat 4elent&s $"rt"k#en $egk nnye##tette0 Megenge't"k nek2nk, hogy $in'enna.i "let2ket nagyon k !elr&l $eg1igyel42k, a!!al k".esek volt%nk $%nk#an ltni a nagy T rv"nyt, 5gy ahogyan &k a!t #etart4k0 A $esterekn"l s!er!ett "l$"nyeinkr&l k"s!tett 4egy!etek "s k"!iratok $in' $eg$ara'tak0 Akkor "n a vilgot $"g ne$ tartotta$ "rettnek erre a! 2!enetre0 62ggetlen tag4a volta$ a! e-.e'/i,nak "s /sak k"s&## ho!ta$ nyilvnossgra a 4egy!etei$et A Tvol-Keleti Mesterek /$e alatt, $ik !#en a! olvas,ra hagyta$, hogy a!ok tantsnak iga!sgt el1oga'4a vagy $egvesse0 E! a k nyv a! e-.e'/i,nk ta.as!talatait a'4a el& a Mesterekkel ka./solat#an a Tvol-Keleten "s tartal$a!!a a!ok le/k"it, $elyeket a! & enge'"ly2kkel gyorsrssal 1el4egye!t2nk0 A Mesterek el1oga'4k, hogy 7%''ha $%tat4a a! %tat a 6"ny 1el", 'e vilgosan a! el&t"r#e helye!ik, hogy Kris!t%s a 6"ny, vagy ink## a! nt%'at egy lla.ota, a$ire $in'annyian t reks!2nk, - %gyanis a Kris!t%s-t%'atra0 7A89: T0 S;AL:8<=

A kia', 4egy!ete> 7air' T0 S.al'ing *? "ves kor#an, (*?@ $r/i%s ()-n elh%nyt Te$.e#en AAri!ona BSA0C0

ELS RSZ

ELS 6EDEZET <a.4aink#an annyi k nyvet nyo$nak lelki 'olgokr,l "s $in'en2tt olyan egy "#re'"st "s k%tatst lehet "s!re venni a! iga!sg %tn, a vilg nagy $estereir&l, hogy k"nys!ertve "r!e$ $aga$, a Tvol-Keleti Mesterekn"l s!er!ett ta.as!talatai$at egy k nyv#e 1oglalni0 Ennek a $%nknak egyltaln ne$ a! a /"l4a, hogy egy 54 tant vagy vallst ter4ess!en el0 En /sak egy ss!e1oglalst akarok a'ni a Mesterekn"l s!er!ett ta.as!talatainkr,l, a$i#en igyeke!ni 1ogok a tants%kat ala.o!, nagy iga!sgokat el&a'ni0 E!eknek a k !le$"nyeknek a .ontossgt #e#i!onytani, $a4'ne$ %gyanannyi i'&#e ker2lne $int a$ennyire s!2ks"g volt, hogy a $%nknkat elv"ge!!2k, $ert e!ek a Mesterek egy nagy ter2leten vannak els!,rva "s a $i $eta1i!ikai k%tats%nk 8n'ia Ti#et, Kna "s ;er!sia egy nagy r"s!"re ter4e't ki0 A trsasg%nk ti!enegy gyakorlatilag, t%'o$nyosan 4,l kik".!ett 1"r1iak#,l llt0 A! "let2nk nagy r"s!"t k%tatsnak s!entelt2k0 Megs!okt%k /sak a!t elhinni $int val,sg, a$i tel4esen #e lett #i!onytva "s soha ne$ 1oga't%nk el se$$it $agt,l "rtet&'&nek0 Fgy $ent2nk o'a $int k"telke'&k "s tel4esen $eggy&!&'ve t"rt2nk viss!a, olyannyira, hogy a /so.ort%nk hro$ tag4a viss!a$ent a!!al a! elhatro!ssal, hogy ott $ara'nak, a''ig $g k".esek les!nek %gyana!okat a 'olgokat v"ghe!vinni "s 5gy "lni $int e!ek a Mesterek a $ina. "lnek0 A neveket t%'va "s akarva $egvlt,!tatta$, $ivel a!ok akik oly nagy $"rt"k#en segtettek nek2nk a $%nknk#an, $in'ig arra k"rt"k #enn2nket, hogyha a! e-.e'/i, e$l"kiratait kia'ni s!n'"ko!nnk0 E!ek#en a k !le$"nyek#en se$$i $st ne$ 1ogok el#es!"lni, $int /s%.n a t"nyeket, 5gy ahogyan a!ok t rt"ntek "s igyeks!e$ a!oknak a! e$#ereknek a s!avait "s ki1e4e!"seit has!nlni akikkel tallko!ta$ "s akikkel e!en a! e-.e'/i,n na.-na. %tn ka./solat#an volta$0 Miel&tt elke!'t2k a $%nkt, $egegye!t2nk vel2k a##an, hogy $in'ent a$inek tan5i les!2nk, el&s! r el1oga'4%k $int t"ny, "s ne$ k"r2nk $agyar!atot $iel&tt $"lye##en #ele$er2lt2nk a $%nk#a, $eghallgatt%k le/k"iket, vel2k "lt2nk "s $in'enna.i "let2ket $eg1igyelt2k0 Ks"rhett2k e!eket a Mestereket, $egos!thatt%k vel2k a! "let2ket "s sa4t s!e$einkkel $eggy&!&'hett2nk0 Meg volt enge've nek2nk vel2k egy2tt lenni a$e''ig /sak akart%nk, #r$ilyen k"r'"st 1eltenni, olyan $"lyen #ele$er2lni $in'en#e a$it ltt%nk, a$ennyire /sak kvnt%k, sa4t k vetke!tet"seinket kivonhatt%k, hogy vala$i ere'$"nyt el"r42nk "s v"g2l a!t a$it lt%nk el1oga'4%k vagy /salsnak $in&sts2k, as!erint ahogyan $i a!t 4,nak ltt%k0 Egyetlen egys!er se .r,#lko!tak a v"le$"nyeinket vala$ilyen $,'on #e1olysolniG 1olyton a! el&t"ren llt a! a gon'olat, hogy &k ne$ kvn4k, hogy $i elhinn"nk vala$it, a$ir&l ne$ vagy%nk tel4esen $eggy&!&'ve0 A!"rt, a! olvas,k el" akaro$ tenni e!eket a! eseteket "s $egk"rni, hogy sa4t #elts%k s!erint el1oga'4k vagy el%tastsk0 K r2l#el2l k"t "vig volt%nk 8n'i#an, a!alatt a! i'& alatt s!oks s!erint a ren's!eres k%tat, $%nkval 1oglalko!t%nk, $ikor a $esterrel tallko!ta$ akinek itt E$il les! a neve0 Mikor egy !#en a! %t/n 4rta$ a vros#an, ahol tart,!ko't%nk, egy n".t $eg 1elhvta a 1igyel$e$et0 Ltta$, hogy a! "r'ekl&'"s k !e.e, e##en a! ors!g#an olyan sokat lthat, #Hv"s!ek vagy 1akrok egyike volt0 Mg ott llta$, egy i'&se## 1"r1it vette$ "s!re, aki ne$ ahho! a kas!th o! tart,!ott $int a k r2lll,k0 9$ n"!ett "s k"r'e!te, hogy $r r"g,ta vagyok-e 8n'i#an0 K r2l#el2l k"t "ve vlas!olta$0 AngolI k"r'e!te0 <e$, A$erikai vlas!olta$0 Jso'lko!ta$ ott tallko!ni valakivel aki angol%l #es!"l, 1elkeltette a kvn/sisgo$at "s $egk"r'e!te$ t&le $it gon'ol a! el&a'sr,l0 Kgy vlas!olt> 8n'i#an e! olyan gyakori0 E!eket a! e$#ereket 1akroknak, #Hv"s!eknek "s hi.noti!l,knak neve!ik0 Dogosan viselik e!eket a neveket, 'e $in'e!ek $ g tt egy $"ly s!elle$i 4elent&s"g re4lik, a$it /sak kevesen k".esek 1elis$erni "s k"ts"g kv2l valaha vala$i 4, 1og ere'ni #el&le0 E! $ost ne$ $s $int egy rny"ka annak a$i#&l s!2letett0 Sok $agyar!at lett a'va e!ekr&l a $%tatvnyokr,l, 'e a!ok akik gon'ol4k, hogy egy $agyar!atot talltak, 5gy lts!ik, hogy $"g soha ne$ hatoltak t a val,'i 4elent&s"g"ig, $ert hogy egy iga!sgon ala.s!ik a! #i!tos0

8tt elvlt%nk, %tna a k vetke!& n"gy h,na.#an /sak ritkn ltta$0 A!tn egy neh"!s"g a','ott a$i nagy kelle$etlens"get oko!ott nek2nk0 <"hny na..al k"s&## tallko!ta$ E$illel0 Megk"r'e!te t&le$ $i a #a4o$, "s #es!"lni ke!'ett a 'ologr,l, a$i #enn2nket 1oglalko!tatott0 E! nagyon el/so'lko!tatott enge$, $ert #i!tos volta$ a##an, hogy a /so.ort%nk#,l senki ne$ #es!"lt a neh"!s"gr&l k r2nk n kv2l0 Llyannyira 4rtasnak $%tatko!ott a! 2gy#en, hogy "re!te$, hogy ne$ rtana nyltan $eg#es!"lni vele a hely!etet0 $on'ta, hogy van egy #i!onyos #eltsa a! 2gy#e "s $eg.r,#l4a tis!t!ni a 'olgot0 <"hny na..al k"s&## $egol','ott a 'olog, ne$ volt tov## neh"!s"g0 Jso'lko!t%nk e!en, 'e ha$arosan ne$ gon'olt%nk tov## r "s el1ele4tett2k a! esetet0 Ms neh"!s"gek a','tak "s "n $egs!okta$, hogy E$ilhe! $egyek hogy a!okat vele $eg#es!"l4e$0 A neh"!s"gek lthat,an eltHntek $ihelyt a!okr,l &vele #es!"lte$0 A trsai$ is tallko!tak E$illel, 'e "n keveset #es!"lte$ vel2k &r,la0 A##an a! i'&#en k2l n# !& k nyvet olvasta$ a 3in'% vallsr,l, a$elyeket E$il kivlas!tott neke$ "s $eg volta$ gy&!&'ve arr,l, hogy & annak a vallsnak egy hve volt0 6el"#re't a kvn/si sgo$ "s na.r,l na.ra 4o##an "r'ekl&'te$0 Egy vasrna. '"l%tn E$il "s "n egy2tt s"tlt%nk a $e!&n, $ikor 1elhvta a 1igyel$e$et egy 1e42nk 1 l tt re.2l& gala$#raG a!t $on'ta, hogy a $a'r &t keresi0 E$il $egllt $o!'%latlan%l, a $a'r n"hny $so'.er/ %tn a kiny54tott kar4ra s!llt0 E$il $on'ta, hogy a gala$# egy 2!enetet ho!ott a testv"r"t&l "s!akon0 is nyilvnval,an egy tant,, aki a!on#an $"g ne$ hala't el o'ig, hogy k".es lenne k !le$"nyeket k !vetlen $,'on tvinni, teht e!t a! es!k !t has!nlta0 K"s&## "s!revett2k, hogy Mesterek k".esek k !vetlen2l ka./solatot l"treho!ni egy$ssal gon'olat tvitellel, vagy ahogyan $i a!t neve!t2k, egy er&vel a$i sokkal 1ino$a## $int villa$os ra$ vagy r'i,0 Akkor ke!'te$ k"r'"seket 1eltenni, E$il $eg$%tatta neke$, hogy k".es a $a'arakat $agho! hvni, %t4%kat $egvlt,!tatni, hogy a virgok "s a 1k o'a #,lintottak neki, hogy va' llatok 1"lele$ n"lk2l o'a4 nnek ho!!0 Egys!er s!"tvlas!tott k"t saklt, a$elyek egy .r"'%l e4tett kis llat tete$""rt vereke'tek0 Mikor $egk !eltette &ket, a##ahagytk a vereke'"st "s 1e42ket tel4es #i!alo$$al E$il kiny54tott ke!"#e tett"k, a!tn ny%go'tan 1olytattk a lako$t0 A! egyik llatot a ke!e$#e is a'ta, $a4' $eg$agyar!ta> <e$ a halan', n, a! n a$it lthat%nk, k".es e!eket a 'olgokat tenni0 E! egy val,'i##, $"lye## n0 E! a! a$it te $int 8sten is$ers!, a! 8sten #enne$, 8sten a Min'enhat,, aki ltala$ $int /satorna ilyen 'olgokra k".es0 Maga$#,l, a halan', n#&l ne$ t%'ok se$$it se tenni0 Jsak $ikor a k2ls& nt tel4esen 1ela'o$ "s a val,'it, a! E< MA=NLK-ot hagyo$ #es!"lni "s /seleke'ni "s a! 8sten nagy s!eretet"t hagyo$ ltala$ $Hk 'ni, /sak akkor t%'o$ a 'olgokat v"g#evinni a$iket ltala$ lttl $egtenni0 Mikor a! 8sten s!eretet"t ltala' enge'e' ra$lani $in'en 'olog 1el", akkor ne$ les! se$$i a$i 1"l t&le', "s ne$ t rt"nhet se$$i #a4 vele'0 A##an a! i'&#en E$il $in'en na. oktatott enge$0 A! volt a s!oksa, hogy hirtelen $eg4elent a s!o#$#an, $"g akkor is ha a! a4t,t 1oko!ott 1igyele$$el #e!rta$ $iel&tt le1ek2'te$0 Eleinte !avart tets!"s s!erinti $eg4elen"se a s!o#$#an, 'e ha$arosan #eltta$, hogy & $agt,l "rtet&'&en 1elt"tele!i, hogy "n e!t $eg"rtette$0 Megs!okta$ a $,'s!er"t "s nyitva hagyta$ a! a4t,t, 5gy hogy a sa4t tets!"se s!erint 4 hetett "s $ehetett0 E! a #i!alo$ lthat,an kiel"gtette0 En a##an a! i'&#en $"g ne$ "rtette$ $eg $in'ent a$it tantott, "s ne$ t%'ta$ tel4esen el1oga'niG ne$ is volta$ k".es tel4esen hinni neki, $in'annak ellen"re, a$it a keleti tart,!ko'so$ 1olya$n ltta$0 Evekre volt s!2ks"g gon'olko'ni, hogy $ega'4a neke$ a 1ogal$at e!en e$#erek "let"nek $"ly s!elle$i 4elent&s"g"r&l0 k egy t k"letes gyer$eki egys!erHs"ggel v"g!ik $%nk4%kat an"lk2l, hogy nagy hHh,t /sinl4anak #el&le0 T%'4k, hogy a s!eretet hatal$a a! & v"'el$2k "s e!t a! er&t olyannyira .ol4k, hogy a! eg"s! ter$"s!et s!ereti &ket "s #art4nak tekinti0 Kgy,k vagy $s raga'o!, llatok e!reket lnek $eg a k ! ns"ges n".#&l e##en a! ors!g#an, 'e e!ek a Mesterek annyira ki1e4les!tett"k n$ag%k#an a s!eretet hatal$t, hogy kgy,k "s va' llatok ne$ #nt4k &ket0 <"ha a legsHrH## '!s%ngel#en "lnek "s gyakran letes!ik a test2ket egy 1al% el",

hogy a!t $egv"'4"k a va' llatok ellen "s se$$i #a4 ne$ t rt"nik se vel2k, se a 1al%val0 S!2ks"g eset"n a v!en s"tlnak, tH! n t $ennek ts!llnak a lthatatlanon "s sok $s 'olgot tes!nek a$it $i /so'nak s!ok%nk $in&steni, a$elyeket /sak egy olyan e$#er k".es v"g#evinni akir&l $i 1elt"tele!!2k, hogy & ter$"s!et 1 l tti er&kkel ren'elke!ik0 0Egy 1eltHn& hasonlat van <!reti D"!%s "s e!en Mesterek "lete k ! tt, 5gy $int &k a!t a $in'enna.i "let2k#en #i!onyt4k0 A! e$#er lehetetlennek tekinti, hogy a! "lets!2ks"glet"t k !vetlen a vilgegyete$#&l lssa el, hogy a hallt legy&!!e, "s a k2l n# !& 5gyneve!ett /so'kat tegye a$elyeket D"!%s tett, $ikor a 1 l' n 4rt0 A Mesterek #e#i!onyt4k, hogy $in'e!ek a 'olgok a $in'enna.i "let2kh ! tart,!nak0 k $in'ent, a$i a $in'enna.i "let2kh ! s!2ks"ges, k !vetlen a! egyete$es#&l s!ere!nek #e, 5gy ele'elt, $int r%ht vagy ."n!t0 A hallt olyannyira legy&!t"k, hogy sokan k !2l2k t ## $int ts!! "ve a 1 l' n "lnek, a$it a 4egy!eteik $eg/1olhatatlan%l ki$%tatnak0 E!ek a Mesterek 8n'i#an vis!onylag kev"sen vannak "s $in'en $s valls nyilvnval,an a! & tants%k ha4tsai0 A l"ts!$%k annyira korlto!ott, hogy #elt4k, hogy /sak kevesen $ehetnek ho!!4%k, &k a!on#an a lthatatlan#an egy $a4'ne$ hatrtalan l"ts!$5 e$#ert el"rhetnek "s a! "let2k legnagyo## r"s!"t annak s!entelik, hogy a lthatatlan#,l ny54t4k a segt& ke!et $in'a!ok 1el" akik ha4lan',k #e1oga'ni a tants%kat0 E$il tantsai k".e!t"k annak a $%nknak a! ala.4t a$it $i "vekkel k"s&## a har$a'ik e-.e'/i,nk alkal$val e!ek#en a! ors!gok#an $ag%nkra vllalt%nk, annak 1olya$n, hro$ "s 1"l "vig $egs!akts n"lk2l eg"s! 8n'i#an, Ti#et#en, Kn#an "s ;er!si#an a Mesterekkel "lt2nk, vel2k %ta!t%nk "s $in'enna.i "let2ket $eg1igyelt2k0

MOSL:8K 6EDEZET A /so.ort%nk a $eta1i!ikai k%tats%nknak s!nt har$a'ik e-.e'/i,nk ke!'et"n Potal#an, egy kis 1al%#an 4 tt ss!e, 8n'ia egy 1"lrees& r"s!"#en0 En $egrta$ E$ilnek, hogy 4 v2nk, 'e se a! %ta!s%nk /"l4t se a!t, hogy hnyan 4 v2nk ne$ e$ltette$0 <agy $egle.et"s2nkre ltt%k, hogy $in'en tekintet#en el&k"s!2leteket tettek a! eg"s! trsasg r"s!"re "s hogy E$il "s trsai tel4esen tis!t#an voltak a terv2nkr&l0 E$il, $ialatt :"l-8n'i#an volt%nk 1ontos s!olglatokat #i!tostott nek2nk, 'e a!ok a s!olglatok a$iket ett&l a! i'&t&l 1ogva ny54tott, $in'en lerst 1el2l$5lt0 neki "s a!oknak a nagys!erH e$#ereknek, akikkel tallko!t%nk, t%la4'onto$ a vllalko!s%nk tel4es siker"t0 ()*+ 'e/e$#er PP-"n, k"s& '"l%tn "rke!t2nk Potal#a, a 1al%#a, ahonnan a! e-.e'/i,nk in'%lt "s elhatro!t%k, hogy kar/sony na.4n korn reggel ke!'42k a! e-.e'/i,t, a$elyik a legk2l n se## lett a! eg"s! "let2nk#en0 Soha ne$ 1ogo$ el1ele4teni a r vi' #es!"'et a$elyet E$il ho!!nk int"!ett0 E!eket a s!avakat 1oly"kony angol nyelven e4tette ki, ha#r ne$ hivatko!hatott angol nevel"sre "s soha ne$ hagyta el a Tvol-Keletet0 Kgy ke!'te> Kar/sony ha4nala van0 Kell, hogy ti arra gon'ol4atok, 1eltes!e$, hogy e!en a na.on s!2letett <!reti D"!%s, a Kris!t%sG hogy a! k2l'et"se volt, hogy a #Hn ket $eg#o/sssaG nektek a nagy K !#en4r,, 8stenetek "s tik ! ttetek0 Ti %gyanis D"!%sho! 1or'%ltok $int egy k !#en4r,ho! 8sten "s tik !tetek, akit ti nyilvnval,an egy s!igor5, n"ha haragos 8stennek tekintitek, aki valahol nagyon tvol tr,nol egy helyen a$it $ennyors!gnak neve!nek, hogy annak hol kellene lennie a!t ne$ t%'o$, kiv"ve a! e$#er t%'at#an0 Ti a!t gon'ol4tok, hogy 8stent /sak a kev"s#" s!igor5 "s s!eretettel telte## 6ia ltal lehet el"rni, a nagy ne$es Egy, akit $i $in'annyian l'ottnak neve!2nk "s kinek el4 vetel"r&l erre a 1 l're e!en a na.on e$l"ke!2nk $eg0 <ek2nk e! a na. t ##et 4elentG nek2nk e! a na. ne$/sak D"!%s, a Kris!t%s el4 vetel"nek na.4a e##e a vilg#a, hane$ e! a s!2let"s a Kris!t%s s!2let"s"t k".viseli $in'en e$#eri t%'at#an0 E! a Kar/sony na.4a a nagy Mester "s tant, s!2let"s"t 4elenti, a nagy Megvlt,, aki a! e$#eris"get kis!a#a't4a a! anyag korltinak #ilin/sei#&l0 A $i n"!eteink s!erint e! a kie$elke'& l"lek a 1 l're 4 tt, hogy .ontosa##an $eg$%tassa nek2nk a! %tat a! iga!i 8sten 1el", a Min'enhat,, Min'en2tt 4elenl"v&, Min'ent t%', 1el"G hogy $eg"rtesse vel2nk, hogy 8sten $in'en D,sgG $in'en 7 l/sess"g, $in'en 8ga!sg, Min'en Min'en#en0 E! a nagy Mester, aki e!en a na.on a 1 l're 4 tt, a!"rt lett k2l've, hogy tis!tn "rtesse $eg vel2nk, 3ogy 8sten ne$ /sak ra4t%nk kv2l, hane$ #el2l, $i#enn2nk vanG hogy soha ne$ lehet elvlas!tva t&l2nk vagy #r$i $s tere$t$"ny"t&l, hogy $in'ig egy iga!sgos "s s!eretettel telt 8sten, hogy $in'en 'olog, $in'en 'olgot is$er, $in'ent t%' "s a Mal,sg $aga0 3i#a lenn"k $in'en e$#er #eltsnak #irtok#a, $"g akkor se lenn"k k".es vala$ik"..en ki1e4e!ni a!t a$it e! a s!ent s!2let"s 4elent0 Mi tel4esen $eg vagy%nk gy&!&'ve arr,l "s re$"l42k, hogy ti #elt4tok vel2nk, hogy e! a nagy Mester "s tant, a!"rt 4 tt ho!!nk, hogy egy "rtel$ese## 1ogal$at ka.4%nk a! "letr&l itt a 1 l' n, hogy #elthass%k, hogy $in'en halan', korlto!s a! e$#erek alkotsa "s hogy a!t se$$ilyen $s $,'on ne$ lehet $eg$agyar!ni0 Mi hiss!2k, hogy e!, a tant,k legnagyo##4a a!"rt 4 tt, hogy #i!onytsa, hogy a Kris!t%s &#enne %gyana! a Kris!t%s aki ti#ennetek, aki "n#enne$ "s a! eg"s! e$#eris"g#en "l, "s hogy $i a! tantst alkal$a!va $in'en 'olgot, a$it tett "s $"g nagyo##at is $egt%'%nk tenni0 Mi hiss!2k, hogy D"!%s a!"rt 4 tt a 1 l're, hogy tis!t##an ki$%tassa nek2nk, hogy 8sten a! egyetlen nagy Lka $in'en 'olognak, hogy 8sten $in'en0 Taln hallotttok a!t, hogy $i a!t hiss!2k, hogy D"!%s els& le/k"it nl%nk ka.ta0 Taln n"$elyek k !2l2nk val,#an a!t his!ik, $i $ost a!t k !".en hagy4%k0 Mlt,!tat a! vala$it, hogy ltal%nk 4%tott a t%'at ho!! vagy $int egy k !vetlen 8steni kinyilatko!tats, a! egyetlen 1orrs ahol $in'en 'olog val,4#an l"te!ikI Mert $ikor egy tlet kisar4a't a! 8steni S!elle$#&l, a$it egy e$#er 1el1og "s kik2l' a ki$on'ott s!avakkal, ne$ k".es akkor valaki $s is, igen $in'enki s!int"n a!!al a! tlettel a! Egyete$es#en "rintke!"s#e 4%tniI Mert, hogy egy e$#er $egka.ta, tvette "s kik2l'te a! tletet, a##,l $"g ne$ k vetke!ik, a! hogy a! & sa4t t%la4'ona0 3a & a!t kisa4ttan "s $agnak tartan, hogyan re$"lhetn", hogy $"g t ##et is ka.4onI 3ogy t ##et ka.4%nk, tov## kell a'n%nk a!t a$it $r $egka.t%nk0 3a $egtart4%k $ag%nknak a!t a$it ka.t%nk, akkor annak a k vetke!$"nye egy egyhely#en lls les! "s

olyanok les!2nk $int a ker"k a$i er&t hv el& a v!#&l $a4' hirtelen nk"nyesen elke!'i viss!atartani a vi!et a$i ha4t4a0 A has!nlatlan v! ha$arosan $egllsra k"nys!erti a kereket0 Jsak akkor, $ikor a v! s!a#a'on ra$lik t, /sak akkor a'4a $eg a ker"k a lehet&s"get elektro$os er&t ter$elni0 Fgy van e! a! e$#errel is0 Mikor & a! 8sten tleteivel "rintke!"s#e ker2l, tov## kell neki a'ni a!t, hogy $aga is has!nt vegye0 Es $in'en $s e$#ernek $eg kell enge'nie hogy %gyana!t tegye, hogy a!ok is n veke'4enek "s 1e4l&'4enek 5gy $int &0 En 5gy v"le$, hogy D"!%s $in'ent k !vetlen kinyilatko!tatsk"nt ka.ott 8stent&l, "..5gy $int k"ts"g kv2l a! eset volt a t ##i nagy tant,inkkal is0 3is!en ne$ s!r$a!ik $in'en 'olog 8stent&l "s ne$ t%'4a $in'en e$#eri l"ny $egval,stani a!t, a$ire k !2l2nk egy k".esI Mi hiss!2k, hogy ti a $eggy&!&'"she! 1ogtok 4%tni, hogy 8sten $in'en .illanat#an $in'en e$#ernek ha4lan', n$agt kinyilatko!tatni, 5gy ahogyan D"!%snak "s $soknak kinyilatko!ott0 A! eg"s!, a$it ev"g#&l tenn2nk kell, /sak annyi, hogy ha4lan',k legy2nk a!t $egenge'ni neki0 Mi $in'en &s!intes"ggel hiss!2k, hogy a!onosnak vagy%nk tere$tve, hogy $in'en e$#er Egy, "s a nagy $%nkkat a$iket D"!%s tett, $in'enki $egteheti "s $eg1og4a tenni0 Ltni 1og4tok, hogy nin/s se$$i titok!atossg e!ek#en a 'olgok#an, a titok!atossg /sak a! e$#eri 1el1ogs#an r,l%k van0 Tel4esen #elt4%k, hogy t ##" kev"s#" k"telke'& gon'olatokkal 4 ttetek ho!!nk0 Mi a!on#an #!%nk a##an, hogy nl%nk $ara'tok a''ig, $g 5gy lttok #enn2nket a$ilyenek $i val,#an vagy%nk0 A$i a $%nkinkat "s a! el"rt ere'$"nyeinket illeti, tel4esen rtok #!!%k a!t sa4t tets!"s s!erint el1oga'ni, vagy $egvetni0

3A9MA:8K 6EDEZET Elhagyt%k e!t a 1al%t, hogy Asmah#a $en42nk, egy kise## helyis"g, k r2l#el2l s!! tven kilo$"terre tvola##0 E$il k"t 1iatal 1"r1it 4el lt ki hogy elks"r4en #enn2nket0 A!ok a 3in'% 1a4 nagys!erH 4,l ki1e4l&' tt t.%sai voltak0 k lettek $eg#!va a! eg"s! e-.e'/i, ren'e!"s"vel, a$it olyan k nnye'"n "s olyan egy kiegyens5lyo!ottsggal v"ge!tek, hogy a! 1el2l$5lott $in'ent a$it e''ig e!en a t"ren ltt%nk0 3ogy k nnye##en $eglehessen k2l n# !tetni &ket, egyiket Jast-nak, $sikat Neprow-nak neve!e$0 E$il a##an a 1al%#an 1oga'ott #enn2nket "s gon'osko'ott a 4,ll"t2nkr&l, ahol a! e-.e'/i,nk ke!'&' tt0 Sokkal i'&se## volt $int a t ##iek0 Dast volt a! e-.e'/i, kivitele!& ve!et&4e, $g <e.roQ a segt&trsa, & 2gyelt arra, hogy $in'en .aran/s v"gre legyen ha4tva0 E$il #5/s5!,%l n"hny s!,t $on'ott, gy s!,lt> Most a!on a .onton lltok, hogy a! e-.e'/i,tokra in'%ltok, e!!el a k"t 1"r1ival, Dasttal "s <e.roQval ks"r&kk"nt0 En $"g egy i'eig itt $ara'ok, $ert ahogyan ti %ta!tok, t na.ig 1og tartani, $g a k vetke!& 1ontos llo$st el"ritek, k r2l#el2l s!! tven kilo$"terre innen0 <eke$ ne$ 1og olyan sok i'&#e ker2lni e!t a tvolsgot thi'alni, "n ott les!ek $ikor ti $eg"rke!tek, hogy 1oga'4alak #enneteket0 Megk"rn"lek #enneteket, hogy hagy4atok itt valakit k !2letek, hogy 1igyel4e $eg "s #i!onytsa, hogy $i t rt"nik itt0 Kgy i'&t nyer2nk "s & ne$ t ## $int t! na. %tn 54ra /satlako!hat ho!!tok0 Elin'%lt%nk Dasttal "s <e.roQval a! e-.e'/i, "l"n "s val,#an $on'hato$, hogy ne$ lehet s!ak"rt&## ren'e!"st elk".!elni0 Min'en r"s!let gon'osan volt v"ge!ve, $in'en egy !enei .ontossggal 1H!&' tt egy$s#a "s e! gy $ent a! eg"s! e-.e'/i, hro$ "s 1"l "vig tart, 1olya$n t0 8tt ho!! 1H! $ a #enyo$st a$it Dast "s <e.roQ keltett #enne$0 Dast #artsgos "s tettre k"s! volt, nagy!ols n"lk2l "s egy re$ek &s!inte 3in'% 4elle$$el #rt0 Min'en .aran/sa r vi' "s er&tel4es volt "s olyan gyorsan "s a.r,l"kosan lett kivitele!ve, hogy nagy $%latra s!t n! tt #enn2nket0 A! els& tallko!st,l 1ogva egy tel4es 4elle$et ltt%nk #enne, a$i sok anyagot a'ott nek2nk a #es!"lget"sre0 <e.roQ s!int"n egy 1"r1i 4elle$$el, egys!erre volt $in'en2tt, $in'ig ny%go't n%ralo$$al "s egy /so'latos s!ak"rt&s"ggel0 7enne $in'ig %gyana! a ny%galo$ %ralko'ott, a.r,l"kos $o!'%lattal "s /selekv& "s gon'olko', k".ess"ggel kis"rve0 E!ek a t%la4'onsgok annyira 1eltHntek, hogy a! e-.e'/i, $in'en tag4a arr,l #es!"lt0 A ve!et&nk $eg is 4egye!te> Jso'latra $"lt, e$#erek e!ek0 Mal,'i $egk nnye##2l"s v"gre e$#erekre tallni akik t%'nak gon'olko'ni "s /seleke'ni0 A! t 'ik na., n"gy ,ra k r2l "rke!t2nk a##a a #i!onyos 1al%#a, g"ret"nek hHen ott volt E$il, hogy 1oga'4on #enn2nket0 El lehet k".!elni a! $%lat%nkatI Tel4esen #i!tosak volt%nk a##an, hogy $i a! egyetlen 4rhat, 5ton 4 tt2nk, a##an a! ors!g#an a lehet& leggyorsa## 1%varral, kiv"ve a 1%trok", akik "44el na..al %ta!nak "s $in'en2tt 1riss lovakat tallnak0 Egy 1"r1it ltt%nk 8tt el&tt2nk, aki s!e$$el lthat,an hala'ott "letkor#an volt, "s s!erint2nk k".telen volt egy s!! tven kilo$"ter hoss!5 %ta!st r vi'e## i'& alatt $egtenni $int a$ennyire nek2nk s!2ks"g2nk volt, - $"gis itt volt0 Ter$"s!etesen $in'annyian elke!'t2nk ss!e viss!a k"r'e!getni, annyira kvn/siak volt%nk, hogy $eghall4%k a .ontos le1olyst0 gy s!,lt ho!!nk> Mikor ti in'%ltatok $on'ta$, hogy itt les!ek, hogy 1oga'4alak #enneteket, - l$ itt vagyok0 6igyel$eteket 1elakaro$ hvni arra a t"nyre, hogy a! e$#er iga!i ter2lete hatrtalan, hogy ne$ is$er korlto!st se i'&#en se t"r#en0 3a a! e$#er is$eri n$agt, ne$ kell neki t na.ig neh"!kesen lihegve el&re t rtetni, hogy s!! tven kilo$"tert $egtegyen0 A! e$#er a val,'i lla.ot#an k".es a!onnal thi'alni $in'en tvolsgot, nagyot vagy ki/sit0 Egy .illanattal e!el&tt $"g a 1al%#an volta$, ahonnan ti t na..al e!el&tt elin'%ltatok0 A$it ti lttatok, a teste$, a! $"g ott 1eks!ik0 A! 5titrsatok, akit ti otthagytatok a##an a 1al%#an, el1og4a nektek $on'ani, hogy "n n"gy ,ra el&tt n"hny .er/ig vele #es!"lgette$ "s $on'ta$ neki, hogy $ost 1oga'ni 1oglak #enneteket, ott ahol ti $ost e!en i'&t4#an 1ogtok "rke!ni0 A$it ti lttatok, a teste$, $"g ott van a trsatok s!e$ei el&tt ha#r s!olglaton kv2l0 E!t /sak a!"rt tette$, hogy $eg$%tassa$ nektek, hogy $i k".esek vagy%nk a test2nk#&l kil".ni "s $in'en #r$elyik $eg#es!"lt helyen "s $in'en #r$elyik $eghatro!ott i'&#en tallko!ni veletek0 A! a k"t 1"r1i akik titeket elks"rtek %gyan a!on a $,'on $egtehett"k volna a! %tat $int "n

tette$0 Kgy k nnye##en #e1og4tok ltni, hogy $i k ! ns"ges e$#eri l"nyek vagy%nk, %gyan olyan s!r$a!s5 $int ti, "s hogy e##en se$$i titok!atossg nin/s, hogy $i /sak a!t a! er&t, a$it a! Atya, a nagy Min'enhat, $in'annyi%nknak a'ott, tel4ese##en ki1e4les!tett2k0 A teste$ $a estig ott $ara' ahol van, a!tn i'e 1ogo$ ho!ni, a trsatok 5gy 4 n ahogyan ti 4 ttetek "s i'&#en i'e 1og "rni0 Egy na. .ihen"s %tn egy kis 1al%#a $egy2nk, egy na.i 5tra innen, ahol $egs!ll%nk, a!tn viss!a 4 v2nk i'e, hogy a trsatokkal tallko!!%nk "s $eghallgass%k $i $on'anival,4a van0 Ma este $in'annyian ss!e4 v2nk0 8sten veletek0 Este $ikor ss!e4 tt2nk E$il hirtelen $eg4elent k ! tt2nk, an"lk2l hogy a! a4t,t kinyitotta volna "s gy s!,lt> Mintegy var!s2t"sre lttatok itt enge$ e##en a s!o##an $eg4elenni0 3a' $on'4a$ el nektek, hogy ennek egyltaln se$$i k !e a var!slatho!0 M%tatok nektek egy egys!erH ks"rletet, a$it sa4t s!e$$el $eg1igyelhettek0 Ltni 1og4tok, teht el1og4tok hinni0 =yertek k !ele##, ll4atok k r"$0 8tt van egy kis .ohr v! a$it a! el&## valaki k !2letek a 1orrs#,l ho!ott0 Lt4tok, hogy a v! k !e."#en egy kis 'ara# 4"g k".!&'ik0 Lt4tok, hogy a! t ## 4eget von $agho!, r"s!e/sk"t r"s!e/ske %tn, $g $ost a! eg"s! v! a .ohr#an $eg1agyott0 Mi t rt"ntI A! Egyete$es#en 1ogva tartotta$ a k !.onti ato$okat, $g a!ok egy alakot vettek 1el, vagy $s s!,val, a re!g"seit /s kkentette$ a''ig, $g 4"g lett #el&le "s a t ##i r"s!e/sk"k a! els& k r2l k".!&'tek, $g $in' tel4esen 4"g lett0 Lehet e!t alkal$a!ni erre a kis .ohr v!re, egy kanna v!re, egy t,ra, a tengerre, a 1 l' n $in'en v!re0 Mi t rt"nneI Min'en $eg1agyna, ne$I Mi lenne annak a has!naI Se$$i0 A!t k"r'e!itek $elyik hatalo$ ltal t rt"nhet e!I Egy t k"letes t rv"ny alkal$a!sval0 :e a! %tols, eset#en ne$ lenne /"l4a, $ivel ne$ ho!na vagy ho!hatna se$$it l"tre0 3a 1olytatta$ volna a!!al a s!n'"kkal, hogy a v"gs&kig vis!e$, akkor $i t rt"nt volnaI 6ell".ett volna a reak/i,0 Kinek rtott volnaI <eke$, sa4t $aga$nak0 En is$ere$ a t rv"nyt "s a$it ki1e4e!ek olyan #i!tosan ahogyan "n a!t ki1e4e!e$, viss!at"r ho!!$0 K nnyen $eg"rtitek, hogy ha a 1agys 1olya$att hagyta$ volna tov## 1olytat,'ni, a hi'eg viss!ahatott volna r$, 4,val el&## $int hogy a v"g"re "rte$ volna "s "n, a vgya$ gy2$ l/s"t aratva $aga$ is $eg1agyn"k0 Min'a''ig $g "n a 4,t ho!o$ ki1e4e!"sre, a 4,t 1ogo$ aratni0 A $eg4elen"se$ $a este e##en a s!o##an, %gyan5gy $eg$agyar!hat,0 A kis helyis"g#en ahol enge$ otthagytatok, a! Egyete$es#en 1ogva tartotta$ a teste$et a!ltal, hogy re!g"seit 1oko!ta$, $g a! viss!at"rt a! Egyete$es#e hol, ahogyan $i a!t ki1e4e!!2k, $in'en l"nyeg a l"t"re tall0 Ltt a! "n E< MA=NLK-om, a Kris!t%s-t%'ato$ segts"g"vel, a gon'olato$ 1ogva tart4a a teste$et, $g annak re!g"sei /s kkennek "s itt e##en a s!o##an alakot ves! 1el 5gy, hogy ti a!t lthat4tok0 Man itt s!, vala$i titok!atossgr,lI <e$ a!t a hatal$at vagy t rv"nyt alkal$a!ta$, a$it a! Atya a s!eretett 6ia ltal a'ottI <e$ vagy%nk $i, ti "s "n "s a! eg"s! e$#eris"g a! Atya e!en s!eretett 1iaiI 3is!en e! /sak ne$ titok!atosI =on'ol4atok a hitre a$inek a 4elk".e a $%str$ag0 A hit a! Egyete$es#&l 4 n ho!!nk a Kris!t%s segts"g"vel aki $r $in'egyik2nk#en $egs!2letett0 Fgy 4 n #e $int egy nagyon ki/si r"s!e/ske a Kris!t%s, vagy a t%'at 1eletti s!elle$ ltal, a 1elvev& llo$s a #ens&nk#en0 Akkor a!t 1el kell e$elni a hegyre, a leg$agasa## .ontra #enn2nk, a 1e4#e0 Ltt ragas!ko'%nk ho!!0 Akkor legy2nk #e1oga',k a S!ent L"lek irnt "s alkal$a!!%k a! int"st> RS!eres' Bra'at 8stene'et tel4es s!ve'#&l, tel4es lelke'#&l, tel4es er&'#&l "s tel4es el$"'#&l0S =on'olko'4atok el e!en, $eg"rtitekI S!v, l"lek, er&, "s!0 3a $r erre a .ontra ki4%tottl, $ara' $"g vala$i $s $int $in'ent 8stenre hagyni, a S!ent L"lekre, a tis!ta En-l"lekre aki 'olgo!ni akarI E! a S!ent L"lek sok k2l n# !& $,'on 4 n, taln $int nagyon ki/si l"nyek, akik ko.ognak, hogy #eenge'42k &ket0 El kell 1oga'n%nk e!t a S!ent Lelket, #e kell enge'n2nk "s egyesten2nk a hit a!on nagyon ki/si r"s!"vel vagy $ag4val, akkor k r2l tte t ## $s r"s!e/sk"ket $agho! 1og vonni, "s /so.ortostani, n veke'ni 1og "s alakot 1elvenni, r"s!e/sk"t r"s!e/ske %tn, k rt k r %tn, "..en 5gy $int a 4"ggel t rt"nt0 Mi k vetke!ik akkorI Kell, hogy ki1e4e!!e $agt a lthat, vilg#an0 6olyton tov## hala's! "s $egs!a.orto' e!t a hit $ag4t "s ki1e4e!e' a!t a''ig, $ire k".es vagy gy s!,lni a neh"!s"gei' hegy"he!> RE$elke'4 1el "s !%han4 a tenger#eS "s a! 5gy 1og t rt"nni0 Lehet e!t a negye'ik kiter4e'"snek neve!ni, vagy ahogyan /sak akaro', $i e!t a! 8sten ki1e4e!"s"nek neve!!2k, a Kris!t%s ltal #enn2nk0 E!en a $,'on s!2letett D"!%s, a Kris!t%s0 Mria, a $agas!tos Anya s!e$e el&tt volt a! es!$"ny, 1ogva tartotta a!t $a4' a lelke $"h"#e 1oga'ta, egy i'eig ott $ara't, $g $eg4elent vagy $egs!2letett $int a t k"letes Kris!t%s gyerek, a! Els& s!2l tt, a! Egyetlen, a! 8sten 6ia0

T.llva lett "s $eg,vva "s a leg4o## a$i a! anynak volt, neki lett a'va, gon'o!va "s '"'elgetve lett, $g a gyerek#&l 1eln&tt lett0 Fgy 4 n a Kris!t%s $in'annyi%nkho!, el&s! r $int egy es!$"ny, a$i a lelk2nk $"h"#e lett 2ltetve, - a l"ny2nk k !.ont4#a, ahol 8sten lakik, - ott van tartva $int a t k"letes es!$"ny, akkor el&4 n, vagy $egs!2letik $int a t k"letes =yerek, a Kris!t%s t%'at0 Ti, akik ltttok a!t a$i itt t rt"nt, ne$ his!tek sa4t s!e$eteknek0 En ne$ ves!e$ a!t ross! n"ven0 Es!lele$, hogy k !2letek n"$elyek hi.n,!isra gon'olnak0 Testv"rek, van k !tetek valaki, aki "r!i, hogy nin/s $eg a hatal$a hogy $in'en 8stent&l ka.ott lehet&s"g"t alkal$a!!a, 5gy $int enge$ lttatok a!t alkal$a!niI =on'ol4tok /sak egy .illanatig is, hogy "n n"$ik"..en a gon'olataitokat, vagy a $eg1igyel&k".ess"geteket #e1olysolo$I =on'ol4tok, hogy, ha "n akarn$, egy hi.notik%s #Hv letet ho!hatn"k valaki, vagy $in'egyiktek 1 l", $ert $in'egyiktek lttaI <e$ a ti sa4t nagy K nyvetek#e van rva, hogy D"!%s #e$ent egy helyis"g#e, a$elynek a! a4ta4ai !rva voltakI %gyana!on a $,'on 4 tt #e $int ahogyan "n tette$0 =on'olhattok /sak egy .illanatig is arra, hogy D"!%snak a <agy $esternek "s tant,nak s!2ks"ge lett volna hi.n,!ist alkal$a!!onI a! 8stent&l ka.ott sa4t hatal$t has!nlta, "..en 5gy ahogyan "n tette$ a!t, $a este0 3a' $on'4a$ nektek, hogy ne$ tette$ se$$it a$it k !2letek ne$ $in'egyiktek %gyan5gy $egtehet0 Es ne$ /sak ti, hane$ $in'en gyereknek, aki e!en a 1 l' n vagy e##en a vilgHr#en s!2letett, $egvan %gyana! a hatal$a, hogy $egtegye a!t a$it "n $a este v"g#evitte$0 A!t s!eretn"$, hogy e! tis!tn ll4on el$"tek el&tt0 3a' $on'4a$ nektek a!t is, hogy ti egy"nis"gek vagytok, hogy nektek egy s!a#a' akaratotok van "s ne$ vagytok a%to$atk0 D"!%snak ne$ volt s!2ks"ge hi.n,!isra, nek2nk 5gys!int"n nin/s s!2ks"g2nk r0 7i!al$atlanko'4atok vel2nk s!e$#en a$ennyit /sak akartok, $g tel4esen $eggy&!&'t k a! &s!intes"g2nkr&l0 Tegy"tek 1"lre a hi.n,!isra vonatko!, gon'olatot, arra a! i'&re, $g $"lye##re #ehatoltatok a $i $%nknk#a, vagy legal##is hagy4tok $Hk '"sen kv2l0 Mi ne$ k"r2nk $st /sak a!t hogy nylt s!elle$$el 1igyel4"tek $%nknkat0

<E=NE:8K 6EDEZET Mivel a! %ta!s%nk $ost k vetke!& r"s!e egy kirn'%ls 4ellegH volt, a .oggys!%nk legnagyo## r"s!"t ott hagyt%k "s $sna. reggel elin'%lt%nk egy kis 1al% 1el" a$ely k r2l#el2l har$in/ t kilo$"ter tvolsgra volt, o'a /sak Dast ks"rt el #enn2nket0 A! 5t ne$ a leg4o## volt "s itt ott nagyon nehe!en k vethet&, $ert sHrH er'&n t kanyargott, a$it e!en a k rny"ken sokat lehet tallni0 A! eg"s! na. $ent2nk, '"l#en /sak egy kis e#"'s!2netet tartott%nk 5gy, hogy "he!ve "s 1ra'tan "rt2k el a kirn'%ls%nk /"l4t, "..en na.ny%gta el&tt0 A k rny"k ltal#an va' "s 4rhatatlan volt "s 5gy lts!ott, hogy a! %tat soha ne$ has!nltk0 8tt ott egy %tat kellett t rn2nk a lel,g, 1%t,n v"nyek sHrH er'e4"n keres!t2l0 Dast $in'en i'&!"sn"l t2rel$etlens"get $%tatott0 Jso'lko!t%nk e!en, $ert $skor $in'ig olyan kiegyens5lyo!ott volt0 E! volt a! els& "s egye'2li alkalo$ a hro$ "s 1"l "v alatt $g vel2nk volt, hogy ne$ a! a ny%go't, 1egyel$e!ett Dast volt, $int ahogyan $i &t is$ert2k0 K"s&##, annak lttn a$i e!%tn k vetke!ett, ne$ /so'lko!t%nk a ny%gtalansga 1 l tt0 Egy 1"l,rval na.le$ente el&tt "rt2nk a k r2l#el2l k"ts!! lakos5 kis 1al%#a, $ihelyt $egt%'tk a lak,sok, hogy Dast vel2nk volt, 5gy his!e$ ne$ $ara't egyetlen 1al%#eli reg vagy 1iatal, se egyetlen h!illat htra, hogy 2'v ! l4 n #enn2nket0 Mik !#en $i a kise##, nagyo## kvn/sisg trgya volt%nk, a!onnal lehetett ltni, hogy Dast $in'enki "r'ekl&'"s"nek a k !.ont4a volt "s $in'enki a legnagyo## tis!telettel 2'v ! lte &t0 9 vi' i'& %tn n"hny s!,t int"!ett a 1al% lak,saiho!, $ire n"hny kiv"tel"vel $in'annyian viss!at"rtek a $%nk4%kho!0 Dast $ost ho!!nk 1or'%lt "s k"r'e!te, hogy ne$-e $egy2nk vele $g elk"s!tik a t#ort a! "4s!akra0 A kis /so.ort%nk t tag4a ki4elentette, hogy t5l 1ra'tak a hoss!5 4rs %tn, .ihenni akarnak0 A t ##iek k vett"k Dastot "s a n"hny 1al%#elit a 1al%t k r2lvev& kivgott er'&r"s! legtvola##i v"g"re0 Mi%tn t$ent2nk e!en a ter2leten, $"g egy 'ara#ig thatolt%nk a '!s%ngel#e, $ikor egy 1"r1i test"re #%kkant%nk, aki $int halott a 1 l' n 1ek2't, legal##is a! els& .illantsra a!t a #enyo$st keltette0 Egy $so'ik #enyo$s a!on#an elegen'& volt, hogy "s!re vegy2k, hogy e! a hall helyett ink## egy ny%go'tan alv, .ihen"se volt0 Megllt%nk, $intha a 1 l're lett2nk volna s! ge!ve $ikor ltt%k, hogy a 1ekv& ter$et Dast volt0 3irtelen, $ik !#en Dast 1el"4e $ent "lni ke!'ett a ter$et, "s 1elllt0 Mikor a ter$et "s Dast egy .illanatig s!e$k !t lltak egy$ssal, -t"ve'"s tov## lehetetlen volt, - a! Dast volt0 Min'egyik2nk ltta, hogy & volt a!0 A!tn egy .illanat alatt a! a Dast aki a 1al% el&tt 1ek2't, eltHnt "s /sak egy ter$et volt el&t t2nk0 Min'e! ter$"s!etesen sokkal r vi'e## i'& alatt t rt"nt $eg $int a$ennyi s!2ks"ges a!t el#es!"lni "s /so'k /so'4a, senki ne$ k"r'e!ett se$$it0 A! t trs%nk akik a t#or#an $ara'tak sietve 4 ttek 1el"nk, an"lk2l, hogy valaki k !2l2nk egy 4elt a'ott volna nekik0 K"s&## $egk"r'e!t2k t&l2k hogy $i"rt 4 ttek0 A k2l n# !& vlas!ok gy s!,ltak> <e$ t%'4%k0 Miel&tt t%'t%k volna, hogy $i t rt"nt, hirtelen $in'annyian l#on volt%nk, "s 1el"tek siett2nk0 3irtelen a!t vett2k "s!re, hogy 1el"tek $ent2nk "s $iel&tt "s!he! t"rt2nk hogy $it $Hvel2nk rohanni ke!'t2nk0 Egyik2nk $eg4egye!te> A s!e$ei$ annyira tgra nyltak, hogy tvolra elltok, t5l a hall v lgy"n "s olyan /so'k nyilatko!nak ki neke$, hogy ne$ vagyok k".es 1el1ogni a!okat0 Egy $sik Kgy s!,lt> Lto$ a! eg"s! vilgot legy&!ni a hallt0 Milyen tis!tn llnak a s!avak a s!elle$e$ el&tt> R%tols, ellens"gk"nt a hall se$$is2l $egS0 3t e! ne$ e!en s!avak #etel4es2l"seI Milyen ki/si a! es!2nk ehhe! a hatal$as $"gis olyan egys!erH 1el1ogsho! hasonltva "s $i a! "rtel$ess"g /so'inak $er"s!elt2k tekinteni $ag%nkat0 <e$ vagy%nk t ## $int tehetetlen 54s!2l ttek0 En v"gre ke!'e$ $eg"rteni $it 4elent> RF4ra kell s!2letnetek,S $ekkora iga!sg van e!ek#en a s!avak#an0 A! olvas,ra hagyo$, hogy elk".!el4e a $eg' ##en"s2nket "s $%lat%nkat0 8tt volt egy 1"r1i, akivel na.-na. %tn "rintke!t2nk "s aki $in'en na. s!olglt #enn2nket, aki k".es volt a test"t elhagyni, hogy $sokat $egv"'4en, $ialatt & kivl,an tov## s!olglt #enn2nket0 Lehetett volna $sk"..en $int, hogy 1el1risstse #enn2nk a! e$l"ke!etet a s!avakra> A legnagyo## k !tetek legyen a s!olgaI Fgy his!e$ ne$ volt k !t2nk senki aki att,l a .illanatt,l 1ogva ne$ ves!tette el $in'en 1"lel$"t a hallt,l0 E!ekn"l a! e$#ereknek ne$ s!okatlan hogy a test2ket egy 1al%n kv2l hagy4k 1ekve a '!s%ngel#en egy k rny"ken, ahol ra#l,k "s raga'o!, llatok gar!'lko'nak, akkor a! a 1al% "..en olyan #i!tonsg#an van e$#erek, vagy llatok t$a'sai ellen $intha egy $Hvelt k rny"ken lenne0 Lthat, volt, hogy Dast teste sokig ott 1ek2't0 A ha4a hoss!5 volt "s k,/os "s

egy e!en a k rny"ken gyakran el&1or'%l, ki/si $a'r1a4ta #ele 1"s!kelt0 E!ek a $a'arak 1"s!ket raktak a ha4#a, a 1i,kkat kik lt tt"k "s a!ok kire.2ltek0 Min'e!ek#&l taga'hatatlan%l lthat, volt, hogy $ilyen sokig a##an a hely!et#en 1ek2't ott e! a test0 E!ek a $a'arak nagyon 1"l"nkek "s a leg/sek"lye## !avarsnl /ser#e hagy4k a 1"s!k2ket0 E##&l ltni lehetett, $ilyen nagy volt a $a'arak #i!al$a "s s!eretete0 El&1or'%l, hogy e$#ereket 1al, tigrisek a 1al%#elieket annyira $egr"$tik, hogy a!ok ne$ ny54tanak tov## ellenllst, $ivel akkor $r a!t his!ik, hogy e! a! & elker2lhetetlen sors%k, hogy e!ek a! llatok 1el1al4k &ket0 E!ek a! llatok n"ha #e4 nnek a 1al%#a "s a!t raga'4k el akit akarnak0 E!en 1alvak egyike el&tt a '!s%ngel k !e."n ltt%k egy 1"r1i test"t 1ekve v"'el$e!"sk"nt0 E! a 1al% annyira s!enve'ett a tigrisek t$a'sa alatt, hogy a!ok $a4'ne$ PTT lak,st $eg ltek0 E!eknek a v"reng!& llatoknak egyik"t a legnagyo## ,vatossggal ltt%k a 1ekv& 1"r1i l#ai 1 l tt tl".ni0 A trsasg%nk k"t tag4a hro$ h,na.ig $in'en na. ltta e!t a ter$etet0 Mikor a 1al%t elhagytk a! $"g ott 1ek2't s"rtetlen "s a 1al% egyetlen lak,snak ne$ lett se$$i #nt,'sa0 A 1"r1i $aga k"s&## Ti#et#en /satlako!ott a trsasg%nkho!0 Akkora volt a 1elin'%ltsg a t#or%nk#an, hogy a!on "44el senki ne$ t%'ott al%'ni, Dast kiv"tel"vel0 5gy al%'t $int egy gyerek0 8'&nk"nt a /so.ort%nk egyik vagy $sik tag4a 1el2lt a! gyn "s Dast 1el" n"!ett a!tn 54ra le1ek2't a s!avakkal> /s.4 $eg, hogy #i!tos legyek a##an, hogy "#ren vagyok0 <"ha er&se## ki1e4e!"seket is has!nltak0

UTU:8K 6EDEZET Msna. reggel $ire a na. 1elkelt $r 1el lt !t2nk, a!on a na.on viss!at"rt2nk a 1al%#a ahol a .oggys!%nkat hagyt%k0 E..en alkonyat el&tt "rke!t2nk $eg "s egy nagy waringin 1a alatt 1el2t tt2k a t#or%nkat0 9eggel E$il 4 tt k s! nteni #enn2nket, $i $in'annyian egys!erre 1aggatni ke!'t2k0 gy s!,lt> <e$ /so'lko!o$ a k"r'"seiteken s!vesen $eg$agyar!ok annyit, a$ennyit $ost k".esek vagytok $eg"rteni, hogy a t ##i vlass!al vr4ak a''ig $g t ##et lttatok a $%nknk#,l0 Ti 4,l t%'4tok, hogy ahogyan "n $ost ho!!tok #es!"lek, a ti nyelveteket has!nlo$, hogy el&a'4a$ nektek a hit2nk ala.4t k".e!& nagy ala.elvet0 3a $in'annyian is$er42k a! 8ga!sgot "s a! a helyes $,'on van el&a'va, ne$ 'er2l akkor ki a!, hogy $in'en "s $i $in'annyian %gyana##,l a 1orrs#,l s!r$a!%nkI <e$ vagy%nk $in'annyian egy a! egyete$es s!elle$i l"nyeggel, 8stennelI <e$ alkot%nk $i $in'annyian k ! sen egy nagy /sal'otI <e$ $in'en gyerek, $in'en egyes e$#er aki a vilgra 4 n, a $i nagy /sal'%nk egyik tag4a, #r$elyik kas!tho! vagy #r$elyik vallsho! tart,!hat isI Ti a!t k"r'e!itek, hogy $i hiss!2k-e, hogy a hall elker2lhet&0 3a' vlas!ol4ak a Siddhk s!avaival> A! e$#eri test egy egy"ni nll, se4t#&l van 1el".tve, %gyan5gy $int a n v"nyek "s llatok teste, a$elyeket $i s!vesen a $i, $"g kev"s#" 1e4lett, 1iatala## testv"reinknek neve!!2k0 E! a! nll, se4t a testnek egy .arnyi egys"ge0 Egy soks!or $egis$"tl&'& os!t,'s "s n vekv"s 1olya$ata ltal e##&l a se4t-$ag#,l v"g2l egy tel4es e$#eri l"ny 4 n l"tre, a$i $a4'ne$ s!$talan $illi,nyi se4t#&l van 1el".tve0 E!en se4tek k !2l $in'egyik2knek $egvan a sa4t t%la4'on s!ere.e, 'e l"nyeg"#en $egtart4a a! egy"ni se4t t%la4'onsgait, a$i#&l s!r$a!ik0 E!t a! egy"ni se4tet lehet a lelkestett "let 1"nyhor'o!,4nak tekinteni0 A! vis!i t egyik ne$!e'"kr&l a $sikra a! 8sten re4tett t2!"t, - $in'en "l&l"ny "letere4"t, - egy s!aka'atlan vonal#an a$i viss!at"r a##a a! i'&#e, $ikor a! "let el&s! r 4elent $eg e!en a 1 l' n0 :e hogyan ll e! a se4t-/so.ortokkalI E!ek a se4tek a! egy"ni se4t soks!orosan is$"tl&'& s!a.oro's#,l 4 ttek l"tre "s $egtartottk annak egy"ni t%la4'onsgait, "s egy a!ok k !2l a re4tett "let-tH! vagy a! r k i145sg0 A se4t/so.ortok Avagy a testC l".nek 1el $int e!en egy"ni se4t &rei, /s%.n a! "letnek arra a r vi' i'e4"re a$it ti $ost is$ertek0 A legkor##i tant,ink s%gallat %t4n 4%tottak a!on iga!sgho!, hogy a! "let-reak/i,k a! llatoknl "s a n v"nyekn"l val,4#an %gyana!0 Elt%'4%k k".!elni e!eket a tant,kat 2lve egy gait s!"lesen kiter4es!t& waringin 1a alatt gy #es!"lve a tantvnyaikho!> R<"!!"tek e!t a! ,risi 1t0 A! "let-1olya$at, a$ely a $i testv"r2nk#en, e##en a 1#an v"g#e$egy, elvileg %gyana! $int a$i nl%nk0 Ls' a leveleit "s a #i$#,it, $ilyen 1iatalok a!ok, - olyan 1iatalok $int a$ilyen 1iatal a $ag a$elyik#&l e! a! ,ris s!r$a!ik0S Mivel a! "let-reak/i,k a n v"nyekn"l "s a! e$#ern"l %gyana!, a! e$#er #i!tosan has!not h5!hat a n v"ny ta.as!talatai#,l0 E..5gy $int a levelek "s a ha4tsok a gallyakon a legi'&se## waringin 1n, %gyan olyan 1iatalok $int a $ag, a$i#&l a 1a kikelt, a se4t/so.ortoknak a! e$#eri test#en ne$ kell "letere42ket lassank"nt elves!teni "s elhalni, hane$ $in'ig 1iatal $ara'hatnak ".en 5gy $it a .etese4t vagy a! egy"ni nll, se4t0 Mal,#an, nin/s egyetlen ok, a$i"rt a teste' ne$ lehetne "..en olyan 1iatal "s "leter&s $int a! "let-$ag a$i#&l s!r$a!ik0 A s!"lesen kiter4e'& waringin, $in'ig egy r k" tart, "let 4elk".e, ne$ hal el, ne$ .%s!t%l el, ha/sak ne$ egy #aleset ltal0 <in/sen ter$"s!eti t rv"ny a hanyatlsra, nin/sen $eg rege'& 1olya$at a$i lthat,an $egt$a'n a se4t4einek "letere4"t0 Bgyana! "rv"nyes a! isteni-e$#eri testnek0 <e$ l"te!ik ter$"s!eti t rv"ny, a$i a! e$#ert hanyatlsra "s hallra k"nys!erti, a!t /sak egy #aleset oko!hat4a0 <e$ l"te!ik elker2lhetetlen $eg regt& 1olya$at a test#en vagy a se4t/so.ortok#an, - se$$i a$i a! egy"nt lassan le#"nthat4a0 Teht a hall elhrthat,G a #etegs"g els& sor#an ne$-4,l"t, a 4,l"t vagy santi tvoll"te, a! a!t 4elenti, hogy hiny!ik egy kelle$es 4,ke'vH s!elle$i ny%galo$, a$i a s!elle$ ltal a testre viss!at2kr !&'ik0 Uregkori s!elle$i gyenges"g, a! e$#er ltalnos ta.as!talata, ne$ $s $int egy ki1e4e!"s, a$i a! e$#er t%'atlansgt re4tegeti annak okaival s!e$#en, neve!etesen n"$ely hi#s lla.otokat a test#en "s l"lek#en0 M"g #aleseteket is $eglehet el&!ni egy helyes s!elle$i $agatartssal0 A Siddhk a!t $on'tk> A test "letere4"t 5gyannyira 1ennlehet tartani, hogy er&1es!t"s n"lk2l, ter$"s!etes $,'on 1ert&!& "s $s 1a4ta #etegs"gek $int ."l'%l .estis vagy in1l%en!a ellenllhat,k0 A Siddhk k".esek #a/il%sokat #evenni an"lk2l, hogy $eg#etege'n"nek0

=on'ol4atok arra, hogy a! 8145sg a! 8sten s!eretet"nek a $agva, a$i a! isteni-e$#eri 1or$#a van 2ltetve0 Mal,4#an a! i145sg a! isteni a! e$#er#enG a! i145sg a s!elle$i "let a! e$#er#en, - a! "let a tel4es s!".s"g"#en0 A! egyetlen "let, a$ely "l "s s!eret, a! egye'2li "let a$ely r k" van0 A! regs"g ne$ s!elle$i, halan',, /s5nya "s ne$ val,'i0 6"lele$re, 14'alo$ra, s!o$or5sgra vonatko!, gon'olatok a #a4 okai a$it $i $eg rege'"snek neve!2nk0 Mi'$sgra, s!eretetre "s es!$"nyekre vonatko!, gon'olatok tere$tik a s!".s"get, a!t a$it $i i145sgnak neve!!2k0 A! regs"g /sak egy #%rkolat, a$elyen #el2l a val,sg, a! i145sg "ks!ere van re4tve0 8gyeke!!etek viss!anyerni a gyerek t%'att0 Tartstok a #ennetek "l& 8steni gyereket s!e$el&t0 Miel&tt elals!ol s!,l4 gy a t%'ato'ho!> REn e##en a .illanat#an #elto$, hogy egy s!elle$i test van #enne$, a$i /sak r $et is$er "s $in'ig 1iatal "s s!".0 Eny"$ek a! 8steni gyerek s!"., s!elle$i gon'olatai, a s!e$ei, a! orra, a s!4a, a #&re, a teste, a$i $ost, e!en "44el t k"letes0S 8s$"tel' $eg e!eket a s!avakat "s gon'olko!! el ny%go'tan r,l%k $ik !#en elals!ol0 Es reggel, $ikor 1elkels! $on' 1ennhangon $aga'ho!> RKe'ves V000, N 000, As!,lts' $aga'at n"v s!erintC, egy 8steni alki$ista lakik #enne'0S E!en #i!onytsok s!elle$i hatal$a ltal a! "4s!aka 1olya$n l"tre 4 n egy vlto!at, egy ki#ontako!s #el2lr&l, a S!elle$ t4rta e!t a s!elle$i testet, e!t a s!elle$i te$.lo$ot0 A! alki$ista aki #enn2nk lakik eltvoltotta a ki"lt, elhalt se4teket "s egy el ne$ $5l, eg"s!s"ggel "s ke'vess"ggel el&hv4a a! 54 #&r aranyt0 Mal,#an, ahol a! 8steni s!eretet kinyilatko!ik, ott r k i145sg %ralko'ik0 A! 8steni alki$ista a te$.lo$o$#an lakik "s 1olyton 54 "s s!". "s 1iatal se4teket tere$t0 A! i145sg s!elle$e lakik a te$.lo$o$#an, - e!en isteni-e$#eri test#en "s $in'en 4,l van0 Om Santi! Santi! Santi! A7"ke, #"ke, #"keWC Tan%l4atok $eg olyan #artsgosan $osolyogni $int egy gyerek0 Egy $osoly a$elyik a s!elle$#&l 4 n, a! egy s!elle$i enyh2l"s0 Egy iga!i $osoly vala$i nagyon s!"., a! a 3alhatatlan Bralko', re$ek$Hve0 D, $eggy&!&'ve a!t $on'ani> REn egy s!eretettel telt gon'olatot k2l' k ki a! eg"s! vilgnak0 Legyen $in'enki $egl'va "s #ol'og0S Miel&tt a na.i $%nk'at elke!'e' $on' $aga'nak> REgy t k"letes alak van #enne$, a! 8steni 1or$a0 En $ost $in'a! vagyok a$i s!eretn"k lenni0 Min'en na. s!e$el&t tarto$ a val,'i l"nye$ s!".s"g"t, $in'a''ig $g a!t ki1e4e!"sre ho!o$0 En egy 8sten 6ia vagyok, $in'en a$ire s!2ks"ge$ van, $ost "s $in'ig $ega','ik neke$0S Tan%l4tok $eg t4rni $agatokat r $$el0 Mon'> RM"gtelen s!eretet t lti el lelke$et "s t k"letes "let"vel t4r4a teste$et0S Tegy"l k r2l tte' $in'ent s!".." "s vi'$$0 <evel4 "r!"ket h%$or irnt0 Urven'e!! a na.s2t"snek0 Meg1og4tok "rteni, hogy "n e!eket $in' a Siddhk tantsai#,l i'"!e$0 T%'o$s%nk s!erint &k a legr"gi## tant,k "s a! & tants%k t ## e!er "vvel r"gi## $int a legr"gi## t rt"nele$0 k a! e$#erek k ! tt 4rtak "s $%tattk nekik a! %tat egy 4o## "let 1el", $r $iel&tt a! e$#er a $Hvel&'"s els& segt& es!k !eit is$erte0 A! & tants%k#,l 4 tt l"tre a t rv"nya',k ren's!ere0 :e e!ek a t rv"nya',k ha$arosan let"rtek arr,l a t%'atr,l, hogy 8sten volt a!, aki &ltal%k 1e4e!te ki $agt0 Mivel a!t gon'oltk, hogy &k $ag%k s!e$"lyesen v"ge!t"k a $%nkt, elves!tett"k a s!elle$it a s!e$ el&l "s a s!e$"lyeset vagy a! anyagit hvtk el&, - el1ele4tve, hogy $in'annyian %gyana##,l a 1orrs#,l, - 8sten#&l s!r$a!%nk0 E!en t rv"nya',k s!e$"lyes v"le$"nyei oko!tk a $"ly s!aka'"kot a hit#en "s a nagy vlto!atossgot a gon'olko's#an0 E! a $i elk".!el"s2nk a 7#eli toronyr,l0 A Siddhk a! "vs!!a'okon t ragas!ko'tak a s%gallat ltal elnyert iga!sgho!, hogy 8sten $in'en e$#er#en "s $in'en tere$t$"ny"#en ki1e4e!i $agt, $ivel #elt4k, hogy 8sten Min'en "s hogy $in'enki ltal kinyilatko!ik0 Err&l a tantsr,l ne$ t"rtek el soha0 Es gy $eg&ri!t"k a nagy ala.vet& iga!sgot0

3ATL:8K 6EDEZET Mivel $eglehet&sen sok $%nknk volt, $iel&tt a 3i$al4n t$ehett2nk, elhatro!t%k, hogy a 1&s!lls%nkat itt ren'e!!2k #e, e##en a 1al%#an $int a legalkal$asa## hely0 A trs%nk akit htrahagyt%nk, hogy E$ilt $eg1igyel4e, itt 54ra /satlako!ott ho!!nk "s el$on'ta, hogy a tallko!sra $eg#es!"lt na.on vala$ivel n"gy ,ra el&tt $"g E$illel #es!"lgetett0 A!tn E$il a!t $on'ta neki hogy $ost el kell $ennie, hogy eleget tegyen a $egl la.o'snak0 A kerevetre 1ek2't "s a teste a!onnal a##ahagyta a $o!gst $intha $"lyen al%'na0 A##an a hely!et#en $ara't k r2l#el2l este h"t ,rig0 A!%tn lassan elho$lyos%lt, $g v"g2l eltHnt0 A!on i'&t4#an t rt"nt, hogy E$il ho!!nk 4 tt a gyHl"stere$#en a kis 1al%#an0 A! "vs!ak $"g ne$ volt el"gg" el&re hala'va, hogy $egko/k!tass%k a ks"rletet t$enni a hegys!orosokon0 A! a!t 4elenti, hogy nek2nk, e!!el a kis /so.ort%nk tag4aira /"l!ok, $ert lassank"nt 5gy ke!'t2k $ag%nkat tekinteni $int egy s5ly a t ##iek l#ain0 7eltt%k, hogy a $i hro$ nagy #art%nk, - igen "n nagynak neve!e$ &ket, $ert a!ok voltak, - a tvolsgot a$it $i $egtett2nk sokkal r vi'e## i'& alatt $egtehett"k volna, 'e ne$ .anas!ko'tak0 A 1&s!lls%nkr,l k2l n# !& r vi' kirn'%lst s!erve!t2nk e!en alkal$akkor egys!er Dast, $a4' <e.roQ ks"rt el #enn2nket, "s $in'en alkalo$$al $%tattk a 1el#e/s2lhetetlen t%la4'onsgaikat "s nagy "rt"k2ket0 Egyik ilyen kirn'%lson $in' a hr$an, E$il, Dast "s <e.roQ elks"rtek #enn2nket egy 1al%#a ahol a te$.lo$ llt a$it a /sen' te$.lo$nak neve!nek, vagy a te$.lo$ a$it ne$ e$#er ke!e ".tette0 A te$.lo$ "s a te$.lo$s!olgk h!ai a!on a helyen van, ahol r"ge##en a 1al% volt, a 1al% a va' llatok "s a .estis ltal tel4esen kin".telene'ett0 A Mesterek $egtekintett"k e!t a 1al%t, a k r2l#el2l @0TTT lak,s#,l /sak n"hnyat talltak "let#en0 Segts"get ho!tak a! "let#en $arattaknak, a .estis 4rvny $egllt, a va'llatok t$a'sai el$ara'tak0 A kev"s "let#en $ara't 1al% lak,sai egy 1oga'al$at tettek, hogy ha $egk$"l&'nek att,l a! i'&t&l 1ogva 8sten es!k !ei les!nek "s t s!olgl4k a!on a $,'on ahogyan a! neki tets!ik0 A Mesterek el$entek, $ikor viss!a4 ttek a te$.lo$ot talltk ott, a s!olgkat .e'ig $%nk#an0 A te$.lo$ nagyon s!"., egy $agaslaton ll a$i kiltst ny54t a k rny"k nagy r"s!"re0 6eh"r k&#&l van ".tve "s k r2l#el2l XTT "ves0 A!alatt a! eg"s! i'& alatt $"g soha ne$ volt s!2ks"g helyrelltsra, $ert $in'en 'ara# a$i let rik 54ra $agt,l tol','ik, /so.ort%nk n"$ely tag4a e!t ki is .r,#lta0 E$il gy s!,lt ho!!nk> E!t a te$.lo$ot a /sen' te$.lo$nak neve!ik, a hatalo$ 1 l'4"nek0 A hallgats hatalo$, $ert $ikor $i a #ens&nk#en a /sen' hely"re "rt2nk akkor a hatalo$ 1 l'4"re "rt2nk0 Arra a helyre ahol $in'en egy, a! egyetlen hatalo$, - 8sten0 RL"gy /sen'#en "s ve'' t%'o$s%l En 8sten vagyokS (Izajs)0 Za4 1elos!lott hatalo$, a! ss!evont hatalo$ /sen'0 Mikor $i ss!.ontosts ltal Aa!ltal, hogy $in'ent egy k !"..ont#a ss!e vonn%nkC $in'en er&nket egy .ont#a ss!egyH4t tt2k, akkor a /sen'#en "rintke!"s#e 4%t%nk 8stennel, akkor egy vagy%nk vele, teht egy $in'en hatalo$$al0 E! a! e$#er r ks"ge0 REn "s a! Atya egy vagy%nk0S Jsak egy 5t van, hogy egyes2l42nk 8sten hatal$val, %gyanis t%'atosan "rintke!"s#e 4%tni 8stennel0 E!t ne$ lehet kv2lr&l el"rni, $ert 8sten #el2l nyilatko!ik $eg0 RA! Fr a s!ent te$.lo$#an van, legyen el&tte a! eg"s! 1 l' /sen'#e0S Jsak akkor $ikor el1or'%l%nk a k2lvilgt,l #e1el", a /sen' 1el" #enn2nk, /sak akkor re$"lhet42k, hogy egy t%'atos "rintke!"sre tall%nk 8stennel0 T%'n%nk kell, hogy a! 8sten hatal$a nek2nk van a'va a!"rt, hogy has!nl4%k a!t, akkor a!t $in'en eset#en alkal$a!ni 1og4%k0 Akkor t%'ni 1og4%k, hogy egy vagy%nk a! 8sten hatal$val0 Akkor $eg"rt42k $it 4elent e$#er lenni0 A! e$#er $a4' $egtan%l4a 1ela'ni a! n$tst "s a hi%sgot0 T%'atos les! a t%'atlansga 1el&l "s ki/sinys"g"r&l0 Akkor ha4lan', les! tan%lni0 7e1og4a ltni, hogy #2s!kes"g ne$ enge'i $eg a tan%lst0 Meg 1og4a "rteni, hogy /sak a s!er"nyek k".esek a! iga!sgot 1el1e'e!ni0 L#ai s!ilr' 1 l'et 1ognak "re!ni, ne$ 1og tov## $eg#otlani, hane$ egyens5lyt "s hatro!ottsgot 1og tallni0 A! a #elts, hogy 8sten a! egye'2li 3atalo$, a! egye'2li L"nyeg "s Ertel$ess"g, eleinte !avar,an $Hk 'het0 :e $ikor a! e$#er 8sten val,'i l"ny"nek $"ly"re hatolt "s t "let"#en ki1e4e!"sre ho!!a, akkor $in'en alkalo$$al has!nlni 1og4a e!t a hatal$at0 T%'ni 1og4a, hogy

e!!el a hatalo$$al 1olyton t%'atosan "rintke!"s#en van, $ik !#en "tke!ik, 4r, l"leg!ik, vagy $ikor a! el&tte l"v& nagy "let$Hvel 'olgo!ik0 A! e$#er $"g ne$ tan%lta $eg a! 8sten nagy $%nkit v"ge!ni, $ert $"g ne$ 1og4a 1el a! 8sten hatal$nak ter4e'el$"t "s ne$ t%'4a, hogy 8sten hatal$a a! e$#er has!nlatra k"s!en ll0 8sten ne$ hal4a a $i hangos "s soks!or is$"telt #i!onyts%nkat, vagy a t $"r'ek s!avainkat0 8stent #enn2nk kell keresn2nk, a Kris!t%s segts"g"vel, a #enn2nk l"v& lthatatlan ka./solattal0 Mikor a! Atyt #enn2nk, s!elle$#en "s iga!sg#an i$'4%k, akkor $eghall4a a! el&tte &s!intes"g#en $egnyl, l"lek hvst0 Aki a /sen'#en 1elves!i ka./solatot a! Atyval, a! "re!ni 1og4a a! er&t n$agn t ra$lani, $int $in'en kvnsg #etel4es2l"s"t0 Mert aki a! Atyt a sa4t lelke leg$"lye##4"n keresi "s ott vr r, a!t a! Atya nyilvnosan $eg4%tal$a!!a0 Milyen gyakran %talt D"!%s erre a! egy"ni ka./solatra a! atyval0 L$ 1olyton t%'atos ka./solat#an $ara't 8stennel #el2l n$ag#an0 L$ hogyan #es!"lt a! Atyval, $intha a! Atya s!e$"lyesen 4elen lett volna0 L$ $ilyen hatal$ass tette t e! a lthatatlan #ens& ka./solat0 D"!%s #eltta, hogy R8sten ne$ a tH!#en, ne$ a 1 l'reng"s#en, vagy a vihar#an #es!"l, hane$ a /sen'es gyeng"' !5gs#anS A( Kir0 (* > (( - (PC, a /sen'es halk hang#an $"lyen a lelk2nk#en0 3a a! e$#er e!t $eg"rti, akkor egyens5lyra 1og tallni0 Akkor $egtan%l tgon'olni a 'olgokon0 9"gi tletek el 1ognak tHnni, 54 tletekhe! 1og 4%tni0 Akkor ha$arosan #e 1og4a ltni a $,'s!er k nnyH has!nlatt "s /"ls!erHs"g"t0 Akkor v"g2l $egtan%l4a, $egr"$t& k"r'"seit erre a /sen'es ,rra $eg&ri!ni0 Taln $"g ne$ t%'4a $egol'ani a!okat, 'e is$ert" vlnak neki0 Akkor ne$ 1og tov## arra k"nys!er2lni, hogy na.4ait sietve "s t".&'ve t ltse "s a$ellett $"gis a!t "re!!e, hogy ne$ "rte el a /"l4t0 3a a! e$#er a nagy 8s$eretlent, - n$agt - $egakar4a is$erni, $en4en akkor #e a #els& s!o#4#a "s !r4a #e a! a4t,t0 Ltt tall4a a legves!"lyese## ellens"g"t "s ott $egtan%l4a, hogyan legyen annak 1elettese0 Ltt $egtall4a a! iga!i n$agt0 Ltt tall4a leghH## #art4t a legokosa## tant,4t, a leg$eg#!hat,## tan/sa',4t, - sa4t $agt0 Ltt tall4a a! oltrt, n$agt, - ahol 8sten, a kiolthatatlan tH! van, $in'en 4,nak, $in'en er&nek "s $in'en hatalo$nak a 1orrsa0 T%'ni 1og4a, hogy 8sten a /sen' leg$"ly"n van0 Es!reves!i, hogy a s!ents"gek s!ents"ge sa4t $ag#an, n$ag#an van0 Ere!ni "s t%'ni 1og4a, hogy $in'en kvnsga 8sten s!elle$"#en van "s a!"rt a! 8sten kvnsga0 Ere!ni 1og4a, hogy 8sten "s e$#er $ilyen 1orr,n egy$sho! van k tve, $int Atya "s 1i50 7elt4a, hogy /sak a t%'at#an l"te!ett egy elk2l nt"s e$e kett& k ! tt, a$i /sak kett&nek lts!ik, 'e val,4#an egy0 8sten #et lti eget "s 1 l'et0 E! volt a nagy kinyilatko!tats, a$i a /sen'#en Dko# r"s!e lett0 a! anyag k v"n al%'t0 Egy hirtelen 8steni #elts .illanat#an $eg"rtette, hogy a k2ls& $eg4elen"s ne$ $s $int a gon'olat#an 1ogva tartott k". na.1"nyre t r"se vagy #enyo$sa0 E! olyan $"lyen "rintette, hogy gy kiltott 1el> RMal,#an, a! Fr Avagy a t rv"nyC e!en a helyen van Aa 1 l' n vagy a test#enC "s "n ne$ t%'ta$0 E! se$$ivel se /sek"lye## $int a! 8sten h!a, e! a $ennyek ka.%4a0S A! e$#er, 5gy $int Dko# #e 1og4a ltni, hogy a val,'i $ennyek ka.%4a a sa4t t%'ata0 E!en a t%'at l"tr4n, a$i Dko#nak egy lto$s#an $eg lett $%tatva, $in'annyi%nknak 1el kell k5s!ni, $iel&tt a leg$agasa##nak a re4tekhely"re #el".het2nk, ahol ta.as!tal4%k, hogy $i $in'en tere$tett 'olog kell&s k !e."n vagy%nk "s $in'en 'ologgal, lthat,val, vagy lthatatlannal #enne vagy%nk "s r"s!e vagy%nk a Min'en2tt 4elenl"v&nek0 Dko# a lto$s#an a l"trt ltta a$elyik a 1 l'r&l a! "gig "rt0 8sten angyalait ltta a!on 1el "s le$enni0 8sten tleteit, a$elyek a s!elle$#&l les!llnak a 1or$#a "s viss!a 1el$ennek0 E! %gyana! a kinyilatko!tats volt a$elyik D"!%s r"s!e lett, $ikor a $ennyek $egnyltak el&tte "s $eg"rtette a ki1e4e!"s nagys!erH t rv"ny"t, a$ely s!erint tletek a! 8steni s!elle$#en l"tre 4 nnek, ki1e4e!"sre 4%tnak "s $int 1or$k kinyilatko!nak0 E! a ki1e4e!"s t rv"nye olyan t k"letesen nyilvn%lt $eg a Mesternek, hogy a!onnal #eltta, hogy $in'en alak $egvlt,!tathat, egy arra vonatko!, $egvlt,!ott t%'at ltal0 A! els& ks"rt"se a! volt, hogy a k& 1or$4t keny"r 1or$4v vlto!tassa, hogy a s!e$"lyes "hs"g"t /silla.tsa, 'e a t rv"ny kinyilatko!tatsval egyi'e4Hleg 4 tt a! iga!i #elts, hogy k vek vala$int $in'en $s lthat,

1or$a a! Egyete$es S!elle$-l"nyeg#&l, - 8sten#&l, - ere'nek, hogy a!ok n$ag%k#an a! isteni s!elle$ egy val,'i ki1e4e!"sei "s hogy $in'en 'olog a$it a! e$#er $agnak kvn Aa$ik teht $"g ne$ alak%ltak $egC e##en a s!elle$ l"nyeg#en vrako!nak, hogy $eglegyenek tere$tve vagy l"tre 4 44enek, hogy $in'en vgyat #etel4estsenek0 A keny"r s!2ks"glete teht ne$ $st #i!onytott $int, hogy a l"nyeg a$i#&l keny"r, vagy #r$ely 'olog tere$tve lehet, hatrtalan%l 4elen van "s e##&l a l"nyeg#&l lehet 5gy kenyeret, vala$int k veket el&hvni0 Min'en 4, kvnsg, a$i a! e$#er#en 4elentke!ik 8sten kvnsga, a!"rt van egy hatrtalan k"s!let a! Egyete$es 8sten-l"nyeg#en a$i $in'en2tt k r2l tt2nk van, hogy $in'en vgyat tel4estsen "s a! egye'2li teen'&nk /s%.n a!, hogy $egtan%l4%k has!nlni a!t a$it 8sten a s!$%nkra tere$tett0 A! akarata a!, hogy $i a!t tegy2k, hogy $entesek legy2nk $in'en korlto!st,l, "s gy R#&s"g#enS s!a#a'ok legy2nk0 Mikor D"!%s a!t $on'ta> REn vagyok a! a4t,S arra /"l!ott, hogy a! RE< MA=NLKS $in'en l"lek#en a! a4t,, a$elyen t a! a nagy E< MA=NLK, - a! 8sten, - "lete, hatal$a "s l"nyege, $in'en egy"n#en ki1e4e!"sre van 1els!,ltva0 E! a! E< MA=NLK /sak egy %tat is$er, hogy n$agt ki1e4e!!e> a! tlet, a gon'olat, a s!, "s a /seleke'et %t4t0 Ennek a! E< MA=NLK- nak, a! 8sten L"ny"nek, a$i hatalo$, l"nyeg "s "rtel$ess"g a t%'at a' 1or$t, a!"rt $on'ta a $ester> RLegyen $eg a hite' s!erintS "s R$in'en lehets"ges, annak aki his!0S Most lt4%k teht, hogy 8sten a l"lek#en lakik $int hatalo$, l"nyeg "s "rtel$ess"g, $s s!,val $int # l/sess"g, s!eretet "s iga!sg a t%'at ltal ki1e4e!"s#en vagy 1or$#an kivitele!ve0 A t%'atot, - vagy a! e$#ert, aki a hatrtalan 8steni s!elle$#en "l, a sa4t hite vagy elk".!el"se arr,l a! 8steni s!elle$r&l hatro!!a $eg0 A! a hit, hogy k2l n ll%nk a s!elle$t&l a! a$i a test2nk $eg rege'"s"t "s hallt oko!!a0 Mikor $i #elt4%k, hogy a S!elle$ $in'en "s hogy 1olyton a 1or$#an 1e4e!i ki $agt, akkor $eg 1og4%k "rteni, hogy a$i a s!elle$#&l s!2letett vagy ere', a! val,4#an S!elle$0 A K vetke!& nagy iga!sg a$i e!en t%'at ltal nyilvnoss vlik a!, hogy $in'en egy"n, $ivel a! 8steni S!elle$#en 4 tt l"tre, e##en a S!elle$#en l"te!ik tov## $int egy t k"letes tlet0 Senkinek se kell k !2l2nk n$agt "letre kelteni0 T k"letesnek vagy%nk tere$tve "s e##en a t k"letes 8steni S!elle$#en 1olyton 1ennvagy%nk tartva $int t k"letes l"nyek0 Mikor e! a #elts a t%'at%nkho! /satlako!ik, ka./solat#a 4%that%nk a! 8steni S!elle$$el "s 54ra tere$thet42k a!t a$it 8sten nek2nk $egtere$tett0 E! a! a$it D"!%s 544s!2let"snek neve!ett0 E! a nagy a4n'"k a$it a /sen' ny54that nek2nk, $ert 8sten s!elle$"vel ka./solat#an, 8sten gon'olatval gon'olko'hat%nk "s $egis$erhet42k n$ag%nkat, 5gy ahogyan val,#an vagy%nk, ahelyett, hogy olyanok lenn"nk $int ahogyan gon'olt%k hogy vagy%nk0 A! 8steni s!elle$ segts"g"vel iga! gon'olatokkal 4%t%nk ka./solat#a "s a!ltal egy iga! ki1e4e!"st ho!%nk na.vilgra, $g e''ig helytelen gon'olatok ltal helytelen ki1e4e!"seket ho!t%nk l"tre0 :e lehet a 1or$a t k"letes, vagy t k"letlen, ere'etileg a! $"gis t k"letes 8steni 3atalo$, L"nyeg "s Ertel$ess"g0 <e$ a! alak l"nyeg"t kvn4%k $egvlt,!tatni, hane$ a 1or$t a$it a l"nyeg 1elvett0 E! a gon'olko's 1el54tsval ho!hat, l"tre vagy $s s!,val a t k"letlen tlet t k"letest"s"vel, a! e$#eri gon'olko'st 8steni gon'olatt vlt,!tatni0 Milyen 1ontos teht $egtallni a ka./solatot 8stennel, vele egy lenni "s t ki1e4e!"sre ho!ni0 Bgyanolyan 1ontos a /sen', vagy a s!e$"lyes gon'olko's le/sen'est"se, hogy a! isteni gon'olat a tel4es 'i/s&s"g"#en 1elvilgosthassa a t%'atot0 Mikor e! $egt rt"nik, akkor $eg"rt42k, hogy Ra! iga!sg na.4a virra' "s s!rnyain vis!i a! 2'v ss"get0S A s!elle$ 5gy ra$lik #e a t%'at#a, $int a na.1"ny egy s t"t s!o##a0 A! egyete$es s!elle$ #era$lst a s!e$"lyes gon'olko's#a ss!ehasonlthat, a 1riss leveg& #era$lsval egy s!o##a, a$ely hoss!5 i'eig #e volt !rva, ahol a leveg& g&! s "s s!ennye!&' tt0 E! a nagy vegy2l"se a ki/sivel, ahol a ki/si egy" vlik a naggyal0 A tis!ttlansgot a! oko!ta, hogy a ki/si a nagyt,l el volt k2l ntve0 A! egyes2l"ssel l"tre4 n a tis!tasg, $ivel nin/s tov## nagy "s ki/si, hane$ /sak a! egy 4, eg"s!s"ges tis!ta leveg&0 Fgy teht a!t is t%'n%nk kell, hogy 8sten Egy, "s hogy $in'en 'olog 5gy lthat,, vala$int lthatatlan vele egy2tt Egy0 A! 8stent&l val, elk2l nt"s a!, a$i a #Hnt, #etegs"get s!eg"nys"get "s hallt oko!ott0 A vele val, egyes2l"s a! a$i $inket egyesit a! Eg"s!, - vagy tel4ess"g2nkkel0 A! egys"g#&l val, elk2l nt"s a! angyalok les!llsa a t%'at l"tr4n0 A viss!at"r"s a! egys"g#e a! angyalok 1el$enetele0 A les!lls 4,, $ert a! egys"g a!ltal 1e4e!i ki $agt

vlto!atossg#an, 'e a vlto!atossg ne$ 1elt"tele! s!2ks"gs!erHen elk2l nt"st0 A! a$i vlto!atossg, a s!e$"lyes vagy k2ls& lls.ont#,l helytelen2l elk2l nt"sk"nt lett "rtel$e!ve0 Min'en l"lek nagy 1ela'ata a!, hogy a s!e$"lyes lls.ontot olyan $agasra 1ele$el4e a t%'at#an, hogy a! egyes2l4 n a tel4essel0 Mikor R$in'annyian egyet"rtve egy helyen ss!e4 nnek,S - a! a hely a t%'at#an, ahol $eg"rt42k, hogy $in'en lthat, "s lthatatlan 'olog ere'ete a! egyetlen 8sten#en van, - akkor a s!nelvlto!s hegy"n ll%nk AMt0 (YC0 Ltt el&s! r D"!%st lt4%k "s vele M,!est "s 8ll"st, vagy a T rv"nyt, a ;r,1"tkat "s a Kris!t%st Aa! e$#er#en re4l& hatal$at, hogy 8stent $egis$er4eC "s el&s! r hro$ te$.lo$ot akar%nk ".teni, 'e akkor "rtel$ess" vlik $"lye## 4elent&s"ge0 A! e$#er hallhatatlansgnak t%'at#a ke!'2nk 4%tni "s t%'4%k, hogy a! a!onossg ne$ ves! el soha, hogy a! 8steni e$#er nin/s alvetve a hallnak, hogy a! r kk" "l0 Akkor eltHnik M,!es, - a t rv"ny, - "s ill"s a 4 ven' l"s, - "s a Kris!t%s egye'2l ll, $in'enhat,an, "s #elt4%k, hogy /sak egy te$.lo$ot kell ".ten2nk, a! "l& 8sten te$.lo$t a sa4t #ens&nk#en0 Akkor a S!entl"lek 1elvilgost4a a t%'atot "s eltHnik a s!e$1"nyves!t"s a$it #Hnnek, #etegs"gnek, s!eg"nys"gnek "s hallnak neve!2nk0 E! a /sen' nagy /"l4a0 E! a te$.lo$ a$i#&l levghattok egy 'ara#ot "s a hely"#e a!onnal l"tre 4 n egy 54 'ara#, /sak a test2nk te$.lo$nak 4elk".ek"nt ll, a$ir&l D"!%s #es!"lt, a te$.lo$, a$i ne$ e$#eri k"!!el lett ".tve, a$i r k a $ennyek#en "s a$it nek2nk a 1 l' n kell 1el".ten2nk0

3ETE:8K 6EDEZET Mikor viss!at"rt2nk kirn'%ls%nkr,l, nagy t $eg i'egenre tallt%nk, akik ott gy2leke!tek, hallott%k, hogy a k rny"kr&l 4 ttek "s hogy a $esterek k !2l is t ##en i'e 4 ttek, hogy innen egy !arn'ok5tra in'%l4anak vel2k egy 1al%#a, k r2l#el2l hro$s!! tven kilo$"terre innen0 Jso'lko!t%nk e!en, $ert $i a##,l a! irny#,l 4 tt2nk "s ltt%k, hogy a! 5t s!! tven kilo$"ter hoss!at egy ho$okos sivatagon ve!etett t0 Mal,4#an egy $agaslati sksg volt, ho$ok #%/kkkal tertve, a$it a s!"l o'a viss!a 1%4t "s ahol /sak kev"s n v"ny!et volt0 A!on a sivatagon t5l a! 5t egy kis hegys"gen, a 3i$al4a hegys"g egyik ny5lvnyn t ve!etett0 A!on este $eghvtak #enn2nket, hogy vegy2nk r"s!t a! e-.e'/i,#an, "s $on'tk, hogy a 1els!erel"s2nk legnehe!e## r"s!"t ne$ kell vel2nk vinni, $ert viss!a4 v2nk i'e, $iel&tt a 3i$al4a hegys"g#e $egy2nk0 A! e-.e'/i, a k vetke!& h"t1&n in'%lna0 Dast "s <e.roQ ter$"s!etesen $in'ent el&k"s!tettek "s a!on a h"t1&n reggel korn /satlako!t%nk a k r2l#el2l @TT !arn'okho!0 A!ok t5lnyo$, r"s!e 1ogyat"kossg#an "s #etegs"g#en s!enve'ett, a$ire gy,gy%lst keresett0 A! in'%lsra k vetke!& s!o$#atig $in'en 4,l $ent, $ikor $egere't a leghevese## !.ores& a$it $i valaha ltt%nk "s att,l 1ogva hro$ na..al "s hro$ "44el !%hogott a! es& s!2net n"lk2l, - a nyr el&hrn k"nek neve!t"k a!t ott0 A t#or%nk egy nagyon alkal$as helyen volt, 5gy hogy nek2nk se$$i #a4%nk ne$ volt a viharral, a! ele'el $iatt a!on#an nagyon agg,'t%nk, $egvolt%nk gy&!&'ve arr,l, hogy e! a hoss!5 i'&!"s ko$oly kelle$etlens"get oko!hat, $ert $i /sak a! 5t h%!a$ra ho!t%nk ele'elt vel2nk, an"lk2l hogy esetleges i'&!"ssel s!$ot tartott%nk volna0 E! a k"s"s '%.ln ko$olynak $%tatko!ott nek2nk, $ert a$ennyire $i $egt%'t%k lla.tani, ne$ volt hely ahol a k"s!let2nket .,tolhat4%k, kiv"ve a kiin'%l,.ont%nk, a$i k r2l#el2l k"ts!! kilo$"terre volt $ g tt2nk, hova a! 5t legnagyo## r"s!e a! el&## e$ltett sivatagon t ve!etett0 Js2t rt k n reggel gy ny rH na.s2t"s volt, 'e ahelyett, hogy tov## $ent2nk volna, a$ire $i s!$tott%nk, a!t $on'tk nek2nk, hogy hely#en $ara'%nk $g a! %tak 1els!ra'nak "s a 1oly,k kev"s#" '%!!a'tak les!nek, 5gy a! %ta!s k nnye## les!0 Mi agg,'t%nk, hogy a k"s!let2nk ne$ les! elegen'&, a /so.ort%nk egyike ki is 1e4e!te e!t a 1"lel$et0 E$il, aki a! eg"s! 1els!erel"s 1el2gyel&4e volt, o'a4 tt ho!!nk "s gy s!,lt> <e$ kell 1"lnetek0 <e$ gon'osko'ik 8sten $in'en tere$t$"ny"r&l, nagyr,l vagy ki/sir&l "s ne$ vagy%nk $i a! tere$t$"nyeiI Lsstok, itt van n"hny s!e$ ga#ona e!eket el2ltete$0 E!!el a /seleke'ettel "rtel$esen is$ertete$, hogy ga#ont kvnok0 A s!elle$e$#en ga#ont k".e!te$ el, #et lt tte$ a t rv"nyt "s a! annak i'e4"n $eg 1og 4elenni0 :e val,4#an s!2ks"ges-e vrni a hoss!5 "s 1ra'al$as 1olya$atra, a$it a ter$"s!et alkal$a! a ga#ont $egn ves!teni "s ki1e4les!teniI 3a a! 5gy lenne akkor hoss!5 i'eig tart, vrako!sra k"nys!er2ln"nk $iel&tt ga#onnk lenne0 Mi"rt ne$ alkal$a!nnk egy $agasa##, t k"letese## t rv"nyt, a$it a! Atya a'ott nek2nk, hogy el&hv4%k a!t a$it kvn%nkI Min'en a$ire s!2ks"g2nk van, ne$ t ## $int, hogy le/sen'es2l42nk "s a ga#ont a s!elle$ el" hv4%k, vagy $int es!$"ny 1ogva tart4%k, akkor ki/s".elt ga#onnk les!, k"s!en a has!nlatra0 3a e!en k"telke'tek ss!egyH4thetitek, $eg&r lhetitek "s s2thettek #el&le kenyeret A s!e$2nk el&tt ott volt a ga#ona, "rett, ki/s".elt, 5gy hogy a!t ss!e is gyH4t tt2k, $eg&r lt2k "s k"s&## kenyeret s2t tt2nk #el&le0 E$il 1olytatta> E!t $ost ltttok "s elhis!itek, 'e $i"rt ne$ alkal$a!nnk egy $"g t k"letese## t rv"nyt, "s a!!al l"treho!!%nk vala$it a$i $"g t k"letese##, "..en a!t a$ire s!2ks"g2nk van000 kenyeret0 Ltni 1og4tok, hogy e!ltal a t k"letese##, vagy ahogyan ti a!t ki1e4e!n"tek egy 1ino$a## t rv"ny alkal$a!sval "..en a!t hvhato$ el& a$ire s!2ks"ge$ van, e##en a! eset#en keny"r0 Mg $i $intha var!slat alatt llva n"!t2k, egys!erre egy nagy keny"r lett a ke!"#en, "s $in'ig t ## "s t ## 4 tt ho!!, $g negyven keny"r a! as!talon volt, a$it E$il a s!e$2nk lttra rakott o'a0 $eg4egye!te> Lt4tok van el"g $in'enkinek, "s ha netaln ne$ lenne elegen'&, akkor s!ere!het2nk $"g t ##et is0 Mi $in'annyian ett2nk a keny"r#&l "s $eglla.tott%k, hogy !letes volt0 Mikor D"!%s =alile#an 62l .t&l a!t k"r'e!te> R3ol ves!2nk kenyeret,S .r,#ra akarta tenni, $ert t%'ta nagyon 4,l, hogy annyi kenyeret a$ennyivel a! ss!egyHlt t $eget t.llni

lehetne, ne$ kellett $egvsrolni a! akkori .ia/on0 A##an egy alkal$at ltott arra, hogy a tantvnyainak a S!elle$ hatal$ra $%tasson, hogy kenyeret lltson el& vagy a!t $egs!a.ortsa0 Milyen gyakran ne$ gon'olko'ik a! e$#er a halan', 1el1ogsval 5gy $int 62l .W /sak, - $int a! e$#eri t%'at a $ai na.ig, - a lthat, k"s!lettel tartott s!$ot, hogy a##,l $ertsen, - $eg1ontolva, hogy /sak annyi keny"r volt vagy annyi k"s!let vagy annyi ."n! ele'elt venni0 D"!%s #eltta, hogy a! aki a Kris!t%s-t%'at#an "l, a! ne$ is$er korlto!st0 Teht a Kris!t%s-t%'at#an 8stenhe! 1or'%lt, $int $in'ennek 1orrsa "s tere$t&4e "s $egk s! nte a hatal$at "s a l"nyeget, a$i k"s!en van, hogy $in'en s!2ks"gletet Ellson0 A!tn $egt rte a kenyeret "s a tantvnyai ltal elos!tatta a!ok k ! tt akiknek s!2ks"g2k volt r, $g a!ok ellettek ltva, "s $"g ti!enk"t tele kosrral $ara't0 D"!%s soha ne$ volt alren'elt a $se$#er 1 l sleg"nek, hogy a sa4t vagy $s s!2ks"glet"t ellssa0 a!t tantotta a! e$#ereknek, hogy $in'en a$ire s!2ks"g2nk van ren'elke!"s2nkre ll a! Egyete$es L"nyeg#en "s hogy se$$i $st ne$ kell tenn2nk $int a##,l $erteni, vagy el&hvni0 Fgy volt a! !vegy ola4val is, a$it Eli!e%s $eggyara.tott0 <e$ 1or'%lt $s e$#erhe! akinek t5l sok ola4a volt, $ert ha 5gy tett volna akkor a k"s!let korlto!ott lett volna0 Ka./solat#a l".ett a! Egyete$essel "s a k"s!let egye'2li korlto!sa a! volt, hogy a hor',k $egteltek, 1olyhatott volna $in'ig t ## ola4, a $ai na.ig, ha lett volna hor', trolni0 E$il 1olytatta> E! ne$ hi.n,!is0 K !2letek senki se "r!i $agt vala$ilyen $,'on egy hi.notik%s #Hv let alatt0 3a' $on'4a$ e!t nektek, hogy a! egye'2li hi.n,!is a##,l ll, hogy a! e$#er sa4t $agt hi.noti!l4a arra a hitre, hogy ne$ $in'enki tehetn" $eg a! 8sten t k"letes $%nk4t, vagy ne$ lenne k".es egy kvnt hely!etet, vagy trgyat tere$teni0 Mert ne$ a s!2ks"g a vgy vala$it tere$teniI Ahelyett, hogy ki#ontako!nl "s $egtan%lnl tere$teni 5gy ahogyan 8sten elvr4a t&l2nk #e!rk,!ol "s a!t $on'o'> REn ne$ t%'ok tere$teni,S $ialatt "..en olyan sokig hi.noti!lo' n$aga'at, $g val,4#an elhis!e', hogy te egy 8stent&l elk2l ntett egys"g vagy0 Egys!erHen ne$ lt4tok #e, hogy ti tel4esen t k"letes 8steni tere$t$"nyek, vagy ki1e4e!"sek vagytok0 Ti aka'lyo!!tok 8stent, hogy ltalatok t k"letesen ki1e4e!!e Un$agt, 5gy ahogyan a!t tenni kvn4a0 <e$ a!t $on'ta a nagy $ester D"!%s> RA $%nkkat a$it En v"g!ek a!t ti is v"ghe! 1og4tok vinni "s $"g nagyo##akat isIS <e$ a! volt D"!%s val,'i 1ela'ata itt a 1 l' n, hogy r$%tasson arra, hogy $i $int 8sten 6iai, vagy $int e$#erek a val,'i lla.ot%nk#an, %gyan olyan t k"letesen "s ss!hang#an t%'%nk tere$teni $int 8sten0 <e$ a! volt a /"l4a D"!%snak $ikor a vak 1"r1inak $eg.aran/solta, hogy $ossa $eg a s!e$eit a Siloe tav#an, hogy $in'enkinek 1elnyissa s!e$eit, 5gy hogy lthassk, hogy t a! Atya k2l'te, a!"rt, hogy #e#i!onytsa nek2nk, hogy a! Atya akarata a!, hogy $i is tere$ts2nk, ".en 5gy $int tere$t, vagy v"g#e vigy2k a t k"letes $%nkkat, a$elyeket D"!%s v"g#evitt a!ltal, hogy a Kris!t%st elis$erte Un$ag#an "s $in'en $s e$#er#enI M"g $ehetek egy l"."ssel tov##0 E! a keny"r a$it a! el&## ka.ta$ "s a ke!e$#en tartotta$ $ege$"s!t&'ik $intha tH! "getn" el0 Mi t rt"ntI 3i#san alkal$a!ta$ a t k"letes t rv"nyt, a$i a tere$t$"nye$et el&hvta, "s hagyta$ a!t, a$it l"treho!ta$ a t k"letes t rv"ny helytelen "s 4ogtalan has!nlatval $ege$"s!teni0 E! a t k"letes t rv"ny "..en olyan .ontosan $Hk 'ik $int a !ene, vagy a s!$tan t rv"nyei, vagy #r$ely $s 5gyneve!ett ter$"s!eti t rv"ny0 3a 1olytatta$ volna a viss!a"l"st e!!el t k"letes t rv"nnyel, akkor ne$ /sak a! a$it tere$tette$, hane$ "n is, a tere$t& $ege$"s!t&'n"k0 Mal,#an $egse$$is2lt a keny"rI Elis$er42k, hogy a! alak $egvlt,!ott, $ert a keny"r helyett van $ost egy hal$o/ska .or vagy ha$%0 <e$ t"rt val,4#an viss!a a! Egyete$es L"nyeg#e ahonnan s!r$a!ikI <e$ a kinyilatko!atlan 1or$#an l"te!ik a! $ost, arra vrva, hogy is$"t el& legyen hvvaI <e$ a! $egy v"g#e $in'en 1or$val a$i a lt,k r2nk#&l eltHnik, legyen a! tH!, vagy ro$ls ltal vagy $s1"le $,'onI <e$ t"rnek a!ok viss!a a! Egyete$es l"nyeg#e, - 8sten#e, - ahonnan a!ok s!r$a!nakI <e$ a!t 4elenti> RA$i a $eny#&l les!ll, annak viss!a kell t"rni a $enny#eSI <e$r"gen ltttok, hogyan 4 n l"tre 4"g, lts!,lag ok n"lk2l, legal##is a ti v"le$"nyetek s!erint0 En $on'o$ nektek, hogy a! %gyana!on a $,'on t rt"nt $int a keny"r $egtere$t"se0 A t rv"nyt "n %gyan5gy alkal$a!hato$, hogy 4eget vagy kenyeret ka.4ak, legal##is a''ig $g 5gy a! egyiket $int a $sikat a! e$#eris"g 4avra has!nlo$, vagy s!eretettel telt ss!hang#an 'olgo!o$ a t rv"nnyel, vagy 8stent ki1e4e!"sre ho!o$ 5gy ahogyan akar4a,

hogy $in'annyian /seleke'42nk0 Min'enkinek 4, kenyeret, 4eget vagy #r$it is l"treho!ni a$it /sak kvn, "s $in'enkinek igyeke!ni kell el4%tni o'ig, hogy e!eket a 'olgokat $egt%'4a tenni0 <e$ lt4tok #e, hogy ti a leg$agasa## t rv"nynek, 8sten 1elt"tlen t rv"ny"nek has!nlatval $in'ent el&hvhattok, a$ire s!2ks"getek van, vagy a$it a leg$agasa## es!$"nynek tekintetek "s gy tets!etek 8stennek, $ert gy a t k"leteset ho!!tok nyilvnossgra, $ik !#en "..5gy $int D"!%s, t%'at#an vagytok annak, hogy $i 8sten t k"letes 1iai vagy%nkI <e$ a 1els!a#a'%lst 4elenti e! $in'en k tel"k al,l a$it a kereske'ele$ rnk s!a#, vala$int $in'en $s s!olgasg al,lI Ahogyan $on'ta$, n"hny "ven #el2l a!ok a #ilin/sek les!nek a legnehe!e##ek a$ivel a kereske'ele$ k t le #enn2nket0 3a a 'olgok 5gy 1olytat,'nak, $int ahogyan $ost, akkor a! e$#erek teste "s lelke annak %ral$a al ker2l "s akkor ne$ lehet $sk"..en $int hogy a kereske'ele$ n$agt "s $in'a!okat akiknek r"s!2k van #enne $ege$"s!ti0 A kereske'ele$ els& ke!'ete k"ts"g kv2l egy $agas s!elle$i skon llt, 'e $eg lett enge've, hogy a! anyagelvHs"g #elo.,''!on a''ig, hogy "..en a! a hatalo$ a$i a tere$t"sre lett has!nlva, $ege$"s!t& hatalo$$ vlt, ahogyan a tere$t& hatalo$ $in'ig e$"s!t $ikor helytelen $,'on van alkal$a!va0 Msr"s!t ne$ k"nys!erit a kereske'ele$ s5lya "s a! a##,l ere'& korlto!sok #enn2nket arra, hogy #elss%k, hogy e!t a hely!etet le kell gy&!n2nk "s 1 l"4e kell ker2ln2nkI Es ne$ t rt"nhet $eg e!, a!!al a! egys!erH #eltssal, hogy nek2nk 8sten t k"letes $%nk4t kell v"ge!n2nk "s a t%'at%nkat a Kris!t%s t%'atho! kell 1ele$eln2nkI <e$ e! a! a$it D"!%s itt a 1 l' n tantott nek2nkI <e$ a! eg"s! "lete egy ."l'a erreI Mi"rt ne$ lt4tok #e testv"rei$, hogy a ke!'et#en a! 8ge volt, "s a! 8ge 8stenn"l volt "s hogy 8sten volt a! 8geI A##an a! i'&#en $in'en a$i ala/sonya##an lett alkotva, $"g kinyilatko!atlan 1or$#an a! Egyete$es S!elle$-l"nyeg#en volt, vagy ahogyan n"$elyek a!t ki1e4e!ik a kos!#an0 E! a s!, ere'etileg val,sgot 4elentett0 A Rkos!S s!, hi#san van $agyar!va, $intha egy 1"ktelen viharos /ivako', ellenke!& hely!etet 1e4e!ne ki, ahelyett, hogy a! a val,sgnak egy $"ly s!elle$i lla.ota lenne, 1olyton vrako!va egy ki$on'ott igenl& tere$t& s!,ra, $elynek segts"g"vel kinyilatko!hat a 1or$#an0 Mikor 8sten a! Egyete$es S!elle$-l"nyeg#&l, e!t a vilgot akarta tere$teni, ny%go't volt "s s!e$l"l&'&, $s s!,val egy t k"letes vilgot ltott0 8sten a s!elle$#en olyan hoss!an 1ogva tartotta a vilgot alkot, l"nyeget, $int s!2ks"ges volt arra, hogy annak re!g"seit /s kkentse, akkor kie4tette a! 8g"t "s a vilg $eg lett tere$tveG vagy $on'hatnnk, hogy egy s!elle$i $intt k".!elt el, a$ely#e a vilg alkotsra s!2ks"ges l"nyeg #ele1olyhatott, 5gy vette 1el a vilg a! 8sten t%'at#an 1ogva tartott alak4t0 8sten, a v"gtelen hatalo$ $in'e!eket a 'olgokat gon'olhatta volna, 1olyton gon'olhatta, r kk" kvnhatta volna, hogy 1or$t vegyen 1el, 'e ha a kie4tett s!, ne$ lett volna kik2l've a! alaktalan vilgHr#e, ne$ lenne se$$i se tere$tve vagy lthat, 1or$ra 1els!,ltva0 M"g a v"gtelen $in'enhat, tere$t& gon'olatait "s kvnsgait lthat, 1or$v vlt,!tatni "s a kos!#,l egy ren'e!ett alakot l"tre ho!ni is s!2ks"g volt a v"gleges igenl& RLegyenS-re0 Fgy nek2nk is $eg kell tenn2nk a v"gleges l"."st0 8sten a s!elle$"#en legkise## a.r,sgig 1ogva tart4a a t k"letes vilgot, "s a!oknak egy t k"letes otthon vagy $ennyors!gk"nt kell $eg4elenni, ahol $in'en gyereke, $in'en tere$t$"nye #"k"#en "s ss!hang#an "lhet0 E! a t k"letes vilg a$elyet 8sten a ke!'et#en ltott "s a$elyre $ost is gon'ol $int kinyilatko!tatott vilgraG $egnyilvn%lsnak i'&.ont4a /sak a $i ha4lan',sg%nkt,l 12gg el1oga'ni a!t0 Mihelyt k".esek vagy%nk el"rni a!t a .ontot, a$ikor t%'4%k, hogy $i $in'annyian egy vagy%nk, egy e$#er, - hol $i t%'4%k, hogy $i $in'annyian 8sten test"nek r"s!ei vagy%nk, $int test2nk egy tag4a a test2nk r"s!e, akkor 8sten ors!g#an vagy%nk a $ennyors!g#an itt a 1 l' n, e!en .illanat#an0 3ogy e! $egval,s%l4on t%'ni kell, hogy a $ennyek#en nin/s se$$i anyagi, ott $in'en s!elle$i0 Erts"tek $eg, hogy a $ennyors!g egy t k"letes s!elle$i t%'atos l"t lla.ota, egy t k"letes vilg itt a 1 l' n, $ost e!en .illanat#an "s a! egye'2li tennival,nk /sak a!, hogy el1oga'4%k a!t0 A vilg k r2l tte$ /sak arra vr, hogy kinyissa$ #ens& s!e$ei$et "s e!en

s!e$eken t a teste$ 1elvilgos%l egy 1"nnyel, a$i ne$ a na.t,l se$ a hol't,l 4 n, hane$ a! Atyt,l "s a! Atya itt van #enne$, a l"nye$ leg$"lye## r"s!"n0 <eke$ /sak el"gg" #e kell ltno$, hogy se$$i se anyagi, hane$ $in'en s!elle$i "s akkor arra a gy ny rH 8sten a'ta s!elle$i vilgra kell gon'olni a$i $in'ig k r2l tte$ van, ha k".es vagyok e!t 1el1ogni0 <e$ lt4tok #e, hogy 8sten $in'ent e!en a $,'on tere$tettI 8sten el&s! r $egny%go'ott "s s!e$l"l& lett "s ltta a 1"nyt, a!tn $egs!,lalt> RLegyen 1"nyS "s volt a 1"ny0 Bgyan5gy $egs!,lalt> RLegyen egy #olto!atS "s 5gy t rt"nt "s gy tov## $ik !#en $in'en 1or$t vagy es!$"nyt a t%'at#an 1ogva tartott a!tn kie4tette a s!,t a$ire a! es!$"ny $eg4elent0 Fgy t rt"nt a! e$#errel is0 8sten $egs!,lalt> RAlkoss%nk e$#ert a sa4t k".2nkre, a sa4t hasonlatossg%nkra "s a'4%nk neki hatal$at $in'en 1 l tt0S 8sten a Min'en-4,, $in'en 'olgot 4,nak tere$tett, a! e$#ert %tol4ra a legnagyo##nak, hatalo$$al $in'en 1 l tt0 Akkor a! e$#er /sak a 4,t ltta "s $in'en 4, volt, $in'a''ig $g a! e$#er elvlt a! 8stent&l "s egy k"ts"get vagy kett&t ltott0 Akkor a! e$#er a gon'olatval k"t "rtel$et tere$tett, a ! egyik a 4,, a $sik annak a! ellenke!&4e, $ert hogy kett& volt, kellett hogy a!ok egy$s ellent"tei legyenek, - 4, "s ross!0 Fgy 4 tt l"tre a ross!, a! e$#er a$a t k"letes hatal$a ltal, hogy a$ire a tekintet"t r g!ti a!t ki1e4e!"sre vagy $eg4elen"sre ho!!a0 3a a! e$#er ne$ ltta volna a ross!at s!elle$i s!e$ei el&tt, akkor a! ne$ ka.ta volna $eg a hatal$at, hogy ki1e4e!"sre 4%sson0 Jsak a 4, lenne ki1e4e!ve "s $i olyan t k"letesek lenn"nk $int a$ilyennek 8sten $"g $in'ig lt #enn2nket0 <e$ lenne akkor $in'ig a $ennyors!g a 1 l' n 5gy $int 8sten lt4a "s $int nek2nk a!t ltni kell, hogy a!t a $ennyors!got ki1e4e!"sre ho!!%kI D"!%s 4ogosan $on'ta, hogy a $ennyek#&l 4 n, his!en ne$ 4 tt2nk $i'en egyen a $ennyek#&l, a nagy Egyete$es S!elle$l"nyeg#&lI <e$ a'ta $eg 8sten a! e$#ernek a hatal$at, hogy tere$tsen, 5gy $int & tere$t, a!!al, hogy a sa4t hasonlatra "s k".$sra tere$tetteI Es ne$ vr4a el 8sten a! e$#ert&l, hogy e!t a hatal$at %gyanolyan s!a#a'on "s %gyana!on a $,'on has!nl4a $int $agaI M"g.e'ig 5gy hogy el&s! r #elt4a a s!2ks"get, a!tn elk".!eli a 4,t, a! es!$"nyt a$it a t%'at#an 1ogva tartott 1or$t 1og4a #et lteni a! Egyete$es S!elle$-l"nyeg#&l, $a4' kik2l'i a! ig"t, hogy $egtel4en a 1or$a "s a! 5gy t rt"nik "s a! 4,0 Mikor D"!%st keres!tre 1es!tett"k a test"t l'o!ta 1el, a k2ls& #%rkolatot, a testet, a$it lt%nk, hogy #e#i!onytsa, hogy val,4#an van egy $"lye## vagy s!elle$i test "s e! a s!elle$i test volt a! a$it kinyilatko!tatott $ikor a sr#,l 1elt$a't0 E! volt a! a te st a$ir&l #es!"lt $ikor a!t $on'ta> R7ontstok le e!t a te$.lo$ot "s har$a'na.ra 1el".te$0S E!t a!"rt tette, hogy #i!onytsa a!t, hogy nek2nk %gyana! a s!elle$i test2nk van "s hogy $i $in'annyian elv"ge!het42k a $%nkkat a$elyeket v"g!ett0 T"ny a!, hogy D"!%s $eg,vhatta volna $agt, ha a!t akarta volna0 K"ts"g kv2l #eltta, hogy a test"#en egy nagy vlt,!s $ent v"g#e0 A!t is #eltta, hogy a! e$#erek k r2l tte k".telenek voltak $eg"rteni, hogy &k "..5gy $int D"!%s a s!elle$i testet el&hvhat4k, hi#a igyeke!ett a!t $eg$%tatni nekik0 k $"g /sak a s!e$"lyeset lttk, D"!%s $eg"rtette, hogy a!ok, ha a s!elle$i test"t egy "s!revehet& vlt,!s n"lk2l el&hv4a, ne$ lenn"nek k".esek a k2l n#s"get ltni a s!elle$i "s a! anyagi k ! tt, teht a keres!tre 1es!t"s es!k !"t vlas!totta, hogy e!t a vlto!st l"treho!!a0 Mal,#an, ne$ a!"rt 4 tt a 1 l're a $i nagy Mester2nk D"!%s akit $i $in'annyian tis!tel2nk "s s!eret2nk, hogy hir'esse a Kris!t%st a! e$#er#enI <e$ 1e'e!te 1el a t k"letes %tat 8stenhe! "s ne$ egy ."l'ak"nt lltotta a! "let"t, hogy nek2nk a!t $eg$%tassaI Tehet2nk $st $int e!t a t k"letes %tat s!eretettel k vetni $ikor a!t $r egys!er $eg"rtett2k, legyen a! a $agvet"s, a keny"rs2t"s vagy a! e!er-egy 'olog 5t4n, $elyek s!2ks"gesek a! e$#eri l"the!I <e$ /sak le/k"k a!ok, $elyek k !ele## ho!nak #enn2nket a ki#ontako!s%nkho!, $g $i egy s!". na.on #elt4%k, hogy val,#an 8sten 6iai vagy%nk, ne$ a s!olgi "s hogy nek2nk $int 8sten 6iainak $in'en2nk van a$i a! Atynak van "s hogy $i "..en olyan s!a#a'on has!nlhat4%k $int a $i Atynk $agaI 7evallo$, hogy eleinte egy rettenetes nagy hitre van s!2ks"g, egy hitre a$elyre a! e$#er /sak l"."sr&l l"."sre tes! s!ert "s a$it "..en olyan hHen kell gyakorolni $int a !en"t vagy a s!$tant, $g el"ri a!t a .ontot, ahol tel4es $eggy&!&'"sre 4%t0 Akkor egy nagys!erH, s!".

$,'on s!a#a'ok vagy%nk0 Lehetne egy 4o## "s iga!i## ."l't kvnni $int a$it D"!%s a'ott nek2nkI <e$ "r!e' a hatal$at a$i a! nev"#en re4likI D"!%s a Kris!t%st vagy 8stent nyilatko!tatta ki, aki a /sont#,l "s v"r#&l l"v& e$#er#en $egnyilvn%ltI D"!%s el"rte a!t a .ontot ahol tel4esen $eg#!ott a $"ly is$eret"#en "s 8sten $eghitt $eg"rt"s"#en "s 5gy v"ghe! vitte nagy $%nkit0 ne$ a sa4t akarata ere4"re #!ott vagy a gon'olatainak er&s ss!.ontosts#an0 Fgy nek2nk se a! akarater&nk#en se$ a gon'olataink ss!.ontosts#an kell #!n%nk, hane$ 8sten akarat#an0 R<e a! "n akarato$, hane$ a Tie', , 8sten legyen $eg0S 3o!' a! akarato'at ss!hang#a 8sten akaratval0 <e$ gon'olo', hogy D"!%s $in'en#en ha4lan', volt 8sten akaratt $egtenni, vagy a!t tenni a$it 8sten akart, hogy tegyeI 6eltHnhetett nektek, hogy D"!%sr,l gyakran a!t #es!"lt"k, hogy egy $agas hegyre 1el$ent, "n ne$ t%'o$, hogy val,#an 1el$ent-e egy hegyre0 :e a!t t%'o$, hogy $in'annyi%nknak $agasra kell e$elke'n2nk, a t%'atos l"t leg$agasa## /s5/sra, hogy a s!elle$2nk 1elvilgos%l4on0 E!alatt a leg$agasa## /s5/s alatt a 1e4 leg1els&## r"s!"t "rts2k "s ha nin/s ki1e4l&'ve a k".ess"g, hogy a t%'at%nkat 1ele$el42k, akkor a!t a s!elle$i gon'olko's ltal ki kell 1e4les!ten2nk0 Akkor a s!v2nk#&l, a s!eretet k !.ont4#,l, a s!eretetet kell $les!teni, hogy a! $in'ent egyens5ly#a ho!!on, $ikor e! $egt rt"nt, akkor a Kris!t%s kinyilatko!ott0 Akkor a! e$#er 1ia #elt4a, hogy & a! 8sten 6ia, a! egys!2l tt, a! egys!2l tt 1i5 aki#en a! atynak ke've telik0 Akkor nek2nk e!t egy soha ne$ v"g!&'& s!eretettel $in'annyi%nk"rt $eg kell val,stani0 =on'olko'4 el $"lyen egy .illanatig, "s k".!el' el $ennyi ho$oks!e$ van egy tenger.arton, $ilyen nagys!$5 v!/se..ek alkot4k ss!esen a 1 l' vi!"t, $ilyen v"gtelen s!$5 "let1or$a van a 1 l' vi!ei#en0 =on'ol4 a s!$talan s!ikla r"s!e/sk"kre a$i a 1 l' n van, a s!$talan 1kra, n v"nyekre, virgokra "s #okrokra, a! llati "let s!$talan 1or$ira0 =on'ol4atok arra, hogy $in'a!ok a! es!$e ki1e4e!"sei a$i a nagy Egyete$es 8steni S!elle$#en 1ogva vannak tartva, hogy a!ok $in' a! Egy "letet, a! 8steni "letet tartal$a!!k0 K".!el' el akkor a s!$talan lelkeket akik a 1 l' n s!2letnek0 Ls' #e akkor, hogy $in'en l"lek 8sten egy t k"letes, i'elis k".$sa, olyan $int ahogyan 8sten Un$agt lt4a, hogy $in'en l"leknek %gyana! a hatalo$, %gyana! a! er&, %gyana! a ki1e4e!"si lehet&s"g van a'va a$i a! 8stennek $agnak van0 <e$ gon'ol4tok ti is a!t, hogy 8sten akar4a vagy elvr4a, hogy a! e$#er e!eket a! 8steni vagy 8sten-a'ta t%la4'onsgokat ki1e4less!e "s v"ge!!e a $%nkkat, a$elyeket v"ge!, a! r kl tt 4,s!g segts"g"vel a$elyeket a! Atya a! r ks"g es!k !"vel a! e$#ernek a'ott, a! egy nagy egyete$es, $in'enki ltal, $in'enki#en "s $in'enki"rt lev& S!elle$ ltalI Erts' $eg akkor, hogy $in'enki a! egy lthatatlan, a s!elle$ ki1e4e!"se lthat, 1or$#an, egy 1or$a a$i ltal a! 8sten s!eretete ki1e4e!"sre 4%t0 Mikor k".esek vagy%nk e!t $eg"rteni "s el1oga'ni akkor tel4es iga!#an $on'hat4%k, $int D"!%s $on'ta> RL$ itt van egy Kris!t%s0S Kgy lett $ester a vilgi vagy a testi n 1 l tt0 elis$erte a! 8stens"g"t 4ogot tartott r, #e1oga'ta a!t "s "lte a!t a! "letet a$it nek2nk is "ln2nk kell0

<NLLJA:8K 6EDEZET Egy nyol/ na.os i'&!"s %tn h"t1&n reggel le#ontott%k a t#or%nkat "s tov## $ent2nk0 3ar$a'ik na. '"l%tn egy nagyon s!"les 1oly, .art4ho! "rt2nk a v! $i' a k"t ol'alon a .artig "rt gy a v! 1el2lete k r2l#el2l hats!! $"ter s!"les volt "s legal## ti!en t kilo$"ter ,rnk"nti se#ess"ggel 1olyt0 Mon'tk, hogy a s!oksos i'&#en e!en a helyen n"$i 1ra'sg n"lk2l t lehet $enni0 Elhatro!t%k, hogy $sna. reggelig ott #eren'e!!2k a t#or%nkat "s $eg1igyel42k a v! e$elke'"s"t vagy a.a'st0 Mon'tk nek2nk, hogy tvola## van egy h', 'e hogy o'a"r42nk egy n"gy na.os neh"! ker2l&t kell tenn2nk0 7eltt%k, hogy ha a v! a.a' akkor 4o## lenne n"hny na.ot vrni, $int a hoss!5 ker2l&t $egtenni0 A #i!onyt"kot $egka.t%k, hogy ne$ kell agg,'n%nk a! ele'el $iatt, $ert att,l a na.t,l 1ogva $ikor ki$er2lt a "lel$is!erk"s!let2nk, $in'a''ig $g a 1&s!lls%nkat 54ra el ne$ "rt2k, a! eg"s!, t ## $int @TT 1&#&l ll, trsasg #&s"gesen ellett ltva ele'ellel a lthatatlan#,l, $int ahogyan $i a!t ki1e4e!t2k0 3atvann"gy na.ig ellett2nk ltva ele'ellel, a''ig $g viss!at"rt2nk a 1al%#a ahonnan kiin'%lt%nk0 E''ig egyik2nknek se volt n"$i 1ogal$a a 'olgok val,'i 4elent&s"g"r&l vagy "rtel$"r&l, a$it ltt%nk "s ta.as!talt%nk0 A!t se volt%nk k".esek #eltni, hogy e!ek a 'olgok egy s!ilr' t rv"ny s!erint t rt"nnek a$elyet $in'enki alkal$a!hat0 Mikor $sna. a reggelire ss!e4 tt2nk, t i'egent tallt%nk a t#or#an0 7elettek $%tatva nek2nk "s $on'tk, hogy ahho! a trsasgho! tart,!nak, akik a 1oly, $sik ol'aln t#oro!nak "s viss!at"r&#en vannak a##,l a 1al%#,l ahov $i $egy2nk0 <e$ gon'olt%nk tov## erre, $ert $i ter$"s!etesen 1elt"tele!t2k, hogy &k egy /s,nakot talltak "s a!!al keltek t0 A /so.ort%nk egyike $eg is 4egye!te> 3a e!eknek a! e$#ereknek egy /s,nak4%k van, ne$ has!nlhat4%k $i a!t, hogy tkel42nk a 1oly,nI Fgy his!e$ e##en $in'annyian a neh"!s"g2nk egy $egol'st ltt%k, 'e $on'tk nek2nk, hogy nin/sen /s,nak, $ivel e!en a helyen ne$ el"g gyakran kelnek t, hogy egy /s,nakot tartsanak0 A!on reggel, $i%tn a reggelit #e1e4e!t2k, $in'annyian ss!e4 tt2nk a 1oly, .art4n0 Es!revett2k, hogy E$il, Dast "s <e.roQ "s $"g n"gyen a! 5titrsaink k !2l #es!"'#e elegye'tek a! t i'egennel0 Dast o'a4 tt ho!!nk, "s $on'ta hogy &k a t ##iekkel a t5lol'alra akarnak $enni a $sik t#or#a, $ert elhatro!tk, hogy $sna. reggelig vrnak "s $eg1igyelik, hogy a.a' a v! vagy ne$0 E! ter$"s!etesen 1elkeltette a kvn/sisg%nkat, $i vak$er&nek tallt%k, hogy egy olyan gyors 1oly,n t5ss!anak, /sak a!"rt, hogy egy #arti ltogatst tegyenek a s!o$s!"'nl0 Mert s!erint2nk a! volt a! egye'2li lehet&s"g, a $sik .artra 4%tni0 Mikor Dast 54ra a t ##iekhe! /satlako!ott $in' a ti!enketten tel4esen 1el lt !ve a .art 1el" s"tltak "s a legnagyo## #i!tonsggal a v!re l".tek, ne$ #eleW Soha ne$ 1ogo$ el1ele4teni, $it "re!te$, $ikor $in'egyiket e!en ti!enk"t 1"r1i k !2l a s!ilr' 1 l'r&l a 1oly, v!re ltta$ l".ni0 Miss!atartotta$ a l"leg!ete$et, ter$"s!etesen a!t vrva, hogy a!onnal els2llye'nek "s eltHnnek0 K"s&## hallotta$, hogy a! eg"s! trsasg%nk %gyana!t gon'olta0 A!t his!e$ $in'egyik2nk viss!atartotta a l"leg!et"t, $g a!ok a 1"l5ton t5l voltak, akkora volt a! $%lat%nk e!t a ti!enk"t 1"r1it a legnagyo## ny%galo$$al a 1oly, 1el2let"n ltni s"tlni a leg/sek"lye## er&1es!t"s n"lk2l, "s an"lk2l, hogy $"lye##re s2llye'n"nek $int a sar%ik tal.a0 Mikor a v!r&l a $sik .artra l".tek, a! volt a! "r!"se$ $intha $!skat vettek volna le vllai$r,l, "s a! volt, 5gy his!e$ a! "r!"se /so.ort%nk $in'egyik tag4nak, $ikor a! %tols, 1"r1i a .artra l".ett, a! enyh2l"s ltal kivltott 1els!ll, s,ha4ok hallatra t"lve0 E! olyan egy "l$"ny volt, a$it ne$ lehet s!avakkal lerni0 A h"t 1"r1i a $i t#or%nk#,l, e#"' el&tt viss!at"rtek0 Annak ellen"re, hogy enn"l a $so'ik tkel"sn"l a! i!galo$ ne$ olyan nagy volt $"gis 1els,ha4tott%nk $in'annyian a $egk nnye##2l"st&l $ikor 54ra a .artra l".tek0 A! eg"s! reggel ne$ hagyta el egyik2nk se a 1oly, .art4t0 Keveset #es!"lt2nk arr,l a$it ltt%nk, annyira el1og%lt%nk a sa4t gon'olatainkkal0 A!on '"l#en $eg lett lla.tva, hogy k"nytelenek vagy%nk $egtenni a ker2l&t a h' 1el", hogy tkel42nk a 1oly,n0 Msna. reggel korn 1elkelt2nk, k"s!en hogy a nagy 5tra kel42nk0 Miel&tt

elin'%lt%nk, a trsasg%nk tvenk"t tag4a a 1oly, 1el" $ent "s ny%go'tan ts"tlt a!on, "..en 5gy $int a! el&!& na. a ti!enkett& tette0 Mon'tk nek2nk, hogy k".esek vagy%nk $i is vel2k egy2tt t$enni, 'e egyik2nknek se volt elegen'& hite, hogy $egko/k!tassa a ks"rletet0 Dast "s <e.roQ kitartottak a$ellett, hogy elks"rnek #enn2nket0 Mi igyeke!t2nk le#es!"lni &ket a!!al, hogy $i a t ##ieket k vet42k "s hogy $egk$"lhetik $ag%kt,l a 1ra'sgot0 k a!on#an ne$ tgtottak "s vel2nk $ara'tak, $on'va, hogy nekik a! egyltaln ne$ oko! 1ra'tsgot0 A n"gy na. alatt a$i s!2ks"ges volt, hogy el"r42k a!okat akik ts"tltak a 1oly,n, se$$i $sra ne$ gon'olt%nk "s ne$ #es!"lt2nk $sr,l $int a /so'latos 'olgokr,l a$elyeket ltt%nk v"ghe!vinni a r vi' i'& alatt a$elyet e!ekn"l a 1igyele$re $"lt, e$#erekn"l t lt tt2nk0 A $so'ik na., $ikor a! eg"s! trsasggal egy2tt egy $ere'ek hegyre $s!t%nk a na. 1orr, s%garai alatt, a! e-.e'/i, ve!et&4e, aki e''ig /sak keveset #es!"lt $eg4egye!te> 7artai$ $i"rt k"nys!er2l a! e$#er e!en a 1 l' n $s!ni "s k2s!k 'niI K,r%s#an vlas!olt%nk, hogy & .ontosan a $i gon'olatainkat 1e4e!te ki0 1olytatta> 3a n"$elyek k".esek a 'olgokat v"g#evinni a$iket $i ltt%nk, hogyan l"te!ik akkor a!, hogy ne$ $in'en e$#er t%'4a a!t $egtenniI 3ogy l"te!ik a!, hogy a! e$#er $egel"ge'ik a $s!ssal "s ne$ /sak a!, hogy $egel"gs!ik vele, hane$ $"g k"nys!ertve is van 5gy tenniI 3a a! e$#ernek $eg van a'va, hogy %ralko'4on $in'en 1 l tt, akkor #i!tosan $egka.ta a hatal$at, hogy $agasa##ra re.2l4 n $int a $a'arakI 3a e! a hatal$#an van, akkor $i"rt ne$ "rv"nyestette $r r"g,ta a! %ral$tI A hi#nak k"ts"g kv2l a! e$#eri gon'olko's#an kell lenni0 Kell, hogy $in'ennek a! oka a! e$#er halan', #elts#an legyen n$agr,l0 A! es!"vel & ne$ k".es n$agt $sk"..en ltni $int $s!va, teht /sak $s!ni t%'0 Dast k vette e!t a gon'olko'st a s!avakkal> D,l eltallta', annak tel4esen a! e$#er t%'ata a! oka0 A! e$#er korlto!ott, vagy hatrtalan, k tve van vagy s!a#a'on, a gon'olko'sa s!erint0 =on'olo', hogy a 1"r1iak akiket tegna. a v!en lttl ts"tlni, hogy $egs.,rol4k $ag%knak e!en %ta!s 1ra'sgait, egyetlen s!e$.ont#,l is $sak $in' tiI <e$, a!ok ne$ k2l n# !nek t&letek egyetlen tekintet#en se$0 <in/senek &k egyetlen ato$$al se t ## hatalo$$al tere$tve0 k a gon'olatere42k helyes has!nlatval ki1e4les!tett"k a! 8sten a'ta hatal$at0 A 'olgokat a$iket ti lttatok $egtenni $g vel2nk voltatok, ti "..en olyan k nnyen "s tel4esen $egtehetitek0 A 'olgok a$iket lttatok, egy s!ilr' t rv"nnyel egy#ehang!,an lettek tel4estve "s e!t a t rv"nyt $in'en e$#eri l"ny has!nlhat4a, ha akar4a0 8tt v"ge lett a #es!"lget"snek, $i tov## $ent2nk $g %tol"rt2k a! tvenk"t 5titrs%nkat, akik a 1oly,n t$entek "s vel2k 1olytatt%k %t%nkat tov## a ki4el lt 1al% 1el"0

K8LE<JE:8K 6EDEZET E##en a 1al%#an volt a gy,gyere4H te$.lo$0 A!t $on'4k, hogy e##en a te$.lo$#an, a$i,ta a! ".tve lett, /s%.n a! "letre, s!eretetre "s #"k"re vonatko!, s!avak lettek ki$on'va "s a! e!ltal l"tre4 tt re!g"sek olyan er&sek, hogy $a4'ne$ $in'enki aki a te$.lo$#an v"gig$egy a!onnal $eggy,gy%l0 A!t is llt4k, hogy olyan sokig "letre s!eretetre "s #"k"re vonatko!, s!avak lettek e##en a te$.lo$#an has!nlva "s ltala kis%gro!va, "s hogy a re!g"sek, a$elyek e!ek#&l a s!avak#,l kis%gro!nak, olyan er&sek, hogy, ha valaha vis!lyko', vagy t k"letlens"gre %tal, s!avak lenn"nek kie4tve, a!ok tel4esen tehetetlenek lenn"nek0 A!t $on'4k, hogy e! annak egy 4elk".e a$i a! e$#er#en v"g#e$egy0 3a a! e$#er ko$olyan gyakoroln /sak Eletre, S!eretetre, Uss!hangra, 7"k"re "s T k"letess"gre vonatko!, s!avakat kik2l'eni, akkor r vi' i'&n #el2l lehetetlen lenne neki vis!lyko', s!avakat ki$on'ani0 Mi $eg.r,#lt%k illetlen s!avakat ki$on'ani "s $in'en alkalo$$al ta.as!talt%k, hogy k".telenek vagy%nk a!okat a! a4k%nkra venni0 E! a te$.lo$ volt a /"l4a a trsasg%nk k !2l a!oknak, akik gy,gy%lst kerestek0 A $estereknek, akik a k rny"ken vannak a! a s!oks%k hogy i'&nk"nt ss!e4 nnek e##en a 1al%#an, hogy itt valls%kat gyakorol4k "s hogy tantsk a!okat akik e!t a! alkal$at 1elak ar4k has!nlni0 E! a te$.lo$ tel4esen a #etegek gy,gytsra van s!nva "s $in'ig nyitva van a n". ren'elke!"s"re0 Mivel ne$ $in'ig lehets"ges a n".nek a $esterekkel tallko!ni, #i!tat4k a! e$#ereket hogy #r$ikor keressenek gy,gy%lst e##en a te$.lo$#an0 E! volt a! oka, hogy a!okat akik ss!egyHltek a !arn'ok5tra el&## ne$ gy,gytottk $eg0 A $esterek ks"rik a! e$#ereket hogy $eg$%tassk nekik, hogy &k egyetlen s!e$.ont#,l se k2l n# !nek vel2k, hogy $in'annyi%knak %gyana! a! 8sten a'ta hatal$%k van0 En a!t gon'olo$, hogy &k a!on a reggelen a!"rt s"tltak t a 1oly,n, hogy a hon1itrsaiknak, 5gy $int nek2nk $eg$%tassk, hogy $in'en neh"!s"g 1 l" kie$elhet42k $ag%nkat, "s hogy a!t $eg is kell tenn2nk0 A!okon a helyeken ahonnan e! a te$.lo$ ne$ el"rhet&, $in'enki aki, a $esterekhe! 1or'%l, ka.hat segts"get "s t$as!t0 Ter$"s!etesen vannak k !t2k kvn/siak "s hitetlenek is, iga!i "r'ekl&'"s n"lk2l akik ne$ t%'4k has!nt venni0 Mi ltt%nk s!$os, PTT-t,l P0TTT 1&ig vltako!, /so.ortokat "s tan5i volt%nk annak, hogy akik $eggy,gy%lni kvntak gy,gy%lsra talltak0 T ##en k !2l2k el$on'tk nek2nk, hogy $r a!!al $eggy,gy%ltak, hogy $ag%k#an /sen'#en ki1e4e!"st a'tak a gy,gy%ls irnti vgy%knak0 Alkal$%nk volt sok e$#ert $eg1igyelni akik k2l n# !& i'&.ont#an $eggy,gy%ltak "s "s!re vett2k, hogy k r2l#el2l *TZ-a e!eknek a gy,gy%lsoknak $ara'an', volt, $ik !#en a gy,gy%lsok a$elyek a te$.lo$#an 4 ttek l"tre $in' tart,sak voltak0 Meg$agyar!tk nek2nk, hogy a te$.lo$ vala$i k"!!el 1oghat, 'olog, a$i egy #i!onyos helyen van "s 5gy 8sten k !.ont4t, a Kris!t%st a! egy"n#en 4elk".e!i, "..en 5gy $int $in'en te$.lo$nak e!t a! 8steni vagy Kris!t%s-k !.ontot a! e$#er#en kell 4elk".e!nie "s, hogy a! $in'ig el"rhet& $in'enkinek aki e!t a kvnsgot elevenen tart4a0 A! e$#erek annyis!or $ehettek a te$.lo$#a ahnys!or akartak "s tets!"s s!erint $ara'hattak0 Kgy alak%l a! es!$"ny a!ok s!elle$"#en akik a te$.lo$ot $egltogat4k "s e! a! es!$"ny $egr g!&'ik a s!elle$#en0 E$il $agyar!ta> 8tt van $ost a gon'olat a$i a r"gi i'& #lvnyi$'sho! ve!etett0 A! e$#er igyeke!ett 1#a vagy k&#e, arany#a e!2st#e vagy r"!#e annak a k"."t v"sni a$it es!$"ny"v" tett0 A!on#an alighogy kialak%lt a k"., a #lvny $ris 1el2l$5lta a! es!$"nyt, $%tatva lett nek2nk, hogy a tekintetet arra kell r g!ten2nk a$it a #ens&nk#&l kvn%nk el& hvni, hogy a!t s!eretn2nk kell "s es!$"ny2nkk" kell tenni, ahelyett, hogy egy #lvnyt k"s!ts2nk a! es!$"ny2nkr&l, a$it kiakar%nk 1e4e!ni0 A #lvnyi$'s egy k"s&##i 1or$4a a!, hogy es!$"ny" tess!2k a!ok s!e$"lyis"g"t akik a $i es!$"ny2nket ki1e4e!ik0 Jsak a! es!$"nyt tegy2k a $i"nk", a$it a s!e$"ly ki1e4e!, ne a s!e$"lyis"get aki ltal a! ki1e4e!"sre 4%t0 E##&l a! ok#,l hatro!ta el D"!%s, hogy eltvo!ik, $ert #eltta, hogy a! e$#erek a! s!e$"lyis"g"t tett"k a! es!$"ny2kk", a! es!$"ny helyett, a$inek ki1e4e!"st a'ott0 A! e$#erek kirlly akartk tenni, $ert $in'annyian #elttk, hogy $in'en k2ls& s!2ks"glet2ket el t%'ta ltni, 'e ne$ "rtett"k $eg, hogy nekik n$ag%k#an $eg volt a hatal$%k $in'ent $egs!ere!ni a$ire s!2ks"g2k volt "s hogy nekik has!nlni kell a!t a hatal$at 5gy $int has!nlta0 D"!%s gy s!,lt> RMost i'e4e, hogy eltvo!ok, $ert ha ne$ tvo!ok el, akkor ne$ 4 het el a $egvlt,S e!!el arra /"l!ott, hogy $g &k D"!%s s!e$"lyis"g"t i$'4k a''ig ne$ 4%tnak a sa4t hatal$%k t%'at#a0 Mert e! a!, a$it tenn2nk

kell, sa4t $ag%nk#an k%tatn%nk, a sa4t #ens&nk#en0 Ms valaki a'hat tan/sot, vagy $eg$%tathat4a a! %tat, 'e a $%nkt $aga'nak kell $egtenne', $ert ha $s#an #!ol akkor egy #lvnyt tere$tes!, ahelyett, hogy a! es!$"nyt ki1e4e!n"'0 Jso'latos gy,gy%lsoknak volt%nk tan5i0 <"$ely e$#ereknek /sak v"gig kellet $enni2k a te$.lo$#an "s $ris $eggy,gy%ltak0 Msok hoss!5 i'eig a te$.lo$#an voltak0 Egyetlen egys!er se ltt%nk valakit vallsos s!ertartst tartani0 El$on'tk nek2nk, hogy arra ne$ volt s!2ks"g $ert a ki$on'ott s!, re!g"sei olyan er&sek voltak, hogy $in'a!ok akik a hatsk r"#e l".tek ta.as!taltk annak gy,gyt, ere4"t0 Ltt%nk egy 1"r1it, aki /sontke$"nye'"s#en s!enve'ett a te$.lo$#a vittek "s tel4esen $eggy,gy%lt0 Egy ,rn #el2l t%'ott 4rni "s tel4es en eg"s!s"ges lett0 K"s&## n"gy h,na.ig a trsasg%nk s!olglat#an 'olgo!ott0 Egy $sik 1"r1i aki a ke!e %44ait elves!tette a!okat $in' viss!aka.ta0 Egy kis gyerek le#"n%lt v"gtagokkal "s egy eltor!%lt testel a!onnal $eggy,gy%lt "s egye'2l tvo!ott a te$.lo$#,l0 Le.ra, vaksg, s2kets"g "s $"g sok $s #etegs"gek a!onnal $eggy,gy%ltak0 8gen $in'enki aki #e$ent a te$.lo$#a $eggy,gy%lt0 Alkal$%nk volt t ##eket $eg1igyelni, k"t-hro$ "vvel k"s&##, a!ok k !2l akik viss!anyert"k eg"s!s"g2ket, a gy,gy%lsok tart,snak #i!ony%ltak0 El$on'tk nek2nk, hogy ha a gy,gy%ls ne$ tart,s 4ellegH volt "s a #etegs"g viss!at"rt, akkor a! "rintett s!elle$i #eltsa hinynak t%la4'onthat,0

T8ZE:8K 6EDEZET Mikor viss!at"rt2nk a 1&s!lls%nkra, $in'ent el&k"s!tve tallt%nk a! 5tra a hegyek#e0 Egy na.i .ihen"s "s a teherhor', llatok "s a! e$#erek vltsa %tn 1elk"s!2lt2nk a! %ta!s%nk $so'ik r"s!"re, hogy e!ennel tkel2nk a 3i$al4n0 A k vetke!& els& h5s! na. esetei /sak $5l, 4elent&s"gHek voltak0 E$il a Kris!t%s t%'at $egval,stsr,l #es!"lt nek2nk0 E!eket $on'ta> A sa4t gon'olko's%nk hatal$a ltal vagy%nk k".esek a Kris!t%s-t%'atot ki1e4e!"sre ho!ni vagy $egval,stani0 A gon'olataink vagy a gon'olko's 1olya$atnak hatal$val, elis$er42k $i e!t a Kris!t%st%'atot sa4t $ag%nk#an, a!!al k".esek vagy%nk a test2nket vagy a k2ls& k rnye!et2nket "s k r2l$"nyeinket 5gy $egvlt,!tatni "s ki1e4les!teni, hogy a hallt vagy 4o##an $on'va a!t a vlt,!st a$it hallnak neve!2nk, ne$ kell elviseln2nk0 E! tel4esen el"rhet& a! e$#er a!on hatal$val, hogy a!t a$ire a s!elle$#en tekintet"t irnytva tart4a, elk".!eli "s es!$"ny"v" tes!i, 1elves!i n$ag#a "s el&llt4a0 A!!al kell ke!'eni, hogy hiss!2k, #elt4%k vagy t%'4%k, hogy Kris!t%s #enn2nk lakik, tov## D"!%s tantsnak "rtel$"t 1el1og4%k, a test2nk egys"g"t 8stennel t"nynek tekint42k, kinek k".$sra "s hasonlatra a! tere$tve van, hogy a!tn enge'42k 1ele$elke'ni a t k"letes 8sten-test#e, 5gy ahogyan 8sten #enn2nket lt0 Akkor a t k"letes 8sten-testet es!$"nny" tett2k, $egka.t%k "s el&hvt%k0 Akkor a! 8sten s!elle$i 7iro'al$#,l val,#an R544s!2lett2nkS "s o'a viss!at"rt2nk0 E!en a $,'on $in'en 'olgot viss!avihet2nk a! egyete$es S!elle$-l"nyeg#e, a$i#&l s!r$a!nak, hogy a!%tn t k"letesen 54ra el&hv4%k a k2ls& $egnyilvn%ls%k#a vagy 1or$4%k#a0 A!ltal, hogy a tis!ta, s!elle$i, t k"letes lla.ot%k#an 1ogva tart4%k, /s kkent42k re!g"seiket "s a!ok t k"letes 1or$#an $eg4elennek s!e$2nk el&tt0 E!en $,'on ke!elhet2nk $in'en hie'el$et, $in'en elav%lt hely!etet, $in'en #Hnt, a! eg"s! $5lt%nkat, $in'egy #r$ilyen 4,, vagy lts!,lag ross! is volt0 <e$ s!$t, $ekkora hegyet altottl te $aga', vagy $sok a! %ta'#a hi#s elk".!el"sek#&l, k"telyek#&l, hitetlens"g#&l vagy 1"lele$#&l, $in'a!okho! $on'hato'> RMost viss!aa'lak a! Egyete$es S!elle$-l"nyeg tenger"nek, ahonnan $in'en 'olog s!r$a!ik, ahol $in'en t k"letes, ahonnan te $aga' is ere's!, hogy ott is$"t 1elol','4 a! ele$ek#e, a$i#&l tere$tve lett"l0 Most 54ra viss!a ves!lek e##&l a tis!ta l"nyeg#&l, olyan t k"letesen "s olyan tis!tn $int 8sten t"ge' lt, "s tov## $in'ig 1ogva tartalak e##en a 1elt"tlen t k"letess"g#enS Un$aga'ho! $on'hato'> RMost #elto$, hogy e!el&tt t k"letlennek tere$tettelek, "s hogy a!ltal te t k"letlen2l nyilvn%ltl $eg0 A! iga!sgot $ost $eg"rtve, olyan t k"letesnek tere$telek a$int 8sten t"ge' lt0 T k"letes lla.ot#an 544s!2lett"l "s Re! 5gy vanS0 L"gy tis!t#an a!!al, hogy a nagy /so'atev& 8sten #enn2nk, e!t a 'olgot ke!e al vette "s ki1ino$totta t k"letestette "s $egvlt,!tatta a!t, a$i t k"letlennek lts!ott, a$it te tere$tett"l "s $ost viss!aa's! neki0 L"gy tis!t#an a!!al, hogy $egvlt,!ott, ki1ino$%lt "s t k"letes lett, "..5gy $int a sa4t teste' ki1ino$%ltan "s t k"letesen viss!a les! a'va neke', $int 8sten teste, s!a#a'sg#an rven'e!ve, t k"letess"g#en "s s!".s"g#en0 Ls' #e akkor, hogy e! a t k"letes Kris!t%s-t%'at, $in'enki#en "s $in'enki"rt van0 E! Kris!t%ssal 8sten oltal$#an lenni0 D5li%s negye'ik"n a ha4nal a hegys!oros leg$agasa## .ont4n tallt #enn2nket0 A! el&!& este E$il a!t $on'ta nek2nk, hogy s!erinte $eg"r'e$elt2nk egy na. s!2netet, "s, hogy & arra ne$ tallt alkal$asa## na.ot $int 45li%s negye'ik"t0 E$il a reggelin"l gy ke!'te> Ma 45li%s negye'ike van, a! a na. a$elyiken ti a 12ggetlens"geteket 2nne.elitek0 Milyen s!eren/s"s v"letlen, hogy e!t a na.ot "..en itt t lthet42k0 En "r!e$, hogy ti $in'annyian t ##" kev"s#" $eg#!tok #enn2nk "s $ost s!a#a'on 1ogok #es!"lni veletek, $ert n"hny na. $5lva #e#i!onythat4%k nektek s!avai$ iga!sgt0 D,les& a ti ors!gotokat A$eriknak "s $in'en lak,st A$erikainak neve!ni0 Ti ne$ t%'4tok elk".!elni $i/so'a r $ e! neke$ egy ilyen 1ontos na.on $int e! s!e$t&l s!e$#en llni "s #es!"lni egy kis /so.ort A$erikaival, akik $in'annyian, egy kiv"tel"vel a##an a nagy ors!g#an s!2lettek0 3a' $on'4a$ nektek, hogy k !2l2nk n"hnyaknak $egvolt a! a kivltsga, hogy lssk a!t a! ors!got, hoss!5 i'&vel a!el&tt, $iel&tt Kol%$#%s! a $ege$l"ke!"sre $"lt, e-.e'/i,4ra vllalko!ott0 Moltak el&## is ks"rletek, 'e a!ok se$$i#e $entek0 Mi"rtI Egys!erHen a!on egye'2li 8sten a4n'"ka, - a 3it hiny#an0 A!, akinek $eg volt a hite "s #torsga ltni "s a lto$sho! k vetke!$"nyt

/satolni, $"g ne$ "#re't 1el0 A!on .illanat#an $ikor e! a l"lek 1el"#re't a t%'atra, hogy a 1 l' g $# alak5 "s hogy a $r is$ert vilg $sik 1el"n s!int"n s!ra!1 l'nek kell lenni, t%'t%k, hogy egy 54 nagy t rt"nel$i i'&s!ak 'erengett0 Ki $s $int a nagy Min'enhat,, aki $in'ent lt, kelthette a!t a hit ki/si $ag4t Kol%$#%s! lelk"#enI Melyek voltak a! els& s!avai a!on a na.on, $ikor a kirlyn& el&tt llt, annak ellen"re, hogy $"g ne$ "rtette $eg, hogy &t egy $agasa## hatalo$ ve!etteI RTis!telt kirlyn&, "n s!ilr'an $eg vagyok gy&!&'ve a##an, hogy a 1 l' g $# alak5 "s "n ki akarok vitorl!ni "s a!t #eakaro$ #i!onytani0S En ne$ t%'o$, hogy ti #elt4tok, 'e e!eket a s!avakat 8sten s%gal$a!ta neki "s Kol%$#%s!t 5gy is$ert"k $int egy 1"r1i akinek $eg volt a tehets"ge kitartani a$ellett a$it elt k"lt0 Akkor $egke!'&' tt a! ese$"nyek hoss!5 soro!atnak ki#ontako!sa, a$elyek nek2nk $r "vekkel a!el&tt hir'etve lett, ne$ $in'en r"s!letek#en, 'e elegen'& ahho!, hogy k vethess2k a!okat0 Ter$"s!etesen ne$ volt 1ogal$%nk a $a4'ne$ hihetetlen /so'kr,l $elyek v"g#e$entek "s t rt"nele$$" lettek t"ve, a vis!onylagos r vi' i'& alatt a$i $ost $ g tt2nk van, 'e a!ok k !2l2nk akik kivltsgosak voltak $in'e!t $eg"rni, tel4esen $eg vannak gy&!&'ve arr,l, hogy a ti ne$!etetekre $"g sokkal nagyo## /so'k vrnak0 Mi t%'4%k, hogy a ti n".eteknek el4 tt a! i'&, hogy 1el"#re'4en a! iga!i s!elle$i 4elent&s"g"re "s $i $in'ent $egtes!2nk a$i a hatal$%nk#an ll, hogy a##an seg"'ke!!2nk nektek0 AFgy lts!ik e!ek a! e$#erek "r'ekl&'"se irnt%nk a!on 1orr, vgy%k#,l ere', hogy A$erika $egis$er4e a Kris!t%s-t%'atot "s #elssa annak lehet&s"geit0 k his!ik, hogy A$erika egy tis!ta s!elle$i oknak k s! ni l"tre4 tt"t "s hogy a!ltal a! a ren'eltet"se, hogy egy ve!et& legyen a vilg s!elle$i 1e4l&'"s"#en0C =on'ol4atok arra, hogy e!, a hit egy .arnyi $ag4val lett lehet&v" t"ve, egy e$#er t%'at#a 2ltetve, hogy a! ott n veke'4en0 Mi t rt"ntI Meg"rtitekI Annak 8'e4"n &t egy ta.as!talatlan #rn'o!,nak tekintett"k0 <e$ 4%t%nk el $in'annyian egys!er arra a .ontra ahol elhis!!2k "s t%'4%k, hogy a tegna.i l$ok ne$ $sok $int a $ai na. val,sgaI Mert ki ho!ott l"tre valaha vala$it aki ne$ volt valaha egy l$o'o!,I Ol$ok voltak a!ok val,4#anI <e$ voltak a!ok es!$"nyek a nagy Egyete$es S!elle$#en, 8sten#en "s 1oga$!ott annak a lelk"#en aki a!t $int egy nagy iga!sgot $eg$%tatta a vilgnakI <e$ ha4,!ott ki egy is$eretlen tengeren, egy ors!g tis!ta lto$sval a t%'at#an, a! ,/en $sik ol'alnI 3ogy & ltta-e a! g"retet "s a! el&kel& helyet, a$elyet A$erika $ost el1oglal, vagy $"g /sak a! A$erika elneve!"st is, a$it neki a'tak, a!t ne$ t%'o$0 A legval,s!nH## a!, hogy a! a!okra lett hagyva, akik a $%nk4t 1olytattk0 A leg1ontosa## k"r'"s a!, hogy lo$ volt-e a!, vagy lto$sI Mi $r lt%nk n"hny /so'latos 'olgot ennek a! egy lto$snak k vetke!$"nyek"nt, 'e a!okr,l a$ik $"g 4 nni 1ognak, /sak egy ho$lyos elk".!el"st t%'%nk alkotni0 Fgy 1elsorolhat%nk $"g sokkal t ## lto$st, a$elyek a vilgot el&resegtett"k0 <e$ e! a $,'4a annak ahogyan 8sten $agt ki1e4e!i vagy kinyilatko!ikI <e$ $in'ig & a!, aki vala$it l"treho!ott, akinek t%'atosan vagy an"lk2l nagyo## #i!al$a volt 8sten#enI K".!el4"tek el a 1"r1i lelk"t aki kiha4,!ott a! a##an a! 8'&#en is$eretlen tengerre, $i/so'a n"lk2l !"seket, neh"!s"geket "s /s2gge'"st kellet neki t"lni, $ik !#en, - a /"l, - a! egyetlen gon'olat $ara't 1el2l a! el$"4"#en0 Akkor a! ese$"nyek $in'ig e$elke'& irny#an gyorsan k vett"k egy$st, a''ig a na.ig, $g a! a $aroknyi e$#er a !a"#lower$ ha4,ra s!llt, k%tatva a s!a#a'sg %tn, hogy 8stent a sa4t $,'4n s!olgl4a0 Degye!!"tek $eg, - a sa4t $,'4nW <e$ ke!' a val,'i iga!sg thatolni #ennetek, $ikor $in'e!t lt4tok, a! %tna k vetke!& ese$"nyek "s a S!elle$ 1"ny"#enI <e$ ".tettek vala$i nagyo##at $int a$it vrtakI <e$ lt4tok $in'e!eken a nagy $in'enhat, ke!"tI A!tn 4 ttek a s t"t na.ok, $ikor 5gy lts!ott, hogy a! els& tele.2l"sek ki les!nek irtva, 'e a! ahova 8sten a ke!"t tette, kell hogy gy&!e'el$eske'4en0 Akkor 4 tt a nagy na. a$ikor a 12ggetlens"gi nyilatko!at al lett rva, a$ikor vlas!tani kellett 8sten "s a! elnyo$, k ! tt0 Ki lett a gy&!tes, kinek kell $in'ig gy&!niI 3a #elt4tok a!t, vagy se$, a!on kis /so.ort e$#er k2!'el$e a!ok#an a! e$l"ke!etre $"lt, na.ok#an "s a t"ny, hogy &k a nev2ket a! ok$nyra rtk, egy a leg1ontosa## ese$"nyek k !2l D"!%s 1 l're 4 vetele ,ta0 Akkor $egs!,lalt a 62ggetlens"g harang4a0 3ihetitek vagy ne$, annak a harangnak a! els& hang4t olyan tis!tn hallott%k $intha alatta llt%nk volna0 Es a harang $eger&stette "s kis%gro!ta a re!g"seket a$elyek a kis k !.ont#,l 4 ttek, $g a!ok valaha a! eg"s! 1 l' legkise##, legs t"te## sark#a thatolnak "s 5gy a legs t"te## t%'atot is 1el1og4k vilgostani0 K".!el4"tek el $i/so'a $eg.r,#ltatsok "s vis!ontagsgok voltak a!on a! 5ton

a$elyik erre a! ese$"nyre ve!etett0 <e$ s!2letett e!en a na.on egy gyerek aki el&tt egy nagys!erH 4 v& lltI Mily nagy lelkek voltak a!ok akik $egko/k!tattk a l"."st el&re, hogy 1ela4nl4k $ag%kat keres!ta.nak0 Mi t rt"nt volna, ha elves!tett"k volna a #torsg%kat ha el/s2gge'tek volnaI <e$ k"telke'tek "s ne$ /s2gge'tek el0 Mi t rt"ntI Megs!2letett a 6 l' legnagyo## ne$!ete0 Mir&l tan5sko'ik annak neh"!s"gei "s #als!eren/s"4eI <e$ 12ggenek s!orosan ss!e a nagy l"lek, <!reti D"!%s ki#ontako!svalI <e$ lehet a!okat akik a 12ggetlens"gi ok$nyt alrtk ss!ehasonltani a keleti # l/sekkel, akik lttk a /sillagot a$elyik a kis'e' s!2let"s"t a # l/s&#en hir'ette, a Kris!t%s-t%'atot a! e$#er#enI <e$ lttk &k is, $int a na.keleti # l/sek r"gen, a /sillagotI 3a viss!ae$l"ke!tek a! ok$ny s!avaira, k"telke'hettek a!on, hogy $in'en s!,t 8sten s%gal$a!ottI =on'olko'4atok /sak el egy .illanatra0 Man $"g egy hason$sa a t rt"nele$#enI Molt valaha egy ilyen ok$ny, a$ir&l a! le$solva lett volna0 L"te!ik n"$i k"ts"g, hogy a! k !vetlen a! Egyete$es S!elle$l"nyeg#&l ere'tI L"te!ik egyetlen k"tely, hogy a! a nagy tere$t"s-tervnek egy kinyilvn%ls#a l".et r"s!eI L"te!ik n"$i k"tely, hogy e! a 1e4l&'"si 1okoknak egyike a##an a nagy kivitele!"s"#en l"v& tervnekI <e$ lenne a 4els!,> % Pl&ri'&s (n&m$ Asok#,l egyC a! iga!sg s!elle$"nek egy k !vetlen k".e a$i a!ok#an a ny%gtalan i'&k#en el lett 1oga'va a! egy$st k vet& 1e4l&'"si s!akas!ok 1olya$nI 7i!tos a!, hogy ne$ g".ies $,'on 4 tt l"tre a! e$#er halan', el$"4"#&l0 Es a!tn a s!avak a$elyeket a s!,la$%kk tettek> R8sten#en #!%nkS ne$ a re$"nnyel leg$egtelte## hitet $%tat4k 8sten#en, $in'en 'olog tere$t&4"#enI A sas kivlas!tsa is, a h$ne$H "s n&ne$H $a'r egy#en egyes2lve, $int egy 4elk".0 E##&l a! 'er2l ki, hogy a!ok a! e$#erek vagy egy $"ly lelki "letet "ltek, vagy 4o## ".t&$esterek voltak $inthogy t%'tk volna0 K"telke'hettek $"g egy .illanatig is a!on, hogy &ket a! 8sten S!elle$e ve!ette, aki egy tere$t& /seleke'etet vitt v"g#eI <e$ k vetke!ik e##&l a!, hogy A$erika el& van ren'elve, hogy egy ve!et&4e legyen a! eg"s! vilgnakI =on'ol4atok a n".etek t rt"net"re0 A! eg"s! 1 l' n ne$ lehet vele .rh%!a$osat tallni a ne$!etek t rt"net"#en0 Lt4tok, hogy $in'en k vetke!& l"."s k !ele## ho!ta a #etel4es2l"stI Elhihetn"tek, hogy e! a ki#ontako!s vala$i $s $int a Leg1ens&## S!elle$ $Hk '"se ltal 4 tt l"treI K"telke'tek a!on, hogy a <agy Min'enhat, 8sten a! aki A$erika sorst irnytottaI E..en 5gy $int a $%str$ag, annak ellen"re, hogy a $agvak legkise##ik4eihe! tart,!ik, a legnagyo## a 1Hs!erek k ! tt, his! a! ere4"#en, hogy a $%str n v"nyt ki1e4e!"sre vis!i, a$ely $ikor 1eln& egy 1a les!, $elynek gain a! "g $a'arai 1"s!kelnek0 Fgy nek2nk is t%'n%nk kell, hogy $eg van nek2nk a hatal$%nk, hogy a legnagyo##at 1e4e!!2k ki0 Mikor D"!%s e!t a hasonlatot a'ta, a hit $in&s"g"re /"l!ott, ne$ a $ennyis"gre0 R7i!ony $on'o$ nektek, ha /sak akkora hitetek les! is, $int a $%str$ag, s a!t $on'4tok ennek a hegynek itt, $en4 inn"t o'a, o'a $egy s ne$ les! nektek se$$i se$ lehetetlen0S AMt0 (Y > PTC E! "..en 5gy van a lega.r,## .i.a/s $ag4val "s a leger&se## #anin $aggal, a g%$,val, a n v"nnyel, egy 1a $ag4val, $in'egyiknek van a! a hite a$i a #i!tonsgot a'4a, hogy a!ok a leg$agasa##at vihetik ki1e4e!"sre0 Min'egyiknek $eg van a! a.r,l"kos k".e vagy elk".!el"se n$ag#an arr,l a$it neki ki kell 1e4e!ni0 Fgy kell nek2nk is egy a.r,l"kos k".et alkotni arr,l a$it $i ki1e4e!"sre kvn%nk ho!ni0 Akkor el kell "rn2nk a #ens& t k"letest"st a!ltal, hogy ,rt,l ,rig el&k"s!2l2nk, akkor a! t k"letesen $eg 1og nyilvn%lni0 <in/sen olyan virg a$elyik tel4es virg!sig 4%tott e!en #ens& t k"letess"gre irny%l, s!t n n"lk2l0 Egy .illanattal a!el&tt a #i$#, $"g elvolt re4tve a kehely#en, - a l"ny korlto!ottsgnak egy 4elk".e, - 'e $ikor a #ens& t k"letest"s #e lett 1e4e!ve a virg $eg4elenik tel4es s!".s"g"#en0 E..5gy $int a $agnak a$i a 1 l're esik el&s! r a! egy"nit 1el kell a'nia, hogy n veke'hessen, ki1e4l&'hessen "s s!a.oro'hasson, 5gy kell nek2nk is 1ela'ni a! egy"nit, hogy ki#ontako!sra 4%thass%nk0 E..5gy $int a $agnak el&s! r a $ag#%rkolaton t kell t rnie, hogy n veke'hessen, 5gy kell nek2nk is tt rn2nk a korlto!saink #%rkolatn, hogy n veke'hess2nk0 Mikor e! a #ens& t k"letese'"s #etel4es2lt, akkor tel4es s!".s"g#en el&re kell l".n2nk, "..en 5gy $int a virg0 Es ahogyan a! egy"nnel t rt"nik, 5gy t rt"nik a! egy n"..el is0 7et%'4tok ltni, hogy $ikor egy ilyen ne$!et#en a Kris!t%s t%'at tel4esen ki1e4l&' tt, $in'en a$it a! $agra vllal, $in'enkinek 4avra vlik, $ivel $in'en kor$nynak a gy kere, vagy a s!ve a! alattval,inak a t%'ataI

<agy hi#kat k vetett el a n".etek, a 1e4l&'"se 1olya$n, $ert ne$ voltatok t%'atosak a s!elle$i 4elent&s"getek 1el&l, "s a nagy ! $e $"g $"lyen al$er2lt a! anyagiassg#an0 En tel4esen #elto$, hogy nagy lelkek ve!ett"k ne$!etetek sorst, a!t is #elto$, hogy $ilyen kev"s#" lettek e!ek 1el#e/s2lve, a''ig $g "ltek0 A! 5t tele volt #okrokkal "s t2sk"kkel, egy neh"! 5t, $ert a! e$#er e''ig /sak a korlto!ott, halan', #eltsval hagyta $agt ve!etni0 Lt4tok, $ely /so'kat ho!ott l"tre0 :e $ennyivel nagyo## /so'k 4 hettek volna l"tre, ha a n". $eg"rtette "s alkal$a!ta volna tel4es, $"ly 4elent&s"g"t0 Ms s!avakkal, ha ta'tk volna a ha4, kor$nyt a Kris!t%snak "s ha $in'annyian 1elis$erhett"k volna a! iga!sgot, hogy a Kris!t%s $in'en e$#er#en "l "s hogy $in'annyian egyek vagy%nk, 5gy $int D"!%s, $ely /so'kat lthatnnk akkor t rt"nniW En a!on#an el&re lto$, hogy e! a gy ny rHs"g $"g vr rtok, $ihelyt a % Pl&ri'&s (n&m$ $"ly s!elle$i 4elent&s"ge $eg les! "rtve0 <e$ lt4tok #e, hogy e! egyike a! 8sten els& nagy t rv"nyeinek> egy a sok ltal ki1e4e!ve, egy $in'annyi%nk#,l "s $in'annyi%nk"rtI Megy2k a ne$!eteket a$elyek valaha l"tre4 ttek, a!ok a$elyek egy iga! s!elle$i ala.ra lettek ".tve, a!ok lltak 1enn a leghoss!a## i'eig, "s r kk" l"te!hetn"nek, ha a! anyagiassg ne$ ka.na alkal$at #elo.,'!ni "s lassank"nt a! eg"s! s!erke!etet al ne$ akn!n, $g egy ilyen ne$!et ss!eroska', a t5l!ott ren'ellenes s5lya alatt vagy al$er2lt a t rv"ny viss!a"l"se v"gett a$ely a! "letet a'ta neki0 Mi t rt"nik egy ilyen eset#enI A! Ala.elv vagy a! 8steni r"s! $eg$ara', $g $in'e!ek#en a! egy$st k vet& sikertelens"gek#en, k%'ar/ok#an egy lass5 e$elke'"st lehet "s!revenni, egy $in'en k vetke!& s!akas!#an e$elke'& vonalat $g v"g2l $in'en 1ele$elke'ik 8sten#e, a! Egy a sok#,l0 Testv"rek val,#an nin/s s!2ks"g .r,1"tra, hogy erre a #eltsra ve!essen #enneteket0 Lt4tok $ilyen nagy ne$!et volt S.anyolors!g, a##an a! i'&#en $ikor Kol%$#%s! a 1el1e'e!& 5t4ra in'%lt "s $"g egy r vi' i'eig a!%tn "s l$ $i t rt"nik $ost0 9 vi'esen h#or5#a les! a sa4t gyerekeivel, akkor ltni 1og4tok $ilyen tehetetlen ne$!et, alig k".es arra, hogy egy 4, k2!'ele$#e ll4on vagy egy ross!#,l viss!avon4a $agt0 Minek t%la4'onts%k e!t a tehetetlens"get, $in'en "leter& elves!t"s"tI <e$ $in'ig 5gy t rt"nik a!, 5gy egy n"..el $int egy egy"nnelI Mikor a test alak4a vagy s!erve!ete, a vgyak vagy in'%latok ltal t5lsgosan ki van el"gtveI D het 54ra egy i'&s!ak lts!,lagos sikerrel vagy 4,l"ttel, 'e a! ne$ tart soha nagyon hoss!an, a!tn #e#i!onyt4a a ki"lt elaggott herva't el.a!arolt 1or$a %gyana!t $int egy reg e$#er t"tov!, #i!onytalan l".tei0 3a a!on#an a! e$#er "s a! lla$ $egtartottk volna "s ki1e4les!tett"k, ki#ontako!tattk volna a s!elle$i ere42ket, akkor a!ok ?TT, ?0TTT vagy (T0TTT "ves kor%k#an "s a! eg"s! r kk"val,sg#an, "..en olyan r%gal$asak "s "letvi'$ak lenn"nek $int a! "let2k /s5/s.ont4n0 Mennyire rven'e!2nk a 4 ven'& kors!aknak, a Kristly "vs!!a'nak, a S!elle$ tis!ta, 1eh"r kornak0 Annak $r virra' a ha4nala0 Mi $r lt4%k a na.ot lassan e$elke'ni "s r vi' i'&n #el2l $in'annyian ltni 1og4k ennek a ha4nalo', na.nak a tel4es s%grkoron4t0 Akkor ne$ les! tov## s t"ts"g "s korlto!s0 <e$ r k el&rehala'sra %tal e!I 3a e! ne$ 5gy lenne akkor, $in'ennek viss!a kellene t"rni a 1orrs#a a$i#&l ere', a! Egyete$es L"nyeg#e0 Min'ennek el&re kell hala'ni, vagy viss!at"rni, se$$i se $ara'hat 1"l5ton llva0 Mikor ti A$erikaiak #elt4tok a! iga!i hivatsotokat vagy k2l'et"seteket "s ka./solat#a lltok a S!elle$$el "s a!t ho!!tok ki1e4e!"sre a$it 8sten akar, hogy ti ki1e4e!!"tek vagy $s s!avakkal $ikor ti a S!elle$et ki1e4l&'"sre enge'itek, akkor a ne$!etetek egy /so't vis! v"g#e $elyet e$#er ne$ k".es lerni0 K"ts"g kv2l s!2ks"ges volt a sas er&s /s&re "s kar$ai, hogy a n".eteket egy#e tartsa a ki#ontako!si i'e4e alatt, 'e egys!er t 1og t rni a! iga!i s!elle$i 1"ny, "s akkor #e 1og4k ltni, hogy a gala$# hatal$asa## $int a sas "s a gala$# $eg 1og4a v"'eni a!t a$it $ost a sas &ri!0 =on'ol4atok a s!avakra a$i a ."n!'ara#on van a$elyet ti kik2l' t k a vilgon $in'en kereske'el$i 5tvonalra> R8sten#en #!%nkS "s % Pl&ri'&s (n&m$, a sok#,l ss!elltott Egy, s!avak a$elyeket a S!elle$ s%gal$a!ott, s!avak a$elyek tel4esen a! i'&#e illenek, $ikor a gala$# a sas hely"t tves!i a n".etek s!vn"l0 8tt v"g!&' tt a #es!"lget"s, E$il k ! lte vel2nk, hogy r vi' i'&re el kell hagynia #enn2nket, $ert n"hny e$#errel #es!"lni akart, akik egy 1al%#an gy2leke!tek k r2l#el2l hro$s!! kilo$"terrel tvola##0 Mon'ta, hogy $a4' 54ra ho!!nk /satlako!ik egy kis 1al%#an s!! kilo$"terre innen, ahova $i k r2l#el2l n"gy na. $5lva "rke!2nk0 Akkor eltHnt, hogy n"gy na. $%ltval is$"t ho!!nk /satlako!!on egy2tt n"gy trsval egy kis hatr$enti helyis"g#en0

T8ZE<E=NE:8K 6EDEZET A!na. nagyon es&s volt $ikor e##e a 1al%#a "rke!t2nk, $in'annyian #&rig !t%nk0 <agyon kelle$es s!llshelyet 4el ltek ki nek2nk, egy tgas, k"nyel$esen #eren'e!ett s!o#t, a$it e#"'l&nek "s lak,s!o#nak has!nlhatt%nk0 E! a s!o#a nagyon #artsgos volt "s 4,l #e volt 1Htve, egyik2nk k"r'e!te, hogy honnan 4 het e! a $elegI k r2ln"!t2nk, 'e ne$ tallt%nk klyht vagy $s 1Ht& es!k !t, .e'ig egy kelle$es $eleg h&$"rs"klet %ralko'ott0 Jso'lko!t%nk e!en egy ki/sit, 'e ne$ sok 1igyel$et s!nt%nk r, $ivel $r lassank"nt ho!!s!okt%nk a $egle.et"sekhe! "s #i!tosak volt%nk a##an, hogy k"s&## $a4' $in'ent $eg$agyar!nak nek2nk0 E..en a! as!talho! 2lt2nk, $ikor E$il t '$agval #e4 tt0 <e$ t%'t%k, hogy honnan 4 ttek0 Egys!erre /sak egyetlen !a4 vagy 1eltHn"s n"lk2l, $in'annyian $eg4elentek a s!o#nak a##an a v"g"#en, ahol ne$ voltak a4t,k vagy a#lakok, a!tn a! as!tal 1el" s"tltak, $ire E$il a n"gy i'egent #e$%tatta nek2nk0 Akkor a! as!talho! 2ltek, $intha tel4esen otthon "re!t"k volna $ag%kat0 Miel&tt i'&nk lett volna elgon'olko'ni a t rt"ntek 1 l tt, $egtelt a! as!tal !letes ele'ellel, /sak "..en h5s ne$ volt0 E!ek a! e$#erek ne$ es!nek h5st se $st a$inek t%'atos "lete van0 Etke!"s %tn a! as!talnl $ara't%nk "s egyik2nk $egk"r'e!te hogyan lett e! a s!o#a #e1HtveI E$il vlas!olt> A $eleget a$it e##en a s!o##an "re!tek, egy er& oko!!a, a$ivel $i $in'annyian "rintke!"s#e ker2lhet2nk0 E! a! er& vagy hatalo$ er&se## $int #r$ely g".i er& vagy hatalo$G a! e$#er $agho! vonhat4a "s alkal$a!hat4a $int 1"ny, h& "s $"g $int ha4t,er& is, hogy $in'en1"le g".i s!erke!eteket $o!gs#a ho!!on0 E! a! a$it $i egyete$es er&nek neve!2nk0 3a ti e!!el a! er&vel "rintke!"s#e llntok, akkor a!t r k$o!g,nak neve!n"tek0 Mi e!t egyete$es er&nek neve!!2k, isteni er&nek a$it a! Atya $in'en gyerekeinek ren'elke!"s"re tart0 E! a! er& vagy hatalo$ $in'en g".et k".es $Hk 'tetni, $in'ent el t%' helye!ni a! egyik helyr&l a $sikra n"$i 2!e$anyag 1elhas!nlsa n"lk2l "s $in'en s!2ks"gletet k".es elltni h& vagy 1"ny irnt0 Min'en2tt 4elen van "s $in'enki has!nlhat4a an"lk2l, hogy vala$i#e ker2lne0 Egyik2nk k"r'e!te, hogy a! ele'el e!!el a! er&vel lett elk"s!tve0 A!t vlas!oltk, hogy a! ele'el tel4esen elk"s!tve, 5gy 4 tt ho!!4%k, ahogyan $i a!t 1ogyas!tott%k, k !vetlen a! egyete$es l"nyeg#&l, "..en 5gy $int a keny"r "s a t ##i "lel$is!er a$ivel $i $r el&## el volt%nk ltva0 A!tn E$il $eghvott #enn2nket, hogy ks"r42k el &ket a lak,hely2kre k r2l#el2l hro$s!! kilo$"terre tvola##ra, ahol $egis$erke'het2nk a! "'esany4val0 El$on'ta nek2nk> E'esany$ k".es volt a test"t annyira t k"letesteni, hogy a!t $agval vihette a! t$eneteln"l "s $ost a leg$agasa## tantst ka.4a0 A!"rt 1olyton a lthatatlan#an "l0 E! a sa4t s!a#a' vlas!tsa, $ert & a leg$agasa##at akar4a el"rni "s a!ltal, hogy a leg$agasa## tantst ka.4a, k".es arra, hogy er&s segts"get ny54tson nek2nk0 3ogy e!t "rthet&v" tegye$ nektek, $on'hatn$, hogy & $in'ig tov## hala't, $g el"rte a $ennyei #iro'al$at, ahogyan ti a!t neve!n"tek, a!t a helyet ahol D"!%s van0 E!t a helyet n"ha a hete'ik $ennyors!gnak neve!ik0 <ektek, 1elt"tele!e$ "n, e! a leg1ens&## titkot 4elenti0 3a' $on'4a$ nektek, hogy nin/s titok e##en0 E! egy hely a t%'at#an, ahol "..en $in'en titok le van le.le!ve0 A!ok akik a t%'atos l"tnek e!t a! lla.ott el"rt"k, el vannak vonva a! 1i!ikai lts el&l, 'e viss!a 4 hetnek "s #es!"lhetnek a!okkal "s oktathat4k a!okat akik #e1oga',k tants%kkal s!e$#en0 k viss!a4 hetnek a sa4t test2kkel, $ert annyira t k"letestett"k a!t, hogy a!!al o'a $ehetnek ahov akarnak0 K".esek viss!at"rni a 1 l're 544s!2let"s n"lk2l0 A!oknak akik a hallon t$entek 54ra kell s!2letni2k, hogy a 1 l' n is$"t egy test2k legyen0 Mi egy t k"letes s!elle$i testet ka.t%nk "s 5gy kell a!t nek2nk ltn%nk "s 1ogva tartan%nk, ragas!ko'n%nk ho!!, hogy $egtarthass%k t k"letesnek0 A!ok akik a testet elhagytk "s a s!elle$#en tov## hala'tak, $ost #elt4k, hogy 54ra egy testet kell 1elvenni2k "s igyeke!ni t k"letesteni a!t0 Miel&tt a! as!talt,l tvo!tak $eglett #es!"lve, hogy a trsasg t /so.ortra os!t,'ik "s $in'egyik /so.ort a s!o##an $eg4elent 1"r1iak k !2l egyik ve!et"se alatt 1og llni0 E! lehet&v" tes!i, hogy egy nagy $%nkater2letet 1e'42nk "s nagy $"rt"k#en k nnye##ten" a $%nknkat0 Egy5ttal lenne alkal$%nk olyan 'olgoknak a! iga!sgt $eglla.tani $int %ta!s a lthatatlan#an "s gon'olattvitel0 E!en terv s!erint $in'en /so.ort a! e-.e'/i,nk legal## k"t tag4#,l "s egy a! t k !2l llna $int kala%!0 <agyon $ess!ire eltvolo'nnk egy$st,l, 'e $"gis ka./solat#an $ara'nnk egy$ssal a!ok segts"g"vel akik olyan nagy #artsgot tan5stottak "s $ega'tk nek2nk $in'en lehet& alkal$at, hogy a $%nk4%kat a val,sggal s!e$#est42k0

T8ZE<KETTE:8K 6EDEZET Msna. $in'en r"s!let ki lett 'olgo!va, k !2l2nk hr$an, k"t trsa$ "s "n E$ilt "s Dastot ks"rn"nk0 A r k vetke!& reggelen $in'en /so.ort tel4esen k"s!en llt ve!et&4"vel "s s!olgival, hogy k2l n# !& irny#a $en4en, $ik !#en $eg volt #es!"lve, hogy $in'enki $in'ent, a$i t rt"nik t2!etesen $eg1igyel "s 1el4egye! "s hogy hatvan na. %tn $in'annyian ss!e4 v2nk E$il laksn a 1el2l e$ltett 1al%#an, a$i hro$s!! kilo$"ter tvolsgra volt a kiin'%l, .ont%nkt,l0 A #artaink segts"g"vel ka./solat#an $ara'nnk egy$ssal0 A! 5gy lett el"rve, hogy a!ok $in'en este egy$ssal #es!"ltek vagy o'a viss!a %ta!tak /so.ortok k ! tt0 3a $i ka./solat#a akart%nk l".ni a! e-.e'/i, ve!et&4"vel vagy egy $sik tag4val akkor /sak k ! lni kellett a! 2!enetet a #artainkkal "s hihetetlen r vi' i'&n #el2l $egka.t%k a vlas!t0 E!en 2!enetek 1ela'sakor $in'egyik2nk tel4esen kirta a! 2!enetet "s 1el4egye!te a! i'&t .er/nyi .ontossggalG a!tn $ikor a vlas! 4 tt %gyan a!t tett2k "s k"s&## $ikor $in'annyian is$"t egy2tt volt%nk, ss!ehasonltott%k a 4egy!eteket "s ta.as!talt%k, hogy $in' .ontosak voltak0 A!on 1el2l a #artaink a! egyik t#or#,l a $sik#a s!oktak $enni "s vel2nk #es!"lni0 ;ontosan 1el4egye!t2k a $eg4elen"s2ket "s 54ra eltHn"s2ket, vala$int a! ,rt, a helyet "s #es!"lget"seket, "s k"s&## $ikor a 4egy!eteket ss!ehasonltott%k ltt%k hogy, $in'en $egegye!ett0 9 vi' i'&vel a! in'%ls%nk %tn $in'en irny#an s!"ts!,r,'t%nk, egy /so.ort ;er!si#an volt, egy /so.ort Kn#an, egy Ti#et#en egy Mong,li#an "s egy 8n'i#an, $in'ig a #artaink trsasg#an0 A!ok n"ha t ## e!er kilo$"tert tettek $eg a lthatatlan#an, $int ahogyan $i a!t neve!t2k, "s gy t%'ako!t%nk a! ese$"nyekr&l $in'en t#or#an0 A /so.ort ren'eltet"se a$elyhe! "n lette$ #eos!tva, nyilvnval,an egy kis 1al% '"lny%gati irny#an egy $agaslati 1ennskon volt, $agasan a 3i$al4a hegys"g els& hegyln/n, k r2l#el2l s!!har$in/ kilo$"terre a kiin'%l,.ont%nkt,l0 A! 5tra ne$ vitt2nk egyltaln se$$i "lel$is!ert "s $"gis $in'ig #&ven volt ele'el2nk "s $in'en2tt tallt%nk alkal$as "44eli s!llst0 A! t 'ik na.on, a kora '"l%tn#an $eg"rke!t2nk a ren'eltet"s2nkre, ahol a 1al% lak,sainak n"hny k".visel&4e 1oga'ott #enn2nket, a!ok egy k"nyel$es s!llst 4el ltek ki nek2nk0 Es!re vett2k, hogy a 1al%#eliek E$illel "s Dasttal nagyon tis!telettel4esen viselke'tek0 El$on'tk nek2nk, hogy E$il $"g soha ne$ ltogatta $eg e!t a 1al%t, Dast a!on#an $r volt itt egys!er0 A! els& ltogatst akkor tette $ikor a segts"g"t k"rt"k, hogy s!a#a'tson ki hro$ 1al%#elit a va' h,e$#erek ke!ei#&l, akik a 3i$al4a n"$ely leg!or'a## t4ain laknak0 A ltogats%nk oka e!en alkalo$$al egy seg"lykilts volt egy %gyanolyan eset#&l "s hogy a #etegeken segtsenek, akik ne$ k".esek a 1al%t elhagyni0 E!ek a! 5gyneve!ett h,e$#erek nyilvnval,an s!$kivetettek vagy $enek2ltek, akik olyan sokig a hegys"g havas "s 4eges t4n "ltek, hogy egy t r!s" 1e4l&'tek "s k".esek a hegyek va'on4#an "lni ka./solat n"lk2l a $Hvelts"g n"$i 1or$4val0 E! a n"., ha#r ne$ nagy s!$5 5gy lts!ik va' "s har/ra vgy,, n"ha el1ognak $s e$#ereket "s $egkno!!k a s!eren/s"tleneket, akik a ke!2k#e ker2lnek0 Ki'er2lt, hogy e!ek a va' h,e$#erek a 1al% n"gy lak,st el1ogtk0 A 1al% lak,sai akik $r ne$ t%'tk $it"v&k legyenek 2!enetet k2l'tek, hogy $egkeress"k Dastot, & segts"g2kre sietett E$illel "s vel2nk $int trsak0 Mi $r hallott%nk e!ekr&l a va' e$#erekr&l, 'e k"telke't2nk a l"te!"s2kr&l, 5gy hogy a 4elenl"t2k hre nagyon 1eli!gatott #enn2nket, $ivel re$"lt2k, hogy $ost $eglthat4%k &ket0 El&s! r 5gy hitt2k, hogy egy $ent& e-.e'/i, les! s!erve!ve, a$i#en $i is r"s!t vehetn"nk, 'e a re$"ny2nk elr ..ent $ikor E$il k ! lte, hogy & "s Dast egye'2l akarnak $enni "s $"g.e'ig a!onnal0 <"hny $so'.er/en #el2l eltHntek "s ne$ 4 ttek viss!a $so'ik na. este el&tt egyHt a n"gy 1ogollyal, akik #or!al$as 'olgokat $es"ltek kalan'4%kr,l "s a 1%r/sa e$#erekr&l akik el1ogtk &ket0 E!ek a k2l n/ h,e$#erek nyilvnval,an tel4esen $e!telen 4rnak, a test2ket a! i'&k 1olya$n s!&r #ortotta #e, $int egy va' llatnl, 5gy hogy a!ok a nagy hi'eget a $agas hegyek#en k".esek elviselni0 A!t $on'4k, hogy e!ek a! e$#erek nagyon gyorsan $o!ognak, $"g a!t is $on'4k, hogy k".esek a k rnye!et2k#en "l& va' llatokat 2l' !ni "s $eg1ogni0 E!ek a va'ak a Mestereket a na. les!r$a!ott4ainak neve!ik0 Mikor a Mesterek $egk !eltik &ket, hogy a 1oglyokat kis!a#a'tsk, ne$ llnak ellen0 El$on'tk nek2nk a!t is, hogy a Mesterek k2l n# !& ks"rletet tettek, hogy 4o##an $egk !elts"k e!eket a! e$#ereket, 'e a!ok a ks"rletek a va' n". vel2k s!e$#en tan5stott 1"lel$"#&l ki1oly,lag, sikertelenek $ara'tak0 A!t $on'4k, hogy $ikor a $esterek 1el"42k k !ele'nek ne$ "tke!nek se al%s!nak "s "44el na..al a s!a#a' "g alatt tart,!ko'nak, akkora a

retteg"s2k a Mesterekt&l0 E!ek a! e$#erek $in'en ka./solatot elves!tettek a $Hvelt vilggal "s el1ele4tett"k $"g a!t is, hogy valaha "rintke!tek $s t r!sekkel vagy, hogy a!ok#,l s!r$a!nak, annyira elk2l ntett"k $ag%kat a k2lvilgt,l0 Jsak nagyon keveset t%'t%nk $eg E$ilt&l "s Dastt,l err&l a 1%r/sa n".r&l "s ne$ voltak ha4lan',k arra, hogy $inket ho!!4%k vigyenek0 A! egye'2li vlas!%k k"r'"seinkre a! volt> k is 8sten gyerekei 5gy $int $i, /sak olyan sokig gyHl let#en "s 1"lele$#en "ltek a! e$#ertrsaik irnt "s annyira ki1e4les!tett"k a k".ess"get a retteg"sre "s a gyHl letre, hogy olyan $"rt"k#en els!igetelt"k $ag%kat, hogy tel4esen el1ele4tett"k a! e$#eri 1a4t,l val, s!r$a!s%kat "s n$ag%kat annak a va' l"nyeknek tart4k a$int &k $ost $%tatko!nak0 Mi /sak a!t $on'hat4%k, hogy a! e$#er a!t ho!!a nyilvnossgra a$ire a s!elle$i s!e$eit r g!ti, "s $ikor a! 8stent&l "s e$#ert&l el1or'%l, $"lye##re s2llye'het $int a! llat0 <e$ lenne 4, titeket e!ekhe! a! e$#erekhe! vinni, a! /sak rtana nekik0 Mi a##an a re$"ny#en "l2nk, hogy egy s!". na.on tall%nk k ! tt2k valakit aki #e1oga', a tants%nk irnt "s 5gy $in'egyik2ket $egk !elthet42k0 Mon'tk nek2nk, hogy $i tel4esen s!a#a'ok vagy%nk, ha akar4%k sa4t ke!'e$"nye!"s#&l egy ks"rletet tenni, hogy $egtekints2k e!t a 1%r/sa n".et, hogy a $esterek k"ts"g kv2l $eg t%'nak ,vni #enn2nket esetleges s"r2l"sekt&l "s hogy &k, ha 1ogly%l esn"nk, kis!a#a'tannak #enn2nket0 A!on este hallott%k, hogy a terv s!erint $sna. in'%lnnk egy nagyon r"gi te$.lo$#a a$i k r2l#el2l tven kilo$"ter tvolsgra van ett&l a 1al%t,l0 A k"t trsa$ a!on#an elhatro!tk, hogy 1ela'4k a te$.lo$ltogatst ink## igyeke!nek a!okat a va'akat k !ele##r&l $egn"!ni0 ;r,#ltak k"t 1al%#elit r#es!"lni, hogy $en4enek vel2k, 'e itt egy hatro!ott el%tasts#a 2tk !tek, $ivel a lak,sok k !2l senki ne$ akarta elhagyni a 1al%t, a''ig $g gon'oltk, hogy a h,e$#erek a k rny"ken vannak0 Erre a trsai$ elhatro!tk, hogy ketten $ennek0 Mi%tn E$ilt&l "s Dastt,l 1elvilgostst ka.tak a nyo$okr,l "s a! irnyr,l 1elk t tt"k a 1egyver2ket "s 1elk"s!2ltek a! in'%lsra0 Miel&tt el$entek volna $eg kellet g"rni2k E$ilnek "s Dastnak, hogy /sak a legs!Hke## hely!et#en 1ognak lni0 En /so'lko!ta$ $ikor ltta$, hogy volt olyas$i nl%nk $int egy nagy$"retH .is!toly0 A! eny"$et "n $r r"gen eltette$ "s $r ne$ is t%'ta$, hogy hov0 A v"letlen akarta a!on#an, hogy a segt&k egyike akik r,l%nk gon'osko'tak, k"t .is!tolyt a 1els!erel"s2nkh ! /so$agolt "s $ost a!ok ott el&ker2ltek0

T8ZE<3A9MA:8K 6EDEZET E$il, Dast "s "n k"s&## a na. 1olya$n a te$.lo$ 1el" in'%lt%nk, ahol $sna. este hatkor "rke!t2nk0 K"t k !e.es kor5 te$.lo$&rt tallt%nk, akik egy kelle$es alv,helyet k"s!tettek neke$0 A te$.lo$ egy $agas hegy/s5/son, '%rva k&#&l volt ".tve "s ahogy $on'4k t ## $int (P0TTT "ves0 KitHn&en $eg$ara't "s $in'ig $ikor s!2ks"ges volt ren'esen helyre lett lltva0 A!t $on'4k r,la, hogy e! egyike a! els& te$.lo$oknak a$elyeket a Siddhk tant,i ".tettek "s hogy a!ok e!t olyan helyre ".tett"k ahol tel4es /sen'et tallhattak0 <e$ lehetett volna 4o## helyet tallni, neve!etesen a hegyvi'"k a!on r"s!"nek a leg$agasa## /s5/sn @0@TT $"ter tengers!int 1 l tt "s t ## $int (0?TT $"ter a v lgy 1 l tt0 A! %tols, t! kilo$"teren 5gy tHnt neke$ $intha a! 5t 12gg&legesen $ent volna 1 l1el"0 <"ha k telekkel tartott / l . k n ve!etett, a$elyek $agasa##an nagy k vek k r2l voltak tekerve a!tn a s!ikla1alakon le voltak eres!tve "s a / l . ket tartottk a$elyek PTT $"teren $intha "g "s 1 l' k ! tt alkottk a! %tat0 A!tn arra k"nys!er2lt2nk, hogy / l . k#&l ll, l"trn $ss!%nk 1el, a$elyek 1ent k telek tartottak0 A! %tols, e$elke'& k r2l#el2l (TT $"teren 12gg&legesen $ent 1 l1el", eg"s! v"gig k t"ll"trn0 Mikor v"gre el"rt2k a ren'eltet"si hely2nket, a! volt a! "r!"se$, hogy a vilg leg$agasa## .ont4n llt%nk0 Msna. reggel el&## 1ennvolt%nk $int a na., $ikor a te$.lo$ tet&!et"re l".te$, el1ele4tette$ a! eg"s! el&!& na.i neh"!kes k%s!st $s!st0 A te$.lo$ olyan helyen volt, egy $ere'ek s!aka'"k s!"l"n, hogy le1el" n"!ve a $"lys"g#e (0TTT $"ter $"lyen ne$ lehetett se$$it ltni, 5gy lts!ott $intha a! eg"s! a leveg&#en l,gna0 A legnagyo## er&1es!t"s#e ker2lt, hogy $eggy&!!e$ $aga$at arr,l, hogy a! ne$ 5gy van0 A tvol#an hro$ hegyet lehetett ltni a$elyeken, 5gy $on'tk neke$, ehhe! hasonl, te$.lo$ok vannak, 'e a!ok olyan tvol voltak, hogy $"g tv/s&vel se volta$ k".es $egk2l n# !tetni0 E$il $on'ta, hogy a t ##i /so.ortok egyike k r2l#el2l a##an a! i'&t4#an "rke!ik te$.lo$#a a legtvola##i hegyen, $int $i a! el&!& este, $"g.e'ig a! a /so.ort a$elyik#en a! e-.e'/i, ve!et&4e ves! r"s!t0 3a vala$it akarok neki 2!enni, akkor a!t $ost $egtehete$, $ert $ost a!ok is a te$.lo$ tet&"n llnak egy hasonl, hely!et#en $int $i0 El&vette$ a 4egy!&k nyve$et "s #elerta$, hogy egy te$.lo$ tet&"n vagyok @0@TT $"terre a tengers!int 1 l tt, "s hogy 5gy tHnik neke$ $intha a te$.lo$ a leveg&#en l,gna "s hogy s!o$#at van, a%g%s!t%s $so'ika, a! ,r$ s!erint .ontosan + ,ra ?? .er/0 E$il elolvasta a! 2!enetet "s egy .illanatig $o!'%latlan%l llt, a!tn 4 tt a vlas!> 8'&> ? ,ra ( .er/ a! "n ,r$ s!erint, hely> valahol a leveg&#en P0)TT $"ter a tengers!int 1 l tt, 't%$> s!o$#at a%g%s!t%s P0 =y ny rH kilts, "s k2l n sen 1igyele$re $"lt, hely!et0 A!tn E$il gy s!,lt> 3a akaro' elvis!e$ e!t a 4egy!etet "s ho!o$ viss!a a vlas!t0 En %gyanis o'a akarok $enni a $sik te$.lo$#a "s a #artainkkal #es!"lni, ha nin/sen vala$i ki1ogso'0 S!vesen o'a a'ta$ neki a 4egy!ete$et a$ire eltHnt, egy "s hro$negye' ,ra %tn viss!a4 tt a ve!et&nk egy kis level"vel a$i #i!onytotta, hogy E$il ? ,ra (X .er/kor ott 4elentke!ett, "s hogy nagyon kvn/siak voltak, hogy $i 1og 4 nni0 AA! i'& k2l n#s"get a hoss!5sgi 1okok oko!tk0C 3ro$ na.ig $ara't%nk e##en a te$.lo$#an "s a!alatt a! i'& alatt E$il 1elkereste $in'egyik /so.ortot 4egy!etei$et $agval vitte "s $in'ig ho!va a vlas!t $in'egyik /so.ortt,l0 A negye'ik na. reggel"n 1elk"s!2lt2nk hogy viss!at"r42nk a 1al%#a ahol a trsai$at hagyt%k0 Es!revette$, hogy E$il "s Dast $"g egy $sik 1al%t is $egakartak ltogatni, a$i a v lgy#en volt, k r2l#el2l tven kilo$"terre att,l a .ontt,l ahol a! %t%nk "s a v lgy#e ve!et& 5t elga!ottG "n 4avasolta$, hogy, $en4enek el o'a "s vigyenek enge$ vel2k0 A!on "44el egy .s!tor k%nyh,4#an s!llt%nk $eg0 Msna. reggel korn 5tra kelt2nk, hogy a k vetke!& na.on este alkonyat el&tt el"rhess2k a ren'"l'eltet"si hely2nket0 Mert %gyanis gyalog $ent2nk0 A te$.lo$ok#a ve!et& %takon lehetetlen volt lovakat has!nlni, teht a!okat ott hagyt%k a 1al%#a a trsainkkal egy2tt0 :"lel&tt (T ,ra t4#an egy heves vihar kereke'ett, "s 5gy n"!ett ki hogy egy hatal$as nagy es& 4 n, 'e a! el$ara't0 A k rny"k a$erre $ent2nk nagyon er'&s volt, a tala4 sHrH s!ra! 12vel volt #ortva0 A tala4 nyilvnval,an nagyon s!ra! volt0 A vill$ sok helyen kigy54totta a s!ra! 12vet "s $iel&tt "s!revett2k $r k r2lvett #enn2nket a! er'&tH!0 ;illanatok alatt egy heves '2h ng& tH! lett a$i egy gyorsvonat se#ess"g"vel hro$ ol'alr,l k r2lvett #enn2nket0 A 12st vastag 1elh&k#e kavargott le, "n a 1"lele$t&l ne$ t%'ta$ $it"v& legyek, el1ogott a r"$2let0

E$il "s Dast a!on#an s!e$$el lthat,an ny%go't "s k ! $# s $ara't, a! n"$ileg $egny%gtatott enge$0 Kgy s!,ltak ho!!$> K"t lehet&s"g van, hogy $eg$enek2l42nk0 A! egyik a!, hogy igyeke!2nk a legk !ele##i 1oly,ho! "rni, a$i egy $"ly hegys!oros#an 1olyik, ha a hegys!orost el"r42k k r2l#el2l nyol/ kilo$"terre innen, akkor ott val,s!nHen #i!tonsg#an $egvrhat4%k $g kials!ik a tH!0 A $sik lehet&s"g a tH! n t$enni, ha van elegen'& #i!al$a' #enn2nk hogy k vess $inket0 9 gt n eltHnt $in'en 1"lele$ #el&le$, $ert e$l"ke!te$ arra, hogy e!ek a! e$#erek e''ig $in'en s!2ks"g eset"n talltak egy ki%tat0 Tel4esen ta'ta$ $aga$at a ke!2k#e "s k !"42k llta$, 5gy 1olytatt%k a! %t%nkat, a$i nyilvnval,an a##a a! irny#a ve!etett ahol a tH! a leghevese##en "gett0 A!onnal egy nagy #oltv nylt $eg el&tt2nk "s $i egyenesen a tH! n t $ent2nk an"lk2l hogy a legkevese## #a4%nk lett volna se$ a 12stt&l se$ a h&s"gt&l vagy a leh%ll, "g& gakt,l, a$ivel a 1 l' le volt #ortva0 Legal## t! kilo$"tert $ent2nk 5gy a lngol, k rny"ken0 Fgy tHnt neke$, hogy $i olyan ny%go'tan s"tlt%nk a! 5ton, $intha ne$ t rt"nt volna se$$i0 E! a''ig tartott $g egy kis 1oly,n $ent2nk t, $i%tn ki"rt2nk a tH!#&l0 Mikor k"s&## %gyana!on a! 5ton viss!at"rt2nk, volt #&ven alkal$a$, hogy k !ele##r&l s!e$2gyre vegye$ a! %tat a ko.as!ra "gett k rny"ken0 Mik !#en a tH! n t $ent2nk E$il gy s!,lt ho!!$> <e$ lto' $ilyen k nnyH 8sten leg1ens&## t rv"ny"t alkal$a!ni, egy ala/sonya## t rv"ny helyett, $ikor val,#an s!2ks"ge' van a 1ens&##reI Mi $ost a test2nk re!g"s"t 1ele$elt2k egyel $agasa##ra $int a tH!" "s gy a! ne$ rthat nek2nk0 3a $ost halan', e$#erek ltsk r"#en lenn"nk, a!ok a!t gon'olnk, hogy $i eltHnt2nk, $ik !#en a! a!onossg%nk a! $ara't a$i $in'ig is volt0 Mal,4#an ne$ lt%nk k2l n#s"get0 A halan', ke'"lyek ltal s%gal$a!ott "lets!e$l"let itt ne$ k".es k vetni #enn2nket0 3a a halan', e$#erek lthatnnak #enn2nket, a!t gon'olnk, hogy 1elt$a't%nk0 Mal,4#an a! 5gy is van0 6elt$a'%nk, 1ele$el42k a t%'at%nkat egy s!intre ahol a halan', s!elle$ elves!ti a ka./solatot vel2nk0 Min'enki $egteheti a!t a$it $i0 Mi egy t rv"nyt alkal$a!%nk, a$it a! Atya a'ott nek2nk, hogy has!nl4%k0 Mi k".esek vagy%nk arra is has!nlni e!t a t rv"nyt, hogy a test2nkkel a! Hr#en #r$ely tvolsgot thi'al4%nk0 E! a! a t rv"ny, a$elyet alkal$a!%nk $ikor ti eltHnni "s $eg4elenni lttok #enn2nket, vagy ahogyan ti $on'4tok tvolsgot $egse$$isteni0 Mi $in'en neh"!s"get legy&!2nk egys!erHen a!ltal, hogy a t%'at%nkat 1 l"4e e$el42k "s e!en a $,'on k".esek vagy%nk $in'en korlto!st 1el2l$5lni a$elyet a! e$#er a halan', t%'at#an sa4t $agra kivetett0 Fgy tHnt neke$, hogy a l#aink a 4rs k !#en alig hogy "rintett"k a 1 l'et0 Mikor ki4 tt2nk a! er'&tH!#&l "s a 1oly, t5lol'aln #i!tonsg#an volt%nk, a! els& #enyo$so$ a! volt $intha egy $"ly lo$#,l "#re'te$ volna 1el "s $in'e!t l$o'ta$ volna, 'e lassan thatolt ho!!$ a t rt"ntek val,sga "s annak a val,'i 4elent&s"ge ke!'te t%'ato$at elt lteni0 Tallt%nk egy rny"kos helyet a 1oly, .art4n, ott $egett2k a! e#"'et, .ihent2nk egy ,rt, a!tn 1olytatt%k a! %t%nkat a 1al% 1el"0

T8ZE<<E=NE:8K 6EDEZET E! a 1al% nagyon "r'ekesnek $%tatko!ott, $ert itt #i!onyos, 4, lla.ot#an l"v& 1eliratokat &ri!tek, a$elyek a le1or'tsa %tn nyilvnval,an kill, #i!onyt"kot s!olgltattak arr,l, hogy Keres!tel& S!ent Dnos k r2l#el2l t "vig itt lakott0 K"s&## lthatt%nk 1el4egy!"seket a$elyek ' nt&en #i!onyt4k, hogy k r2l#el2l ti!enk"t "vig e##en a! ors!g#an "lt0 M"g k"s&## $%tattak nek2nk 1el4egy!"seket a$elyek #i!onytottk, hogy Keres!tel& S!ent Dnos legal## h5s! "vig e!ekn"l a! e$#erekn"l tart,!ko'ott Ti#et#en, Kn#an, ;er!si#an "s 8n'i#an0 8gen $i ta.as!talt%k, hogy e!eknek a $eg$ara't "s 4, lla.ot#an l"v& 1eliratoknak nyo$n $a4'ne$ %gyana!t a! %tat k vethett2k a$it & $egtett0 E!ek a! ok$nyok olyan "r'ekesek voltak, hogy t ## 1al%#a viss!a$ent2nk "s egy s!"lesk rH vi!sglat %tn a! gy $egs!er!ett a'atokat ss!eilles!tve egy $eglehet&sen .ontos t"rk".et t%'t%nk ss!elltani Keres!tel& S!ent Dnos %ta!sair,l e!ek a! e$#erek k ! tt a##an a! i'&#en $ikor itt tart,!ko'ott0 <"ha olyan "l"nken lltak a! ese$"nyek a s!elle$2nk el&tt, hogy elt%'t%k k".!elni %gyana!on a 1 l' n %ta!ni, %gyana!t a! %tat k vetni $elyen & olyan r"gen 4rt0 3ro$ na.ig $ara't%nk e##en a 1al%#an0 E!en na.ok 1olya$n a $5lt egy s!"les ltvnya #ontako!ott ki el&tte$0 Lthatta$, hogyan ve!et viss!a e! a tants a ho$lyos $5lton t a legels& ke!'etig, $ikor $in'en a! egye'2li 6orrs#,l, L"nyeg#&l, 8sten#&l ere't0 Tov## lthatta$, hogyan tantottk k2l n# !& tant,k ennek a tannak a k2l n# !& ha4tsait "s hogyan 1H!te ho!! $in'en egy"n a sa4t v"le$"ny"t, gon'olva, hogy a!ok a sa4t t%la4'onai voltak "s hogy 8sten a!okat /sak neki egye'2l nyilatko!tatta kiG akkor 4 tt a $eggy&!&'"s, hogy /sak & egye'2l ka.ta $eg a! iga!i 2!enetet "s, hogy & volt a! egye'2li aki e!t a! 2!enetet a vilgnak ta'hat4a0 Kgy kevere'tek el halan', v"le$"nyek a val,'i kinyilatko!tatssal "s att,l a .illanatt, ke!'ett n"!etelt"r"s "s vis!ly #el".ni0 7eltta$, hogy e!ek a! e$#erek, a Mesterek, s!ilr'an llva $ara'tak a! iga!i s!elle$is"g s!ikl4n, t%'at#an annak, hogy a! e$#er val,#an halhatatlan, #Hn n"lk2li, vlto!atlan "s r k, 8sten hasonlata "s k".$sa0 S!erinte$ tov##i vi!sglatok /sak a!t t%'4k #e#i!onytni, hogy e!ek a nagy e$#erek a s!!a'okon t $egtartottk a! iga!sgot "s !avartalan, tis!ta lla.ot#an ta'tk0 <e$ llt4k, hogy $in'en iga!sg a$it t lehet a'ni, a t%la4'on%k#an van, a!t se k"rik, hogy tvegyen valaki vala$it t&l2k, ha/sak ne$ $eggy&!&'ik a $%nk4%k val,'isgr,l "s %gyana!t k".es v"g#e vinni a$it &k $ag%k v"g#evis!nek0 <e$ tartanak 1enn 4ogot n"$ely elis$er"sre, kiv"ve a $%nkkra a$iket v"ge!nek0 3ro$ na. %tn ha4lan',nak tallta$ E$ilt "s Dastot, hogy viss!a$en42nk a 1al%#a ahol a trsai$at htra hagyt%k0 k /sak a!"rt ltogattk $eg a 1al%t ahol volt%nk, hogy gy,gy%lst ho!!anak, "s a! %tat a te$.lo$#a "s e##e a 1al%#a k"ts"g kv2l sokkal r vi'e## i'& alatt $egtehett"k volna, $int neke$ s!2ks"ges volt0 En a!on#an ne$ volta$ k".es 5gy %ta!ni $int &k, a!"rt &k is 5gy %ta!tak $int "n0 Mikor viss!a"rt2nk a 1al%#a ott a trsai$at rnk vrva tallt%k0 3allott%k, hogy a vi!sglat%k a h,e$#erek 1el&l se$$i#e $ent0 Ut na.ig kerest"k &ket, a! a!tn t ## $int el"g volt "s 1ela'tk a ks"rletet0 A viss!a5ton a 1al% 1el" vala$i 1elhvta a 1igyel$2ket a$i egy 1"r1i ter$et"re hasonltott, a! "g#oltra lera4!ol,'va $s1"l kilo$"terre t&l2k egy hegy/s5/son, 'e $iel&tt a tv/s v2ket r t%'tk volna irnytani, $r olyan tvolra eltHnt, hogy /sak egy .illantst vethettek r0 E! a! illan, s!e$l"l"s keltette #enn2k a #enyo$st egy $a4o$ 1or$45 s!&r s ter$etr&l0 A trsai$ siettek a helyre ahol a!t lttk, 'e ne$ talltak tov##i nyo$okat0 Annak ellen"re, hogy a na. t ##i r"s!"t arra s!ntk, hogy a k rny"ket v"gigk%tassk, tov## ne$ talltak se$$it, $a4' v"g2l 1ela'tk a k%tatst0 Mi%tn a trsai$ $eghallgattk a! "n "l$"nyei$et, a!ok is a##a a te$.lo$#a akartak $enni, 'e E$il $on'ta nekik, hogy a k vetke!& na.ok#an egy hasonl, te$.lo$ot 1og%nk $egltogatni, 1ela'tk teht a terv2ket0 3allott%k, hogy a 1al%#an sok e$#er ss!e4 tt a k rny"k#&l, hogy gy,gy%lst keressenek, $ert 1%trokat k2l'tek ki, hogy a hr"t vigy"k a n"gy 1al%si $eg$ent"s"nek akiket a h,e$#erek

el1ogtak0 Mi $"g egy na.ig a 1al%#an $ara't%nk "s ltt%nk n"hny e$lt"sre $"lt, gy,gy%lst0 Egy 1iatal, k r2l#el2l h5s! "ves ass!ony akinek a l#ai a! el&!& t"len el1agytak viss!aka.ta a has!nlatt0 S!, s!erint lthatt%k n veke'ni a h5st $in'a''ig $g a l#ak s!a#lyosak lettek "s & neh"!s"g n"lk2l ren'esen t%'ott 4rni0 K"t vak viss!aka.ta a lt,k".ess"g"t0 Egyik2k vakon s!2letett, $on'tk el nek2nk0 Tov## s!$os enyh"## #a4ok gy,gy%ltak $eg0 Min'annyi%k#an $"ly #enyo$st keltettek a ho!!4%k int"!ett s!avak0 A! ss!e4 vetel %tn $egk"r'e!t2k E$ilt, hogy sok e$#ert $egt"rtettek-e0 A!t vlas!olta, hogy sokan t"nyleg segtve lettek, $iltal a! "r'ekl&'"s2k 1el lett keltve "s hogy a!ok egy i'eig k !re$Hk 'nek 'e nagy t ##s"g2k ha$arosan 54ra 1elves!i a r"gi "let$,'4t, t"lve, hogy nagyon sok er&1es!t"s#e ker2l, hogy ko$olyan vegy"k a $%nkt0 E!ek a! e$#erek $a4'ne$ $in'annyian egy gon'n"lk2li k"nyel$es "letet 1olytatnak "s /sak (Z-a 1og4a ko$olyan 1el a $%nkt a!ok k !2l akik llt4k, hogy his!nek0 A t ##i tel4esen segts"gre van %talva kv2lr&l $ikor #a4#a 4%tnak0 Es "..en e! a! a$i a Mesterek $%nk4t olyannyira s5lyos#t4a0 k a!t $on'4k hogy &k $in'enkin t%'nak segteni, aki val,4#an segts"get kvn, 'e a val,'i $%nkt ne$ k".esek a! e$#erek hely"#en $egtenni0 k #es!"lhetnek nekik a #&s"gr&l a$i k"s!en ll el&tt2k, 'e hogy egyes2l4 n a!!al a #&s"ggel, a##an $in'enkinek hinni kell "s a!t #e#i!onytani sa4t $agnak, a!ltal hogy $eg"rti "s l"treho!!a a!t0

T8ZE<UTU:8K 6EDEZET Msna. reggel elhagyt%k a 1al%t, k"t 1al%#eli, akik nyilvnval,an 1elvett"k a $%nkt elks"rtek #enn2nket0 A har$a'ik na. est"re egy 1al%#a "rke!t2nk, a$i k r2l#el2l h5s! kilo$"terre volt att,l a 1al%t,l ahol a 1eliratokat ltta$ Keres!tel& S!ent Dnosr,l0 <agyon s!erette$ volna, hogy a trsai$ is lthat4k a 1eliratokat, a!"rt elhatro!t%k, hogy egy i'eig ott $ara'%nk0 Dast elks"rt #enn2nket o'a0 A trsai$ nagyon kvn/siak lettek, a 1eliratok olvassa %tn elterve!t2k teht, hogy let"rk".e!!2k "s $ag%nk is k vet42k a! %tat, 5gy ahogyan a 4egy!etek#e e$ltve volt0 A!on este $eg4elent a Mester aki a negye'ik /so.ort "l"n llt "s a! "4s!akt nl%nk t lt tte0 Magval ho!ta a! els& "s a har$a'ik /so.ort 2!enet"t is0 e##en a 1al%#an s!2letett "s itt n&tt 1el, a! & el&'ei voltak a!ok akik a 4egy!eteket k"s!tett"k, a$elyeket att,l a! i'&t&l 1ogva $eg&ri!tek0 A!t $on'tk r,la, hogy & a! t 'ik ne$!e'"khe! tart,!ik a 4egy!etek r,4a %tn "s hogy a /sal'nak egyetlen tag4a se$ viselte el a hallt0 Min'annyian $ag%kkal vitt"k a test2ket "s #r$ikor viss!a t%'tak 4 nni0 Megk"r'e!t2k t&le, hogy lehets"ges-e, hogy a 4egy!etek r,4a el4 n ho!!nk "s el$on' egyet $st nek2nk0 a!t $on'ta, hogy annak nin/s aka'lya "s a!on est"re $eg#es!"lt2k a tallkt0 Alighogy le2lt2nk, $ikor hirtelen $eg4elent egy 1"r1i a s!o##an, akit $i k r2l#el2l @? "vesnek #e/s2lt2nk0 7e$%tattk nek2nk, $i $in'annyian ke!et 1ogt%nk vele0 <agyon $egle.&'t2nk a k2ls& $eg4elen"s"r&l, $ert a!t vrt%k, hogy nagyon reg0 A! tlag ter$etn"l nagyo## volt, s! gletes ar/vonsai voltak, 'e a leg#artsgosa## tekintel, $int a$ilyet "n valaha ltta$0 Min'en $o!'%lat#,l egy er&s 4elle$ tan5sko'ott0 A! eg"s! l"ny"#&l egy 1"ny s%gr!ott a$i a! "rtel$2nket 1el2l$5lta0 Miel&tt 54ra helyet 1oglalt%nk, E$il, Dast "s a $sik k"t 1"r1i a s!o#a k !e."re lltak, egy$s ke!"t 1ogva egy k rt alkottak "s n"hny .er/nyi /sen'#e $er2ltek, a!tn $in'enki le2lt "s a 1"r1i aki olyan hirtelen $eg4elent a s!o##an #es!"lni ke!'ett> Ti kvnttok e!t a #es!"lget"st, hogy 4o##an $eg"rts"tek a! ok$nyokat a$elyeket nektek 1el lettek olvasva "s $eg$agyar!va0 En $on'hato$ nektek, hogy e!eket a! ok$nyokat "n 1ogal$a!ta$, a$elyek a nagy l"lekr&l, Keres!tel& S!ent Dnosr,l s!,lnak "s a$elyek nyilvnval,an olyan nagy $egle.et"st keltenek #ennetek0 E!ek a! iga!i ese$"nyeket tartal$a!!k a!on i'& alatt $g & nl%nk tart,!ko'ott0 Ahogyan e!ek a 4egy!etek ki$%tat4k & egy $es!e $en& is$erettel "s egy /so'latos "rtele$$el ren'elke!ett0 #eltta, hogy a $i tan%nk a! iga!i, nyilvnval,an $"gse 4%tott el annak a $egval,stsig, $sk".. ne$ halt volna $eg0 En e##en a s!o##an hallgatta$ Dnos "s a.$ #es!"lget"seit, "s e! volt a hely ahol a tantsnak nagy r"s!"t ka.ta0 8nnen $ent t a.$ a $svilgra, test"t $agval v"ve, "s Dnos ennek a! t$enetelnek s!e$tan54a volt0 A /sal'nak nin/s egyetlen tag4a se a.$ 1el&l se any$ 1el&l aki ne$ vitte volna $agval a test"t a! t$enetn"l0 E! a! t$enet a test s!elle$i t k"letest"s"t 4elenti olyan $"rt"k#en, hogy a! e$#er annyira t%'atos les! a! Elet vagy 8stenr&l, hogy a! e$#er 5gy lt4a a! "letet $int ahogyan 8sten a!t lt4aG akkor $egvan a! e$#ernek a! el&4oga, hogy a leg$agasa## tantst ka.4a "s a##,l a #iro'alo$#,l k".es a! e$#er $in'enkit segteni0 Mi ne$ s!ll%nk le a##,l a! ors!g#,l soha, $ert a!ok akik e!t a helyet el"rt"k, ne$ "r!ik soha t ##" a vgyat, hogy viss!at"r4enek egy ala/sonya## t%'atlla.ot#a0 A!ok $in'annyian t%'4k, hogy a! "let el&re$enetel "s 1ele$elke'"s, nin/s lehet&s"g viss!at"rni, "s senki se$ kvn4a a!t0 Mi $in'annyian igyeke!2nk segteni a!okon akik t ## 1"nyre t reke'nek0 A! 2!eneteket a$elyeket $i 1olyton kik2l'2nk a! Egyete$es#e $ost a 6 l' $in'en r"s!"n tol$/sol4k 8sten gyerekei k !2l a!ok, akik #e1oga',k a!!al s!e$#en0 E! a $i leg1ontosa## /"l%nk, ennek a! ors!gnak vagy a t%'atos l"t e!en lla.otnak el"r"s"vel, $ert akkor k".esek vagy%nk $in'enkit n"$ik"..en segteni0 Mi #es!"lhet2nk vel2k "s tanthat4%k a!okat akik #e1oga',k a!!al s!e$#en "s 1el t%'4%k e$elni t%'at%kat, vagy k !vetlen &ltal%k, vagy $sok segts"g"vel0 Egy $s valaki ne$ teheti $eg a $%nkt helyette', se ne$ segthet r kk"0 <eke' el kell hatro!ni, hogy $aga' v"g!e' el a $%nkt "s a!tn neki llni0 Akkor s!a#a' vagy "s #!hats! a sa4t er&'#en0 Mikor $in'annyian 5gy $int D"!%s a t%'atho! 4%tnak, hogy a test egy s!elle$i 'olog "s $egse$$isthetetlen "s ragas!ko'nak ehhe! a t%'atho!, akkor k".esek les!2nk $in'enkivel ka./solat#a llni "s a tantst a$it $i ka.t%nk s!"lese## k r#en tov## a'ni0 <ek2nk $egvan a! el&4og%nk t%'ni, hogy $in'enki el"rheti a!t a$it $i el"rt2nk "s a!!al $in'en "letk"r'"st $egol'hat "s ki'er2l, hogy $in'a! a$it a! e$#er e''ig neh"!nek "s titok!atosnak tartott, nagyon egys!erH0

En egyltaln ne$ $%tatko!o$ nektek $sk"nt $int #rki $s, akivel ti $in'en na. tallko!tok, "s "n se ltlak #enneteket $sk"..en0 Mi $on't%k neki, hogy $intha vala$i sokkal 1ino$a##at ltnnk #enne0 gy vlas!olt> Jsak a halan', a! e$#er#en tes! egy ss!ehasonltst a halhatatlannal0 3a ha4lan', lenn"l /sak a! 8steni t%la4'onsgokat ltni, ss!ehasonlts n"lk2l, akkor $in'en e$#eri l"nyt 5gy ltnl $int enge$ lts!, vagy $s s!,val a!!al, hogy a Kris!t%st kerese' $in'en e$#er#en, vagy a! 8stenit ho!n' a na.1"nyre $in'enki#en0 Mi ne$ tes!2nk ss!ehasonltst, $i $in'ig /sak a Kris!t%st vagy a! 8stenit lt4%k "s gy a ti ltsk r t k n kv2l vagy%nk0 Mi t k"letess"get lt%nk, nek2nk t k"letes #elts%nk van, ti t k"letlens"get lttok, t k"letlen a #eltsotok0 A''ig $g "rintke!"s#e 4%ts! valakivel aki k".es arra, hogy t"ge' o'ig segtsen, hogy 1el t%'o' e$elni a t%'ato'at olyan $agasra ahol k".es vagy ltni #enn2nket, "s vel2nk #es!"lhets! 5gy $int $ost, a''ig a tantsaink s%gallatok 1or$4#an "rnek el t"ge'0 A! a!on#an ne$ s%gallat, $ikor $i valakivel #es!"l2nk, vagy igyeks!2nk #es!"lni vele0 A! /sak egy oktats 1or$4a, a$i arra a .ontra ve!et, ahol a! iga!i s%gal$a!st $egka.hato'0 Jsak akkor lehet s!, s%gal$a!sr,l, $ikor a! egyenesen 8stent&l 4 n "s te $egenge'e' 8stennek, hogy ltala' ki1e4e!!e $agt, akkor te a! egyik2nk vagy0 A virg Es!$"nyi k".e, a legkise## r"s!letig .ontosan a $ag#a van 1oglalva "s gyara.o'nia kell, 1e4l&'ni "s ki#ontako!ni ,rt,l ,rig val, el&k"s!2l"ssel, hogy a t k"letes virgg vl4on0 Mikor e! a #ens& k". a legkise## a.r,sgig tel4es, akkor $eg4elenik a virg tel4es s!".s"g"#en0 8sten %gyan5gy $in'en gyerekeinek a t k"letes k"."t a s!elle$#en tart4a, a! es!$"nyi k".et $iltal n$agt akar4a ki1e4e!ni0 3a $i $egenge'42k, hogy 8sten ltal%nk ki1e4e!!e Un$agt k".esek vagy%nk e!t a t k"letes ki1e4e!"si $,'ot $"g 4o##an alkal$a!ni $int a virg, a!on a! i'elis $,'on $elyet nek2nk s!nt0 Jsak akkor ke!'enek a neh"!s"gek 1elvet&'ni ha $i $ag%nk akar4%k a ke!2nk#e venni a ve!et"st0 E! ne$ /sak egynek vagy egyeseknek "rv"nyes, hane$ $in'enkinek0 M%tatva lett nek2nk, hogy $i ne$ vagy%nk $sak $int ti0 Jsak a #elts#an van k2l n#s"g, e! a! eg"s!0 Min'en k2l n# !& Ri!$%s,S hitvalls "s s!ertarts, a hit $in'en k2l n# !& lts.ont4a 4,, $ert a!ok k vet&it v"g2l ahho! a t%'atho! ve!eti, hogy $"lyen elre4tve $in'e!ek alatt egy l"nyeges t"nye!& van, a$it &k a''ig n"lk2l !tek, egy elre4tett vala$i, a$ivel $"g ne$ ker2ltek "rintke!"s#e, vala$i a$it &k ne$ t%'tak $egtallni, ha#r $egillette &ket, a$it tel4es 4oggal #irtokolhatnak "s kell, hogy $egs!ere!!"k0 Mi lt4%k, hogy .ontosan e! a!, a$i a! e$#ert v"g2l o'a ve!eti, hogy $in'ent #irtok#a vegyen0 E..en a! a t"ny, hogy a! e$#er t%'4a, hogy van $"g vala$i a$it a #irtok#a vehet "s a$i4e $"g nin/sen, a! 1og4a a! e$#ert s!t n !ni arra, hogy a!t $egs!ere!!e0 E! a! 5t a$elyen $in'en hala's l"tre4 n $in'en 'olog#an0 El&s! r 8sten tlete ra$lik a! e$#eri t%'at#a, 5gy hogy a! e$#er #elt4a, hogy van vala$i el"rhet&, ha ha4lan', vllalni "rte a $%nkt0 S!oks s!erint itt k veti el a! e$#er a hi#t a!!al, hogy a 1orrst elker2li, ahonnan a! tlet ere't "s a!t gon'ol4a, hogy tel4esen &#el&le s!r$a!ik0 El1or'%l 8stent&l, ahelyett, hogy $egenge'n" neki ltala a!t a t k"letess"get ki1e4e!ni, a$it 8sten a! & r"s!"re lt, a sa4t %t4n 4r "s t k"letlen $,'on ho!!a l"tre a!t a$i t k"letesnek van tere$tve, vagy a$inek t k"letesen kellene $egnyilvn%lni0 3a a! e$#er ha4lan', lenne elis$erni, hogy $in'en tlet 8sten k !vetlen t k"letes ki1e4e!"se "s hogy ha &, $ihelyt a! tlet el"rte el$"4"t, a!onnal es!$"ny"v" tenn" a!t, a$it 8sten &ltala ki1e4e! "s tov## a halan', ke!eivel ne$ ny5lna ho!!, hane$ hagyn 8stent ltala a t k"letes $,'on 'olgo!ni, akkor a! es!$e t k"letesen $eg4elenne0 Mert kell, hogy $eg"rts2k, hogy 8sten a halan', 1 l tt ll "s hogy a halan', sehogyan se lehet has!nos0 Kgy a! e$#er r vi' i'&n #el2l $egtan%ln t k"letess"get ki1e4e!"sre ho!ni0 A leg1ontosa## a$it a! e$#ernek tan%lni kell, a! hogy v"gleg 1els!$ol4on a l"lektani er&kkel "s 8stent k !vetlen ki1e4e!"sre hagy4a 4%tni, $ert $in'en l"lektani er&t a! e$#er tere$tett "s a! k nnyen a t"v5tra ve!eti &t0

T8ZE<3ATL:8K 6EDEZET A #es!"lget"s a!!al a $eglla.o'ssal v"g!&' tt, hogy reggelire $in'annyian ss!e4 v2nk0 Msna. reggel korn kelt2nk "s $r 1el-h"tkor k"s!en volt%nk a reggelire0 Mikor a s!lls%nkat elhagyt%k, hogy a! %t/a t5lol'alra $en42nk a helyre ahol "tke!t2nk, a #artainkkal tallko!t%nk, akik %gyana##a a! irny#a $entek s"tlva "s #es!"lgetve, "..en 5gy $int k ! ns"ges halan',k0 K s! nt ttek #enn2nket, $i $on't%k nekik, hogy $i a!on /so'lko!t%nk, hogy gy tallko!%nk vel2k0 A vlas! gy hang!ott> Mi ne$ vagy%nk se$$i $s $int e$#erek, %gyanolyanok $int ti0 Mi"rt akartok ti $inket $in'en ron vala$ilyen tekintet#en $snak ltni $int ti vagytokI Mi /sak a! 8stent&l ka.ott er&ket 4o##an ki1e4les!tett2k $int ti0 Erre $i a!t k"r'e!t2k> Mi"rt ne$ t%'4%k akkor $i is $egtenni a $%nkkat a$it ltt%k, hogy ti $egtett"tekI Kgy vlas!oltak> Mi"rt ne$ l".nek $in'a!ok a nyo$%nk#a, akikkel $i "rintke!2nk "s ne$ tes!ik %gyana!okat a 'olgokat $int $iI Mi ne$ t%'4%k "s ne$ is akar4%k senkire rer&ltetni a $i "let$,'%nkat, $ert $in'enki a sa4t #eltsa s!erint s!a#a'on vlas!t4a a! %tat a$elyiken 4rni "s ahogyan "lni akar0 Mi igyeks!2nk $eg$%tatni $in'enkinek a! egys!erH "s k nnyH %tat, a! %tat, a$it $i ki.r,#lt%nk "s nagyon kiel"gt&nek tallt%nk0 7e$ent2nk a h!#a ahol, a reggeli as!talho! 2lt2nk, a #es!"lget"s a $in'enna.os ese$"nyekre 1or'%lt0 O$%lat 1ogott el enge$0 <"gy 1"r1i 2lt vel2nk s!e$#en a! as!talnl, akik k !2l egy k r2l#el2l e!er "vig e!en a 1 l' n "lt0 annyira t k"letestette a test"t, hogy k".es volt a!t $agval vinni, ahova /sak akarta "s a! a test $eg&ri!te a r%gal$assgt "s i145sgt $int egy har$in/ t "ves 1"r1i "s e! a t k"letess"g k r2l#el2l k"te!er "vvel e!el&tt 4 tt l"tre0 Mellette 2lt egy $sik 1"r1i aki a! el&## e$ltett /sal'nak egy egyenes les!r$a!ott4a volt a! t 'ik 1okon0 E! a $so'ik t ## $int h"ts!! "vet "lt a 1 l' n, $ik !#en a teste ne$ lts!ott negyven "vn"l i'&se##nek0 k k".esek voltak egy$s k !t "s vel2nk #es!"lgetni, "..5gy $int $s e$#erek0 A!tn ott volt E$il, aki $r t ## $int ts!! "vet "lt "s k r2l#el2l hatvan "vesnek lts!ott "s Dast aki k r2l#el2l negyven "ves volt "s 5gy is n"!ett ki0 Min'annyian egy$s k !t #es!"lgettek $int testv"rek, 1els&##s"g n"$i nyo$a n"lk2l, $in'egyik2k %gyanolyan #artsgosan, egys!erHen "s $"gis $in'en s!, a$it kie4tettek $eg1ontolt "s logik%s volt, $ik !#en se$$i titok!atossg ne$ volt ra4t%kG a!t $on'hat4%k, $int $egs!okott halan',k, akik na.r,l na.ra egy$ssal "rintke!nek0 Alig hitte$ el, hogy ne$ l$o'o$0 Mikor a reggeli %tn 1elllt%nk a! as!talt,l, a trsai$ egyike kiakarta 1i!etni a reggelit0 E$il gy s!,lt ho!!> Ti a $i ven'"geink vagytok "s kis!olgl, n&nek ny54totta a lthat,an 2res ke!"t, 'e 4o##an $eg1igyelve ltt%k, hogy "..en elegen'& ."n! volt a ke!"#en hogy a s!$lt 1e'e!!e0 Es!revett2k, hogy a #artaink ne$ hor'tak ."n!t $ag%kkal "s $"gse voltak $sokt,l 12gg&ek0 Mikor ."n!re volt s!2ks"g, a!t /sak a! egyete$es#&l kellet venni2k0 Ki$ent2nk a h!#,l "s a 1"r1i, aki a! t 'ik /so.ortot ve!ette #5/s5!,%l ke!et ny54tott "s eltHnt $ert viss!a kellet $ennie a /so.ort4ho! Mi 1el4egye!t2k tvo!snak i'e4"t "s k"s&## hallott%k, hogy ne$ telt el t! .er/ $i%tn t&l2nk eltvo!ott "s a /so.ort4nl $eg4elent0 A na.ot egy2tt t lt tt2k a #artaink trsasg#an, E$il, Dast "s a 4egy!etek r,4val, ahogyan $i &t elneve!t2k, s"tlva a 1al%#an "s a k rny"ken, $ik !#en a #art%nk sok esetet a.r, r"s!letekig is$ertetett vel2nk $elyek Keres!tel& S!ent Dnos ti!enk"t "vig tart, tart,!ko'sa i'e4"n e##en a 1al%#an t rt"ntek0 8gen olyan "l"nken lettek e!ek a t rt"netek a s!elle$ el" i'"!ve, hogy, $intha $i $ag%nk a##an a r"g $5lt#an "lt2nk volna, "rintke!ve "s #es!"lve e!!el a nagy l"lekkel, akit e!el&tt /sak a! el#es!"l&k k".!elete ltal el&hvott legen's s!e$"lyk"nt is$ert2nk0 Att,l a na.t,l 1ogva Keres!tel& S!ent Dnos val,#an egy "l& s!e$"ly lett nek2nk, neke$ $"gannyira val,'i, hogy 5gy tHnt, $intha $ost ltn$ 4rni a 1al% %t/in "s a k rny"ken elevenen, $ik !#en oktatst ka. e!ekt&l a nagy lelkekt&l, "..en 5gy $int $i a! %t/kon "s a k rny"ken s"tlt%nk, ha#r ne$ volt%nk k".esek 1el1ogni e!en 'olgok ala.4n l"v& iga!sgot0 Mi%tn a! eg"s! na.ot s"tlssal t lt tt2k, hallgatva a leg"r'ekese## t rt"nel$i ese$"nyek el#es!"l"s"t "s a 4egy!etek le1or'tst $elyeket nek2nk 1elolvastak a!on a helyen ahol a! ese$"nyek $a4'ne$ k"te!er "vvel e!el&tt t rt"ntek, "..en alkonyat el&tt nagyon el1ra'va

"rt2nk viss!a a 1al%#a0 A hro$ #art%nk, akik vel2nk voltak "s "..en annyit 4rtak $int $i, $"gse lts!ott ra4t%k a 1ra'sg vagy ki$er2l"s se$$i nyo$a0 Mg $i .is!kosak .orosak "s i!!a'tak volt%nk, &k 1riss "s 4,ke'vHek voltak, a r%h4%k "..en olyan tis!ta "s 1riss volt $int reggel $ikor elin'%lt%nk0 Mr kor##i kirn'%lsaink "s %ta!saink alkal$val, e!ekkel a! e$#erekkel, "s!re vett2k, hogy a! & r%hik soha ne$ lett .is!kos0 Mr t ##s! r s!,#a ho!t%k e!t, 'e $"g e''ig ne$ ka.t%nk r vlas!t, $g e!en este egyik2nk egy $eg4egy!"s"re a 4egy!etek r,4a a!t $on'ta> E! nektek 1igyele$re $"lt,nak tHnik, nek2nk sokkal 1igyele$re $"lt,## a!, hogy egy 8sten tere$tett l"nyeg r"s!e/sk"4e ta.a' egy $sik 8steni tere$t"sre, ahol ne$ kvnatos "s ahol ne$ illik0 A helyes #eltssal a! ne$ lenne lehets"ges, $ert a! 8steni l"nyegnek nin/sen hi#san elhelye!ett r"s!e, vagy o'a helye!ve ahol ne$ kvnatos0 Akkor hirtelen a!t vett2k "s!re, hogy a test2nk "s a r%hnk %gyanolyan tis!ta "s 1riss lett $int a! v k"0 Mg ott llt%nk, a s!nelvlto!s, $ert e! a! volt nek2nk, egy .illanat alatt v"g#e$ent $in' a hr$%nknl0 Min'en 1ra'tsg eltHnt0 E! volt a vlas! $in'en k"r'"s2nkre0 Fgy his!e$ a!on este a #"ke leg$"lye## "r!"s"vel t"rt2nk ny%gov,ra, a$it e''ig e!ekn"l a! e$#erekn"l ta.as!talt%nk, "s a tis!telet2nk gyors l".tekkel helyet a'ott egy $"lyen "r!ett s!eretetnek, e!en a! egys!erH, #artsgos lelkek irnt, akik olyan sokat tettek, hogy a! e$#eris"get, vagy a testv"reiket, $int ahogyan &k ki1e4e!t"k, s!olgl4k "s $i is testv"reinek ke!'t2k tekinteni &ket0 k ne$ a'tak soha tis!teletet sa4t $ag%knak, hane$ a!t $on'tk, hogy 8sten volt a! aki ltal%k n$agt 1e4e!i ki> Sa4t $aga$#,l ne$ t%'ok se$$it tenni, a! Atya, aki #enne$ lakik, v"g!i a $%nkkat0

T8ZE<3ETE:8K 6EDEZET Msna. reggel, kvn/sisggal "s "r'ekl&'"ssel telve kelt2nk 1el, hogy $it 1og ho!ni e! a! 54 na.0 A na.okat 54 /so'k kinyilatko!tatsnak ke!'t2k tekinteni "s "re!t2k, hogy $"g /sak $ost ke!'t2k 1el1ogni a 'olgok $"lye## 4elent&s"g"t0 A reggelin"l $on'tk nek2nk, hogy egy 1al%#a $enn"nk $agasa##an a hegyek#en, ahonnan a a! egyik hegyen l"v& te$.lo$ot $egtekint42k, a$it "n a $r 1el4e## e$ltett te$.lo$ tet&!et"r&l ltta$0 A!t is $on'tk nek2nk, hogy a lovainkat k r2l#el2l h%s!onk"t kilo$"ter le4rsa %tn ne$ has!nlhat4%k tov## "s hogy k"t 1al%#eli o'ig vel2nk 4 n, hogy onnan a lovakat egy tvola## l"v& 1al%#a vigy"k "s gon'osko'4anak r,l%k $g $i viss!at"r2nk0 A lovainkat a $eg#es!"lt helyen a 1al%#eliekre #!t%k "s elin'%lt%nk a 1al% 1el", n"$ely helyen a s!ikl#,l kiv"sett l"./s&1okok#,l ll, s!Hk hegyi gyalog5ton 4rt%nk0 A! "4s!akt egy /s5/son l"v& ven'"gs!ll,#an t lt tt2k k r2l#el2l 1"l5ton ahol a lovakat hagyt%k "s a ren'eltet"si hely2nk k ! tt0 A ko/s$ros k v"r volt, reg "s $%latsgos0 Llyan k v"r volt, hogy a 4rsa egy la#'a g%r%lsra e$l"ke!tetett, a s!e$eit alig lehetett ltni0 Mihelyt ris$ert E$ilre, hallott%k k"s&##, gy,gy%lst k"rt, 1e4tegetve, hogy ha ne$ ka. segts"get #i!tosan $eghal0 El$on'tk nek2nk, hogy & "s a! el&'ei $r t ## s!! "ve 1enntart4k e!t a ven'"gh!at "s kis!olgl4k a ven'"geket "s hogy & k r2l#el2l hetven "ve v"g!i e!t a $%nkt0 A##an a! i'&#en $ikor & a ven'"gh! ve!et"s"t $agra vllalta kigy,gy%lt egy 5gyneve!ett r kl&'& #etegs"g#&l, a$it gy,gythatatlannak tekintettek0 Akkor & k"t "vig egy nagyon #%!g, k vet& volt, 'e lassank"nt /s kkent a! "r'ekl&'"se "s $sok#an #!ott, hogy kisegts"k a neh"!s"gei#&l0 E! h5s! "vig tartott gy "s lts!,lag 4,l $ent neki, $ik !#en egy kitHn& eg"s!s"gnek rven'e!ett a''ig $g hirtelen viss!ahanyatlott a r"gi "let$,'4#a "s ne$ volt ha4lan', a s!2ks"ges er&1es!t"st $egtenni, hogy legy&!!e a! 5gyneve!ett tehetetlens"g"t0 3allott%k, hogy a! & esete /s%.n egy ."l'a a t ##i e!rek k !2l0 E!ek a! e$#erek gon' n"lk2l "s k"nyele$s!eret&en "lnek, 5gy hogy #r$i a$i n"$ely er&1es!t"st ig"nyel, nekik $r nagyon ha$ar teherr" vlik0 Er'ekl&'"s2k gyorsan hanyatlik "s a k ny rg"s2k segts"g %tn g".iesen kie4tett s!avakk vlnak 4elent&s"g n"lk2l, ahelyett, hogy egy $"lyen "r!ett vgy#,l ere'n"nek0 A K vetke!& reggel $r korn 5ton volt%nk, '"l%tn n"gy ,rakor "rt2nk a 1al%#a, ahol a $i ren'eltet"si hely2nk volt, a te$.lo$, 12gg&legesen egy s!ikla/s5/son llt a 1al% 1 l tt0 Llyan $ere'ek volt a s!ikla1al, hogy /sak egy k t"len l,g, kosr#an lehetett $egk !elteni, a$it egy /siga segts"g"vel leenge'tek "s 1elh5!tak, a! egy s!iklra r g!tett 1a geren'ra volt er&stve0 A k t"l egyik v"ge egy /s rl&re volt r g!tve, a /sign t, a $sik v"g"n egy kosr volt, a!t gy leenge't"k "s 1elh5!tk0 A /s rl& egy kill, s!eg"lyen a s!ikl#a v4t kis s!o##an volt, 5gy, hogy a k t"l a! al## l"v& s!ikla1alat ne$ "rintette0 A 1#,l k"s!tett e$el&'ar% a$ire a /siga volt er&stve killt, 5gy hogy a k t"l "s a kosr a s!eg"ly $ellett s!a#a'on l,gott, gy lehetett a terhet al%lr,l 1elh5!ni, $g a! a leveg&#en le#egett, $a4' a kosarat tartal$val #eh5!ni "s #i!tonsgosan 1ent a s!eg"lyen a s!iklas!o##a 4%ttatni, a$i arra a /"lra lett kiv4va0 E! a s!eg"ly olyan $ess!ire killt a! alatta l"v& s!ikla1alak 1 l tt, hogy a kosr ti!en t - h5s! $"terre volt a s!ikla1alt,l, 5gy hogy a! 1el1el" vagy le1el" %ta!s k !#en aka'ly n"lk2l $o!oghatott0 Egy a'ott 4elre leenge't"k a kosarat, $ire $i egyenk"nt #ele2lt2nk "s 1elh5!tak #enn2nket a s!eg"lyre s!! tven $"ter $agasan0 6el"rve a s!ikla1alra k r2ln"!t2nk ne$-e tall%nk a te$.lo$#a ve!et& 5tra $elynek a 1alait egyvonal#an ltt%k a $"g s!!hetven $"tere 1elett2nk ki$agasl, s!ikla1allal0 Mon'tk nek2nk, hogy a! %tols, 'ara#on %gyan5gy $egy2nk ahogyan i'e 4 tt2nk0 Mg ott llva n"!el&'t2nk kitoltak egy %gyanolyan 1a e$el&'ar%t $int a$ilyen a!on a s!eg"lyen volt ahol $i llt%nk, leenge'tek egy k telet "s rk t tt"k a kosarat "s 54ra egyenk"nt $agasa##ra h5!tak 1el #enn2nket, hogy v"g2l ki4%ss%nk a te$.lo$ tet&!et"re s!!hetven $"terre $agasa##an0 8s$"t a! volt a! "r!"se$, hogy $intha a vilg leg$agasa## .ont4n llt%nk volna0 A te$.lo$ egy s!ikls hegy/s5/son llt a$i hro$s!! $"terrel kie$elke'ett a k rny"k leg$agasa## hegye 1 l tt0 A 1al%, hro$s!! $"terre alatt%nk egy hegys!oros leg$agasa## r"s!"n volt, a$it a 3i$al4a hegys"g tkel"s"re has!nltak0 3allott%k, hogy e! a te$.lo$ k r2l#el2l hro$s!! har$in/ $"terrel ala/sonya##an van $int a! a$it "n E$illel "s Dasttal $egtekintette$, 'e itt egy sokkal s!"lese## kilts volt0 Arr,l a helyr&l ahol $i llt%nk 5gy lts!ott $intha a v"gtelen#e ltt%nk volna0

A! "4s!akra k"nyel$es helyet k"s!tettek el nek2nk, a #artaink k ! lt"k vel2nk, hogy 1elkeresik n"$ely trsainkat "s ha4lan',k esetleges 2!enet2nket $ag%kkal vinni0 Mi $in'en trs%nknak irt%nk leveleket a$it .ontosan kelte!t2nk "s a! i'&t "s a helyet ahol volt%nk 1el4egye!t2k0 A!tn $ag%nknak is .ontosan 1el4egye!t2k, hogy $it irt%nk a! i'&vel egy2tt "s k"s&## $eglla.tott%k, hogy a! 2!enetek $i%tn $i a!okat ke!2nk#&l kia't%k, h5s! .er/en #el2l el"rt"k a ren'eltet"si hely2ket0 Mikor a levelek k"s!en voltak a #artainknak a't%k, a!ok ke!et 1ogtak vel2nk a!!al a! g"rettel, hogy $sna. reggel vis!ont lt4%k egy$st, a!tn egyenk"nt eltHntek0 Egy #& va/sora %tn, a$it a te$.lo$&r k 1els!olgltak nek2nk viss!avon%lt%nk a helyis"geink#e, 'e ne$ al%'ni, $ert $in'en a$it ltt%nk ne$ $%las!totta el egy $"ly #enyo$st kelteni #enn2nk0 8tt volt%nk $a4'ne$ hro$e!er $"ter $agasan egyetlen e$#eri l"ny n"lk2l a k !el2nk#en kiv"ve a te$.lo$&r ket, egyetlen !a4t se hallva, kiv"ve a sa4t hang%nkat0 M"g a s!"l s,ha4t se lehetett "s!revenni0 Trsai$ egyike gy s!,lt> <e$ /so'a, hogy e!t a 1ekv"st vlas!tottk a te$.lo$oknak $int el$"lke'&-helys"gnek0 A /sen' olyan that,, hogy a!t s!, s!erint "re!ni lehet0 E! #i!tosan egy alkal$as hely a! el$"lke'"sre0 A!tn k ! lte vel2nk, hogy ki$egy hogy $egn"!i a kiltst0 <"hny .er/ $5lva a!on#an viss!a4 tt, $on'va, hogy kv2l egy sHrH k ' van, ne$ lehet se$$it ltni0 A trsai$ ha$ar elal%'tak, 'e "n ne$ volta$ k".es al%'ni, 1elkelte$ 1el lt !te$ "s ki$ente$, a te$.lo$ tet&!et"re ahol le2lte$ a l#ai$at a 1alon lel,gatva0 E..en elegen'& hol'1"ny hatolt t a k ' n, hogy elH!!e a koro$1ekete s t"ts"get, a$i a hol'1"ny hiny#an %ralko'ott volna0 El"g vilgos volt ahho!, hogy a tov## 5s!, nagy k '1elh&ket ltni lehessen, a! arra e$l"ke!tetett, hogy "n ne$ /sak 5gy a l"gHr#en le#egek, hane$ valahol a $"lys"g#en a 1 l' van, olyan $int $in'ig is volt "s hogy a! a hely ahol "n 2lte$, vala$ilyen $,'on vele ss!e van k tve0 Akkor hirtelen 5gy tHnt neke$ $intha egy nagy .lyt ltn"k 1"ny#&l $elynek a s%garai s!"lesen elter4e'nek $int egy legye!& a s!"lese## 1el"vel "n1el"$ 1or'%lva "s a! a hely ahol "n 2lte$, k r2l#el2l a 1olyton s!"lese'& 1"ny.lya k !e."n volt, $ik !#en a k !".s& s%gr volt a leg1"nyese##0 Min'en s%gr 1olyton tov## hala't $g a 1 l' r s!a#ott r"s!"t $egvilgtotta, a!tn v"g2l egy nagy 1eh"r s%gr#a egyes2lt0 Tvol el&re ltva lthatta$ $in'en s%garat lassan egy$s 1el" ha4olni $g $in' egy hat"kony 1eh"r 1"ny k !.ont#a ss!egyHlt, olyan 1eh"r, hogy egy .illanatra olyan tlts!, lett $int kristly0 Akkor hirtelen 5gy tHnt neke$ $intha "n $in'e!t a l"gHr#&l ltta$ volna 12ggetlen2l a 1 l't&l0 <agyon tvol a 1eh"r 1"ny#e n"!ve alakokat ltta$ $o!ogni a$elyek nyilvnval,an k".ek voltak a $5lt#,l0 El&re $enetelve 1olyton n veke'& s!$#an "s !rt sorok#an, $g a!ok egy #i!onyos .ontot el"rtek, ahonnan $in'ig s!"lese##en elter4e'tek, $g a! eg"s! 1"nys%garat #et lt tt"k "s a! eg"s! 1 l'et elle.t"k0 A!ok a! egy k !.onti 1"ny#&l ere'tek0 E##&l a .ont#,l egy "k alak#an 4elentek $eg, el&s! r egy, k !vetlen a!el&tt kett& "s k !vetlen a!el&tt n"gy "s gy tov##, $g v"g2l el"rt"k a!t a helyet ahol $in' els!"le'tek, o'ig k r2l#el2l s!!an $entek egy$s $ellet egy sHrH legye!&1or$45 1elllts#an0 Mikor el"rt"k a!t a .ontot, ahol hirtelen egy$st,l tvolra els!"le'tek "s el1oglaltak $in'en 1"ny %tat, ahol a legt ##4e egye'2l $ent tov## $g v"g2l a! eg"s! 1 l'et #e1e't"k0 Akkor a s%garak el"rt"k a legs!"lese## .ly4%kat, a!%tn lassank"nt s!Hke## "s s!Hke## lett a .lya, v"g2l a s%garak is$"t ss!e4 ttek a##a a .ont#a ahonnan ere'tek, a k r !r,'ott "s itt a! alakok egyenk"nt #e$entek0 Miel&tt #e$entek is$"t egy sHrH sort alkottak s!!an egy$s $ellett, a$i lassan kise## lett $g /sak egy $ara't "s a! egye'2l l".ett #e a 1"ny#e0 3irtelen 1elr!k,'ta$ a gon'olatai$#,l, $ik !#en $eg1ontolta$, hogy e! ne$ nagyon #i!tonsgos hely 2lve l$o'o!ni0 7e$ente$, le1ek2'te$ "s elal%'ta$0

T8ZE<<NLLJA:8K 6EDEZET Megk"rt2k a! egyik te$.lo$&rt, hogy ha4nal hasa'tnl "#ress!en 1el #enn2nket, $iel&tt "s!he! t"rte$, hogy $i t rt"nt, $r ko.ogtak a! a4t,n0 Egy %grssal kelt2nk a 1ekv&hely2nkr&l annyira akart%k ltni a ha4nal ke!'et"t a kie$elke'& helyr&l0 A legr vi'e## i'& alatt 1el lt !t2nk "s rohant%nk a tet&!etre, $int hro$ t2rel$etlen iskols1i50 E!!el annyi !a4t /sa.t%nk, hogy a te$.lo$&r k i4e'ten siettek o'a, hogy lssk ne$-e ves!tett2k el a! es!2nket0 A!t his!e$, hogy a r"gi te$.lo$ #"k"s /sen'4"t a!okt,l a na.okt,l 1ogva $ikor a! ".tve lett, $"g soha ne$ !avarta $eg olyan !a4 $int a$it $i hr$an oko!t%nk "s $i hallott%k, hogy a! t ## $int (T0TTT "ve volt0 Llyan r"gi volt a! a te$.lo$, hogy k vetke!etesen 5gy n"!ett ki $intha a s!ikla egy r"s!e lett volna, a$elyen llt0 Mikor a tet&!etre "rt2nk, ne$ volt s!2ks"ges /sen're inteni #enn2nket0 Egy .illants a k rnye!etre elegen'& volt, hogy a k"t trsa$at nylt s!44al "s s!e$ekkel $%lat#a e4tse0 Lett volna egy n"!&, a! gon'olo$, enge$ is 5gy ltott volna0 En vrta$ $g trsai$ $egs!,lalnak, $a4'ne$ egyi'e4Hleg kiltottak 1el> Jsak 5gy l,g%nk a leveg&#enW Mon'tk, hogy .ontosan %gyana!t a 1eltHn"st keltette #enn2k, $int a$it "n a $sik te$.lo$#an ta.as!talta$0 Egy .illanatra el1ele4tett"k, hogy s!ilr' 1 l' volt a l#%k alatt "s a!t k".!elt"k, hogy a l"gHr#en le#egnek0 Egyik2nk $eg4egye!te> Most, hogy e!t ta.as!talta$, ne$ /so'lko!o$ a!on, hogy e!ek a! e$#erek re.2lni t%'nak0 Egy nevet"s "#res!tett 1el #enn2nket a! l$o'o!saink#,l htra1or'%lva E$ilt, Dastot "s a 4egy!etek r,4t tallt%k ott, k !vetlen $ g tt2nk0 A trsai$ egyike sietve 1el"42k 1or'%lt, egys!erre igyeke!ett ke!et 1ogni $in'egyik2kkel, $on'va> Milyen gy ny rH e! a ltvnyW Most $r ne$ /so'lko!%nk a!on, hogy ti k".esek vagytok re.2lni, $i%tn egy i'eig itt tart,!ko'tatok0 k /sak nevettek "s gy s!,ltak> Ti "..en olyan s!a#a'on re.2lhettek $int $i0 Jsak t%'notok kell, hogy #enne' van a hatal$a' a!t $egtenni "s has!nlni a!t a hatal$at0 A!tn 54ra a kiltsra 1or'%lt a 1igyel$2nk0 A k ' le44e## s!llt "s nagy h%ll$!, t $egek#en 5s!ott "..en el"g $agasan, hogy $in'en 'ara# 1 l'et eltakar4on0 A k '1elh&k $o!gsa k r2l tt2nk $in'en ol'alr,l a!t a #enyo$st keltette, $intha /sen'es s!rnyakon a k ''el egy2tt s!llt%nk volna0 Mg n"!el&'ve llt%nk ott, a s!ilr' 1 l' $in'en "r!et"t elves!tett2k "s nagyon neh"! volt ne$ elhinni, hogy a leveg&#en le#eg2nk0 Fgy tHnt neke$, $intha a teste$nek ne$ volt s5lya "s $intha val,#an a tet&!et 1 l tt le#egn"k0 Annyira $eg1ele'ke!te$ $aga$r,l, hogy $ikor a trsasg egyike #es!"lni ke!'ett, a l#ai$ olyan er&vel 4 ttek le a tet&!etre, hogy $"g na.okkal k"s&## is "re!te$ annak a! 2tk !"snek a hatst0 A!on reggel a reggelin"l elhatro!t%k hogy hro$ na.ig ott $ara'%nk, $ert $r /sak egy 1ontos hely $ara't htra a$it $egakart%nk n"!ni, $iel&tt a $eg#es!"lt gy2leke!& helyre $enn"nk0 A levelek#&l, a$iket E$il $agval ho!ott olvast%k, hogy a! e-.e'/i, ve!et&4"nek /so.ort4a ne$ t ## $int hro$ na..al e!el&tt volt itt e##en a te$.lo$#an0 A reggeli %tn ki$ent2nk "s ltt%k, hogy a k ' 1elos!l,#an volt0 Mi ott$ara't%nk "s n"!t2k $g tel4esen kitis!t%lt a leveg& "s a na. 1elkelt0 Most lthatt%k alatt%nk a v lgyet "s a 1al%t a$i a kill, hegys!eg"ly alatt s!orosan a s!iklkho! 1"s!kelt0 A #artaink elhatro!tk, hogy a 1al%#a $ennek $i k"r'e!t2k, hogy vel2k $ehet2nk-e0 <evetve vlas!oltak, hogy igen $ehet2nk vel2k 'e has!nl4%k ink## a kosarat, $ivel a! 4o##an illene ho!!nk $inthogy a! & $,'5kon ks"rlete!n"nk %ta!ni0 Teht egyenk"nt leenge'tek #enn2nket a s!ikla s!"l"re a!%tn a kis 1ennskra a$i egyenesen a 1al% 1 l tt volt0 Alig hogy a! %tols, %tas kis!llt a kosr#,l, a #artaink $ris ott lltak $ellett2nk0 A 1al%#a $ent2nk, ahol a na. legnagyo## r"s!"t t lt tt2k0 Egy 4elleg!etes r"gi 1al% volt, 4elle$!& erre a hegyvi'"kre, h!akkal a$elyek ne$ sokkal voltak t ## $int a s!ikla1al#a v4t 2regek, a!ok nylsai s!ikla'ara#okkal voltak el!rva0 Uss!esen k r2l#el2l h5s! ilyen h! volt0 El$on'tk nek2nk, hogy a!"rt lettek e!ek a h!ak gy ".tve, nehogy a t"len a nagy hava!st,l s!"t!5!,'4anak0 A 1al%#eliek ha$ar ss!e1%tottak, E$il n"hny .illanatig #es!"lt ho!!4%k0 Meg lett #es!"lve hogy a k vetke!& na. '"l#en egy ss!e4 vetel les!, 1%trokat k2l'tek ki, hogy a hr"t vigy"k a k rny"ken a!okho! a! e$#erekhe! akik r"s!t kvnnak venni a! ss!e4 vetel#en0 3allott%k, hogy Keres!tel& S!ent Dnos e##en a 1al%#an lakott "s a te$.lo$#an ka.ott oktatst "s hogy a te$.lo$ a!,ta vlto!atlan $ara't0 Meg$%tattk nek2nk a helyet ahol a h! volt $elyik#en lakott, a h! $r le volt #ontva0 Mikor a!on '"l#en viss!a$ent2nk a te$.lo$#a,

kitis!t%lt a! i'& 5gy, hogy a k rny"ket egy nagy kiter4e'"sen lthatt%k, $eg$%tattk nek2nk a! %tat a$erre 4rt Keres!tel& S!ent Dnos a te$.lo$#a "s a k2l n# !& 1alvakat ahol lakott0 A te$.lo$ot "s a 1al%t $r Keres!tel& S!ent Dnos i'e4"#en t ## $int X0TTT "vesre #e/s2lt"k0 Meg$%tattk nek2nk $erre ve!et a! %t%nk $ikor innen tov## $egy2nk, a! s!erint2k a te$.lo$ ".t"se ,ta has!nlat#an van0 Ut ,ra k r2l a 4egy!etek r,4a $on'ta, hogy r vi' i'&re elhagy #enn2nketG ke!et 1ogott vel2nk "s $on'ta, hogy ha$arosan vis!ont lt4%k "s eltHnt0 A!on este a te$.lo$ tet&!et"r&l tan5i volt%nk a lege$l"ke!etese## na.le$ent"nek a$it "n valaha ltta$, holott neke$ $egvolt a! el&4ogo$, hogy a na.le$ent"t $a4'ne$ $in'en ors!g#an $eg1igyelhesse$0 Alkonyatkor egy ritka k ' k".!&' tt egy ala/sony hegyln/ 1 l tt a$i el&tt2nk egy tvolra kiter4e'& 1ennskok hatrt k".e!te0 Mikor a na. e!t a s!eg"lyt el"rte, 5gy tHnt $intha $i annyival $agasa##an llt%nk volna, $intha egyenesen egy olva't aranytengerre n"!t2nk volna le0 A!tn 4 tt a! %t, i!!s, $iltal $in'en hegy/s5/s lngra lo##ant0 A h,val #ortott /s5/sok a tvol#an $intha tH!!el lettek volna le1e've "s ott ahol gle//serek a s!aka'"kokat telitett"k 5gy tHnt $intha nagy lngnyelvek e$elke'tek volna 1el "s e!ek a lngok elkevere'tek "s egy#e olva'tak a k2l n# !& s!nekkel a! "gen0 A sksgon els!,rt tavak alatt%nk, hirtelen $intha tH!hny,kk vlt,!tak volna "s "g#e e$elke'& t2!et ok'tak, hogy a! ott ss!ekevere'4en a! i!!, s!nrnyalatokkal0 Egy .illanatig 5gy tHnt $intha egy /sen'es .okol .ere$"n llnnk, a!tn $in'en egy#e1olyt egy s!nek ss!hang4#a "s egy gyeng"' #"k"s esti hang%lat s!llt le a t4ra $i#&l egy ny%galo$ ra't a$it k".telens"g lerni0 E41"l %tnig $ara't%nk a tet&!eten E$illel "s Dasttal #es!"lgetve $ik !#en $i sok k"r'"st int"!t2nk ho!!4%k0 E!ek a k"r'"sek 1&leg a n".re "s a! ors!g t rt"net"re ltal#an vonatko!tak0 E$il sokat el$on'ott nek2nk a 1el4egy!"seik#&l0 E!ek a 1el4egy!"sek #i!onyt4k, hogy e! a! ors!g $r sok e!er "vvel a $i t rt"nel$2nk ke!'ete el&tt lakott ter2let volt0 E$il gy #es!"lt err&l> Annak ellen"re, hogy se$$ilyen $,'on ne$ akaro$ a!t a #enyo$st kelteni, hogy a ti t rt"nel$eteket, vagy a!okat akik a!t rtk, gyeng"nek t"ln"$, vagy ki/sinyeln"$, $eg kell $on'ano$, hogy annak r,i a t rt"nele$ ke!'et"t ne$ el"g tvol keresik a $5lt#an, hane$ /sak egys!erHen el1oga'4k, hogy Egyi.to$ a!t k".viselte a$it a neve 4elent, %gyanis k2ls& s t"ts"g vagy va'on0 Mal,4#an a! a n"v a gon'olko's va'on4ra %talG A##an a! i'&#en, "..en 5gy $int 4elenleg a! eset, a vilg egy nagy r"s!e, a$i a gon'olko'st illeti, egy va'on#an "l0 A t rt"netr,k ne$ k%tattak tov## $"lye## 4elent&s"ge %tn0 El1oga'tk a!t a$it lttak, hallottak vagy a$i a 1el2leten lthat, volt, a!t 1el4egye!t"k "s 5gy ke!'&' tt a ti t rt"nel$etek0 Meglehet&sen neh"! a k"t n"!etet egy$ssal ka./solat#a ho!ni "s "n ne$ akarn$ e!t rtok er&ltetni, $int ere'etit0 Mlass!atok ink## $agatoknak0 Tvol#an a hegyek $ g tt 1el4 tt a hol'0 Mi ott$ara't%nk n"!ni a''ig $g kereken telve $a4'ne$ a 1e42nk 1 l tt volt0 Egy gy ny rH ltvny volt0 Kgy $5lt el egy ,ra, $ikor hirtelen egy !a4t hallott%nk, $intha vala$i $ g tt2nk a tet&!etre esett volna0 6el%grott%nk "s k r2ln"!t2nk, egy k !e.es kor5 ass!ony llt ott aki $osolyogva k"r'e!te hogy taln 1elrias!tott #enn2nket0 El&s! r a!t hitt2k, hogy a korltr,l %grott le a tet&re, 'e & /sak a l#val 'o##antott, hogy 1elhv4a a 1igyel$2nket0 A /sen' olyan hat"kony volt, hogy a !a4 sokkal er&se##nek tHnt $int val,4#an volt0 E$il gyorsan el&re l".ett k s! nt tte "s #e$%tatott #enn2nket a n&v"r"nek0 A! ass!ony $osolyogva k"r'e!te, hogy taln !avart #enn2nket a! l$o'o!saink#an0 Min'annyian le2lt2nk "s a #es!"lget"s ha$arosan a! e$l"ke!etekre 1or'%lt a! "let"#&l "s a ta.as!talatokra a$it a $%nk4#an gyH4t tt0 3ro$ 1ia volt "s egy lnya akik a $%nk#an nevelke'tek0 K"r'e!t2k t&le, hogy nin/s e vele egyik gyereke, a$ire a!t vlas!olta, hogy a k"t leg1iatala## $in'ig vele van0 Mi k"r'e!t2k, hogy tallko!hat%nk-e vel2k0 8gen, a!on este i'e 4 hettek "s a!onnal $eg4elent k"t ter$et, egy 1"r1i "s egy n&, 2'v ! lt"k a nagy#/sit, a!tn a! any4%kat $a4' 1el"nk 1or'%ltak, hogy nek2nk hr$%nknak #e$%tassk &ket0 A 1i5 egy nagy egyenes 1"r1ias alak volt, akit $i har$in/ "vesnek #e/s2lt2nk0 A lny ne$ volt nagy, $eglehet&sen v"!na, nagyon 1ino$ ar/vonsokkal "s egy 4, testtartssal, egy s!". lny akit $i h5s!"vesnek tartott%nk0 K"s&## hallott%k, hogy a 1i5 s!!ti!en t, a lny s!!h%s!onnyol/ "ves volt0 A k vetke!& na. $in'annyian 4elen lenn"nek a! ss!e4 vetelen "s ha$ar le$entek0 Mi%tn &k el$entek $i n"hny 'i/s"r& $eg4egy!"st tett2nk a 1i5r,l "s a lnyr,l0 A! anya ho!!nk 1or'%lt a s!avakkal> Min'en $egs!2letett gyerek 4, "s t k"letes, nin/senek ross! gyerekek0 Min'egy a! ha t k"letes, 5gyneve!ett s!e.l&telen $,'on, vagy "r!"ki, anyagi 5ton 1oga$!anak0 A gyerek aki a t k"letes $,'on 1ogantatott, ha$arosan el 1og4a is$erni a! isteni ere'et"t, #e 1og4a ltni, hogy & a Kris!t%s vagy a! 8sten 1ia, a!%tn gyorsan 1e4l&'ik "s

ki#ontako!ik "s ne$ 1og $st ltni $int /s%.n t k"letess"get0 A! is aki a! "r!"ki 5ton 1ogantatott, a!onnal elis$erheti 8sten 6ia kivoltt, #elthat4a, hogy a Kris!t%s #enne van "s $egval,sthat4a a t k"letess"g"t, a!ltal, hogy a Kris!t%st es!$"ny"v" tes!i0 Arra a! es!$"nyre irnytva tart4a tekintet"t, s!ereti "s gon'o!!a, $elengeti a!t, $g a!t a$it s!e$el&t tartott, a Kris!t%st nyilvnossgra ho!!a vagy $egval,st4a0 Akkor & 54ra s!2letett "s t k"letes0 7el2lr&l ho!ta ki a t k"letess"get, a t k"letess"get a$i ott $in'ig 4elen volt0 A! egyik ragas!ko'ott a! es!$"nyhe! "s 5gy t k"letes volt, a $sik elis$erte a! es!$"nyt "s ki1e4les!tette a!tG 5gy $in' a ketten t k"letesek0 Teht egyetlen gyerek se ross!, $in'annyian 4,k "s 8sten#&l 4 nnek0 Akkor a trsasg egyike 4avasolta, hogy 1ek2'42nk le $ert $r "41"l el$5lt0

T8ZE<K8LE<JE:8K 6EDEZET Msna. reggel t ,rakor $r 54ra egy2tt volt%nk a te$.lo$ tet&!et"n0 A s!oksos reggeli k s! nt"s %tn egy k rt alkott%nk "s s!oks s!erint, vala$i 1el lett olvasva0 E!en reggel a te$.lo$ 4egy!etei#&l olvastak 1el egy r"s!t0 Dast le1or'totta, $egle.et"s2nkre "s!revett2k, hogy a s! veg nagyon hasonltott a $i 7i#link#an Dnos els& 1e4e!et"re, a 1elolvasott s! veg $so'ik r"s!e L%k/s evang"li%$nak els& 1e4e!et"re0 A 1elolvass %tn k"r'e!t2k, hogy ho!hat4%k a $i #i#linkat ss!ehasonltani0 A!onnal #eleegye!tek a!tn Dast segts"g"vel ss!ehasonltott%k a! iratokat "s /so'lko!t%nk a nagy hasonlatokon0 Alig hogy #e1e4e!t2k a!t, $ris hang!ott a gong2t"s a reggelire, $ire $in'annyian #e$ent2nk0 A reggeli %tn elk"s!2lt2nk, hogy le$egy2nk a 1al%#a "s egyenl&re ne$ gon'olt%nk tov## a! iratok egy#ehang!,sgra0 A 1al%#a "rve $eglehet&sen sok e$#ert tallt%nk ott, akik a k rny"k#&l ss!e4 ttek, hallott%k Dastt,l, hogy $a4'ne$ $in'annyian .s!torok, akik a nyron a ny4%kat a $agas hegyek#en legeltetik, 'e $ost gyors l".tekkel k !ele'ett a! i'&, hogy ala/sonya## vi'"kekre $en4enek0 3allott%k, hogy egy gy2leke!etet $int e!en '"l#en, $in'ig k !vetlen a!el&tt tartanak, $ikor a! e$#erek a! ala/sonya## t4ra in'%lnak0 A 1al%#an s"tlva E$il %noka /s"vel tallko!t%nk, aki 4avasolta nek2nk hogy a! e#"' el&tt tarts%nk vele0 Mi s!vesen el1oga't%k a $eghvst, $ivel vala$it ltni akart%nk a k rny"k#&l0 E!en a s"tn k2l n# !& k2l nleges 1ontossg5 helyeket $%tatott nek2nk a v lgy#en0 A nevek, $ikor le lettek 1or'tva 1eltHn&en hasonltottak a nevekre a $i #i#link#an, 'e $in'e!eknek a val,'i 4elent&s"ge ne$ hatolt t #enn2nk, $iel&tt viss!at"rt2nk a 1al%#a "s a! e#"' %tn a! ss!egyHlt t $eg k ! tt le2lt2nk0 K r2l#el2l k"ts!! e$#er gyHlt ss!e $ikor a t ##i #artaink a te$.lo$#,l $eg4elentek0 E$il %noka //se o'a$ent ahol k"t 1"r1i llt vala$ivel a ke!2k#e a$i egy nagy k nyvre hasonltott0 Mikor kinyitottk ltt%k, hogy egy 'o#o! volt, egy k nyv 1or$4#an, kivettek #el&le egy /so$agot, a! la.ok#,l llt $int egy k nyv la.4ai, a!tn a 'o#o!t letett"k a 1 l're0 A /so$ag a! egyik 1"r1inak lett ta'va aki a!t ki#ontotta "s a! els& la.ot E$il %noka /s"nek a'ta t0 A la. 1elolvassa %tn egy $sik 1"r1inak lett a'va aki $in'en la.ot 54ra a 'o#o!#a tett0 Dast tol$/solt nek2nk0 <e$ sokig tartott $ire "s!revett2k, hogy a 1elolvasott s! veg nagy $egegye!"st $%tatott Dnos k nyv"vel, /sak sokkal ter4e'el$ese##en volt 1ogal$a!va0 A!%tn egy irat k vetke!ett a$i $egegye!"st $%tatott L%k/s k nyv"vel, a!tn egy a$i Mrk k nyv"re hasonltott, v"g2l egy a$i Mt"ra e$l"ke!tetett0 A 1elolvass %tn /so.ortok#a gy2leke!tek a! e$#erek, $i Dasttal egy2tt 1elkerest2k E$ilt, $ivel kvn/siak volt%nk a $agyar!atra $it 4elent $in'e!0 el$on'ta nek2nk, hogy e!eket a 1el4egy!"seket $in'en "ven a! 1elolvassk ss!e4 vetelen "s hogy e! a hely annak a! ors!gnak a k !"..ont4a volt ahol e!ek a! ese$"nyek hoss!5 "vekkel e!el&tt t rt"ntek0 Mi r$%tatt%nk a nagy hasonlatra e!en esetek "s a $i #i#link#an e$ltettek k ! tt, E$il $on'ta nek2nk, hogy k"ts"g kv2l n"$elyek a kor##i esetek k !2l a$elyek a #i#li#an le vannak rva, e!ek#&l a 4egy!etek#&l lettek tv"ve, $ik !#en k"s&##i kelte!"sHek, $int ."l'%l a keres!tre 1es!t"s valahol $shol t rt"ntek, 'e a! eg"s! nyilvnval,an Kris!t%s s!2let"s"#en "s "let"#en "rte el a /s5/s.ont4t0 A! el&t"r#en ll, gon'olat a Kris!t%s %tni k%tats a! e$#er#en volt, hogy $eg$%tassa a!oknak akik elt"rtek a! es!$"nyt&l, hogy a Kris!t%s #enn2k "l, 5gy $int $in'ig0 E$il 1olytatta> <e$ 1ontos a!, hogy hol t rt"ntek a! esetek, a! ala.vet& s!elle$i 4elent&s"g a! a$it $i kvn%nk tov## "ltetni0 A na. t ##i r"s!"t "s a! eg"s! k vetke!& na.ot ss!ehasonltsokkal t lt tt2k0 <in/s hely a!okat itt lerni0 Annak s!elle$i 4elent&s"g"t $eg lehet "rteni a 1ent e$ltett Evang"li%$ok olvassval0 3allott%k, hogy E$il %noka /s"nek a! a.4a, aki a 4egy!eteket 1elolvasta, a 1al%#an s!2letett "s S!ent Dnosnak egy k !vetlen les!r$a!ott4a volt "s hogy a! volt a s!oks, hogy ennek a /sal'nak egyik tag4a a! "vnek e!en t4n a 1al%#a 4 n, hogy 1elolvassa a 4egy!eteket0 6 l tt2nk a te$.lo$#an 5gy Zakaris $int Keres!tel& s!ent Dnos gyakoroltk valls%kat0 Es!revett2k, hogy a #artaink valahov $shov akartak $enni, $eg#es!"lt2k teht, hogy Dast vel2nk $ara', $g a t ##iek el$ennek0 Msna. k"s!en volt%nk a 1el4egy!"sek tolvassval "s a r k vetke!& reggelen $r korn tvo!t%nk a te$.lo$#,l0 7r$ilyen kora is volt, $a4'ne$ $in'en 1al%#eli 1enn volt, hogy el#5/s5!!on t&l2nk0

3BSZA:8K 6EDEZET A! els& t na.on a!on a k rny"ken t ve!etett a! %t%nk, a$erre Keres!tel& S!ent Dnos 4rt0 A! t 'ik na. a##a a 1al%#a "rt2nk ahol a lovaink rnk vrtak0 E$il itt ho!!nk /satlako!ott, onnan $eglehet&sen k nnyH volt a! %ta!s a 1al%#a ahol E$il lakott0 A 1al% $egk !elt"sekor ltt%k, hogy e! a k rny"k sHrH##en lakott, a! sv"nyek "s a! %tak 4o##an kar#an voltak tartva $int a!ok a$elyeken e''ig 4 tt2nk0 A! 5t egy ter$"keny v lgy n ve!etett t, egy .ont 1el" a$i egy la.os 1ennsk volt0 Ahogyan el&re hala't%nk "s!revett2k, hogy a v lgy 1olyton s!Hke## lett $g v"g2l a hegy1alak olyan k !el "rtek egy$sho! a 1oly, $in' a k"t ol'aln, hogy egy $"ly s!aka'"kot k".e!tek0 A!on a na.on, $ikor a 1al%#a "rt2nk, n"gy ,ra t4#an hirtelen egy 12gg&leges s!ikla1alho! "rt2nk a$ir&l a 1oly, k r2l#el2l s!! $"terre !%hant le0 A! 5t egy la.os 'ara# 1 l' 1el" ve!etett, a s!ikla1al t v"#e, a v!es"sek k !el"#en egy nylst tallt%nk a ho$okk& 1al#a v4va, a! egy #e4ratot a'ott egy le4t& skra a ho$okk& 1al#,l kiv4va, a$i egy +?[-os s! g#en a 1 l tte l"v& skra ve!etett, a le4t&n l"./s&1okok voltak kiv"sve, 5gy hogy k nnyen 1el lehetett $enni0 K&#&l k"s!2lt nagy a4t,k voltak 5gy o'a lltva, hogy a!okkal a nylst a s!ikla1al t v"#en el lehetett !rni, "s 5gy egy hat"kony eltorlas!olst alkotott a #etolako', ellens"gnek0 Mikor el"rt2k a $agasa##an 1ekv& skot, ltt%k, hogy a l"./s& a le4t&n a! egye'2li #e "s ki4rat volt al%lr,l0 Mala$ikor hro$ #e4rat volt, 'e a 1alak a$elyek a 1al%t k r2lvett"k 5gy lettek ".tve, hogy $ost a $sik k"t #e4rat le volt !rva0 S!$os h! a 1al%#an 5gy lett ".tve, hogy a!oknak egyik 1ala a 1al%t k r2lvev& 1al egy r"s!e volt0 Ltt%k, hogy a h!ak a$elyek a 1al egy r"s!"t alkottk ltal#an hro$ e$eletesek voltak "s a har$a'ik e$elet alatt ne$ voltak a#laknylsok a 1al#an0 Min'en nylsnl egy erk"ly volt, el"g nagy ahho!, hogy k"t vagy hro$ e$#er k nnyen egy$s $ellett llhatott0 E!eknek a! erk"lyeknek a! volt a /"l4a gon'olt%k, hogy &rhelyk"nt has!nl4k0 Mon'tk nek2nk, hogy a k rny"ken egy #el1 l'i t r!s lakott, a$ely a t ##i n".ekt&l elk2l n2lt, $g a! $int n".t r!s eltHnt, $ik !#en n"hny $eg$ara't tag4a $s t r!sek#e vegy2lt0 E! volt E$il ha!4a "s e! volt a hely ahol, hogy nagyo## ter2leten 'olgo!hass%nk, a! e-.e'/i,nk kise## /so.ortok#a os!tott $in'en tag4a, 54ra ss!e4 tt0 Er'ekl&'"s2nkre $egt%'t%k, hogy $i "rke!t2nk els&kk"nt, a t ##iek $sna. 4 nn"nek0 A 1al%t k r2lvev& 1alho! ".tett h!ak egyik"t ki%taltk nek2nkG a! a#lakok a har$a'ik e$eleten, '"l1el" kiter4e't "r'es hegyvi'"kre n"!tek0 Le$enve ott tallt%k $r a! as!talnl 2lve E$ilt, a n&v"r"t, annak 1"r4"t "s a 1it "s a lnyt akivel n"hny na..al a!el&tt tallko!t%nk0 Alig hogy #e1e4e!t2k a va/sort, !a4t hallott%nk a h!!al s!o$s!"'os kis t"ren a 1al%#eliek egyike a!!al a k !l"ssel 4 tt #e, hogy a t ##i /so.ortok egyike $eg"rke!ett0 Ki$ent2nk, ott tallt%k a! e-.e'/i, ve!et&4"t a /so.ort4val0 Mi%tn &k is $egva/sor!tak "s elk"s!tett"k a hely2ket a! "4s!akra, $in'annyian a tet&re $ent2nk0 A na. le$ent 'e a! "g $"g %tna i!!ott0 Egy nagy $e'en/"re hasonlt, kilts volt, ahol s!$os 1oly, ss!e1olyt, $elyek $"ly s!aka'"kok#an 4 ttek le a $agasa##an l"v& hegyekr&l0 E!ek a 1oly,k $in' egy#e1olytak egy s!"lese## 1oly,#a $iel&tt a! a $ere'ek s!ikla1alr,l a v!es"st alkotva a! alatta l"v& v lgy#e !%hant0 E! a s!"lese## 1oly, egy hegynyls#,l 4 tt el& "s /sak r vi'en 1olyt a la.os 1ennskon, $iel&tt a s!aka'"k#a !%hant0 <"hny kise## 1oly, a s!aka'"k 12gg&leges 1aln 1olyt le, a$it a s!"lese## 1oly, kiv4t "s 5gy k".e!te a 12gg&leges v!es"seket, n"$ely eset#en '2h ng& !%hanssal0 <"$elyek tven vagy hetven $"teren nylegyenesen estek le, $ik !#en $sok %t4%kat v4tk a s!ikl#a "s kise## v!es"sek sort alkottk0 Magasan a hegyek#en a re.e'"sek gle//serekkel voltak telve, e!ek a gle//serek $int ,risi %44ak, leny5ltak a! eg"s! hegyln/ /s5/sait le1e'& s!"les h,$e!&kr&l0 A 1al a$inek a 1al%t kellet $egv"'enie a legnagyo## s!aka'"k 1alig $ent ahol a! killt a la.os 1ennsk 1 l tt, hogy onnan 1olytat,'4on o'ig ahol a v! a v lgy#e esett0 Ltt ahol a 1al%t k r2lvev& 1al a hegy1alat "rintette a hegyek h"ts!! $"terre e$elke'tek, gy egy ter$"s!etes torlas!t k".e!ve o'ig a$e''ig /sak a s!e$ ellt0 Mon'tk nek2nk, hogy a la.os 1ennsk keletre "s ny%gatra kiter4e' t "s n"$ely helyen "s!akra "s '"lre tvenn"gy kilo$"ter s!"les0 A! egyetlen has!nlhat, #e4rat e!en kv2l ott volt, ahol a 1ennsk a legs!"lese##G ott a! 5t egy hegys!oroson t ve!et "s a! a s!oros egy %gyanilyen 1a4ta 1allal volt le!rva $int a$i itt a 1al%t k r2lves!i0 Mik !#en $i egy ilyen 1ekv"snek a! el&ny"t $int v"'eke!& es!k ! $eg#es!"lt2k E$il n&v"re a lnyval

ho!!nk /satlako!ott "s vala$ivel k"s&## $eg4elent E$il is a s,gorval "s annak 1ival0 Es!revett2k, hogy egy nehe!en 1"ke!ett 1elin'%ltsg %ralko'ott k !t2k, ne$ sokig tartott $g E$il n&v"re el$on'ta nek2nk, hogy a!on este a! any4%kat vr4k ltogat,#a0 Kgy $on'ta> Annyira rven'2nk, hogy alig #r%nk %ralko'ni $ag%nkon, $ert $i $in'annyian annyira s!eret42k &t0 Min'a!ok akik a $agasa## es!$"nyeket $egval,stottk nagyon ke'vesek nek2nk, $ert a!ok olyan ki1ino$%ltak "s ne$esek "s s!olglatk"s!ek, 'e a $i anynk olyan ke'ves "s s!eretetre $"lt,, olyan s!olglatk"s! "s s!eretettel telt, hogy &t $"g e!ers!er 4o##an kell s!eretn2nk, a!on1el2l $i a! & v"re "s teste vagy%nk0 Mi #i!tosak vagy%nk a##an hogy ti is s!eretni 1og4tok &t0 Mi k"r'e!t2k, hogy sHrHn 4 n-eI A vls! gy hang!ott> igen, & $in'ig 4 n $ikor s!2ks"g2nk van r, 'e a $%nk4a, ahol $ost van annyira ig"ny#e ves!i, hogy "vente sa4t kiin'%ls#,l /sak k"t alkalo$$al 4 n, t ##s! r ne$ "s e! a! egyik 1"l"vi ltogatsa0 E!en alkalo$$al egy h"tig $ara' "s a1elett vagy%nk annyira $ag%nkon kv2l a! r $t&l0 Most a #es!"lget"s a ta.as!taltainkra 1or'%lt, $i,ta s!"tvlt%nk "s tel4esen #ele$er2lt2nk a! "s!rev"teleink $eg#es!"l"s"#e, $ikor hirtelen egy /sen' k vetke!ett #e, $iel&tt t%'t%k volna $i t rt"nt egy tel4es /sen' %ralko'ott, an"lk2l, hogy valaki k"rte volna a!t0 A! esti rny"kok $in'ig $"lye##ek lettek, $g a havas hegyln/ a tvol#an egy nagy, 1e h"r s! rnyetegre hasonltott, k"s!en arra, hogy a 1agyos %44ait kila!tsa "s a v lgy 1 l" kiny54tsa0 Akkor a /sen'en t egy halk s%hogs hallats!ott, $intha egy $a'r s!llt volna le "s 5gy lts!ott $intha egy k nnyH k ' k".!&' tt volna a korlton kelet 1el"0 A k ' hirtelen egy alakot vett 1el "s ott llt egy /so'latos s!". ar/5 "s ter$etH ass!ony, egy olyan er&s 1"ny s%gr!ssal $aga k r2l, hogy $i alig #rt%nk r n"!ni0 A! eg"s! /sal' 1el%grott "s trt karokkal sietett a! ass!ony 1el" E'esanya kilts k !#en0 k nnye'"n lel".ett a korltr,l a tet&!etre "s $in'annyi%kat $eg lelte, 5gy ahogyan $in'en s!eret& anya a!t tette volnaG a!tn #e$%tattak neki #enn2nket0 , $on'ta, ti vagytok a 'rga testv"rek a tvol A$erik#,l, akik $inket 4 ttetek $egltogatni0 E! val,#an egy nagyon nagy r $ neke$, hogy a $i ors!g%nk#an 1oga'hatlak #enneteket, $ert a $i s!v2nk $in'enki"rt 'o#og "s $i "re!!2k, hogy $i, ha /sak $egenge'n"k nek2nk kitrnnk kar4ainkat $in'enki 1el", $eg lelni a!okat, 5gy $int a!okat akiket "n a! eny"$nek neve!ek a! el&## $eg lelte$0 Mert val,4#an egy /sal' vagy%nk a! Atya-anya 8sten gyerekei0 Mi"rt ne$ vagy%nk k".esek teht $int testv"rek egy$ssal "lniI Mr el&!&leg "s!revett2k, hogy a! est"k hHv se##ek lettek, 'e $ikor e! a! ass!ony $eg4elent, 5gy tHnt $intha a! est a$i &t k r2lvette egy nyri "4s!akv vlt,!ott0 A leveg& virgillattal volt telve, egy 1"ny, $int a teli hol' 1"nye, thatott $in'ent "s egy $eleg, egy i!!s vett k r2l #enn2nket a$it k".telen vagyok lerni0 M"gse 4rt e!!el se$$i tetetetts"g, se$$i $s $int a s!ves, egys!erH, gyereki $eg4elen"s0 Malaki 4avasolta, hogy $en42nk le, $ire a! anya a t ##i ass!onyokkal el&re $ent, a!tn a $i trsasg%nk k vette &ket, v"g2l a h! %rai 4 ttek %tol4ra0 6eltHnt nek2nk, hogy a l#aink, ha#r $intha ren'esen $ent2nk volna, ne$ keltettek !a4t se$ a tet&!eten se$ a l"./s&n0 Mi ne$ er&ltett2k $ag%nkat, hogy /sen'esen $en42nk, s&t egyik2nk $on'ta is, hogy s!n'"kosan igyeke!et !a4t kelteni, 'e a! lehetetlen volt0 A l#aink lts!,lag ne$ "rintett"k a tet&t, vagy a l"./s&t0 Egy s!".en #5toro!ott tere$#e l".t2nk, a!on a! e$eleten ahol a s!o#ink voltak0 Mihelyt #el".t2nk "s le2lt2nk, t%'at#a 4%tott%nk egy kelle$es $elegnek "s i!!snak, $ik !#en a s!o#a telve volt egy gyeng"' 1"nnyel, a$it egyik2nk se t%'ott $eg$agyar!ni0 Egy i'eig $in'enki $eg&r! tt egy $"ly /sen'et, Akkor a! anya k"r'e!te, hogy a s!o#ink kelle$esek-e "s hogy 4,l gon'osko'tak-e r,l%nk "s hogy a! %ta!s%nk kiel"gttette-e a! elvrsainkat0 A #es!"lget"s ltalnos h"tk !na.i 'olgokr,l $ent, a$ir&l & tel4esen t%'atosnak $%tatko!ott0 A!tn a! "let2nkre A$erik#an terel&' tt, a! anya a s!2leink "s a testv"reink keres!tnev"t e$ltette "s $egle.ett #enn2nket $in'egyik2nk "let"nek t rt"net"vel, an"lk2l hogy arr,l egyetlen k"r'"st is int"!ett volna ho!!nk0 E$ltette a! ors!gokat ahol volt%nk, $elyik $%nk#an volt%nk sikeresek, "s $i#en hi#!t%nk0 Min'e!t ne$ egy ho$lyos $,'on, a$i#&l itt-ott vala$it 1elis$erhetn"nk - ne$, $in'en r"s!let olyan tis!tn el& lett a'va, hogy $intha a! ese$"nyeket 54ra t"lt2k volna0 Mi%tn a #artaink 4,"4s!akt kvntak nek2nk, /sak /so'lko!ni volt%nk k".esek, $ikor $eg"rtett2k a!t, hogy egyik2k se 1iatala## s!! "vesn"l, "s hogy a! anya t ## $int h"ts!! "ves, $i#&l & hats!! "vet a 1 l' n "lt a test"#en /sont#,l "s v"r#&l0 M"gis $in'annyian egy1or$n "l"nkek "s vi'$ak "s gon'talanok voltak, $intha h5s!"vesek lettek volna, a viselke'"s2k tel4esen ter$"s!etes volt0 Mi 5gy "re!t2k $ag%nkat $intha 1iatalok k ! tt lett2nk volna0 Miel&tt a

#artaink a!on este viss!avon%ltak, el$on'tk nek2nk, hogy a k vetke!& este egy nagy ss!e4 vetel les! a gyHl"stere$#en "s $eghvtak $inket $in'annyi%nkat a! ss!e4 vetelre0

3BSZL<E=NE:8K 6EDEZET A k vetke!& na. '"l el&tt $in'en /so.ort $eg"rke!ett, a '"l%tnt a 4egy!eteink ss!ehasonltsval t lt tt2k, $elyek a! %tols, #etHig $egegye!tek0 8tt a!on#an nin/s hely, hogy e!eket a 4egy!eteket #ele1oglal4%k0 Este, $i%tn #e1e4e!t2k a! ss!ehasonltsokat 1els!,ltottak #enn2nket, hogy $en42nk a gyHl"stere$#e "s ott va/sor!!%nk0 Erke!"s2nkkor k r2l#el2l hro$s!! e$#ert tallt%nk ott gy2leke!ve, 1"r1iakat, n&ket gyerekeket, a!ok $in' a! as!taloknl 2ltek0 A tere$ v"g"#en a! egyik as!talnl a $i s!$%nkra tartottak helyet, 5gy hogy a! eg"s! ter$et lthatt%k0 A! as!talok s!". 1eh"r vs!onnal "s .or/elnnal "s e!2sttel voltak tertve $int egy val,#an nagy 2nne.i lako$n, $"gis /sak egy #gya't l$.a "gett a! eg"s! tere$#en0 Mi%tn $i taln h5s! .er/ig ott 2lt2nk "s $in'en hely el volt 1oglalva s!"ts!,rtan itt ott egyn"hny kiv"tel"vel, egy $"ly /sen' 4 tt a tere$ 1 l", egy .illanattal k"s&## a tere$ egy gyeng"' 1"nnyel telt $eg0 A 1"ny er&se## "s er&se## lett, a''ig $g a tere$ a 1"ny#en ragyogott, $intha e!ernyi i!!,l$.a 2gyesen elre4tve, lassan 1ellett er&stve, $g $in'egyik a tel4es ere4"#&l "gne0 K"s&## hallott%k, hogy a 1al%#an nin/sen villanyra$ hl,!at0 Mi%tn a 1"ny 4 tt, $"g egy negye',rig tartott a /sen', $a4' hirtelen $intha egy k ' k".!&' tt volna "s %gyana! a gyeng"' s!rnyak s%hogsa hallats!ott, $int a$it a! el&!& este hallott%nk $ikor E$il any4a $eg4elent0 Akkor a k ' 1elos!lott "s E$il any4t "s ti!enegy $s e$#ert ltt%nk, a tere$ k2l n# !& .ont4ain llni, kilen/ 1"r1it "s hro$ n&t0 <in/senek s!avak a$elyek ennek a $eg4elen"snek a s%gr!, s!".s"g"t le t%'n rni0 Mikor a!t $on'o$, hogy a!ok $eg4elentek $int egy angyalok /so.ort4a, akkor ne$ vis!e$ t5l!s#a, "..en hogy /sak s!rny%k ne$ volt0 Egy .illanatig $o!'%latlan%l lltak, $ik !#en $in'annyian leha4tottk a 1e42ket "s vrtak0 A!tn egy 1 l' n kv2li legs!e## hangok "neke hallats!ott a tere$#en0 En hallotta$ valaha $ennyei !en"r&l, 'e e''ig a! estig ne$ t%'ta$ hogy $ilyen s!". a!0 Mintha a hely2nkr&l 1ele$elke't2nk volna0 A v"ge 1el" a!ok akik $eg4elentek a hely2kre $entek "s is$"t 1eltHnt nek2nk, hogy ha#r ne$ igyeke!tek /sen'esen l".ni, $"gse e4tettek se$$i !a4t a l".teikkel0 Mikor a ti!enkett&, $in'egyik a ki4el lt hely"re 2lt, is$"t $eg4elent egy hasonl, k ' "s $ikor a! 1elos!lott, 54ra ti!enk"t e$#er llt, e!ennel ti!enegy 1"r1i "s egy n&, k !t2k volt a #art%nk, a 4egy!etek r,4a0 Mg a!ok egy .illanatig 5gy llva $ara'tak is$"t "nek hallats!ott a tere$#en0 Mikor a! "nek $a4'ne$ v"get "rt, a! 54onnan 4 tt ti!enkett& hang n"lk2l a hely2kre s"tlt0 Alig hogy le2ltek, $ris is$"t egy k ' t lt tte el a ter$et "s $ikor a! is 1elos!lott, ti!enhro$ e$#er llt ott e!ennel a tere$ legtvola##i v"g"n, hat 1"r1i "s h"t n&, olyan ren'#en lltak, hogy $in'en ol'alr,l a k !".en ll, n& $ellet hro$ 1"r1i "s hro$ n& llt, a k !".en ll, n& egy 1iatal lny volt, h5s! "ven al%linak lts!ott0 Mi a $eg4elent ass!onyokat $in' s!".nek tallt%k, 'e & $in'enkit 1el2l$5lt0 Egy .illanatig leha4tott 1e44el lltak "s 54ra hang!ott a !ene0 E!ennel el&s! r /sak !ene hallats!ott, $a4' a hangok k,r%sa "nekelni ke!'ett0 Min'annyian 1elllt%nk0 A! "nek tov## !5gsa k !#en 5gy tHnt nek2nk $intha e!rek titkos ter$et"t ltnnk el&re von%lni, a$elyek $intha egyhang5an "nekeln"nek, egyetlen s!o$or5 'alla$ se hallats!ott egyetlen hang se $oll hangne$#en0 Egy s!a#a' r $teli %44ongs volt, a$i a l"lek#&l 4 tt "s a lelket $eg"rintette, a!t $agasa##ra "s $agasa##ra e$elve, $g 5gy "re!t2k $ag%nkat, $intha a 1 l'r&l 1els!llnnk0 Mikor a! "nek v"get "rt, a! %tol4ra 4 tt ti!enhro$ ven'"g a hely"re s"tlt "s le2lt, $i /sak a k !".s&t n"!t2k, aki a $i as!tal%nkho! 4 tt $in'k"t ol'aln egy $sik n&vel0 Le2ltek $in' a hr$an a! as!tal1&n"l0 Mikor a k !".s& ven'"g le2lt, a #alol'aln !a4 n"lk2l $eg4elent egy raks tny"r0 Egy .illanatra halvnya## lett a 1"ny "s $in' a har$in/hat %tol4ra 4 ttek k r2l $eg4elent a! a 1"ny, a$i $inket annyira $%lat#a e4tett, 'e a legs!e## 1"ny a $i 's!ven'"g2nk 1e4e k r2l s%gr!ott0 Mi volt%nk a! egye'2li a 4elenl"v&k k !2l akik nagyon $eg voltak hat,'vaG a t ##iek nyilvnval,an $in'annyian $agt,l "rtet&'&nek tekintett"k a t rt"nteket0 Mi%tn $in'enki le2lt, egy i'eig $eg&ri!t2k a /sen'et, a!tn $a4'ne$ $in'en hang egys!erre t rt ki a tere$#en egy vi'$, 4,ke'vH, 'erHs "nek#e, a$it a har$in/hat %tol4ra 4 ttek ve!ettek0 Mikor a! "nek v"get "rt, a! ass!ony a! as!tal1&n"l 1elllt, kiny54totta ke!eit "s ott $eg4elent egy ki/si keny"r k r2l#el2l t /enti$"ter $agas "s s!"les "s har$in/ t /enti$"ter hoss!50 A!%tn $in' a har$in/hatan 1ellltak, o'a4 ttek &ho!! "s tvettek t&le egy %gyanolyan kenyeret, a!ok k r2l4rtk a! as!talokat "s $in'en ven'"gnek a'tak egy a'ag kenyeret0 A $i 's!ven'"g2nk is k r#e$ent "s $in'enkinek a'ott egy r"s!t a kenyer"#&l0 Mik !#en $in'egyik2nknek k2l n ta'ta a! a'ag4t, a!t $on'ta> <e$ t%'o', hogy a Kris!t%s te#enne' "s $in'enki#en lakikI <e$ t%'o', hogy a teste' tis!ta, t k"letes, r kk" 1iatal "s s!"., egys!,val isteniI <e$ t%'o', hogy 8sten t"ge' 5gy tere$tett $int egy t k"letes k".$sa "s hasonlata Un$agnak, "s

hatal$at a'ott neke' $in'en 1 l ttI Te n$aga'#an $in'ig a Kris!t%s vagy, a t k"letes 8sten 6ia, 8sten egys!2l tt 6ia, aki#en a! Atya-anya ke've telik0 Te tis!ta vagy, t k"letes, s!ent, isteni, egy a! 8stennel, a Min'-4, "s $in'en gyereknek $egvan a 4oga, hogy ig"nyt tartson erre, a! 8sten 6ia kivoltra0 Mi%tn $in'enkinek a'ott egy 'ara#ot, viss!a$ent a hely"re, a keny"rnek $eg$ara't a nagysga "s a 1or$4a, $int $iel&tt a! els& 'ara#ot let rte #el&le0 Mi%tn e! a s!ertarts v"get "rt, ke!'tek a! "telek $eg4elenni0 A! "telek nagy le1e'ett tlak#an 4elentek $eg a! ass!onyok el&tt a$elyeket $intha lthatatlan ke!ek tett"k volna o'a le0 A s!". ass!ony levette a tlakr,l a 1e'elet "s elke!'ett 1els!olglni0 6elvltva lett egy tny"r $in'ennel elltva a! ass!onynak 4o##ol'alt "s a! ass!onynak #alol'alt tny54tva akik a!t tov##a'tk, $g $in'enki ga!'agon ellett ltva0 A!%tn $in'enki 4,!Hen enni ke!'ett0 A! "tke!"s k !#en a! e-.e'/i, ve!et&4e k"r'e!te a s!". ass!onyt,l, hogy $it tekint & 8sten leg1ontosa## t%la4'onsgnakI Egy .illanatnyi k"telke'"s n"lk2l vlas!olt> A s!eretet0 A!tn 1olytatta> A! Elet 14a 8sten .ara'i/so$nak a k !e."#e van 2ltetve, a lelk2nk leg$"ly"re "s e! a gy2$ l/s a! a$ely a legga!'aga## #&s"g#en tere$ "s a legnagyo## t k"letess"gre "rik, ". "s "letet a',, e! a s!eretet0 A!ok akik a s!eretetet iga!i 4elle$"t $eg"rtik a!t a vilgon a leg$agasa##nak neve!ik0 En ho!!1H!hete$, hogy a! a legnagyo## gy,gyt, er& a vilgon0 A S!eretet soha se el"gtelen, hogy a! e$#eri s!v $in'en kvnsgt tel4estse0 A S!eretet 8steni Ala.elv"t lehet alkal$a!ni arra, hogy $in'en s!o$or5sgot, $in'en gyenges"get, $in'en ss!hang n"lk2li hely!etet "s $in'en hinyt a$i alatt a! e$#eris"g les54tva s!enve', elt2ntesse0 A S!eretet ,vatos "s hatrtalan #e1olysnak .ontos $eg"rt"s"vel "s helyes alkal$a!sval $eglehet a vilgot gy,gytani a se#eit&l "s a! e$#eris"g $in'en vis!lyt, $in'en t%'atlansgt "s $in'en #otlst a s!eretettel ga!'ag s!nalo$ k nt s"vel lelehet takarni0 A s!eretet kitrt s!rnyakon keresi a s!ikr helyeket a! e$#eri s!v#en, a! "let .arlagon hever& ter2leteit "s $int var!s2t"sre "rint"s"vel kis!a#a't4a a! e$#eris"get "s $egvlt,!tat4a a vilgot0 A s!eretet 8sten, r k, hatrtalan, vlto!atlan, kiter4e' a v"gtelens"g#e, kv2l a $i "rtel$2nk hatsk r"n0 A v"g"r&l /sak egy lto$s#eli elk".!el"s2nk lehet0 A s!eretet a sa4t t rv"ny"nek #etel4est"s"vel lele.le!i a Kris!t%st a! e$#erek lelk"#en "s 5gy tes!i a koront a t k"letes $%nk4ra0 A s!eretet 1olyton egy %tat keres, hogy a! e$#er lelk"#e #ehatol4on, "s hogy kinyilatko!!on neki, $int $in'en s!e$.ont#,l a 4,0 3a a! e$#er vis!lyos gon'olko'sa "s ross!asga, 8sten r k "s vlto!atlan s!eretet-ra$latt ne$ gtol4a $eg, akkor a! $in'ig tov## hala', el&tte a! e$#eris"g #"k"4"t $eg!avar, vis!lysg "s r5tsg k2ls& lts!att a 1ele'"s egyete$es nagy tenger"#e H!ve0 A s!eretet a S!elle$ t k"letes gy2$ l/se, el&re hala' a! e$#eris"g se#eit #ek t !ve, nagy k !ele'"st l"tre ho!va a n".ek k ! tt "s 4,l"tet "s #"k"t a4n'"ko!va a vilgnak0 A S!eretet $aga a vilg "rver"se, a vilg$in'ens"g s!v'o#ogsa0 3a a! e$#eris"g v"g#e akar4a vinni a!okat a 'olgokat, a$elyeket D"!%s tett, akkor $eg kell telnie a $in'en2tt 4elenl"v& "let#&l ere'& s!eretet ra$latval0 <eh"!ke'ik r' a! "let s5lyaI S!2ks"ge' van er&re vagy #torsgra, hogy s!e$#e s!ll4 a gon'okkal a$elyek a! %ta'#an vannakI 7eteg vagy, vagy agg,',I E$el' 1el s!ve'et "s 8$'ko!! &ho!! aki a! %tat $%tat4a0 8sten kiolthatatlan s!eretete $in'enol'alr,l k r2l ves!, ne$ kell 1"lne' se$$it&l0 <e$ gy s!,lt > RMiel&tt kiltanak, En vlas!olok "s $ik !#en $"g #es!"lnek En $eghallgato$ &ketIS E!t a kegyele$tr,n%st #tran $egk !elthete', ne$ 5gy $int e!el&tt gon'olta', k ny rg"ssel, $egg rnye've, hane$ egy "rtel$es $eg"rt& hit i$4val, $eggy&!&'ve, hogy a segts"g a$ire s!2ks"ge' van, $r o'a van t"lve neke'0 <e k"telke'4 soha, tegy"l t ##et000 k"r40 K vetel' a s!2let"si el&4ogo'at $int a! "l& 8sten 6ia, $int ahogyan D"!%s a!t tette0 Me'' t%'o$s%l, hogy a lthatatlan Egyete$es L"nyeg#en, a$i#en $i $in'annyian 4r%nk-kel2nk, vagy%nk "s "l2nk, $in'en a$i 4, "s t k"letes, k"s!en vrako!ik, hogy a hit ltal lthat, 1or$#a, vagy $eg4elen"s#e legyen hvva0 Llvas' a sa4t nagy k nyve'#en, $it $on' S!ent ;l a s!eretetr&l Korint%siaknak rt els& level"#en, ti!enhar$a'ik vers"#en0 =on'ol4 egys!er arra hogy Sala$ont s!eretett&l s%gr!, l"nye a! lo$k".#eli "4s!ak#an a t%'at egy olyan $agaslatra e$elte, hogy n!& kvnsgok helyett a!t k"rte, hogy a n"."nek s!olglatra lehessen0 E! $"rhetetlen ga!'agsgot ho!ott neki, a!on1el2l egy hoss!5 "letet "s egy $egtis!tel"st a$it & ne$ k"rhetett volna0 Sala$on elis$erte a S!eretet # l/sess"g"t, a

S!eretet kinyitotta hatrtalan ga!'agsgt neki0 RE!2st t, se$$ire #e/s2lt"k Sala$on i'e4"#en0S Ennek a s!eretet kirlynak $"g a .oharai is tis!ta arany#,l voltak0 S!eretettel tgasra nyit4%k 8sten hatrtalan kin/strait0 3a van #enn2nk s!eretet, ne$ tehet2nk $st $int a'%nk "s a'ni $in'ig nyeres"get 4elent, 5gy tel4es2l #e a s!eretet t rv"nye0 Mert a!ltal, hogy a'%nk, a s!eretet ren'thetetlen t rv"ny"t> R$"rt"ket $"rt"k"rtS $%nk#a llt4%k "s an"lk2l hogy arra gon'ol%nk, hogy $it 1og%nk ka.ni, ne$ tehet2nk $st $int ka.%nk, $ert a #&s"g a$it te a4n'"ko!tl, viss!a les! neke' 1i!etve, hogy a t rv"ny #etel4es2l4 n> RA'4atok "s akkor ti is ka.tok0 D,, t $ tt, $egr!ott "s t5l/sor'%l, $"rt"kkel $"rnek letek#e0 Mert a$ilyen $"rt"kkel ti $"rtek, olyannal $"rnek $a4' nektek is0S Mikor $i a s!eretet s!elle$"#en /seleke'2nk, akkor 8sten a t%'at%nk#an van0 Egy lenni Elettel, S!eretettel, "s 7 l/sess"ggel annyit 4elent $int t%'atosan ka./solat#an lenni 8stennel0 T%'atosan ka./solat#an lenni 8stennel annyit 4elent $int #&s"get ltni k r2l tt2nk, 5gy $int $i $in'annyian $a este #&s"gesen ltt%nk ele'elt k r2l tt2nk0 Lt4tok hogy $in'enkinek 4%tott #&s"gesen "s senkinek se kell hinyt s!enve'ni0 Ennek a #&s"gre vonatko!, gon'olatnak kell a gon'olko's%nkat 1ele$elni $in'en korlto!s "s s!ortko!s 1 l"0 3ogy a #&s"get $eg"rthess2k, $in'en gon'olatot egy #i!onyos 'ologra, 1el kell a'n%nk0 E! a! "rtele$ olyan kiter4e't, hogy ne$ enge'het $eg r"s!letekre vonatko!, gon'olatokat0 3ogy e!t a! "rtel$et a t%'at#an 1ogva tarts%k, a t%'atnak ki kell s!llni a a! Egyete$es#e "s tel4esen ta'ni $agt a t k"letes s!a#a'sg r $"nek0 E!t a s!a#a'sgot a!on#an ne$ kell ss!et"ves!teni ki/sa.ongssal, $ert $i 1elel&sek vagy%nk $in'en s!,"rt, $in'en /seleke'et"rt0 A t%'at%nk e!t a s!a#a'sgot ne$ k".es egy .illanat alatt el"rni0 A korlto!s- tlet2nk %tols, $ara'"knak tt r"se egy .illanat alatt l"tre 4 het, 'e kell hogy e!t a 1ens"ges ese$"nyt egy ala.os el&k"s!t"s $egel&!!e "s annak a! el&k"s!t"snek a legkise## r"s!letekig tel4es2lnie kell #enn2nk, "..en 5gy $int egy virg $in'en s!ir$a a #i$#,#an a legkise## r"s!letekig t k"letess"gre 4%tott0 Jsak akkor $ikor e!t el"rte, /sak akkor t r t "s 4elenik $eg a virg a tel4es s!".s"g"#en0 Fgy kell a! e$#ernek is a #ilin/seit let rni, $iel&tt el&rel".het0 8sten t rv"nyei vlto!atlanok, %gyana!ok $int a$elyek $in'ig voltak0 A vlto!atlansg%k#an 4,t"konyak, $ert 4,k0 Mikor ss!hangon "l2nk vel2k, akkor a!ok les!nek a! ala.ok a$ire a! eg"s!s"g2nket, #ol'ogsg%nkat, #"k"nket "s egyens5ly%nkat, siker2nket "s s!elle$i t%la4'on%nkat ".t42k0 Mikor $i tel4esen 8sten t rv"ny"he! alkal$a!ko'%nk, ne$ t rt"nhet vel2nk se$$i #a40 =y,gy%lsra akkor nin/s s!2ks"g2nk, akkor $in'en s!e$.ont#,l eg"s!s"gesek vagy%nk0 Mi tel4esen #elt4%k, hogy a! e$#eris"g nagy s!v"#en egy $"ly honvgy van a$it ne$ lehet kiel"gteni soha $ssal $int a $i 8sten2nk, a $i Atynk egy tis!ta t%'atval vagy $eg"rt"s"vel0 Mi t%'4%k, hogy e! a! "hs"g a l"lek vgya a! 8sten 8rnt0 <in/s se$$i $s $i%tn a! e$#er lelke annyira vgy,'ik, $int 8stent $egis$erni, Rakit is$erni annyit 4elent $int r kk" "lniS Mi lt4%k a! e$#ereket 1olyton a! egyik 'ologt,l a $sik %tn rohanni, a##an a re$"ny#en, hogy kiel"gt"st vagy ny%gal$at tallnak egy vagy $s t rekv"s#en, vagy egy $%lan', vagy korlto!ott kvnsg#an0 Mi lt4%k &ket e!eket a 'olgokat ha4s!olni "s el"rni, hogy $a4' /sak a!t vegy"k "s!re, hogy a!ok ne$ kiel"gt&k0 <"$elyek h!akat kvnnak "s 1 l'#irtokot, $sok nagy ga!'agsgot, $"g $sok nagy t%'st0 <ek2nk $eg van a! el&4og%nk t%'ni, hogy a! e$#ernek $in'e! $egvan sa4t $ag#an0 D"!%s a nagy $ester a!on t reke'ett, hogy e!t $in'enki #elthassa0 Mennyire s!eret42k tW Llyan gy ny rHen, gy&!tesen l". a! el&t"rre, a!ltal a$it el"rt, "s $i $in'enkit s!eret2nk aki el"rte %gyana!t a $agaslatot a t%'at#an $int D"!%s0 Mi s!eret42k &ket, ne$ /sak a!"rt a$it &k el"rt"k, hane$ a!"rt is hogy val,4#an kik &k0 Mi%tn D"!%s s!elle$e 1elvilgos%lt, a!%tn soha ne$ enge'te $eg annak, hogy a k2ls& t%'at s!int4"n tart,!ko'4on0 A gon'olatait 1olyton a l"ny"nek k !"..ont4ra a Kris!t%sra irnytva tartotta0 #enne el& lett hvva a Kris!t%s vagy a k !.onti s!ikra, - a! 8sten, aki a $ai na.ig $in'annyi%nk#an "l, hogy t k"letes $,'on $esterk"nt $%tatko!!on a test, vagy a! anyagi e$#er 1 l tt0 Kgy vitte D"!%s v"g#e $in'en nagy tetteit, ne$ a!ltal, hogy n"$i tekintet#en is $s lett volna $int ti0 <e$ volt neki nagyo## hatal$a $int #r$elyik $s e$#ernek $ost van0 <e$ 5gy volt, hogy egye'2l isten 6ia volt "s $i /sak 8sten s!olgi vagy%nk0 D"!%s t%'atos ka./solat#an tartotta $agt a! 8stennel, $in'en "let, s!eretet "s er& 1orrsval #el2l n$ag#an, 5gy t"ve %gyana!t a! isteni s!ikrt, a$ellyel a! Atya $in'en

54s!2l ttet $ega4n'"ko!, a sa4t ere4e ltal egy vilgos lngra "l"nktette "s k".es volt a nagy 'olgokra, a$elyeket v"g#evitt0 D"!%s "..en olyan e$#er volt $int $i'en $s e$#er e!en .illanat#an0 s!enve'ett "s ks"rt"s#e ker2lt "s ki lett .r,#lva, "..en 5gy $int ti s!enve'tek $eg.r,#ltatsok k vetke!t"#en0 Mi t%'4%k, hogy D"!%s a 1 l'i "lete alatt a lthat, test#en na.onta ,rk hoss!at egye'2l volt 8stennel, hogy 1iatal kor#an %gyana!okat a 'olgokat "lte t a$elyeket $i t"lt2nk "s a$it ti $ost $"g t"ltek0 Mi t%'4%k, hogy $in'enkinek le kell gy&!ni a halan',, a testi vgyakat, k"telyt, 1"lel$et, $iel&tt a t k"letes t%'atra vagy Ra! Atya #enne$S elis$er"s"re "#re'het, akinek D"!%s $in'ig "r'e$"t a'ta a nagy $%nkknak a$elyeket v"g#evitt0 Tan%lnia kellet, 5gy $int nek2nk tan%lni kellett "s 5gy $int ti $ost $"g tan%ltok0 5gy $int ti k"nys!ertve volt 54ra "s 54ra el&r l ke!'eni0 Bgyan5gy $int ti, is k"nys!ertve volt a kitartsra, 1es!tett kl kkel, egy$sra s!ortott 1ogakkal, $on'va> RKell, hogy siker2l4 n0 En t%'o$, hogy a Kris!t%s #enne$ "l0S Mi #elt4%k, hogy a Kris!t%s volt #enne a!, aki D"!%st tette a!! aki lett "s aki $"g $ost is "s hogy %gyana!on a $,'on $in'enki %gyana!t el"rheti0 Min'e!ekkel a legkev"s#" se$ akar4%k D"!%st le"rt"kelni, $ert $i ki$on'hatatlan nagyon s!eret42k t0 Mi t%'4%k, hogy alvetette $agt a s!e$"lyis"ge t k"letes keres!tre 1es!t"s"nek, hogy n"."t 8stenhe! ve!ethesseG hogy $eg$%tathassa nekik a ki%tat a #Hn#&l, #etegs"g#&l "s neh"!s"gek#&l, hogy &k a! Atyt #enn2k ki1e4e!"sre ho!hasskG hogy $egtantsa nekik, hogy %gyana! a! Atya $in'annyi%k#an "l "s $in'annyi%kat s!ereti0 Min'enki aki D"!%s tantst t2!etesen tan%l$nyo!!a, kell, hogy s!eresse t0 a $i t k"letes i'&se## testv"r2nk0 :e ha $i ela'4%k a s!2let"si el&4og%nkat, ha ne$ t r&'2nk 8sten 4,t"kony t rv"nyeivel vagy a!okat $egs"rt42k, l#ainkkal ta.oss%k, "s 5gy t"ve htat 1or't%nk a! Atyai h!nak "s egy tvoli ors!g#a $egy2nk, 5gy $int a t"ko!l, 1i5 tett, $it "r nek2nk akkor a ny%galo$ "s a #&s"g a $eleg "s a vi'$sg a$i Atynk h!#an vanI Mikor elege' lett a! "let $osl"k#,l, $ikor el1ra'tl "s a honvgy kno!, akkor lehet, hogy t"tov!, l".tekkel kerese' a! %tat a! Atyai h! 1el"0 T rt"nhet e! keserH ta.as!talat %t4n, vagy a! anyagi 'olgok egy r $teli 1ela's#an0 A! $in'egy, hogy $ilyen $,'on 4%ts! is$eret "s "rtele$he!, v"g2l %gyanis a hivatso' /"l4a irny#a hala's!0 Min'en l"."ssel er&se## "s #tora## les!el, $g v"g2l ne$ t"tov!ol vagy k"telke's!0 7el2l n$aga'#an 1ogs! 1elvilgos%lst enyh2l"s keresni a lelke'nek "s akkor a 1el"#re't t%'ato''al #e 1ogo' ltni hogy a! Atya h!a itt van0 8tt van a! isteni Min'en2tt 4elenl"v&s"g, $in'enhat,sg, a$i#en $i $in'annyian "l2nk, $o!g%nk "s vagy%nk0 Min'en l"leg!ettel #el"l"ge!!2k a!t0 Min'en s!v'o##anssal t"l42k a!t0 <e gon'ol4tok a!t, hogy ho!!nk kell 4 nn t k0 Men4etek $in'annyian a sa4t h!atok#a, a te$.lo$otok#a, a! i$ah!atok#a, ahova /sak akartok0 D"!%s, a s!eretet nagy $estere segthet ra4ta', $in'a!ok akik el&re hala'tak "s $ost a leg$agasa## # l/sess"get ka.4k, segthetnek neke', "s igyeke!nek segteni ra4ta', ott ahol $ost vagy, $in'ig0 Milyen tis!tn lt4%k D"!%st "s $in' a t ##it aki $in'ig ha4lan',ak a!okat segteni akik k"rik0 Jsak kiltano' kell "s &k $r vlas!olnak $iel&tt ki$on'ta' volna0 Min'en .illanat#an vele' "s $ellette' vannak0 Jsak a!t kell tenne', hogy 1ele$ele' a t%'ato'at 5gy, hogy te t%'o' "s lto', hogy &k vele' vannak, akkor ne$ 1ogs! ha#o!ni0 k kiny54t4k 1el"' a ke!2ket "s $on'4k> R=yere ho!!$ "n $egny%gtatlakS E! ne$ a!t 4elenti, gyere a hallo' %tn, e! a!t 4elenti, gyere $ost, 5gy ahogyan $ost vagy e!en .illanat#an, e$el' 1el t%'ato'at ho!!nk "s ls' llni n$aga'at ott ahol $i ll%nk $a este, $in'en e$#eri korlto!s 1 l" kie$elke've, s!a#a'on, 12ggetlen $in'en tekintet#en0 7"ke, eg"s!s"g, s!eretet, vi'$sg "s 4,l"t van itt0 E!ek a s!elle$ gy2$ l/sei, 8sten a4n'"kai0 3a a tekintetet 8stenre irnytva tart4%k, akkor se$$i #a4 ne$ "rhet #enn2nket, se$$i ross! ne$ k !elthet0 3a $i tel4esen ho!! 1or'%l%nk, kigy,gy%l%nk #etegs"geink#&l "s gyenges"geink#&l, a $in'ent 1el2l$5l, t rv"ny vagy D"!%s Kris!t%s nev"#en0 8sten te#enne' van, a v"gtelen halhatatlan S!elle$ gyereke0 <in/s se$$i a$i t"ge' $egren'thetne vagy k"ts"g#e e4thetne, se$$i, a$i $eg1"le$ltsen0 Te a! Atya ke#l"#&l s!r$a!ol, a $in'enhat, 8sten lehelete tere$tett t"ge' $int egy "l& lelket0 RMiel&tt O#rah$ volt, te $r voltl0 Ke'vesei$, $ost 8sten gyerekei vagy%nk egy2tt r k s k Kris!t%ssal0S

Bgyana! a! er& a$ely D"!%s#an volt, #enne' van0 E!t a s!elle$ k nt s"nek neve!ik0 Akinek egy helyes #eltsa van err&l, a! ltni 1og4a, hogy nin/sen hanyatls, ro$ls, nin/s #etegs"g, nin/s #aleset, nin/s hall, se$$i a$i vala$ilyen $,'on elvehetn" a! "lete'et0 Te e!t a k nt st olyan s!orosan k r"' tekerhete', hogy a!on se$$i t ne$ hatolhat, se$$i ne$ !avarhat $eg0 Min'en $egse$$ist& es!k !t vagy er&t a$elyet a! e$#er valaha kitallt, r' irnythatnak, $"gis s"rtetlen2l 1ogs! el&re l".ni0 3a a k2ls& alak egy vagy $s v"letlen ltal $egse$$is2lne, akkor a! a!onnal %gyana##an a ter$et#en, %gyan olyan ts!elle$2lten viss!a4 n0 E! egy 1egyver!et a$i 4o##an $egv"' $int #r$ilyen .n/"l a$it valaha e$#eri k"! k"s!tett "s #r$ikor has!nlhato' e!t, an"lk2l hogy 1i!etni kellene "rte0 El&re l".hets!, te aki vagy, A! "l& 8sten 1ia0 D"!%s #eltta e!t "s $eg,vhatta volna $agt a Klvria hegyi ta.as!talatt,l0 3a akarta volna has!nlni a hatal$t, akkor ne$ lettek volna k".esek t $"g $eg"rinteni se$0 ta.as!talta, hogy a test"#en egy nagy s!elle$i vlt,!s $ent v"g#e "s #eltta, hogy ha e! a!ok k ! tt $egy v"g#e akiket & is$ert "s s!eretett, egy k2ls& vlto!s n"lk2l, k !2l2k nagyon sokan ne$ "rten"k $eg annak a s!elle$i 4elent&s"g"t "s a s!e$"lyeshe! ragas!ko'nnak0 t%'ta, hogy $egvan a hatal$a, hogy legy&!!e a hallt "s $egakarta a!t $%tatni a!oknak akiket s!eretett, hogy nekik is $eg van %gyana! a hatal$%k a!"rt vlas!totta a keres!tre 1es!t"s %t4t, a!t a! %tat a$it &k ltni t%'tak, hogy &k ltva hiv&k legyenek0 A!t is $eg akarta $%tatni, hogy a test"t annyira t k"letestette, hogy ha elves!ik a! "let"t - vagy a$it &k "letnek tekintenek - "s a test"t a sr#a tenn"k "s arra egy nagy k vet g%rtannak $int v"gs& korlto!s a$it a! e$#er elk".!elhet, $"gis el t%'4a tolni a k vet "s a! iga!i ts!elle$2lt test"t 1el t%'ta e$elni $in'en e$#eri korlto!s 1 l"0 D"!%s eltHnhetett volna a test"vel, 'e 1ontosa##nak tartotta #e#i!onytani, hogy $ikor a s!elle$i test ki van 1e4l&'ve nin/s #aleset vagy 1i!ikai 1elt"tel a$i a!t $egse$$istheti, $"g akkor se ha valaki $eg1os!t4a a! "let"t&l0 A keres!tre 1es!t"s "s a 1elt$a's %tn a teste s!elle$ileg annyira ki volt 1e4l&'ve, hogy D"!%s k"nytelen volt a!ok t%'att 1ele$elni akik ke'vesek voltak neki, egy skra, olyan $agasra, ahol &k k".esek voltak t ltni, "..en 5gy $int $i k"nys!er2l2nk 1ele$elni $a4'ne$ $in'enkinek t%'att akik $a este itt vel2nk vannak0 Mikor a! ass!onyok a!on reggelen a srho! "rtek "s a k vet 1"lretolva "s a gys!le.let 1"lre'o#va talltk, $"g &k se is$ert"k $eg $iel&tt a t%'at%kat 1ele$elte arra a s!intre ahol a!ok lthattk &t0 K"s&## $ikor ketten a tantvnyai k !2l E$a%s!#a $entek D"!%s $egk !eltette &ket "s #es!"lt vel2k, $"gse is$ert"k $eg, $g a kenyeret $egt rte vel2k0 E..en 5gy t rt"nt a!, $ikor $soknak $eg4elent, $"g akkor se is$ert"k $eg t, $ikor vel2k s"tlt "s #es!"lt, $ert a t%'at%k ne$ volt $Hk '"s#en a!on a skon ahol t lthattk0 A!on .illanat#an $ikor a t%'at%k 1ele$elke'ett olyan $agasra vagy a!on a skon $Hk ' tt $int a! v", akkor lttk t0 Akkor n"$elyek #elttk $in'e!eknek a s!elle$i 1ontossgt "s elis$ert"k $"lye## ala.o!, 4elent&s"g"t0 Akkor $eg"rtett"k0 M"gis $in'e!ek ellen"re voltak sokan akik ne$ hittek #enne, $ert a!ok $"g ne$ "rt"k el a t%'atot, ahol a s!elle$i lla.otot lthattk vagy $eg"rthett"k volna0 Akkor eltvolo'ott a titokr,l a! e$#erek halan', v"le$"nye ltal s!&tt 1tyol0 RA te$.lo$ 12gg nye kett" hasa't 1el2lr&l eg"s!en a! al4igS A! e$#er 1el"#re't a t%'atra, hogy a hall le lett gy&!ve, "s ne$ /sak a hall, hane$ $in'en e$#er alkotta halan', korlto!s legy&!het&v" vlik a!ltal, hogy a! e$#er 1 l"4e 1og ker2lni, vagy 1el 1og4a e$elni t%'att arra a skra, ahol #elt4a, hogy a!ok ne$ l"te!nek0 3a e!t a t%'atot s!eretettel gon'o!!%k akkor a! el&re l".0 E! volt a kinyilatko!tats a$i#en Dko# r"s!es2lt, $ikor a! anyag ke$"ny k v"n 1ek2't0 <eki ki lett nyilatko!tatva, hogy a! a$ire a! e$#er a tekintet"t r g!tve tart4a, a! l"tre 4 n, e! arra a! tletre ve!ette, hogy leh$o!ott gakat rak4on /skok $,'4ra a! llatok iv,vi!"#e, 5gy hogy a!ok tarka 1iakat s!2l4enek, a$i &t kis!a#a'totta a! anyag k tel"kei al,l0 Fgy #i!tonsggal kik2l'het42k a! es!$"ny2nket a! alaktalan#a, hogy a! alakot vegyen 1el k !vetlen a $eg ne$ 1or$lt l"nyeg#&l, a$i a halan', t%'at s!$ra nyilvnval,an lthatatlan0 A! llatok iv,vi!"t $int t2kr t lehet "rtel$e!ni, a$ivel a k". a$it a gon'olat#an 1ogva tart%nk, viss!at2kr !&'ik a l"kek#en, a #ens& l"ny2nk#en, $i%tn a! ott $eg1oga$!ik "s lthat, alakot ves! 1el0 Fgy t rt"nik a #artainkkal is, akik $a este itt gy2leke!tek, k !2l2k /sak kevesen ves!ik ko$olyan "s lt4k #e a! iga!sgot, tov## $ennek "s o'ig 1e4l&'nek, $g 8sten iga!i

$%nk4t k".esek v"ge!ni0 Msok nagy lelkese'"ssel elke!'ik, 'e ha$arosan 5gy tHnik nekik, hogy t5l sok er&1es!t"s#e ker2l, hogy a! anyag els& 1aln thatol4anak0 <ekik akkor sokkal k nnye##nek $%tatko!ik a! ra.llyal 5s!ni "s 5gy kiesnek0 Mi $in'annyian e!en 1 l' lthat, halan', sk4n "lt2nk, 8gen val,4#an ne$ hagyt%k el a 1 l'et soha0 Mi /sak a!ok r"s!"re vagy%nk lthatatlanok akik a halan', t%'at#an "lnek, a!oknak akik a t%'at egy $agasa## 1okn llnak $in'ig lthat,k vagy%nk0 Min'en a l"lek#e 2ltetett tlet $ag4a kiha4t "s alakot ves! 1el a gon'olat-"let#en, hogy k"s&## anyagi 1or$#a legyen ki1e4e!ve0 T k"letess"gre vonatko!, tletek t k"letes 1or$t ves!nek 1el0 Annak 1or'tott4a 5gys!int"n iga!0 E..en 5gy $int a na. "s a 1 l' a leghatal$asa## 1t, 5gy $int a leggyeng"'e## virgot ter$eli, $ikor a! illet"kes $agvak el lettek 2ltetve, 5gy 1or'%l a s!elle$ "s a l"lek a! e$#er 1el" "s $r $eg is ka.ta a!t a$it kvnt, vagy a$it hittel k"rt0 A!ok akik a hall ltal elhagytk a lthat, s!intet, %gyana!on a l"lektani skon nyilvn%lnak $eg $int a$elyiken voltak a hall%k .illanat#an, $ert a! e$#eri gon'olko's a!on a skon 'olgo!ik0 E! a! oka a nagy l"lektani #iro'alo$ l"te!"s"nek, a$i a! anyagi vagy lthat, "s a val,'i s!elle$i #iro'alo$ k ! tt van "s $in'a!oknak akiknek a t rekv"sei s!elle$i iga!sgokra irny%lnak egy %tat kell t rni2k a!on a vilgon t, $iel&tt a s!elle$i vilg#a 4%thatnak0 3ogy a s!elle$i vilgot $eg"rthess2k t kell hatoln%nk a l"lektani vilgon, egyenesen 8stenhe!0 A hall ne$ vis!i a! e$#ert enn"l a sknl tov## "s a! e$#er %gyana!on a s!elle$i s!inten nyilvn%l $int ahol volt $ikor a test elenge'te a s!elle$et0 Aki 5gy $egy t, $"g ne$ ltta #e, hogy /sak egy S!elle$, egy L"lek, egy Test van, "s hogy $in'annyian e##&l a! Egy#&l s!r$a!nak "s o'a kell viss!at"rni2k0 A s!elle$ aki e##&l a! Egy#&l lett kik2l've "s akinek egy t k"letes test lett a'va, %gyan5gy a! Egy S!elle$ r"s!"t alkot4a $int a kar%nk a test2nk egy r"s!e "s 5gys!int"n ne$ les! elk2l ntve t&le soha $int #r$ely $s testr"s! nll,an l"te!hetneG egy a! eg"s! testel "s a helyes $,'on kell ka./solat#an lennie vele hogy egy tel4es egys"get alkosson0 Fgy kell, hogy $in'en s!elle$ vagy $in'en "let-ki1e4e!"s a helyes $,'on egy$ssal ka./solat#a legyen, hogy $in'en t k"letes lehessen0 RMin'annyian egy helyen gy2leke!nekS a!t 4elenti, hogy $i $in'annyian t%'at#an les!2nk annak, hogy $i $in'annyian %gyana##,l a 1orrs#,l - 8sten#&l - 4 tt2nk l"tre0 E! a ki#"k2l"s, egy" vls a!on t%'at#,l ere', hogy $i $in'annyian 8sten k".$sra "s hasonlatra vagy%nk tere$tve, egy k". a$ivel a! ltala a s!$%nkra elren'elt es!$"nyt k".es ki1e4e!ni0 R<e a! "n akarato$, hane$ a Tie' , 8sten, legyen $egS a!t 4elenti, hogy ha4lan',k vagy%nk 8stennek $egenge'ni a! ltala nek2nk elren'elt leg$agasa## es!$"nyt a t k"letes $,'on ltal%nk ki1e4e!!e0 Senki se k".es n$agt 1ele$elni a halan', gon'olko's 1 l", aki ne$ ha4lan', 8sten akaratt $egtenni, ha t%'4a is vagy ne$ is0 A s!". ass!ony itt egy .illanatra elhallgatott, $ire egyik2nk egy k"r'"st int"!ett ho!! a! anyag vis!onylagossgr,l0 A vlas! gy s!,lt> RL"nyegS a helyes s!,, a L"nyeg vis!onylagossga0 <"!!2k $eg a! t vilgot, a! svnyi anyagok"t, a n v"nyek"t, a! llatok"t, a! e$#erek vilgt "s a! 8sten ors!gt0 A legals,val 1og4%k ke!'eni, a! svnyi anyagok #iro'al$val0 Arra tall%nk, hogy a! svnyi anyagok $in'en r"s!e/sk"4e a! egy "letet, a! 8sten "let"t ho!!a ki1e4e!"sre0 A! svnyi anyagok r"s!e/sk"inek a s!"to$lsa a! ele$ekkel v!!el "s leveg&vel k ! sen alkotta a 1 l' 1els!n"t, $ik !#en $in'en r"s!e/ske $egtartotta a! egy "letet, 8sten "let"t0 A##,l 4 tt l"tre a n v"nyek vilga, 8sten a!%tn k vetke!& $agasa## ki1e4e!"se0 A < v"nyi vilg#an is $in'en r"s!e/ske tartal$a!!a e!t a! "letet, a$inek egy r"s!"t a! svnyi anyag#,l 1els!vta, $a4' 1elnagytotta "s els!a.ortotta, 5gy hogy egy l"."ssel k !ele## ll a! 8sten ors!gho!0 A! helyet k"s!t a! llatok #iro'al$nak, a! 8sten %tna k vetke!& ki1e4e!"si $,'4nak0 A! llatnak $in'en r"s!e is$"t a! egy "letet tartal$a!!a, $i#&l egy r"s!t t vett a n v"nyvilg#,l, $i%tn a! 1el lett nagytva "s els!a.ortva, 5gy hogy a! is$"t egy l"."ssel k !ele## ll a! 8sten ors!gho!0 E! helyet a' a! e$#erek vilgnak0 8sten a!%tn k vetke!& ki1e4e!"s"nek0 A! e$#erek vilga, a$elynek $in'en r"s!e a! egy "letet tartal$a!!a, ennek a! "letnek egy r"s!"t a! llatok vilg#,l vette t, $ik !#en egy l"."ssel k !ele## ll 8sten ors!gho!, helyet k"s!t annak a vilgnak, a leg$agasa## ki1e4e!"s a! e$#er ltal0 Mikor a! e$#er el"rte e!t a vilgot, arra a .ontra "rt

ahol #elt4a, hogy $i'en a! Egy 1orrs#,l ere', hogy $in'en a! Egy "letet, 8sten "let"t tartal$a!!a "s akkor $ester lett $in'en anyagi 'olog 1 l tt0 :e ne$ kell neki a!on a .onton llva $ara'ni, $ert $in'en 1e4l&'"s0 Mikor o'a "r, ltni 1og4a, hogy 54 vilgok vrnak 1el'ert"sre0 Akkor ahho! a #eltsho! 4%t%nk, hogy $in'en Hr, a vilg$in'ens"g e!t a! egy "letet, 8sten "let"t tartal$a!!a, hogy $in'en e##&l a! egy 6orrs#,l vagy l"nyeg#&l ere'0 Akkor $in'en l"nyeg vis!onylagos vagy egy$ssal ka./solat#an van0 <e$ iga!I E!!el v"g!&' tt a #es!"lget"s, 1elllt%nk a! as!talt,l, a!%tn elraktk a! as!talokat "s a s!"keket0 Most ,rkig tart, vi'$ tn/ "s "nekl"s ke!'&' tt, a$ihe! a lthatatlan k,r%s ho!!4r%lt a !en"vel0 Min'enki $%latott0 M"g2l a! est egy harsny vi'$ 2nne.i !en"vel "s "nekkel v"g!&' tt, a lthatatlan k,r%s lthat, lett, a ven'"gek k !" kevere'ett, $a4' a 1e42k 1 l tt le#egett0 A v"ge egy 4,ke'vH vi'$sg lett a$i#en $in'enki r"s!t vett0 Min'ent s!$on tartva, a leg$eghat,## 4elenet volt a$it $i valaha ltt%nk0 Mon'tk nek2nk, hogy, aki nagyon /sen'es t%' lenni a !en"t $in'ig hallhat4a, 'e a k,r%s /sak olyan alkal$akkor $int e!, ks"ri a !en"t0 K"s&## $i ki.r,#lt%k e!t n"hnys!or "s ta.as!talt%k, hogy val,#an lehet hallani a !en"t0 Min'ig s!el'en /sen'esen "s gyeng"'en, 'e soha ne$ volt olyan vi'$, s!a#a' hang4a $int a!on este, ha/sak ne$ voltak 4elen n"hnyan a Mesterek k !2l0 A !en"t, 5gy $on'tk nek2nk, angyalok k,r%snak neve!ikG &k a! egy$sra hangolt lelkek s!i$1,ni4nak neve!ik0 3ro$ na.ig $ara't%nk e##en a 1al%#an, a!alatt a! i'& alatt nagyon soks!or ltt%k a #artainkat0 3ar$a'ik na. este el#5/s5!tak t&l2nk "s eltHntek a!!al a! g"rettel, hogy a t"li s!lls%nkon $a4' tallko!%nk0

3BSZL<KETTE:8K 6EDEZET Msna. reggel elhagyt%k a 1al%t, akkor /sak E$il "s Dast ks"rt el #enn2nket0 Egy tvola## "s!akra 1ekv& 1al%#a $ent2nk, a$ir&l elhatro!t%k, hogy ott les! a 1&s!lls%nk0 A! ors!g e!en r"s!"#en s!igor5 a t"l "s gon'olt%k, hogy s!2ks"ges 4, s!llsr,l gon'osko'ni $iel&tt a t"l #ek s! nt0 E..en 5gy $int sok $s 'olognl, itt is ala.talannak #i!ony%lt a! aggo'al$%nk, $ert "rke!"s2nkkor kelle$es s!llst tallt%nk, tel4esen k"s!en, rnk vrva0 Jsak #e kellet k lt !n2nk0 A! %t%nk a 1al%#,l, a$it "..en elhagyt%nk, a 1ennskon ve!etett t, $a4' 1 l1el" egy ka/skaring,s s!ikla nyls#an a ki4rat 1el", ahol a $so'ik 1al% volt a$elyik a 1ennskot &ri!te0 A s!iklanyls 1alai hatvan $"tert&l s!! tvenig 12gg&legesen e$elke'tek "s a /s5/sig s!"lese'tek ahol t$entek a h"ts!! $"terre e$elke'& hegyek#e a hely 1 l tt ahol a! 5t a ki4ratot keres!te!te0 A ki4rat leg1els& .ont4n k"t nagy s!iklaln/ llt ki, $in'egyik a 1ennsk egyik ol'aln, a$i k r2l#el2l t a)re nagysg5 volt Ak#0 PT0TTT $\C0 E! a k"t s!iklasor k r2l#el2l k"ts!! $"terre volt egy$st,l0 E!en a nylson t egy ti!en t $"ter $agas 1al volt ".tve a$i gy a k"t s!iklaln/ot ss!ek t tte "s egy hat"kony korltot alkotott0 E! a 1al lent h5s! $"ter, 1ent .e'ig t! $"ter vastag volt "s 5gy lett ".tve, hogy ,risi s!ikla'ara#okat lehetett leg%rtani, a$elyek a!tn a 1al k2ls& 1el"n a 1 l're !%hantak ahol a tala4 nagyon 1er'"n $ent le1el"0 A!tn is$"t egy $ere'ek le4t& k vetke!ett a hegynyls $sik ol'alra ve!et& 5ton0 A 1al#a har$in/ $"teres k ! kkel /s5s!,-.lyk voltak k"s!tve a s!ikla'ara#oknak hogy a!ok a 1al al4t ne "rints"k $iel&tt a 1 l're "rnek0 Mikor a!ok a 1 l'et el"rik tov## g%r%lnak le1el" a 1er'e tala4on, $a4' a $ere'ek le4t&n "s 5gy tov## a hegynyls#a, hat kilo$"ter hoss!at, $iel&tt $egllnnak, ha a sa4t s5ly%k ltal ne$ t rnek 'ara#okra0 Min'e! ss!esen egy nagyon /"ls!erH v"'el$et alkotott, $ivel a hegynyls egyetlen helyen se volt s!"lese## ti!en t $"tern"l "s a s!ikla1al el"g $ere'ek volt, hogy a s!ikla'ara#oknak nagy se#ess"get a'4on0 A s!ikla1al#a $in' a k"t ol'alon volt k"t hely is ahol s!ikla'ara#okat lehetet kila!tani a$elyek a!tn leg%r%lhattak, e!ek a helyek a 1al $in' a k"t v"g"t&l ke!'ve a s!ikla1al#a v4t gyalog%takkal ss!e voltak k tve0 Moltak ott a 1alon s!ikla'ara#ok, a$elyek $in'egyik k r2l#el2l n"gy $"ter t$"r&4H volt, k"s!en arra a! alkalo$ra ha netn s!2ks"ge lenne r0 Mon'tk nek2nk, hogy $"g soha ne$ volt s!2ks"ges a!okat has!nlni, $ivel e''ig $"g /sak egy ellens"ges n".t r!s .r,#lko!ott valaha enge'"ly n"lk2l #ehatolni a 1al%#a "s a! 5gys!,lvn $eg lett se$$istve a s!ikla'ara#ok ltal a$elyek a! e$ltett n"gy helyr&l a s!ikla nyls 1alai#,l le lettek e4tve0 A! els& le!%han, s!ikla'ara#ok $s 'ara#okat kila!tottak "s 5gy egy val,'i lavina !%hant le a v lgy#e, a! $in'ent a$i a! %t4#an volt $agval raga't0 A s!ikla'ara#ok $r t ## $int k"te!er "ve a 1alon voltak, $ivel a!alatt a! i'& alatt $"g ne$ volt h#or5 a! ors!g#an0 Ltt%k, hogy a hat h! a$i#&l a 1al% llt, a 1al#a volt ".tve "s hro$ e$eletes volt, 5gy, hogy a tet&!et2ket a 1al 1els& r"s!e alkotta0 A 1al 1els& r"s!"t l"./s&k n, a! e$eleteken t lehetett $egk !elteni a$elyek a h!ak tete4"re ve!ettek0 A 1al#a /sak a har$a'ik e$eleten voltak a#laknylsok0 E!ek a! a#lakok a! alatta l"v& hegys!orosra a'tak kiltst0 E!ek#&l a! a#lakok#,l "s a 1al 1els& 1el"r&l t ## kilo$"ter hoss!at lehetett a s!e$$el k vetni a! sv"nyt0 Kelle$es s!llst 4el ltek ki nek2nk e!en h!ak egyik"nek har$a'ik e$elet"n0 Mi%tn korn va/sor!t%nk, $in'annyian 1el$ent2nk a tet&!etre, hogy a na.le$ent"t n"!!2k0 M"g /sak n"hny .er/ig volt%nk ott, $ikor egy 1"r1i 4 tt 1el a l"./s&n aki tven "ves k r2linek n"!ett ki0 Dast #e$%tatta nek2nk, & $ris r"s!t vett a #es!"lget"s#en0 3a$ar kitHnt, hogy a##an a 1al%#an lakik a$it $i a t"li s!lls%nknak kivlas!tott%nk "s hogy & 5ton volt ha!a1el"0 6elt"tele!t2k, hogy & %gyana!on a $,'on %ta!ik $int $i, teht 1els!,ltott%k, hogy /satlako!!on a trsasg%nkho!0 Megk s! nte, 'e $on'ta, hogy & k".es a! %tat egy sokkal r vi'e## i'& alatt $egtenni, a!"rt 4 tt e##e a 1al%#a hogy egyik /sal'tag4t $egltogassa "s, hogy & $"g a! este otthon les!0 A #es!"lget"s a te$.lo$ra 1or'%lt a$elyet a trsai$ "s "n E$il "s Dast trsasg#an $egtekintett2nk0 A 1"r1i ny%go'tan gy s!,lt ho!!$> En lttalak t"ge' a!on a! "4s!akn a te$.lo$ korlt4n 2lve0 A!tn el#es!"lte a! l$ot vagy a lto$st, "..en 5gy ahogyan a! neke$ $eg4elent "s ahogyan a! e!en 1e4e!etek egyik"#en le van rva0 E! enge$ "..en 5gy $%lat#a e4tett $int a trsai$at, akikkel ne$ #es!"lte$ a! esetr&l0 E! a 1"r1i tel4esen is$eretlen volt nek2nk, $"gis egy lerst a'ott a lto$so$r,l "..en olyan

"l"nken $int ahogyan a! neke$ $eg4elent0 1olytatta> <eke' %gyana! lett $eg$%tatva $int a$i nek2nk $%tatko!ik, %gyanis, hogy a! e$#er a! egye'2li L"nyeg#&l, 8sten#&l ere' "s a''ig s!oros egys"g#en hala't el&re $g annak t%'at#an volt "s a hatal$t "s 4ogt a helyes $,'on has!nlta0 A!on .illanat#an a!on#an $ikor a halan', l"ny"#en k"t hatal$at 1e'e!ett 1el, k"t 1"le $,'on ke!'ett ltni, viss!a"lt a hatal$val "s egy k"ts"get tere$tett, $ert a! e$#ernek s!a#a' akarata van "s a!t tere$ti $eg a$ire a tekintet"t r g!ti0 A k vetke!$"ny vlto!atossg "s tvolra hat, elk2l nt"s lett, a$i a! e$#ert a! eg"s! vilgon $in'en2tt ks"rte0 :e k !ele'ik egy 4 ven'& vlt,!s, a vlto!atossg k r2l#el2l el"rte a hatrait "s a! e$#er ke!'i #eltni, hogy %gyana##,l a 1orrs#,l s!r$a!ik $int $in'enki $s "s a! $in'ig k !ele## ho!!a ahho! a $sikakho!0 Ke!'i #eltni, hogy $in'en $sik e$#er a testv"re, ahelyett, hogy a! ellens"ge lenne0 Mikor a! e$#er e!t tel4esen #elt4a, akkor $eg 1og4a "rteni, hogy $in'annyian %gyana##,l a 1orrs#,l ere'2nk "s o'a kell viss!at"rn2nk vagy $s s!avakkal testv"rekk" kell vln%nk0 Akkor $eg1og4a tallni a $ennyors!got "s #e1og4a ltni hogy a $ennyors!g #ens& #"k"t "s ss!hangot 4elent, $in'en2tt, a! e$#er ltal tere$tve itt "s $ost a 1 l' n0 Akkor $eg 1og4a "rteni, hogy sa4t vlas!t"k#,l .oklot vagy $ennyors!got tere$thet0 E!t a $ennyors!got helyesen k".!elte el, /sak 1 l'ra4!ilag ne$ a 4, helyre tette0 A! e$#er $eg 1og4a tan%lni, hogy 8sten #enne lakik "s ne$ /sak &#enne, hane$ $in'en 'olog#an k r2l tte, $in'en k&#en, $in'en 1#an, $in'en n v"ny#en, $in'en virg#an "s $in'en tere$tett 'olog#anG hogy $"g a leveg&#en is 8sten van a$it & #el"leg!ik, a v!#en a$it is!ik, a ."n!#en a$it kia'G hogy 8sten a l"nyege $in'en 'olognak0 Min'en l"leg!ettel "..en 5gy 8stent s!v4a #e $int a leveg&t, $in'en "tke!"sn"l "..en annyira 8stent ves!i $agho! $int ele'elt0 Mi ne$ akar%nk 54 vallsokat vagy 1eleke!eteket ala.tani0 A! a v"le$"ny2nk, hogy a 4elen .illanat#an l"te!& vallsok elegen'&ek "s hogy a!ok a! alkal$as k !.ontok, hogy a! e$#ereket a t%'atho! segts"k ve!etni, hogy 8sten a Kris!t%s ltal $in'annyi%nk#an van0 A!oknak akik a k2l n# !& 1eleke!etek s!olglat#an vannak #e kell ltni%k, hogy a! egyh! /sak egy 'olognak a 4elk".e, %gyanis a Kris!t%s-t%'atnak a! eg"s! e$#eris"g#en0 Mikor e!t $eg"rtik, hol lehetnek akkor a k2l n#s"gek $shol $int a halan', gon'olko's#anI <e$ a! egyh!ak#an0 Mi#en van a k2l n# !& egyh!ak "s egyes2letek k2l n# !eteI A lts!,lagos vlto!atossg oknak, a$it $ana.sg lt%nk tel4esen a! e$#eri gon'olko's#an kell lennie0 L$ hova ve!etett e!> nagy h#or5kra, heves gyHl letre a n".ek, /sal'ok "s egy"nek k ! tt "s $in'e! a!"rt $ert egy vagy $s egyh!i s!erve!et a!t gon'olta, hogy a! & hitvallsa vagy hitt"tele 4o## $int a $sik"0 M"gis l"nyeg"#en $in' %gyana!ok, $ert &k $in'enkit %gyanarra a helyre ve!etnek0 Lehetetlen, hogy $in'enkinek a sa4t $ennyors!ga lenne, $ert ha a! 5gy lenne akkor egy #i!onyos 1eleke!et tag4a, aki h2 $ara't ahho! "s elvrta hogy $egka.4a a 4%tal$a!st, a l"te!"s"nek $ara'an', i'e4"t a!!al kellene t ltenie, hogy a rengeteg $ennyors!g k ! tt a!t a $eghatro!ott egyet keresse a$i neki lett s!nva0 E!ek a! egyh!i k ! ss"gek a tag4aikkal na. - na. %tn k !ele## 4 nnek egy$sho!, "s 4 nni 1og a na. $ikor $in'annyian egyek les!nek, akkor ne$ les! tov## s!2ks"g s!erve!etre0 A hi#a a!on#an $"gse tel4esen a! egyh!i s!erve!etekn"l van0 M"g /sak nagyon kevesen 4%tottak el a t%'atho!, hogy val,4#an $it tartal$a! s!$%kra a! "let0 Mi lt4%k a! e$#eris"g nagy r"s!"t kiel"gtetlen2l, elto$.%ltan, leverten vagy #i!onytalan%l a! "leten t #otorklni0 Min'en l"leknek $eg kell tan%lni hogyan vegye ke!"#e a! "let"t "s 1e4e!!e ki n$agt, a sa4t "lete k !.ont4#,l, ke!'ve a tehets"geivel, $elyeket 8sten neki a'ott, hogy /"lt%'atos /selekv& er&vel ki1e4e!"sre ho!!a0 Min'enkinek ki#ontako!sra kell ho!ni a sa4t "let"t0 Senki se "lhet $s helyett0 Senki se ho!hat4a a te "lete'et ki1e4e!"sre "s senki se k".es $eg$on'ani neke' hogyan kell a!t tenne'0 RFgy $int a! Atya $ag#an hor'4a a! "letet, 5gy a'ta a 6i5nak a! "letet Un$ag#an hor'ani0S E!t #eltva k".telen a l"lek $"gis k nnyel$Hen "lni, $ert a! "let eg"s! /"l4a a! el&4og#,l "s a##,l a lehet&s"g#&l ll, hogy a #enn2nk lak, 8stent ki1e4e!"sre ho!!%k0 8sten /"l4a a! e$#errel a!, hogy a! e$#er t%'at#a 4%t annak, hogy & 8sten hasonlata "s k".$sa0 Kell, hogy a! e$#er nagy "let/"l4a legyen ki1e4e!"sre ho!ni a!t a$it 8sten s!$ra elren'elt0 L$ $ilyen # l/s s!avakat #es!"lt D"!%s, $ikor a hegyen volt "s a tantvnyai ho!! 4 ttek0 Erre a #eltsra "#re't a! t%'ata "s s!ilr'an llt a $eggy&!&'"s#en, hogy a! e$#er /sak akkor #ontako!hat ki a tel4es ere4"ig, ha egy iga! es!$"nye, egy iga! "let/"l4a van0 Egy $ag /sak akkor ke!'het el n veke'ni, $ikor s!ilr'an a 1 l'#e van 2ltetve0 A! 8steni er& #enn2nk /sak akkor k".es egy iga! vgyat #etel4esteni, $ikor s!ilr'an van 2ltetve a!

e$#eri l"lek#e0 <ek2nk $in'annyi%nknak t%'ni kell, 5gy $int D"!%s t%'ta, hogy a s!ilr' vgy n$ag%nkat ki1e4e!ni a leg1ontosa## s!elle$i ha4t,er&, a$i ki1e4e!"sre ve!et0 D"!%s gy s!,lt> R7ol'ogok a s!eg"nyekS, $ert & #eltta, hogy $in'en korlto!s a! "let#en 4,, a$ely a! egy"n#en k".es 1elkelteni a vgyat, hogy 1 l"4e ker2l4 n, legy&!!e a!t "s $egs!a#a'%l4on t&le0 D"!%s $eg"rtette, hogy vala$inek a hinya, $ag#an hor'4a a #etel4es2l"s el&4el"t0 $in'en vgyat ter$"keny tala4nak tekintett0 Mikor a $ag el lett 2ltetve "s $egka.ta a lehet&s"get, hogy n veke'4en "s $eg4elen4en akkor a vgy ltala #etel4es2l0 A hely a$elyet a hiny "s a! a##,l ere'& vgy a! "let ki#ontako!snl #et lt, tel4esen ross!%l van "rtel$e!ve0 <"$ely nagy tant,k a!t $on'4k, hogy a vgyat s!$H!ni kell a s!v#&l0 D"!%s a!t $on'ta> RDa4 a!oknak akik ki vannak el"gtveS0 Mikor a! e$#er kiel"g2lt, akkor egy holt .onton ll0 3ogy a! "lettel tel4es ka./solat#an legy2nk, $in'en .illanat#an igyeke!n2nk kell a! "letet tel4esen ki1e4e!ni0 A vgy a! s!t n a!t tenni a$i o'a vis! #enn2nket0 Mint a! e$#ernek, - elege van a##,l, hogy a 1 l' .or#an $ss!on, arra vgyako!ik, hogy re.2lni t%'4on "s e! a vgy vis!i o'ig, hogy $egtall4a a t rv"nyt a$i k".esteni 1og4a arra, hogy 1ele$elke'4en a! "lete korlto!sai 1 l" "s akkor $ehet ahova akar, an"lk2l hogy a! i'&vel vagy tvolsggal s!$ot kellene tartania0 Mon'4k, hogy Re$#er terve!, 8sten v"ge!S Annak a!on#an a 1or'tott4a a! iga!, %gyanis 8sten terve!, e$#er v"ge!, $ert ha a! e$#er a!!al s!e$#en #e1oga',an ll, $in'enre k".es $in'ent $egtehet a$it 8sten /seleks!ik0 <e$ teheti $eg a 1i5 a!t a$it a! Atya $egtettI A ta.as!talat, hogy k2ls& 'olgok ne$ k".esek kiel"gteni, arra k"nys!erti a lelket, hogy sa4t $ag#an keresse a! er&t0 Akkor a! e$#er 1el1e'e!heti a! E< MA=NLK- ot, akkor $egt%'hat4a, hogy #el2l n$ag#an van $in'en hatalo$, hogy s!v"t ki#"ktse, hogy $in'en hinyt, $in'en s!2ks"get "s $in'en vgyat kiel"gtsen0 A legt ## eset#en ne$ 4%t el e''ig a! is$eretig $iel&tt a vilg /sa.sai ne$ k"nys!ertik arra, hogy e!t a #ens& #"ke "s ny% galo$ hely"t keresse0 T%'4a &, hogy a! E< MA=NLK a vgya #etel4est"se, akkor a vgy #etel4es2lt0 Mgyainak #etel4es2l"st t"ve'"s valahol $shol keresni $int a! isteni Un$ag#an0 3ogy ki#ontako!sra 4%sson, a! nnek e!t a ki#ontako!st l"tre kell ho!nia0 Mely egy $egval,s%lst, $i/so'a "#re'"st ho! akkor e! a! E< MA=NLK, a t%'at, hogy #el2l #enn2nk van $in'en hatalo$, $in'en l"nyeg "s "rtel$ess"g, a$i#&l $in'en 'olog a! alak4t ka.4a, "s a!t $ihelyt egy "rtel$es "s val,sgos kvnsg-gon'olat "rtel$es $,'on k".!&' tt0 A S!elle$ ere4e, "rtel$ess"ge "s l"nyege o'a ra$lik "s #etel4esti a!t0 <e$ e! a kin/s a $ennyek#en a$it s!e$2nk $"g ne$ ltottI A #ens&nk#en $"g $eg ne$ 1or$lt ki ne$ alak%lt v"gtelen kin/sek vannak elre4tve0 Milyen vilgos e! annak aki $egtallta a gy ngy t0 Akkor $eg"rti a!t, hogy> Rels& sor#an a! 8sten ors!gt "s annak iga!sgt keress"tek, s e!eket $in' $egka.4tok ho!!0S 3ogy $i akkor a!okat $egka.4%k, a! onnan ere', hogy a!ok a S!elle$#&l vannak alkotva A t%'atnak el&s! r $eg kell tallnia a S!elle$et, $iel&tt alakot a'hat a kvnt 'olognak0 A! aki 1el"#re't 1el1e'e!i a tere$t& ala.elvet #el2l n$ag#an, akkor ke!'i $eg"rteni a!t "s e! a! "let"nek a legnagyo## es"lye0 egy ttekint"st ka., vagy a lehet&s"gek t%'at#a 4%t, a$elyek a! & r"s!"re vannak 1"lret"ve0 T%'va, hogy a tere$t& er& #enne van, a s!elle$ el" hv4a a s!ve vgyt, a! egy es!$"nny" vagy 1or$v vlik "s er&t "s l"nyeget von $agho! hogy a! $egtel4en0 SE< LOTLM,S e! a l"lek 1oga$!sa, a! g"ret 1 l'4e, egy lo$ a$i $egval,s%l, a$ihe! a l"lek tel4es #i!alo$$al 1or'%lhat0 3a#r a $egval,s%ls $"g nin/s t%'atosan a #irtok%nk#an, a! lthat, alakot 1og 1 lvenni, $ert $i enge'el$eske'2nk a t rv"nynek0 Lehet, hogy a!!al ta.as!talatokon kell t$enn2nk a sivatag#an "s a!okat le kell gy&!n2nk0 :e a lelket a!ok a ta.as!talatok $"lt,v tes!ik a #etel4es2l"sre0 A l"lek aki a lto$st a! g"ret 1 l'4ek"nt 1og4a 1el, vagy $int egy es!$"nyt, a$i $eg 1og val,s%lni, /sak a 4,t lt4a, a vgya trgyt0 Akkor ne legyen k"telke'"s, inga'o!s, t"tov!s, $ert a! v"g!etes lehet0 A! e$#ernek hHnek kell $ara'nia a lto$sho!, "s el&re kell hala'ni0 E! a lto$s 4elle$!& r "s "..en olyan n"lk2l !hetetlen $int egy tervra4! "s r"s!lete!"sek egy ".2lethe!0 Kell, hogy h2 $ara'4on a

lto$sho!, "..5gy $int a k&$Hves a tervra4!okho! "s a r"s!lete!"sekhe! a$elyeket a terve!& a'ott neki, $in'ent 1"lre kell tenni, kiv"ve a! iga!sgot0 A nagy lelkek $in' hHek a lto$s%kho!0 7r$i, a$i valaha tere$tve lett, el&s! r egy lto$s volt, egy tlet $ag4a, a l"lek#e 2ltetve, ahol alkal$a volt kikelni, /sir!ni "s 1eln veke'ni0 A nagy lelkek sohase hagy4k $ag%kat #e1olysolni $sok hitetlens"g"vel0 k l'o!atokat ho!nak a lto$saik"rt, hHek $ara'nak ho!!, his!nek #enne "s a! t rt"nik, a$i#en his!nek0 D"!%s hHen ragas!ko'ott a lto$sho!, llhatatosan k vette el&rsait, $"g akkor is $ikor a!ok akik a legk !ele## voltak ho!! "s a legke'vese## voltak neki hitetlennek "s hHtlennek $%tatko!tak0 RLegyen a! & hite s!erintS, 5gy t rt"nik $in'enkivel0 Mikor valaki el&k"s!2l, hogy a! g"ret 1 l'4"re $egy, akkor a s t"ts"g ors!gt htra kell hagynia "s el kell 1ele4tenie0 El kell hagynia a s t"ts"get "s a 1"ny#e kell $ennie0 Lehetetlen egyi'e4Hleg el&re hala'ni "s hely#en llni0 A r"git el kell enge'ni "s ragas!ko'ni kell a! 54ho!0 Kelle$etlen 'olgokat el kell 1ele4ten2nk "s /sak arra kell e$l"ke!n2nk a$it $egtartani kvn%nk0 Jsak a lto$st kell $egtartan%nk a! e$l"ke!et#en, ha a!t akar4%k, hogy a! $egval,s%l4on0 A lto$st a$it $egval,s%lva ltni akar%nk, a s!elle$#en 1ogva kell tartan%nk "s $in'en olyan 'ologra vonatko!, gon'olatot el kell %tastani a$elyeket ne$ akar4%k, hogy $egt rt"n4en0 Min'en tlet2nk, s!av%nk "s /seleke'et2nk legyen egyhang5an a lto$ssal, ha a!t akar4%k, hogy a! 1or$t ka.4on0 E! a! iga!i ss!.ontosts, egy $in'en $st ki!r, ss!.ontosts, $in'en er&nek a l"nyegesre val, ss!evonsa0 E! s!eretet a! es!$"ny irnt, "s a! es!$"ny /sak a s!eretet %t4n 4 het nyilvnossgra0 Eleinte $"g ha t"ve' is a! e$#er, kell, hogy s!ilr'an elhatro!ott $ara'4on "s el&re hala'4on0 E! a! akarat egy gyakorlsa, a! n#i!alo$ e'!"se, a hit egy #i!onyt"ka, $iltal $in'en er& a! es!$"nyre irny%l0 A! es!$"nyt ne$ lehet soha el"rni a! er&nek e!en t%'atos irnytsa n"lk2l, a! akarat e!en gyakorlsa n"lk2l, 'e a! es!$"nynek v"g!etes lenne, ha a! akarat $aga ne$ lenne i'elis0 3a a! akaratnak nin/s $eg a kvnsga, hogy s!olgl4on, akkor a! er& a$it a! akarat a! es!$"nyre kvn irnytani, ne$ k".es kiin'%lni a l"lek#&l0 A! akarat n$agt s!olgltatni, sa4t $aga ellen 1or't4a a! "let ra$latt, a s!olglatk"s!s"g a!on#an a! "let ra$latt a! n n t enge'i ra$lani "s er&t s%gro! le r0 S!olglatk"s!s"g /"lt a' a lto$snak, $egnyit4a a! %tat a s!eretetnek0 3ogyan 1e4e!hetn" ki $agt a s!eretet, $sk"..en ha ne$ a!okon t ra$lik, akik a! "letet ki1e4e!"sre ho!!kI Mikor a s!eretet a t%'aton t ra$lik, akkor a! eg"s! s!erve!et vlas!ol, "s lelkesti a test $in'en se4t4"t0 Akkor a test ss!hang#an les!, a l"lek s%gr!, "s a gon'olko's 1elvilgos%l0 A gon'olko's "les, "l"nk, ragyog, "s #i!tos les!, a s!, igenl&, iga! "s 1el".t& les! a test $eg54%l, $egtis!t%l "s lelkese'ik, neh"!s"gek $egol','nak "s $in'en 'olog viss!a4%t a helyes arny#a0 A! E< MA=NLK a! "n ltal ki1e4e!"sre 4%t "s akkor a! "n tov## ne$ k".es a! E< MA=NLK- ot lek t !ni0 3ogyan ho!hatn a test a s!elle$et ki1e4e!"sre, ha ne$ enge'el$eske'ik a s!elle$nekI A! e$#eri gon'olko'snak t%'atosan kell keresni a S!elle$et, vgy,'ni %tna, ha $egakar4a is$erni a S!elle$ hatal$t0 Kgy tan%l4a a! e$#er $eg"rteni, hogy a s!elle$ $in'en ig"ny kiel"gt"se0 A leg1ens&## ki1e4e!"s a$it a S!elle$nek lehet a'ni a!, a$ikor $sok #a4t enyhti0 A s!eretet $sok irnt a!, a$i a S!elle$ "l"ska$r4t kinyit4a0 R3a4lan', vagyok s!olglni,S e! a var!ss!,, a$i 8sten hatrtalan #&s"g"t 1els!a#a't4a $in'enki r"s!"re "s a$i a lelket a #etel4es2l"s"re ve!eti0 A l"lek viss!at"rt a s!2l&i h!#a, $ihelyt a! akarata a!, hogy s!olgl4on0 A! elt"ve't, aki s!olglatk teles volt, a! 2nne.elt 1i5 les!G a /sel"' aki a 'is!n,k $osl"kval t.llko!ott egy kirlyi h! 1e4e'el$e les!, a sa4t lehet&s"geinek 1e4e'el$e0 is$eri isten s!eretet"t, $eg"rti Aty4nak a4n'"kt "s t%la4'on#a ves!i a!t0 Senki $s, /sak a 1i5 1oga'hat4a el e!t a! a'o$nyt, nin/s egy /sel"', nin/s egy #"ren/, aki $"lt, lenne erre a! r $re a$it a 1i5 r ks"ge $agval ho!0 A s!olga 1olyton igyeks!ik vala$it ka.ni, a 1i5 $r $in'ent r k lt, a$i a! Atya #irtok#an van0 3a t%'4%k, hogy a! Atyai h!nak tag4ai vagy%nk "s hogy r k sei vagy%nk $in'annak a$it a! Atya #irtokol, akkor ke!'het2nk 5gy "lni ahogyan a! Atya akar4a, hogy "l42nk0 RL$ $ost 8sten 6iai vagy%nk0S A! a t%'at, hogy a! 8sten 6iai vagy%nk, $in'en

#etel4es2l"st $ag#a 1oglal, a s!olgasg t%'ata /sak hinyt oko!0 Ltni 1og4%k, hogy $in'ent a$it s!v2nk ,ha4t, a! Atya #etel4est, $ihelyt $i 6iaik"nt viselke'2nk0 Akkor lt4%k, hogy 8sten 1iai s!a#a'ok0 Akkor a s!,viv& 1elllt, D,"4s!akt kvnt nek2nk "s eltvo!ott, $i%tn ki1e4tette a re$"nyt, hogy gyakra##an 1og ltni #enn2nket, $ikor a t"li s!lls%nkra "rke!2nk0

3BSZL<3A9MA:8K 6EDEZET Msna. reggel elhagyt%k a 1al%t, 3ro$ na.ig egy va' ko.r hegyvi'"ken t ve!etett a! %t%nk, olyan ritkn lakott volt e! a vi'"k, hogy arra k"nys!er2lt2nk, hogy $in'en "44elre 1el2ss2k a strainkat0 Erre a! 5tra ne$ vitt2nk $ag%nkkal "lel$is!ert, 'e $ikor ele'elre volt s!2ks"g, a! k"!n"l volt0 Alig hogy el&k"s!2letet tett2nk a! "tke!"sre, $ris $eg4elent #&s"gesen a! ele'el, a 1ogyas!tsra k"s!en "s egyetlen egys!er se 1ogyott el $in'en, $in'ig $ara't vala$i0 A har$a'ik na. este egy s!"les v lgyh ! "rt2nk, a!on t kellett $enn2nk hogy el"r42k a ren'eltet"si hely2nket0 Lnnant,l ke!'ve a! %t%nk egy ter$"keny 4,l lakott k rny"ken t ve!etett0 A!"rt vlas!tott%k a!t a 1al%t hol a t"li s!lls%nkat akart%k #eren'e!ni, $ert a! ors!g k !e."n volt a$elyet $egtekintett2nk "s 5gy v"lt2k, hogy 5gy t"ve a kvnsg%nknak $eg1elel&en alkal$%nk les! na.onta hoss!a## i'eig e!ekkel a! e$#erekkel "rintke!ni0 A! e$#erek k !2l akikkel $r el&## a k2l n# !& helyeken tallko!t%nk t ##en e##en a 1al%#an laktak, &k $in'annyian s!vesen $eghvtak #enn2nket ltogat,#a0 Mi #i!tosak volt%nk a##an, hogy ha a telet itt e##en a 1al%#an t lt42k #&ven les! alkal$%nk e!eknek a! e$#ereknek a $in'ena.i "let2ket k !ele##r&l $eg1igyelni0 <ove$#er PT-n "rt2nk a 1al%#a, onnan k2l n# !& r vi' kirn'%lsokat tett2nk, $g a h, ne$ ke!'ett esni, $ivel a 4rs nehe!e## lett0 <agyon kelle$esen volt%nk s!llsolva, a! e$#erek nagyon #artsgosak voltak ho!!nk "s "re!t2k, hogy 1elvettek #enn2nket a 1al% "let"#e0 Min'en h! nyitva volt el&tt2nk, a lakosok $on'tk nek2nk, hogy s!vesen 1oga'nak, #r$ikor 4 v2nk "s hogy $in'en e$#ert testv"r2knek tekintenek0 A##an a! i'&#en a 1al%#an lak, 1igyele$re $"lt, ass!onyok egyike $eghvott #enn2nket, hogy k lt !!2nk ho!!0 Mr el&!&leg a hatrnl tallko!t%nk &vele0 Mivel a!on#an 4,l "re!t2k $ag%nkat a! akkori s!lls%nkon, 1eleslegesnek tallt%k, hogy gon'ot oko!!%nk neki0 a!on#an kitartott a$ellett, hogy ne$ oko!%nk neki se$$i gon'ot, teht ho!! k lt !t2nk $in'en hol$inkkal "s a! & h!t a $i"nk"v" tett2k a tov##i tart,!ko's%nk i'e4"re0 Sohase 1ele4te$ el a! els& alkal$at $ikor vele tallko!t%nk0 A! egy vros#an t rt"nt k !el a hatrho!0 Mikor &t #e$%tattk nek2nk, egy na..al se #e/s2lt2k ti!ennyol/ "vesn"l i'&se##nek, "s $i $in'annyian egyet"rt&en /snosnak tallt%k0 Mekkora volt a /so'lko!s%nk $ikor hallott%k, hogy t ## $int n"gys!! "ves "s egyike a legke'velte## 1elvilgost,knak0 A! eg"s! "let"t annak a $%nknak s!entelte0 Mikor a! & h!#an lakt%nk "s na.r,l na.ra "rintke!t2nk vele, tel4esen "rthet& lett $i"rt s!eretik annyira &t a n".ek0 A! els& tallko!s%nk %tn $a4'ne$ k"t h"tig $in'en na. tallko!t%nk vele, 'e a val,'i $eg4elen"s"#en /sak akkor is$ert2k $eg $ikor egy2tt egy h!#an "lt2nk vele0 Senki se volt $sra k".es, $int tis!telni "s s!eretni &t0 Min"l t ##et ltt%nk e!ekr&l a! e$#erekr&l annl nagyo## s!eretetet "s tis!teletet "re!t2nk irnt%k0 T ## $int el"g alkal$%nk volt, hogy $in'ent $egtall4%k 4egy!etek#en, a$it a! "letkor%kr,l $on'tak, a$i#en "..en 5gy ne$ k"telke'hett2nk $int a sa4t 4egy!eteink#en0 Mi ennek a! ass!onynak a h!#an lakt%nk "s a! as!talnl vele "tke!t2nk 'e/e$#er %tol4t,l a k vetke!& "v .rilisig0 6olyton volt alkal$%nk, hogy a! & "s a 1al% $s lak,inak otthoni "let"t $eg1igyel42k "s $i a!t ki$on'ottan i'elisnak $in&stett2k0

3BSZL<<E=NE:8K 6EDEZET A! i'& $5lott, 'e/e$#er %tols, na.4ai k !ele'tek, a! "v v"get "rt0 Es!revett2k, hogy sok e$#er ss!e4 tt a! egyetlen s!ertartsra, a$i#en kiv"tel n"lk2l /sak Mesterek vettek r"s!t0 Min'en na. 54onnan 4 tteknek lett2nk #e$%tatva0 Min'annyian #es!"ltek angol%l "s $i $r tel4esen otthon ke!'t2k "re!ni $ag%nkat a 1al%#an0 Egy s!". na.on k ! lt"k vel2nk, hogy a! 2nne. s!ilves!ter este les! "s $eghvtak #enn2nket, hogy vegy2nk r"s!t #enne0 Tov## hallott%k, hogy e! a! 2nne. annak ellen"re, hogy /sak #eavatottaknak volt ren'e!ve, se$$ilyen s!e$.ont#,l ne$ volt titkos ss!e4 vetel, vala$int ss!e4 veteleik egyike se volt .rivt 4ellegH0 E! a!oknak volt egy 2nne.e akik a $%nkt elke!'t"k, tel4es ko$olysggal 1elvett"k a!t "s el"g tvolra hala'tak, hogy #i!tosak legyenek a##an, hogy e!t a! "letet akar4k "lni0 Arra a .ontra "rtek, ahol a $agasa## t%'atot 1elvett"k "s $eg"rtett"k, hogy $it 4elent e! a! "let2k#en0 <"$elyek e!t a! Rt$enet 2nne."nekS neve!ik0 E!ek a! ss!e4 vetelek, hogy a t"nyr&l $ege$l"ke!!enek, s!oks s!erint a! "v v"g"n lettek ren'e!ve egy ki4el lt helyen0 E!en a! "ven e! a 1al% volt a ki4el lt hely ahol $i tart,!ko't%nk0 A! ss!e4 vetelre ki4el lt na. ha4nala na.s2t"ses volt, $ik !#en a h&$"r& 4,val a n%lla .ont al s2llye't0 Mrt%k $in'annyian a! est"t $ert "re!t2k, hogy is$"t egy "r'ekes ta.as!talatot 1og ho!ni a t ##ihe!, a$it e! a! %ta!s $r ho!ott nek2nk0 Este nyol/ ,rakor "rt2nk a ki4el lt helyre ahol $r k r2l#el2l k"ts!! 4elenl"v& volt0 A tere$ 5gy volt kivilgtva, $int ahogyan a!t $r el&## lerta$ "s egy gy ny rH #enyo$st keltett rnk0 3allott%k, hogy a $i h!iass!ony%nk $agra vllalta hogy ve!eti a s!ertartst0 <"hny .illanattal a!%tn, hogy $i helyet 1oglalt%nk, #el".ett a tere$#e, i145sgval "s s!".s"g"vel $in'annyi%nkat $egle.ett0 Egy s!". 1eh"r r%ht viselt, an"lk2l a!on#an hogy a legkev"s#" 1eltHn& lett volna0 <y%go'tan a kis s!,s!"khe! $ent "s #es!"lni ke!'ett0 Kgy ke!'te a #es!"'et> A!!al a kvnsggal 4 tt2nk itt $a este ss!e, hogy egy helyese## "rtel$et s!ere!!2nk a! t$enetr&l egy ala/sonya## t%'at#,l egy $agasa##a "s k s! nt42k a!okat k !tetek akik erre ha4lan',ak0 A! ltal%nk v"g#evitt 'olgok lttra kelt "r'ekl&'"ssel ve!etve, a$elyeket ti eleinte $%lattal "s h,'olattal 1igyeltetek "s k"ts"g kv2l /so'knak tartva a!okat, k vetni ke!'tetek #enn2nket0 Mi t%'4%k, hogy ti $egtan%lttok e!eket a 'olgokat 5gy ltni, $int $in'en na. el&1or'%l, esetek egy "let#en, a$elyet 5gy "l2nk ahogyan kell, egy ter$"s!etes "let, 5gy ahogyan 8sten kvn4a hogy $in'ig "l42nk0 Ti $eg"rtitek /seleke'eteitek iga!i s!elle$i 4elent&s"g"t0 A t%'at a$ely a! iga!i s!elle$i skon 'olgo!ik, a 1or$t ala.o!, es!$"ny ki1e4e!"s"vel $eg$agyar! $in'en alakot0 E!!el kinyilatko!ik a 1or$a nagy #ens& 4elent&s"ge, akkor nin/sen titok!atossg "s teht nin/sen tov## /so'a0 E! a! t$enet egy ala/sonya## t%'at#,l egy $agasa##ra, a Kris!t%s-t%'at el1oga'st 4elenti, ahol $in'en s!".s"g ss!hang "s t k"letess"g0 E! a! anyagelvHs"g 1"lretev"s"t 4elenti, ahol /s%.n vis!ly "s ss!hang hinya %ralko'ik0 E! a! "let ter$"s!etes $,'4a, gy lt 8sten #enn2nket "lni "s err&l a'ott D"!%s itt a 1 l' n egy olyan s!". ."l't0 A $sik "let$,' n!&, ne$ ter$"s!etes "s neh"!0 Mikor $i $eg"rt42k, akkor olyan k nnyH egys!erH "s olyan ter$"s!etes 5gy "lni $int a Kris!t%s0 Akkor #el".t2nk a kris!t%st%'at#a0 A $egtertett as!talok k"s!en llnak0 E! a! egye'2li alkalo$, $ikor $i ss!e4 v2nk egy 2nne.i lako$ra0 E! ne$ olyan 2nne., $int a!ok egy 2nne.et elk".!elnek akik $"g a halan', t%'at#an "lnek0 E! egy #elts "s t k"letest"s 2nne.e, a$i a 35sv"tra e$l"ke!tet D"!%s i'e4"#&l, egy i'& a$i a! t$enet 4elk".e volt a halan', t%'at#,l a Kris!t%s-t%'at#a, a$i $ana.sg a! eg"s! vilgon olyannyira ross!%l van "rtel$e!ve0 Mi hiss!2k, hogy 4 nni 1og egy i'&.ont $ikor 8sten $in'en gyereke, a Kris!t%s-t%'at egy helyes "rtel$"vel egy ilyen 2nne.i as!talho! 1og 2lni0 Ma este n"hnyan itt les!nek vel2nk a!ok k !2l, akik a test2ket annyira t k"letestett"k, hogy k".esek a!t $ag%kkal vinni $in'en $ennyei #iro'alo$#a, ahol a leg$agasa## tants r"s!esei lettek0 Min'annyian egy i'eig itt lthat, 1or$#an "ltek, a!%tn t$entek egy helyre a t%'at#an "s $ag%kkal vitt"k a test2ket, ahol halan', s!e$eknek ne$ lthat,akG nek2nk 1el kell e$elni a t%'at%nkat a Kris!t%s-t%'atig, hogy #es!"lhess2nk vel2k0 A!ok akik a test2ket annyira t k"letestett"k, hogy a!t $ag%kkal vihetik a $ennyei #iro'alo$#a, s!a#a'on

viss!at"rhetnek ho!!nk "s 54ra el$ehetnek0 k k".esek 4 nni "s tantani $in'a!okat, akik #e1oga',k a tants%k irnt, &k $eg4elenhetnek "s eltHnhetnek 5gy ahogyan akar4k0 k a!ok akik, 4 nnek $inket oktatni, $ikor $i ha4lan',k vagy%nk le/k"iket el1oga'ni, n"ha a! s!t n2nk segts"g"vel, n"ha s!e$"lyes ka./solat %t4n0 Ma este k !2l2k ten $egt rik vel2nk a kenyeret0 K ! tt2k van egy akit $i k2l nlegesen nagyon s!eret2nk, $ert & egyik2nk "'esany4a "s k ! tt2nk "lt Aa! E$il any4a voltC0 Most 2l42nk as!talho!0 A 1"ny egy .illanatra elhalvnyo'ott, $ik !#en $in'annyian nagyon /sen'#en leha4tott 1e44el 2lt2nk0 A!tn 1el er&s2lt a 1"ny "s a! t vrt ven'"g a tere$#en llt, hro$ 1"r1i "s k"t n&0 Min'annyian 1eh"r r%h#a lt !ve a s!".s"gt&l s%gro!tak, $ik !#en $in'egyik2ket egy s!el' 1"ny/sillogs vette k r2l0 <y%go'tan el&rel".tek "s $in'egyik2k a s!$ra ki4el lt helyre a! egyik as!tal1&h ! 2lt0 E$il any4a a $i as!tal%nknl 1oglalt helyet, a! e-.e'/i, ve!et&4e a 4o##4n, E$il #alk"! 1el l0 Mi%tn le2ltek, ke!'tek $eg4elenni a! "telek0 Egy egys!erH 'e nagyon !letes va/sora volt, ! l's"g#&l keny"r#&l gy2$ l/s#&l "s 'i,#,l llt0 A #es!"'ek a$elyeket tartottak, 1&leg tan/sok#,l lltak a!oknak akik erre a! alkalo$ra gy2leke!tek0 A!okat a helyi nyelven tartottk, Dast le1or'totta nek2nk0 E!eket a #es!"'eket itt kihagyo$, $ivel a tartal$%k nagy r"s!#en $r el&## $eg lett a'va0 E$il any4a %tols, s!,nokk"nt 1oly"konyan #es!"lt angol%l egy tis!ta "s "rthet& hangon0 E!ek voltak a s!avai> Mi $in'en na. olyan er&ket has!nl%nk a$elyeken a halan', 1el1ogs5 e$#erek /sak nevetnek0 Mi, akiknek $egvan a! el&4og%nk $eg"rteni "s has!nlni a!okat, $egtes!2nk $in'ent a$it t%'%nk, hogy a! e$#erekkel $eg"rtess2k, $it n"lk2l !nek a! "let2k#en a hi#s elk".!el"seik r"v"n, a! el&tt2k l"v& t k"letes 'olgokr,l, a$elyek /sak arra vrnak, hogy t%la4'on%k#a vegy"k0 Mihelyt a! e$#er a t%la4'on#a ves!i e!eket a! er&ket "s elsa4tt4a a!okat, sokkal val,'i##ak "s "l"nke##ek les!nek s!$ra $int a!ok a 'olgok a$elyekhe! a halan', 1el1ogsaival olyan g r/s sen ragas!ko'ik, $ert korlto!ott "r!"keivel lthat4a "re!heti "s "rintheti0 7i!onyra 1eltHnt $r nektek, hogy $in'en k"nyele$ e##en a tere$#en "s a helyis"gek#en a$i#en laktok, 5gy $int a 1"ny, a $eleg, "s $"g a! ele'elek is a$elyeket ett2nk, e!en er& ltal l"tre4 tt h&s"g#&l ere'nek0 Lehet e!eket 1"nys%grnak neve!ni, vagy ahogyan akaro'0 Mi e!t egy nagy egyete$es er&nek vagy hatalo$nak tekint42k a$ely $ikor a! e$#er ka./solat#a ll vele, /"ls!erH##en 'olgo!ik neki $int g&!, elektro$ossg, #en!in vagy k&s!"n0 S!$%nkra e! $"gis /sak egyike e!en er& vagy hatalo$ leg/sek"lye## t rv"nyeinek0 E! a hatalo$ ne$ /sak $in'en er&t s!olgltat a! e$#ernek a$ire s!2ks"ge van, hane$ $in'en $eleget is, hogy s!2ks"glet"t kiel"gtse $in'en2tt "s $in'enkor, an"lk2l, hogy n"$i 2!e$anyagot has!nl4on0 E! a! er& tel4esen !a4 n"lk2l $Hk 'ik "s $ikor a! e$#er $egtan%l4a e!t has!nlni, akkor a! v"get 1og vetni sok !a4nak "s !avarnak a$i $ost $"g elker2lhetetlennek lts!ik0 E! a! er& k r2l ttetek k"!n"l van "s /sak arra vr, hogy a! e$#er ka./solat#a ll4on vele "s has!nl4a0 3a $r egys!er a! e$#er o'ig hala't, akkor annak has!nlata sokkal egys!erH##nek 1og $%tatko!ni $int g&! vagy elektro$ossg0 Mikor a! e$#er erre k"s! les! #e1og4a ltni, hogy a halan', #eltsait k vetve a k !leke'"s $in'en1"le kitallt $,'4a "s a! er& $s el&lltott alkal$a!sai /sak gyerek4t"kok0 A!t gon'olta, hogy a!okat & $aga tere$tette, 'e gy /sak a!t tere$tette a$ire a! e$#eri "r!"kei k".estett"k0 T k"letlens"geket tere$tett, .e'ig $in'en 'olog a$it tere$t, t k"letes lehetne, ha /sak ha4lan', lenne #eltni, hogy $in'en 'olog 8sten#&l van "s #el&le 4 n l"tre, $ivel 8sten a! e$#er ltal 1e4e!i ki $agt0 A! e$#er a!on#an a s!a#a' akaratval a neh"! %tat vlas!totta "s ahelyett, hogy #eltn, hogy & a! 8sten 6ia "s has!nln $in'a!t a$i a! 8sten", /sak tov## $egy a r"gi ker"kvgs#an, a''ig $g k"nys!ertve les!, #eltni hogy egy 4o## 5tnak kell lenni "s val,#an van is0 Egys!er t%'ni 1og4a, hogy 8sten 5t4a a! egye'2li 5t0 Akkor a t k"letess"get ki1e4e!"sre 1og4a ho!ni, a!t a$elyet 8sten 1olyton ltala lt ki1e4e!ni0 <e$ lto' #e, hogyan kell 1ela'no' $aga'at a! Atynak #ens&'#en "s t&le $in'en 4,t el1oga'ni, $ik !#en a l"nye' $in'en ere4"nek e##&l a! isteni Un-#&l kell $Hk 'nieI 8sten, a! Atya a #ens&'#en, $in'en ki1e4e!"snek a ke!'ete, $ert $sk"..en 8sten ne$ 4%thatna ki1e4e!"sre vagy kinyilatko!tatsra0 Erre a trsasg%nk egyike a!t k"r'e!te t&le $ilyen #e1olysa van s!avaknak "s gon'olatoknak a! "let2nkre0 E$il any4a kiny54totta ke!"t "s egy .illanat $5lva egy kis trgy volt a ke!"#en0 E!t a kis kavi/sot egy v!!el telt tl#a e4te$ $on'ta0 lto', hogy a h%ll$ok a$it a kavi/s oko! $ikor a v!!el "rintke!ik, onnan kiin'%lva k r ket alkot, a!ok $in'ig nagyo##ak les!nek,

$g el"rik a tl s!"l"t vagy a v! legk2ls& .ere$"t, hol a s!e$ el&tt lthat,an ere42ket ves!tik "s $egllnak0 Mal,4#an a!on#an $ihelyt a h%ll$ok a v! hatrt el"rik, $eg1or'%lnak "s viss!at"rnek, a''ig a helyig ahol a kavi/s a vi!et "rintette0 ;ontosan %gyan a! a hely!et $in'en gon'olattal a$i nl%nk 1el#%kkan "s $in'en s!,val a$it kie4t2nk0 A gon'olat "s a s!, #i!onyos re!g"seket k2l' ki, a$elyek tov## hala'nak $in'ig s!"les#e'& k r k#en, $g a vilgHrt t1og4a0 Akkor %gyana!on a $,'on viss!at"rnek ahho! aki a!okat kik2l'te0 Min'en gon'olat, $in'en s!, olyan #i!tosan viss!at"r ho!!nk ahogyan $i a!t kik2l't2k0 E! a viss!at"r"s a! Rt"let na.4aS, a$ir&l a 7i#li' #es!"l0 Min'en na. egy Rt"let na.4a,S a! t"let 4,, vagy ross! les!, as!erint, hogy a kik2l' tt s!, vagy gon'olat 4, vagy ross! volt0 Min'en tlet Agon'olat vagy s!,C egy $ag les!, e! a $ag ki les! k2l've "s a l"lek#en gy kere!ik Aa gon'olat#an 1ogva van tartvaC "s a!%tn egy elk".!el"s" vlik a$i k"s&## egy 1i!ikai 1or$#an l"tre4 n vagy ki1e4e!"sre 4%t0 T k"letess"gre vonatko!, gon'olatok t k"letess"get ho!nak l"tre, t k"letlens"gre vonatko!, gon'olatok "s tletek t k"letlens"get s!2lnek0 A na. "s a 1 l' k ! sen a! el2ltetett $ag#,l, %gyana!!al a ha4lan',sggal ho!!a l"tre a hatal$as waringin 1t vagy a legkise## virgot0 Bgyana!on a $,'on egyes2l a L"lek "s a S!elle$, hogy a$it a! e$#er 2ltetett l"treho!!a "s a!t a$it s!,val vagy gon'olattal k"rt $egka.4a Aviss!at"rt ho!!C0 A! e$#er "s a $ennyors!g k ! tti elk2l nt"st /s%.n a! e$#er anyagi gon'olatai#,l k r"4e s!&tt k ' ho!ta l"tre "s e##&l 4 tt l"tre a titok!atossg a$i#e a! e$#er $in'en isteni 'olgot takarva k".!el el0 E! a titok!atossg 1tyola lassan 1"lretol,'ik, akkor "s!reves!i a! e$#er, hogy nin/sen titok0 A k2l n# !& egyh!i s!erve!etek ala.t,i has!nosnak t"lt"k 8stenre vonatko!, 'olgokat egy titok!atossg 1tyolval letakarni, hol &k a!t gon'oltk, hogy gy a n".et 4o##an hatal$%k#a t%'4k ha4tani, 'e $ost $in' ke!'ik #eltni, hogy 8sten $"lys"gei val,4#an a! "let egys!erH 'olgai0 3a e! ne$ 5gy lenne, $i has!n%nk lenne a! 8steni#&lI Lassank"nt $in'annyian a 1el1e'e!"she! 4%tnak, hogy a! egyh! /sak egy 4elk".e a Kris!t%s-t%'atnak a! e$#er#en, a! e$#eris"g isteni k !.ont4nak0 S!e$eik $egnylnak a! es!$"nyre "s akkor ne$ i$'4k tov## a #lvnyt, a$it a halan', gon'olko's lltott 1el0 L$ a sok 541a4ta vallsos s!erve!eteket a$elyek $in'en ol'alr,l l"tre 4 nnek0 Annak ellen"re, hogy a!ok $"g egy$st,l nagyon elt"r&en gon'olko'nak, kell, hogy $in'egyik2k a! egy /"lho! ve!essen0 <e$ kell, hogy e!, a! egyh!akat a! iga! #eltsra ve!esseI <ek2nk, akik a test2nket annyira t k"letestett2k, hogy k".esek vagy%nk a!t $in'en2tt $ag%nkkal, vinni $eg van a! el&4og%nk, ltni a!t "s a##an tart,!ko'ni a$it a $ennyek ors!gnak neve!nek0 Sokan e!t a R#iro'al$atS hete'ik $ennyors!gnak neve!ik, "s a legnagyo## titoknak tart4k0 E! is a halan', gon'olko's egy t"ve'"se0 <in/sen titokG $i /sak a RhelyetS "rt2k el a t%'at%nk#an, ahol $i a leg1ens&## tantst ka.4%k, a RhelyetS ahol D"!%s van0 A! egy RhelyS a t%'at%nk#an ahol #elt4%k, hogy a halan',sg 1ela'sval halhatatlansgot nyer2nk el, hol t%'4%k, hogy a! e$#er halhatatlan, nin/s alvetve a #Hnnek vagy a hallnak, vlto!atlan "s r k, "..en 5gy $int 8sten "s 5gy ahogyan 8sten a! e$#ert lt4a0 Egy RhelyS ahol $i a Rs!nelvlto!sS Ats!elle$2l"sC iga!i 4elent&s"g"t is$er42k, hol k".esek vagy%nk 8stennel egyes2lni "s t s!e$t&l s!e$#en ltni0 Egy RhelyS ahol t%'4%k, hogy $in'annyian o'a4 hetnek "s %gyana!t $egka.hat4k "s %gyana!ok lehetnek $int $i vagy%nk0 Mi t%'4%k, hogy a! i'& $r nin/s $es!e, "s hogy $in'annyi%k t%'ata 1el 1og e$elke'ni arra a s!intre ahol $i s!e$"lyesen #es!"lhet2nk vel2k "s &k $inket s!e$t&l s!e$#en lthatnak0 Mi $in'annyian el vagy%nk vonva a! & ltsk r2k#&l $ert $i t%'atosan 1ele$elke'2nk a halan', sk 1 l", e!ltal $i lthatatlanok vagy%nk a!ok s!$ra akik $"g a halan', t%'at#an "lnek0 Mi r $$el hv%nk hro$ ese$"nyt a lelki s!e$eink el"0 A! egyik r"gen t rt"nt, a! D"!%s s!2let"se a$elyik t"ny s!$otokra a Kris!t%s-t%'at s!2let"s"nek a 4elk".e a! e$#er#en, a!%tn a! ese$"ny a$it $i k !ele'ni lt%nk, $ikor a ti nagy ne$!etetek el 1og4a 1oga'ni "s $eg 1og4a val,stani a Kris!t%s-t%'atot0 Es v"g2l gy ny rk 've gon'ol%nk a har$a'ik "s %tols, nagy ese$"nyre, a legnagyo## "s legragyog,## k !2l2k> Kris!t%s $so'ik "s %tols, el4 vetele, $ikor $in'annyian 1elis$erik a Kris!t%st n$ag%k#an, el1oga'4k "s e##en a t%'at#an "lnek, ki#ontako!nak "s Rn veke'nek $int a $e!&k lilio$aiS0 E! a ki#"k2l"s0 Mikor e!t ki$on'ta, a lthatatlan k,r%s "nekelni ke!'ett0 El&s! r $egtelt a tere$ !en"vel, $a4' a! egy gy ny rH k,r%ssal v"g!&' tt0 A!tn egy .illanatnyi /sen' %ralko'ott, $ire a k,r%s

egy vi'$ rven'e!& "nek#e ke!'ett, $elynek $in'en 2te$e $int egy nagy harang harsog, hang4ra v"g!&' tt0 E! 5gy 1olytat,'ott $g ti!enkett&t 2t tt a! ,ra "s $i hirtelen t%'at#a 4%tott%nk annak, hogy "41"l volt "s hogy a! 54 "v $egke!'&' tt0 Kgy v"g!&' tt a! els& "v2nk e!ekn"l a nagys!erH e$#erekn"l0

6]==ELEK Most, hogy "n e!eket a 4egy!eteket a Mesterekn"l gyH4t tt ta.as!talatainkr,l a k ! ns"gnek #e$%tato$, n"$ileg hangs5lyo!ni akaro$ a t"nyt, hogy "n s!e$"lyesen his!ek e!en $esterek hatal$#an "s egy nagy T rv"ny kinyilatko!tats#an - egy T rv"ny a$ely a! eg"s! e$#eris"gnek egy $"ly "rtel$H 2!enetet ho!0 k ' nthetetlen2l #e#i!onytottk, hogy van egy t rv"ny, a$ely a hallt 1el2l$5l4a "s hogy a! eg"s! e$#eris"g egy .ontot k !elit a 1e4l&'"s"#en, ahol e!t a T rv"nyt $eg 1og4a "rteni "s has!nlni 1og4a0 A Mesterek a!t $on'4k, hogy e! a t rv"ny el&s! r A$erik#an les! is$ert ahonnan a! eg"s! vilgnak les! a'va, 5gy hogy $in'annyian $eg1og4k is$erni a! r k "let#e ve!et& %tat0 E! s!erint2k egy 54 kors!ak ke!'ete les!0 E!ek#en a 4egy!etek#en leirt 4elens"gek egyike se volt a! a $egtestes2l"s a$elyeket a s.iritis!tk s!oksos ss!e4 vetelein lehet ltni, - tvol att,l0 A testnek egy $agasa## ren'H ki1e4e!"se volt, a$ely a Mesterek sa4t s!n'"k#,l lthat,v vagy lthatatlann tette, - a test egy $agas!talsa "s s!elle$est"se0 E! egy 8steni T rv"ny "s a! e$#erek ha$arosan #irtok%k#a ves!ik a! r ks"g2ket, 1elvilgos%lnak "s s!elle$i $eg"rt"s ltal tel4esen %ralko'ni 1ognak a test2k 1 l tt0 <e$ l"te!ik k"tely a1 l tt, hogy e!ek a! e$#erek a 6"nyt a! "vs!!a'okon t $ag%kkal hor'o!tk "s hogy a $in'enna.i "let2kkel #i!onyt4k, hogy e! a 1"ny $"g $in'ig l"te!ik, 5gy $int "ve!re'ekkel e!el&tt l"te!ett0 A##an a! i'&#en k"s!tett 1"nyk".eink #i!onyt4k e!eknek a Mestereknek a k".ess"geit0 70T0S0

MSODIK RSZ

ELS 6EDEZET Dan%r els& na.4nak reggel"n korn kelt2nk, 1es!2lt vrako!s#an a 4 ven'& 'olgok irnt0 Min'enki lthat,an "re!te, hogy vala$i vrt rnk, a$ihe! hasonltva a! el&!& "l$"nyeinket /sak a k vetke!& ese$"nyek 1el" ve!et& l"tra1okoknak tekintett2k0 Mikor a reggelire a! as!talnl gy2leke!t2nk, a #art%nk /satlako!ott ho!!nk, akivel E$il h!nak tet&!et"n tallko!t%nk, a kis 1al%#an, ahol 5tk !#en s!llsolt%nk0 A! olvas, e$l"ke!ni 1og r $int a! l$o$ tol$/sol,4ra0 K s! nt"s %tn gy s!,lt> Ti $ost t ## $int egy "ve nl%nk vagytok0 Mel2nk %ta!tatok, $egos!totttok vel2nk a $in'ena.i "let2nket "s k"ts"g kv2l $eg#!tok #enn2nk0 Mivel .rilisig vagy $4%sig itt $ara'tok nl%nk, i'e 4 tte$, hogy $eghv4alak #enneteket a nagy *a&-+ross$ te$.lo$#a, a$it ti k !el a 1al%n kv2l lttatok a $ere'ek s!ikla1al#a v4va0 K"s&## ltt%k, hogy a te$.lo$ helyis"gei a s!ikl#a voltak v4va, a$ely egy t ## $int s!!nyol/van $"ter $agas 12gg&leges 1alat k".e!ett0 A nylsok, a$elyek a s!o#kat k".e!t"k, $"lyen a s!ikla1al#a voltak v4va, 5gy hogy a!oknak $in' a n"gy 1ala s!ikl#,l volt0 Ltt ahol s!2ks"g volt a#lakokra vilgossgnak "s leveg&nek, a s!ikla '"li k2ls& 1al#a nylsok voltak v"sve 5gy ter$"s!etesen $in'en a#lak '"lre n"!ett0 A! a#laknylsok k r2l#el2l k"t "s 1"l $"ter s!"lesek "s $agasak voltak0 Min'en helyis"gnek k"t ilyen nylsa volt, kiv"ve a legals, s!o#a0 Annak /sak egy nylsa volt, a! egy %tat a'ott egy tgas re.e'"sre a s!ikla1al#an a te$.lo$ keleti ol'aln0 A##an a! i'&#en $ikor a te$.lo$ helyis"geit a s!ikla1al#a v4tk, ne$ volt ennek a s!o#nak $s #e4rata $int egy s!ikl#a v4t alag5t, a$i a! el&## e$ltett re.e'"sre nylott0 A! a#laknylst /sak k"s&## v"st"k ki0 Ere'etileg a! alag5t #e4rata egy nagy k& alatt volt elre4tve, egy a sok k !2l a$elyek a s!ikla1al ol'alr,l leestek "s egy kill, .ere$en $ara'tak0 E! a k& 5gy volt elhelye!ve, hogy a!t kilehetett tolni a 1olyos,#,l a nyls el" "s kv2lr&l ne$ lehetett $eg$o!'tani0 Egy k r2l#el2l ti!en t $"ter hoss!5 l"tra volt a! egye'2li lehet&s"g e!t a .ere$et el"rni, a$it 1el2lr&l le lehetett enge'ni "s 1el lehetett h5!ni0 A! a#lakoknak s!olgl, nylsok nagy la.os k vekkel voltak elltva, a!ok al%l egy #ar!'#a illettek, 5gy hogy a!okat a! a#lakok el" lehetett tolni0, Mikor a k vek a! a#lakok el" voltak tolva, a 1al%#,l a nylsoknak nyo$t se lehetett ltni0 El$on'tk nek2nk, hogy a!"rt lett e! gy ".tve, hogy a te$.lo$ot $egv"'4"k a k rny"ket ves!"lye!tet& ra#l, #an'k ellen, tvola## "s!akon0 E!ek a #an'k n"ha le4 ttek '"lre e''ig a 1al%ig0 A 1al%t n"hnys!or 1el'5ltk, 'e a lak,sokat ne$ "rte s"r2l"s, $ivel a!ok egy $ene'"ket talltak a te$.lo$#an0 A te$.lo$ot ne$ a #artaink ".tett"k, hane$ a 1al%#eliekt&l vett"k t, egy nagy s!$5 1el4egy!"sek trolsra $elyeket nagyon "rt"kesnek tekintettek0 Mi%tn a #artaink tvett"k a te$.lo$ot, $egs!Hntek a t$a'sok, a 1al%t ne$ gy t rt"k tov## "s $in'enki #"k"#en "lt0 A!t llt4k, hogy e!en 4egy!etek n"$elyike a! e$#eris"g 1 l'i $eg4elen"s"nek els& i'e4"#&l val,k, hogy e!ek a 4egy!etek a Naa)alok vagy S!ent Testv"rekt&l s!r$a!nak "s hogy a!ok egyenesen a! e$#erisig anyaors!g#,l 4 ttek0 A!t is $on'4k, hogy e!ek a S!ent Testv"rek egyenesen 7%r$'a $entek "s ott a Nagalokat tantottk0 E!ek a 4egy!etek nyilvnval,an a!t a #i!onyt"kot s!olgltat4k, hogy e!eknek a! e$#ereknek a! el&'eik rtk a S&r"a Siddhantt "s a! els& ,eda k nyveket0 A S&r"a Siddhanta a legr"gi##4e a /sillags!atr,l is$ert k nyveknek0 E!en 4egy!etek s!erint @?0TTT "vesek "s a! els& ,edk +?0TTT "vre kelte!nek viss!a0 k a!t $on'4k, hogy e!ek ne$ $in' ere'etiek, n"$elyek a! ere'etir&l lettek $solva "s i'e lettek s!lltva &ri!et#e0 Mon'4k a!on#an, hogy %gyana!okr,l a 1el4egy!"sekr&l lettek le$solva, a$elyekr&l a 7a#il,niai 4egy!etek lettek tv"ve0 Es a!t is $on'4k, hogy a! ere'etiek a$elyekr&l e!ek $solva lettek a! ere'eti Atlantis!i "s L!iris! 1"le 4egy!etek0 Ennek a te$.lo$nak a helyis"gei egy$s 1 l tt lettek kiv4va, h"t e$elet $agasra "s a! e!en s!o#k k ! tti ss!ek t"s a s!ikl#a v4t s!$os l"./s&#&l llt0 A nyls a$ely ki4ratot a'ott erre a l"./s&re a helyis"g egyik sark#an volt "s k !vetlen ka./solat#an volt vele, a! egy negyven t 1okos s! g#en $ent 1 l1el" egy k r2l#el2l k"t "s 1"ls!er k"t "s 1"l $"teres el&t"r#e, ahol a 1 l tte l"v& s!o##a ve!et& l"./s& volt kiv4va0 K r2l#el2l k"t "s 1"l $"ter t $ r s!ikla volt hagyva a! als, helyis"g $ennye!ete "s a 1 l tte l"v& .a'l,!ata k ! tt0 A hete'ik e$eleti

s!o#a $ennye!ete k r2l#el2l n"gy $"terrel egy s!"lesen kill, s!ikla .ere$ alatt v"g!&' tt, k r2l#el2l har$in/ $"terre a s!aka'"k leg$agasa## .ont4a alatt0 E##&l a s!o##,l egy l"./s& ve!etett 1 l1el" egy nylson t a$ely #e4ratot a'ott a kill, s!ikla.ere$ alatt kiv4t helyis"gek k !2l a k !".s&ig0 A k !".s& helyis"g $in' a k"t ol'aln k"t helyis"g volt 5gy, hogy a! eg"s! ".2let 5gy n"!ett ki $int egy ,risi keres!t egy RTS 1or$4#an0 A leg1els& s!o#k 5gy lettek kiv4va, hogy a s!ikla.ere$ egy 1olyos,t vagy erk"lyt k".e!ett egy #e4rattal e!ek#e a s!o#k#a0 A s!ikla egy .%ha nagy s!e$/s"s grnit#,l volt0 A $%nka lthat,an ke!'etleges k"!i s!ers!$$al lett kivitele!ve, "s val,s!nH "vek kellettek, hogy a!t elv"ge!!"k0 A!t llt4k, hogy a! ".tke!"she! ne$ has!nltak egyetlen 'ara# 1t se0 A #artaink k"s!tett"k a 1a $%nkt $i%tn tvett"k a te$.lo$ot, a s!o#k $ost nagyon #artsgosak voltak, 1&leg na.s2t"ses i'&#en0 Mi,ta a te$.lo$ a #artaink t%la4'on#an volt, $on'tk nek2nk, a! a#lakok $"g soha ne$ voltak #e/s%kva, se a #e4rat ne$ volt eltorlas!olva0 M"gis /sak nagyon kevesen kerest"k 1el a te$.lo$ot a!ok k !2l akik ne$ lttak vagy ne$ t%'tak se$$it a! iga!i s!elle$i 1elvilgos%lsr,l0 A #art%nk 1olytatta> E! a na. nektek egy 54 "v ke!'ete, $g a! el$5lt i'& eltelt "s 5gys!,lvn eltHnt a! "letetek#&l, soha ne$ t"r viss!a, kiv"ve taln a s!elle$#en $int e$l"ke!et a! r $ kre, s!o$or5sgokra, gon'okra "s $int a viss!ae$l"ke!"s a $%nkkra a$elyek k2l n sen 1oglalko!tattak #enneteket0 Tov## el van 1ele4tve, eltHnve, nektek /sak egy ol'al a! "letetek "vk nyv"#&l0 Mi a!on#an egy siker i'&s!aknak tekint42k, egy nagy gy&!ele$, egy el&rehala's, egy h', a$ely #enn2nket egy nagys!erH## ki#ontako!sra vis!, egy i'&s!ak#a nagyo## g"rettel "s s!elle$i 1elvilgos%lssal, egy i'&s!ak#a ahol $i k".esek les!2nk $"g 4o##an s!olglni, egy i'&s!ak#a a$i#en $i $in'en k vetke!& ta.as!talat ltal i14a##, er&se## "s s!eretettel telte##ek lehet2nk0 Most a!t gon'ol4tok> Rhogy-hogy, hogyan lehets"ges a!IS A $i vlas!%nk> Rvon4tok le a k vetke!tet"st, vlas!' a sa4t "lete'etS An"lk2l, hogy a legkev"s#" is tolako'ni akart volna, gy s!,lt a ve!et&nk> Mi ltni "s t%'ni akar%nk A #art%nk 1olytatta> Mt,l 1ogva #i!onyos le/k"ket 1ognak ka.ni a!ok, akik $"g egy helyes $,'on "lt "let tel4es 4elent&s"g"t ne$ lt4k #e "s ne$ is$erik vagy ne$ "rtik $eg0 A! ne$ egy s!igor5 n$egtaga', s!o$or5, hane$ egy gy ny rs"g#en "s vi'$sg#an #etel4es2l& "letet 4elent, a$i#&l $in'en 1ra'tsg, $in'en k2s!k '"s v"glegesen s!$H!ve van0 A!tn egy kiss" kevese## ko$olysggal 1olytatta> Ki1e4e!"st a'tl a t%'sra "s ltsra irny%l, vgynak0 Alighogy ki lett 1e4e!ve a kvnsg, $ris #etel4es2lt0 Mikor gy rtok n"!ek, a #i#lia egyik vers"#en ki1e4e!ett gon'olat 4%t es!e$#e0 A! gy s!,l> RAhol ketten vagy hr$an a! "n neve$#en gy2leke!nek, ott "n k !t2k vagyok0S E! a $on'at nagyon gyakran hi% s!,4t"knak lett tekintve, ahelyett, hogy ko$olyan vett"k "s $egval,stottk volna0 A nagy hi#a a$it a! e$#er D"!%s tantsval s!e$#en elk vetett a!, hogy el'%gta egy tvoli "s ho$lyos $5lt#a "s titok!atossgnak "s hitreg"nek tekintette, $intha egy 'ologra vonatko!na $elyet /sak a hall %tn lehet $egs!ere!ni, ahelyett a #elts helyett, hogy a!okat $in'enki $in'enna.i "let"#en alkal$a!ni lehet, itt "s $ost, $ikor /sak akar4a0 Mi ne$ llt4%k a!t, hogy D"!%s a Kris!t%s egy "let-tervet k".viselt, a$it /sak & egye'2l volt k".es $egval,stani, hogy ne$ ho!tak l"tre t ##" kev"s#" $s i'&#eli k2l n# !& ltnokok, .r,1"tk "s n".ek0 S!eretn"nk e!t a! e$#erek "rtel$"he! 4%ttatni0 Mi a!"rt akar4%k a hangs5lyt D"!%s "let"re helye!ni, $ert ti "..en a!t a! "letet "rthetitek $eg a leg4o##an0 Mikor k2l n sen a sa4t "let"re $%tatott, akkor annak /sak egy /"l4a "s 4elent^s"ge volt, %gyanis a!, hogy a! a hit ltal lelkestett t"ny, a! _ "let-ta.as!talatai a tantsnak "l& ."l'i voltak0 A! el$"leti hitt"telt> a #o/snat elnyer"s"t $sok s!enve'"se ltal, a$i a keres!t"ny gon'olko'st "vs!!a'okig #e1olysolta, ne$ lehet a 3egyi #es!"' "s a T"ko!l, 1i5 ."l'a#es!"'e s!elle$i aty4nak t%la4'ontani0

A keres!t"ny gon'olko's ve!et&i D"!%s k vet&it "s tantst elterelt"k annak gyakorlati alkal$a!st,l, "s a! isteni er& tan%l$nyo!st,l0 k a!t tantottk nekik, hogy D"!%s tantst a! a.ostolok ta.as!talatainak kell tekinteni, a! i'e4e %tn a 1 l' n, ahelyett, hogy tantank nekik, hogy a t rv"ny a$elyre D"!%s t"telei ala.o!va voltak egy .ontos t%'o$ny, a$elyet a! "let"#en $in'enki $eg"rthet "s ta.as!talhat0 A keleti n".ek "..en a valls%k t%'o$nyos is$eret"t tH!t"k ki a t rekv"s2k "s tan%l$ny%k leg$agasa## /"l4%l0 A!ok gy a $sik s!"ls&s"g#e ker2ltek0 E!en a $,'on $in' a kett& a vallst a ter$"s!et 1 l tti vagy a /so'k vilg#a helye!te0 A ny%gat, a hitvalls tel4es erk l/si ol'al#a $er2lt, $ik !#en a kelet /s%.n a t%'o$nyos ol'alt vette s!e$2gyre0 Fgy $in'kett& ki!rta a! iga!i s!elle$i s!e$l"l"st A! n$egtaga's, a viss!avont "lete "s a vilgt,l val, elk2l nt"s, 5gy a #%''hista $int a keres!t"ny kolostorok#an ne$ s!2ks"gs!erHs"g "s ne$ is a! 5t, a! iga!i 1elvilgos%lsra "s a! iga!i # l/sess"ggel "s hatalo$$al ren'elke!& t k"letes "let $egval,s%lsra, 5gy ahogyan D"!%s a!t $eg$%tatta nek2nk0 E!ek a kolostori ren'ek $r t ## e!er "ve l"te!nek, $"gse val,stottk $eg egyetlen $,'on se a! egys!erH e$#erek s!elle$i 1ele$elke'"s"t, olyan $"rt"k#en $int a$ennyire D"!%s tantsa a 1 l'i "let"nek r vi' i'&s!ak#an a!t l"treho!ta0 8s$ert a!, hogy $in'en tant 1elvett $ag#a, #e lett avatva a! 5gyneve!ett s!ent s!ertartsok#a "s /ere$,nik#a "s a!okat tan%l$nyo!ta, $g L!iris! tantsra tallt0 E!t egy .a. is$ertette vele, aki tvol tartotta $agt,l a hit $in'en s!ertartsos, kolostor#eli "s anyagi 1or$4t0 E! a .a. Thoth kirly k vet&4e volt, a! egyi.to$i kirlyok els& %ralko', h!#,l0 L!iris! "s k vet&i ve!ett"k a leg$agasa## k%lt5rra "s 1e4l&'"s"re, a!t a$it k"s&## Egyi.to$i #iro'alo$k"nt is$er2nk0 E!ek a! e$#erek k".e!t"k a tis!ta 1eh"r e$#er1a4t "s k"s&## lettek is$ertek $int a! 8!raelitk, a$inek a 3"#er 1a4 egy ga0 Thoth kirly Egyi.to$ot egy 'ikttor i'e4e alatt nyilvntotta ki /ss!rsgnak, aki a n". 4,gait l##al ta.osta0 Evs!!a'okkal a!el&tt, A n". L!iris! "s k vet&i ve!et"se alatt egy gy ny rH $Hvelts"get ".tett 1el "s 1enntartott egys"g#en "s testv"ris"g#en0 Thoth egy # l/s %ralko', volt, aki L!iris! tantst igyeke!ett 1enntartani, 'e s t"t anyagias "rtel$ek lo.,'!tak #e $ikor a! Egyi.to$i vagy s t"t hor'k '"lr&l a! %ral$at a ke!2kre ha4tottk, a$elyek ltal & hatalo$ra 4%tott0 A! %tna k vetke!& %ralko', h!ak, elhagytk a! L!iris! 1"le tantst, lassank"nt tvett"k a s t"t 1a4 tleteit, hogy v"g2l se$$i $st $int 1ekete var!slatot gyakorol4anak0 A kirlysg gyorsan hanyatlott, 5gy $int ilyen #iro'al$aknak hanyatlani kell0 Mi%tn D"!%s 1igyel$esen $eghallgatta e!t a .a.ot, #eltta tantsnak a $"ly #ens& 4elent&s"g"t0 A #%''hista tantsok#,l #eltta, hogy ennek a kett&nek a! ala.4n nagy $egegye!"s volt0 A!"rt elhatro!ta, hogy 8n'i#a $egy, a$i 4,l lehets"ges volt, a! akkor l"te!& karavn 5ton0 Ltt a #%''hista tantsokat tan%l$nyo!ta0 $eg"rtette hogy a! e$#er tere$tette s!ertartsos 1or$k "s a hitt"telek ellen"re, $in'en vallsnak /sak egy 1orrsa volt "s a! ne$ $s $int 8sten a! e$#er#en, akit & a! Aty4nak neve!ett "s $in'enki Aty4nak0 Akkor $in'en 1or$t el%tastott "s egyenesen 8stenhe! 1or'%lt, egyenesen a s!eret& Aty4nak a s!v"he!0 L$ akkor a /so'latos ere'$"nyt0 ha$arosan 1el1e'e!te, hogy nin/s s!2ks"g sok hoss!5 "ves k2!'ele$re, hitt"teleken, s!ertartsokon, hitvallsokon, k".leteken "s 1elavatsokon t, $int ahogyan a .a.ok a! e$#erekre rer&ltettek, hogy a!okat t%'atlansg#an "s 5gy t"ve 12gg& hely!et#en tartsk0 #eltta, hogy a! a$it keres #el2l &#enne volt0 #eltta, hogy ha & a Kris!t%s akar lenni, akkor neki n$agt Kris!t%ss kell nyilvntani, hogy %tna a legtis!t## in'okkal, gon'olat#an, s!,#an "s /seleke'et#en a!t a! "letet kell "lnie, a$elyet keresett, hogy a!t a sa4t anyagi test"#en $egval,stsa0 Mi%tn & $in'e!t $eg"rtette, volt #torsga el&re l".ni "s a!t hir'etni a vilgnak0 Min'egy volt a! hogy kit&l vagy hol tan%lta a!t0 A $%nka volt a 1ontosG ne$ a! a$it valaki $s v"g!ett, hane$ a! a$it & tett0 A! egys!erH e$#erek akik 2gy"t v"'te, r $$el hallgattak r0

a! el&rsait ne$ 8n'i#,l ;er!si#,l vagy Egyi.to$#,l k l/s n !te0 A$it ott tan%lt a!ok /sak k2ls&s"gek voltak a$elyek t o'ig ve!ett"k, hogy lssa sa4t 8stens"g"t, $elynek kinyilatko!tatsa a Kris!t%s, a$ely $in'en e$#er#en "l, ne$ /sak egy egyetlen egy"n#en, hane$ $in'enki#en0 L!iris! t ## $int @?0TTT "vvel e!el&tt s!2letett Atlantis!#an0 A kr,nikar,k, akik 4,val k"s&## a! & i'e4e %tn rtk le "let"t, a /so'latos $%nki v"gett egy istennek neve!t"k0 a!oknak a $agas!tos gon'olko',knak egy egyenes les!r$a!ott4a volt, akik a! e$#eris"g anya1 l'4"n tis!tn tartottk a! tleteiket0 Fgy t rt"nt a legt ## hitrege#eli s!e$"lyekkel0 M%nkik "s 4elle$!"s2k is$"tl"sek "s 1or'tsok ltal eltor!%ltak0 E!en hitrege#eli s!e$"lyek $%nkit "s a 'olgokat a$elyeket el"rtek, ter$"s!et 1 l ttinek tekintett"k a!ok a! e$#erek, akik ne$ s!ntak elegen'& i'&t "s er&1es!t"st arra, hogy thatol4anak a!on $%nkk "s 'olgok $"lye## 4elent&s"g"ig "s hogy 1el1e'e!!"k a!t, hogy a!ok 'olgok a! iga!i hatal$nak #irtok#an l"v& e$#er isteni ter$"s!et"he! tart,!nak0 A kr,nikar,k 8stenn" tett"k L!iris!t, $a4' s!o#rokat ke!'tek k"s!teni r,la0 Eleinte /sak a!t testestett"k $eg e!ek a s!o#rok a$it k".viseltek, 'e lassank"nt a s!o#rok a s!elle$#e r g!&'tek, a! es!$"ny ellett 1ele4tve, a! 2res #lvny $eg$ara't0 Egy $sik e$#er akit a kr,nikar,k sokra a! i'e4e %tn istenn" tettek a! 7%''ha0 6igyel4 /sak a #lvnys!o#rokra a$elyeket r,la k"s!tettek, a!!al a! ere'$"nnyel, hogy a s!o#rot tis!telik, a! es!$"ny helyett0 8s$"t a! 2res #lvnyt0 Bgyana! a! eset sok1"le 4elekkel "s 4elk".ekkel0 A! oktats, a$it 7%''ha ka.ott, %gyana##,l a 1orrs#,l ere't, /sak egy $s $,'on0 A tan a$ellyel 7%''ha "rintke!"s#e ker2lt egyenesen a! anya ors!g#,l ho!tk 7%r$#a a Naa)alok, $ik !#en L!iris! a! oktatst k !vetlen ka.ta, $ivel a! el&'ei a! anya ors!g#an "ltek "s & $int 1iatal 1"r1i o'a $ent, hogy tan%l$nyo!!a a!t0 Mi%tn a tan%l$nyait #e1e4e!te, viss!at"rt a ha!4#a, a! Atlantis!iak ve!"re lett "s viss!a ve!ette n"."t a! e$#er#en l"v& "l& 8sten tis!telet"re, hol a! lassank"nt a s!o$s!"'os s t"t 1a4ok #e1olysa alatt t$en&#e ker2lt a 1ekete var!slatra0 M,!es is egy ve!"r volt, kinek k vet&i "s a t rt"netr,k a! & i'e4e %tn 8stenn" nyilvntottak0 egy 8!raelita volt "s "rintke!"s#e ker2lt a 7a#il,niaiak 1el4egy!"seivel, akik a tant,i voltak0 E!ek a 4egy!etek alkot4k a #i#litok egy r"s!"t0 A$it M,!es a##,l tan%lt, & a!t a helyes 1or$#an "s s!avak#an a'ta t0 A 1or't,k a t"nyeket, a$elyeket M,!es 1el4egy!ett nagyon eltor!tottk0 Kgy 1olytathatn$ "s sok $s ."l't e$lthetn"k0 D"!%s $in'en tants%kkal $egis$erke'ett, a sa4t 4elleg!etes $,'4n thatolt a!ok $"ly"ig "s a!ltal, hogy a test"t s!elle$estette $"g egy l"."ssel tov## $ent $int a tant,i, a''ig a .ontig, ahol k".es volt $egenge'ni, hogy test"t a keres!tre 1es!ts"k, hogy a!tn a!t egy 'ia'al$as gy&!tes 1elt$a's#an viss!a ho!!a0 3a L!iris! 7%''ha "s D"!%s tantst tan%l$nyo!o', akkor nagy $egegye!"seket 1ogs! tallni, igen n"ha $"g a s!avak is %gyana!ok0 Es $"gis, /sak egy$s tantst vett"k volna tI A tantsok $eg$%tattk nekik a! %tat a k2ls&s"g#&l a #ens&#e0 Kell, hogy a!%tn $in'en tant "s $in'en %tno!st 1ela'4anak "s a sa4t $,'4%kon tov## hala'4anak0 3a /sak $soltk volna "s tan%l$nyo!tk volna a!t a$it lttak "s a$it tan%lni ka.tak, akkor ne$ lettek volna k".esek ltni, hogy $in'en a! 8sten#&l #el2l &#enn2k 4 n, akkor $ig is tan%lnnak, $g a! "let2k "s ta.as!talataik soha ne$ lett volna is$ert0 k $in'annyian %gyana!t ta.as!taltk olyannyira, hogy a k vet&ik 1 l'i kirlysgok kirlyv akartk koron!ni, 'e &k arra ne$ akartak hallgatni0 Min'egyik2k %gyana!t a gon'olatot 1e4e!te ki, $a4'ne$ %gyana##an a s!avak#an> RA! "n kirlysgo$ ne$ 1 l'i, hane$ s!elle$i0S A k"s&##i kr,nikar,k L!iris!t $"g a! egyi.to$i kirlyok k !" is soroltk0

8tt v"g!&' tt a #es!"lget"s "s $in'annyian a te$.lo$#a s"tlt%nk0 Mikor a legals, helyis"g#e "rt2nk, a #art%nk 54ra elke!'te> Mg $i e##en a te$.lo$#an a! egyik s!o##,l a $sik#a 1 l1el" $egy2nk, kell, hogy arra gon'ol4atok, hogy nin/s olyan e$#er aki egy $siknak n"$i 4ogot a'hat0 Mikor a #eltso'at $"lyte', "s!re 1ogo' venni, hogy te $in'en $s e$#erel egyenl& vagy "s a!, aki igyeks!ik a 4ogait vagy #r$i $st is a$i4e /sak van, neke' a'ni, kinek $egvan $in'ene a$i &neki van, k vetke!etlen2l /seleks!ik, $ivel vala$it a'ni akar a$it ne$ k".es a'ni0 Malaki $eg$%tathat4a a! %tat a testv"r"nek, hogy annak ltsk re tga## legyen, 5gy hogy & a 4,t $egtestestheti, 'e a!t a$i4e van, ne$ a'hat4a egy $snak0 K !#en a $so'ik e$eletre "rt2nk, ahol n"gy #art%nkra tallt%nk a 1al%#,l, akik el&re $entek0 <"hny .illanatig ltalnos 'olgokr,l volt s!,, $a4' a tant,nk 1olytatta> A! eg"s! t rt"nele$#en ne$ tallni olyan s!e$"lyis"get, aki 5gy el&re l". $int D"!%s0 A! i'&s!$tstok a! s!2let"s"re van ala.o!va0 A hit#eli testv"reitek nagy ! $e #lvnny tes!i t "s "..en e! a! elk vetett nagy hi#a0 7lvny helyett kell, hogy es!$"ny legyenG ahelyett, hogy 1aragott s!o#rot k"s!tenek r,la kell, hogy val,'i "s eleven legyen nektek, $ert a 4elen .illanat#an $"g $in'ig %gyana##an a test#en "l, a$ely#en a keres!tre 1es!tett"k0 D"!%s "l "s k".es ho!!tok #es!"lni, "..en 5gy $int a!on gys!os ese$"ny el&tt0 A nagy t"ve'"s a$elyet olyan sokan elk vetnek a!, hogy D"!%s "let"t v"g!&'ni lt4k a keres!ten egy 14'al$as hall#an, $ik !#en tel4esen el1ele4tik, hogy "let"nek legnagyo## r"s!e a 1elt$a's %tn van0 $ana.sg $"g nagyo## $"rt"k#en, 4o##an $int valaha k".es tantani "s gy,gytani0 3a akaro' #r$ely .illanat#an a 4elenl"t"#e lehets!0 3a kerese' t, $eg 1ogo' t tallni0 ne$ egy kirly aki a 4elenl"t"t r' t%'4a er&ltetni, hane$ egy hatal$as testv"r, aki $in'ig k"s!en ll, hogy $in'ig segtsen ra4ta' "s segtse a! eg"s! vilgot0 Mikor a halan', 1 l'i skon "lt, /sak egyn"hny e$#ert volt k".es el"rni0 $ost, a 4elen lla.ot#an $in'enkit el"rhet aki ho!! 1or'%l0 <e$ a!t $on'ta> RAhol "n vagyok, ott les!tek ti isSI Delenti e! a!t, hogy & valahol tvol van egy helyen, a$it $ennyors!gnak neve!nek "s a$it te /sak a!ltal "rhete' el, hogy $eghals!0 ott van ahol te vagy "s & k".es vele' "rintke!ni $int e$#er e$#errel, $int a! e$#erek egy$s k !t "rintke!nek0 Jsak annyit kell tenne', hogy l"gy #e1oga', vele s!e$#en0 E$el' 1el tekintete'et vala$ivel $agasa##ra "s 1og4 t egy s!"lese## lthatrt veleG "s akkor ha a s!ve' "s a gon'olatai' &s!int"n vele vannak, ltni 1ogo' t0 7es!"lhets! vele0 3a 4,l n"!e', ltni 1ogo' a keres!t, a ln'!sa "s a t2sk"k se#helyeit tel4esen $eggy,gy%lva eltHnveG "s a s%gr!, s!eretet "s a #ol'ogsg a$i &t k r2l ves!i, el 1og4a $on'ani neke', hogy $in'a! $eg van #o/stva "s el van 1ele4tve0 A #art%nk a##ahagyta a #es!"'et "s k r2l#el2l t .er/ig egy $"ly /sen' %ralko'ott0 A!tn a s!o#a $egtelt egy ragyogssal $int a$ilyet $"g soha ne$ ltt%nk0 Akkor egy hangot hallott%nk, el&s! r tvolr,l "s ne$ "rthet&en, 'e $i%tn a 1igyel$2nket 1elhvta "s a gon'olataink r irny%ltak nagyon "rtel$es lett "s tis!tn hang!ott $int egy /seng&0 Egyik2nk k"r'e!te> Ki #es!"l ottI A! e-.e'/i, ve!et&4e vlas!olt> Jsen', a 4, Mester2nk D"!%s #es!"l, $ire a #artaink egyike gy s!,lt> 8ga!a' van, D"!%s a! aki #es!"l0 A hang 1olytatta> Mikor "n a!t $on'ta$> REn vagyok a! 5t, a! iga!sg "s a! "let,S ne$ a!t akarta$ a! eg"s! e$#eris"ggel $eg"rtetni, hogy /sak "n $aga$ vagyok a! egye'2li iga!i 1"ny0 Mert $in'a!ok akiket 8sten S!elle$e ve!et, 8sten gyerekei0 Mikor "n a!t $on'ta$> REn vagyok a s!eretett 6i5, 8sten egys!2l tt 6ia, aki#en a! Atynak ke've telik,S a! volt a s!n'"ko$, hogy a! eg"s! e$#eris"get $eggy&!!e$ arr,l, hogy 8sten gyerekeinek egyike #eltta 8stens"g"t, $eg"rtette a!t "s ig"nyt tartott r, #eltta, hogy 8sten#en "lt, 4rt-kelt "s l"leg!ett, a $agas!tos, $in'ennek a! Atya-anya ala.elv"#en, %tna ki$on'ta a s!,t, hogy & a Kris!t%s, 8sten egys!2l tt 6ia, $a4' egy h2 s!vvel "s er&s elhatro!ssal "lte a!t a! "letet "s a!! vlt a$it ki4elentett0 S!e$eit a! es!$"nyre irnytva a! eg"s! test"t $egt lt tte a!!al "s gy el"rte a!t a$it kvnt a kitH! tt /"lt0

Annak a! oka, hogy olyan sokan ne$ lttak enge$ a!, hogy enge$ egy el"rhetetlen tal.a!atra helye!tek, /so'kkal "s titok!atossggal vettek k r2l, tvol a! egys!erH e$#erek hatsk r"n kv2l, akiket "n s!v#&l s!eretek0 Egy ki$on'hatatlan s!eretettel s!erete$ &ket0 En ne$ vonta$ viss!a $aga$at k !2l2k, &k tvolo'tak el "nt&le$0 k egy 1tyolt tertettek r$, 1alakat "s vlas!t"kokat e$eltek, k !vett&ket alkal$a!tak "s s!o#rokat k"s!tettek r,la$ "s a!okr,l akik nagyon k !el lltak "nho!!$ "s nagyon ke'vesek voltak neke$, hitreg"k#e "s titok!atossg#a #ortottak #enn2nket, $g 5gy lts!ott, hogy olyannyira eltvolo't%nk a! e$#erekt&l, hogy $r ne$ t%'tk hogyan k !eltsenek $eg #enn2nket0 K ny r gnek "s i$'4k ke'ves "'esany$at "s a!okat akik enge$ k r2lves!nek "s gy 1ogva tartanak #enn2nket halan', gon'olatok#an0 Es e!t $ik !#en, ha is$ern"nek #enn2nket, 5gy ahogyan $i vagy%nk, akkor #es!"lhetn"nek vel2nk, 5gy $int ti $ost k".esek vagytok #es!"lni vele$0 Mi soha ne$ vagy%nk $sak $int a$inek ti lttok #enn2nket0 Menyire s!eretn"nk, hogy a! eg"s! vilg t%'4a e!tW Ti olyan sokig titok!atossggal vettetek k r2l #enn2nket, ne$ /so'a, hogy k"ts"g "s hitetlens"g 1el2lker2lt0 Min"l t ## s!o#rot "s #lvnyt k"s!tetek r,l%nk, annl ink## k !"nk llt4tok a hallt "s gon'ol4tok a!t, hogy $i s!$otokra k !#en4r, n"lk2l el"rhetetlenek vagy%nk, annl $"lye## les! a k"tely rny"ka, s!"lese## a #a#ona s!aka'"ka "s nehe!e## a! thi'als0 3a a! e$#erek #tran ny54tank a ke!2ket $on'va> Ris$erlekS, akkor $in'annyian lthatnnak "s is$erhetn"nek #enn2nket0 <in/s se$$i titok!atos k r2l tt2nk, vagy a!ok k r2l akiket $i s!eret2nk, $ert $i a! eg"s! vilgot s!eret42k0 Llyan sokan a! "lete$nek /sak a!t a r"s!"t lt4k, a$ely a keres!ten v"g!&' tt, "s el1ele4tik, hogy a legnagyo## r"s!"t 5gy "lte$ $int ahogyan $ost vagyok0 Tel4esen elves!tik s!e$ el&l, hogy a! e$#er tov## "l, $"g a!%tn is a$i egy er&s!akos hallnak nyilvn%l0 A! "letet ne$ lehet $egse$$isteni0 A! $in'ig 1olytat,'ik "s egy 4,l "lt "let soha se 1og el1a4%lni vagy se$$i#e $enni0 M"g a testet is halhatatlann lehet tenni, 5gy, hogy a! soha t ##" ne$ vlt,!ik $eg0 Mikor a $i s!eretett testv"r2nk ;ilt%s ke!eit $osta "s gy s!,lt> RMigy"tek "s 1es!ts"tek $agatok keres!tre, "n ne$ tallok #enne #Hnt,S kev"s#" se4tette, hogy t rt"nel$et r, vagy hogy egy 4 ven' l"st tel4est #e0 a t $eggel sokkal t ##et s!enve'ett $int $i s!enve't2nk0 A! $in' el$5lt, $eg van #o/stva "s el van 1ele4tve, 5gy ahogyan ti ltni 1og4tok a##,l a t"ny#&l, hogy $i $in'annyian egy2tt vagy%nk, egyes2lve0 K"t 1"r1i l".ett el&re, D"!%s 1elkarolta &ket r4%k tette kar4ait, ke!"vel a! egyiknek a vlln gy s!,lt> E! a ke'ves testv"r a! eg"s! 5ton vele$ tartott, $ik !#en ennek, a $sikra $%tatva, $"g sok neh"!s"gen kellett t$ennie, $iel&tt $egnyltak s!e$ei0 :e $ihelyt a!ok k".esek voltak ltni, ha$ar ho!!nk 4 tt0 a!"rt "..en olyan "rt"kes "s $i "..en 5gy s!eret42k &t $int a t ##ieket0 A!tn lassan $"g valaki el&re l".ett "s egy .illanatig $o!'%latlan%l llt0 D"!%s 1el"4e 1or'%lt "s gy s!,lt> Ke'ves ;ilt%s A! 2'v !let #artsgossga 1"lre"rthetetlen volt0 Akkor ;ilt%s #es!"lni ke!'ett> Sok hoss!5, neh"! "ven t k2s!k 'te$ "s s!enve'te$ a! t"let %tn a$it a!on a na.on olyan k nnyel$Hen ki$on'ta$, $ivel a terhet le'o#ta$ $aga$r,l0 Milyen kevesen 1og4k 1el k !2l2nk, $g $"g egy anyagi test2k van, hogy s!2ks"gtelen terhet rak%nk $sokra, $ikor a 1elel&s"get le akar4%k r!ni $ag%nkr,l0 Jsak akkor lt4%k #e ha, s!e$eink $egnylnak, hogy $in"l ink## igyeks!2nk a terhet $s vllakra tenni, annl s5lyosa##an nyo$nak rnk0 Sok 1ra'al$as "vek#e ker2lt hogy e!t a t"nyt #elssa$, 'e $ilyen r $et is$erte$ att,l a na.t,l tartva, $ikor $egnyltak a s!e$ei$0 Akkor a lthatatlan k,r%s egy lerhatatlan s!". 'alla$$al %44ongva "nekelni ke!'ett0 9 vi' i'& %tn D"!%s el&re l".ett "s gy s!,lt> Jso'lko!tok a!on, hogy "n $r r"gen $eg#o/stotta$ a!oknak akik enge$ a keres!tre 1es!tettekI Mi"rt ne$ #o/stott $eg $in'enki 5gy $int "nI <la$ a #o/snat tel4es volt, $ikor "n a!t $on'ta$> R#etel4es2ltS0 Mi"rt ne$ lttok ti enge$, 5gy ahogyan "n vagyok ne$ $int keres!tre 1es!tett, hane$ kie$elke've $in'en halan',sg 1 l"I

A lthatatlan k,r%s 1olytatta> ]'v ss"g, $in'enkinek, 2'v ss"g nektek, 8sten gyerekeinek0 Magas!talva "s 'i/s"rve legyen a! 8sten, ors!ga r kre a! e$#erekn"l $ara'0 L$ & veletek van a vilg v"g"ig0 Mik !#en a lthatatlan k,r%s "nekelt, a s!avak $eg4elentek a 1alon0 A$i itt v"g#e$ent, ne$ valahol a tvol#an t rt"nt, ne$ k ' s vagy $a4'ne$ alig lthat,, "s ne$ is egy s!n.a'on, tvol t&l2nk0 E!ek a! e$#erek $in' val,#an a s!o##an voltak, $i #es!"lt2nk vel2k, ke!et 1ogt%nk vel2k "s le1"nyk".e!t2k &ket0 E!ek a! e$#erek k !t2nk $o!ogtak "s a! egye'2li s!$%nkra lthat, k2l n#s"g k ! tt2nk egy k2l n s 1"ny volt a$ely k r2lvette &ket0 <yilvnval,an a! volt a! egye'2li 1"ny1orrs a s!o##an0 Sehol ne$ volt rny"k0 Fgy tHnt nek2nk hogy a! test2k egy sa4tsgos ttets!&s"g#&l volt "s $ikor $i $eg"rintett2k &ket, vagy ke!et 1ogt%nk vel2k, a test2k, olyan "r!"st keltett $intha ala#stro$ot "rintett2nk volna $eg0 M"gis egy kelle$es $eleg ra't ki #el&l2k "s e! a $eleg $in'enen thatolt k r2l tt2k0 A s!o#a e!t a $eleget "s 1"nyt $"g $i%tn eltvo!tak is, "s!revehet&en $egtartotta0 Min'en alkalo$$al, $ikor k"s&## 54ra a helyis"g#e l".t2nk, valaki k !2l2nk tett egy $eg4egy!"st r,la0 Mikor r vi' i'&vel a! ese$"ny %tn a /so.ort%nk egy na.on egy2tt volt "s arr,l #es!"lt2nk, hogy e! a s!o#a $ilyen #enyo$st keltett #enn2nk, a ve!et&nk gy s!,lt ho!!$> 8'e /sak egy s!, illik> 1ens"ges0 E!!el .ontosan ki1e4e!te $in'annyi%nk "r!el$"t, a!tn t ##et ne$ #es!"lt2nk r,la0 Mikor a! &ss!el viss!a4 tt2nk, a helyis"g egy s!ent"ly lett nek2nk "s sok i'&t t lt tt2nk ott0 Mi vrt%nk, $g a t ##iek kettes#en tvo!tak a s!o##,l0 Mikor ;ilt%s a s!o##,l ki1el" in'%lt, intett a ve!et&nknek, hogy k vesse "s $in'annyian egy2tt le$ent2nk, le a l"./s&n a legals, s!o#ig a!tn a 1olyos,n t a nyls 1el" "s egyenk"nt le a l"./s&n0 A !tn a h! 1el" $ent2nk ahol a 1al%#an s!llsolt%nk "s $"g "41"lig #es!"lgett2nk0 A!tn $in'annyian egys!erHen eltvo!tak, $intha e! a! ss!e4 vetel egy $in'enna.os 'olog lett volna0 Mi%tn a ven'"gek eltvo!tak, a h!iass!ony k r2l tolongt%nk "s egy$s %tn 1ogt%nk vele ke!et, hogy $egk s! n42k neki a! t"lt e$l"ke!etes est"t0 Egyik2nk gy 1e4e!te ki gon'olatait "s "r!"seit> Mon'hato$, hogy a! "n ss!e!s%goro'ott #eltso$ olyan ala.osan 'ara#okra lett t rve, ne$ his!e$, hogy valaha egy s!ilnkot viss!atallok #el&le0 A!!al nyilvnval,an $in'annyi%nk gon'olatt re!get& ss!hangot "rintette0 En ne$ igyeke!te$ gon'olatai$at "s "r!el$ei$et ki1e4e!ni "s ne$ is .r,#lta$ a!okat valaha lerni0 A! olvas,ra hagyo$, hogy egy elk".!el"st k"s!tsen arr,l0 Mi%tn .ihen&re t"rt2nk, ne$ s!,lt senki egy s!,t se0 <yilvnval,an $in'enki "re!te, hogy egy tel4esen 54 vilg nylt $eg el&tt2nk0

MOSL:8K 6EDEZET Mikor $sna. a reggeli as!talnl 2lt2nk, $in'en1"le k"r'"seket int"!t2nk a h!iass!ony%nkho! "s hallott%k, hogy tel4esen ne$ s!okatlan volt, hogy D"!%s gy $eg4elenik "s el$on'ta, hogy gyakran 4 n hogy segtsen a gy,gyt, $%nk4%k#an0 A reggeli %tn a h!iass!ony k ! lte vel2nk, hogy & "s $"g k"t ass!ony a te$.lo$#a akarnak $enni vel2nk0 Mik !#en elhagyt%k a h!at, $"g k"t 1"r1i /satlako!ott ho!!nk0 Egyik2k el$on'ta a h!iass!onynak, hogy a 1al%#an egy #eteg gyerek volt "s &t k"rte hogy $en4en el ho!!0 Egy $ell"k5tra t"rt2nk "s k vett2k a 1"r1iakat a gyerek otthona 1el", aki val,#an nagyon #eteg volt0 A h!iass!ony%nk el&re l".ett "s kiny54totta kar4ait, $ire a! anya a gyereket kar4ai#a tette0 A!onnal ki'er2lt a ki/si ar/a, $a4' s!orosan ho!!si$%lt "s n"hny .er/en #el2l $"ly lo$#a $er2lt0 A h!iass!ony%nk viss!aa'ta a gyereket a! any4nak, "s 1olytatt%k a! %t%nkat a te$.lo$#a0 A h!iass!ony%nk 5tk !#en $eg4egye!te> D, lenne ha e!ek a e$#erek egys!er $r $ag%kra vllalnk e!t a $%nkt, ahelyett, hogy $irnk t$as!ko'nak0 A! sokkal 4o## lenne nekik0 A 'olgok $ost 5gy llnak, hogy ne$ t r&'nek vel2nk a''ig, $g a s!2ks"g ne$ k"nys!erit &ketG akkor k"rik a segts"g2nket, a$it $i ter$"s!etesen 4,nak lt%nk, 'e a! ne$ ho! nekik se$$i n#i!al$at, $i ink## a sa4t l#%kon s!eretn"nk ltni llni &ket, $inthogy $in'en tekintet#en olyan gyerekesek lenn"nek0 Akkor el"rt2k a l"tra al4t, 1el$s!t%nk "s #e$ent2nk a! alag5t#a0 A k"t 1"r1i vel2nk 4 tt0 3olott e! a! alag5t a s!ikln keres!t2l ve!etett ter$"s!etesen 1elt"tele!t2k volna, hogy ott s t"t volt0 Molt a!on#an elegen'& 1"ny, hogy trgyakat a$elyek egy $eglehet&s tvolsgra el&tt2nk voltak lthatt%nk "s e! a 1"ny $intha k r2l vett #enn2nket 5gy, hogy sehol ne$ volt rny"k0 Mi e!t a! el&!& na. $r "s!revett2k, 'e senki ne$ s!,lt r,la se$$it0 Mikor 1eltett2k a k"r'"st r,la, $on'tk, hogy a 1"ny val,#an $in'en ol'alr,l k r2l tt2nk van "s ha nin/s senki a! alag5t#an, akkor ott s t"t van0 Mi%tn v"gig $ent2nk a! alag5t#an, 1el$ent2nk a l"./s&n a har$a'ik helyis"g#e, e! a s!o#a vala$ivel nagyo## volt $int a k"t al## l"v& "s a 1alai $ent"n t $"r'ek k&t#la volt ss!erakva0 K !vetlen $ g tte tallt%nk $"g egy nagy helyis"get a s!ikl#,l kiv4va "s ltt%k, hogy e! a helyis"g is tele volt ilyen k&t#lkkal0 E!ek a t#lk 4,l voltak !o$n/o!va "s s t"t, v r s-#arna s!n2k volt0 <"$elyek har$in/ ts! r hatvan /enti$"ter nagysg5ak voltak, k r2l#el2l t /enti$"ter vastag "s t! - ti!enk"t .on' volt a s5ly%k0 Kvn/siak volt%nk, hogyan lehettek e!ek a hegyeken t i'e ho!va0 Mikor a!%tn "r'ekl&'t2nk, a!t a vlas!t ka.t%k, hogy a!okat ne$ a hegyeken t ho!tk i'e, hane$ a =,#i-1 l're lettek ho!va $ikor a! $"g egy ter$"keny "s 4,l ren'e!ett vi'"k volt, $iel&tt a hegyek k".!&'tek "s sokra a hegyek $eg4elen"se %tn lettek erre a helyre ho!va, hogy $eglegyenek ,vva $in'en esetleges $egse$$ist"st&l0 A!t llt4k, hogy a hegyek $eg4elen"se el&tt egy ,risi v! ! n ra't a! ors!g nagy r"s!"re, a$i a!t tel4esen t nkretette, 5gy hogy a lak,sg nagy r"s!e el.%s!t%lt0 A! "let#en $ara'tak a vilg t ##i r"s!"t&l "s a l"te!"s $in'en es!k !"t&l ellettek s!aktva, a!ok lettek a ra#l, #an'k el&'ei a$elyek a =,#i sivatagot a $ai na.ig ves!"lye!tetik0 A!t llt4k, hogy ott volt a nagy (ig&r #iro'alo$, ahol $ost a 3i$al4a hegys"g "s a =,#i sivatag van, hogy egy n". nagy vrosai voltak ott, a$ely egy $agas $Hvelts"gi 1okon llt "s hogy a! el&re hala', 1%t,ho$ok eltakarta a ro$okat, $i%tn a vrosokat a v! el.%s!ttotta0 K"s&## a k&t#lk %tastsait k vetve, 5gy ahogyan nek2nk le lettek 1or'tva, hro$ ilyen vrosra tallt%nk0 Mi $egvagy%nk gy&!&'ve arr,l, hogy ha $r egys!er e!ek a! satsok #e les!nek 1e4e!ve, a!ok a #i!onyt"kot 1og4k s!olgltatni e!en 4egy!etek hiteless"g"re "s t rt"net"re0 A 4egy!etek s!erint ennek a $Hvelts"gnek a! ere'ete t ##s!!e!er "vre t"r viss!a0 K2l n# !& s!o#kat $%tattak $eg nek2nk, a! ltalnos #es!"lget"s 1olya$n ki'er2lt, hogy a! egyik 1"r1i, aki a reggel ho!!nk s!eg&' tt, annak a 1"r1inak a les!r$a!ott4a volt akivel a 1al%#an tallko!t%nk ahol Keres!tel& S!ent Dnos "lt "s akit $i a 4egy!etek r,4nak neve!t2nk0

Mi n"$ileg /so'lko!t%nk a!on, hogy egy el&rehala'ott $eg rege'"s $in'en 4eleit lthatt%nk ra4ta0 Mik !#en a! els& helyis"g#e viss!at"rt2nk, a ve!et&nk 1eltette a k"r'"st, hogy egy kvnsg a!onnal #etel4es2lhet-e, $ihelyt a! ki van $on'va0 A h!iass!ony%nk vlas!olt, hogy igen, #etel4es2l, ha a! a helyes 1or$#an lett ho!va0 Tov## $agyar!ta, hogy a vgy ne$ $s $int a! i$nak egy 1or$4a, "s hogy D"!%s a! i$a helyes 1or$4t alkal$a!ta, $ivel a! & kvnsga $in'ig #etel4es2lt, "s hogy a! i$nak, a$ely $in'ig vlas!ra tall, $in'ig a helyes 1or$#an kell lennie "s k vetke!etesen t%'o$nyos, teht kell hogy egy s!ilr' t rv"ny s!erint $Hk '4 n0 Akkor a!t $on'ta> RE! a t rv"ny gy hang!ik> Legyen a hite' s!erintS "s RMin'en 'olog a$it i$'va kvns!, hi'' el, hogy $eg1ogo' ka.ni, "s a!ok a tie' les!nek0S 3a $i #i!tosan t%'4%k, hogy a! a$it k"rt2nk $r a t%la4'on%nk#an van, akkor a t rv"nnyel egy#ehang!,an 'olgo!%nk0 3a a kvnsg #etel4es2l, akkor t%'4%k, hogy a t rv"ny #e van tartva0 3a a kvnsg ne$ tel4es2l #e, akkor t%'4%k, hogy ne$ a helyes $,'on k"rt2nk0 Lss%k akkor #e, hogy a hi#a nl%nk van, ne$ 8stenn"l0 Akkor gy hang!ik a! el&rs> RS!eres' 8stene'et tel4es s!ve'#&l, tel4es lelke'#&l, tel4es el$"'#&l "s tel4es er&'#&l0S K%tass $ost nagyon $"lyen a sa4t lelke'#en, ne$ 1"lele$$el "s hitetlens"ggel telt el&"r!ettel, hane$ egy vi'$, s!a#a' "s hls s!vvel, t%'va, hogy a! a$ire s!2ks"ge' van $r a tie'0 A titok a! 8stennel val, egys"g#en re4lik "s annak t%'at#an lenni, $a4' ahho! hHen ragas!ko'ni, let"r"s n"lk2l, $"g akkor se, ha a! eg"s! vilg ellenke!ik vele'0 RUn$aga$#,l ne$ t%'ok se$$it se tenni,S $on'ta D"!%s, RA! atya aki #enne$ lakik, v"g!i a $%nkkat0S 3iggy 8sten#en "s ne k"telke'40 3iggy "s ne 1"l40 Es gon'ol4 arra, hogy 8sten hatal$nak nin/sen hatra0 Min'en 'olog lehets"ges0 3as!nl4 igenl& ki1e4e!"seket, $ikor a kvnsgai'at $eg1ogal$a!o'0 A legt k"letese## 1elt"telekre van s!2ks"g0 ]ltes' a lelke'#e a t k"letes $ag tlet"t, se$$i $st0 K"r', hogy eg"s!s"get 1e4e!hess ki, ne$ a!t, hogy kigy,gy%lhass a #etegs"ge'#&lG hogy ss!hangot 1e4e!hess ki "s #&s"get val,sthass $eg, ne$ a!t, hogy !Hr!avar#,l s!a#a'%lhass ki vagy nyo$or5sg#,l "s korlto!sok al,l0 Te'' le e!eket a 'olgokat $aga'r,l, 5gy $intha egy r"gi r%ha'ara##al tenn"'0 A!ok r"giek, te $r kin&tt"l #el&l2k, $egenge'hete' $aga'nak, hogy r $$el 1"lretes!e' a!okat0 Meg se 1or'%l4, hogy $"g egy .illantst vess r4%k0 Megvannak #o/stva "s el vannak 1ele4tve0 Miss!at"rtek a! anyag#a, ahonnan ere'nek0 A!ok $"g ne$ is vala$ik, a!ok se$$ik0 T lts' $eg a! eg"s! 2resnek lts!, helyet k r2l tte' 8stenre, a v"gtelen D,ra vonatko!, gon'olatokkal0 6ontol' $eg akkor a!t hogy a s!, R8stenS egy $ag0 Annak n veke'ni kell0 Enge'' t 8stennek a hogyan-t, a $ikor-t "s a hol-t0 A te $%nk' /sak annyi#,l ll, hogy $on'4a' a$it kvns!, a##an a #i!tos t%'at#an, hogy $r a!on .illanat#an $egka.ta', $ikor k"re'0 A! el&hvs r"s!letei a! 8sten a! Atya $%nk4a0 =on'ol4 arra, hogy v"g!i a $%nkt0 M"ge!' el a.r,l"kosan a te r"s!e'et "s hagy' tel4es #i!alo$$al 8sten r"s!"t r0 K"r40 8s$er' el0 6or'%l4 8stenhe! a!"rt a$ire s!2ks"ge' van "s ve'' t 8sten #etel4est"s"t0 Tarts' 8sten #&s"g"t gon'olat#an 1olyton s!e$el&t0 3a egy $sik gon'olat 4elentke!ik, helye!' akkor 8sten #&s"g"t annak hely"#e "s l' $eg a!t0 L"gy 1olyton hls, hogy a $%nka el&re hala'0 <e ke!'4 el 54ra k"rni /sak l'4 "s l"gy hls, hogy 8sten #enne' 'olgo!ik "s, hogy te a!t a$it kvns! $egka.o', $ert te /sak a 4,t kvno', hogy $in'enkinek kios!thassa'0 Enge'' e!t $in' /sen'#en "s titok#an t rt"nni0 6or'%l4 a! Atyho! a! elre4tett#en "s Aty', aki a lelke' titk#a lt, nyltan $eg 1og 4%tal$a!ni0 Mikor a kvnsg #etel4es2lt, 5gy 1ogs! viss!atekinteni arra a! i'&re a$elyet #i!alo$$al telve erre s!ntl, $int a legnagyo## kin/sei' egyik"re0 Akkor #e#i!onytotta' a t rv"nyt "s lto' hittel "s l'ssal kie4tett s!avai' ere4"t0 =on'ol4 arra, hogy 8sten #e1e4e!te t k"letes terv"t0 1olyton s!eretettel telt #&ke!Hs"ggel $les!t ki $in'en 4,t 1 l tt2nk, a$it $i /sak kvnni k".esek vagy%nk0 1olyton a!t $on'4a> R;r,#l4 ki Enge$ "s ls', hogy ne$ e nyito$ $eg a $ennyek a#lakait "s annyi l'st a'ok, hogy ne$ les! el"g hely #e1oga'ni0S

A *%-J%S S./,%!01A l2n"em sz342'en5 At"m5 eg" 4ag"ok ,eled 2s ismerlek *2ged mint mindann"i&nk At"ja6 *e Szellem 4ag"5 minden7tt jelenl2485 mindenhat95 mindent t&d96 *e 0:l)sess2g 4ag"5 Szeretet 2s Igazsg5 a hatalom 2s a l2n"eg 2s az 2rtelmess2g ami'8l 2s miltal minden dolog teremt4e lett6 *e 4ag" a szellemem 2lete5 a lelkem l2n"ege5 gondolataim 2rtelmess2ge5 2n a testem'en ki#ejez2sre hozlak *2ged5 4alamint 2letem k:r7lm2n"ei'en6 *e 4ag" a kezdet 2s a 42gzet5 *e teljesen t#ogod a j9t5 aminek 2n ki#ejez2st adhatok6 A gondolataim k34nsga5 ami a lelkem'e 4an 7ltet4e5 a *e 2leted ltal lelkes7l a szellemem'en 2s mikor az id8k teljess2ge elj:n5 tapasztalni #ogom5 hog" az a hit hatalma ltal lthat94 4lik6 ;n t&dom5 hog" a j95 amit k34nok mr l2tezik a Szellem'en nem lthat9 #orm'an5 2s )sak a t:r42n" 'eteljes7l2s2re 4r5 hog" lthat9 leg"en5 teht t&dom5 hog" mr a t&lajdonom'an 4an6 A *%-J%S -%-<%!01=A sza4ak amel"eket most kiejtek5 azt 4zoljk Neked At"m amit 2n k34nok6 A k34nsgom mint eg" mag a lelkem m2l"2'e 4an 7ltet4e 2s a *e lelkes3t2sed ltal 2letre kel a szellemem'en6 !eg kell neki jelenni6 +sak a te Szellemednek - 0:l)sess2gednek5 Szeretetednek5 Igazsgodnak - engedem meg5 hog" a lelkem'en 2ljen6 ;n )sak azt k34nom ami mindenkinek ja4ra 4lik 2s most k2rlek *2ged5 At"m5 hog" al3tsd azt el86 At"m5 'el7l 2n'ennem k2rlek hog" Szeretetet5 0:l)sess2get5 %r8t 2s :r:k i#j>sgot #ejezhessek ki6 Arra k2rlek *2ged5 hog" ?sszhangot 'oldogsgot 2s '8s2get 4al9s3thassak meg@ ajnd2kozz meg a meg2rt2ssel5 ami sz7ks2ges5 hog" az %g"etemes l2n"eg'8l azt hozzam l2tre ami minden j9k34nsgot 'eteljes3t6 %zt nem sajt magamnak k2rem5 At"m5 hanem5 hog" megtan&ljam hog"an 2rthetlek meg *2ged5 hog" minden test42remnek szolglatra lehessek6A

A *%-J%S %-!;!01-

=Az amit k34nok a lthatatlan #orm'an mr l2tezik6 Bondolat'an )sak annak adok #ormt5 amit k34nok6 Cg" mint eg" mag a #:ld'en5 )send'en 2s s:t2t'en n:4ekedni kezd5 >g" 4esz a k34nsgom alakot #el a lelkem )sendes lthatatlan 'irodalm'an6 ,issza4on&lok a 'els8 szo'm'a 2s 'ezrom az ajt9t6 !ost n"&godtan 2s 'izalommal tel4e gondolataim'an #og4a tartom a mr 'eteljes7lt k34nsgomat6 At"m5 most a k34nsgom t:k2letes 'rzolsra 4rok6 At"m 'el7l 2n'ennem5 k:sz:n:m Neked5 hog" most a lthatatlan'an a k34nsgom 'eteljes7l2se :r:kre #ennll 2s 2n t&dom5 hog" *e szeretettel telt '8kezDs2ggel kirasztottad kin)seid '8s2g2t mindenkinek@ hog" te az 2letem minden jogos k34nsgt 'eteljes3tetted5 hog" 2n r2szese lehetek a *e gazdag k2szletednek5 hog" az eg"s2gemet *e4eled 'elthatom5 2s hog" minden test42rem ezt 'elthatja 2s hog" 2n mindenemet ami 4an ki:nthetem5 hog" minden test42reimet seg3thessem6 !indenemet Neked adom5 At"m6A

A *%-J%S %E1!01-

=%g"etlen gondolattal 4ag" )selekedettel se #ogom tagadni5 hog" a szellem'en mr megkaptam a k34nsgom 'eteljes7l2s2t 2s az most t:k2letesen l2tre lesz hoz4a6 A szellememmel5 lelkemmel 2s testemmel hD maradok a k34nsgomnak6 A szellemem'en lttam a j9t amit k34nok6 !int eg" t:k2letes :tletet5 megkaptam a lelkem'en 2s gondolataimmal #ormt adtam neki6 !ost a t:k2letes k34nsgomat l2tre hozom5 4al9di kin"ilatkoztatsra6A

=<:sz:n:m At"m5 hog" 2n most Szeretetet5 0:l)sess2get 2s ;rtelmet kaptam5 ;letet5 eg2szs2get5 %r8t 2s ?r:k I#j>sgot5 ?sszhangot5 0oldogsgot 2s 08s2get 2s a t&datot5 hog" hog"an hozhatom el8 az %g"etemes -2n"eg'8l azt5 ami minden j9 k34nsgot 'eteljes3t6 Nem mondtam nektek5 hog" ha hisztek az Isten g":n":rDs2g2t #ogjtok ltniF$ A E!en s!avak %tn egy .illanatig $"ly /sen' %ralko'ott, a!tn a h!iass!ony%nk 1olytatta> Erts' $eg, ha a #etel4es2l"s ne$ k vetke!ik "s a kvnsgo' $"g ne$ lett lthat,, a hi#a nla' van, ne$ 8stenn"l0 <e k"r4 54ra, hane$ tarts ki, 5gy $int 8ll"s tett, tarts' 1el a serleget $g $egtelik, 1olytas' a! l'st "s a hlaa'st, hogy $ost $egt rt"nik, $"g akkor is ha e$#eri t"ve'"sre vonatko!, gon'olatok t $ege !%han r' $in'en ol'alr,l0 *arts ki5 tarts ki a 'eteljes7l2s itt 4an5 hidd el nekem5 a 'izalmad meg lesz j&talmaz4a6 Tegy2k 1el, hogy 4"g lenne a$it kvn%nk0 Akkor /sak 5gy s!"ts!,rva $in'en ol'alra ke!'en"' a s!,t kie4teniI 3a 5gy tenn"l $in'en irny#a els!,rn' a! er&'et "s ne$ "rn"l el se$$it0 El&s! r gon'olat#an egy k".et kell alkotno' arr,l a$it kvns!G tarts' el"g hoss!an 1ogva a! el$"'#en, hogy a!t tis!tn lthas', enge'' el akkor a k".et tel4esen, a!%tn irnyts' a s!elle$i tekintete'et a! Egyete$es 8sten-l"nyegre, l"gy akkor t%'at#a annak, hogy e! a l"nyeg 8stennek egy r"s!e, "s a!"rt neke' egy r"s!e'0 8sten e!t a L"nyeget a$i#en $in'en van a$ire s!2ks"ge' lehet, 1olyton ki $les!ti neke', olyan gyorsan, ahogyan te /sak k".es vagy has!nlni a!t, "s a k"s!letet soha ne$ t%'o' ki2rteni0 L"gy annak is t%'at#a, hogy $in'enki aki valaha t%'atosan vagy an"lk2l, hogy t%'n, e##&l a k"s!let#&l vala$it tere$tett, a!t e##&l a! egyete$es l"nyeg#&l lltotta el&0 Tarts' $ost gon'olatai'at "s tekintete'et a! egy k !.onti ato$ra, 8stenre, "s tarts' 1ogva a!t, a''ig $g a kvnsgo'at r nyo$ta'0 E!ltal /s kkente' annak a! ato$nak a re!g"seit $g a! 4"g les!0 Akkor $in'en r"s!e/ske a$ely k r2l tte van, siet, hogy kvnsgo'nak eleget tegyen0 A!ok re!g"sei /s kkennek, $g a k !"..ontho! /satlako!nak "s egy .illanat alatt van 4"g0 M"g v!re sin/s s!2ks"ge', /sak a! es!$"nyre0 8s$"t egy $"ly /sen' %ralko'ott, n"hny .er/ %tn egy k". 4elent $eg a s!o#a 1aln0 El&s! r $o!'%latlan%l lltak a! alakok "s ne$ keltettek nagy #enyo$st #enn2nk0 :e vala$ivel k"s&## $o!ogni ke!'tek, ltt%k, hogy a4kaikat $o!gat4k, $intha #es!"ln"nek0 A!onnal ott volt a tel4es 1igyel$2nk a $%tatvnyon, a h!iass!ony%nk $agyar!ta> E! a k". egy 4elenetet $%tat #e a$i r"gen t rt"nt, $ikor a! (ig&r #iro'alo$ a /s5/s.ont4t "lte0 Lthat4tok $ilyen s!".ek a! e$#erek, hogy a! ors!g $eleg "s na.os0 Lt4tok hogy a! enyhe s!"l a 1k gait ringat4a, $"g a s!neket is lehet ltni0 Akkor ne$ voltak nagy viharok a$elyek a vi'"ket "s a! e$#ereket gy t rt"k0 3a 4,l 1igyeltek, hallani 1og4tok #es!"lget"s2ket0 M"g a! i!$aikat is lthat4tok $Hk 'ni a test2k $o!gsval0 A ha!ais!ony%nk elhallgatott, 'e a k".ek tov## t2kr !&'tek a 1alon 4elenetekkel a$elyek k r2l#el2l k"t .er/enk"nt vlt,!tak, $g 5gy tHnt nek2nk, $intha $i is r"s!t vett2nk volna #enne, olyan k !el voltak a! alakok0 Egys!er /sak egy 4elenet 4 tt a$i#en a /so.ort%nk#,l hr$an voltak #r!olva0 T"ve'"s lehetetlen volt0 3alhatt%k a hang4%kat "s "rthett2k $ir&l #es!"lnek0 <yilvnval,an egy eset volt, a$ely k r2l#el2l t! "vvel a!el&tt t rt"nt, :"lA$erik#an0 Akkor a h!iass!ony%nk 54ra ke!'te> Mi k".esek vagy%nk gon'olatre!g"seket kik2l'eni a l"gk r#e, a$elyek a!ok a! e$#erek gon'olatre!g"seihe! k t&'nek, akik $r nin/senek a 1 l' n "s a $i re!g"seink ss!egyH4tik "s ss!e von4k a!okat a kor##i re!g"seket egy #i!onyos .ont#a0 Akkor 5gy #r!olva lthat4tok e!eket a 4eleneteket, ahogyan a##an a! i'&#en e!ek le4ts!,'tak0 E! /so'latosnak tHnhet nektek, 'e a ti n".etek ne$sokra egy k".et 1og el&lltani, hasonl,t ehhe! a$elyet $ost lttatok0 A! egye'2li k2l n#s"g a! les!, hogy a! 1"nyk".e!"ssel "s $Hs!aki $,'on les! "letre hvva, $g $i a kett& k !2l egyik $,'s!ert se has!nl4%k0 A keres!t"ny gon'olko's ve!et&i annyira el voltak 1oglalva a! egy$sk !ti vallsos /ivako'saikkal - $in'egyik s!ilr'an elhatro!va, hogy a $siknak ne$ lehet iga!a - hogy $a4'ne$ el1ele4tett"k, $it 4elent egy iga!i s!elle$i "let0 Fgy a keletiek olyan er&vel vetett"k $ag%kat a # l/s"s!et2k titkos "s t%'o$nyos ol'alra, hogy a!ok is elker2lt"k a s!elle$i /"lt0

D nni 1og egy .illanat $ikor n"$elyek a!ok k !2l akik e!eket a k".eket g".i es!k ! kkel egy nagyo## t k"letess"gre akar4k vinni, a! els&k les!nek, hogy #elssk $ely iga!i s!elle$i "s .e'ag,giai "rt"ke "s val,'i has!navehet&s"ge van e!eknek a k".eknek "s $ely t k"letess"gig 1el lehet vinni0 A!oknak a n"$elyeknek les! #torsg%k el&rel".ni "s a! el"rtet #e#i!onytani a k".ekkel a$elyet l"treho!nak0 Akkor $eg1og4k "rteni, hogy e!ek a tall$nyok "s akik a!okat ki1e4les!tett"k - e''ig a legnagyo## anyagelvHeknek tekintett e$#erek - a n".etek ltal $in'en "letre ho!ott "s ki1e4les!tett t"nye!& legnagyo## ere4ek"nt $%tatko!nak, hogy a! iga!i s!elle$i es!$"nyt kinyilatko!tassk0 Kgy a!oknak les! 1"lret"ve a!, hogy a! iga!i s!elle$i "letet ki1e4e!!"k, akiket a leganyagiasa## 1a4 legnagyo## anyagelvH egy"neinek tekintenek0 A ti n".etek n"$i i'& el$5ltval egy tall$nyt 1og el&lltani a$ivel a!ok hang4t, akik $r nin/senek a 1 l' n .ontosa##an lehet 1eli'"!ni, $int $ost a $ost "l&k"t, ti $a4' akkor g".ies $,'on egy #i!onyos s!intig el 1og4tok "rni a!t a$it $i gon'olat-er&vel v"gre ho!%nk0 E! les! a! a$ivel ti a a! eg"s! vilgot 1el2l$5l4tok a 4 ven'& 1e4l&'"s#en0 A$erika ala.tsa a 1eh"r 1a4 ha!at"r"s"nek egy 4elk".e, $ivel a! ors!g a kor##i ha!4a "s egyike a!oknak a helyeknek ahol a nagy s!elle$i 1elvilgos%ls, nagyon r"gen el&s! r nyilvnossgra 4%tott, a!"rt egy5ttal e! a! ors!g a!, ahol a legnagyo## s!elle$i "#re'"s 1og helyet ka.ni0 9 vi' i'&n #el2l $eg 1og4tok el&!ni a! eg"s! vilgot a! anyagi "s a g".ies 1e4l&'"s#en0 Tov## 1ogtok hala'ni a! anyagi "s a $e/hanikai 1e4l&'"s#en, a t k"letess"g a!on .ont4ig, ahol hirtelen #elt4tok, hogy $r /sak egy l"."s van htra a s!elle$ig0 Mikor el4 tt e! a! i'&, akkor $eg les! a #torsg a!t a l"."st $egtenni0 <latok a!t $on'4k, hogy a s!2ks"g a 1eltalls any4a0 A s!2ks"g egy olyan hely!et#e ho!ott #enneteket ahol k"nys!ertve voltatok a lts!,lag lehetetlent $egtenni0 <".eteket nagyon anyagiass tette a!, ahogyan ti /"l4aitokat el"ritek0 A ti "let$,'otokho! a! s!2ks"ges volt, hogy lehessen tov## l"te!ni0 3a $r egys!er n".etek $int ne$!et "rintke!"s#e ker2l a s!elle$i vilggal, akkor a siker, a$elyet a! anyagi#an arattatok, gyerek4t"kra 1og hasonltani0 Er&s, eg"s!s"ges testekkel "s a gyors #eltssal, a$elyet ki1e4les!tettetek a ti ne$!etetek egy 1"ny les! $in'en $s ne$!etnek "s akkor %gyana!!al a /so'lko!ssal 1ogtok viss!atekinteni, a$ellyel $ost el&'eitekre viss!an"!tek, $ert a!ok a .ostako/sit "s a 1aggy5gyertyt has!nltk, $ik !#en g&! "s villa$os ra$ "..en, 5gy k r2lvette &ket $int a $ai na. k r2lves! #enneteket0 3a enge'el$eske'tek volna a t rv"nynek, akkor a! el&ny ket is $egka.tk volna a$elyeket ti $ost "lve!tek "s a$elyeket $"g ka.ni 1ogtok0 6el 1og4tok 1e'e!ni, hogy a s!elle$i a! anyagit k r2lves!i "s a!t 1el2l$5l4a0 6el1og4tok 1e'e!ni, hogy a s!elle$i#en egy $agasa## t rv"ny %ralko'ik "s $ikor ti enge'el$eske'tek annak a t rv"nynek, $egka.4tok a! el&nyeit, $ert a s!elle$i vilg a! anyagi "s $Hs!aki vilg k r2l "s a1 l tt van0 6el 1og4tok 1e'e!ni, hogy nin/s ott nagyo## titok!atossg $int a ! anyagi "s $e/hanikai vilg#an0 A 'olgok a$elyek $ost nektek neh"!nek lts!anak, nagyon egys!erHnek 1ognak $%tatko!ni "s %gyanolyan k nnyen le 1og4tok gy&!ni $int $ost a! anyagi "s $Hs!aki neh"!s"geket0 A 1olyton 54ra .r,#lko!s a!, a$i el&segti el"rni a /"lt0 K !#en a! reg 5r, akit $r el&## e$ltette$, egy k&t#lt keresett el& "s egy k !el#en ll, llvnyra helye!te0 A h!iass!ony%nk 1olytatta> A nagy hi#a a$it sokan elk vetnek a!, hogy a le/k"iket ne$ es!k !nek tekintik, hogy el"r4"k a $ega'ott /"lt0 <e$ lt4k #e, hogy $ikor a /"l el lett "rve "s s!e$2gyre lett v"ve, a le/k"ket 1"lre kell tenni "s a! el"rt /"lt has!nostani kell0 3a akkor tov## akarnak $enni, .ihenhetnek egy .illanatig "s a!t a$it el"rtek a k"s!lettr%k#a An"ha a t%'at alattinak neve!ettC tehetik0 A!%tn 1elvehetik a keresett tov##i 1e4l&'"s2k 1el" ve!et& le/k"ket0 :e $ihelyt a /"l el lett "rve, a le/k"ket, is$"t 1"lre kell tenni0 Kgy t"ve l"."sr&l l"."sre a leg$agasa##ig 4%that a! e$#er0 Meg1og4tok "rteni, hogy a le/k"k /sak a l"./s& 1okai "s ha .r,#ln' a has!nlt l"./s&1okokat a$elyen 1el$ent"l, $aga''al vinni, akkor ha$arosan ss!eroska'nl a teher alatt0 A!on1el2l ne$ lenn"nek l"./s&1okok a testv"re'nek aki %tna' 4 n0 3agy' $eg neki a l"./s&1okokat, has!nl4a ha akar4a0 A!ok t"ge' segtettek, hogy el"r4e' a /s5/sot, teht neke' $r nin/s s!2ks"ge' r0 Te .ihenhets! egy .illanatra, hogy l"leg!etet vegy"l, vagy 54 s%gallatot ka.4l, hogy tov## $en4 $ihelyt $eg4 tt a! ihlet, akkor a l#ai'at a k vetke!& l"./s&1okra tehete' "s a! el"rt /"lt eltehete' a k"s!lettra'#a0 Enge'' el a le/k"ket a$elyek o'a ve!ettek t"ge', akkor nin/s se$$i a$i terhel vagy 1eltart,!tat0 :e ha viss!an"!el a le/k"kre "s a tekintete'et ne$ a /"lra irnytva

tarto', akkor $iel&tt "s!revenn"', a! es!$"nyt tartal$a!, le/k"ket tartotta' s!e$e' el&tt a! es!$"ny helyett0 Akkor taln t"tov!va viss!an"!hetn"l "s 1eltehetn"' a k"r'"st> RBgyan el"rtek a! el&'ei$ is %gyanannyit $int "nIS 3a tvol a $5lt#a viss!atekintek, akkor #i!onytva vlas!olhatok, 'e ha a k !el 4 v&#e n"!ek, a!t $on'hatn$> ne$, a!ok ne$ "rtek el annyit, $ert &k ar/%k vere4t"k"#en 'olgo!tak, $ik !#en ti a sa4t 8sten a'ta er&t has!nl4tok0 Miss!a.illantva a! el&'ei're, $iel&tt "s!revenn"', hogy $it $Hvels! tis!teln"' &ket, %gyanis a tere$t& er&''el, a!t ho!o' l"tre, a$ire tekintete'et tarto'0 Akkor a! & el&rsaik s!erint 1ogs! "lni, ahelyett, hogy a sa4t s!a#lyai'at k vetn"'0 M"g k2ls&leg is a! el&'ei're 1ogs! hasonltani, 'e ne$ 1ogo' %gyana!t l"treho!ni0 Akkor ke!'es! hanyatlani, $ert valaki $s es!$"nyei s!erint "lve, ne$ t%'o' a!t l"tre ho!ni a$it &, aki a! es!$"nyt alkotta0 <eke' vagy el&re kell hala'no', vagy viss!at"rne'0 <in/sen $egegye!"s0 E! a! el&'-tis!telet egyike a k !vetlen okoknak, hogy n".ek el1a4%lnak0 Egy nagy 1ellen'2l"st lt%nk a 4 v&#en el&re a ne$!eteteknek, $ert nlatok hiny!ik a! el&'-tis!telet0 Els& sor#an nlatok alig volt s!, #2s!kes"gr&l a! el&'eitek v"gett, $ivel ne$ volt senki kit tis!tel4etek, ne$ volt nektek $s ala.!atotok, $int a$it ti $agatok tere$tettetek0 A! es!$"nyetek egy s!a#a' ors!g volt "s annak a! es!$"nynek "letet a'tatok0 A! ors!g a$i a t%la4'onotok#a 4%tott, $"g ne$ is$erte kirly vagy %ralko', s5lyt0 <ektek ne$ a! volt 1ontos $it ho!ott a nagya.tok l"tre, hane$ a!, hogy hogyan les!el te $aga' sikeres - a sa4t egy"ni n$aga'0 Ti sokan egyes2ltetek, hogy egy /"lt "r4etek el "s a! egy"ni n #enne', a tere$t& er& aki "letet a' neke', 8sten gon'osko'ott arr,l, hogy te k !vetlen2l ka./solat#an $ara'tl a sa4t t k"letes tere$t& er&''el0 Es $ost a s!e$ei''el s!ilr'an a /"lra irnytva hala's! egyenesen a! es!$"nye' $egval,stsa 1el"0 A h!iass!ony%nk a k&t#la 1el" 1or'%lt "s 1olytatta> E!eken a k&t#lkon rva van, hogy 8stent a ve!et& Ala.elvnek - 6e4, =on'olko's - neve!t"k "s olyan 4ellel lett 4elk".e!ve, $int a ti M #etHt k, a$inek !-o-o-h volt a neve, annak le1or'tsa a ti nyelvetek#en annyit 4elent $int> ve!et& vagy ".t&0 E! a ve!et& Ala.elv $in'enki 1 l tt llt "s $in'ent irnytott0 A! els& L"ny a$it tere$tett a ve!et& Ala.elv ki1e4e!"s"nek lett neve!ve "s alak#an .ontosan %gyan olyannak lett tere$tve $int a ve!et& Ala.elv, $ivel a! ala.elvnek ne$ volt $s 1or$4a $int a sa4t $ag", hogy n$agt ki1e4e!!e0 E! a ve!et& Ala.elv ltal tere$tett l"ny Maga a! Ala.elv k2ls& ol'ala volt0 a! Ala.elv k".$sra lett tere$tve, $ivel a ve!et& Ala.elvnek ne$ volt $s 1or$4a ."l'ak"nt0 A ve!et& Ala.elv a! tere$t$"ny"t $ega4n'"ko!ta $in'en sa4t t%la4'onsgaival "s e! a tere$t$"ny ho!! 1"rt $in'enhe! a$i4e a ve!et& Ala.elvnek volt0 Megka.ta a hatal$at $in'en k2ls& alak 1 l tt0 7irtok#an a tere$t&4"nek 1or$4a, a tere$t&4"nek t%la4'onsgai "s a hatal$a, hogy $in'a!t ki1e4e!!e %gyana!on t k"letess"g#en $int a tere$t&, a''ig $g $int tere$t$"ny k !vetlen ss!hang#an volt a! Ala.elvvel0 A tere$tett l"nynek $"g egyetlen t%la4'onsga se volt ki1e4l&'ve, 'e a tere$t& aki a! i'elis t k"letes tervet, a$elyet a tere$t$"ny"nek kellett ki1e4e!ni, s!e$el&t tartotta, tere$t$"ny"t a Tere$t& egy i'elis t k"letes k rnye!et#e helye!te, ahol $in'en t%la4'onsg el&hvva "s ki1e4e!ve lehetett0 A!"rt a tere$t& a tere$t$"ny"t ne$ helye!te a 1 l're, $iel&tt $in'en 1elt"tel #e volt t ltve annak t k"letes ki1e4l&'"s"re0 Mikor a! 5gy lett, e! a l"ny a 1 l're lett helye!ve "s 8stennek a! Frnak lett neve!ve "s a hely neve ahova le lett t"ve !-o-o-h vagy M, k"s&## # l/s&nek vagy anynak neve!t"k0 Kell, hogy 4,l $eg"rtitek, hogy "n e!t nektek $egk nnye##tse$, a ti nyelvetek s!avaival a'o$ el&0 K"s&## ellen&ri!hetitek a k2l nlegess"geket, $ikor $egtan%lttok hogyan kell a k&t#lk s! vegeit le1or'tani0 A!"rt a'o$ el& e!eket a .ontokat hogy e!ek kiin'%l, .ontok lehetnek, a$i#&l 'olgo!ni 1og%nk a 1or'tsok 1olya$n0 <e$ akaro$, hogy a!t gon'ol4tok, hogy "n igyeks!e$ k vetke!tet"seket a$elyeket ti $r $s 5ton $eg1ontolssal vagy vi!sglattal alkottatok, $egvlt,!tassatok0 Jsak arra k"rlek #enneteket, tegy"tek a!okat $ost 1"lre0 Mikor $"lye##re hatoltatok e##e a tan%l$ny#a tel4esen s!a#a'ok vagytok a!okat viss!a 1elvenni, ha 5gy tets!ik0 Se$$ilyen $,'on ne$ akarlak #e1olysolni #enneteket0 Mert $in'en le/ke /sak vala$i k2ls& 'olog, egy $,', hogy k vetke!tet"sre 4%ss%nk0 3a ne$ les! levonva a k vetke!tet"s, vagy a keresett /"l ne$ lett el"rve akkor a le/ke /sak hor'al"k1a, ren'kv2li teher, se$$i0

3A9MA:8K 6EDEZET A tel4es 1igyel$2nk k"t h,na.ig na.-na. %tn egy raks k&t#lra irny%lt a$i a 4elek, 4elk".ek, a!ok helyeinek, alak4nak "s 4elent&s"g2k vi!sglatra volt s!entelve, a! reg 5r e!ennel a tant,nk"nt s!ere.elt0 E! a''ig tartott $g $r/i%s ele4"n egy reggelen s!oks s!erint a te$.lo$#a $ent2nk0 Mikor o'a "rt2nk a! reg %rat a .a'on 1ekve tallt%k, $intha al%'na0 Egyik2nk o'a$ent ho!! $eg"rintette a kar4t, hogy 1el"#ress!e0 84e'ten %grott viss!a kiltva> <e$ l"leg!ik, 5gy his!e$ $eghalt0 K r2lllt%k a .a'ot "s annyira el$er2lt2nk gon'olataink#an a hallr,l e!ekn"l a! e$#erekn"l, hogy ne$ vett2k "s!re, hogy valaki #e4 tt0 A! "#res!tett 1el #enn2nket, hogy egy hang 4, reggelt k s! nt tt, $i a! a4t, 1el" 1or'%lt%nk, ott llt E$il0 Min'annyian $egh kkent2nk "s n"$n #$%lt%nk r $ert a##an a t%'at#an volt%nk, hogy t ## e!er kilo$"terre volt t&l2nk "s a hirtelen $eg4elen"se egy $egr!k,'st oko!ott #enn2nk0 Miel&tt i'&nk lett volna 1elo/s5'ni o'al".ett ho!!nk "s $in'enkivel ke!et 1ogott0 Ketten k !2l2nk %tat enge'tek E$ilnek, hogy a .a'ot $egk !eltse ahol a! reg 1"r1i 1ek2't0 Ke!"t annak ho$lokra t"ve gy s!,lt> 8tt van egy ke'ves testv"r2nk aki elhagyta e!t a 1 l'et, an"lk2l, hogy k".es volt a $%nk4t nl%nk #e1e4e!ni0 Mint egy k lt& $on'ta> RA k .eny"#e takarta $agt "s le1ek2't kelle$es l$okra0S A! els& gon'olatotok egy te$etke!"si vllalko!,t hvni egy ko.ors,val "s egy srt sni neki, hogy a halan', r"s!"t, a$i a 1elos!ls#a $egy t, a##a elte$etni0 Ke'ves #artai$, gon'olko'4atok egys!er el a!on, kihe! 1or'%lt D"!%s $ikor a!t $on'ta> RAty$, k s! n $, hogy $eghallgattl enge$S0 <e$ a k2ls& nh ! #es!"lt, a! "nhe! a #%rkolatho!0 Elis$erte "s $agas!talta a #ens& Unt a! egy v"gtelen Min'ent-hall,t, Min'ent-t%',t, Min'ent-lt,t, a $agas!tos "s hatal$as, Min'en2tt 4elenl"v& 8stent0 <e$ lt4tok, $ire volt D"!%s tekintete irnytva Mikor L!r sr4nl lltI is 5gy $int ti a sr#a n"!ett "s egy halottat ltott, 1elos!lsra t$en&#en l"v& L!r test"tI Mik !#en a ti 1igyel$etek erre a halottra volt irny%lva, a tekintet"t a! elevenre, a! 8sten egys!2l tt 1ira irnytotta0 A! 1igyel$e a vlto!atlan, r k $in'en2tt 4elenl"v& Eletre volt irnytva "s e! a! "let $in'ent 1el2l$5l0 Mikor $i a tekintet2nket $egs!akts n"lk2l a 1olyton 4elenl"v& 8steni val,sgra irnyt4%k akkor lthat4%k t k"letes $%nkit0 8tt van egy ke'ves testv"r2nk, aki ne$ volt k".es tel4esen 8sten#en #!ni, hane$ r"s!#en a sa4t ere4"re t$as!ko'ott, $g el"rte e!t a! lla.otot a$i#en 1ela'ta a k2!'el$et "s elk vette a!t a hi#t a$elyet olyan sokan elk vetnek, a t"ve'"st a$it ti hallnak neve!tek "s a!t a tel4es "rtel$"#en annak tekintitek0 E! a ke'ves l"lek ne$ volt k".es $in'en 1"lel$et "s k"telyt elenge'ni, av"gett a sa4t ere4"#en #!ott "s a 1ela'atot a$ely $in'egyik2nk 1ela'ata, ne$ t%'ta #e1e4e!ni0 3a e##en a hely!et#en hagynnk, akkor a teste 1el#o$lana0 Akkor & 54ra ki les! k2l've, hogy a! e$#eri 1ela'att, a$i $r $a4'ne$ v"get "rt #e1e4e!!e0 8gen a $%nk4a #e1e4e!"s"#&l /sak annyi hiny!ik, hogy segthet2nk ra4ta, hogy #e1e4e!!e, $i e!t egy nagy el&4ognak tekint42k0 Ti a!t k"r'e!itek, hogy viss!aka.hat4a-e a tel4es t%'att0 8gen a! lehets"ges, "..en 5gy $int $in'enki $s viss!aka.hat4a, aki gy eltvo!ott0 3a#r a ti 1el1ogsotok s!erint eltvo!ott, t%'%nk $i, akik a! "let"nek egy r"s!"t $egos!tott%k vele, segteni ra4ta, "s & k".es les! e!t gyorsan $eg"rteni, 5gy hogy a test"t $agval viheti0 <e$ s!2ks"ges a testet ta'ni annak a$it a hallnak "s 1elos!lsnak neve!nek, $"g a!%tn se, ha valaki nyilvnval,an a nagy t"ve'"s#e esett0 8tt a s!,nok elhallgatott "s egy .illanatig 5gy lts!ott, hogy $"ly gon'olko's#a $er2lt0 <agyon r vi' i'&vel %tna a 1al%#eli #artaink k !2l n"gyen #el".tek a s!o##a0 K !el egy$s $ellett llva n"hny .er/ig $intha $"lyen elgon'olko'tak volna, akkor k !2l2k ketten kiny54tottk ke!2ket "s intettek nek2nk, hogy ll4%nk k !"42k0 Mi k !"42k llt%nk, $ire ketten k !2l2k a kar4aikat a sor%nk k"t v"gs& tag4ra tett"k "s $i is 5gy tett2nk egy$s k !t, $g egy tel4es k rt k".e!t2nk0 A k rrel k r2lvett2k a .a'ot ahol a halott tete$e volt0 Mg egy .illanatig gy llt%nk ott, an"lk2l, hogy egy s!, esett volna, egys!erre 1eler&s ' tt a 1"ny a helyis"g#en0 6eln"!t2nk, D"!%st "s ;ilt%st ltt%k egy$s $ellet llni a s!o##an, n"hny l"."sre t&l2nk, &k

el&re l".tek "s ho!!nk s!eg&'tek0 F4ra egy $"ly /sen' %ralko'ott0 A!tn D"!%s a .a'ho! l".ett "s $in' a k"t ke!"t 1ele$elve #es!"lni ke!'ett> Ke'vesei$, ha4lan',k vagytok egy .illanatra vele$ a hall v lgy"n t$enniI A! ne$ tiltott ter2let, $int ti gon'olntok0 3a ha4lan',k vagytok t$enni ra4ta, 5gy $int $i tett2nk "s a!t a $sik ol'alr,l $egn"!ni, akkor ltni 1og4tok, hogy a! /sak a! a$it a gon'olataitok alkotott #el&le, ott "let van %gyana! a! "let, $int a$i itt van0 Egy .illanatig kiny54tott ke!ekkel llva $ara't, $a4' a halottho! s!,lt> Ke'ves #art%nk "s testv"r2nk, te vel2nk vagy, $i tevele' vagy%nk "s $i $in'annyian egy2tt 8stenn"l vagy%nk0 8sten $agas!tos tis!tasga, #"k"4e "s ss!hang4a t1og4a "s ga!'agt4a $in'annyi%nkat0 E! a t k"letess"g olyan elevenen nyilatko!ik ki neke' ke'ves testv"r2nk, hogy te $ost 1el t%'s! kelni "s Aty' 1elvehet t"ge'0 Ke'ves testv"r2nk, te lto' "s t%'o', hogy ne$ R.or#,l lett"l "s .orr vls!,S hane$ Els!, tis!ta Eletet, r kk" tart, Eletet0 <e$ kell a teste'et ta'no' a 1el#o$lsnak0 Te $ost lto' a Kirlysg gy ny reit, a$i#&l te s!r$a!ol0 Oll4 $os 1el "s $en4 Aty'ho!, akkor 1elhang!ik a! %44ong, kilts> ]'v ss"g, 2'v ss"g a! 54s!2l ttnek, a 1elt$a't Frnak, a Kris!t%s a! e$#erek k ! tt0 S!avak, olvas,, /s%.n egy /s51 lehetn"nek, ha a halan', igyeke!ne a!on 1"ny tis!tasgt "s s!".s"g"t lerni a$i a s!o#t #et lt tte "s $ikor a tete$ a .a'on 1ele$elke'ett, a 1"ny $in'en trgyat thatolt, 5gy, hogy se$$inek se volt rny"ka, $"g a #art%nk test"nek "s a $i sa4t test2nk se0 A 1alak $intha viss!ah5!,'tak volna "s tlts!,k lettek, $g 5gy tHnt nek2nk $intha a v"gtelen vilgHr#e n"!t2nk volna0 Ennek a ltvnynak a gy ny rHs"g"t ne$ lehet lerni0 Akkor t%'t%k, hogy a hall helyett, a! r k "let 4elenl"t"#en volt%nk, a$i ki$on'hatatlan nagy, soha ne$ /s kken, hane$ 1olyton 1olytat,'ik a! r kk"val,sg#a0 Mi k ! ns"ges halan',k /sak n"$n n"!hett2nk0 <"hny .illanatnyi elraga'tats#an $agasan a $ennyors!gra vonatko!, legt k"letese## elk".!el"s2nk "s annak s!".s"ge 1 l" lett2nk kie$elve0 <e$ egy lo$, volt e! hane$ val,sg0 Kgy a val,sg $in'en l$ot 1el2l$5lhat0 Mi $egka.t%k a! el&4ogot t "s t5l ltni a! rny"kon0 A s!".s"g "s a ny%galo$ a$i e##&l a 4elenet#&l ra't "s a #artaink#an r g!tett #i!al$%nk, a!on a na.on tel4esen tvitt $inket a vlas!1alon "s a! a vlas!t"k $"g $ost is /sak egy la.os sksg0 M"gis egy vagy $s $,'on $eg"rtett2k, hogy el&s! r $in'enkinek a leg$agasa##ra kell hgni, $iel&tt a t5lol'al s!".s"ge lthat,v vlik neki0 A #art%nknl, akit $i a halottai#,l 1elt$a'tnak tekintett2nk, a v"ns"g $in'en nyo$a eltHnt $ikor & a trsaiho! 1or'%lt "s el&tt2k llva #es!"lni ke!'ett0 <eke$ 5gy tHnik $intha e!en s!avai arany 'o$#or$Hvel lenn"nek egy helyre rva ahol $in'ig el&tte$ van0 A hang4a olyan 1ens"gesen hang!ott, hogy k".telen vagyok a!t lerni0 <e$ volt se$$i ter$"s!et 1 l tti #enne, /s%.n egy $"ly, tis!ta, &s!inte, er&tel4es hang0 E!ek voltak a s!avai> Ke'vesei$, ti ne$ t%'4tok $ely egy r $et, #"k"t "s #ol'ogsgot a'tatok neke$, a!!al, hogy gy 1el"#res!tettetek0 M"g /sak egy .illanattal e!el&tt $in'en s t"t volt k r2l tte$G ott llta$, 1"lve tov## $enni, $ik !#en viss!a4 nni se volta$ k".es0 Jsak 5gy $agyar!hato$ $eg $intha egy nagy s t"ts"g#e volta$ #ortva, a$i#&l hirtelen 1el"#re'te$ "s $ost itt vagyok 54ra veletek A tekintete olyannyira s%gro!, lett a! r $t&l, hogy a! &s!intes"g"r&l ne$ lehetett k"telke'ni0 A!tn ho!!nk 1or'%lt "s a!t $on'ta> Ke'vesei$, $ilyen s!vesen gon'olok a #artsg%nkra, ti ne$ t%'4tok $ilyen r $et ho!ott neke$ veletek ke!et s!ortani, ltni "s "re!ni a #i!al$at, a$ellyel ti e!eket a 'rga segt&i$et el1oga'ttokG &r,l%k $ost $on'hato$, hogy 8steniek0 3a ti $ost a! "n s!e$ei$$el lthatntok, akkor is$ern"tek a #ol'ogsgot a$it "n $ost "r!ek0 Es a legnagyo## r $, #i!tosan t%'ni hogy $in'egyiktek llni 1og "s t%'ni, 5gy $int "n $ost llok "s t%'okG E!t a! r $et /sak akkor 1og4tok "re!ni $ikor arra a .ontra "rtetek, ahol "n $ost llok0 Mon'hato$ nektek, hogy $eg"ri egy tel4es "letet "lni, ha a! #enn2nket k".est "lve!ni egy .illanatot $int e!0 Es a!tn arra gon'olni, hogy a! eg"s! r kk"val,sgot lto$ ki#ontako!ni0 Jso'lko!tok ti ha a!t $on'o$, hogy $eg' ##ente$ "s a s!e$ei$ $a4'ne$ elvak%ltak a kinyilatko!tatst,lI Jso'lko!tok a!on, hogy a legs!vese##en ta'n$ nektek e!t a #eltst "s ne$ /sak nektek,

hane$ $in'en testv"re$nek "s n&v"re$nek 8sten v"gtelen vilg#anI Ke'ves testv"rei$, ha a ke!e$ $egvlt,!tathatna "s 1ele$elhetne #enneteket o'a ahol "n $ost llok, akkor 5gy his!e$, hogy a! r $ $ $egsoks!oriso'na0 8ntenek a!on#an neke$, hogy a!t ne$ s!a#a'0 Meg"rtetik vele$, hogy nektek $agatoknak kell a! 544tere$t& ke!et kiny54tani, akkor ott tall4tok 8sten kiny54tott ke!"t rtok vrva0 Akkor k".esek les!tek vele 4rni "s #es!"lni "s 8sten r kk" l'ani 1og titeket 5gy $int $in'enkit l'0 A legnagyo## r $ a!, hogy lto$, hogy kas!t, hit, vagy egyh! ne$ 4elent se$$it, $in'enki 4 het0 Akkor egy .illanat alatt eltHnt a lt,k r2nk#&l, 5gy tHnt nek2nk $intha els . rt"k volna0 Egy illan, $ennyei lto$s volt e!I A trsai$ $in' a k vetke!tet"she! 4%tottak, hogy a! lehetetlen volt $ert ketten k !2l2nk ke!et 1ogtak vele0 A! olvas,ra hagyo$ a ' nt"st0 Egyik #art%nk a 1al%#,l, ho!!nk 1or'%lt a s!avakkal> T%'o$, hogy k"ts"get "re!tek, 'e elhihetitek neke$, e! iga!n ne$ nektek lett el&a'va0 E! egyike a vratlan ese$"nyeknek a! "let2nk#en "s ha ilyes1"le a','ik, k".esek vagy%nk a neh"!s"geket legy&!ni0 E! a testv"r2nk ne$ volt k".es sa4t ere4"#&l tl".ni a hatrt0 S!erintetek $r $eg is halt0 A l"lek elhagyta a testet, 'e aki s!elle$ileg $r annyira 1elvilgos%lt, a!on vlsgos .illanatok#an lehet segteni, 5gy, hogy a l"lek viss!at"r "s a test #e1e4e!i t k"letess" vlstG akkor a testet $agval viheti0 A testv"r2nk neh"!s"ge a! volt, hogy nagyon #%!g,n vrta hogy t$ehessen "s a!ltal elhagyta a test"t, $ialatt 5gys!,lvn /sak n"hny l"."s hiny!ott ahho!, hogy a hatron tsegtse, akkor a t k"letest"s #e lett volna 1e4e!ve0 <ek2nk e! egy nagy kivltsg, hogy $i segthet42k &t0 Lassan elenge't2k egy$st "s egy tel4es .er/ig /sen'#en llva $ara't%nk0 Akkor egyik2nk $egs!aktotta a /sen'et a s!avakkal> Bra$, 8stene$0 A$i enge$ illet, a!t "re!te$, hogy soha t ##" ne$ 1ogo$ "re!ni a kvnsgot, hogy vala$it $on'4ak, "n /sak gon'olko'ni akarta$0 A! el$5lt ,r#an egy tel4es "letet "lte$ t0 Min'annyian le2lt2nk, n"hnyan viss!anyert"k a hang4%kat "s /sen'esen #es!"lgettek egy$s k ! tt0 Egy negye' ,ra, vagy h5s! .er/ $5lott el gy $ialatt $a4'ne$ $in'enki r"s!t vett a! ltalnos #es!"lget"s#en, egyik2nk a! a#lak 1el" $ent, a!tn viss!a1or'%lt a!!al a k !le$"nnyel, hogy i'egenek "rke!tek a 1al%#a0 Mi $in'annyian 1el"4e in'%lt%nk, $ivel nagy ritkasg volt, hogy a! "v e!en i'e4"n i'egenek 4 ttek a 1al%#a "s a!on1el2l gyalogG %gyanis t"l k !e.e volt0 Mikor a 1al%#a "rt2nk, hallott%k, hogy a! i'egenek egy kis 1al%#,l 4 ttek, k r2l#el2l tven kilo$"ter tvolsgra innen a v lgy#en0 Egy 1"r1it ho!tak $ag%kkal aki hro$ na..al e!el&tt a h,vihar#an elt"ve't "s $a4'ne$ tel4esen $eg1agyott0 A #artai a! eg"s! 5ton a havon keres!t2l egy hor'gyon ho!tk i'e0 D"!%s o'al".ett a 1"r1ihe!, ke!"t annak ho$lokra tette "s egy .illanatig 5gy llva $ara't0 A 1"r1i $a4'ne$ a!onnal le'o#ta $agr,l a takar,kat "s 1elllt0 Mikor a #artai e!t lttk, egy .illanatig $ereven n"!t"k a!tn i4e'ten el$enek2ltek a s!nhelyr&l0 A $eggy,gy%lt 1"r1i r"$2lt "s #i!onytalan volt0 A #artaink k !2l ketten r#es!"lt"k, hogy $en4en vel2k ha!a, hogy egy kiss" ki.ihen4en, $ialatt a trsasg t ##i r"s!e, k !t2k D"!%s, ha!a1el" in'%lt vel2nk0

<E=NE:8K 6EDEZET Mikor $in'annyian helyet 1oglalt%nk, D"!%s 54ra 1elvette a s!,t> Mikor $i egyes2l2nk $in'en "rtel$ess"g ss!eg"vel "s elis$er42k $ag%nkat $int egy val,'i r"s!e ennek a! "rtel$ess"gnek "s igenl&en t%'4%k, hogy e! a agy ala.elv 8sten, akkor ha$arosan t%'at#a 4%t%nk annak a t"nynek, hogy $in'en "rtel$ess"g a! eg"s! ko!$ik%s vilg$in'ens"g#en vel2nk egy2tt$Hk 'ik0 S!int"n ha$arosan #e1og4%k ltni, hogy $in'en nagy s!elle$ "rtel$ess"ge, "..en 5gy $int a test $in'en se4t4"nek .arnyi t%'ata tel4es ss!hang#an k !re$Hk 'ik vel2nk0 Akkor $i egy igenl& s! vets"g#en vagy%nk a! egy, nagy, t%'atos, ko!$ik%s gon'olko'ssal, igen, akkor $i $aga a! a gon'olko's vagy%nk, akkor $i a vilgegyete$ nt%'ata vagy%nk0 Mihelyt $i e!t #i!tosan "re!!2k, se$$i se tarthat #enn2nket elk2l ntve a! 8stens"gt&l0 E##&l a! egyete$es t%'at#,l $erthet2nk $in'en is$eretetG lt4%k, hogy $in'ent t%'hat%nk an"lk2l, hogy tan%lnnk, 1e4tegetn"nk, vagy le/k"t le/ke %tn vagy egyik .ontot a $sik %tn #etan%lnnk0 A le/k"k /sak arra s!2ks"gesek, hogy egy s!elle$i lla.ot#a ho!!anak #enn2nket, hogy t$ehess2nk erre a gon'olatra0 Akkor s!elle$i "rtel$et ka.%nk "s t1og%nk $in'en gon'olko'st0 Akkor a tev"keny gon'olko'snak van egy tel4es, ellenllhatatlan ra$lata, akkor t%'4%k, hogy se$$i se aka'lyo!hat4a $eg v"g#evinni a! iga!at0 A v!/se.. /sak akkor er&tlen, $ikor el van k2l ntve a tengert&l, helye!' a!t viss!a a tenger#e akkor a! "..en olyan hatal$as $int a! eg"s! tenger0 3ogy $it gon'ol%nk err&l vagy elhis!!2k e vagy se$, a! ne$ tes! se$$it0 E! egy "rtel$es t rv"ny, a$i val,4#an $i $ag%nk vagy%nk0 Min'en iga!sg ss!ege a nagy ala.elv, 8sten0 Ur kt&l r kig, $in'egy, hogy $i a!t egy nagy vagy ki/si iga!sgnak tekint42k, $in'en iga! s!,, gon'olva vagy ki$on'va, egy r"s!e a nagy iga!sgnak, a! egy nagy eg"s!nek, egy egyete$es iga!sgnak "s e! $i $ag%nk vagy%nk0 Mikor $i e!t a! egys"get $ag%nknak $egval,st4%k "s s!vvel l"lekkel ragas!ko'%nk a! iga!sgho!, akkor a tel4es iga!sg vel2nk van "s ellenllhatatlansga $eg les! nagytva0 E! a tenger ere4e a h%ll$ $ g tt, a$ely a h%ll$nak a'4a a hatal$tG a! is /sak egy r"s!e a! 8steni er&nek, 5gy $int a! e$#er a!0 Min'en s!eretet ss!ege a nagy ala.elv, 8sten0 A! $in'en 4,in'%lat, $in'en $"lyen t"r!ett $eghatottsg, $in'en s!eretettel telt gon'olat, tekintet, s!,, vagy /seleke'et ss!ege0 Min'en s!eretet, nagy vagy ki/si, $agas vagy ala/sony, el&hv4a a! egy v"gtelen s!eretetet "s akkor se$$i se t5l nagy nek2nk0 Mikor n!etlen2l s!eret2nk, akkor a ko!$ik%s s!eretet eg"s! tengere vel2nk van0 A! a$i a leg/sek"lye##nek lett tekintve a legnagyo##, $g a 1elt"tlen t k"letess"g 1el" hala'0 Fgy a s!eretet eg"s! vilg$in'ens"ge t%'atosan vel2nk van0 <in/sen a 1 l' n vagy a $ennyek#en nagyo## hatalo$ $int a tis!ta s!eretet0 A 1 l' $ennyors!gg vlikG a $ennyors!g a! e$#eris"g iga!i otthona0 M"g2l $in'en k r2l$"ny ss!ege, $in'en 1or$a "s $in'en l"ny a! egy, v"gtelen, ko!$ik%s ala.elv, 8sten, legyenek a!ok akr egy"nek, vilgok, #olyg,k, /sillagok, ato$ok, elektronok vagy a legkise## egys"gek0 Min' egy2tt alkot4k a! egy v"gtelen eg"s!et, $elynek teste a vilg$in'ens"g, a gon'olko's, a ko!$ik%s "rtel$ess"g, a l"lek, a ko!$ik%s s!eretet0 Egy#es!&ve egy egys"g#e les!nek test, s!elle$ "s l"lek a s!eretet egyes2lt hatal$val egy#etartvaG $"gis $in'en r"s!e/ske r k egy"ni a!onossg#an 'olgo!ik, $ik !#en s!a#a'on $o!og a sa4t egy"ni .ly4n "s a sa4t har$onik%s k rnye!et"#en, von!,'va "s egy#ek tve a!on ss!hang vilg$in'ens"ge s!eretete ltal0 Mi alkot4%k k ! sen a!t a nagy l"nyt, a$elyet se$$i ne$ hi%sthat $eg0 E! a! e$#eris"g $in'en egys"g"#&l, vala$int a vilg$in'ens"g $in'en egys"g"#&l tev&'ik ss!e0 3a egy r"s! vagy egy egyetlen egys"g ki!rk,!ik a! eg"s!#&l, annak a! Ere'eti L"nyre nin/sen #e1olysa, 'e annak a! egys"gnek nagyon nagy k2l n#s"get tes!0 A tenger ne$ ves! "s!re se$$it egy /se.. eltHn"s"r&l, 'e a /se.. t%'at#a van a tengernek, $ikor a! o'a viss!at"r vagy 54ra egyes2l vele0 <e$ elegen'& a!, ha a!t $on'4%k, hogy a nagy ko!$ik%s ala.elv, 8sten k !el ll ho!!nk0 8genl&en t%'n%nk kell, hogy egy vagy%nk a! ala.elvvel, hogy $i a##an "l2nk, annak r"s!e vagy%nk "s a!!al tel4esen egy#eolva't%nk0 Fgy egy2tt$Hk '2nk a hatalo$ ala.elv"vel, teht

$in'en hatalo$$al0 E! a! a t rv"ny, hogy $i a! ala.elv#en "l2nk, $o!g%nk "s vagy%nk0 A!"rt, $ikor $i 8stennel ka./solat#a akar%nk l".ni, ne$ t&l2nk tvol "s nehe!en el"rhet& vala$ire kell gon'oln%nk0 Jsak annyit kell t%'n%nk, hogy 8sten 5gy #enn2nk $int k r2l tt2nk van "s, hogy $i tel4esen 8sten#en vagy%nk, hogy $i t%'atosan 8sten 4elenl"t"#en vagy%nk, 8sten#en "l2nk "s $in'en hatalo$$al ren'elke!2nk0 Teht ne$ kell vrni "s $eg1ontolni, vlass!%k egyenesen a! 8sten 1el" ve!et& %tat #el2l, a #ens&nk#en0 8tt ll a Kris!t%s llhatatosan "s $in'enhat,an "s 8stennel egy2tt r kk" l"te!2nk0 Kgy 1elt$as!t4%k a holt n$ag%nkat a #ens& "let2nk $egval,stsra "s a!on "let ltal 1elt$a'%nk a hall#,l, viss!at"r2nk a halhatatlan vlto!atlan "let#e0 Megvagy%nk gy&!&'ve a! "letr&l "s a 4og%nkr,l, hogy a!t a! "letet tel4esen "s t k"letes $,'on "lhet42k0 A Kris!t%s #enn2nk el&re l". "s gy s!,l> RA!"rt 4 tte$, hogy legyen tel4es a! "lete' "s a!t a! "letet tel4ese##en "l4e'0S Ennek a t%'at%nk#an egy val,'i 1elt$a'snak kell leni, a holt "r!"kek a! "let, iga!sg "s s!eretet egy $agasa## re!g"s"re val, 1ele$elke'"s"nek0 Kelts2k 1el $ag%nkat, "..en 5gy $int a ter$"s!et k r2l tt2nk "#re' "s vr4%nk e!en k !ele'& na. ha4nalra0 Fgy 1elll%nk "s lee4t42k a halotti le.let, 1elll%nk "s lee4t42k korlto!s $in'en "r!"s"t, a$i#e a test2nket k tve tartott%k0 A! anyagiassg k v"t tel4esen eltol4%k t%'at%nk 5t4#,l, a gon'olko's neh"! s5lyt, a$i a #ens& "letet a k2ls&t&l elvlas!totta, a$i a! "l& 1or$t a holt#an 1ogva tartotta, $ert $i ne$ is$ert2k el annak 4ogt a! "letre0 Oll4%nk 1el "s l".42nk a hall#,l a! "let#e - e! a! a$i a 1elt$a'st 4elenti0 E! egy 1el"#re'"s a tel4es t%'atos "letre itt "s $ost - "s igen, $in'en2tt 4elenl"v&, $in'enhat,, $in'ent t%', "letre0 Sehol se tvol vagy tehetetlen, vagy t%'at n"lk2li, hane$ $in'en2tt 4elen van, hatal$as "s t%'atos, s!a#a'on $Hk '&, gy ny rHen, s%gr!, $,'on n$agt ki1e4e!&, "s kiter4e'& "let0 Mikor e! a gon'olat s!v2nket 1els! kkeni "s a! eg"s! l"ny2nk lngra lo##an e!en #ens& "let irnt, akkor k nnyen kiny54t4%k ke!2nket "s $on'4%k> RL!r gyere kiW =yere ki a sr#,l, te ne$ a hall" vagy0 =yere a! "let#e0 E#re'4 1el a /sal,'so'#,l0 E#re'4 1el itt "s $ostWS Fgy "#re'2nk 1el a Mester-t%'atra "s srni 1og%nk a!ok elho$lyos%lt gon'olko'sa v"gett akik e!t a 1el"#re'"st lt4k $egt rt"nni0 A! e$#eris"g t ## e!er "ven t ltta e!t a 1el"#re'"stG $"gis sokan alva $ara'nak, a! & alvs%k a!on#an ne$ 4ogost #enn2nket arra, hogy $i is 5gy tegy2nk0 A! e$#eris"g a $i /seleke'eteink ltal "#re' a 4ogos r ks"g"re0 A!on $"rt"k#en, a$ennyire $i 1el"#re'2nk a 4ogos r ks"g2nkre #e 1og4%k ltni ennek a! r k i'&k ,ta l"te!& 2!enetnek a s!".s"g"t "s tis!tasgt, hogy a test2nk r kk" s!"., tis!ta "s t k"letes0 A! $in'ig egy s!"., tis!ta, s!elle$i test, 1ens"ges "s isteni, 8sten iga!i te$.lo$a0 E! a 1el"#re'"s ahho! a $eggy&!&'"she! is ve!et #enn2nket, hogy a test2nk sohase s!llt le a $agas!tos lla.ot#,l0 7elt4%k, hogy a! /sak egy e$#eri 1el1ogs volt, a$i elhitette vel2nk a!t, hogy test2nk les!llt0 Mihelyt elenge'42k e!t a gon'olatot, a test2nk s!a#a', hogy a! iga!i isteni r ks"g"t el1oga'4a0 Akkor a! eg"s! ter$"s!etet t4r4a egy $eleg nyri est illata "s test2nk ke!'i 1elvenni annak ragyogst0 Test2nk#en ha$arosan tis!ta 1eh"r 1"nys%garak 4elennek $eg, e!en 1"ny ltal s%gro!ni ke!' "s e! a gyeng"', $"gis ragyog,, eleven 1"ny thatol4a a tis!ta l"gk rt k r2l tt2nk $int egy 1eh"r-arany ho$ly0 E! a 1"ny 1olyton er&se## les!, $g k r2l tt2nk $in'ent $egvilgt "s t4r0 E##en a ragyogs#an 12r 've $eg4elenik egy kristlytis!ta 1eh"r 1"ny, vakt, "s s!ikr!,, "l"nke## /sillogssal, $int a legtis!t## gy"$ntG "s $"gis a!t a $i test2nk s%gro!!a ki "s a! a tis!ta 1"nyt&l /sillogva, s!".s"gt&l s%gro!va $%tatko!ik0 8tt a s!nelvlto!s s!ent hegy"n ll%nk egy2tt, 1"nyl& "s ragyog, test2nkkel, s%gr!, s!".s"g#en, tel4es eg"s!"#en al$ertve a! isteni "let#e0 A! E$#er1ia a! 8sten Kris!t%sa lett "s a! 8sten ors!ga "l a! e$#erek k ! tt er&se##en $int a!el&tt a!ltal, hogy tel4es hatal$#an el1oga't%k "s ki1e4e!"sre ho!t%k a! 8sten ors!gt0 E#re'"s2nkkel a! 8sten ors!gnak 1"nye er&s 'ik0 E! a! iga!i test, a! e$#ernek $in'ig ilyen teste volt "s a $ai na. is $in'enkinek van0 8lyen test $in'ig l"te!ett "s $in'ig 1og l"te!ni0 E! a test annyira el van telve 1"nnyel, hogy nin/s a##an hely a $eg rege'"s egyetlen /sir4nak se, olyan eleven e! a test, hogy k".telen $eghalni0 Egy ilyen testet e!ers!er is keres!tre 1es!thetnek, egy ilyen test k".es a##,l $"g nagyo## gy&!ele$$el el&l".ni0 Egy ilyen test $in'en k r2l$"ny isteni %ralko',4ak"nt l". 1el0 Egy ilyen test r kre 1elt$a't0

E! a! 54 i'&k egy 2!enete nektek, "..en 5gy $int nyilvnval,an k"te!er "vvel e!el&tt a! volt0 E! $ost %gyana! $int a$i akkor voltG e! /sak a t ## e!er "ves 2!enet 544"le'"se0 E! a! 2!enet $r t ##s!!e!er "vvel e!el&tt t lett a'va, olyan egys!erH s!avak#an, hogy egy gyerek $eg"rthette0 A! 2!enet a!, hogy a! e$#er s!a#a' akarat#,l a! e$#er alkotta #iro'al$at elhagy4a "s a! 8sten ors!gra 1og ki#ontako!ni0 A! e$#er1inak $eg kell val,stani a! 8stens"g"t, neki e!t a! 8stens"get a test"#en "s k r2l$"nyei#en ki kell nyilatko!tatni "s neki a! 8sten kris!t%sv kell vlni a! 8sten ors!g#an0 R<e$ t%'4tok, hogy ti 8stenek vagytokIS Me'' t%'o$s%l #ens&'#en, hogy e! a! 8sten ors!ga a legter$"s!etese## 'olog a vilgon0 Jsak te ne$ vette' 1igyele$#e a!t a t"nyt, hogy, ha a! e$#er Kris!t%s#an van, akkor & egy 54 tere$t$"ny" vlik0 RA! Aty'nak tets!& a $ennyek ors!gt nektek a'ni "s o'a $in'enki #e 1og 4%tni0S A!t k"r'e!ik> RMikorIS A vlas! gy s!,l> RMikor a k2ls& a!onos lett a #els&velS A nagy t lgy1a a$ely #el2l a $akk#an s!%nnya'o!ik, a! eg"s! $akk#an 1el lett "#res!tve, $iel&tt a 1a ki1e4l&'hetett0 RS!e$ ne$ ltta, 12l ne$ hallotta, e$#eri s!v 1 l ne$ 1ogta, a$it 8sten a!oknak k"s!tett, akik &t s!eretik0S A( Kor0 P > *0C 8sten t%'4a, hogy a vilg$in'ens"g nagy ".2let"#en egy .o$.s hely van $in'en e$#eri l"ny r"s!"re "s hogy $in'enkinek egy k2l n helye van0 A! ".t$"ny /sak 5gy l"te!het, hogy $in'enki a sa4t .ontos hely"n van0 <e$ enyhti e! a! 2!enet $in'enki terh"t, "s ne$ 's!it $in'en ar/ot egy $osollyal, $"g a 1ra'tak"t is akik a!t gon'ol4k, hogy lihegve gy tr&'nek $int osto#a teherhor', llatokI A!"rt $on'o$ nektek, ti egy k2l n terve!ett tere$t$"nyek vagytok, nektek egy $eghatro!ott k2l'et"setek van, nektek egy 1"nyt kell elter4es!teni "s egy $%nkt elv"ge!ni a$elyre senki $s ne$ k".es "s ha tgra $egnyito' s!ve'et, gon'olko'so'at "s lelke'et a S!elle$ el&tt, akkor $eg 1ogo' s!ere!ni annak is$eret"t sa4t s!ve'#e0 Akkor "s!re 1ogo' venni, hogy a sa4t Aty' #es!"l ho!!'0 Min'egy a!, hogy #r$ilyen n1e4Hnek "s gon'olat n"lk2linek tarto' $aga'at, "s!re 1ogo' venni, hogy Aty' t"ge' o'aa',an, s!el'en s!eret0 A s!ent kenet a$ely#en 8sten t"ge' r"s!estett, ra4ta' $ara' "s nin/s s!2ks"ge' e$#eri tan%ltsgra0 <e$ egy 1elt$a's e! a r"gi gon'olko's#,lI R<in/s s!2ks"ge' arra, hogy valaki tantson t"ge'0S A! egyetlen s!2ks"ges 'olog a!, hogy el1oga'o' 8sten s!ent kenet"t, a$ely $in'ig a tie' volt0 El1oga'hats! $sokat $int testv"ri segt&ket, 'e 1olyton #el2lr&l ka.s! tantst "s ve!et"stG ott van neke' a! iga!sg "s te $eg1ogo' tallni a!t0 E! a! iga!sg $in'ig a!t tant4a, hogy a! e$#eris"g egy tel4es egys"g, ne$ egy egys"gek gyH4te$"nye, hane$ egy nagy egys"gG 8stenhe! k tve 8stennel s! vets"g#en k".e!i a! egy nagyot0 A! e$#eris"g t ## $int egy testv"rs"g, a! egy e$#er, "..en 5gy $int egy s!&l&t& a! gaival egy2tt egy s!&l&0 Egyetlen r"s!"t vagy r"s!e/sk"4"t se lehet a! eg"s!t&l eltvoltani0 A Kris!t%s 8$4a gy hang!ik> R3ogy $in'annyian egy lehessenek0S R7i!ony $on'o$ nektek, a$it a legkise## testv"rei$ k !2l is eggyel tettetek, a!t vele$ tett"tek0S R`t&le s!r$a!ik $in'en k ! ss"g a! "g#en "s a 1 l' n0S AE10 @ > (?C A! iga!sg a!> Min'en egy, egy s!elle$, egy test, a! eg"s! e$#eris"g a nagy 8sten-test0 8sten nagy s!eretete, 1"nye "s "lete tel4esen egy#e olvas!t4a e!t a testet egy t k"letes eg"s!#e0

UTU:8K 6EDEZET Egy a'ott .illanat#an o'a 4%tott ki a #es!"lget"s, hol egyik2nk a!t k"r'e!te, hogy hol van a .okol "s hogy $it is 4elent a! r' g0 D"!%s gy vlas!olt> A .okolnak "s a! r' gnek nin/sen tart,!ko'si helye, kiv"ve a! e$#er halan', gon'olko's#an, $in'kett& /sak ott van ahol a! e$#er helyet a' neki0 Lehet a 1 l' n $"g egy 1 l'ra4!i helyet $%tatni, ahol l"te!hetne, a $ost elnyert s!elle$i #eltso' $ellettI 3a a $ennyors!g $in'en "s a! $in'enkit k r2lves!, hol lehetne akkor a .okolnak vagy a! r' gnek a helye a l"gk r#enI 3a 8sten $in'en "s $in'ent irnyit, hol lehetn"nek akkor a!ok 8sten t k"letes terv"#enI 3a a 'olgokat a t%'o$nyos ol'alr,l s!e$l"l42k a 1 l' #el2l $eleget, 1"nyt "s sok $s ter$"s!eti er&t tartal$a!0 A na.nak $agnak nin/sen $elege vagy 1"nye, annak a!on#an $eg van a! ere4e, hogy $eleget "s 1"nyt von4on ki a 1 l'#&l0 Mi%tn a na. a h& "s 1"nys%garakat kivonta a 1 l'#&l a 1 l'et k r2lvev& l"gk r viss!averi a h&s%garakat0 A 1"nys%garak hasonl, $,'on vannak a 1 l'#&l kivonva "s a l"gk r ltal viss!at2kr !ve a 1 l're0 Mivel a leveg& /sak egy #i!onyos tvolsgig ves!i k r2l a 1 l'et, a h&s%garak $Hk '"se as!erint vlt,!ik a$ilyen tvolsgra hagy4%k el a 1 l' 1els!n"t "s e$elke'2nk a l"gk r legk2ls&## hatra 1el"0 Min"l ritk## a leveg&, as!erint /s kken a viss!aver&'"s, annak k vetke!t"#en /s kken a h&$"rs"klet0 Min'en h&s%gr a$i ki lett vonva a 1 l'#&l viss!aver&'ik a 1 l're, ahol a! 54ra t lt&'ik0 Mikor el"rte' a leveg& hatrt akkor a $eleg hatrt el"rte'0 Bgyana! t rt"nik a 1"nys%garakkal, a!ok kivon,'nak a 1 l'#&l "s a! "ter#en viss!aver&'nek0 Mivel e! a! "ter sokkal tvola##ra kiter4e' a 1 l' k r2l $int a leveg&, a 1"nys%garak is sokkal tvola##ra kiter4e'nek, $iel&tt viss!aver&'nek0 Mikor a! "ter hatrt el"rte', akkor a 1"ny hatrt el"rte'0 A $eleg "s a 1"ny hatrn kv2l ke!'&'ik a nagy hi'eg0 E! a hi'eg sokkal t $ re## $int a/"l "s $a4'ne$ ellenllhatatlan er&vel egy nyo$st gyakorol a! "terre "s a l"gk rre, a$it egy#etart0 A .okol 1orr, ahogyan a!t 1elt"tele!ik, "s stn &1ens"ge is!onyo'ik a hi'egt&l, teht a!on kv2l ne$ tallhatnl helyet neki0 Most, hogy a $agas#an 1els!$olt%nk vele, vegy2k a $sik t%'o$nyos el$"letet s!e$2gyre "s $en42nk a $"lys"g#e0 E!en el$"let s!erint a 1 l' a 1el2let"t&l 1ogva r vi' tvolsgra egy olva't t $eg a! olyan 1orr,, hogy $in'en l"nyeg ott elolva'0 A! olva't t $eg #el2l lassa##an 1orog k r#e $int kv2l a k"reg, "s a gyHrH, a hely, ahol ennek a kett&nek a tallko!sa egy s5rl,'st oko! ahol $in'en ter$"s!eti er& l"tre4 n "s ott is $in'ent 8sten ke!e ve!et0 Teht stnnak "s h!nak ott sin/s helye, $ert & s!int"n k"nyel$etlennek talln a leg$elege## 5gy $int a leghi'ege## helyen "lni, $ivel a hi'eg vala$int a h&s"g e$"s!t& er&k0 Most, hogy $in'en2tt kerest2nk "s ne$ tallhatt%nk neki tart,!ko', helyet, el kell 1oga'n%nk, hogy a! e$#erek k ! tt lakik "s annyi hatal$a van a$ennyit a! e$#er a' neki0 Akit "n kiH!te$, /sak a s!e$"lyes ellen1"l volt0 Jsak ne$ gon'ol4tok, hogy "n egy e$#er#&l kiH!n"$ a! r' g t, a!tn egy 'is!n,/sor'ra vetn"$, a$ely a tenger#e !%hanI En $"g soha se ltta$ egy r' g t valaki#en, ha/sak & a!t ne$ n$ag#a 2ltette0 A! egye'2li hatalo$ a$elyet "n valaha a! r' gnek a'ta$ a! a$elyet a! e$#er $aga a'ott neki0 K"s&## 8stenre ker2lt a s!, "s egyik2nk a!t $on'ta> En s!eretn"$ t%'ni, hogy ki vagy $i val,4#an a! 8stenI Erre D"!%s a!t vlas!olta> Fgy his!e$ $eg"rte$ a k"r'"s in't"kt, a$elyet te s!$o'ra 1elol','va s!eretn"l ltni0 A sok ellenke!& gon'olat "s tlet err&l a!, a$i a vilgot a 4elen i'&#en k"ts"g#e vagy !avar#a ho!!a, an"lk2l hogy 1el$er2lne a k"r'"s a s!, ere'ete irnt0 8sten a! ala.elv $in'en $ g tt a$i $ost l"te!ik0 A! ala.elv, a$i egy 'olog $ g tt ll S!elle$, "s a S!elle$ $in'enhat,, $in'en2tt 4elenl"v& "s $in'ent t%',0 8sten $in'en 4,nak, a$it k r2l tt2nk ltt%nk a k !vetlen "s irnyt a', "rtel$ess"ge0 8sten a $inket k r2lvev& $in'en "let 1orrsa0 8sten $in'en iga!i s!eretet 1orrsa, a$ely $in'en 1or$t ss!ek t "s ss!etart0 8sten a s!e$"lytelen ala.elv0 8sten soha ne$ s!e$"lyes, kiv"ve hogy $in'en egy"nnek egy s!e$"lyes s!eretettel ga!'ag Atya-anya lehet0 8sten ne$ egy nagy l"ny, aki valahol a l"gHr#en lakik egy helyen, a$it $ennyors!gnak neve!nek, ahol egy tr,n%son 2l "s a! e$#ereket a hall%k %tn $egt"li, $ert 8sten $aga a! "let "s a! "let halhatatlan0 A! /sak a! e$#er t%'atlan el$"4"#en l"tre4 tt hi#s 1el1ogs, ahol annyi vis!lyos hely!et l"tre4 tt, $elyeket a vilgon $in'enhol k r2l tte' lts!0 8sten ne$ egy #r, vagy kirly aki a 4elenl"t"t r' er&lteti, vagy egy #r,sg el" akar h%r/olni t"ge'0 8sten egy s!eretettel telt Atya "s Anya egy5ttal, aki ha te t k !elte', kitr4a kar4ait "s 1el1og #enne t"ge'0 Min'egy a!, hogy

ki, vagy $i vagy, vagy ki voltl0 Te a! & 1ia vagy, #rhogyan is, $ikor te &t kerese', $ikor te &t &s!inte s!n'"kkal "s iga! s!vvel kerese'0 3a te a t"ko!l, 1i5 vagy aki elhagyta a! Atyai h!at "s $ost elege' van a! "let $osl"k#,l a$ivel a 'is!n,kat etete', akkor a! ar/o'at is$"t a! Atyai h! 1el" 1or'thato' "s #i!tos lehets! egy s!eret& 1oga'tats#an0 A! 2nne.i lako$a $in'ig ott vr r'0 A! as!tal $in'ig tertve van, "s $ikor te viss!at"rs!, ne$ vr r' egyik testv"re' s!e$rehnysa se, aki $r el&## $eg"rke!ett0 8sten s!eretete olyan $int egy tis!ta 1orrs a$i a hegyek#en ere'0 A ke!'et#en, a! ere'etn"l $"g tis!ta, 'e as!erint, hogy a v! tov## 1olyik, !avaros les! "s 1ert&! tt, $ire el"ri a! ,/ent annyira s!ennye!&' tt, hogy $r ne$ is hasonlt arra a$i a 1orrsnl ere't0 :e $ikor a tenger#e $lik ke!'i elenge'ni a! is!a.ot "s a s!ennye!&'"st "s 54ra a 1el2letre e$elke'ik $int a! ,/en egy 1riss s!a#a' r"s!e "s 54ra el.rologhat, hogy a 1orrst 1el1risstse0 8stent $in'ig lthato' "s #es!"lhets! vele, "..en 5gy $int egy a.val, anyval, egy testv"rrel vagy egy #arttal0 $"g sokkal k !ele## is van $int #r$ely halan', lehetne0 8sten sokkal, #e/sese## "s iga!i## $int a leg4o## 4, #art0 8sten sohase ingerelt, vagy haragos vagy levert0 8sten sohase se$$ist $eg gyerekei vagy tere$t"sei k !2l egyet se, se ne$ #nt4a &ket vagy oko! nekik 14'al$at vagy aka'lyo!!a &ket0 3a $egtenn" e!eket akkor ne$ lenne 8sten0 Egy 8sten aki gyerekeit elt"li vagy $egse$$isti vagy vala$i 4,t,l $egtart,!tat4a &ket, /sak olyan 8sten a$elyet a! e$#erek hi#s gon'olatai hvtak "letre, att,l a! 8stent&l ne$ kell 1"lne', ha/sak ne$ te $aga' 5gy kvno'0 Mert a! iga!i 8sten kitr4a ke!eit "s a!t $on'4a> RMin'ene$, a$i van, a tie'0S Mikor egyik k lt&t k a!t $on'ta, hogy 8sten k !ele## van ho!!nk $int a l"leg!et2nk "s k !ele## $int ke!2nk "s l#%nk, a! akkor a! 8steni s%gallat volt0 8sten $in'enkit s%gal$a!, $ikor a! a s%gallat 4,ra 1or'%l "s $in'enki lehet #r$ikor 8sten ltal s%gal$a!va, ha & a!t akar4a0 Mikor "n a!t $on'ta$> REn a Kris!t%s vagyok, 8sten egys!2l tt 1iaS, akkor a!t ne$ /sak sa4t $aga$nak 4elentette$ ki, $ert ha a!t tette$ volna, ne$ lehette$ volna a Kris!t%s0 Tis!tn #eltta$, hogy "n, 5gy $int $in'enki $s, hogy a Kris!t%st nyilvnossgra ho!hassa$, sa4t $aga$at a Kris!t%ss kell ki4elentene$ "s a Kris!t%s "letet kell "lne$G akkor a Kris!t%snak $eg kell 4elennie0 Ki4elenthete', ahnys!or /sak akaro', hogy te a Kris!t%s vagy, 'e ha a Kris!t%s "letet ne$ "le', akkor a Kris!t%s ne$ 1og soha $eg4elenni0 =on'ol4atok /sak arra, ke'ves #artai$, ha $in'enki kineve!n" $agt Kris!t%snak "s as!erint "lne egy "vig, vagy t "vig, $i/so'a "#re'"s lenne a!0 <e$ vagy%nk k".esek egy elk".!el"st alkotni a!okr,l a lehet&s"gekr&l, a$elyek akkor a','nnak0 E! volt a lto$s, a$it "n ltta$0 Ke'vesei$, ne$ t%'tok o'a llni, a helye$#e, ahol "n akkor llta$ "s ltni, 5gy ahogyan "n ltta$I Mi"rt 1ogtok enge$ k r2l s t"ts"ggel "s a #a#ona is!a.4valI Mi"rt ne$ e$elitek 1el s!e$eiteket "s gon'olataitokat 1 l"4e "s lttok egy tis!ta tekintettelI Akkor #e1og4tok ltni, hogy nin/senek /so'k "s titok!atossgok, 14'alo$ "s t k"letlens"g, nin/s !Hr!avar "s hall, kiv"ve a! a$it a! e$#er $aga alkotott0 Mikor "n a!t $on'ta$> REn legy&!te$ a halltS t%'ta$, hogy $ir&l #es!"lek, 'e a keres!tre 1es!t"s s!2ks"ges volt, hogy e!t "rthet&v" tegye$ a! e$#eris"gnek0 K !2l2nk sokan egy2tt$Hk 'nek, hogy a vilgot segts"k, a! a $i "let-1ela'at%nk0 T ##s! r $egt rt"nt, hogy s!2ks"g volt a! egyes2lt er&nkre, hogy elhrts%k a ross! gon'olatok h%ll$ait $int k"ts"g, hitetlens"g "s #a#ona, a$elyek $a4'ne$ t/sa.tak a! e$#eris"g 1e4e 1 l tt0 Lehet a!okat s t"t hatal$aknak neve!ni, ha nektek 5gy tets!ik0 Mi t%'4%k, hogy a!ok /sak akkor ross!ak ha a! e$#er a!okat elront4a0 :e $ost lt4%k a 1"nyt 1olyton er&s 'ni as!erint ahogyan a! e$#er 1elt ri a #ilin/seit0 E!en #ilin/sek 1elt r"se a! e$#ereket egy i'&re al$ertheti a! anyagiassg#a, 'e $"g akkor is egy l"."ssel k !ele## vannak a /"lho!, $ert a! anyagiassg ne$ k ti le &ket 5gy $int a #a#ona "s titok!atossg0 =on'ol4tok, hogy "n a!on a na.on $ikor a v!en s"tlta$, a $"lys"g#e - a! anyagra n"!te$I <e$, a s!e$ei$ $o!'%latlan%l a! 8sten ere4"re voltak irnytva, a$i a $"lys"g $in'en ere4"t 1el2l$5l4a0 A!on .illanat#an $ikor "n a!t #eltta$, olyan s!ilr' lett a v! a l#ai$ alatt, $int egy s!ikla "s tel4es #i!tonsg#an 4rhatta$ ra4ta0 D"!%s egy .illanatra a##ahagyta a #es!"'et0 Akkor egyik2nk k"r'e!te> <e$ aka'lyo!!a, a! a t"ny, hogy $i itt 2l2nk "s #es!"lget2nk hogy 1olytas' a $%nk'atI D"!%s gy vlas!olt> Ti ne$ t%'tok itt a #artaink k !2l senkinek, $"g egy .illanatig se vala$it $egaka'lyo!ni, "s "n 5gy his!e$ hogy "n k !"42k tart,!o$0 Malaki a!t $on'ta> Te a testv"r2nk vagy0 Akkor 4"!%s ar/t egy $osoly 'ertette, $ik !#en a!t $on'ta> K s! n $, "n is $in'ig testv"rei$nek neve!telek #enneteket0

Erre egyik2nk D"!%sho! 1or'%lt a k"r'"ssel> Min'enki el&ho!hat4a a Kris!t%stI a vlas! gy hang!ott> 8gen, $in'en t rekv"snek /sak egy v"g/"l4a van0 A! e$#er 8sten#&l ere' "s neki 8stenhe! kell viss!at"rni0 A! a$i a $ennyek#&l les!llt, annak 54ra a $ennyek#e kell 1ele$elke'ni0 Kris!t%s t rt"nete ne$ D"!%s s!2let"s"vel ke!'&'ik "s ne$ is v"g!&'ik keres!thallval0 A kris!t%s $r ott volt $ikor 8sten a! els& e$#ert a sa4t k".$sra tere$tette0 A Kris!t%s "s e! a! e$#er egyG $in'en e$#er "s e! a! e$#er egy0 Fgy ahogyan 8sten a! Aty4a volt, 5gy $in'en e$#ernek, $in'en gyerek"nek a! Aty4a0 Fgy $int a gyerek#en, a s!2lei t%la4'onsgai #enne vannak, Fgy #ent van a Kris!t%s $in'en e$#er#en0 Sok "vig "lt a gyerek D"!%s "s t%'at#an volt annak, hogy & a Kris!t%s, hogy & egy a! 8stennel, a Kris!t%s ltal #el2l n$ag#an0 Fgy ke!'&' tt a Kris!t%s t rt"nete, a$it a! e$#er ere'et"ig viss!a lehet k vetni0 3ogy a Kris!t%s t ##et 4elent $int a! e$#er D"!%s, a! $agt,l "rtet&'ik0 3a e!t ne$ ltta$ volna #e, akkor ne$ lette$ volna k".es a Kris!t%st nyilvnossgra ho!ni0 <eke$ e! a nagy "rt"kH gy ngy, a r"gi #or 54 !skok#a, a! iga!sg a$elyet sok $s e$#er kinyilatko!tatott, akik %gyana!okat a! es!$"nyeket ho!tk nyilvnossgra "s tel4estettek #e $int "n0 T ## $int tven "vig "lte$ egy2tt a!on a na. %tn a keres!ten, a tantvnyai$$al "s a!okkal akiket nagyon s!erette$, "s tantotta$ &ket0 A!ok#an a na.ok#an egy ny%go't helyen D5'en kv2l 4 tt2nk ss!e, ott s!a#a'ok volt%nk a #a#ona k"$ke'& s!e$ei el&l0 Sokan $egka.tk ott a!t a nagy a'o$nyt "s egy nagy $%nkt vittek v"g#e0 Akkor #eltva, hogy $aga$at egy i'&re viss!avonva k".es les!ek $in'enkit el"rni "s segteni, akkor 5gy tette$0 A!on1el2l r$ t$as!ko'tak, ahelyett, hogy $ag%k#an #!nnak "s hogy n#i!al$at ka.4anak, s!2ks"ges volt, hogy $ag%kra hagyo$ &ket0 <e$ voltak k".esek, ha akartak enge$ $egtallni $i%tn vele$ s! vets"g#e lltakI Ke!'et#en a keres!t a legnagyo## r $ 4elk".e volt a$elyet a vilg valaha is$ert, $ert a keres!t ala.4a a! a hely, ahol a! e$#er el&s! r l".ett a 1 l're "s a!"rt a $ennyei na. ha4nalnak a 4elk".e itt a 1 l' n0 3a a! ere'etet kerese', arra 1ogs! #%kkan, hogy a keres!t tel4esen eltHnik "s hogy a! e$#er htattal ll a l"gk r#en ke!eit l'sra e$elve, $in'en a'ottsgt $in'en irny#an s!a#a'on ki $les!tve a! e$#eris"g 1 l tt0 Mikor $eg"rte', hogy a Kris!t%s a! "let, a$i a 1or$#a illik, a n veke'& er&, a$i#&l a t%',s egy .illantst ka., ha#r annak ere'et"t ne$ is$eri, $ikor "r!e', hogy a Kris!t%s"letet "le', hogy a##,l s!a#a'on os!thass, $ikor $egtan%lo' #eltni, hogy a! e$#er arra k"nys!er2l, hogy a! "let"t a 1or$k 1olytonos os!lsho! illes!ke've s!erve!!e $eg, "s hogy a Kris!t%s a!"rt "lt, hogy a!t a'4a 1el $i%tn a! "r!"ki test vgyako!ik, a 4,"rt a$elyet a##an a .illanat#an $"g ne$ volt k".es "lve!ni - akkor te a Kris!t%s vagy0 3a te sa4t $aga'at 5gy lto' $int a nagyo## "letnek egy r"s!e 'e ha4lan', vagy $aga'at 1ell'o!ni a! eg"s! 4avra, ha $egtan%lo' a 4,t tenni, an"lk2l, hogy t r&'n"l a!!al, hogy annak le1olysa $ilyen ere'$"nnyel les! s!$o'ra, $ikor $egtan%lo' s!a#a' akarat#,l 1ela'ni a 1i!ikai "letet "s $in'ent a$it a vilg ny54that Ae! ne$ n$egtaga'st vagy s!eg"nys"get 4elent, $ivel te a! 8steni#&l a's!, "s!re 1ogo' venni, hogy $in'ig t ##et t%'s! a'ni, ha#r n"ha 5gy tHnhet, hogy a k teless"g $in'ent k vetel, a$it a! "let /sak a'hatG a!t is "s!re 1ogo' venni, hogy aki a! "let"t $eg akar4a tartani, a! el1og4a ves!teni a!tC, akkor ltni 1ogo', hogy a legtis!t## arany a! olvas!t,ke$en/e leg$"ly"n van, ahol a tH! tel4esen $egtis!ttotta a!t0 <agy r $et 1ogs! tallni a##an a t%'at#an, hogy a! "let, a$it $sok"rt a'tl, a! "let a$it te elnyert"l0 Akkor 1el1ogo' 1e'e!ni, hogy ka.ni a!t 4elenti, hogy ga!'ag k"!!el a'ako!%nk "s hogy ha a halan', 1or$t letes!e', annak a hely"#e egy $agasa## ren'H "let l".0 Akkor "r!e' a vi'$ #i!tonsgot, hogy egy gy elnyert "let $in'enki"rt elnyert "let0 T%'no' kell, hogy $ikor a $agas!tos Kris!t%sl"lek a 1oly,ho! $egy "s a v!#e l"., /sak egy 4elk".e annak a s!nalo$nak a$elyet te "r!el a vilg nagy ns"g"vel s!e$#en0 Akkor k".es vagy a! e$#ertrsai'at segteni an"lk2l, hogy a!!al 'i/seke'n"l #2s!k"lke'n"l, akkor k".es vagy a! "let kenyer"t kios!tani a! "he!& lelkek k ! tt, akik ho!!' 1or'%lnak, $ik !#en a! a keny"r soha ne$ 1ogy elG neke' tov## kell $enne' "s tel4esen $eg kell gy&!&'n ' arr,l, hogy te k".es vagy $in'enkit $eggy,gytani, aki ho!!' 1or'%l, #etegeket "s 1ra'takat "s a nagyon terhelteket, a!!al a s!,val, a$ely a lelket #et ltiG hogy te k".es vagy s!e$eiket 1elnyitni a!oknak akik, vagy t%'atlansg#,l vagy sa4t akarat#,l elvak%ltak0 AMin'egy a!, hogy

$ilyen r"g,ta ll a vak l"lek, /sak a! a 1ontos, hogy "re!!e, hogy a Kris!t%sl"lek $ellette ll "s, hogy te e$#eri l#akkal %gyanarra 1 l're l".s! $int &C0 Akkor "s!re 1ogo' venni, hogy a! Atya "s a 6i5 iga!i egys"ge #el2l van "s ne$ kv2lr&l 4 n0 Akkor ny%go't $ara's! $ikor lto', hogy a k2ls& istent eltvolt4k, 5gy hogy /sak a! 8sten #el2l te#enne' $ara' $eg0 L"g y akkor k".es arra, hogy a s!eretet "s 1"lele$ s,ha4t ne$ enge'e' kis! kni, $ikor a s!avak> R8stene$, 8stene$, $i"rt hagytl el enge$IS a! a4kai'ra tolako'nak0 M"gse kell e##en a! ,r#an egye'2l "re!ne' $aga'at, $ert te t%'o', hogy 8sten vele' van, hogy te k !ele## vagy a! 8sten s!eret& s!v"he! $int valaha a!el&tt0 Me'' t%'o$s%l, hogy a! ,ra a$ely#en a legnagyo## #nato'at t"le', a! ,ra a$ely#en a legnagyo## gy&!e'el$e' ke!'&'ik0 E!ennel s!e$el&t kell tartano', hogy #nat ne$ "rinthet t"ge'0 Att,l a! ,rt,l 1ogva a hango' viss!hango!ni 1og $int egy s!a#a' $agas "nek, $ert akkor tel4esen t%'ni 1ogo', hogy te a Kris!t%s vagy "s hogy e! a 1"ny a! e$#erek k ! tt "s a! e$#ereknek vilgit0 Akkor te is$ere' a s t"ts"get $in'en l"lek#en, aki ne$ k".es segt& ke!et tallni, $ihe! ragas!ko'4on a k ves 5ton, $iel&tt sa4t $ag#an $egtall4a a Kris!t%st0 Me'' t%'o$s%l, hogy te iga!n isteni vagy, akkor #e 1ogo' ltni, hogy $in'en e$#er olyan $int te, val,#an isteniG Les!nek s t"t helyek ahov neke' a 1"nyt kell ho!no', a$i t"ge' a leg$agasa## /s5/sra 1elvis! "s a lelke' egy 'i/s&t& hi$n%s!t 1og "nekelni, $ert te $in'enkinek s!olglatra lehets!0 Akkor egy elraga'tat, kiltssal a! 8stennel val, egys"ge' leg$agasa## .ont4ra 1ogs! e$elke'ni0 Most t%'o' hogy neke' ne$ kell a! "lete'et $s "letek hely"#e lltani, se a te tis!tasgo'at, $sok #Hnei hely"#e, $ert t%'o', hogy &k $in'annyian vi'$, s!a#a' s!elle$ek, n$ag%k#an "s n$ag%kt,l "s 8sten#&l0 T%'o', hogy te el"rhete' &ket, $ik !#en &k t"ge' ne$ k".esek $egk !elteni, hogy neke' igen, a sa4t "lete'#&l kell a'no', hogy $in'en l"lek "let"t segthes', hogy a! al ne $er2l4 n0 M"gis kell hogy legyen annyi tis!telete' a!!al a l"lekkel s!e$#en, hogy /sak akkor $les!te' ki a! "let ra$latot, $ikor a! a l"lek $egnylik, hogy #e1oga'4a a!t0 :e tarts' a!t a! "let, s!eretet "s 1"ny ra$latt $in'ig k"s!en, 5gy, hogy $ikor a! a l"lek a! a#lakait kinyit4a 8sten 1"nye #era'4on, hogy a!t $egvilgtsa0 Me'' t%'o$s%l, hogy $in'en Kris!t%s#an aki 1elll, a! eg"s! e$#eris"g egy 1okkal $agasa##ra e$elke'ik, Ls' #e tel4esen a!t is, hogy neke' $in'ene' $egvan, a$i a! Atya t%la4'on#an van, "s hogy a! $in'enkinek has!nlatra ll0 Me'' t%'o$s%l, hogy a!ltal, hogy te val,sgos vagy "s 1ele$elke's!, a! eg"s! vilgot $aga''al e$ele', a! sv"ny a has!nlattal 4rhat,## vlik a! e$#ertrsai'nak0 Kell, hogy legyen hite' n$aga'#an, 4,l t%'va, hogy e!, a hitet a #enne' l"v& 8sten#en 4elenti0 Ls' #e v"g2l hogy te egy 8sten te$.lo$a vagy, egy h!, ne$ k"!!el k"s!2lt, halhatatlan a 1 l' n, vala$int a $ennyek#en0 Akkor a!t 1og4k "nekelni r,la'> R]'v ss"g, 2'v ss"g annak aki 4 n, a KirlyG l$, $in'en i'&kre veletek van0S Te 8sten#en vagy "s te#enne' van0 D"!%s 1elllt, eln"!"st k"rve, hogy el kell hagynia #enn2nket, $ert &t e!en este $"g egy $sik testv"rn"l vrtk %gyana##an a 1al%#an0 A! eg"s! trsasg 1ele$elke'ett0 D"!%s $egl'otta $in'annyi%nkat "s k"t trsval elhagyta a s!o#t0

3ATL:8K 6EDEZET Mi%tn 54ra le2lt2nk, egyik2nk E$ilhe! 1or'%lt a k"r'"ssel, hogy $in'enki elsa4tthat4a-e a gy,gyts $Hv"s!et"t0 gy vlas!olt> A gy,gyts hatal$t /sak akkor t%'4%k elsa4ttani, $ikor $egtan%l4%k a 'olgokat a! ere'et2kig viss!a k vetni0 A vis!lyok 1 l tti hatal$at /sak a##an a $"rt"k#en s!ere!het42k $eg, a$ennyire $eg"rt42k, hogy a! ne$ 8stent&l s!r$a!ik0 A! 8stens"g aki a sorso'at terve!i, ne$ egy tel4hatal$5 s!e$"ly, aki t"ge' 1or$l $int egy 1a!ekas a!t a! agyaggal tes!i, hane$ egy hatal$as isteni er& te#enne' "s $in'en2tt k r2l tte', $in'en l"nyeg#en "s $in'en k r2l, a$elyet sa4t tets!"se' s!erint has!nlhats!0 A''ig $g e!t #e ne$ lto', k".telen vagy sa4t $aga'#an #!ni0 A leg4o## gy,gys!er 'is!har$,nia ellen t%'ni, hogy a! ne$ 8stent&l 4 n "s hogy 8sten a!t soha ne$ tere$tette0 A! agynak van a! a t%la4'onsga, hogy $in'en trgy re!g"seit a$elyeket a s!e$ tov##it, tves! "s 1ogva tart0 6"ny, rny"k "s s!nek re!g"seit $in' 1ogva tart4a0 A! agynak van a! a t%la4'onsga is, hogy a!okat a re!g"seket 1eli'"!i "s 54ra viss!aa'4a, e!ennel a #ens& lts segts"g"vel, "s 5gy 54ra lt4%k a k".et a$it a s!e$ ta'ott0 Bgyana! t rt"nik $in'en alkalo$$al a 1"nyk".e!&g".e'#en, $ikor egy 1"ny"r!"keny le$e!t $egvilgtas!0 A le$e! tves!i "s 1ogva tart4a a trgy kik2l' tt re!g"seit, a$elyet le akars! 1"nyk".e!ni0 Akkor a! ere'$"nyt a le$e!en r g!tene' kell, hogy a! $ara'an', legyen, 5gy hogy te a!t lthato'0 M"g /sak egy r vi' i'& kell "s 1el1og4tok 1e'e!ni, hogy a trgyak $o!gsait "s a s!neit a$elyeket 1"nyk".e!tek 1ogva lehet tartani "s 54ra levetteni, a!ltal, hogy el&!&leg r g!tve les!nek, $a4' 1"nyt "s s!int viss!ahvni, %gyana!!al a re!g"si gyorsasggal, a$ellyel a!ok tv"ve "s r g!tve lettek0 Bgyana! t rt"nik a s!avakkal, gon'olatokkal "s /seleke'etekkel is0 Min'en k2l n agyse4t/so.ort 1elves!i a vele ss!e12gg"s#en ll, re!g"seket "s 1ogva tart4a a!okat0 Mikor e!ek a re!g"sek $egis$"tl&'nek "s levet&'nek, a se4tek, ha hivatko!%nk r4%k, viss!ai'"!hetik a! eseteket .ontosan 5gy ahogyan t rt"ntek0 Man $"g egy $sik k2l nleges /so.ort agyse4t, a$elyek $s testek $o!gsainak gon'olatainak /seleke'eteinek "s k".einek re!g"seit 1el1og4k "s 1ogva tart4k 5gy, hogy te k".es vagy a!okat a se4teket 5gy elren'e!ni, hogy a!on testek vagy trgyak $o!gsait, hang4ait viss!a i'"!hete', s&t $"g a!ok gon'olatait is akik a!t kik2l't"k0 E!ekkel a se4tekkel segthete' $aga'at vagy $sokat a gon'olatokat irnytani "s %ralko'ni 1 l tt2k0 S!int"n e!en se4tek segts"g"vel 4 nnek l"tre #alesetek "s s!eren/s"tlens"gek, $int 1 l'reng"sek h#or5k, rvi!ek, t2!ek "s $in'en nyo$or5sg, a$it /sak a halan', a nyakra ho!hat0 Malaki lt vala$it t rt"nni, vagy elk".!eli, hogy ltta t rt"nniG a! a##,l ere'& re!g"sek $egr g!&'nek a se4tek#en, $a4' a se4tek kik2l'ik a!okat, hogy egy #enyo$st keltsenek a vele ss!e12gg"s#en l"v& se4tekre $sok agy#an ahonnan a!ok 54ra ki les!nek s%gro!va, e! gy $egy, $in'a''ig $g a s!eren/s"tlens"g olyan s!ilr'an ll, hogy $egt rt"nik0 Min'e!eket a 'olgokat el lehet ker2lni, ha a gon'olatot a$ely a!okat t.llta, a!onnal viss!avon4%k "s a re!g"seknek ne$ enge'42k $eg, hogy a! agyse4tekre r g!&'4enek, $ert 5gy ne$ lehet a!okat 54ra kik2l'eni0 E! a se4t/so.ort a! a$ely $in'en s!eren/s"tlens"get $eg4 ven' l0 Akkor van $"g egy $s k2l nleges agyse4t-/so.ort $iltal a! isteni, $in'en helyes re!g"st tere$t& "s ki#o/st, s!elle$ /seleke'eteinek "s gon'olatainak re!g"seit 1el1og4a "s 1ogva tart4a0 E! a! isteni s!elle$, vagy 8sten t4r $in'en anyagot "s 1olyton isteni "s 1el".t& re!g"seket #o/st ki0 Mikor $i e!eket a se4teket a helyes /"lra has!nl4%k, akkor k".esek vagy%nk %gyana!okat a! isteni s!elle$t&l ka.ott re!g"seket 1el1ogni "s 54ra kik2l'eniG ne$ a! isteni s!elle$ van a #irtok%nk#an, hane$ a!ok a se4tek, a$elyek k".esek, a! isteni s!elle$ re!g"seit 1el1ogni "s 54ra levetteni0 A s!,nok elhallgatott "s egy .illanatig $"ly /sen' %ralko'ott0 Akkor egy k". 4elent $eg a helyis"g 1aln, el&s! r $erev volt, 'e a!tn vala$ivel k"s&## $o!ogni ke!'ett "s k r2l#el2l

egy .er/ %tn ke!'tek vlt,!ni a 4elenetek, olyan 4elenetek tr%ltak a s!e$2nk el", a$elyek a vilgon $in'en 4,l"t#en l"v& kereske'el$i vros#an le4ts!,'hattak volna0 A 4elenetek nagyon gyorsan vlt,!tak, $"gis volt elegen'& i'&nk, hogy $egis$er42k "s $egneve!!2k a helyeket, 1&leg $ert a!oknak a! eseteknek a! el&i'"!"se volt a$elyek a .artras!lls%nknl Kalk%tt#an ()*+ 'e/e$#er"#en 1or'%ltak el&0 E! sokkal el&## volt $inthogy $i hallott%nk volna vala$it 1il$s!nh!r,l vagy $o!ir,l0 E!ek a k".ek $"gis tis!tn $%tattk a! e$#eri test $in'en $o!'%latt "s $s trgyakat0 E!ek a k".ek k r2l#el2l egy .er/nyi s!2netekkel 4elentek $eg $a4'ne$ egy ,ra hoss!at hoss!a## $egs!akts n"lk2l0 Mg a k".ek egy$st k vett"k, E$il gy #es!"lt> E!ek a k".ek $ana.sg a vilgon l"te!& hely!etet $%tat4k #e0 Lehet egy $eglehet&s $egel"ge'"sr&l #es!"lni "s a! e$#erek egy ny%go't "s el1oga'hat, #enyo$st keltenek0 :e a 1el2let alatt, a! e$#er sa4t t%'atlan gon'olko'sval %s!tva, #%gyog "s 1orr a vis!lyko's0 A ne$!etek k ! tt egy#ehang!s hinya, /sels! v"s "s gyHl let l"te!ik0 Mannak e$#erek akik nagy katonai hatal$akr,l ke!'enek l$o'o!ni, olyanokr,l a$ilyet a 1 l' $"g soha ne$ is$ert0 Mg $i $egtes!2nk $in'ent, a$ire k".esek vagy%nk, hogy a 4,t el&hv4%k, $"gse les! elegen'& a $i egyes2lt ks"rlet2nk, hogy $s gon'olatokra #r4%k a!okat, akik s!ilr'an elhatro!tk, hogy a sa4t hatal$%kkal %ralko'nak0 3a e!ek a! e$#erek k".esek les!nek a! r' gi terveiket t k"letesteni "s kivitele!ni - "s $i ne$ vrhat%nk $st $int hogy a! $eg 1og t rt"nni, $ert a n".ek "s ne$!etek als!anak "..en e##en a .illanat#an, $ost, hogy "#ren "s 1igyel$esnek kellene lenni2k - akkor n"hny "ven #el2l olyan 4eleneteket 1ogtok ltni $egt rt"nni $int a k vetke!&k0 Akkor t! vagy ti!enk"t h#or5s 4elenet von%lt el el&tt2nk0 Delenetek, a$elyekr&l akkor $"g /sak l$o'ni se t%'t%nk, hogy val,#an $egt rt"nhetnek "s ne$ sok 1igyel$et s!nt%nk r4%k0 E$il 1olytatta> Alig $er42k re$"lni, hogy e!eket a! ese$"nyeket $"g el lehet hrtani0 A! i'& $a4' ki$%tat4a, 'e $in'en esetre re$"l42k tov##, hogy a k vetke!& hely!etek 1ognak %ralko'ni0 Akkor egy $in'en lerst 1el2l$5l, s!".s"g "s #"ke k".eit ltt%k, E$il gy s!,lt> E!eket a 4eleneteket ti $a4' $in'annyian lt4tok $egt rt"nni0 A $i kvnsg%nk a!on#an a!, hogy ti a$ennyire lehets"ges, a $so'ik soro!at k".eket kiH!itek a! e$l"ke!etetek#&l, $ivel a! t ##et segt nek2nk $it ti gon'olhat4tok0 Egy r vi' s!2net %tn egyik2nk a!t k"r'e!te, hogy t%la4'onk"..en $it is 4elentenek a s!avak> a! Fr 8stenI E$il vlas!olt> RA! Fr 8stenS n"vvel a! a t k"letes l"ny lett $eg4el lve, a$elyet a! 8steni Ala.elv vagy 8sten tere$tett, hogy a t%la4'onsgait itt a 6 l' n kinyilatko!tassa0 E! a L"ny a! 8steni Ala.elv k".$sra lett tere$tve "s $in'en a$i a! 8stennek volt, a! hatsk r"#en volt "s has!nlhatta a!t0 E! a l"ny hatal$at "s %ral$at ka.ott $in'en 1elt"tel 1 l tt, a$i a 6 l' n l"te!ett0 7rt a! 8steni ala.elv $in'en lehet&s"geivel "s a hatalo$$al a!okat ki1e4e!"sre ho!ni, a''ig $g a! isteni ala.elvvel egy2tt$Hk ' tt "s t k"letes $,'on ki1e4les!tette a neki a'ott t%la4'onsgokat, $elyeket a! 8steni Ala.elv a s!$ra terve!ett "s a s!elle$#en 1ogva tartott0 E! a L"ny ka.ta k"s&## a! Fr 8sten elneve!"st, a$i a tere$t& /seleke'et ki1e4e!"s"t vagy 8sten T rv"ny"t 4elenti0 E! a! a t k"letes L"ny, a$elyet a! 8steni Ala.elv a s!elle$#en 1ogva tart, hogy a! e$#er ltal ki1e4e!"sre legyen ho!va0 E! a! 8steni "s egye'2li E$#er akit a! 8steni Ala.elv tere$tett0 A! e$#er ter$"s!et"nek s!elle$i ol'al#an $egvan a lehet&s"ge, hogy e! a! Fr 8sten, a! Egy E$#er legyen0 K"s&## e! a! 8steni E$#er a Kris!t%s elneve!"s alatt lett is$ert0 <eki hatal$a volt "g "s 1 l' 1 l tt "s $in'en 1 l tt a$i a##an volt0 A! Fr 8sten a tere$t& ere4"t has!nlva, t ## %gyanolyan l"nyt tere$tett $int & $aga0 E!ek lettek k"s&## a! Fr 8sten 6iainak neve!ve "s a!ok tere$t&4"t neve!t"k a! Atynak, $g a! 8steni ala.elvet 8stennek neve!t"k0 E$il itt egy .illanatra elhallgatott "s kiny54totta ke!eit, ahol $a4'ne$ a!onnal egy nagy 'ara# agyagra hasonlt,, gy5rhat, anyag 4elent $eg0 A! as!talra tette a!t "s egy s!o#rot ke!'ett k"s!teni #el&le, a$ely ha$arosan k r2l#el2l egy ti!en t /enti$"ter $agas s!". e$#eri ter$et alak4t vette 1el0 E$il olyan gyorsan "s 2gyesen 'olgo!ott, hogy a! nagyon r vi' i'&n #el2l k"s!en volt0 Akkor egy .illanatig $in' a k"t ke!"#e tartotta, 1ele$elte "s r1%4t0 A s!o#or "lni ke!'ett0 M"g egy r vi' i'eig ke!"#en tartotta, a!tn letette a! as!talra, ahol a! $o!ogni ke!'ett0 Annyira 5gy viselke'ett $int egy e$#eri l"ny, hogy $i tgra nylt s!e$ekkel, s!,tlan%l #$%lt%nk r0 Akkor E$il a Tere$t"s k nyv"#&l e!t a $on'atot i'"!te> RAkkor a! Fristen $egalkotta a! e$#ert a 1 l' .or#,l "s orr#a lehelte a! "let lehelet"t0 Kgy lett a! e$#er "l&l"nny"0S Akkor a! Fr 8sten 6iai tere$tett"k a! e$#ert a 1 l' .or#,l "s a tere$t& ere42kkel

#ele154tk a! "let-leheletet "s a! egy "l& l"lek lett0 A $Hv"s! e!t a! agyaggal tes!i, vagy $s $Hv"s!i trggyal0 3a & a s!o#rot vagy a 1est$"nyt 5gy hagy4a ahogyan a ke!ei a!t alkottk, akkor a! egy s!o#or vagy 1est$"ny $ara' "s a $Hv"s!nek ott v"get "r a 1elel&s"ge, 'e ha tov## $egy "s a tere$t& ere4"t has!nl4a, hogy "letet lehel4en #ele, akkor a 1elel&ss"ge ne$ "r v"get0 Akkor $in'en tere$t$"ny"r&l gon'osko'nia kell "s egy 8steni "let-s!a#lyt kell a'ni nekik0 E! a! a$i#en a! e$#er egy #i!onyos "rtele$#en elves!tette a ka./solatot 8stennel0 8lyen s!o#rokat k"s!tett, 'e ne$ vonta viss!a t&l2k a! "letet, a$ivel & a!okat a! alkot,vgy#an $ega4n'"ko!ta, a!ok /"ltalan%l k,#orogtak a 1 l' n0 3a annak ellen"re a!on#an a! "letet a$it nekik a'ott 54ra viss!avette volna, akkor /sak a s!o#or $ara't volna $eg "s a! & 1elel&ss"ge $egs!Hnt volna0 A s!o#ro/ska hirtelen $o!'%latlan lett, E$il 1olytatta> Ltta' a! agyagot a 1a!ekas ke!"#en, 'e egy e$#er volt a!, ne$ 8sten, aki a! agyagot ke!elte0 3a 8sten tis!ta l"nyeg"#&l tere$tette volna a!t, 5gy $int & $aga tere$tve van, akkor a! $int egy tis!ta val,sgos 1i5 lett volna0 E! sokkal "rtel$ese## les! $i%tn $egis$erke'tetek a! els& soro!at k&t#lk le1or'tsval0 :e $ivel $r k"s& lett, gon'olo$, hogy ink## .ihenni $entek0 Mihelyt a! %tols, ven'"g eltvo!ott, .ihen&re t"rt2nk a!!al a! "r!"ssel, hogy a! %tols, n"hny na.on t ##et "lt2nk t $inthogy a!t egys!erre 1el t%'nnk 'olgo!ni0

3ETE:8K 6EDEZET Msna. reggel 54ra nekillt%nk a s!okott $%nknknak, a #etH4elek le1or'tsnak, hogy egy lehet& legtis!t## #eltst ka.4%nk a 4elek 4elent&s"g"#e a$elyekkel a k&t#lk voltak telerva0 T%la4'onk"..en ennek a r"gi rsnak a! a#/-4"t tan%lt%k #e0 Mi e##e tel4esen #ele$er2lt2nk, $ik !#en a h!iass!ony%nk tant,nk"nt s!ere.elt0 Mikor k r2l#el2l k"t h"tig a!!al 1oglalko!t%nk, egyik reggelen +hander Sent a te$.lo$#an tallt%k Aki lts!,lag $eghalt "s 54ra 1elt$a't, elevenen, "..en 5gy ahogyan $i &t is$ert2k /sak a! regkor egyetlen 4ele n"lk2l0 Lehetetlen volt, hogy t"ve't2nk0 Mikor a s!o##a l".t2nk 1ellt a s!"kr&l, 1el"nk 4 tt "s s!ves 2'v !lettel $in'enkivel ke!et 1ogott0 K r#ellt%k "s $in'en1"le k"r'"sekkel 1aggatt%kG ellehet k".!elni a $egle.et"s2nket0 Mint egy /so.ort kienge'ett iskols1i5, $in'annyian egys!erre #es!"lt2nk0 7i!tosan egy /so.ort gyerekre hasonltott%nk, akik kvn/sisg%kkal egyik trs%kat ostro$oltk, kinek vala$i 54'onsga volt "s $in'ent akartak t%'ni a1el&l0 A t"ny s!ilr'an llt $int egy / l . a v! 1 l tt> ott volt &, hang#an "s k2ls&leg $eg/1olhatatlan%l %gyana!, /s%.n a! regs"g t2neteit&l $egvlva0 M"g a hang4a is viss!aka.ta "lete virg!, kora#eli tis!tasgt "s ra4ta $in'en egy 4,l ki1e4lett, 4,ke'vH "s "letvi'$ e$#er t%la4'onsgaira $%tatott0 A s!e$ei "s ar/a ki1e4e!"s"t k".telen vagyok lerni0 A! els& .illanatok#an /sak a k2l n#s"g volt a s!e$2nk el&tt0 A! els& alkalo$$al, $ikor vele tallko!t%nk, egy hanyatl,, elgyeng2lt reg 1"r1i volt, aki neh"!kesen egy #otra t$as!ko'ott, h,1eh"r 12rt kkel, #otorkl, 4rssal "s egy ki$er2lt testel0 A!on els& alkalo$$al egyik2nk $eg4egye!te> 6%r/sa, $ost tall%nk egyet e!en nagy lelkek k ! tt, aki olyan regnek lts!ik, $int aki k"s!en van hogy a $svilgra $en4en0 A s!nelvlto!s a$elynek n"hny h"ttel a!el&tt tan5i volt%nk, ter$"s!etesen $"ly #enyo$st keltett ra4t%nk, 'e a hirtelen tvo!sa volt annak a! oka, hogy a gon'olataink ne$ olyan sokat 1oglalko!tak vele, $ivel ne$ vrt%k, hogy $"g valaha 54ra lthat4%k0 A! %tna k vetke!& "s egy$st gyorsan k vet& ese$"nyek is annyira a htt"r#e toltk e!t a! 'olgot, hogy 5gy his!e$ $a4'ne$ el1ele4tett2k0 A leggyeng"##en ki1e4e!ve elk".e'ten llt%nk, $ikor a! eset 54ra olyan "l"nken e$l"ke!et2nk#e lett i'"!ve0 T ## $int $eg1iatalo's volt e!0 En /sak annak a s!nelvlto!sval t%'n$ ss!ehasonltani akit $i $in'annyian tis!tel2nk "s s!eret2nk0 E! a l"lek val,#an %44 s!2letett, t"lve a k2ls& $eg4elen"se nagy ellent"t"r&l a! els& tallko!s%nk alkal$val "s e!en reggelen0 8ga!, hogy $i /sak r vi' i'eig is$ert2k &t, 'e $"gis el"g hoss!an volt%nk vele egy2tt na.-na. %tn, hogy lss%k "s t%'4%k, hogy & egy reg 1"r1i volt0 E!%tn $a4'ne$ k"t "vig vel2nk $ara't "s segtett nek2nk $int kala%! "s tol$/s a =,#i sivatagon t ve!et& %ta!s%nkon0 Evekkel k"s&##, $ikor a /so.ort%nk k"t, vagy t ## tag4a tallko!ott "s e$l"ke!eteket ho!t%nk el&, a!on reggel "l$"nyei voltak $in'ig a! els& t"$k, a$ir&l #es!"lt2nk0 A ta.as!talataink lers#an ne$ igyeks!e$ a tel4es #es!"lget"s2nket k vetni, 5gy his!e$, hogy annak tel4es lersa /sak %ntatn a! olvas,t, a!"rt itt /sak a leg1ontosa## .ontokat a'o$ el&0 Mi%tn a! els& i!galo$ n"$ileg enyh2lt, le2lt2nk, Jhan'er Sen 7es!"lni ke!'ett> Fgy $int a test, a gon'olat-tev"kenys"g legals,## 1okt 1e4e!i ki, 5gy a'4a el& a S!elle$ a! 8steni Ertel$ess"g leg$agasa## gon'olatait0 Fgy $int a test a gon'olat lthat, ki1e4e!"se, 5gy a s!elle$ a! a$i#en a 1or$a "lete ke!'et"t leli, egyenesen a! 8steni Ertel$ess"g#&l0 A! a halhatatlan "s iga!i Un, a$i#e $in'en 8steni lehet&s"g 1oglalva van0 A gon'olat-l"gk r egy vala$i, a$inek val,sga "s l"nyege van "s $in'en a$i a testet alkot4a a##a van 1oglalva0 A! e$#erek t ##s"ge val,tlannak tekinti a!okat a 'olgokat, a$it ne$ k".esek ltni "s ha#r 54ra "s 54ra el lett nekik $on'va, hogy #ens&42ket k".telenek elre4teni, $"gis /sak his!ik, hogy a! lehets"ges0 El#54hatott O'$ "s Eva, $ikor a! Fr vagy a! 8sten T rv"nye el&l akartk elre4teni $ag%katI D, ha $eg"rt42k, hogy a! "let2nk nylt k nyv"t $in'en2tt $ag%nkkal hor'4%k "s hogy a##an $in'enki olvas, $in'egy ha #elt4%k vagy ne$0 <"$ely e$#erek 4, gon'olatolvas,k, $sok kev"s#", 'e n"$ely $"rt"k#en $in'enki k".es arra "s gy ne$ vagy%nk k".esek $ag%nkat elre4teni0 A gon'olat-l"gk r2nk a!on 1el2l 1olyton lenyo$atokat hagy a test2nk n "s a!okat $in'enki lt4a0 Egy kis gyakorlattal k".esek vagy%nk ennek a #enn2nket k r2lvev& gon'olat-l"gk rnek a! ere4"t "re!ni, "s lassank"nt #eltni annak l"te!"s"t, a$ely "..en olyan val,'i $int a k2ls& vilg"0 En $egtan%lta$ a!t, hogy a! e$#er "..en 5gy $int a l#aival a 1 l'et "rinti, & a lelkese'"s s!rnyain a $ennyei $agaslatok#a e$elke'het0 E..en 5gy $int a! regek, a 1 l' n 4rhat "s %gyanakkor 8stennel trsaloghat, "s $in"l t ##et tes!i a!t, annl kev"s#" 1og4a ltni a hatrt a! Egyete$es "let "s a! egy"ni

l"te!"s k ! tt0 Mikor a! e$#er s!elle$i #elts#an egy s! vets"get k t 8stennel, akkor a! elvlas!ts 8sten "s e$#er k&! tt eltHnik0 Mikor el"rte e!t a .ontot, akkor $eg 1og4a "rteni, $ire /"l!ott D"!%s a s!avakkal > RA! Atya "s "n egy vagy%nk0S A nagy # l/sek "vs!!a'okon t el1oga'tk a!t a! tletet, hogy a! e$#er egy hr$as-egys"g, a!ok sohase hitt"k, hogy a! e$#er egy#en hro$ s!e$"lyis"g0 k a! e$#ert, a ter$"s!et"#&l ki1oly,lag egy hro$tag5 l"nynek tekintett"k0 A ha4la$, $in'ent $egs!e$"lyesteni leal!ta a!t, a$it a S!enthro$sgnak neve!nek, a''ig a lehetetlen 1el1ogsig, hogy egy 8sten#en hro$ s!e$"ly van, $ialatt a leg4o##an $eg"rthet42k ha a!t a! Egyete$es S!elle$ vagy a! 8sten Min'en2tt 4elenl"v&s"g"nek, Min'enhat,sgnak "s Min'ent-t%'snak tekint42k0 3a a! 8sten hr$as-egys"g ter$"s!ete ink## s!elle$i $int 1i!ikai, akkor a! e$#er hr$asegys"g"t ink## el$"i $int anyagi s!e$.ont#,l kell s!e$l"ln2nk0 Egy nagy # l/s"s! a!t $on'ta> REgy # l/s e$#ernek $in'enek el&tt a! Unis$eretre kell t reke'nie, $ert nin/s $agasa## is$eret, a$ely t ## $egel"ge'"st ho!, $int a sa4t l"ny"nek is$erete0S 8s$eri a! e$#er a! iga!i Un$agt, akkor kell, hogy 1el1e'e!!e alv, lehet&s"geit, s!%nnya'o!, er&it, "s re4tett a'ottsgait0 Mit "r a! e$#ernek ha Ra! eg"s! vilgot elnyeri 'e a sa4t lelk"t elves!tiIS A! e$#er lelke a! iga!i Un$aga "s ha a!t val,#an 1el1e'e!i, akkor 1el".theti a! eg"s! vilgot, ha a!!al a! e$#ertrsait s!olgl4a0 En $egtan%lta$ a!t, hogy ha valaki a v"gs& /"lt akar4a el"rni, annak $"ly"n kell k%tatni sa4t Un$ag#an, ott 8stent 1og4a tallni, $in'en 4,nak #etel4es2l"s"t0 E..en a!"rt $ert a! e$#er egy hr$as-egys"g, s!elle$#&l, l"lek#&l "s test#&l l"te!&, l"ve egy s!elle$i t%'atlansg#an, ha4la$os $"g a ter$"s!ete legals,## sk4n, %gyanis a 1i!ikai skon gon'olko'ni0 A t%'atlan e$#er a test"t egy es!k !nek tart4a, hogy a!!al $in'en1"le gy ny r ket "l4en t, 'e egys!er 4 n a! i'& $ikor "..en a! "r!"kei $in'en 14'al$at oko!nak a$it /sak elviselni k".es0 A$it ne$ # l/sess"ggel tan%l, a!t a krn "s s!"gyen"n kell hogy ta.as!tal4a "s 1olyton viss!at"r& ta.as!talatok %tn k".telen les! taga'ni, hogy a # l/sess"g $"gis /sak a leg4o## 5t0 D"!%s, L!iris! "s 7%''ha $in' a hr$an a!t $on'tk, hogy a! es!2nkh ! # l/sess"get kell s!ere!ni0 A gon'olatok a$elyek a! "rtel$ess"g s!int4"n $Hk 'nek 1ele$elik a test re!g"seit a''ig a .ontig a$ely egy#eesik a 1oly"kony anyagok"val0 E!en a .onton a gon'olko's ne$ tel4esen anyagi, se tel4esen s!elle$i, $int egy ing, o'a, viss!a leng a! anyag "s a s!elle$ k ! tt, 'e a! e$#ernek egys!er vlas!tani kell, $elyik %rat akar4a s!olglni0 3a a! anyagot vlas!t4a, akkor egy !Hr!avar "s kos! vilga vr r0 Mlas!that4a a!on#an a s!elle$et, "s ha a!t vlas!t4a akkor 8sten te$.lo$nak k%.ol4ig e$elke'het0 A gon'olko's e!en lla.ott ss!e lehet hasonltani a g!!al a$i r%gal$as "s hatrtalan%l kiter4e'het0 8sten $in'ig a! e$#ernek enge'i t, hogy a! a 1oly"kony gon'olatra$latt a $ennyei $agassg#a k2l'4e, a$ely &t a k"tely, 1"lele$, #Hn, "s #etegs"g k 'e 1 l" kie$eli, vagy leenge'i s!llni a legals,## l"te!"sre a! e$#er#en0 3a a! e$#ert egy hr$as-egys"gnek tekint42k s!elle$#&l "rtel$ess"g#&l "s test#&l alkotva, a!t 1&leg a gon'olko's vagy a l"lek lls.ont4#,l s!e$l"l42k, akkor ltni 1og4%k, hogy a gon'olko's a tev"kenys"g k"t nagy s!"ls&s"ge k !t 1oglal helyet, a$elyek k !2l a test a legals, "s a s!elle$ a leg$agasa##0 A gon'olko's alkot4a a! ss!ek t& ka./sot a lthat, "s a lthatatlan k ! tt0 3a a gon'olko's a! "r!"sek sk4n $Hk 'ik, akkor e! a! llati vgyak "s s!enve'"lyek s!"khely"v" vlik0 E! a kgy, a! e$#eris"g .ara'i/so$ kert4"#en, a$ely el/s#t t"ge', hogy egy"l a $"rge!& gy2$ l/s#&l0 Mikor 4"!%s a!t $on'ta> RFgy $int M,!es a sivatag#an 1ele$elte a kgy,t 5gy kell a! e$#er 6inak is 1ele$elke'nie,S e!!el ne$ a test"nek a keres!tre e$el"s"re /"l!ott, hane$ a l"lek vagy a gon'olko's 1ele$el"s"re $in'en "r!el$ek "s "r!"kek 1"lreve!et"se 1 l"0 Ollva a s!elle$ "s a test k ! tt, ha#r egyikt&l se elvlas!tva, k".es a! "rtel$ess"g ala/sonya## gon'olatokkal #rni $int a! oktalan llat, 'e k".es arra is, hogy t%'atosan egyes2lhet a tis!ta S!elle$$el, a$i#en #"ke, tis!tasg "s isteni er& #&ven 4elen vannak0 Mikor a! E$#er 6ia kie$elke'ik o'ig, ahol a 1i!ikai vilg /salr'sgai 1 l" ker2l, akkor a tis!ta "rtel$ess"g sk4n gon'olko'ik "s /seleks!ik, $ert akkor k2l n#s"get tes! a! llatokkal k ! s s!t n k "s a tis!ta s%gal$a!s k ! tt, a$elyet 8stennel $egos!t0 <eke$ $eg lett $%tatva,

hogy $ikor a! e$#er %gyana!on a skon gon'olko'ik $int a tis!ta s!elle$, a l"lek t%'atosan #el". o'a, ahol a! 4o##ra a 'olgok es!$"ny"t lt4a, $int $ag%kat a 'olgokat0 Tov## 12ggetlen a! "r!"sekt&l, $ert a kitis!t%lt tekintet"vel lt4a a s!"les lt,hatrt0 A! 8steni "rtel$ess"g ltal itt kinyilatko!ik a! iga!sg "s ki les! $on'va a lelkest& gy,gy%lst ho!, 2!enet0 Mikor a! e$#er 6ia kie$elke'ett a! anyagi vilg $"lys"g"#&l "s a! "rtel$i vilg ki1ino$%lt, /sen'es, #"k"s, s!"., k".ei ves!ik k r2l, akkor egy #i!onyos .illanat#an $"gis egy eg"s!s"ges kiel"gtetlen "r!"s 1og4a elraga'ni, "s a l"lek vgyako!sa, a$ely 1olyton tov## akar hala'ni, $agasa## vilgok#a 1og4a vinni0 Ltt tov## ne$ /sak #"k"s k".eket lt, hane$ egy #"ke "s ny%galo$ vilg#an "l, r k s!".s"ggel k r2lv"ve0 Akkor 1el1e'e!te a #ens& vilgot "s e! les! neki $in'ene, 5gy, hogy a k2ls& #ens&v" vlik0 Mg r"ge##en a##an a vilg#an "lt ahol a k vetke!$"nyek $Hk 'nek, $ost a! in't"kok vilg#an "l0 A hr$as-egys"gH e$#er s!elle$e tis!ta "rtel$ess"g, e! a l"ny"nek a$a ter2lete, ahol se a! "r!"kek tan5sga, se e$#eri v"le$"nyek ne$ tes!nek s5lyt a $"rlegre, a $r egys!er $eghatro!ott iga!sggal s!e$#enG a! a Kris!t%s #enn2nk vagy a! 8sten 6ia a! e$#er 1i#an, akit ha $r egys!er $egtallt%nk, $in'en k"ts"get "s /s2gge'"st 1"lre tes!0 A l"ny"nek e!en $agaslatr,l a! e$#er $in'ent egy ki1e4lett l"lek tis!ta tekintet"vel lt0 T ## 'olgot lt a $ennyek#en "s a 1 l' n $int n"$ely # l/s"s!et l$o'o!ott r,la0 3a "s!re ves!i, hogy & ne$ /sak egy test egy el$"vel, a$elyet #el2lr&l, vagy kv2lr&l irnytanak, hane$ hogy $in' a kett&t a! iga!i s!elle$i n$aga s!,1oga', s!olg4v lehet tenni, akkor a! 8stent&l ka.ott %ral$t ki1e4e!"sre ho!ta a$ivel ere'etileg $eg volt a4n'"ko!va0 A s!elle$ a! e$#er val,'i l"nye, a leg1ens&## Un4e, Un$aga0 E! sohase #eteg "s soha ne$ #ol'ogtalanG 5gy $int a nagy E$erson $on'ta> RA v"ges a!, a$i s!enve'0 A v"gtelen $osolyg, ny%galo$#an kiny54t,!ko'ik0S D,# a 7i#li#an el$on'4a nektek, hogy a! e$#er S!elle$ "s hogy a Min'enhat, lehelete lelket lehelt #ele0 Mal,#an a S!elle$ a! e$#er#en a! aki "letet a' "s e! a s!elle$ %ralko'ik a teste 1 l tt0 A S!elle$ tekint"llyel os!t4a ki .aran/sait "s $in'en 'olog alkal$a!ko'ik ehhe! a! iga!sgos %ralo$ho!0 A! e$#erek s!v"#en egy 54 kors!ak "#re', a k !ele'& na. k nt s"#e ltve, "s 8sten s!H!ies S!elle$e ha$arosan a s!vek#&l 1og s%gro!ni "s $egnylik a! a4t, a$elyen t $in'a!ok akik a!t kvn4k, egy #e4ratot tallnak egy tel4ese## "s 4o## "let#e0 6iatalon "s r%gal$asan, 1elr%h!va r k i145sggal "s re$"nnyel "s #torsggal ll a! e$#eri l"lek egy 54 kors!ak .ere$"n, a$ely nagys!erH## les! $int #r$ely $s, a$ely a $ennyeket $egvilgtotta a tere$t"s els& na.4t,l 1ogva0 A 7etlehe$i /sillag D"!%s s!2let"sekor s%gr!,##an t2n' kl tt $int valaha a!el&tt, 'e t2n' kl"se ha$arosan a tel4es na.1"nyre 1og hasonltani, $ert e! a! 54 1"ny hir'eti a .illanatot, hogy a kris!t%s $in'en e$#er s!v"#en $egs!2letik0

<NLLJA:8K 6EDEZET Jhan'er Sen $sna. reggel 1olytatta a #es!"lget"st0 Min'en k"ts"gen 1el2l kie$elve ll el&tte$, hogy a! e$#eri "rtel$ess"get t lehet alaktani 8steni Ertel$ess"gre0 Mikor "n e!t #eltta$, "s!revette$, hogy #e$ehetek 8sten ors!g#a "s hogy e! a! ors!g #el2l "n#enne$ van0 Most t%'o$, hogy 8sten a! egye'2li hatalo$, Min'en2tt 4elenl"v& "s Min'ent-t%', "s hogy #Hn, vis!ly, #etegs"g, $eg rege'"s "s hall s!$o$ra /sak $5lt#eli ta.as!talatok0 En $ost lto$ a val,sgot "s t%'o$, hogy r"ge##en egy lo$k".ek, #rn'ok k '"#en elt"ve'te$0 8'& "s t"r tel4esen eltHntek "s t%'o$, hogy a!ok a trgyilagos vilgho! tart,!nak, $g "n $ost a ne$ trgyilagos#an "lek0 Mennyi neh"! "s 1"lel$es ,rt,l lette$ volna $egk$"lve ha k".es lette$ volna ragas!ko'ni a s%gal$a!sokho! "s a villansokho! a$elyeket a 1ino$a## "r!"kek i'&nk"nt kinyilatko!tattak neke$0 Mikor $"g 1iatal volta$ 5gy v"lte$, $int a! e$#eris"g nagy t ##s"ge, hogy /sak egy helyes "let$,' van "s e!, a! R"nS- t $in'en tekintet#en kiel"gteni, "s elhatro!ta$ hogy a! "letet tel4esen kihas!nlo$0 Jsak sa4t $aga$nak "lte$ "s tel4esen ta'ta$ $aga$at llati s!enve'"lyei$nek, a!!al a! ere'$"nnyel, hogy a teste$ "let-ne'veit el.a!arolta$, $g v"g2l /sak a! 2res #%rkolat $ara't $eg, a$elyet ti el&s! r lttatok0 M%tatok nektek egy k".et, hogy gon'olatai$at s!e$l"lhet&en #e$%tathassa$ Egy .illanatig $o!'%latlan%l 2lt, $g a 1alon $eg4elent egy k"., hasonl, ahho! a$elyek $r 1el4e## le vannak rva0 t $agt #r!olta ahogyan $i &t ne$r"gen $"g ltt%k, egy reg 1"r1i egy #otra t$as!ko'va #otorklt0 E!%tn 4 tt egy k". %gyana!t a 1"r1it #r!olva, 5gy ahogyan &t $a reggel ltt%k0 A!tn 1olytatta> A! els& k". a!t #r!ol4a aki a teste ere4"t "s "let-leveit el.a!arolta, $g ne$ $ara't se$$i $s $int a! 2res #%rkolat, $ik !#en a $sik egy k".et a' a! e$#err&l aki a teste ere4"t "s "let-ne'veit $egtartotta0 Ti e!t a! "n esete$#en egy tel4es, $a4'ne$ a!onnali $eg1iatalo'snak tekintitek, "s a! 5gy is van0 :e "n a 'olgot $"g egy $sik ol'alr,l is $egtekinte$0 3nyan ne$ lehetn"nek olyan s!eren/s"sek $int "n, "s $egka.hatnk %gyana!t a segts"get "s rokons!envet "s t$ogatst a $i ke'ves #artainkt,lI 3ogy gon'olatai$at "rtel$ess" tegy2k, k vess2k a! e$#er "let"t a s!2let"s"t&l a v"g"ig, $int a$inek sokan a hallt tart4k0 A gyerek $egs!2letik, t%'atlan a! "letet hor', levek 1el&l, $ivel a!ok $"g ne$ $Hk 'nek, $ert a s!ervek a$elyek a!okat ter$elik $"g 1e4letlenek0 A 1e4l&'"s"nek e##en a s!akas!#an a! eg"s!s"ges gyerek s!"., tev"keny "s /sor'%ltig tele "lettel0 A! "let-ne'vek 1olyton er&s 'nek, $g a gyerek el"ri 1e4l&'"s"nek a!t a s!akas!t, $ikor a!ok $Hk 'ni ke!'enek "s egy5ttal el is lehet 1e/s"relni a!okat0 3a $egt rt"nik e! a .a!arls, akkor n"hny "ven #el2l hanyatls 4elei 4elennek $eg ra4ta0 A s!e$ elves!ti /sillogst, a test a tev"kenys"g"t "s kelle$"t, a! ar/vonalak $eg$ereve'nek "s $"g n"hny "v $5lva a! agy elves!ti k".ess"g"t, hogy a! i!$okkal egy2tt$Hk '4 n0 Akkor a! reg 1"r1i vagy n& ki"lt teste /s%.n egy h"4a a r"gi Un4"nek0 Megy2nk egy e$#ert ."l'%l, aki $in'en "let-ne'v"t $egtakartotta "s a!ok ter$"s!etes 1olya$t a test#en ne$ aka'lyo!taG l$ $ilyen er&tel4es egy ilyen e$#er0 3a egy ilyen e$#er $in'ig $egtart4a a! "let-ne'veit, $"g akkor is, ha ne$ s!er!ett $agasa## #eltst a! "letr&l $int $egs!2letni, egy r vi' i'eig itt a 1 l' n tart,!ko'ni "s is$"t eltHnni, annak a! "lete hro$, vagy n"gys!er olyan hoss!5 lehetne, $int annak aki a! "let ne'veit el1e/s"reli0 3a #elt4a, hogy 8sten terv"#en s!$ra egy $agasa## /"l van kitH!ve, akkor $in'en ron $eg1og4a ,vni teste "let-ne'veit, %gyanis ha$arosan "s!re 1og4a venni, hogy a!ok s!2ks"ges segt&es!k ! k a t k"letes 1e4l&'"she!0 A t%',sok $"g ne$ olyan r"gen 1e'e!t"k 1el a! erek "s 2t&erek gyeng"' s!erke!et"t a test#en a$i#&l a v"rkering"s ll0 A!t $"g 1el kell 1e'e!ni2k, hogy a! eg"s! testen t egy $"g sokkal gyeng"'e## "s 1ino$a## ren's!er hl,!ata van, a$ely a! "let-er&ket $in'en se4the! s!llt4a0 E! a! "let-er& a! i'egren's!er segts"g"vel ra$lik egy se4t-/so.ortho! a! agy#an0 E!ek a se4tek ennek a! er&nek a ter4es!t&ik"nt l".nek 1el a vel2k ss!e12gg"s#en l"v& i'egeken t, a test#en $in'en ato$ho!0 E! a! er& a! i'egek v"'el$e!&4ek"nt is $Hk 'ik0 3a a! "leter& elves!, akkor a se4tek $egke$"nye'nek "s ne$ k".esek helyet a'ni a! el&k"s!2l& 54 se4teknek "s a! 54 se4tek les!nek kitolon/olva a r"giek helyett, a!ok lassank"nt hanyatlanak "s elhalnak0 3a a!on#an a! er& $eg lett takartva, akkor 1olyton 54 se4tek k".!&'nek, ts!! "ves kor#an ".en olyan k nnyen $int egy t!"ves gyerekn"l0

6el1og4tok 1e'e!ni, hogy $ikor a! "leter& tel4es eg"s!"#en $eg lett tartva, a test annyira t ltve van a! "lettel, hogy te a s!ava''al $in'en 1or$t "letre hvhats!0 K"s!thets! egy 1est$"nyt vagy egy s!o#rot, vagy #r$ely $Hv"s!i trgyat, a$ely a te es!$"nye'et el&a'4a "s a! "let-leheletet #elelehelhete', akkor a! "lni 1og0 Akkor a! #es!"lni 1og ho!!' "s $sokho!, akik a! "let-lelkese'"st, a$elyet te #elea'tl, lthat4k "s a! tev"keny 1og $ara'ni, $ert te, a! Fr 8sten te#enne' s!,lalt "s $eg les! a! akarata0 :e e!ek a 1or$k ne$ lehetnek e$#eriek, ha/sak te a!okat a tis!ta 8steni "letre ne$ n vele'G akkor a!ok t k"letes 1or$k les!nek, 5gy $int te t k"letes vagy "s akkor te #etartotta' a 1elel&s"ge'et0 E! a val,'i lng"s!, $a4' $eg1ogo' ltni0 Man a!on#an egy 4elent&s t"ve'"s a$ire r akarok $%tatni0 A lng"s! a 1e4l&'"se ke!'et"n"l, t%'va, vagy an"lk2l elsa4ttotta a! "leter&, $egtakartsnak a $Hv"s!et"t "s a!t a tel4es tis!tasg#an a ter$"s!etes /satornkon t 1olyatni0 E!en k r2l$"ny ltal a teste "s a tere$t& ere4e lelkese'ik "s #elt4a, hogy a! & s!$ra a h"tk !na.osnl vala$i $agasa## ki1e4e!het&v" vlik0 3a tov## $egtakart4a a! "let-ere4"t "s s!a#a'on enge'i a!okat ra$lani, akkor $in'ig s!e## $%nkkat 1og l"treho!ni, 'e ha l'o!at%l esik a s!enve'"lyeknek "s "lvha4hs!atnak, akkor gyorsan elves!ti tere$t& ere4"t0 A test a! "leter&k $egtakartsval el&s! r 1el".2lt, $g a se4tek egy 1ino$a## s! vett" vltak, $int annl a! e$#ern"l ala/sonya## ren'Hek $ara'tak, aki e!eket a! er&ket el.a!arolta0 Most a lng"s! hrn"vre e$elke'ett, 'e holott & a $"lye## #eltst, a! 8steni er&t ne$ 1e4les!tette ki, hagy4a $agt elh%r/olni a! n'i/s&t"ssel0 3tat 1or't a 1"nynek a$i a! %tat $%tatta neki - $ert $"g ne$ "#re't 1el tel4esen - "s a nagyo## i!galo$ %tni vgy#an ke!'i a! "let-ere4"t el1e/s"relni, $iltal $in'en hatal$at elves!t0 Mert ha a! e$#er a gon'olatait 1ele$eli a! llati s!enve'"lyek 1 l" "s $egtakart4a a! "let-ere4"t, $g a test elke!'ett 1ino$a## s! vett" vlni, "s ha akkor $egenge'i $agnak, hogy viss!aessen, akkor a! sokkal ha$ara## elkor/sos%l, $int aki el&!&leg ne$ is$ert egy ilyen 1el"#re'"st0 Mikor egy e$#er 1el"#re't 5gy, hogy a test"#en $in'en er&t $egtart "s a!okat egy ter$"s!etes $,'on a! i'egekhe! enge'i ra$lani, a$elyek a!t a test $in'en ato$4ho! vis!ik, an"lk2l hogy a!ok ra$lsnak a! %t4#an ll, s!enve'"lyekre vagy ne$i vgyakra vonatko!, gon'olatokkal, akkor e! a! "leter& llan', les! "s a 1eltHn"st kelt& "l$"ny tvolra t5lhala'4a a ne$i "l$"ny "r!"seit0 Akkor 1ele$elke'ik a kgy, "s ne$ kell neki tov## s!enve'"ly "s k"4ek is!a.4#an a hasn k5s!ni0 Meg"rthetn" a! e$#er, hogy e! a! "let-ne'v sokkal t ## "leter&vel ren'elke!ik $int %gyanannyi $ennyis"gH tis!ta v"r, akkor a!t $egtakartan ahelyett, hogy el1e/s"reli0 :e e!el&tt a t"ny el&tt #e/s%k4a s!e$eit, vagy tel4esen t%'atlan 1el&le "s 1olytat4a 'olgt, vagy vaksg#an, vagy t%'atlansg#an, $g el4 n a Kas!s i'e4e0 Akkor egy srs e$elke'ik 1el, $ert a! ne$ /so'l4a a ter$"st0 Ti tis!telettel n"!tek 1el a! regkorra "s a h,1eh"r ha4at egy tis!telet koron4nak tekintitek, a$ely v"le$"nyt "n egyetlen s!e$.ont#,l se akarok leki/sinyelni0 :e ha ti e!eket a k".eket $egn"!itek, akkor rtok hagyo$, hogy $egt"l4"tek ki a tis!teletre $"lt,##> a! e$#er a h,1eh"r 12rt kkel aki a t%'atlansg#,l vagy ro$lottsg#,l a nyakra ho!ta e!t a hanyatlst, vagy a! aki a! "vek "r"s"vel $in'ig elevene## "s er&se## lett "s 4o##an el&k"s!2lt a! el&tte ll, k vetke!& "vekre "s a!ltal s!eretet#en ga!'aga## "s ne$ese## lett0 Elis$ere$, hogy s!nalo$ra $"lt, a!, aki a t%'atlansg ltal "ri el a v"g"t, 'e annak aki t%'4a e!eket "s $"gis 5gy 4r, ne$ lehet 4, s!,t tallni0

K8LE<JE:8K 6EDEZET Ett&l a! i'&t&l 1ogva s!orgal$asan neki llt%nk a! a#/ tan%lsnak, Jhan'er Sen segts"g"vel $int tant,0 =yorsan $5ltak a na.ok, $r .rilis v"ge 1el" 4rt, $ik !#en a 1eliratok legnagyo## r"s!"t $"g le kellett 1or'tani0 A!!al a gon'olattal vigas!talt%k $ag%nkat, hogy viss!a4 v2nk, "s #e1e4e!!2k a $%nknkat0 A #artaink $r egy nagy r"s!t le1or'tottak nek2nk e!ek#&l a 1eliratok#,l, 'e kitartottak a$ellett, hogy $i is #etan%l4%k a #etH4eleket, hogy $i $ag%nk is k".esek legy2nk a 4egy!eteket le1or'tani0 A! el&!& "v s!e.te$#er"#en $eg#es!"lt2k egy $sik /so.ort k%tat,kkal, hogy a =,#i sivatag#an tallko!%nk0 k onnan elks"rn"nek #enn2nket hro$ &sr"gi vros ro$4aiho!, a$elyeknek a 1ekv"se e!eken a k&t#lkon voltak lerva0 M"g $iel&tt ltt%k volna e!eket a 1eliratokat, $r hallott%nk l"te!"s2kr&l0 A 4egy!etek a$elyeket el&!&leg ltt%nk, e!eknek, a $ost el&tt2nk l"v&knek a $solatai voltak0 Min' a k"t soro!at 1el4egy!"s a!t llt4a, hogy e!ek a vrosok t ## $int k"ts!!e!er "vvel e!el&tt lettek ala.tva, "s a!t is llt4k, hogy a lak,ssg egy $agas 1e4l&'"si 1okon llt, $ivel a!ok t ##1"le s!".$Hv"s!etet "s k"!i$%nkkat gyakoroltak "s k".esek voltak vasat "s aranyat $eg$%nklni0 Arany ott egy nagyon ltalnos 1"$ volt, annyira elter4e't, hogy iv,.oharakat "s l,s!ers!$ot k"s!tettek #el&le0 A!t is $on'4k, hogy e!ek a! e$#erek 1elt"tlen ren'elke!tek, $in'en ter$"s!eti vala$int a sa4t 8stena'ta ere42kkel0 Mal,4#an a legen'k, ha a!okat legen'knak neve!het42k a$elyeket a 1eliratok e$ltenek, nagyon hasonltanak a = r g hitreg"kre0 3a a t"rk".ek $eg#!hat,ak, akkor e! a #iro'alo$ O!sia legnagyo## r"s!"re "s a 6 l'k !i tenger $ent"n E%r,.#a kiter4e't, k r2l#el2l o'ig, ahol $ost 6ran/iaors!g van0 A leg$agasa## hegy k r2l#el2l ()TT $"ter volt a tengers!int 1 l tt0 A!t $on'4k, hogy e! egy nagy la.os ors!g volt, a S!2l&1 l' egy gyar$ata, nagyon ter$"keny "s 4,l #evolt tele.tve0 Mikor $egtall4k e!en vrosoknak ro$4ait "s a!ok 1el les!nek trva, k"ts"g kv2l a t rt"nele$ egy nagyon "rt"kes s!akas!a 1og na.1"nyre 4%tni, $ivel a! el#es!"l"sek s!erint, a$elyeket a 4egy!etek a'nak err&l a! ors!gr,l, a h"t kirlynak %ralko'sa alatt, .o$.#an "s 1"nyH!"s#en $agasan 1el2l$5l4a a r"gi Egyi.to$ot0 E!en kirlyok %ralko'sa el&tt a! ors!got $"g sokkal $,'osa##nak r4k, $ivel akkor a n". n$agt kor$nyo!ta, ne$ voltak h#or5k se hH#"resek vagy ra#s!olgk0 T"ny a!, hogy a! els& %ralko',4%kat a Me!et& Ala.elv-nek neve!t"k "s "rtel$esen ki van 1e4e!ve, hogy a! & lak,helye a! e$#erek k ! tt volt, "s hogy a! e$#erek s!erett"k t "s s!,t 1oga'tak neki0 A 4egy!etek#en ll, hogy a! els& %ralko',h! els& kirlya a Me!et& Ala.elvet $eg1os!totta %ral$t,l "s sa4t $agt tette a tr,n%sra0 A! i'& gyorsan $5lott, $i elvolt%nk 1oglalva a! e-.e'/i, in'%lsnak el&k"s!t"s"vel, $ivel ha$arosan el kellett in'%ln%nk, ha a $egegye!"s2nket #e akart%k tartani, hogy $4%s#an a $eglla.o'ott gy2leke!& helyen $eg"rke!!2nk, ahol a k"s!let2nket kieg"s!ten"nk "s $in'ent elk"s!ten"nk a! %ta!sra0 K".telen vagyok s!avakat tallni, hogy gon'olatai$at "s "r!el$ei$et ki1e4e!!e$, $ikor a! in'%ls%nk ,r4a k !ele'ett0 8tteni tart,!ko's%nk $in'en ,r4a egy r $ volt, egy .illanatnyi %nalo$ n"lk2l0 3a#r t ## $int t h,na.ig e!ekn"l a! e$#erekn"l volt%nk "s a! & $in'enna.i "let2ket $egos!tott%k vel2k, olyan gyorsan el$5lt a! i'&, hogy /sak n"hny na.nak tHnt0 M"gis $ilyen lehet&s"gek vilga nylt $eg el&tt2nk0 Mintha egy a4t, nylt volna $eg "s $intha $in'enki "re!te volna, hogy $ g tte hatrtalan lehet&s"gek voltak "s hogy /sak a k2s! # n kellene tl".n2nk0 M"gis t"tov!t%nk, 5gy $int $i t"tov!t%nk e!eket a re$ek e$#ereket elhagyni, akiket $i $r testv"reinknek tekintett2nk0 En 5gy his!e$, hogy $in'en halan', "let"#en 4 n egy .illanat, $ikor a! a4t,t tgra trva lt4a - "..en 5gy $int $i a!t ltt%k e!en a s!". .rilisi reggelen - "s akkor $in'enki lthat4a a s!"les tvlatot a$elyeket el lehet "rni0 6elhvo$ a! olvas,t, hogy tegyen 1"lre $in'en el&t"letet, "s ha a! siker2l akkor n"!!en a $i s!e$einkkel0 <e$ vrhatok $in'enkit&l hitet 'e s!eretn"$ ha $eg"rten", hogy a! k"t k2l n# !& 'olog e!ekr&l a! e$#erekr&l rni, vagy a l#aiknl 2lni "s &ket $eghallgatni0 Fgy tHnt nek2nk, hogy /sak #tran t kell l".n2nk a k2s! # n, hogy $in'ent a$i el"rhet& a t%la4'on%nknak neve!hess2nk, $"gis t"tov!t%nk0 Mi"rtI Mert ne$ hitt2nk tel4es eg"s!"#en "s hagyt%k $ag%nkat a! is$erttel tart,!tatni, a!!al

a$it $egs!okt%nk000, a! a4t, 54ra #e!r%lt0 Akkor a!t $on't%k, hogy a sors volt a!, a$i a! a4t,t #e/s%kta el&tt2nk0 T%'n%nk kell a!on#an, hogy nin/s $s sors $int a! a$elyet $i sa4t $ag%nkra kis!a#%nk0 8tt ltt%k e!eket a nagyon egys!erH "s $"gis annyira ki$agasl, e$#ereket, akik k !2l n"$elyek ne$!e'"keken t "s taln $in'ig is a!on k2s! # n t5l "ltek "s "lnek egy "letet a$ely nekik a! egye'2li iga!i "let0 8tt ne$ voltak ."l'k vagy hagyo$nyok, se$$i $s $int tis!tn "lt, &s!inte "let "s a! $r itt a $i 1 l'2nk nW A! olvas,ra hagyo$ hogy $eglla.tsa a k2l n# !etet0 3a#o!t%nk, hogy elhagy4%k e!eket a #artsgos lelkeket, akik a! %tols, h,na.ok#an olyan #e/sesek lettek nek2nk, 'e t%'t%k, hogy $s 'olgok vrnak rnk a$ely 1el" e.e've n"!t2nk0 A!on a gy ny rH .rilisi reggelen el#5/s5!t%nk a #artainkt,l, s!vesen ke!et 1ogva vel2k "s 8sten vele'-t, $on'va $ik !#en &k ko$olyan v"lve $eghvtak #enn2nket, hogy 4 442nk viss!a ho!!4%k0 M"g egys!er 4, %ta!st kvntak, $i "s!ak 1el" 1or'%lt%nk, hogy e!ennel val,#an tkel42nk a nagy =,#i sivatagon, $ik !#en $in'en1"le el#es!"l"sek halvny k".ei 1"lel$etes n"lk2l !"sekr&l s!ling,!tak k".!elet2nk#en0 6"lel$et a!on#an ne$ "re!t2nk $ert E$il "s Dast is$"t vel2nk volt "s Jhan'er Sen, <e.roQ hely"#en0 A trsasg r%gal$as l".tekkel hala't a! sv"nyen, e! nek2nk, akik sok ors!got 4rt%nk, /sak egy h"tk !na.i $%nka volt, gon'olo$ $in'annyian egyarnt rven'e!t2nk, hogy ott lehett2nk0 A!t is his!e$, hogy ne$ volt senki k !t2nk, aki ne$ ltta volna #e, hogy egy 54 vilg nylik $eg "s #ontako!ik ki el&tte0 Min'annyian t%'t%k, hogy $ennyire 1"lreesett k rny"k volt e! "s is$ert2k egy ilyen1a4ta %ta!s ves!"lyeit0 M"gis egy ellenllhatatlan vgyat "re!t2nk, hogy kitarts%nk0 A 1elt"tlen #i!al$%nk a$ely a ren'kv2li #artaink#an volt, $in'en 1"lel$et, vagy s!e$"lyes kelle$etlens"gre %tal,, gon'olatot eltvoltott a s!"lr,!sa $in'en irny#a "s iskols gyerekek lelkese'"s"vel est2nk a kalan'nak0 Mi $egs!okt%k a 1 l' 1"lreesett r"s!ein 4rni, 'e $"g soha ne$ volt%nk egy ilyen 1"lreesett k rny"ken $int e!, ahol $"gis olyan s!a#a'on "s k nnyen %ta!hatt%nk $int itt0 <e$ /so'a, hogy 5gy a! ors!got $int a 4,tev&inket nagyra #e/s2lt2k0 Fgy "re!t2k $ag%nkat, hogy $"g a sarkvi'"kig is $ehetn"nk ha kellene0 M"g ne$ tett2nk $eg nagy %tat, $ikor egyik2nk gy s!,lt> Mennyivel k nnye## lenne nek2nk ha t%'nnk %ta!ni $int e!ek a! e$#erek, 'e $ivel $i arra ne$ vagy%nk k".esek, nekik is vel2nk egy2tt kell k2s!k 'ni2k0 Min'en 4,l $ent a hete'ik na. est"ig0 :"l%tn t ,ra t4#an, "..en $ikor egy $"ly s!aka'"k#,l 4 tt2nk ki a$elyet k vett2nk, hogy egy ala/sonya## 1ekv"sH "s nylta## k rny"k#e $en42nk, egyik2nk 1elkiltott, hogy a tvol#an lovasokat ltott0 94%k irnytott%k a tv/s veinket, h%s!onh"t lovas 1"r1it ltt%nk, akik a!t a #enyo$st keltett"k, hogy 4,l 1el voltak 1egyverke!ve0 Mon't%k Dastnak $it ltt%nk, & a!t $on'ta, hogy val,s!nH a k,#orl, #an'k egyike, akik a! ors!got ves!"lye!tetik0 K"r'e!t2k t&le, hogy a!ok taln ra#l,k vagy 5tonll,k voltakI a!t vlas!olta, hogy & 5gy gon'ol4a, hogy igen, $ert nin/senek ny4aik a$elyet &ri!n"nek0 Elhagyt%k a! sv"nyt "s egy /so.ort 1a 1el" $ent2nk, hogy ott 1el2ss2k a t#or%nkat a! "4s!akra0 Mg a!!al 1oglalko!t%nk, ketten a trsasg%nk#,l tkeltek a 1oly,n a$inek k !el"#en t#oro!t%nk "s egy 'o$# tete4"re $entek, a$ely egy kiltst a'ott a k rny"kre ahol el&s! r ltt%k a lovas /so.ortot0 Mikor 1el"rtek a 'o$#ra, $eglltak, n"hny .illanatig k r2ln"!tek a tv/s v2kkel, $eg1or'%ltak, "s siettek a t#or 1el"0 Mihelyt o'a"rtek, k ! lt"k vel2nk, hogy a lovasok a t#or%nk 1el" k !ele'tek "s $r t kilo$"tern"l k !ele## voltak ho!!nk0 Akkor valaki $eg4egye!te, hogy s!erinte egy vihar keletke!ik0 6eln"!t2nk "s val,#an "s!akny%gaton egy sHrH 1elh& k".!&' tt, $ik !#en $in'en ol'alr,l k ' vett k r2l #enn2nket0 <e$ "re!t2k $ag%nkat nagyon #i!tonsgosan, $ikor a k !ele'& viharon keres!t2l a lovasokat egy le4t&n egyenesen a t#or%nk 1el" ltt%k lovagolni0 Ko$olyan ke!'t2nk ny%gtalanko'ni a #an'a $eg4elen"s"r&l, $ert hi#a volt%nk har$in/-ketten, ne$ volt egyetlen 1egyver2nk0 A##an a .illanat#an kit rt a vihar 1 l tt2nk, a vakt, h,vihar $in'en '2h ng"s"vel0 Most $"g sokkal nagyo## lett a 1"lel$2nk, $ivel $r r"ge##en egys!er ta.as!talt%k a viharok tev"keny ere4"t e##en a hegyvi'"k#en0 <"hny .illanatig s2vtett a s!"l "s 1elkor#/solta a! a.r,

h,kristlyokat egy (TT kilo$"ter se#ess"gH s!"lvihar ere4"vel "s 5gy lts!ott, hogy 1el kell t rn2nk a t#or%nkat, hogy a h%ll, gak el&l $eg$enek2l42nk a$elyeket a vihar a 1kr,l lehastott0 A!tn hirtelen $in'en /sen'es lett, "s .illanatnyilag a!t gon'olt%k, hogy /sak egy s!"lroha$ volt, $int a$ilyen e##en a! ors!g#an soks!or el&1or'%l "s gyorsan el$5lik0 Egy alkonyat#eli ho$lyos 1"ny %ralko'ott, elegen'& ahho! hogy lss%nk, a!onnal nekillt%nk a $%nknak, hogy a t#or%nkat 54ra ren'#e ho!!%k0 K r2l#el2l egy 1"l,rig 1oglalko!t%nk a!!al "s el1ele4tett2k 5gy a vihart $int a ra#l,kat, akik $"g r vi'en a!el&tt annyi aggo'al$at oko!tak0 Mikor egy .er/re $eg.ihent2nk, a ve!et&nk a stor #e4ratho! $ent, hogy k r2ln"!!enG viss!a1or'%lt a s!avakkal a!t $on'va> A vihar o'"## 5gy lts!ik $"g '2h ng, 'e itt, ahol $i vagy%nk, alig lehet egy kis s!elet "re!ni0 <"!!"tek /sak a strak "s a 1k k r2l tt2nk ne$ $o!ognak "s a leveg& enyhe, $eleg0 K !2l2nk n"hnyan k vett2k &t ki1el" "s egy .illanatig /so'lko!va llt%nk $eg, $ert $g a stor#an volt%nk, ho$lyosan t%'at#an volt%nk a vihar !a4nak, 'e 1elt"tele!t2k, hogy eltvolo'ott "s a s!aka'"kon t tov## hala't, $ivel e##en a! ors!g#an a','nak viharok a$elyek 5gy ke!'&'nek $int egy 1org,s!"l, hogy a!tn kilo$"terekkel tvola## hala'nak, $iel&tt kito$#olnakG ott a$erre voltak hallos /sen' %ralko'ik0 8tt a!on#an ne$ 5gy volt0 A h,vihar alig tven $"terre t&l2nk $"g tel4es ere4"#&l '2h ng tt, 'e ahol $i llt%nk, ott s!"l/sen' volt "s $eleg leveg&0 9"ge##en $"g ta.as!talt%k, hogy a hat"kony hi'eg $in'enen thatolt, $ialatt a s!"l a 4eges tHhegyes a.r, havat 154ta egy olyan vakt, se#ess"ggel, hogy $a4'ne$ $eg1%lla't%nk t&le0 A k r a$i#en a t#or%nk volt, $intha var!s2t"sre hirtelen ki lett vilgtva0 Mg e!en /so'lko!t%nk, $intha a vihar !a4a 1 l tt e$#erek kiltst hallott%k volna0 Ertestettek, hogy k"s!en van a va/sora, #e$ent2nk "s helyet 1oglalt%nk0 Ma/sora k !#en egyik2nk k"r'e!te, hogy $i t rt"nhetett a lovasokkal, akiket a le4t&n le1el" ltt%nk 4 nniI Malaki $s a!t $on'ta> Mi $intha kiltsokat hallott%nk volna, $ikor $"g kint llt%nk "s a!on tHn&'t2nk ne$ e segthetn"nk ra4t%k, ha elt"ve'tek a h,vihar#an0 Dast a!t vlas!olta, hogy e!ek a 1"r1iak a leghrhe'te## ra#l, #an'k egyik"he! tart,!nak a$elyek a k rny"ken k,#orolnak "s hogy a!ok ne$ tettek $st $int lo.tak "s a 1alvakat 1os!togattk "s elvett"k a ke/ske "s 4%hny4akat a n".ekt&l0 A va/sora %tn, $ikor a vihar egy kiss" enyh2lt, 54ra kiltsokat hallott%nk, $ik !#en a lovaink lihegtek "s gasko'tak, $intha kiakarnnak t rni0 Annak ellen"re, hogy a!ok a! e$#erek /sak r vi' tvolsgra lehettek t&l2nk, ne$ ltt%k &ket, olyan s t"t volt "s olyan sHrHn esett a h, a$it a s!"l 1elkavartG egy t#ort2!et se volt%nk k".esek $egk2l n# !tetni0 E$il vala$ivel k"s&## 1elllt "s k ! lte, hogy #e akar4a hvni &ket a t#or%nk#a, $ert ha/sak ne$ nagyon 4,l vannak 1els!erelve, se e$#er, se l, ne$ "ri $eg a reggelt, $ivel kint $r nagyon hi'eg lett0 Mg & el&k"s!2leteket tett, ketten k !2l2nk k"r'e!t"k, hogy elks"rhetik-e0 E! lthat,an tets!ett nekiG el1oga'ta a! a4nlatot "s eltHntek vihar#an0 K r2l#el2l h5s! .er/ le4rtval viss!a4 ttek, h5s! ra#l,val k vetve, akik a lovaikat kantrs!rnl 1ogva ve!ett"k0 A!ok el$on'tk nek2nk, hogy a t ##i h"t trs%kat elves!tett"k, "s hogy a!ok val,s!nH elt"ve'tek a vihar#an0 A /so.ort a$ely a k r2nk#e l".ett egy 1%r/sa s!e'ett-ve'ett 1"lig elva'%lt l"nyek gyH4te$"nye volt0 Mikor a 1"nyk r#e 4 ttek $intha egy ss!eesk2v"sr&l gyan5stottak volna #enn2nket, hogy 1ogly%l e4t42k &ket0 6"lre"rthetetlen2l $%tattk a 1"lel$2ket, a''ig $g E$il #i!tostotta nekik, hogy #r$ikor s!a#a'ok el$enni, ha akarnak, "s $eg is $%tatta nekik, hogy nek2nk nin/s egyetlen es!k !2nk v"'eke!"sre, ha $egt$a'nnak #enn2nket0 A! volt a s!n'"k%k, $on'ta a ve!"r2k, $ikor $inket a s!aka'"k#,l lttak ki4 nni, $iel&tt a vihar $eg4 tt0 Mikor a vihar kit rt, es!2ket ves!tett"k "s elt"ve'tek, 5gy hogy ne$ voltak k".esek $egtallni a sa4t t#or%kat0 Mikor E$il "s a k"t trs%nk $egtallta &ket, ss!e#54va 2ltek egy s!ikla1al t v"#en, k r2l#el2l s!! $"terre a $i t#or%nkt,l v!1olys $ent"#en0 A ve!"r2k $on'ta, hogyha kikerget42k &ket, #i!tosan el.%s!t%lnak0 E$il #i!tostotta nekik, hogy a! ne$ 1og $egt rt"nni0 A 1k alatt $egk t tt"k a lovaikat a! "4s!akra, $i%tn le2ltek egy /so.ort#a, s!rtott ke/skeh5st "s 4akva4at ke!'tek enni a$it a nyeregtsk4%k#,l el&vettek0 Mg 5gy ott 2ltek, a 1egyvereiket k !el $ag%kho! tartottk "s $in'en !a4t,l 1elria'tak0 <yo$at"kosan "s ha'ons!va #es!"ltek, Dast el$on'ta nek2nk, hogy /so'lko!tak a $i 1els!erel"s2nk n "s a 1"nyen "s hogy itt $i"rt ne$ 1%4t a s!"l, $i"rt van itt olyan $eleg0 Egyik2k, aki 1olyton a s!,t vitte, $r r"ge##en hallott a #artainkr,l "s a /inkosainak el$on'ta, hogy e!ek a! e$#erek egyenl&k a! 8stenekkel "s hogy a!t $on'4k r,l%k, hogy &ket, a ra#l,kat egy .illanat alatt k".esek $egse$$isteni0 Dast el$on'ta a!t is, hogy egy r"s!2k a t ##ieket r akarta vinni, hogy 1oss!anak $eg #enn2nket $in'en2nkt&l "s

$en4enek innen, $ivel a!t gon'oltk hogy $i vala$i /selt s! v2nk, hogy 1ogly%l e4ts2k &ket0 E! a! egy 1"r1i a!on#an kitartott a$ellett, hogy ne #ntsanak #enn2nket, & $eg"rtette vel2k, hogy akkor &k $in'annyian $eg lenn"nek se$$istve, ha #ntal$a!nnak $inket0 Egy hoss!a## i'& %tn o'a-viss!a #es!"lve nyol/an k !2l2k 1ellltak "s o'a 4 ttek ho!!nk, k ! lt"k Dasttal, hogy ne$ akarnak $ara'ni, $ert nagyon 1"ltek "s hogy $egakar4k keresni a t#or%kat, $ert /sak n"hny kilo$"terre van innen a 1oly, $ent"n, $egt%'tk lla.tani a 1ekv"s"t a 1a/so.ort#,l ahol $i t#oro!t%nk0 6el2ltek teht a lovaikra "s eltvo!tak0 35s! .er/en #el2l a!on#an viss!a4 ttek "s el$on'tk nek2nk, hogy a h, olyan $agas volt, hogy a lovak ne$ t%'tak t$enni ra4ta "s hogy a vihar a legnagyo## volt a$it $r "vek ,ta ne$ lttak0 Akkor el&k"s!2leteket tettek a! "4s!akra0 Egyik2nk a!t $on'ta> En a!t his!e$, hogy itt 4o## nekik, $int kint a vihar#an, $"g akkor is ha rettegnek0 Dast ho!!nk 1or'%lt a s!avakkal> E!, ahol $ost tart,!ko's!, a! Atyai 3!, $ert ha a##an a h!#an vagy "s ott $ara's!, akkor a! Atya vi'$ lelke t1og t"ge'0 Mihas!na lenne a 3! $eleg"nek "s a vi'$sgnak s!$o'ra, ha te ne$ tart,!ol a##a a h!#a "s ne$ is$ere' annak $eleg"t "s a 4,ke'v"t0 Te $eghvhato' a!okat akik kint llnak, hogy 4 44enek #e, 'e a!ok ne$ 1ognak 4 nni, $ert ne$ "rtik $eg, hogy te hol tart,!ko's!0 E!ek a testv"rek itt, "r!ik a $eleget, 'e ne$ akarnak k !ele## 4 nni, $ert &k a! e$#ertrsaikat 1olyton kira#oltk "s ne$ k".esek $eg"rteni, hogy %gyana!ok a! e$#erek akiket &k 4ogos !sk$nynak tekintettek, &ket $ost #artsgosan ke!eln"k, egyetlen ok n"lk2l, $"g an"lk2l is hogy a! & #an'4%kho! tarto!nak0 k ne$ t%'4k, hogy a h,#a, a hi'eg#en "s a leghevese## vihar#an is $egtallhat, a! Atya "s, hogy a!oknak akik a! 3!t elsa4tt4k "s a##an $ara'nak lakni, se vihar, se s!"l, se ra.ly ne$ rt0 Jsak akkor rthatnak s!elek, viharok "s ra.lyok $ikor ne$ vagy ka./solat#an 8stennel0 Egy e$#er /sak akkor k".es e!t v"g#e vinni a$it itt lttatok, $ikor llhatatosan "s ren'2letlen s!e$eit 8stenre irnytva tart4a, se$$i $st ne$ t%'va "s ne$ ltva0 A $i gon'olat%nk a k vetke!&> RS!ilr'an llok s!e$ei$et r' irnytva Aty$, se$$i $st ne$ is$erve $int t"ge' "s ne$ ltok se$$i $st $int 8stent $in'en 'olog#an0 S!ilr'an llok a te s!ent hegye'en, se$$ir&l se t%'va se$$it se is$erve, /sak a te s!eretete'et, a te "lete'et "s a te # l/sess"ge'et, A te 8steni s!elle$e' 1olyton t4r enge$0 k r2lves! enge$ "s $in'ig #&s"gesen 4elen van kv2l "s #el2l "n#enne$0 En t%'o$, Aty$, hogy ne$ #irok se$$i $ssal, $int a$i nekik is van "s hogy nin/s se$$i $s $int 8sten $in'enkinek0 K s! n $ Aty$0S A! iga!i #"k"t $"g a vihar k !e."#en is $eglehet tallni, $ert a! iga!i ny%galo$ $"lyen a! e$#er s!v"#en re4lik, aki n$agt $egtallta0 Ellenke!&leg, lehet a! e$#er egye'2l egy 1"lreesett sivatag#an, a! alkonyat#an "s a ter$"s!et s!"les /sen'4"#en, "s $"gis, retteg"s "s in'%latok vihar4ai s!"tt".hetik0 A ter$"s!et 1el2letesen s!e$l"lve, 5gy lts!ik egy ss!ehasonlthatatlan el&nyt a'ott a '%rva er&nek, n!"snek "s a lehet&s"gnek gyenge llatok v"r"t el nteni, 'e 1igyel42nk /sak egyn"hny egys!erH t"nyre, a$ir&l $"g /sak kevesen gon'olko'tak el0 T ## #rny van a vilgon $int oros!ln0 E! ne$ v"letlen0 A ter$"s!et ne$ vak, se$$it ne$ k$"l& er&0 A ter$"s!et 8sten $%nk#an "s & ne$ ront el se$$it "s ne$ e4t hi#t a! ".t"sn"l0 <e$ /so'lko!ol a!on, hogy a ter$"s!eti er&k olvas!t, ke$en/"4"#en a! oros!ln $"g ne$ irtotta ki a #rnyt, $iel&tt a! e$#er $eg4elentI A l"t"rt val, k2!'ele$#en, a #rny s!, s!erint 1el2l$5lta a! oros!lnt0 Es, hogy a! e$#er a #rny .rt4t vlas!totta volna, a! oros!ln ellen, ne$ $agyar!!a $eg a! ere'$"nyt0 Bgyanis a! e$#er a .lya1%tst $int $"s!ros, val,s!nHleg a k nnye##en !sk$ny%l e4thet& llatokkal ke!'te0 Min'en esetre t ## #rnyt l $eg $int oros!lnt0 <e$ a! e$#er hane$ a ter$"s!et ho! t"letet a! oros!ln "s /sal'4a 1 l tt0 =on'olko'4 el egy .illanatig, akkor #e 1ogo' ltni, hogy a ter$"s!et %gyanannak a! llatnak ne$ a'hat '%.la er&t k2l n# !& ter2leten0 A! oros!ln egy nagy hara$ia, 'e /sak lassan s!a.oro'ik0 A s!". alkatnak $in'en ere4e s!2ks"ges a vereke'& t%la4'onsgaiho!0 6iak nevel"se htrnyos neki "s egy $ell"kes k r2l$"ny a! "let"#en0 A #rny annak ellen"re ne$ s!2letett hara$inak "s a!ltal a gyeng"khe! tart,!ik, a #rny ne$ ves!t el er&t vereke'"ssel "s teht gyorsa##an s!a.oro'ik, oros!lnok "s $s llatok, a$elyeknek a! s!t ne a! l"s kihalnak0

Erre, a ter$"s!et ren'thetetlen t rv"nye ltal ki$on'ott kihals t"letre nin/sen kiv"tel0 A ter$"s!et egy r k iga!sgossggal egyhang5an ll a $%nknak "s a vilg$in'ens"g t rv"nye s!erint a hara$ia egy elves!tett k2!'ele$#en har/olG e! $in'ig is 5gy volt "s 5gy 1og lenni, 5gy a! llatoknl $int a! llatias e$#ern"l, a va'on#an vagy a vros#an, $ost "s $in'ig0 A! oros!ln a ves!tes 1"l0 ves!t $ikor nyer, & .%s!t%l $ikor l0 A 'olgok ter$"s!ete s!erint a sa4t 1a4t4t 1al4a 1el, $ikor a ny4#,l a! "..en elra#olt 4%h $eleg h5st $ar/angol4a0 Mikor a! els& oros!ln a !sk$nyt a hatal$as kar$aival $eg lte "s a gyilkos llval v"reng!"s"t ki$orogta, ne$ a gy$oltalan llat hallt "nekelte $eg a$elyet 1el1alt, hane$ a halotti harangot h5!ta sa4t $agnak "s 1a4t4nak0 Kegyetlens"ggel e$#ertelens"ggel ne$ 4%t a! e$#er tvolra0 Lros!lnok ne$ "lnek egy2tt, Me'v"k ne$ "lnek /sor'#an0 A va'ak a! e$#erek k ! tt kise## /so.ortokat alkotnak "s egy$s ellen har/olnak0 Elva'%ls 5gy a! e$#erek vala$int a! llatok k ! tt a sa4t 1a4t4a ellen 1or'%l "s egy gyenges"g 1orrsa0 A 'olgok ren'4e s!erint kell, hogy a va' llatok eltHn4enek0 Egyetlen nagy har/os katona ne$ h,'tott $eg soha se$$it0 A gy&!el$ei /sak lo$k".ek voltak0 Katonai #iro'al$ak, a$elyeknek nin/sen s!ilr'a## ala.4a $int a kar' "le, ha$ar s!"to$lanak0 A gy&!tesnek v"g2l v"get kell vetni a! er&s!akos tev"kenys"g"nek "s $"ltnyossgho! "s iga!sgho! kell 1or'%lnia, ha ne$ akar4a, hogy a #iro'al$a s!"tos!l,'4on0 A va'llat, 5gy a! e$#eri $int a! oktalan, tehetetlen2l egye'2l ll "s viss!avonhatatlan%l hanyatlsra van t"lveG gyeng"'s"g#en s!el's"g#en 4$#orsg#an van a! iga!i er&0 D$#orsg olyan $int a! oros!ln, a! oros!ln $in'en t%la4'onsgaival, kiv"ve a v"reng!"s"t "s a! $eg 1og4a s!ere!ni a 1els&##s"get $in'en "l&l"ny 1 l tt0 A! e$#er alkot4a vagy ro$#ol4a n$agt0 A gon'olko's kov/s$Hhely"#en kov/sol4a a 1egyvereket, a$ivel n$agt $egse$$isti0 Ltt k"s!ti a! es!k ! ket is, hogy a!okkal #"k"s, er&vel "s r $$el telt $ennyei laksokat ".tsen $agnak0 A gon'olatok helyes vlas!t"kval "s alkal$a!sval a! e$#er isteni t k"letess"gre e$elke'ik0 A gon'olat viss!a"l"s"vel "s hi#s alkal$a!sval ala/sonya##ra s2llye' $int a! llat0 E kett& k ! tt van $in'en lehets"ges 4elle$ rnyalata "s a! e$#er a!ok tere$t&4e "s $estere0 E!ek a 1"r1iak egy n". %tols, $ara'vnyai, a$ely egykor hatal$as "s 4,$,'5 volt0 A! el&'eik e##en a! ors!g#an laktak, $ikor a! $"g egy s!". virg!, ors!g volt0 8.ari tev"kenys"g#&l "ltek, is$ertek $Hv"s!eteket "s t%'o$nyokat, $g a! ere'et2k "s hatal$%k t%'at#an voltak "s /sak a!t a! ere'etet "s a!t a hatal$at tis!telt"k0 D tt a!on#an egy i'&, $ikor a testet "lve!eti /ikk"nt has!nltk, $g v"g2l a test #ele.%s!t%ltG Akkor egy nagy v! ! n 4 tt a! ors!gra, a$i a!t tel4esen t nkretette "s /sak itt ott a leg$agasa## helyeken $ara't $eg n"hny e$#er0 A!ok k ! ss"geket alkottak "s lettek k"s&## E%r,.a nagyo## t r!sei0 A vi'"k, ahol $i $ost vagy%nk a =,#i sivatagt,l el lett vlas!tva "s hegyekk" e$elke'ett, 5gy, hogy se$$i ne$ n&tt0 A! e$#erek itt $a4'ne$ $in' el.%s!t%ltak, 5gy hogy /sak itt ott $ara't n"hny /so.ort, n"ha ne$ t ## $int egy vagy k"t /sal'0 A!ok #an'k#a /so.ortos%ltak, e!ek a! e$#erek a!ok %t,'ai0 Lehetetlen, hogy 4,l "l4enek, his!en 1olyton h#or5sko'nak egy$ssal0 Mg ere'et2ket "s t rt"net2ket el1ele4tett"k, lehet a hitreg"42ket "s valls%kat %gyana''ig a 1orrsig viss!a1el" k vetni0 7rhol is tallo' e!eket a! e$#ereket, ott a! ere'et2k n"$ely ala.!ataira 1ogs! tallni0 A!tn Dast a!t $on'ta, hogy att,l tart, hogy $r nagyon sokig 1enntartott #enn2nket, $ivel a #artaink $r elal%'tak0 Mi a ra#l,k irny#a n"!t2nk "s val,#an a!ok $r $"ly lo$#a $er2ltek0 k is, 5gy $int $i el1ele4tett"k a vihart, a$i $"g $in'ig tov## '2h ng tt0 7e$ent2nk a stor%nk#a .ihen&re, 54 hlval s!v2nk#en #artaink irnt0 Mikor $sna. 1el"#re't2nk, s2t tt a na. "s a! eg"s! t#or $r 1elkelt0 Sietve 1el lt !t2nk "s ki$ent2nk, hol a! eg"s! trsasg a ra#l,kkal egy2tt rnk vrt a reggelivel0 A reggelin"l $on'tk nek2nk, hogy elhatro!tk, hogy a ra#l,k t#orig egy2tt $egy2nk, $ivel sokkal k nnye## lenne ha egy2tt egy %tat t r2nk keres!t2l a havon0 A ra#l,knak tets!ett e! a terv, 'e r,l%nk ne$ $on'hato$ %gyana!t, $ikor hallott%k, hogy $"g k r2l#el2l s!! tvenen voltak a##an a t#or#an0 Mikor a reggelit #e1e4e!t2k a vihar tel4esen el/sen'ese'ett0 6elt rt2k teht a t#or%nkat "s $ent2nk a ra#l,kkal "s lovaikkal egy2tt egy %tat t rni, $ik !#en a t ##iek a 1els!erel"ssel %tn%nk 4 ttek0

3a#r a !sivnyok t#ora ne$ t ## $int ti!ennyol/ kilo$"terre volt a 1oly, le1olysa $ent"n, $"gis /sak '"l%tn "rt2nk o'a, nagyon 4,lesett nek2nk hogy ott egy i'eig ki.ihenhett2nk0 Ltt%k, hogy a t#or nagyon k"nyel$es volt elegen'& hellyel, hogy a! eg"s! trsasg%nkat #e1oga'4a0 E#"' %tn el lett hatro!va, hogy gyorsa##an hala'nnk, ha n"hny na.ot vr%nk, $g a 1rissen esett h, vala$ivel s!ilr'a## les!, $ivel egy +TTT $"teres $agaslaton kellett t$enni0 A! i'& a!on#an ne$ volt olyan $eleg $int $i s!erett2k volna, 5gy a tart,!ko's%nk n"gy na.ra kiter4e't0 A! eg"s! 1al% a legnagyo## tis!telettel ke!elt #enn2nket "s $in'enki $egtett $in'ent a$i t&le tellett, hogy a tart,!ko's%nk kelle$es legyen nek2nk0 Tvo!s%nkkor a 1"r1iak k !2l ketten $egk"r'e!t"k, hogy elks"rhetnek-e #enn2nket a! %ta!s%nkon0 Mivel a k vetke!& 1al%#an s!! kilo$"terre innen n"hny segt&t s!n'"ko!t%nk 1elvenni, s!vesen el1oga't%k a4nlat%kat, a!ok a viss!at"r"s2nkig a! &ss!el vel2nk $ara'tak0 Mikor a 1al%t elhagyt%k a lak,ssgnak $a4'ne$ a 1ele elks"rt #enn2nket a $agaslat /s5/sig a$elyen t kellett keln2nk, hogy segtsenek nek2nk egy %tat t rni a $agas h,#an, $i nagyon hlsak volt%nk nekik a #artsgos segts"g"rt, $ert a! 5t nagyon neh"!nek #i!ony%lt0 A /s5/son el#5/s5!t%nk a !sivny #artainkt,l "s tov## $ent2nk a $eg#es!"lt tallko!, hely 1el" ahol $4%s P)-n $eg"rke!t2nk, hro$ na..al a #artaink "rke!"se %tn akikkel a! el&!& &ss!el $eg#es!"lt2k a tallkt0

T8ZE:8K 6EDEZET Egy h"t .ihen"s %tn, $ialatt ren'#e s!e't2k a 1els!erel"s2nket, a k ! s e-.e'/i, 5tra in'%lt a! (ig&rok &sr"gi vrosa 1el", ahol 45ni%s @T-n "rke!t2nk0 8tt a!onnal a $%nknak llt%nk, a! els& sats $"g ne$ "rt ti!en t $"ter $"lyre $ikor egy &sr"gi ".t$"ny 1alaira #%kkant%nk0 Mikor h%s!onh"t $"tern"l vala$ivel $"lye##re "rt2nk, egy nagy s!o#t tallt%nk ahol egy k r#en $5$ik 2ltek, arany#,l k"s!2lt llar//al0 S!$os arany, e!2st, #ron! "s agyag#,l k"s!2lt s!o#rok is voltak, $in' gy ny rHen $eg$%nklva0 A!okat le1"nyk".e!t2k0 Mi%tn a $%nka o'ig hala't, hogy a k"ts"gnek nyo$a se$ $ara'hatott a t"ny 1el&l, hogy e! vala$ikor egy nagyon nagy vros volt, t$ent2nk egy $sik helyre, a$elyet a 1el4egy!"sek#en lev& el#es!"l"sek $int 5t4el!&k segts"g"vel $egtallt%nk0 8tt k r2l#el2l ti!enk"t $"tert kellett sn%nk $iel&tt vala$ire #%kkant%nk a$it egy r"ge##i $Hvelts"g s!ilr' #i!onyt"knak lehetett neve!ni0 8tt is elv"ge!t2nk annyi $%nkt, $g k"ts"g kv2l #i!ony%lt, hogy egy nagy &sr"gi vros ro$4ai k ! tt volt%nk0 8nnen egy har$a'ik helyre $ent2nk, a$ir&l a!t re$"lt2k hogy $egtall4%k a #i!onyt"kot, hogy ott volt hro$ vros k !2l a legr"gi## "s a legnagyo##0 3ogy i'&t "s seg"'es!k ! ket s.,rol4%nk n"gy /so.ortra os!tott%k a! er&inket0 E!en /so.ortok k !2l hro$, egy ve!et&#&l "s hat seg"'#&l llt a! a!t 4elenti, hogy hro$ h"t1&nyi /so.ort volt0 A!ok egyes2lt ere4"re volt a! eg"s! sats$%nka "s annak ve!et"se #!va0 A /so.ortok na.onta sorren'#en $in'egyik nyol/ ,rt 'olgo!ott0 A negye'ik /so.ort a! e-.e'/i, t ##i s!e$"ly!et"#&l llt, a$elyik a!t a 1ela'atot ka.ta, hogy a t#ori teen'&ket elv"ge!!e "s a! eg"s! leg"nys"g 4,l"t""rt gon'osko'4on0 En ahho! a /so.ortho! tart,!ta$ a$elynek a $i ve!et&nk volt a ve!et&4e0 Mi a nyol/ ,rt ka.t%k "41"l "s reggel nyol/ ,ra k ! tt0 Mi%tn #e1e4e!t2k a! els& satsokat, a$ely #e$enetelt ny54tott n"gy 1 l'alatti helyis"g#e, annyit elhor't%nk a t r$el"k#&l, hogy k"telke'ni ne$ lehetett, e! volt a legr"gi## "s a legnagyo##, kin/sekkel nagyon ga!'ag vros0 Egyik reggel, a trsaink akik $inket 1elvltani 4 ttek, $on'tk nek2nk, hogy "s!akr,l lovasok k !ele'tek a t#or%nk 1el" $ikor a 1els!nre "rt2nk egy /so.ort 1"r1it ltt%nk 1el"nk lovagolni akik 5gy n"!tek ki $int egy $sik ra#l, #an'a0 A!ok nyilvnval,an a!t a! %tat k vett"k a$elyet $i t rt2nk $ikor i'e 4 tt2nk0 Mg $i 5gy n"!el&'t2nk, o'a4 tt Dast ho!!nk "s gy s!,lt> A! egy ra#l, #an'a, a s!ilr' elhatro!ssal, hogy ki1os!togat4a a t#or%nkat, 'e 5gy gon'olo$ ne$ kell 1"ln2nk0 Mi vrt%nk $g k !ele## 4 nnek, akkor k r2l#el2l ts!! $"terre t&l2nk $eglltak0 9 vi' s!2net %tn a 1"r1iak k !2l ketten el"nk lovagoltak "s $i%tn egy$st k s! nt tt2k k"r'e!t"k, hogy $it $Hvel2nk $i ott0 A!t a vlas!t ka.tk, hogy $i egy vros ro$4ait igyeks!2nk $egtallni0 Erre a!t $on'tk, hogy ne$ his!nek el egy s!,t se a##,l a$it $i $on't%nk0 A!!al gyan5stottak #enn2nket, hogy $i aranyat keres2nk "s a!"rt 4 ttek, hogy a k"s!let2nket "s a 1els!erel"s2nket elvegy"k0 Mi k"r'e!t2k t&l2k, hogy &k taln a kor$ny katoni voltak, a$ire a!t vlas!oltk, hogy &k ne$ is$ernek el egyetlen kor$nyt se, $ivel a##an a! ors!g#an $in'ig a leger&se## 1el2lkereke'ik0 A t"ny#&l, hogy ne$ lttk ra4t%nk a! i!galo$ se$$i nyo$t, se 1egyvert, gon'olo$ k vetke!tett"k, hogy egy nagyo## hatalo$nak kell lenni vel2nk, $int a$it &k lthattak0 Miss!at"rtek a #an'ho!, hogy $eg#es!"l4"k a! esetet0 Egy i'& %tn %gyana! a k"t 1"r1i is$"t o'a4 ttek ho!!nk a!!al a! 2!enettel, hogy, ha enge'el$esen 1ela'4%k $ag%nkat, ne$ "r s"r2l"s #enn2nket, 'e ha ne$ 5gy tes!2nk $in'enkit lel&nek aki ellenll0 T! .er/et a'tak, hogy hatro!atot ho!!%nk "s a!on i'& $%ltval $in'en tov##i n"lk2l $egt$a'nak #enn2nket0 Erre Dast a!t vlas!olta, hogy ne$ ll%nk ellen nekik, 'e ne$ is a'4%k 1el $ag%nkat0 E! 5gy lts!ott nagyon 1el'2htette &ket, $eg1or'%ltak "s ha'ons!va elvgtattak, viss!a a #an'4%kho!0 Mala$ivel k"s&## a! eg"s! #an'a tel4es er&#&l vgtatva 1el"nk ira$o'ott0 7evallo$ el1ogott enge$ a 1"lele$, 'e $a4'ne$ a!onnal egy /so.ort rnyalat1"le lovas ter$etek vettek k r2l #enn2nket akik k r2l tt2nk vgtattak0 Lassank"nt tis!t##ak lettek e!ek a ter$etek "s a l"ts!$%k $egs!a.oro'ott0 A ltogat,ink nyilvnval,an %gyana!t lttk a$it $i, $ert a lovaikat vagy hirtelen $eg1"ke!t"k, vagy a lovak $ag%kt,l

$eglltak "s gasko'ni ke!'tek "s htra1el" r5gtak 5gy hogy a lovasok elves!tett"k a hatal$%kat 1 l tt2k0 Egy .illanat alatt egy va' !Hr!avar lett a k r2l#el2l hetven t lovas#,l ll, #an'a rang4ai#an0 A lovak $in'en irny#an gasko'tak, 5gy hogy a lovasok ne$ voltak k".esek %ralko'ni 1 l tt2k "s a t$a's egy ren'etlen viss!avon%ls#an v"g!&' tt, $ik !#en a $i ks"rtet lovasaink, $int ahogyan $i a!okat neve!t2k, sarkon k vett"k &ket0 Mikor a! i!galo$ el$5lt, a ve!et&nk, egy $sik trs%nk "s "n, o'a $ent2nk ahol a #an'a el&s! r $egllt0 Mi a!on#an ne$ tallt%nk $s nyo$okat, /sak a!t a$it a #an'a hagyott0 Mi e##&l ne$ "rtett2nk $eg se$$it, $ivel a $i segt& /sa.at%nk nek2nk "..en olyan val,'inak $%tatko!tak $int a ra#l,k "s 5gy tHnt nek2nk, hogy a!ok $in'en ol'alr,l 4 ttek0 Mi ter$"s!etesen a!t gon'olt%k, hogy a nyo$aikat $egtall4%k a ho$ok#an, 5gy $int a ra#l,k"t0 Mikor viss!a4 tt2nk Dast gy s!,lt ho!!nk> A ks"rtet lovasok, ahogyan ti a!okat neve!itek ne$ voltak $sok $int k".ek a$elyek nektek "s a ra#l,knak olyan hHen lettek #r!olva, hogy ti a!okat "l& e$#ereknek ltttok0 A!ok a k".ek r"ge##i esetek#&l voltak, a$elyeket $i olyan ter$"s!ethHen t%'t%nk 1eli'"!ni, hogy ne$ lehetett $egk2l n# !tetni a! iga!i esett&l0 Mi k".esek vagy%nk a!okat 1eli'"!ni a sa4t vagy $sok v"'el$"re "s gy ne$ s"r2lt $eg senki0 Ahol egy s!ilr' /"lt s!olgl%nk, ott a! ere'$"ny#&l ne$ lehet senkinek kra0 A ra#l,k el$"i#en $r a!onnal k"ts"g $er2lt0 <e$ volt a! "ss!erH, hogy egy e-.e'/i, $int a $i"nk, olyan tvolra $er"s!elne n"$i v"'ele$ n"lk2l "s e!t a t"nyt has!nlhatt%k hogy $eg1"le$lts2k &ket0 k nagyon #a#onsak "s $in'ig a!t vr4k, hogy #e1og4k /sa.ni &ket0 E!ek a!ok a! e$#erek akik a leg1og"konya##ak a 1"lele$$el s!e$#en "s &k "..en a!t lttk a$it gon'oltak, hogy tallni 1ognak0 3a ne$ e!t a! el4rst alkal$a!t%k volna, akkor val,s!nH arra k"nys!er2ln"nk hogy n"hnyat k !2l2k $egse$$ists2nk, $iel&tt #"k"#en hagynnak #enn2nket0 Most a!on#an ne$ 1og%nk se$$it se hallani 1el&l2k0 Es val,#an ne$ kelle$etlenke'tek $so's!or0 Mi%tn elegen'& #i!onyt"kot ka.t%nk, hogy $eggy&!&'42nk e!en vrosok l"te!"s"r&l, 4avasolva lett, hogy terts2k #e a 1eltrtakat, hogy $eg,v4%k a!okat a lehet&s"gt&l, hogy k,#orl, #an'k $egtall4k, $ert egy olyan 1el1e'e!"s a! ott re4tett kin/sek v"gett #i!tosan nagy$"retH 1os!togatsra ve!etne0 Bgyanis e!en #an'k k !t 4rnak a $on'k e!eknek a vrosoknak a l"te!"s"r&l "s hogy ott arany kin/sek lenn"nek0 Mi%tn #e1e4e!t2k a $%nkt, $in'en g 'r t 54ra #etertett2nk, hogy $in"l kevese## nyo$ot hagy4%nk "s a! els& vihar a!okat is kit r ln"0 E##en a! ors!g#an 1olyton vannak ho$ok/s%s!a$lsok, a ho$okot 1olyton hor'4a a s!"l "s $r a! is nagyon $egnehe!ti e!en ro$ok 1ekv"s"nek $eglla.tst0 Annyi #i!tos, hogy a #artaink segts"ge n"lk2l $i k".telenek lett2nk volna $egtallni e!eket a helyeket0 k $on'tk nek2nk, hogy tvol '"l S!i#"ri#an hasonl, ro$ok tallhat,k0 Mannak letaga'hatatlan #i!onyt"kok, hogy itt valaha nagys!$5 lak,sg volt, a$ely egy $agas $Hvelts"gi 1okot "rt el0 T ##1"le $,'on ki'er2lt a! is, hogy e!ek a! e$#erek "rtettek a 1 l'$Hvel"she! "s #nys!atho!, s! vetgyrtsho! "s $in'en a!!al ka./solatos i.arho!0 Tov## rni "s olvasni t%'tak "s t ##1"le t%'o$nyt is$ertek0 Milgos, hogy e!eknek a! e$#ereknek a t rt"nel$e a! in'oe%r,.ai 1a4 t rt"nel$e0 Mikor a! %tols, na. '"l#en a! as!talnl 2lt2nk, egyik2nk k"r'e!te E$ilt&l, hogy lehet-e ennek a nagy 1a4nak a t rt"net"t ellen&ri!ni0 a!t vlas!olta, hogy a! lehets"ges "s hogy a vros a$elyik a t#or%nk alatt ter2l el, a 4egy!etek#en lertak 1elt"tlen #i!onyt"kt tartal$a!!a "s ha a!t $egtall4k "s le1or't4k, ennek a n".nek egy tel4es "s k !vetlen t rt"nel$"t s!olgltatnk0 Akkor 1"l#es!aka't a #es!"lget"s, $ivel a stor a4ta4#an $eg4elent egy 1"r1i "s k"r'e!te, hogy #e4 het-e0 E$il, Dast "s Jhan'er Sen sietve 1ellltak, hogy el"#e $en4enek0 A! 2'v !let#&l vilgosan lts!ott, hogy 4,l is$ert"k egy$stG a $i ve!et&nk is 1elllt "s /satlako!ott ho!!4%k0 A stor a4ta4nl hirtelen /so'lko!va $egllt, $a4' kar4ait kiny54tva ki1el" sietett a s!avakkal> 3t e! val,#an egy $egle.et"s0 Egy 5gy 1"r1i $int n&i hangok k,r%st lehetett hallani, akik &t "s a hro$ k vet&it 2'v ! lt"k0 $ost $in'enki 1elllt a! as!talnl, "s a ki4rat 1el" tolako'ott, ahol egy ti!enn"gy tag5 54onnan "rke!ett /so.ortot tallt%nk0 K !t2k ott volt E$il any4a, a h!iass!ony%nk a 1al%#,l ahol a t"li s!lls%nk volt, a s!". ass!ony aki a! 2nne.i lako$t ve!ette, a$elyen E$il otthon#an r"s!t vett2nk "s E$il 1ia "s lnya0 A!ok egy2tt egy 4,ke'vH /so.ortot alkottak "s e$l"ke!eteket "#res!tettek r"ge##i kelle$es ss!e4 vetelekr&l0

Mi ne$ titkolt%k, hogy egy t k"letes $egle.et"s volt, 'e a #artaink akikkel egy2tt vllalt%k e!t a! e-.e'/i,t $"g 4o##an $egle.&'tek0 Ltni lehetett a! ar/%kon, hogy a kvn/sisg%k lassank"nt $a4'ne$ hatrtalan lett0 k $"g e''ig ne$ lttk a $eg4elen"s "s eltHn"s e!en $,'4t, 5gy $int $i $r lthatt%k "s a! sats annyira ig"ny#e vett #enn2nket, hogy ne$ volt alkal$%nk egy 1el2letes #es!$ol,n kv2l, 4elent"st a'ni $in'enr&l a$it ta.as!talt%nk0 E! 5gy "rte &ket $int egy $eny' rg"s a 1elh&tlen "gen0 Mi%tn $in'enkit 2'v ! ltek "s #e$%tattak, a 1"r1i aki a t#or 1els!erel"s"vel "s ve!et"s"vel volt $eg#!va, o'a4 tt E$il "s a ve!et&nkh ! "s egy tel4es k".telens"g ki1e4e!"s"vel k"r'e!te> 3ogyan a! 8sten nev"#en a'4ak ennyi n".nek ele'eltI A k"s!let2nk $"g ne$ "rke!ett $eg 5gy, hogy $ag%nknak is alig van elegen'& $a est"re "s holna. a reggelire, a!on1el2l $r $in'ent #e/so$agolt%nk a! 5tra viss!a1el"0 Mg egy2tt ott lltak "s #es!"lgettek, a! egy2ttes e-.e'/i, ve!et&4e $eghallotta a #es!"lget"s egy r"s!"t0 L'a$ent ho!!4%k "s "n hallotta$ hogy k"r'e!te> A $ennyek nev"#en, ht honnan 4 nnek e!ek a! e$#erek, a ve!et&nk $osolyogva n"!ett r "s gy s!,lt> E..en e! a!, .ontosan eltallta', 9ay, e!ek egyenesen a $ennyek#&l 4 nnek, lto', hogy nin/senek 4r$Hvek a$i ho!ta volna &ket0 9ay gy vlas!olt> :e a$i neke$ a leg"rthetetlene##nek $%tatko!ik, a!, hogy $"g s!rny%k sin/sen0 Es $ivel, hogy nin/s s!rny%k, akkor legal## egy 'o##anst kellett volna hallan%nk a ho$ok#an, $ikor le"rtek, 1&leg $ert annyian voltak, 'e $"g a!t se hallott%k, a!"rt teht el1oga'4%k, hogy a te $agyar!ato' a helyes "s tel4esen "ss!erH0 Akkor E$il a trsasgho! 1or'%lt "s a!t $on'ta, hogy a! "lel$is!er$estert $egny%gtassa, arra k"nys!er2l, hogy $eg'orgl4a a ltogat,kat, $ivel ne$ ho!tak $ag%kkal ele'elt, $ert & att,l 1"lt, hogy $ost ne$ les! elegen'& $in'enkinek0 Erre a! "lel$is!er $ester els!"gyenke!ett "s a!t $on'ta, hogy & ne$ olyan "lesen akarta ki1e4e!ni, 'e a t"nyt ne$ lehet $eg/1olni, hogy ne$ volt elegen'& ele'el $in'enkinek0 A ven'"gek $ost s!v#&l nevetni ke!'tek, a$i a! "lel$is!er$estert $"g 4o##an !avar#a ho!ta0 Akkor E$il any4a k !#es!,lt $on'va, hogy nin/s ok a! aggo'alo$ra "s kelle$etlens"gre0 A h!iass!ony%nk "s a! el&!& lako$a#eli s!". ass!ony helyeselt"k "s /satlako!tak ho!! a #i!tostssal, hogy &k s!eretn"k $ag%kra vllalni a 1elel&s"get a va/sorra, $ivel &k a!!al a /"llal ltogattak $eg #enn2nket, hogy vel2nk 1ogyass!k a va/sortG A! "lel$is!er$ester nagyon $egk nnye##2lt "s a!onnal el1oga'ta a! a4nlott s!olglatot0 Mr k"s& '"l%tn volt, egy na. a =,#i sivatag#an, $ikor a! egyik .illanat#an a! i'&4rs gy ny rH, $ik !#en a k vetke!& .illanat#an a ter$"s!eti er&k egy k ny rtelen '2h ng& .oklv vlt,!hat0 Min'en vitorlavs!on, a$it /sak tallt%nk ki volt tertve a ho$okon a t#or k r"n kv2l0 Egy kv2lll, a!onnal egy vi'$ #aty%#lra gon'olt volna "s val,4#an a! is volt0 A ser.eny&k a$elyek 5gy a 1&!"sre $int a t#ori "telek 1eltlalsra lettek has!nlva, ki lettek ho!va a tartal$%kkal "s a vitorlavs!onra t"ve0 Akkor a! eg"s! trsasg gy2leke!ett "s a vs!on s!"l"re 2lt0 M"g $in'ig /so'lko!s "s !avar volt lthat, a!ok ar/n akik /sak k"s&## /satlako!tak ho!!nk0 9ay, a k ! s e-.e'/i, ve!et&4e n"!te a ser.eny&ket "s $on'ta, hogy ha hihet a s!e$einek "s hogyha a $ennyis"g ele'el#&l elegen'&t kell k"s!teni, hogy e!t a! "he!& sereget ellehessen ltni, & ne$ $st $int egy /so't vr0 Egyik2nk vlas!olta> Akkor /sak tarts' 4,l nyitva a s!e$ei'et, $ert "..en e! a! a$it ltni 1ogs!0 A ve!et&nk gy s!,lt 9ayho!> E! $a $r a $so'ik eset, hogy 4,l eltallta', 9ay0 Most a! ass!onyok elke!'t"k a ser.eny&k#&l $erteni a! "telt0 Mikor egy tny"r $egtelt, a!t tov##a'tk "s tvettek egy 2rest, $g $in'enki ga!'agon ki lett s!olglva0 Mg a! ass!onyok a!!al 1oglalko!tak lthatt%k, hogy $in"l tov## hala't a! "tel kios!tsa, a k ! s e-.e'/i, ve!et&4e annl ny%gtalana## lett "s $ikor r ker2lt a sor ta'ta a tny"rt a!!al a $eg4egy!"ssel, hogy neki egy sokkal kise## a'ag el"g0 A h!iass!ony%nk $egny%gtatta a!!al, hogy ne$ kell agg,'nia, $ert van t ## $int elegen'& $in'enkinek0 Mi%tn $in'enki #&s"gesen ki lett s!olglva, 9ay 54ra a ser.eny&kre n"!ett "s $ikor ltta, hogy a tartal$%k ne$ 1ogyott, 1elllt $on'va> Mes!"lye!tetve, hogy egy $Hveletlen 1i/k,nak neve!!enek, $egk"re$ a h lgyeket, hogy o'a 2lhetek-e ho!!4%k, $ert #e kell vallano$, hogy a kvn/sisg annyira elraga't, hogy ne$ vagyok k".es egy 1alatot enni A! ass!onyok a!t vlas!oltk, hogy "..en egy $egtis!tel"snek tekinten"k ha & o'a 2lne0 A!onnal a vitorlavs!onnak arra a 1el"re in'%lt "s le2lt a s!"l"re E$il any4a "s a s!". ass!ony k !"0 Mg ott 2lt, valaki kenyeret k"rt, $r /sak egy s!elet volt egy 'o#o! 1e'el"n a$it 1els!olgl, tlk"nt has!nlt%nk0 A s!". ass!ony kiny54totta ke!eit "s $a4'ne$ a!onnal egy

nagy kenyeret tartott a ke!"#en0 A!t ta'ta a h!iass!ony%nknak aki elke!'te 1els!eletelni, hogy $a4' k r#ea'4a0 Akkor 9ay 1elllt "s k"rte, hogy lenn"nek olyan s!vesek neki $egenge'ni, hogy a kenyeret tel4es eg"s!"#en $egn"!hesse0 A keny"r t lett neki a'va "s $i%tn egy .illanatig 4,l $egn"!te, viss!aa'ta, $i lthatt%k, hogy nagyon 1elin'%lt volt0 <"hny l"."st htrlt, a!tn viss!a4 tt "s a s!". ass!onyho! 1or'%lt a s!avakkal> <e$ akaro$ a!t a #enyo$st kelteni, hogy s!e$telen lenn"k, 'e e! enge$ annyira !avar#a ho!ott, hogy k"nytelen vagyok n"hny k"r'"st 1eltenni0 A s!". ass!ony $egha4olt "s $on'ta, hogy #tran k"r'e!het a$it /sak akar0 9ay gy s!,lt> E! a!t 4elenti, hogy n k".es $in'en is$ert ter$"s!eti t rv"nyt, legal##is a!okat a$elyeket $i is$er2nk, a legkevese## 1ra'tsg n"lk2l 1"lretenni "s kenyeret venni egy lthatatlan k"s!let#&lI A vlas! gy hang!ott> <ek2nk e! a k"s!let ne$ lthatatlan, $i $in'ig lthat4%k e!t Akkor ltt%k, hogy a keny"r ne$ lett kise##, $ik !#en a h!iass!ony%nk 1els!eletelte "s k r#eos!totta0 9ay $ost ny%go'ta## lett "s 54ra le2lt, $ik !#en a s!". ass!ony 1olytatta> S!eretn"$, ha #eltn', hogy D"!%s "let"nek trag"'i4a a keres!thallval v"g!&' tt, $ik !#en a Kris!t%s-"let r $e a 1elt$a'ssal ke!'&' tt "s hogy $in'en "letnek a /"l4a ink## a 1elt$a's $int a keres!thall kell, hogy legyen0 Kgy $in'annyian k vethetik t a Kris!t%s-"let tel4ess"g"#en #enn2k0 Lehet egy vi'$a## "s tel4ese## "letet elk".!elni $int egy lenni e!!el a nagy er&vel, e!!el a Kris!t%s ere4"vel #enn2nkI Most #elthato', hogy a!"rt vagy tere$tve, hogy %ralko'4 $in'en k2ls& alak, gon'olat, s!, vagy hely!et 1 l tt0 Mikor a!t a! "letet "le', a$i#en $in'en ig"ny #etel4es2l, akkor "s!re 1ogo' venni, hogy egy .ontos t%'o$ny s!erint "ls!0 D"!%s $egs!a.ortotta a kev"s kenyeret "s a halat a$i a kis1i5nl volt a''ig, $g k".es volt a! eg"s! t $eget #&s"gesen elltni0 7i!tosan e$l"ke!tek r, hogy 1els!,ltotta &ket, hogy ren'#en tele.e'4enek le egy vrako!, $agatarts#an, k"s!en, hogy a t rv"ny #etartsval a $eggyara.o'ott k"s!let#&l ka.4anak0 Akars! te r $et "s #etel4es2l"st tallni D"!%s "let"#en, akkor #e kell tartano' a! "let"nek a t rv"ny"t, a!ltal, hogy a! & es!$"nyeivel egy#ehang!,an /seleks!el0 <e$ kell a!on t .rengene', hogyan 1ogs! t.llko!ni, $ert ha D"!%s 5gy tett volna, akkor a t $eg soha ne$ lakott volna 4,l0 Annak hely"#en ny%go'tan $egl'otta "s $egk s! nte a!t a$i volt "s a k"s!let el"gg" $egs!a.oro'ott, hogy $in'enkit ellthasson vele0 Jsak akkor lett a! "let egy neh"! .ro#l"$a, $ikor a! e$#er enge'etlen ke!'ett lenni a 3angnak #el2l n$ag#an "s $egtaga'ta hallgatni r0 3a viss!at"r "s 54ra $egtan%l hallgatni arra a 3angra, akkor a##a1og4a hagyni a k2s!k '"st a! "let"nek 1enntarts"rt "s akkor /sak a tere$t"s r $ei"rt 1og 'olgo!ni0 Meg1og4a is$erni a tere$t"s r $eit "s akkor tere$teni 1og a! Fr S!ava vagy a! 8sten T rv"nye alatt0 Ta.as!talni 1og4a, hogy a s!avval a s!eretettel telt "s $in'ent t1og, 8steni l"nyeget has!nlhat4a "s $in'en es!$"nyt, a$elyet gon'olatai#an 1ogva tart lthat,v tehet0 Kgy e$elke'ett 1el D"!%s, l"."sr&l l"."sre a $agaslatokra, "s #e#i!onytotta a Kris!t%s %ral$t n$ag#an a! e$#eri gon'olko's korlto!ott 1el1ogsai 1 l tt0 Mikor a! e$#er e!t #elt4a, akkor a $%nka a l"ny"nek egy r $teli r"s!e les!0 D"!%s #e#i!onytotta, hogy egy iga!i s!elle$i "let a! egye'2li a$i r $et ho!0 A gy&!el$e t $"lt,sggal "s 1"nnyel r%h!ta 1el, 'e a! a gy&!ele$ $"gis olyan s!a#a'on hagyta, $int egy kis gyereket0 A vilg, ha#r ne$ lt4a tel4esen tis!tn $it ,ha4t, $"gis e! a! r $ "s l's a! a$it keres0 A! e$#er kereshet $egel"ge'"st a s!e$"lyes 'olgok %tni ha4s!#an, an"lk2l, hogy t r&'ne a t rv"nnyel, a$i a!t $on'4a, hogy a!t a$it n!&en nyert, 54ra elves!ti0 :e akkor ha$arosan "s!lelni 1og4a, hogy a s!e$"lyes elves!t"se, a s!elle$i n vekv"s ke!'ete0 Akkor #elt4a, hogy a! e$#er legv"gs&## k"ts"ge "..en 8sten lehet&s"ge0 T%'no' kell, hogy 4ogo' van 8sten $in'en nagys!erH a'o$nyra "s el& kell k"s!tene' $aga'at, hogy k".es legy"l a!okat a! a'o$nyokat el1oga'ni, a!!al, hogy 8stent elis$ere' $int a sa4t 8steni ter$"s!ete'et0 3a a gon'olatai'#an egy $egk2l n# !tet"st tes!el 8sten "s te $aga' k ! tt akkor a lthat, vilg#an is elvls! t&le0 3ogy a! "let r $eit tel4esen "re!hes', a t5lra', r $ k v"gett kell keresne' a!t, a$it a! "let a! eg"s! e$#eris"gnek k".es a'ni0 A t rv"nyek, a$elyekre a $ennyors!got itt a 1 l' n lehet ala.tani, a$elyeket D"!%s tantott nek2nk "s a$it ti egy nagyon ki/si $"ret#en lttatok alkal$a!ni, .ontosan "s t%'o$nyos $,'on $Hk 'nek0 Mivel a! e$#er a! 8sten 1ia "s k".$sa, #enne van a! 8sten, a! Atya iga! S!elle$e0 K".es arra, hogy a tere$t& Atya t rv"nyeinek $"ly"re hatol4on "s has!nl4a a!okat

"s $Hk 'tesse a $in'enna.i vilg#an0 Akkor $"g $on'ta a s!". ass!ony, hogy s!vesen vlas!ol a! e-.e'/i, ve!et&4"nek $in'en k"r'"s"re0 9ay a!t vlas!olta, hogy nin/s t ## k"r'e!ni val,4a, $ivel $in'e! t5l $"lyen $egren'tette, hogy $"g k"r'"seket tegyen 1el0 /sak gon'olko'ni akart0 Molt a!on#an egy 'olog a$it $on'ani akart "s re$"lte, hogy a s!". ass!ony a!t ne$ egy s"rt"snek ves!i, $ert a! egyltaln ne$ volt a s!n'"ka0 9ay 1olytatta> Mi i'e4 tt2nk a##an a 1elt"tele!"s#en, hogy egy n". hagyat"kt tall4%k itt, a$ely $r r"gen kihalt "s el van te$etve0 Annak hely"#en e$#ereket tallt%nk akik egy sokkal s!e## "s tev"kenye## "letet "lnek $int a$it $i k".esek vagy%nk elk".!elni0 3a e!ek a 'olgok, a$elyeket $i itt ltt%nk, nyilvnossgra lenn"nek ho!va, akkor a! eg"s! vilg a l#aik el" #or%lna0 A! ass!onyok a!t vlas!oltk, hogy ne$ kvn4k hogy a! eg"s! vilg a! & l#aik el" #or%l4on, hane$ legs!vese##en a!t s!eretn"k ltni, hogy a! eg"s! e$#eris"g 8sten l#ai el" #or%l0 A! e$#eris"gnek $r t5l sok #lvnya van, a! es!$"ny a! a$ire s!2ks"g van0 Most a ltogat,k 1ellltak a 1"r1i kiv"tel"vel aki el&s! r 4elent $eg a stor a4ta4#a, "s $on'tk, hogy eltvo!nak0 Mi%tn $in'enkivel ke!et 1ogtak, el#5/s5!tak "s $eghvtak #enn2nket, hogy #r$ikor ltogass%k $eg &ket, %gyanolyan hirtelen2l eltHntek $int ahogyan 4 ttek, $ire a k ! s e-.e'/i, ve!et&4e "s /so.ort4a nyitott s!44al $eres!tett"k s!e$eiket a helyre ahol %tol4ra ltt%k &ket0 9ay a 1"r1ihe! 1or'%lt aki nl%nk $ara't "s k"r'e!te a nev"t0 t 0agget Irandnak neve!t"k0 9ay k"r'e!te t&le> E! a!t 4elenti, hogy n k".es tets!"s s!erint 4 nni "s $enni, n"$i 4r$H n"lk2l, $ivel $in'en is$ert t rv"ny, 5gy a 1a4s5ly t rv"nye vala$int $in'en ter$"s!eti t rv"ny 'a/raI 7agget 8ran' e!t vlas!olta> Mi ne$ s!ll%nk s!e$#e egyetlen e$#eri vagy isteni t rv"nnyel se$0 Mi egy2tt$Hk '2nk ss!hang#an $in'en t rv"nnyel 5gy a ter$"s!eti t rv"nyekkel $int 8sten t rv"nyeivel0 A! es!k ! k a$elyeket $i has!nl%nk, hogy $ag%nkat thelye!!2k, annak ellen"re, hogy ti a!okat ne$ lt4tok, nek2nk tel4esen lthat,ak0 A neh"!s"g a!, hogy ti ne$ his!tek a!ok#an, $ert ne$ lt4tok0 Mi lt4%k, hiss!2k "s t%'4%k "s a!ltal k".esek vagy%nk a!okat has!nlni0 3a kinyito' r4%k s!elle$e'et, hogy $egis$er', ls' "s has!nl' a!okat, akkor ha$arosan "s!lelni 1ogo', hogy a!ok s!ilr' t rv"nyek "s s!a#lyok, $elyek a! e$#eris"gnek, sokkal nagyo## has!nra lenn"nek $int a korlto!ott t rv"nyek a$elyeket ti lttok "s alkal$a!tok0 Egys!er 1el 1og4tok 1e'e!ni, hogy $"g ne$ hatoltatok t a lehet&s"gek#e, a 1el2letn"l $"lye##re, a$elyek a! e$#er s!$ra nyitva vannak0 Mi $in'ig ha4lan',k les!2nk segteni nektek, ahol /sak t%'%nk0 Jhan'er Sen /satlako!ott ho!!nk "s $on'ta hogy e! a #art%nk a!"rt 4 tt, hogy $eghv4on #enn2nket, hogy a viss!a5ton a kiin'%l,.ont%nkho! a! & 1al%4a 1el" $en42nk, $ivel e! a! 5t r vi'e## volt "s a! "vnek e!en a t4n egy na..al kevese##et kellene %ta!ni0 E!t a $eghvs r $$el el1oga't%k0 7agget 8ran' $on'ta, hogy a! %tat vel2nk egy2tt akar4a $egtenni0 K"s&## ki'er2lt, hogy & a valaha olyan 4,$,'5 n".nek a les!r$a!ott4a volt a$ely a =,#i k rny"k"n lakott0

T8ZE<E=NE:8K 6EDEZET 7e1e4e!t2k a $%nkt a$i a k ! s e-.e'/i,nak volt s!nva "s k"s!en volt%nk, hogy a kora ha4nal#an 5tra kel42nk, viss!a a kiin'%l, .ont%nkra, ahol a trsasg 1elos!lana "s $in'annyian ha!a$enn"nek, kiv"ve a! ere'eti ti!enegy tag5 /so.ort0 E##&l a /so.ort#,l n"gyen, k !t2k "n, elhatro!t%k, hogy el1oga'4%k a #artaink $eghvst, hogy viss!at"r2nk ho!!4%k a 1al%#a ahol &k laktak "s ahol $i a $5lt t"len tart,!ko't%nk0 A tvo!s%nk el&tti est"n, $g a na.le$ent"#en gy ny rk 't2nk, egyik2nk a!t $on'ta hogy 1el'er2lt #enne a k"r'"s hogy t%la4'onk"..en $ilyen r"gi lehet a $Hvelts"g "s a valls "s hogy a!ok $in'en "vs!!a'on t karon1ogva egy2tt 4rtak-e0 Dast vette 1el a s!,t "s $on'ta> A! att,l 12gg, hogy $it "rtes! a valls alatt0 3a a!!al a s!,val hitvallsra "s hitt"telekre vagy 1eleke!etekre, vagy taln #a#onra /"l!ol, akkor $on'hato$ neke', hogy a!ok $"g 1iatalok, #i!tosan ne$ r"gi## h5s!e!er "vn"l0 :e ha a valls s!,val a! iga!i "let-# l/sess"g tis!telet"re /"l!ol, egy iga!i tis!teletre $agval a! "lettel s!e$#en "s teht 8sten a nagy tere$t& Lk $agas!tos tis!tasgnak tis!telet"re, akkor lehet annak nyo$ait k vetni viss!a tvola##ra $int #r$ely hitrege vagy 4elk"., eg"s!en o'ig $ikor a! e$#er a 1 l' n $eg4elent, $"g $iel&tt s!, lett volna kirlyok vagy /ss!rok %ral$r,l vagy e$#er lltotta t rv"nyekr&l0 A! els& e$#er s!v"#en "gett "s s%gr!ott a leg$"lye## tis!telet a $in'en "let 1orrsa "s annak a! "letnek s!".s"ge irnt0 Ennek a tis!ta l"leknek a tis!tasga "s tis!telete, /s kken"s n"lk2l s%gr!ott a! "vs!!a'okon t "s 1og s%gro!ni a v"gtelens"gig0 Mikor a! e$#er a ke!'et#en $egka.ta a! "letet, nagyon 4,l is$erte annak ere'et"t0 M"ly tis!telet"t ti $ost $int a Kris!t%st is$eritek0 :e ha a! i'& ho$lyos 1olyos,in viss!atekint2nk, akkor ott vis!lyt lt%nk, s!$talan /so.ortot, 1eleke!etet, v"le$"nyt, $g e!ek a 1olyos,k olyan 1ino$ hl,!atot k".e!nek, hogy egy hitetlens"g "s #a#ona 1tyolv vltak0 3a k"r'e!hetn"$, ki ho!ta e!t a vis!lyt l"tre 8sten vagy a! e$#erI Ki 1elel&s a #Hn "s vis!ly oko!ta nagy rv"ny"rtI =on'olko'4 el ny%go'tan e!en "s te'' 1el $aga'nak a k"r'"st> A! e$#er vagy a! 8sten 1elel&s e!"rtI Elk".!elhete' akkor, hogy 8sten valahol a leveg&#en a tr,n4n 2l, n"!ve le arra a nagy hl,ra, itt ott egy hely!etet $egvlt,!tatva, itt k !#el".ve, ott egy "letet kisi$tva, a! egyiket 'i/s"rve, a $sikat elta.osvaI <e$, ha van egy iga!i "letet-a', akkor annak $in'enhat,nak "s $in'en2tt 4elenl"v&nek kell lennie, $in'ent-t%',nak, $agasan $in'enek 1 l tt, $in'ent k r2lv"ve "s $in'enen #el2l, akkor kiras!t4a a! "letet $in'enki#e $in'en#e $in'enki ltal "s $in'enki 1 l", $sk"..en ne$ lehet iga!i "letet-a',0 Lehet a 1or$k s!$talan vlto!att $egk2l n# !tetni 'e $ikor a ke!'ethe! "rs!, "s!re 1ogo' venni, hogy el"rte' a v"get "s a kett& egy k rt alkot ke!'et vagy v"g n"lk2l0 3a e! ne$ 5gy lenne akkor ne$ l"te!hetne se ala., se ke!'et, se iga!sg0 Akkor valaki k"r'e!te> Ti a hallt is igyeke!tek legy&!niI A vlas! gy s!,lt> A!t ne$, $i a hallt 1el2l$5l4%k a!!al, hogy a! "letnek $egenge'42k, hogy 1elt"tlen tel4ess"g"#en $egnyilvn%l4on0 Kgy ne$ is t%'4%k $i a hall0 A $i s!$%nkra ne$ l"te!ik se$$i $s $int t5lra', "let0 A! e$#erek t ##s"g"nek nagy t"ve'"se a!, hogy a valls%kat egy titok!atos 1tyol $ g tt igyeke!nek elre4teni, ahelyett, hogy 8sten tis!ta na.1"ny"t enge'n"k #es%gro!ni0 Akkor valaki a!t k"r'e!te, hogy D"!%s k !t2k lakik-eI <e$, vlas!olt Dast, D"!%s ne$ k !t2nk lakik0 t /sak a $i gon'olataink hv4k ho!!nk a$elyek k ! sek a! & gon'olataival vala$int t $in'enkihe! hv4k a! v"ivel k ! s gon'olatok0 /sak a!"rt "l, hogy s!olgl4on, 5gy $int $in'en $s nagy l"lek /seleks!ik0 A!tn 1olytatta> Mikor D"!%s "s!ak Ar#i#an tart,!ko'ott, egy k nyvtr llt a ren'elke!"s"re, a$elyet 8n'i#an, ;er!si#an "s a 3i$al4n t5li vi'"ken gyH4t ttek ss!e0 8tt "rintke!ett el&s! r a Testv"rs"g titkos tanval0 E! a tan /sak arra s!olglt, hogy a $r #enne k".!&' tt $eggy&!&'"st $eger&stse, hogy a! "let titka a##an ll, hogy 8sten $in'en e$#er#en Un$agt 1e4e!i ki a Kris!t%s ltal0 #eltta, hogy e!t tel4esen ki1e4e!"sre ho!hassa, tvol kell tartani $agt,l a valls $in'en k2ls& 1or$4t, "s /sak 8stent kell 8$'ni, 5gy ahogyan a! egy"n ltal Un$agt ki1e4e!i0 7eltta, hogy e!t a vilgnak tis!tn $eg$%tathassa, el kell hagyni a tant,it, $"g akkor is ha a nyakra ho!!a a!oknak el"ge'etlens"g"t0 Llyan nagy volt a! l'o!atk"s!s"ge a 'ologgal "s a nagy s!olglattal

s!e$#en a$it a vilgnak akart #i!tostani, a$i"rt k2!' tt, hogy a! ne$ 1ele$ltette $eg egy .illanatra se0 7eltta, hogy ha valaha egy e$#er k".es 1ele$elke'ni a #enne lak, $agas!tos l"ny $agas hatal$igG ha valaha egy 8sten 1ia, egy valaki aki#en a! 8steni # l/sess"g hatrtalan $"rt"k#en lakik, egy valaki aki 8sten $in'en kin/seinek ga!'agsgt $ag#an hor'4a, a! "let ra', vi!einek 1orrst, a t rv"ny vagy a vele"r!"s "s # l/sess"g %rtG ha olyan valaki iga!n $egtestes2lhet a 1 l' n, akkor annak el&re kell l".nie "s e!eket a t%la4'onsgokat k vetelnie kell $agnakG hogy neki a!%tn tis!ta in'okokkal a!t a! "letet kell "lnie, annak a kinyilatko!tatott L"nynek a! "let"t a$elynek a Kris!t%s n"v lett a'va0 D"!%s el&rel".ett "s #tran ki4elentette, hogy a Kris!t%s #enne lakik "s $in'enki#en lakik, hogy a $ennyei hang, a$ely t a s!eretett 6inak neve!te, $in'enkit 8sten 1inak neve!, $in'enkit k ! s r k snek "s testv"rnek neve!0 E! D"!%s keres!tel"s"nek i'&.ont4#an lett ki4elentve, $ikor a s!elle$et a! "g#&l gala$# alak4#an lttk 1 l"4e s!llni0 a!t is $on'ta, hogy $i $in'annyian a test#en kinyilatko!tatott 8sten gyerekei vagy%nk0 6"lele$ n"lk2l tantotta, hogy a t%'atlansg $in'en #Hn oka0 #eltta, hogy a! e$#ernek a #o/snat"rt, hogy k".es legyen a $eg#o/sts $Hv"s!et"t alkal$a!ni, r kell $%tatni a t"nyre, hogy hatal$a van $in'en #Hnt, #etegs"get, vis!lyt $eg#o/stani, hogy ne$ 8sten #o/st4a $eg a #Hnt, $ert 8stennek se$$i k !e a! e$#erek #Hneihe!, #etegs"geihe!, vis!lyaiho!, hogy a! e$#er $aga ho!ta e!eket a 'olgokat a vilgra "s a!"rt & a! egye'2li aki elt r lheti vagy $eg#o/sthat4a a!okatG hogy a! e$#ernek $eg kell tan%lni, hogy a t%'atlansg ne$ $s $int a! 8steni S!elle$, a tere$t& Ala.elv "s a! & ka./solatnak elhanyagolsa e!!el a! Ala.elvvel, vagy $eg ne$ "rt"se0 #eltta, hogy hi#a van a! e$#ernek is$erete $in'en lehet& s!elle$i "s vilgi 'ologr,l, 'e Kris!t%st ne$ is$eri el $int "l&, lelkest& 8steni l"nyeg #el2l n$ag#an, akkor 1ogal$a sin/s a leg1ontosa## t"nye!&r&l a$ely l"nye 1 l tt %ralko'ik0 ha$ar #eltta, $enyire k vetke!etlen egy tel4esen iga!sgos "s s!eretettel telt Atyt k"rni egy #Hnt $eg#o/stani vagy egy #etegs"get $eggy,gytani0 a!t tantotta, hogy #etegs"g a #Hn k vetke!$"nye "s hogy a $eg#o/sts egy 1ontos t"nye!& a gy,gy%lsnlG hogy a #etegs"g ne$ 8sten k2l'te #2ntet"s, a$it olyan sokan his!nek, hane$ a t"ny ere'$"nye, hogy a! e$#er a sa4t l"ny"t ne$ is$eri0 a!t tanto tta, hogy a! 8ga!sg a! a$i 1els!a#a't #enn2nket0 A! tantsa tis!tasgnak k s! nhet&, hogy a! a $ai na.ig tov## "l, $g a! tant,inak oktatsa $r r"gen el vannak 1ele've0 Mikor ;"ter a!t $on'ta, hogy & $r h"ts!er $eg#o/stott, a! volt D"!%s vlas!a, hogy hetvens!er h"ts!er kel $eg#o/stani "s 5gy 1olytatni, $g a $eg#o/sts egyete$ess" vlik0 3ogy gyHl letet $eg#o/sthasson, D"!%s a s!eretetre vonta ss!e $in'en ere4"t "s ne$ /sak akkor $ikor a! sa4t "let"t "rintette, hane$ $ikor gyHl letet ltott $egnyilvn%lni k r2l tte a vilg#an0 E! a! iga!sg volt a 1"ny, a$ir&l t%'ta, hogy a! $in'enki#en lakik "s hogy a! a s t"ts"g#&l egy ki%tat 1og $%tatni, ha a! a helyes "rtele$$el van alkal$a!va0 t%'ta, hogy $in'enki aki gy&!, s! vets"g#en van a #enne lak, Kris!t%ssal, hogy 1olyton $eg#o/sssa a #Hn ket, hogy $in'en t"ve'"st el&!"kenyen, 8ga!sggal k !eltsen0 E! volt a! a$ivel & a! Atya 'olgt s!olglta0 #eltta "s $eg"rtette, hogy a 1 l'et egyetlen $s $,'on se lehet talaktani, 5gy, hogy #"ke "s ss!hang %ralko'4on a! e$#erek k ! ttG a!"rt $on'ta> R3a $eg#o/sto' a! e$#erek #Hneit, a $ennyei Aty' is $eg#o/st neke'0S 3ogy e!t a ki4elent"st a tel4es "rt"k"re lehessen #e/s2lni, 1eltehetn"' a k"r'"st> RMi a! AtyaIS A! Atya Elet, S!eretet, 3atalo$ "s Bralo$ "s $in'e!ek a 'olgok a gyerekhe! tart,!nak $int annak 4ogos r ks"ge0 E! a! a$ire S!ent ;l /"l!ott, $ikor a!t $on'ta, hogy $i Kris!t%ssal k ! s r k s k vagy%nk 8sten Lrs!g#an0 E! ne$ a!t 4elenti, hogy a legi'&se## 1i5 a legnagyo## r"s!t ka.4a "s hogy a $sik r"s!t a t ##i gyerekek k ! tt arnyosan elos!t4k0 3ogy Kris!t%ssal k ! s- r k s legy2nk a Kirlysg#an, a!t 4elenti, hogy 8sten Lrs!gnak $in'en l's#an egy %gyanakkora r"s!e van $int neki0 Msok n"ha a!!al v'olnak #enn2nket, hogy $i D"!%ssal hasonlt4%k ss!e $ag%nkat0 A! onnan ere', hogy a!ok ne$ "rtik $eg $it kell "rteni k ! s- r k s alatt0 En tel4esen #i!tos vagyok a##an, hogy nin/s egy k ! tt2nk, aki %gyanarra a s!elle$i 1elvilgos%ls 1okra lltan

$agt $int a$elyen a nagy Mester ll a $agas!tos tis!tasgval0 K ! s- r k s lenni a!t 4elenti, hogy %gyana!t a hatal$at #irtokol4%k, %gyana!t a! er&t "s %gyana!t a #eltst0 Es nin/s k !t2nk egy se aki ne$ ltn #e tel4esen, D"!%s 8sten $in'en gyerekeinek, $in'en iga!i k vet& irnt tett g"ret"nek iga!sgt, hogy nekik "..en olyan tel4esen r"s!2k les! a! 8stens"g t%la4'onsgai#an $int neki0 Mi tel4esen $eg"rt42k $ire /"l!ott & a s!avakkal> RL"gy akkor t k"letes, $int a $ennyei Aty' t k"letes0S Mi t%'4%k, hogy e! a kie$elt l"lek soha ne$ k vetelt volna a tantvnyait,l egy s!elle$i vagy erk l/si lehetetlens"get0 Mikor t k"letess"get k"rt a! e$#ert&l, t%'ta , hogy olyas$it k"rt, a$ire a! e$#er k".es $agt 1ele$elni0 Sokan taln a!!al a gon'olattal vigas!taltk $ag%kat, hogy &k soha se lehetnek olyan t k"letesek $int a Mester0 Fgy 8n'okoltk a!t, hogy 8steni volt "s a##,l ki1oly,lag /so'latos 'olgokat vitt v"g#e, $elyeket egyetlen $s e$#er soha ne$ 1og $egtenni "s teht tel4esen 1elesleges is $egks"relni0 k a!t $on'4k, hogy ne$ ka.tak 4o## vagy t ## t%'o$nyos seg"'es!k !t $int a! e$#eri akarater&, hogy a!!al a! "letsors%kat alaktsk0 A nagy $ester $eg"rtette vel2nk, hogy $ik !#en eleinte val,#an n"$i akarater&re van s!2ks"g, hogy elke!'42k, a! akarat a!on#an ne$ nagy t"nye!&G hogy a leg1ontosa## t"nye!& a! 8steni #elts0 3nys!or $on'ta> RMeg1og4tok is$erni a! 8ga!sgot "s a! 8ga!sg 1el 1og s!a#a'tani #enneteket0S Me!ess2k le e!t a! egys!erH 1i!ikho! k r2l tt2nk a vilg#an0 A##an a .illanat#an $ikor a! e$#erek tel4esen #elt4k a 1i!ikai vilg val,sgt k r2l tt2k, akkor $egs!a#a'%lnak a r"gi t%'atlan 1el1ogs%kt,l0 A##an a .illanat#an $ikor a! e$#erek #elttk, hogy a 1 l' g $# alak5 "s, hogy a na. k r2l 1orog, $egs!a#a'%ltak a! elav%lt hitt&l, egy la.os vilgr,l "s egy 1ele$elke'& "s le$en& na.r,l0 A!on .illanat#an $ikor a! e$#erek kila!%lnak a hit#&l hogy &k /s%.n halan',k, "let "s hall e$#eri t rv"nyeinek "s a korlto!soknak alvetve $elyeket $ag%kra s!egtek, a!on .illanat#an ltni 1og4k, hogy s!a#a'ok $in'en e$#eri hatrokt,l "s ha akarnak 8sten 1iaiv vlhatnak0 A!on .illanat#an $ikor #elt4k, hogy 8steniek, ne$ 8s$ernek tov## hatrokat "s #irtokol4k a! istens"g ere4"tG akkor t%'4k, hogy e!en istens"g ltal a l"ny2k a legk !vetlene## ka./solat#an van 8stennel0 Akkor a! e$#er ltni ke!'i, hogy a! 8stens"g ne$ vala$i olyas$i a$it kv2lr&l kell #ele oltani, hane$ $aga a! eg"s! sa4t "lete "s $in'enki"0 Mi t%'4%k, hogy a! es!$"nyek, a$elyeket $i $sok#an /so'l%nk, a sa4t "let2nk#en $eggy kere!nek "s ott egyhang5an a! 8steni T rv"nnyel a sa4t 1a4t4%kat ter$elik0 A''ig $g his!2nk a #Hn hatal$#an "s annak k vetke!$"nyeit val,sgnak tart4%k, a''ig 1og l"te!ni a #2ntet"s a sa4t "let2nk#en0 :e ha $i a sa4t "s $sok $in'en ss!hang n"lk2li, vis!lyk o', gon'olatai hely"#e iga!, helyes gon'olatokat helye!2nk, akkor egy nagy s!elle$i arats 2nne."t segt42k el&k"s!teni, a$i a vet"s i'e4"t #i!tosan 1og4a k vetni0 Kgy a $eg#o/stsnak egy k"ts!eres $Hk '"se van0 A! egyarnt $egs!a#a't4a a t"ve'&t "s a s!eretettel telt e$#ert, $ert a! a$i a $eg#o/stsra s!t n ! egy $"lyen gy kere!ett, s%gr!, s!eretet, egy s!eretet, a$elynek a! ala.elv a! ala.4a, egy s!eretet a$i a'ni akar a! a'o$nyo!s r $e v"gett, 4%tal$a!s gon'olata n"lk2l, kiv"ve a! Atya helyesl"s"t, a$ely a s!avak#an nyilvn%l $eg> RE! a! "n s!eretett 1ia$ aki#en neke$ ke've$ telik0S E!ek a s!avak nek2nk "..en olyan "rv"nyesek $int D"!%snak0 A #Hn ', #etegs"ge' "s k2!'el$e' "..5gy ne$ egy r"s!e 8stennek vagy a val,'i Un$aga'nak $int a! "l&s'i a n v"ny egy r"s!ei a$elyre rk"s!2lt0 A!ok /sak a ross! kin v"sek a$elyek a teste'en $eggyHltek $int hi#s gon'olatok k vetke!$"nyei0 A #etegs"gre vonatko!, gon'olatok "s a #etegs"g $aga ne$ $s $int ok "s k vetke!$"ny0 T r l' ki a! okot, $s s!,val #o/ss' $eg "s eltHnik a k vetke!$"ny0 T r l' ki a hi#s gon'olatot, akkor eltHnik a #etegs"g0 E! volt a! egye'2li gy,gyt, $,'s!er a$elyet D"!%s valaha alkal$a!ott0 Kit r lte a hi#s k".et annak a t%'at#,l akit $egakart gy,gytani0 El&s! r a sa4t test"nek re!g"ss!$t n velte, a!!al, hogy gon'olatait a! isteni gon'olko'ssal ka./solat#a lltotta "s annak $egs!akts n"lk2l ss!hang#an tartsval, a t k"letess"ggel, a$elyet a! 8steni gon'olko's a! e$#er r"s!"re elren'eltG akkor a test"nek re!g"sei %gyanarra a s!intre e$elke'ett $int a! 8steni =on'olko's0 Fgy k".es volt a! elsorva't ke!H 1"r1i test"nek re!g"seit egy olyan $agas s!intre 1ele$elni, hogy kit r lhette a! elsorva't k"! k"."t a 1"r1i t%'at#,l0 Akkor D"!%s k".es volt Kgy s!,lni ho!!> R<y54ts' ki a ke!e'WS a #eteg kiny54totta a ke!"t "s a! $eggy,gy%lt0 E!en a $,'on ltta D"!%s a! 8steni t k"letess"get $in'enkinek "s e! k".estette t a!ok

re!g"seit 1ele$elni, akiket $eg akart gy,gytani, $g a t k"letlens"g k".e tel4esen ki lett t r lveG a gy,gy%ls a!onnal #ek vetke!ett "s a $eg#o/sts tel4es volt0 3a$arosan "s!lelni 1ogo', hogy a 1olytonos 8stenre "s a! t k"letess"g"re irnytott gon'olato' "s a 1igyel$e' ltal a teste' re!g"s"t 1elt%'o' e$elni arra a .ontra, ahol olyan ss!hang#an elvegy2l a! isteni t k"letess"ggel, hogy te a!!al 1elt"tlen egy les!el "s 5gy egy a! 8stennel0 Akkor k".es les!el $sok test"nek re!g"seit, akivel "rintke!el 5gy #e1olysolni, hogy &k is lt4k a t k"letess"get a$elyet te lts!0 Fgy #etel4esthete' a! isteni hivatso'at "s ho!!4r%lhats! a r"s!e''el0 3a a!on#an t k"letlens"get lts!, akkor /s kkente' a re!g"seket a''ig a .ontig, ahol t k"letlens"g a! ere'$"ny0 Fgy ne$ s!a#a'%lhats! $eg annak aratst,l a$it elvetett"l0 8sten $in'enki ltal 'olgo!ik, hogy a t k"letes terv"t v"g#evigye "s a $in'enki s!v"#&l 1olyton ra', gy,gy%lst ho!, s!eretettel telt gon'olatok alkot4k 8sten 2!enet"t gyerekeinek0 E!ek a gon'olatok a!ok a$elyek a test2nk re!g"seit k !vetlen ka./solat#an tart4k a t k"letes isteni re!g"sekkel "s e! a $ag a! 8sten S!ava, a$elyet $in'en 1og"kony s!v #e1oga', $in'egy hogy a! e$#er t%'atos a! isteni ter$"s!ete 1el&l vagy se$0 Mi 1olyvst k !ele'2nk a! isteni r ks"g2nkh !, $ikor $i gon'olatainkat olyan s!ilr'an r g!tve t%'4%k tartani a sa4t "s $in'enki $s t k"letess"g"re, - vala$int a! 8steni gon'olko's &ket r g!tve tart4a, - hogy a test2nk re!g"se egy k !vetlen ss!hang#an van a!okkal a! re!g"sekkel a$elyeket a! isteni gon'olko's s%gro! ki0 :e 3ogy a s!elle$i $eg"rt"s tel4es #&s"ges aratst #elehessen ho!ni kell, hogy a gon'olat%nk $egs!akts n"lk2l egy2tt re!eg4en "s k t&'4 n a t k"letes ss!hang5 gon'olatokho! a$elyeket a! isteni s!elle$ kik2l' a! e$#er 1el", a S!eretett 6ia 1el"0 3a$ar "s!re vess!2k, hogy $egvan nek2nk a hatal$%nk, hogy ra#s!olgkat vagy s!a#a' e$#ereket alkoss%nk $ag%nk#,l "s hogy a! eg"s! e$#eris"g $in'en #Hn"t $eg#o/sss%k a gon'olataink, s!avaink "s /seleke'eteink $agatartsval "s a re!g"sek ltal a$elyeket a!ok kis%gro!nak0 3a $r egys!er vlas!tott%nk, hogy a gon'olatainkat egy #i!onyos ve!"r1onal s!erint alkoss%k, akkor ta.as!tal4%k, hogy a Min'enhat, Maga t$ogat #enn2nket "s $ikor alvet42k $ag%nkat a s!2ks"ges 1egyele$nek "s!re vess!2k, hogy egy gy ny rH el&4og a e! a hatalo$, a$ellyel $i ren'elke!2nk, hogy a! 8steni gon'olko's 1olya$ata ltal, sa4t $ag%nkat "s e$#ertrsainkat 1els!a#a'ts%k a ra#s!olgasg#,l0 Min'en gy,gy%ls, a$elyet D"!%s l"treho!ott, a s!elle$i ok eltvoltsra ala.%lt0 Mi #elt4%k, hogy s!2ks"ges, D"!%s es!$"ny"t leve!etni gyakorlati #e$%tatsokra, akkor $eg"rt42k, hogy $i /sak a!t tess!2k, a$it el&irt nek2nk0 Sok #Hn eltHnik $r a! els& 1"nys%garakkal, a$elyek a s t"t 1el1ogst "rintik, $g $sok, a$elyek $"lye##en gy kere!nek a t%'at#an, t2rel$et "s kitartst ig"nyelnek, hogy legy&!hess2k &ket0 Kell, hogy Kris!t%s enges!tel& s!eretete 1el2lker2l4 n, ha ne$ ll%nk 5t4#an, hane$ s!a#a'on enge'42k0 8ga!i $eg#o/sts $egtis!tt "s $egl' $in'enkit "s annak $in'en e$#er s!v"#en kell ke!'&'nie0 El&s! r a gon'olko'st kell k"!2gyre venni0 E! el&s! r egy gon'olko's talak%lsa "s gy egy 1elt$a's les!0 Ahho! hogy egy tis!ta gon'olatok ra$lat#a tarts' $aga'at, nagy segts"g a! a #elts, hogy 8sten a! egye'2li S!elle$ "s e! a S!elle$ tis!ta "s s!ent0 9agas!ko'4 akkor a! 8ga!sgho!, 3ogy Kris!t%s S!elle$e v"g#evis!i t k"letes $%nk4t #enne', akkor ne$ ves!te' el a!t a! ss!hang5, 1el".t& gon'olat-ra$latot0 Kgy $in'ig a! r kk" tart, s!eretettel telt gon'olatok ra$lat#an vagy a$elyet 8sten gyerekei 1 l tt ki $les!t0 Akkor ha$arosan ltni 1ogo', hogy gyors l".tekkel hala's! egy i'&s!ak 1el" a$ely#en egy gon'olko',k vilg#an "ls!0 Akkor $eg1ogo' tan%lni, hogy a gon'olatok a legnagyo## er&k a vilg$in'ens"g#en, hogy gon'olko's a k !vett& a! 8steni S!elle$ "s $in'en testi 1ogyat"kossg "s $in'en vis!ly k ! tt a! eg"s! vilgon0 3a gyakorlo', $ikor s!"th5!s, vis!ly a','ik a!onnal a! 8steni S!elle$he! 1or'%lni, a! 8sten Lrs!gho! #el2l te#enne', akkor a!onnal egyes2lve les!el a! 8steni tletekkel "s ta.as!talni 1ogo', hogy 8sten s!eretete $in'ig ha4lan', a tis!ta, gy,gyt, #al!sa$4t ki nteni a!okra akik a!t keresik0 D"!%s a $ai na. is a!"rt "l, hogy a #Hn "s k vetke!$"nyeinek hatal$t "s val,sgt a! e$#eri t%'at#,l kiH!!e0 D"!%s egyenesen a s!eretet k !.ont4#,l 4 tt, egy tis!ta "rtele$$el a! e$#er "s 8sten vis!onyr,l "s a s!elle$ $int egye'2li hatalo$ 1"lele$ n"lk2li nylt elis$er"s"vel ki4elentette, hogy a! 8steni T rv"ny $in'enhat,, hogy a! a helyes $,'on "rtel$e!ve "s alkal$a!va $in'en

"letk r2l$"ny#en s!enve'& e$#ert s%gr!, l"nyekk" vlt,!tathat "s hogy a!ltal a 1 l' n a! egye'2li iga!i t k"letes .olgrsg ors!ga, a Mennyek Lrs!ga l"tre 1og 4 nni0 Dast itt a##ahagyta #es!"'"t0

T8ZE<KETTE:8K 6EDEZET A na. eltHnt a lthatr $ g tt "s egy #"k"s "4s!akt 4,sol, gy ny rH i!!s lngra lo##antotta a! eg"s! "g#oltot0 T! na. %tn a! els& este volt, hogy ne$ volt s!"l vagy vihar "s $i $in'annyian /sen'esen "lve!t2k a gy ny rH s!nek tenger"t0 Egy ny%go't na.le$ente a =,#isivatag#an k".es egy e$#ert annyira elraga'tatni, hogy $in'ent el1ele4t0 A s!nek itt ne$ i!!anak "s ne$ s%gro!nak hane$ $intha nagy tis!tas!nH k tetek#en o'a-viss!a l vellnek, $intha lthatatlan ke!ek nagy s!nes 1"nys!,r,kat $Hk 'tetn"nek0 <"ha 5gy tHnt, $intha e!ek a lthatatlan ke!ek a! eg"s! s!nk". tel4es soro!att "s a s!nek kever"s"vel l"tre4 tt sok s!nvlto!atot, igyeke!tek #e$%tatni0 ;"l'%l, $eg4elent egy s!"les 1eh"r 1"nys%gr, a$i#&l a!tn $int egy ol'als, elga!s egy s!"les i#olyak"k /sk 4 tt el^0 E##&l a! i#olyak"k#&l egy in'ig, s%gr l vellt ki, a$ellett is$"t egy s!"les k"k s!alag "s gy tov##, $g a! eg"s! l"gk r tele lett s!nes /skokkal, akkor is$"t egy$s#a kevere'tek "s a s!"les 1eh"r s%gr#a gy2leke!tek a$i $in'a''ig $eg$ara't0 A!tn is$"t legye!& 1or$4#an s!"tl velltek 5gy hogy $in'en elk".!elhet& s!n#en $in'en irny#a s%gro!tak0 Lassank"nt $in'en egy egyenletes arany i!!s#a enyh2lt, a! a ho$oksivatagnak egy h%ll$!, olva't arany tenger lts!att a'ta0 Egy ilyen na.le$ente %tn ne$ /so'lko!ik a! e$#er a!on, hogy a =,#isivatagot a! olva't arany ors!gnak neve!ik0 E! a k". k r2l#el2l t! .er/ig tartott, a!tn elho$lyoso'ott egy 1oltos, k"k, srga, ! l', "s s!2rke s!nekre a$i a! "g#&l lts!ott les!llni $int egy "44eli r%ha, a!%tn hirtelen els t"te'ett0 olyan gyorsan l".ett #e a s t"ts"g, hogy a trsasg k2l n# !& tag4ai i4e'ten "s $%lva k"r'e!t"k, hogy hogyan lehetett, hogy $r s t"t lett0 A! e-.e'/i, ve!et&4e 7agget 8ran'ho! 1or'%lt a k"r'"ssel, hogy el$on'an e nek2nk a n"!et"t a n".r&l a$ely e!en a vi'"ken lakott "s olyan vrosokat ".tett $int a$elynek a ro$4ai a t#or%nk alatt ter2lt el0 8ran' a!!al ke!'te> Mi rott 1el4egy!"sek t%la4'on#an vagy%nk a$elyek t ## $int YT0TTT "ve gon'osan &ri!ve vannak ne$!e'"kr&l ne$!e'"kre "s e!en 4egy!etek s!erint a vros a$elynek a ro$4ai a t#or alatt van, ala.tsnak kelte!"se, t ## $int P@T0TTT "vre t"r viss!a a $5lt#a0 A! els& e$#erek akik i'e tele.e'tek ny%gatr,l 4 ttek $int gyar$atosok, sok "vvel a vros ala.tsa el&tt0 E!ek a gyar$atosok '"len "s '"lny%gaton tele.e'tek le, $ikor a gyar$atok lassank"nt ke!'tek ki1e4l&'ni, n"$elyek "s!akra "s ny%gatra k lt !tek, $g a!ok a! eg"s! ors!got #etele.tett"k0 Mikor ter$"keny 1 l'ek "s gy2$ l/s s k lettek l"testve, ala.okat ke!'tek ".teni a vrosoknak0 E!ek eleinte ne$ voltak nagyok, 'e a! e$#erek "vek $%ltval alkal$asa##nak talltk e!ek#en a k !.ontok#an gy2leke!ni, hogy ott egyes2letek#en $Hv"s!eteket "s t%'o$nyokat gyakorol4anak0 8tt te$.lo$okat ".tettek, ne$ helyis"gk"nt, hogy ott valls%kat gyakorol4k, $ert a!t a na. $in'en .illanat#an tett"k, a!!al a! "lettel a$it &k 1olytattak0 A! "let2k 1olyton a $in'en "let Tere$t&4"nek volt s!entelve "s ne$ hagyta el &ket soha0 A##an a! i'&#en ne$ volt s!okatlan, hogy t ## e!er "ves 1"r1iak "s n&k voltak0 Mal,#an &k a hallt ne$ is$ert"k0 k a! egyik #etel4es2l"s#&l a $sik#a l".tek t, 1olyton $agasa##ra e$elke've a! "let val,sg#a0 k elis$ert"k a! "let iga!i 1orrst "s a! $egnyitotta nekik hatrtalan kin/strt egy soha ne$ v"g!&'& #&s"g#en0 :e t"r42nk viss!a a te$.lo$aikra, a!ok voltak a helyek ahol a t%'o$nyokr,l, $Hv"s!etekr&l "s t rt"nele$r&l $egs!er!ett is$eretek 4egy!eteit lehetett &ri!ni0 A te$.lo$okat ne$ istentis!teletre has!nltk, hane$ olyan helyeknek ahol a leg$"lye## "rtel$H t%'o$nyos 'olgokr,l #es!"ltek0 A!ok#an a na.ok#an $in'enki 8stent i$'ta gon'olattal "s /seleke'ettel "lete $in'en na.4n, ahelyett, hogy a! egy #i!onyos /so.ortnak vagy $eghatro!ott i'&.ontokra lett volna 1enntartva k k"nyel$esnek talltk s!"les la.os %takat ".teni, hogy egy$st 1elkeress"k, a!!al kitalltk a k ve!ett %takat0 K"nyel$es laksokat akartak ".teni "s ki1e4les!tett"k a k&1arags $Hv"s!et"t "s t"gla k"s!t"s"t, $es!et is kitalltk a$ivel a!okat a hely2k n tartottk a h!ak "s te$.lo$ok ".t"s"n"l0 E!eket a 'olgokat $r ltttok a! satsoknl0 Ta.as!taltk, hogy arany egy nagyon has!nos 1"$, $ivel ne$ ro!s'so'ik0 El&s! r es!k ! ket talltak ki, hogy a ho$ok#,l ss!egyH4ts"k, a!tn a s!iklk#,l "s v"g2l $egtan%ltk $eg$%nklni "s a! gyakran lett alkal$a!va0 M,'s!ereket talltak ki, a$ivel $s 1"$eket ter$eltek ki, a!ok is gyakoriak lettek0 A K ! ss"gek lassank"nt ne$ /sak 1 l'$Hvel"s#&l "ltek, i.ar/ikkekkel ke!'t"k elltni a .aras!tokat akik a 1 l'et $eg'olgo!tk, hogy $ega'4k nekik a lehet&s"get a $%nkikat

ki#&vteni0 E!ek a k !.ontok n veke'tek "s v"g2l ki1e4l&'tek egy vagy k"ts!!e!er lakos5 vrosokk0 M"g $in'ig ne$ is$ertek vilgi %ralko',katG a kor$ny!atot egy tan/sa', test2letre #!tk, akiket a n". $aga vlas!tott0 7i!ottsgokat k2l'tek "s 4 ttek $s k ! ss"gekt&l0 M"gse lltottak t rv"nyeket vagy "lets!a#lyokat a! egy"n viselke'"s"re, $ivel $in'enegyes e$#er is$erte a sa4t a!onossgt "s egy egyete$es t rv"ny s!erint "lt a$ely a! egy"nis"get 8rnytotta0 <e$ volt s!2ks"g e$#erek ltal lltott t rv"nyre, /sak # l/s tan/s volt s!2ks"ges0 Akkor itt ott egy-egy egy"n ke!'ett let"rni0 Ke!'et#en a!ok a! %ralko', ter$"s!etHek voltak, akik a sa4t ke'"ly2ket k vett"k, $g a!ok akik ink## a! is$ert %takat vlas!tottk, $ara'tak a r"gin"l0 Fgy $a4'ne$ "s!rev"tlen2l l"tre4 tt egy elk2l nt"s, $ivel ne$ $in'enki 1e4les!tette tel4esen ki a k".ess"g"t a s!eretetre0 A! elvlas!ts $in"l tov## annl nagyo## lett, $g v"g2l egy k2l n sen %ralko', ter$"s!etH s!e$"lyis"g n$agt kirlly "s vilgi %ralko',v kiltotta ki0 Mivel & iga!sgosan %ralko'ott, a n". an"lk2l, hogy a 4 v&re gon'olt volna, n"hny egy"nek kiv"tel"vel akik #elttk, $ire ve!ethet a 4 v&#en e! a! elvlas!ts, #eleny%go'ott annak %ralko's#a0 E!ek a n"hny egy"nek viss!avontk $ag%kat "s att,l a! i'&t&l 1ogva egy t ##" kev"s#" elk2l n2lt /so.ort#an "ltek, $ik !#en $in'ig igyeke!tek a! e$#ertrsaikat $eggy&!ni egy ilyen elk2l nt"s es!telens"g"r&l0 k n veke'tek a! els& .a.i ren'igG a kirly ala.totta a vilgi %ralko',k els& ren'4"t "s att,l a! i'&.ontt,l 1ogva a! elga!, 5t4aikat /sak $"ly k%tats "s tan%l$nyo!s 5t4n lehet k vetni0 Mannak n"$elyek akik a! egys!erH tanoknl $ara'tak "s a!t a $in'enna.i "let2k#en igyeke!nek k vetni0 :e tel4es eg"s!"#en v"ve a! e$#eris"g t ##s"ge r"s!"re nagyon #onyol%lt lett a! "let, igen, annyira #onyol%lt, hogy k".telenek elhinni hogy egy kiegyens5lyo!ott "letet lehessen "lni, egys!erHen k !vetlen a $in'en "let ala.elv"vel kell egy2tt$Hk 'ni0 k ne$ k".esek #eltni, hogy $g a! & "let$,'4%k neh"!kes "s k%s!lt, a! egys!erH "let a Tere$t& Lkkal k !re$Hk '"s#en, sokkal ga!'aga##0 Fgy kell nekik tov## 1olytatni, $in'a''ig $g egy 4o## %tat tallnak0 A s!,nok elhallgatott, egy .illanatig $intha elgon'olko'va llt "s ne$ivel k"s&## $eg4elent a s!e$2nk el&tt egy k".0 El&s! r $o!'%latlan volt $a4' "lni ke!'ett, $int $r 1el4e## le van rvaG a! alakok $o!ogni ke!'tek "s a 4elenetek $in'en .illanat#an vlt,!tak vagy akaratnak enge'el$eske'tek, $ik !#en & egy $agyar!atot a'ott $in'en 4elentr&l0 k".esnek $%tatko!ott a 4elenetet tets!"s s!erint 1ogva tartani, vagy 54ra el&hvni, ahogyan a! s!2ks"ges volt a 1eltett k"r'"sekhe! "s a! a'ott $agyar!atokho!0 Llyan 4elenetek voltak a$elyekr&l ellehetett k".!elni, hogy a t#or%nk alatt l"v& vros#an valaha le4ts!,'tak0 A k".ek ne$ k2l n# !tek e$lt"sre $"lt,an a!okt,l a$elyeket a! e$#er a $ai na. egy sHrHn lakott keleti vros#an lthat, kiv"ve, hogy a! %t/k s!"lesek voltak "s 4,l kar#antartva0 A! e$#erek 4, $in&s"gH anyagok#,l k"s!2lt r%hk#a voltak lt !ve, a! ar/ki1e4e!"s2k vi'$ "s "l"nk volt "s se katonkat, se kol'%sokat ne$ lehetett ltni0 A! ".t"s!et vonta a 1igyel$2nket, $ivel a! ".2letek s!ilr'ak, tgasak "s von!,ak voltak0 Molt egy te$.lo$ a$i annak ellen"re, hogy nyilvnval,an ne$ tettek k2l n er&1es!t"st 1el's!t"s"re, kitHnt a s!".s"g"vel0 El$on'ta nek2nk, hogy e!t a te$.lo$ot tel4esen nk"ntesek ".tett"k "s hogy a legr"gi## "s a legs!e## volt a! eg"s! ors!g#an0 3a e!eket a k".eket s!a#vnynak lehet venni, akkor e!ek a! e$#erek ltal#an egy #ol'og, $egel"ge'et n".ek lehetettek0 3allott%k, hogy katonk "s s!eg"nys"g el&## ne$ l".ett #e $int $i%tn a! els& %ralko',h! $so'ik kirlya $a4'ne$ k"ts!! "vig %ralko'ott0 E! a kirly elke!'ett a',t s!e'ni, hogy a! %'vari $enetet $eg1i!esse "s katonkat lltott s!olglat#a, hogy a!t #es!e'4"k0 A n".nek egy r"s!e a##an a! i'&#en nyilvnval,an viss!avonta $agt a$ely el"ge'etlen volt a kirlysggal "s a!okkal akik ke!"#en volt a hatalo$0 7agget 8ran' "s rokonai a!t llt4k, hogy &k ennek a 1a4nak a! egyenes les!r$a!ott4ai0 Mivel $r k"s& lett, 7agget 4avasolta, hogy t"r42nk ny%gov,ra, his!en sokkal kelle$ese## $sna. reggel korn elin'%lni, $ert a na. k !e."n hro$ ,ra hoss!at olyan 1orr,sg van, hogy a! %ta!s akkor nehe!2nkre esne0 A!on1el2l gyorsan k !ele'ett a! i'&, hogy a t"li viharok elke!'&'nek0 M"g vala$it #es!"lt2nk a! satsi $%nkkr,l, a$elyekre $"g vllalko!ni akart%nk "s elhatro!t%k, hogy e!t a $%nkt $in"l ha$ara## 1olytat4%k0 Meglla.o't%nk, hogy a $%nknak e!t a r"s!"t a k ! s e-.e'/i, ve!et&4"re #!!%k, $g a 4egy!etek le1or'tst a $i /so.ort%nk ve!et&4e "s hro$ segt&, k !t2k "n 1olytat4%k0 itt $on'ano$ kell, hogy a ve!et& elh%nyta $iatt a k vetke!& i'"ny#en, a $%nka ne$ lett kivitele!ve0

T8ZE<3A9MA:8K 6EDEZET Msna. reggel korn kelt2nk "s na.keltekor $r 5ton volt%nk 7agget 8ran' s!2l&1al%4a 1el" ahov a ti!enkette'ik na. "rke!t2nk0 A #artaink akik a sivatagi tart,!ko's%nk %tols, '"l%tn4n $egltogattak, 1oga'tak "s $eghvtak #enn2nket, hogy n"hny na.ig $ara'4%nk nl%k ki.ihenni, a$it $i s!vesen el1oga't%nk0 Llyan ven'"gs!o#kat 4el ltek ki nek2nk tart,!ko'sra a$elyek 1"nyH!"snek tHntek ahho! k".est a$ihe! a sivatag#an volt%nk s!okva0 Ertestetek, #enn2nket hogy a va/sora 1"l,ra $5lva k"s!en les!0 Mi%tn 1el1risstett2k $ag%nkat a s!o$s!"'os s!o##a $ent2nk, hol n"hny #art%nkat tallt%k akikkel '"le##re a! %ta!s%nk 1olya$n is$erke't2nk $eg0 Min'annyian s!v"lyesen 2'v ! ltek #enn2nket "s $on'tk, hogy a! eg"s! 1al%t a $i"nknek tekinthet42k "s hogy $in'en a4t, nyitva ll el&tt2nk0 A 1al% kor$ny!,4a egy tol$/s segts"g"vel egy /sinos 1oga',#es!"'et tartott, a$i#en $on'ta, hogy nla 1og%nk va/sor!ni, $"g.e'ig a!onnal0 Elhagyt%k a ter$et, a kor$ny!,val a /so.ort "len, akit egy k"ttag5 katonai &rs"g k vetett, $in'egyik ol'aln egy, nyilvnval,an egy s!oks a! ors!g#an0 Btna 4 tt a k ! s e-.e'/i, ve!et&4e a h!iass!ony%nkkal "s a $i ve!et&nk a s!". ass!onnyal0 A!tn E$il k vetke!ett a! any4val, "n ho!!4%k /satlako!ta$, $g a trsasg t ##i tag4a %tn%nk /so.ortos%lt0 M"g /sak r vi' 'ara#on $ent2nk, $ikor egy s!eg"nyesen lt ! tt kislny kil".ett a! ss!egyHlt n".#&l0 A hely#eli nyelven k"r'e!te, hogy E$il any4val #es!"lhetne0 A kor$ny!, '%rvn 1"lrel kte "s a!t $on'ta, hogy ne$ 1oglalko!hat%nk vele "s 1a4t4val0 E$il any4a karon 1ogott #enn2nket "s $i hr$an elhagyt%k a !rt sort, hogy $eghallgass%k $it akar a kislny $on'ani0 Mikor $i kil".t2nk a sor#,l, a h!iass!ony%nk egy .illanatig t"tov!ott, $a4' $on'ta, hogy & is $egakar llni0 Mikor & is killt a sor#,l, a! eg"s! /so.ort $egllt0 E$il any4a a kislny ke!"t 1ogva a kor$ny!,ho! 1or'%lt "s k"rte, hogy a t ##iek $en4enek el&re "s gon'osko'4anak a! as!talok elren'e!"s"r&l, $i #i!tosan i'&#en "rke!n"nk a! e#"'re0 Mikor a trsasg 54ra elin'%lt & let"r'elt a kislny $ell", a kar4t k r"4e t"ve k"r'e!te> Mivel segthetek, ke'vese$I 3a$arosan ki'er2lt hogy a kis 1i5testv"re '"l#en elesett "s val,s!nH elt rte a htt0 A kislny k ny rg tt, hogy $en4en vele, hogy n"!!e $eg, ne$-e t%' segteni ra4ta, $ivel a testv"re nagyon s!enve'ett0 E$il any4a 1elllt $eg$agyar!ta nek2nk a! esetet "s 1els!,ltott #enn2nket hogy $en42nk a kor$ny!, h!#a, $ik !#en & a kislnnyal $egy "s k"s&## $a4' 4 n %tn%nk0 A k ! s e-.e'/i, ve!et&4e a!!al vlas!olt, hogy ha nin/s ki1ogsa s!eretne vele $enni0 E$il any4a a!t vlas!olta, hogy $in'annyian k vethet42k, ha akar4%k0 Teht k vett2k &t "s a kislnyt, $g &k egy$st k"!n"l 1ogva el&tt2nk $entek, a gyerek s!,s!erit tn/olva r $"#en0 A h!iass!ony%nk el$on'ta nek2nk hogy a kislny #i!tos volt a##an, hogy a! el&kel& h lgy $eggy,gyt4a a testv"r"t0 Mikor a h!ho! k !ele't2nk el&re%grott, hogy "rke!"s2nket hr2l a'4a0 A h!ho! "rve ltt%k, hogy /sak "gy kis agyag k%nyh, volt, a legs!eg"nye## 1a4ta0 E$il any4a $intha a gon'olatainkat olvasta volna Kgy s!,lt> Ltt #el2l $eleg s!vek 'o#ognak, $"g akkor is ha e! /sak egy ki/si k%nyh, A!on .illanat#an kinylott a! a4t,, egy '%rva 1"r1ihang hatolt t ho!!nk, $i #el".t2nk0 A k%nyh, kv2lr&l s!eg"nyesnek n"!ett ki, 'e #el2lr&l $"g k"ts!er olyan nyo$or5sgos volt0 Alig 1"rt2nk el, a $ennye!et olyan ala/sony volt, hogy ne$ t%'t%nk egyenesen llni0 Egy halvny vilgts volt a$i egy ks"rteties 1"nyt vetett e!en nyo$or5sg k !e."n lev& s!2l&k ke$"ny tekintet"re0 A legtvola##i sarok#a egy halo$ .en"s!es, #2' s rongyon 1ek2't egy 1i5/ska ne$ i'&se## t "vesn"l, a 14'alo$t,l eltor!%lt ha$%s!2rke ar//al0 A kislny $ell"4e t"r'elt "s a! ar/t a k"t ke!"#e vette, $on'va a kis testv"r"nek, hogy ha$arosan 54ra $eggy,gy%l $ert a! el&kel& h lgy $r $eg"rke!ett0 Akkor & elenge'te "s 1"lrellt, hogy a 1i5 ltst ne aka'lyo!!a, 5gy lts!ott, hogy /sak $ost vette "s!re a /so.ort%nk t ##i tag4t0 A!onnal $egvlt,!ott a! ar/ki1e4e!"se "s $intha egy nagy 1"lele$ vett volna er&t ra4ta0 Ar/t a keres!t#etett kar4ai $ g tt elre4tette "s egy g r/s s !okogs r!k,'tatta $eg "s gy kiltott 1el> , "n a!t hitte$, hogy n egye'2l 4 ttW E$il any4a let"r'elt $ell"4e, kar4ai#a 1ogta "s egy .illanatig s!orosan $agho! vonta, $ire a gyerek $egny%go'ott0 Mon'ta neki, hogy elk2l' $inket, ha & a!t kvn4a0 A vlas! 5gy hang!ott, hogy & /sak $egle.&' tt "s $egi4e't, "s hogy &t ne vegy2k 1igyele$#e, & /sak a testv"r"re gon'olt0 Akkor E$il any4a gy s!,lt> Te nagyon s!erete' a testv"re'et %gyeI A kislny aki ne$ lehetett i'&se## $int kilen/ "ves, gy vlas!olt> 8gen 'e "n $in'enkit s!eretek0 A #es!"lget"st E$il 1or'totta le, $ert k !2l2nk ne$ "rtette senki a

hely#eli nyelvet0 E$il any4a akkor a!t $on'ta> 3a annyira s!erete' a testv"re'et, akkor segthets! &t 54ra $eggy,gytani, $ire 1els!,ltotta, hogy vegye 1el a! el&!& hely!et"t, vegye a 1i5 ar/t a ke!ei#e, $in'k"t ol'alon egy-egy ke!et0 $aga a ke!"t a 1i5 ho$lokra tette0 Ma4'ne$ a!onnal el$5lt a ny s! rg"s0 A kis1i5 ar/a ki'er2lt, a teste kila!%lt, egy t k"letes ny%galo$ ter4e't el a! eg"s! 4eleneten, a gyerek ny%go'tan "s ter$"s!etes $,'on elal%'t0 E$il Any4a a kislnnyal egy2tt $"g n"hny .illanatig a##an a hely!et#en $ara't t"r'elve0 Akkor a s!a#a' ke!"vel a kislny ke!eit levette a 1i5 ar/r,l "s $on'ta> Milyen s!". "s $ilyen er&sW A!tn a sa4t ke!"t is nagyon ,vatosan elvette, "n v"letlen $ellette llta$, kiny54totta$ a ke!e$et, hogy segtse$ 1elllni0 Mikor a ke!e a! "n ke!e$et "rintette, egy olyan $egr!k,'s $ent t a! eg"s! teste$en, hogy "n tel4esen tehetetlen lette$0 r%gal$asan 1elllt "s gy s!,lt> 7o/snat, egy .illanatra $eg1ele'ke!te$ $aga$r,l0 <e$ kellett volna $eg"rintene$ a ke!e'et, 'e olyan nagy volt a! er&, a$ely v"gigra$lott #enne$, hogy egy .illanatra $in'ent el1ele4tette$0 En $a4'ne$ a!onnal viss!anyerte$ ny%gal$a$at, a t ##iek, gon'olo$, se$$it ne$ vettek "s!re, $ivel &k #ele$er2ltek a 'olgok#a $elyeket t rt"nni lttak0 A Kislny akkor hirtelen E$il any4nak l#ai el" #or%lt, egyiket k"t ke!"vel 1ogva 1"ktelen2l /s,kolta a l##eli4"t0 E$il any4a kiny54totta ke!"t "s 1ele$elte a! i!!, k nnyes ar/o/skt, a!tn let"r'elt $ell"4e, $eg lelte "s $eg/s,kolta s!e$ein "s a4kn, a kislny $in'k"t kar4t a! i'&se## ass!ony nyaka k r" tette "s 5gy $ara'tak egy .illanatig $o!'%latlan%l, $g a! a 1%r/sa 1"ny, a$it $i $r is$ert2nk ke!'te #et lteni a s!o#t0 Min'ig vilgosa## lett, $g $in'en trgy $intha t lett s%gro!va, $ialatt sehol egy rny"kot ne$ lehetett ltni0 A s!o#a $intha ki#&v2lt0 E''ig a k"t gyerek a.4a "s any4a $aka/s hallgats#an a 1 l' n 2ltek0 Most 1ellltak, $g a ki1e4e!"s a! ar/%kon el&s! r #,'%lt $%lat volt, $a4' r"$2lett" vlt0 A 1"r1i kirohant a! a4t,n, a! e-.e'/i, ve!et&4"t $a4'ne$ elta.osva siett"#en, hogy el$enek2l4 n0 A gyerekek any4a el&re vetette $agt E$il any4a $ell", k !#en a !okogst,l re$egett a teste0 E$il any4a ke!"t annak ho$lokra tette "s /sen'esen #es!"lt ho!!, egy i'& %tn el$5lt a !okogs, a! ass!ony 1elegyenese'ett egy 1"lig 2l& 1"lig t"r'el& hely!et#e, k r2ln"!ett a vlt,!sokon a$i a helyis"g#en v"g#e$ent0 Ar/a egy nagy 1"lele$ ki1e4e!"s"t vette 1el, sietve 1elllt "s kiakart rohanni a h!#,l0 E$il elka.ta a! ass!ony ke!"t, $g a s!". ass!ony a $sik ke!"t 1ogta $eg0 Fgy tartottk &t egy .illanatig 1ogva $g a r"$2lt ki1e4e!"se lassan egy $osolly vlto!ott0 Mi is k r2ln"!t2nk "s l$ a k%nyh, helyett, ahova a! i$"nt #el".t2nk, egy ren'esen #5toro!ott s!o##an lelt2k $ag%nkat, s!"kekkel, as!tallal "s egy s!". ggyal0 E$il a 1i5ho! $ent aki $"g $in'ig $"lyen al%'t, 1elvette a .is!kos s!al$a "s rongy halo$r,l, ,vatosan a s!". gy#a 1ektette "s a takar,kkal #etakarta, a!tn 1 l"4e ha4olt "s gyeng"'en $eg/s,kolta a ho$lokt0 E$il any4a "s a kislny 1ellltak "s a gyerekek any4ho! k !ele'tek, $ik !#en $i $in'annyian k r2lvett2k &ket0 A! ass!ony a t"r'eire s2llye't "s E$il any4nak l#ait t1ogva /s,kolni ke!'te, E$il el&rel".ett, leha4olt a! ass!ony k"t ke!"t a! v"i#e vette "s 1elsegtette, k !#en ny%go'tan #es!"lve ho!! a sa4t nyelv"n0 Mire 1elegyenese'ett, a r"gi .is!kos r%hi %44 lettek0 A! $%latt,l egy .illanatig n"$n llt $a4' E$il any4nak kitrt kar4ai#a e4tette $agt0 Egy i'eig 5gy $ara'tak llva, $g E$il ke!eit a kar4aikra tette "s lassan s!"tvlas!totta &ket0 Akkor a kislny el&resietett "s 1elin'%ltan kiltott> <"!' /sak, a! "n r%h$ is 54W A!tn E$il any4a 1el" 1or'%lt, aki &t 1elvette, a gyerek a kar4ait annak nyaka k r" tette "s a! ar/val a vllra si$%lt0 Mivel a! e-.e'/i, ve!et&4e "..en $ g tt2k llt, a gyerek E$il any4nak vlla 1 l tt kiny54totta a ke!"t, 1ele$elte ar/t "s #ol'ogan nevetett 1el"4e0 A k ! s e-.e'/i, ve!et&4e egy l"."st tett el&re 1ele$elte ke!"t a$it a gyerek $eg1ogott0 A!tn a!t $on'ta, hogy $in'egyik2nket s!ereti, 'e ne$ annyira $int e!t a ke'ves ass!onyt, a$ivel E$il any4ra /"l!ott0 E$il $on'ta, hogy $eg.r,#l4a, $egtallni a gyerekek a.4t0 <"hny .er/ $5lva $r 4 tt viss!a a 1"r1ival, aki $"g $in'ig retteget, "s 1"lig $e''ig akaratlan volt0 E$il any4a o'a $ent ho!! "s letette a kislnyt $ell"4e a .a'l,ra0 Most lthatt%k, hogy a $ogorvasga alatt egy $"ly "rt"kel"s volt0 Mi in'%lsra k"s!2lt2nk, a h!iass!ony k"r'e!te, hogy viss!a4 v2nk-e $"g egys!er, $ire $i $egg"rt2k neki, hogy a k vetke!& na. 54ra $egltogat4%k &t0 Siett2nk a kor$ny!, h!a 1el", agg,'va, hogy a t ##ieket t5l sokig hagyt%k vrni0 3a#r 5gy tHnt, hogy ,rk $5ltak, a! eset ne$ tarthatott 1el #enn2nket har$in/ .er/n"l tov##0 En #i!tos vagyok #enne, hogy a! eg"s! ese$"ny sokkal kevese## i'&t vett ig"ny#e, $int a!t $ost lerni0

Akkor "rke!t2nk a kor$ny!, h!#a, $ikor a t ##iek helyet 1oglaltak a! as!talnl0 A k ! s e-.e'/i, ve!et&4e k"r'e!te, hogy & a $i ve!et&nk $ell" 2lhet-e "s a! 5gy lett elren'e!ve0 Egy s!e$.illantsra lehetett ltni, hogy nagyon 1eliin'%lt lla.ot#an volt, a $i ve!et&nk k"s&## el$on'ta, hogy annyira "rintett"k a 1"r1it a t rt"ntek, a$elyeket ltott, hogy alig lehetett $egny%gtatni0 A! as!tal elren'e!"se a k vetke!& volt> a kor$ny!, a! as!tal1&n 2lt, 4o##ol'aln E$il any4a, a!tn E$il "s a s!". ass!ony, a $i ve!et&nk, "s a k ! s e-.e'/i, ve!et&4e0 A kor$ny!, #alol'aln a h!iass!ony%nk 2lt a!tn E$il 1ia "s lenya0 A!"rt e$lte$ a! as!tal elren'e!"s"nek e!t a r"s!"t, hogy k"s&##i ese$"nyeket "rthet&v" tegye$0 Mi%tn $in'annyian el1oglalt%k a hely2nket, ke!'tek a s!olgk 1els!olglni, $in'en 4,l $ent, $g a! "tke!"s 1el"ig "rt0 Akkor kor$ny!, 1els!,ltotta 7agget 8ran'ot, hogy ne$-e 1olytatn a r vi'en a!el&tt elke!'ett "s egy nagyo## 1al% kor$ny!,4nak a 4 vetel"vel 1"l#es!aktott #es!"'et0 7agget 8ran' 1elllt "s $on'ta, hogy & a hasonlatr,l #es!"lt 7%''ha "s D"!%s "lete k ! tt0 3a $i a!t 4,nak lt4%k, $ost a!t 1olytatn, 'e neki egy nyelvet kell #es!"lni a$elyet a h!iga!'a "rt, $ivel ne$ s!oks tol$/soltatni, ha/sak ne$ a s!,nok ne$ "rti a hely#eli nyelvet0 Dast 1ela4nlotta, hogy & le1or't4a nek2nk, 'e $ikor a kor$ny!, $eg"rtette $ir&l volt s!,, kitartott a$ellett, hogy 7agget angol%l #es!"l4en "s hogy Dast le1or'tsa neki, $ivel a trsasg legnagyo## r"s!e "rtett "s #es!"lt angol%l0 Akkor 7agget 8ran' elke!'te> Mi %tna4rhat%nk $ag%nknak, $ekkora hatal$a lehetne a! e$#ernek, ha a! iga!i S!elle$ %ralko'na $in'en /seleke'ete "s gon'olata 1 l tt, vagy ahogyan D"!%s $on'ta> RMikor a s!entl"lek le 1og s!llni rtok0S E!!el arra a! i'&re /"l!ott, $ikor a! 8steni er& tel4esen %ralko'ni 1og $in'en gyerekeinek "lete 1 l tt0 E! a 4elent&s"ge annak hogy R8sten kinyilatko!ott a test#en0S Mal,4#an ne$ a!t lt4%k, hogy e! a s!elle$i ki#ontako!s, kise## vagy nagyo## $"rt"k#en a .r,1"tk "s ltnokok "lete ltal, $in'en e$#erhe! el4%t, as!erint, hogyan k !elti $eg a s!elle$i "let2k 8sten t k"letes ki#ontako!st, aki $in'en l"lek#en kinyilatko!ikI Milgos a!, hogy a!ok akik llhatatosan k vett"k a! iga!i "let-es!$"nyeket, a$ir&l #elttk, hogy a!ok k !vetlen2l 8stent&l 4 ttek "s 5gy a! e$#ert s! vets"g#e ho!tk 8stennel, a legt ##et "rtek el 4elle$ne$ess"g#en, l"lek tis!tasg#an, "s erk l/si "letnagysg#an0 3a a .r,1"tk a k vet&i, akik es!$"nyeiket sa4t$ag5knak igyeke!nek $egval,stani, k".esek lenn"nek %gyana!t el"rni a$it &k el"rtek, akkor a vilgnak el&## %t,## el kell 1oga'ni, hogy a .r,1"tk a tants%kkal "s "let2kkel a! 8sten $in'en gyerekeinek $"g ki ne$ 1e4l&' tt lehet&s"geit hir'ett"k0 M"gse lltotta egyik2k se, hogy & egye'2l "rte el a leg$agasa## t k"letess"get a$elyet 8sten a gyerekeinek s!nt, $ert D"!%s a!t $on'ta> RA! aki #enne$ his!, %gyana!okat a 'olgokat 1og4a tenni a$elyeket "n tes!ek, $ert "n a! Atyho! $egyek0S D"!%s "s 7%''ha, $in' a ketten $on'tk> RL"gy t k"letes $int a $ennyei Aty' t k"letes0S E!ek a! 8sten 1iai ne$ hitrege#eli alakok, "let2knek "s $%nkiknak a!on#an egy ki$on'ott #e1olysa volt a! e$#erek s!v"re "s "let"re a! "vs!!a'okon t0 K"s&## a!on#an $in'en1"le reg"k "s hagyo$nyok lettek a! "let2k t rt"nete k r" s!&ve0 A! aki ko$olyan "r'ekl&'ik #enne, $egtallhat4a a helyes .r,#ak vet, a!!al, hogy a $in'enna.i "let"#en alkal$a!!a a tants%kat0 A t"ny, hogy e!en nagy 1"r1iak ltal ki1e4e!"sre ho!ott es!$"nyek, %gyana!ok a$elyeket $in'en iga!i nagy e$#er ve!"rvonalk"nt vett $agnak, egy tov##i #i!onyt"k annak iga!sgr,l0 3a valaki e!eknek a nagy lelkeknek a! "let"t k"ts"g#e akarn vonni, akkor k"r'e!ni lehet, hogy t%la4'onk"..en $i"rt is l"te!nek vallsok0 6elt"tlen #i!tos a!, hogy &k egy ellenllhatatlan s!t n ala.4t k".e!ik "s nyo$ait hor'4k, a$ely egy nagy $"lys"g 4ele volt "s a! e$#eris"g 4avtsnak iga!i ala.!ata, $in'en $s lehet& ks"rletet, a! e$#eris"g 1els!a#a'tsra a korlto!sai "s k tel"kei al,l, t5l"lik "s rny"k#a llt4k0 E!eknek a 1"r1iaknak a! "let"r&l s!,l, ok$nyok $eg$ara'tak nek2nk "s ha $i erre a vi!sglatra egy nylt s!elle$$el "s egy nylt s!vvel vllalko!%nk "s a! "let2ket, tants%kat "s es!$"ny2ket elsa4tt4%k, akkor a!ok egy t rv"nyes 1orrst alkotnak a vi!sglatra0 <in/s $s $,' arra, hogy $i a! & "let2kkel a!onosts%k $ag%nkat0 E! volt a lelkestett 2!enete $in'en iga!i ltnoknak, a vilgt rt"nele$ ke!'ete ,ta0 E!ek k !2l a s!elle$i 1elvilgos%ltak k !2l legal## ketten, %gyanis D"!%s "s 7%''ha, $ag%k $egval,stottk a nagy lehet&s"geket a$elyeket tantottak0 Ma4'ne$ %gyana!okkal a s!avakkal $on'4k $in' a ketten> REn vagyok

a! 5t, a! iga!sg "s a! "letS "s a! "let$agatarts%k 8stens"g"vel 4oggal $on'hattk> REn vagyok a vilg 1"nye0 Aki enge$ k vet "s 5gy "l $int "n "lte$, ne$ 1og a s t"t#en 4rni, hane$ v" les! a! r k "let "s tel4esen $entes les! $in'en korlto!st,l0S Min'ketten $a4'ne$ %gyana!okkal a s!avakkal $on'tk> RA!!al a /"llal s!2lette$ "s a!"rt 4 tte$ a vilgra, hogy tan5sko'4ak a! iga!sgr,l0 Min'enki aki e##&l a! 8ga!sg#,l val,, hall4a a! "n s!ava$ hang4t0S Kell, hogy e!ek a s!avak k !vetlen a Kris!t%s-"let ki#ontako!sra %taltak 8sten $in'en gyer$ek"#en0 <e$ a! 'er2l ki a vilg $in'en valls#,l, hogy a! e$#er#en egy $agasa## hatalo$ van a$ely #irk,!ik hogy $egs!a#a'%l4on a ke'"lyek korlt4ait,lI A k2l n# !& n".ek s!ent k nyvei ennek k2ls& #i!onyt"kai0 D,# k nyve a #i#li#an r"gi## $int a! eg"s! t rt"nele$0 A! e##en a! ors!g#an lett rva "s annak re4tett 4elent&s"ge $eg$ara't, $in'en els!enve'ett vlto!tats ellen"re, 'a/ra annak, hogy $a4'ne$ el1%lla't a ho!!/satolt n".reg"k s5lya alatt0 D,# titkos s!avai r kk" 1ognak l"te!ni, $ert Ra! aki a Leg$agasa##nak a $ene'"khely"n 2l, a! a $in'enhat, rny"k#an 1og tart,!ko'ni0S A!t is #e kell ltn%nk, hogy a s!entrsok a vallsok#,l ere'nek "s ne$ a vallsok a s!entrsok#,l0 A! rsok a vallsok ter$"ke, ne$ a!oknak oka0 A vallsok t rt"nete a t"nyek#&l 4 ttek l"tre, a 4$#or 4tatos k nyvek .e'ig a ta.as!talatok#,l "s $in'en valls evang"li%$ai#,l0 3a$arosan ki 1og 'er2lni, hogy a /"l "s t rekv"s egys"ge a leghatal$asa## es!k ! ahho!, hogy egy kvnt v"g/"lt el"r42nk0 Ahelyett, hogy a! a rengeteg e$#er $in'en1"le k2l n# !& irny#a gon'olko'ik "s 'olgo!ik, $int egy e$#er 1og gon'olko'ni0 Akkor $eg1og4a "rteni a! e$#er, $it 4elent k ! sen egyet"rt"s#en l"treho!ni vala$it0 Akkor ltni 1og4%k, hogy $ikor egys"ges akarat van, $in'en 'olog lehets"ges0 Mikor a! e$#er t%'at#,l kiveti a! n!& r' gi gon'olatait, akkor =,g "s Mag,g k2!'el$e $eg 1og s!Hnni "s e!t ne$ egy kv2lll, 8sten 1og4a l"treho!ni0 Mikor D"!%s a!t $on'ta> RA! "n s!ava$ s!elle$ "s "let,S & arra a #ens& s!,ra /"l!ott, $iltal $in'en 'olog tere$tve lett "s t%'ta, hogy a! s!avt egy "letl"nyeg telitette "s egy $o!g,er&, a$ely a!t tere$tette, a$it kvnt0 3a e!ek a s!avak viss!hangra tallnnak $in'en e$#er "s $in'en n". s!v"#en, akkor "s!revenn"k, hogy a! 8sten#&l ere'& r k "let 1orrsa, s!$%kra ho!!1"rhet&0 <"$elyek 5gy ho!!k ki1e4e!"sre a Kris!t%st, hogy gon'olat#an a s!v hely"n, a s!eretet s!"khely"n lt4k 2lni a tr,n4n0 K".!el' el akkor hogy a Kris!t%s err&l a tr,n%sr,l teste' $in'en "#ers"g"t irnyt4a tel4es egyhang5an 8sten vlto!atlan t rv"ny"vel "s ls' #e akkor, hogy te k !vetlen a! 8steni s!elle$#&l #e1oga'ott es!$"nyek s!erint k !re$Hk 's! Kris!t%ssal0 Ls' akkor a Kris!t%st 2lve a tr,n4n t1ogva "s kiter4e've a teste' $in'en rost4ra, se4t4"re "s i!$ra, $in'en ato$4ra "s $in'en s!erv"re0 tel4esen kiter4e' a! eg"s! teste're, $in'a''ig $g a! eg"s! teste' a tis!ta Kris!t%ss vlt0 A! 8sten egys!2l tt 6ia, a tis!ta te$.lo$, ahol 8sten lakik "s s!eretettel tart,!ko'ik0 Err&l a tr,nr,l 1or'%lhats! teste' $in'en k !.ont4ho!0 E!ekhe! a k !.ontokho! $on'hato'> RTe s!elle$ vagy, igenl&, s!eretettel telt, hatal$as, # l/s, 1"lele$ n"lk2li s!a#a' l"lek0 Tis!ta vagy, a s!elle$ tis!tasgval0 <e$ k !elthet t"ge' e$#eri gon'olat vagy tis!ttlan vgy0 Al vagy $ertve a tis!ta Kris!t%s#an0 A! "let s!elle$e Kris!t%s#an a! 8sten s!ent te$.lo$v avat t"ge'0S Mr4 akkor egy ki/sit "s $on'> RAty$ nyilatko!tas' ki neke$ e##en, $int $in'en#en, a Kris!t%st a te t k"letes 6ia'at0S Es l' $eg a Kris!t%st0 Mikor a Kris!t%st $egval,stotta', kiny54thato' a ke!e'et, "s ha arany a! a$it kvns!, akkor ott arany les!0 Most kiny54totta ke!eit "s %gyana!on .illanat#an egy kerek arany korong volt $in' a k"t ke!"#en, vala$ivel nagyo## $int egy angol sovereign0 a!okat ta'ta t&le 4o## "s #alol'alt 2l&knek, a!ok 54ra tov## a'tk $g a! eg"s! as!talon k r2l4rt0 AMi $eg&ri!t2k a! "r$eket "s k"s&## s!ak"rt&kkel $egvi!sgltatt%k, a!ok #i!onytottk hogy a korongok tis!ta arany#,l voltak0C 3a $sokon akars! segteni, ls' akkor a Kris!t%s tr,n4t %gyan5gy &nl%k $int sa4t $aga'nl "s #es!"l4 a kris!t%sho! &#enn2k, $intha ho!!4%k #es!"ln"l0 3a egy tis!ta #eltst

kvns! egy vagy $s trgy#a, akkor gon'olatai'#an #es!"l4en a Kris!t%s a trgy elvont lelk"he!0 S!,lts' 1el akkor a trgy#an lak, "rtel$ess"get, hogy #es!"l4en n$agr,l0 8stennek "..en 5gy s!2ks"ge van a! gyerekeire $int $in'en 1ra n v"nyre vagy virgra s!2ks"ge van a t k"letes terveinek kivitele!"s"he! "s a!oknak a!on a t k"letes $,'on kell egy2tt$Hk 'ni2k, ahogyan a!t a s!$%kra lt4a0 Mivel a! e$#er kivonta $agt a##,l a t k"letes egy2tt$Hk '"s terv"#&l, a vilg ki lett ha4tva a! egyens5ly#,l, 5gy hogy nagy h%ll$ok elnyelt"k "s $egse$$istett"k a! e$#eris"g legnagyo## r"s!"t0 A t k"letes S!eretet gon'olata Uss!hangon "s Er&vel k !re$Hk 've a! 8sten gyerekeinek s!v"#en, a! a$i a 1 l'et egyens5ly#an tart4a0 Mikor a!ok, akik #Hn s "s "r!"ki gon'olatokkal el.a!aroltk ere42ket, a 6 l' annyira ki lett len'tve a! egyens5ly#,l, hogy ki $l tt ra4ta a nagy ra'at "s a! e$#ert 5gys!,lvn el.%s!ttotta a l"treho!ott $%nk4val egy2tt0 A! e$#er a##an a! i'&#en sokkal t ##et l"treho!ott $int a $ai na.0 A! e$#er s!eretetre, ss!hangra vagy gyHl letre "s vis!lyra vonatko!, gon'olatai 1 l tt ne$ a! 8sten a $esterG a! e$#ernek a!ok 1 l tt $agnak kell %ralko'ni0 Mikor a! ra'atot oko!, gon'olater& a$ely a 1 l'et ki2t tte egyens5ly#,l, a! ra'at ltal $egse$$is2lt, 8sten k".es volt a nagy hatal$val a vilgnak viss!aa'ni egyens5lyt, 'e a''ig $g a! e$#erek gon'olata %ralko'ott, 8sten k".telen volt k !#el".ni0 7agget 8ran' itt a##ahagyta a #es!"'et "s le2lt0 Mi "s!revett2k, hogy a h!iga!'n nagy i!galo$ "s ny%gtalansg 4elei r%lko'tak "s $ikor 7agget 8ran' 54ra el1oglalta hely"t a! a ny%gtalansg egy kikilts#a t rt ki> K%tya, keres!t"ny k%tya, te a $i 1ens"ges 7%''hnk nev"t a sr#a ta.osta' e!"rt #Hnh&'ni 1ogs!W Most kiny54totta ke!"t "s $egrntott egy !sin,rt a$i k !el ho!! a $ennye!etr&l l,gott le0 A s!o#a v"g"n a! & hely"vel s!e$#en l"v& hro$ a4t, a!onnal kinylott "s har$in/ katona rohant #e kih5!ott kar'okkal0 A kor$ny!, 1elllt "s a k"t &r aki &t ks"rte "s a! "tke!"s k !#en eg"s! i'& alatt k !el a s!"ke $ g tt llt, el&re l".ett "s $in'egyik egy-egy ol'alr,l $ell"4e llt0 1ele$elte ke!"t "s egy .aran/sot a'ott, $ire a katonk k !2l ti!en el&rel".tek "s egy sor#a lltak a 1al $ellett ahol 7agget 8ran' s!"ke volt, $g k !2l2k kett& $ g"4e llt0 A /so.ort .aran/snoka el&rel".ett "s k !el a kor$ny!, "s a k"t test&rh ! vigy!!#an llva $ara't0 A ven'"gek k !2l senki ne$ s!,lt egy s!,t se, a trsasg $"g /sak $a4'ne$ $eg se $o!'%lt0 Ltt 2lt2nk $i, tel4esen $egr"$2lve a hirtelen vlto!att,l0 3irtelen egy $"ly /sen' k vetke!ett #e "s egy er&s 1"ny ke!'ett s%gro!ni a s!o##an a! as!tal1&n"l, "..en a kor$ny!, el&tt0 Min'en s!e$ r volt irnytva, & 5gy llt ott, a ke!"vel a leveg&#en, $intha is$"t egy .aran/sot a'na, 'e a! ar/a ha$%s!2rke volt "s r"$2let ki1e4e!"s"t lehetett leolvasni r,la0 3irtelen egy ho$lyos alak llt el&tte a! as!talon "s $in'enki hallotta a 1"lre"rthetetlen2l "s er&tel4esen ki$on'ott a s!avakat> R3agy' a##aWS $g a s!avak lngol, #etHkkel a leveg&#e voltak rva a ho$lyos ter$et "s a kor$ny!, k ! tt0 A kor$ny!, $eg"rtette, & 5gy llt legal##is $intha a 1 l're s! ge!t"k volna, olyan $ereven $int egy s!o#or0 Most a $eghatro!atlan alak s!ilr' 1or$t vett 1el "s $i 1elis$ert2k #enne D"!%s"t, 5gy ahogyan $i $r el&## ltt%k $eg4elenni0 :e $i $"g ink## a1 l tt /so'lko!t%nk, hogy $ellette egy $sik ter$et llt "s e! a ter$et volt a! aki a kor$ny!, "s $in'en katona 1igyel$"t lek t tte0 k nyilvnval,an $egis$ert"k "s sokkal 4o##an 1"ltek t&le $int D"!%st,l0 Mikor k r2ln"!t2nk ltt%k, hogy a!ok $in'annyian tel4esen $o!'%latlan%l lltak0 Mg a $sik ter$et egy $eghatro!otta## 1or$t vett 1el, 1ele$elte 4o## ke!"t, 5gy $int D"!%s is tett, akkor a katonk ke!"#&l /s r gve h%llottak a kar'ok a 1 l're0 A !a4 viss!hang!ott a tere$#en, olyan $"ly volt a /sen', a 1"ny .e'ig $intha $in'ig er&se##en s%gr!ott0 8gen olyan hat"kony lett a 1"ny, hogy $i $a4'ne$ $egvak%lt%nk t&le0 A .aran/snok volt a! els& aki viss!anyerte n%ral$t "s kiny54totta ke!eit kiltva> 7%''ha, a $i 7%''hnk, a Magas!tos0 Akkor a kor$ny!, is 1elkiltott> E! val,#an $aga 6ens"gesW "s el&re vetette $agt a 1 l're0 A k"t test&r egy l"."st tett el&re "s segtette 1elllni, $a4' 54ra $o!'%latlan%l /sen'#en llva $ara'tak0 A katonk k !2l akik a tere$ legtvola##i r"s!"n lltak egy kilts hallats!ott0 A!ok egy va' /so.ort#a el&re siettek a! as!tal $ellett $in' a k"t 1el l "s a! as!tal1&n"l ss!egyHlve egy /so.ort#a llva $ara'tak, kilto!va> Meg4 tt a $agas!tos, hogy $egse$$istse a keres!t"ny k%tykat "s ve!et&42ket0 Erre 7%''ha egy l"."st tett htra, 5gy, hogy $in'egyik2kkel s!e$#en"!hessen "s ke!"t 1ele$elte a s!avakkal> <e$ egys!er $on'o$ "n> hagy' a##aW ne$ k"ts!er, hane$ hro$s!or $on'o$> hagy' a##aW Min'en alkalo$$al $ikor ki$on'ta a s!avakat, a!ok t2!es #etHkkel 4elentek $eg a leveg&#en, "..en 5gy $int $ikor D"!%s e4tette ki a!okat "s ne$ tHntek el, a s!avak ott $ara'tak0 A katonk 5gy lltak $intha a 1 l're lettek

volna s! ge!ve, $eres!tett s!e$ekkel #$%ltk, n"$elyek ke!eikkel a leveg&#en, $sok egy l#on llva, a##an a testtarts#an a$i#en v"letlen2l voltak a##an a .illanat#an $ikor 7%''ha 1ele$elte ke!"t0 D"!%s $ell" llt "s #alke!"t D"!%s 1ele$elt kar4a al helye!ve $on'ta> E##en 5gy $int $in'en#en, t$ogato$ ennek a ke'ves testv"re$nek a 1ele$elt ke!"t0 Akkor Do## ke!"t D"!%s vllra tette "s egy .illanatig e##en a hely!et#en $ara'tak, a!tn $in' a ketten lel".tek a! as!talr,l, $ik !#en a kor$ny!,, a .aran/snok, a test&r k "s a katonk k#%lt s!2rke ar/okkal $eghtrltak0 A kor$ny!, a s!"k"#e s2llye't, a$ely a 1alho! volt tolva "s a! eg"s! trsasg $egk nnye##2lten vett l"leg!etet0 En 5gy his!e$ $i $in'annyian viss!atartott%k a l"leg!et2nket a n"hny .er/ alatt, $g e! a 4elenet le4ts!,'ott0 Akkor 7%''ha D"!%st karon 1ogta "s 5gy lltak a kor$ny!, el"0 S!avak#an a$elyek a tere$ 1alair,l ver&'tek viss!a, olyan er&vel lettek kie4tve, $on'ta 7%''ha> <e $er"s!el' $"g egys!er e!t a ke'ves testv"rt keres!t"ny k%tynak neve!ni0 Te aki $"g a! el&## k ny r2let n"lk2l egy kis gyereket 1"lrel kt"l, aki segts"get 4 tt k"rni a ke'vesei egyik"nek, $g e! a ne$es l"lek itt a!onnal k"s! volt, hogy vlas!t a'4on a 1elhvsra0 Most elenge'te D"!%s kar4t, $eg1or'%lt "s kiny54tott k"!!el E$il any4a 1el" l".ett0 6"l5ton $eg1or'%lt, 5gy hogy a kor$ny!,r,l E$il any4a 1el" n"!hetett0 D,l lehetett ltni, hogy $"lyen $eghat,'ott0 S!, s!erint 5gy ha4totta ki a s!avakat, $ikor a kor$ny!,ra n"!ve 1olytatta> Te akinek a! els&nek kellet volna lenne', hogy a!t a gyereket segtse', kivonta' $aga'at a k teless"ge' al,l, "s a!on 1el2l a!t, aki igenis a segt& ke!et ny54totta egy keres!t"ny k%tynak neve!e'0 Men4, n"!' $eg a $eggy,gy%lt gyereket, aki $"g ne$r"gen egy t rt httal a 14'alo$t,l g rnye'ten 1ek2't0 Ls' a k"nyel$es h!at, a$i $eg4elent a nyo$or5sgos k%nyh, hely"#en, a$ely#en a $i ke'veseink laktak, a$i"rt a te /seleke'etei' r"s!#en 1elel&sek0 L$ a halo$ .is!kot "s rongyot ahonnan, e! a ne$es l"lek, - itt E$il 1el" 1or'%lt, - a gyereket 1elvette0 Ls' $ilyen gyeng"'en egy s!". gy#a 1ektette0 L$, hogyan a!%tn a .is!ok "s a rongyok eltHntek0 Es ak !#en te, egy s!Hk lt,k rH ra4ong,, aki te vagy, itt 2lt"l k"nyel$esen ##ors!n#e ltve, a$it /sak a tis!tas!vHeknek illik, hogy visel4enek0 Te $er"s!ele' e!eket a! e$#ereket, akik se neke', se valaki $snak egyetlen tekintet#en se rtottak, legyal!ni, keres!t"ny k%tyknak neve!ni, $g 7%''ha egy k vet&4"nek v"le' $aga'at te itt, a te$.lo$ 6&.a.4aW S!"gyell' $aga'W s!"gyell' $aga'W s!"gyell' $aga'W Mintha $in'en s!, a kor$ny!,#a, a s!"k"#e "s $ellette a 12gg ny k#e 2tk ! tt "s viss!aver&' tt0 Min'en esetre olyan er&vel lettek a s!avak kie4tve, hogy a kor$ny!, re$egett "s a 12gg ny k o'a viss!a /sa.,'tak, $intha egy er&s s!"l 154t volna0 Tol$/sra ne$ volt s!Hks"g, a kor$ny!, tel4esen $eg"rtett $in'ent, ha#r a s!avak tis!ta angol nyelven lettek ki$on'va0 7%''ha $eg1or'%lt "s k"rte a! arany korongokat a k"t 1"r1it&l akik a!t tvett"k0 A!ok ta'tk neki, & a korongokkal a ke!"#en a kor$ny!, el" llt "s k !vetlen ho!! 1or'%lva $on'ta> ny54ts' ki a ke!ei'et0 A kor$ny!, enge'el$eske'ett a .aran/snak, 'e annyira re$egett, hogy alig t%'ta 5gy tartani a!okat0 7%''ha $in'k"t k"!#e egy korongot e4tett, a$ely $a4'ne$ a!onnal eltHnt, a!tn gy s!,lt> L$ $"g tis!ta arany is eltHnik a ke!e'#en0 A k"t korong $a4'ne$ %gyana##an a .illanat#an a! as!talra esett a k"t 1"r1i el" akik a!t el&s! r ka.tk0 Most 7%''ha kiny54totta $in' a k"t ke!"t, a kor$ny!, ke!eire tette aki a!okat $"g $in'ig el&re tartotta "s $egvlt,!ott ny%go't hangon #es!"lt> Testv"r, ne$ kell 1"lne'0 En ne$ t"llek el t"ge', te /sak sa4t $aga'at t"le' $eg0 Fgy $ara't llva $g a kor$ny!, $egny%go'ott0 Akkor elvette ke!eit "s gy s!,lt> Te gyors vagy a kar'al, hogy a!t a$it iga!sgtalansgnak tekintes! helyrelltsa'0 :e gon'ol4 arra, hogy $ikor te $sok 1 l tt #rsko's! "s a!okat elt"lle', a!t /sak sa4t $aga''al tes!e'0 Akkor is$"t D"!%s $ell" llt a s!avakkal> Mi akik t%'%nk, k ! sen 'olgo!%nk a! eg"s! e$#eris"g ltalnos 4,l"t""rt "s a testv"rs!eretet"rt0 A!tn is$"t D"!%s kar4t 1ogva $on'ta> Testv"r, "n e!t a 'olgot tel4esen kivette$ a ke!e'#&l0 Most viss!a ta'o$ neke'0 D"!%s vlas!olt> <agyon helyesen /seleke't"l, "n ne$ vagyok k".es el"gg" k s! nni neke'0 Meg1or'%ltak "s egy2tt kis"tltak a! a4t,n, $ire egy hangok lr$4a t rt ki0 A kor$ny!,, a .aran/snok, a katonk "s a test&r k tolongtak k r2l tt2nk, hogy ke!et 1og4anak vel2nk0 Es $in'egyik2k egys!erre akarta $agt $eg"rtetni0 A kor$ny!, $on'ott vala$it E$ilnek, & 1eltartotta a ke!"t, hogy /sen'et k"r4en0 Mikor &t $eglehetett "rteni, $on'ta, hogy a kor$ny!, 1els!,lt #enn2nket hogy 1oglal4%k el a

hely2nket 54ra a! as!talnl0 Ltt%k, hogy a .aran/snok, $i%tn $in'enki helyet 1oglalt "s a ren' viss!at"rt, a katonkat a! as!tal $in' a k"t 1el"n 1elaltotta a kor$ny!, s!"ke $ g tt, a$ely k !#en viss!a lett tolva a! as!talho!0 A Kor$ny!, 1elllt "s $on'ta, $g E$il a #es!"'et le1or'totta> Mallsos #%!g,sgo$ ltal hagyta$ $aga$at ve!etni "s $ost nagy s!"gyent "s sa4nlatot "r!ek av"gett0 Fgy his!e$ e!t a t rt"ntek %tn aligha s!2ks"ges $"g $on'ani nektek, lthat4tok a $agatartso$on, $ennyire $egvlt,!ta$0 Lenne a $i testv"r2nk 7agget olyan s!ves 1elllni "s a! "n al!atos #o/snatk"r"se$et tvenniI Most titeket $in'ny4atokat k"rlek 1elllni0 Es $i%tn a trsasg 1elllt, gy s!,lt> En k"rlek titeket $in'annyian, #o/sssatok $eg neke$ "s s!ve$#&l $on'o$, hogy 8sten ho!ott #enneteket, a##an a re$"ny#en, hogy ha ti kvn4tok, v"gleg itt $ara'hattok nl%nk0 3a valaha katonai ks"retre lenne s!2ks"getek, ha#r a!t ne$ gon'olo$ hogy a! 5gy les!, akkor "n, vala$int a .aran/snok itt, egy nagy $egtis!tel"snek tekinten"$, a s!olglatotokra lenni0 T ##et ne$ t%'ok $on'ani0 Kvnok $in'ny4atoknak egy 4, est"t, 'e $iel&tt el$entek, akaro$ $on'ani, hogy $in'en t%la4'ono$ a ren'elke!"setekre ll0 En 2'v ! llek #enneteket "s a katonk is 2'v ! lnek "s elks"rnek #enneteket a s!llsotokig0 M"g egys!er 4, est"t "s salm a <agy Mennyi 7%''ha nev"#en0 A .aran/snok is igyeke!ett #o/snatot k"rni "s $on'ta, $ialatt t1&nyi katonai ks"rettel k vetett #enn2nket, hogy & #i!tos volt a##an, hogy $i s! vets"g#en vagy%nk a Magas!tossal0 Meg"rke!ve a $i s!lls%nkho! 5gy k s! nt ttek #enn2nket, hogy a .aran/snok k r2l egy 1"lk rt alkottak "s a kar'4%kat 5gy tartottk a $agas#a, hogy a!oknak hegyei a .aran/snok kar'4nak hegy"t "rintette0 Akkor gyorsan $eg1or'%ltak, levett"k kala.4%kat "s 1"l t"r're esve $"lyen $egha4oltak0 E!t a! 2'v !letet /sak nagyon k2l nleges alkal$akkor s!oktk ho!ni0 Mi el1oga't%k a!t, olyan ille'el$esen ahogyan /sak t%'t%k, $ire &k eltvo!tak0 7e$ent2nk a h!#a, el#5/s5!t%nk #artainkt,l "s a stor%nk#a $ent2nk0 Mi %gyanis annyian volt%nk, hogy a h! ne$ volt k".es $in'annyi%nkat #e1oga'ni, a!"rt a t#or%nk a h! $ g tt egy #ekertett 'ara# 1 l' n lett 1el2tve, ahol nagyon k"nyel$es hely2nk volt0 Mikor a storho! "rt2nk, a k ! s e-.e'/i, ve!et&4e egy t#ori gyra 2lt "s gy s!,lt> Annak ellen"re, hogy hallosan el1ra'ta$, k".telen vagyok egy s!e$et #e/s%kni, $iel&tt t ##et ne$ hallok e!ekr&l a 'olgokr,l "s "n $on'hato$ nektek, hogy "n itt akarok $ara'ni 2lve a! eg"s! "4s!aka, ha/sak ti ne$ t%'tok enge$ 4o##an 1elvilgostani, $ert $on'hato$ nektek, hogy a! eg"s! t rt"net $a este $"lyen "rintett enge$0 Ti /sak ott 2lt k "s hallgattok egy ar/ki1e4e!"ssel $intha $in'ent t%'tok r,laW Mi $on't%k neki, hogy & "..en annyit t%' r,la $int $i, $ert e!el&tt $"g soha ne$ ltt%nk ehhe! hasonl,t0 Malaki 5gy nyilatko!ott, hogy a 4elenet k2l n nek2nk lett el&a'va0 A ve!et& $a4'ne$ nekit$a't0 El&a'vaI A! a /so.ort a$ely ilyes$it k".es lenne el&a'ni hetenk"nt egy $illi,t kereshetne0 Es a kor$ny!,, ha a! s!n"s!ke'ett volna, na ht akkor a!onnal hal4ak $eg, e! a! reg annyira 1"lt $int egy $eny"t0 7e kell vallano$, hogy egy .illanatig "n is annyira 1"lte$ $int &0 A! a gyan5$, hogy e! a! %rasg egy $eleg 1oga'tatst k"s!tett el& nek2nk0 A! a kiro##ans ne$ /sak 7agget 8ran'nak volt s!nva0 Mikor a!ok a katonk #erohantak, a hang4%k t5l gy&!e'el$esen hang!ott0 3a ne$ nagyot t"ve'ek, egy eg"s!en $s s!n'ara# vrt rnk, $int a$ir&l t%'t%nk volt0 Mala$i a!t $on'4a neke$, hogy a!t gon'oltk, hogy 7%''ha a!"rt 4 tt hogy segtse &ket, $ert $ikor lttk, hogy $in'en ellen2k 1or'%l, egys!erHen ss!eroska'tak0 Most, hogy v"giggon'olko'ok ra4ta, e$l"ks!e$, hogy a kar'4aikat lee4tett"k a 1 l're0 Mi/so'a er& ra't ki 7%''h#,lW Ltttok, hogyan vgta s!avait a v"n kor$ny!, el"I 3atal$asa##nak lts!ott $int D"!%s, ht .ers!e a! ol'ala volt a! a$elynek s!2ks"ge volt egy 'orglsra, $ert e!en k r2l$"nyek k ! tt a $i ol'al%nk $eglehet&sen 4,l ker2lt el&0 Mennyire kika.ott a! a v"n kor$ny!,, 1oga'%nk, hogy $"g $ost se "r!i $agt vala$i nagyon 4,lI Mikor 7%''ha $eg1ogta a k"t ke!"t, 5gy tHnt neke$ $inthogy $s e$#er lett #el&le0 3a ne$ t"ve'ek r vi'esen t ##et 1og%nk hallani 1el&le, "s "n 4 ven' l $, hogy a! vala$i 4, les!, $ert ennek a! regnek nagy hatal$a van e##en a! ors!g#an0 3t, ha & is annyira elraga'tatottnak "r!i $agt $int "n, akkor s!eretn"k a hely"#en lenniW Tov## #es!"lgett2nk $in'enr&l a$it ltt%nk "s hallott%nk "s an"lk2l, hogy "s!revett2k volna, ke!'ett ha4nalo'ni0 A k ! s e-.e'/i, ve!et&4e 1elllt, kiny54t,!ko'ott "s $on'ta> Ki akar $"g al%'niI "n ne$ his!e$, hogy neke$ s!2ks"ges, $in'a!ok %tn a$iket el$on'tatok neke$0 An"lk2l, hogy levetk&!t2nk volna, a reggeli el&tt $"g egy ,rt .ihent2nk0

T8ZE<<E=NE:8K 6EDEZET Msna. reggel $ikor a reggelire hvtak #enn2nket, a k ! s e-.e'/i, ve!et&4e volt a! els& aki 1elkelt0 Mikor & k"s!en volt $in'enkit nagy siets"gre serkentett0 M"g2l a h! 1el" $ent2nk a reggelire, ott E$ilre "s Dastra tallt%nk0 k !"42k 2lt "s a! eg"s! "tke!"s k !#en $in'en1"le k"r'"seket tett 1el0 Mikor #e1e4e!t2k a! ev"st, a!onnal 1elllt a! as!talt,l "s s!ala'ni akart, hogy $"g egys!er $egn"!!e a h!at a$i egy negye',ra alatt $eg n veke'ett, ahogyan & a!t ki1e4e!te0 Ke!"t Dast vllra tette "s gy s!,lt> 3a k"t olyan e$#ere$ lenne $int E$il "s "'esany4a, $enyire gy ny rk 'n"k #enne, vel2k k r#e 4rni "s h!akat n ves!teni a s!eg"ny e$#ereknekW A!tn 1olytatta> :e a h!t%la4'onosok a!t ne$ 4, s!e$$el n"!n"k, $ert a!oknak kell #"rletet 1i!etne$0 E$il k"r'e!te> Es ha a!oknak a s!eg"ny e$#ereknek ne$ kellene, hogy te h!akat n ves!tes! nekikI Akkor $"gis /sak $egtenn"$ "s hogyha a!ok ne$ akarnnak #enne lakni, akkor $eg1ogn$ &ket "s a!ok#an a h!ak#an lek t !n"$0 D,!Hen nevett2nk e!en0 Mi a k ! s e-.e'/i, ve!et&4"t $in'ig egy ny%go't, tart,!ko', 1"r1inak is$ert2k0 K"s&## el$on'ta nek2nk, hogy $in'en a$it ltott, annyira 1oglalko!tatta, hogy ne$ volt $sra k".es, $int 1olyton k"r'e!&sk 'ni0 E!t a! e-.e'/i,t ki$agasl,an a leg"r'ekese##nek neve!te a! eg"s! "let"#en, .e'ig & is$erte a vilg legel'%gotta## helyeit0 S!ilr'an elhatro!ta, hogy segteni 1og egy $so'ik e-.e'/i,t s!erve!ni, hogy a! satsokat a #artaink ve!et"se alatt 1olytass%k, 'e a! a hirtelen halla $iatt lehetetlenn" vlt0 Alig #rt%k viss!atartani, hogy a!onnal a kis h!ho! ne $en4en0 M"g2l is Dast "s a t ##iek k !2l egyik e$#er vele $ent egy helyre, ahonnan lthatta0 Lnnan k r2l#el2l egy 1"l,rval k"s&## viss!a4 ttek, & /s%.a elraga'tats volt0 ltta a h!at "s a! val,'i volt0 7i!al$asan k ! lte vel2nk, hogy a! hat"konyan e$l"ke!tette egy lo$k".re gyerekkor#,l, a$i#en & sa4t $agt ltta t2n'"rekkel 4rni, h!akat ".teni a s!eg"ny e$#ereknek "s a!okat #ol'ogg tenni0 Mivel a trsasg%nk olyan nagy volt, 4o##nak ltt%k, hogy ne $in'annyian egys!erre $en42nk $egn"!ni a kis h!at0 El lett hatro!va, hogy t vagy hattag5 /so.ortok#an $egy2nk o'a0 A! els& /so.ortot E$il, a k ! s e-.e'/i, ve!et&4e, egy vagy k"t ass!ony "s "n alkott%k0 Mi elin'%lt%nk "s $ikor a h! $ellet $ent2nk, hol E$il any4a tart,!ko'ott, & "s a h!iass!ony%nk /satlako!ott ho!!nk0 Mi tov## s"tlt%nk, $"g a h! lthat, lett, ott a kislny $r sietett el"nk, E$il any4nak kar4ai#a vetette $agt, a k !l"ssel, hogy a testv"re tel4esen $eggy,gy%lt0 $ikor a h!ho! "rt2nk, a gyerek any4a is ki4 tt, E$il any4a el&tt t"r're esett "s #i!onytotta, hogy i$'4a &t0 E$il any4a $eg1ogta ke!eit "s 1ellltotta, $g $eg"rtette vele, hogy ne$ kell el&tte let"r'elniG a$it neki tett, a!t $egtenn" $in'enkinekG a! ass!onynak ne$ &t hane$ a 4, 8stent kell k s! nnie a! l's"rt a$it ka.ott0 A kis1i5 kinyitotta a! a4t,t, a! anya 1els!,ltott #enn2nket, hogy $en42nk #e0 Mi k vett2k a! ass!onyokat, $ik !#en a $i h!iass!ony%nk 1or'totta a #es!"lget"st0 K"telke'ni lehetetlen volt a h! $"g llt n"gy s!o#val, k"nyel$esen #eren'e!ve, hro$ ol'alr,l a legnyo$or%lta## visk,kkal k r2lv"ve0 El$on'tk nek2nk, hogy a!ok lak,i el akartak k lt !ni, $ivel a!t gon'oltk, hogy e!t a h!at a gonos! ".tette "s, hogy #a4#a 4%tnak, ha ott $ara'nak0 Mal,#an, $i $"g hallott%nk a kor$ny!,r,l, $ert ti!enegy ,ra k r2l, a!on reggel elk2l'te a .aran/snokot egy tago!at katonval, hogy $eghv4on #enn2nket e#"'re '"l%tn k"t ,rra0 Mi el1oga't%k a $eghvst "s a $eglla.o'ott ,r#an k"s!en llt egy 's!&rs"g, hogy a h!ho! ks"r4en #enn2nket0 A! olvas, $eg1og4a "rteni, hogy a##an a! ors!g#an ne$ volt s!". 1ogat, teht a! egye'2li k !leke'"si es!k !t has!nlt%k a$i a ren'elke!"s2nkre llt, %gyanis a l#ainkat0 A kor$ny!,h!ho! "rve, ltt%k, hogy n"hny l$a, k !t2k a k !el#en l"v& kolostor 1&.a.4a, $r el&## $eg"rke!ett0 3allott%k, hogy e! a kolostor (?TT - ()TT l$nak a' helyet "s hogy nagyon 4elent&s0 A kor$ny!, a .a.ok egy $agasa## ren'4"he! tart,!ott a kolostor#an0 Egy "l"nk vitt vrt%nk e##en a trsasg#an, 'e ha$arosan "s!revett2k, hogy a! e#"' a!!al a /"llal lett ren'e!ve, hogy a! e-.e'/i, tag4aival $egis$erke'4enek, a #artaink %gyanis 4,l is$ert"k a 1&.a.ot, akivel gyakran tallko!tak "s egy2tt$Hk 'tek0 A kor$ny!, e!t nyilvnval,an ne$ t%'ta, $ert a 1&.a. k r2l#el2l hro$ "vig egy %ta!son volt "s "..en /sak a $i "rke!"s2nk el&tti est"n t"rt viss!a0 A! "tke!"s k !#en volt alkal$%nk "s!revenni, hogy e!ek a l$k 4, kik".!"st ka.tak, s!"les lt,k r2k volt a! "letre "s vilgltott voltakG ketten k !2l2k Angli#an "s A$erik#an t lt ttek egy "vet0 A kor$ny!, el$on'ta nekik $i t rt"nt a! el&!& este "s $ire a! "tke!"s v"get "rt tlagosan v"ve egy nagy ss!etarts "r!"se %ralko'ott0

A$i a kor$ny!,t illeti, & egy rokons!enves #enyo$st keltett #enn2nkG egyetlen $eg4egy!"s"vel a! el&!& esti ese$"nyr&l a!t tan5stotta, hogy & a! ese$"ny#&l egy nagy s!elle$i 1elvilgos%lst $ertett0 <yltan #evallotta, hogy & a!el&tt $in'en k2l1 l'it $"lyen gyHl lt0 Mi arra k"nys!er2lt2nk, hogy $in'en #es!"lget"st, tol$/sok segts"g"vel 1olytass%nk, a$i ne$ nagyon ke've!&, hogy a $sik e$#er leg$"lye## gon'olatait $egis$er42k0 Miel&tt eltvo!t%nk, $egka.t%k a s!v"lyes $eghvst, hogy ltogass%k $eg a kolostort "s $sna. $int ven'"gek legy2nk ott0 E$il r#es!"lt #enn2nket, hogy 1oga'4%k el a $eghvst "s val,#an egy kelle$es 4,ke'vH "s tan%lsgos na. lett a s!$%nkra0 A 1&-l$a egy nagyon k2l n s e$#ernek $%tatko!ott0 A #artsg a$ely a!on a na.on, k !te "s a $i ve!et&nk k ! tt 4 tt l"tre, k"s&## a! "let2k v"g"ig tart, $"ly testv"ri 4,in'%lat5sgg "rett "s 1el#e/s2lhetetlen s!olglatokat #i!tostott a k"s&##i k%tat,$%nknk#an a s!o$s!"'os ors!gok#an0

T8ZE<UTU:8K 6EDEZET E$il el$on'ta nek2nk, hogy e!en este is$"t egy ss!e4 vetel les!, olyas1"le $int a$elyiken a! el&!& "v#en r"s!t vett2nk a##an a 1al%#an ahol lakt%nk "s $in'annyi%nkat $eghvott r0 E!t a $eghvst $i nagy r $$el el1oga't%k0 E$il, E$il any4a "s "n r vi'en a! ss!e4 vetelre kitH! tt i'&.ont el&tt a h!ho! $ent2nk, ahol a kis1i5 $eggy,gy%lt, annak any4"rt "s n&v"r""rt, akik k"rt"k, hogy vel2nk 4 hetnek-e0 A! ss!e4 vetel helye 1el" ve!et& 5ton, n"hny '2le'e!& agyag k%nyh, $ellett $ent2nk el0 A kislny a!ok k !2l egyik a4ta4a el&tt $egllt "s $on'ta, hogy itt egy vak ass!ony lakik, akit & s!eretne elvinni a! ss!e4 vetelre, ha a!t & $aga is akarn0 E$il $egenge'te neki, a kislny #e$ent, $g $i kint vrt%nk0 <"hny .illanat %tn 54ra ki4 tt a gyerek, $on'va, hogy a! ass!ony 1"l "s intett E$ilnek, hogy $en4en vele0 E$il "s a kislny a! a4t, 1el" $entek, ahol $eglltak "s egy$s k !t tanako'tak, a!tn #e$entek a h!#a0 Ak !#en E$il any4a gy s!,lt ho!!$> E! a gyerek egys!er egy hatalo$ les! a 4,nak a s!olglat#an e!ek k ! tt a! e$#erek k ! tt, $ert neki $egvan a! a'ottsga "s els!ntsga, hogy kitartson a$ellett a$ire vllalko!ott0 Mi elhatro!t%k, hogy hagy4%k &t, hogy a sa4t $,'4n lsson ehhe! a 'ologho!, hogy n#i!alo$ra tegyen s!ert, $i /sak a leg4o## #elts%nk s!erint irnyt4%k "s segt42k &t0 Lss%k /sak $ilyen el4rst alkal$a!, hogy e!t a! ass!onyt r#r4a, hogy a! el4 44 n a gy2leke!etre0 3ihetetlen $ennyire 1"lnek t&l2nk e!ek a 4, e$#erek0 Sokan elk lt !nek a kislny h!nak k !el"#&l, $ik !#en a! e$#er a!t vrhatn, hogy /so.ortosan 4 nn"nek ho!!nk, hogy &k is ka.4anak olyan h!akat0 E##&l a! ok#,l arra k"nys!er2l2nk hogy k$"l42k a! "r!el$eiket0 3a#r $i a legs!vese##en $in'annyi%kat kisegten"nk a s!eg"nyes k rnye!et2k#&l, &k a! els& k !ele'"s2nkn"l el$enek2lnek0 En akkor 1eltette$ a k"r'"st, hogy hogyan volt akkor k".es a gyereket "s a s!2leit segteniI E$il any4a gy vlas!olt> A! a gyerek $agatartsa ltal volt lehets"ges, ltala a! eg"s! /sal'on t%'t%nk segteni0 a '%!!as!t, er& e##en a /sal'#an, "s &ltala e!t a! ass!onyt is 1og4%k t%'ni segteni "s $"g sokakat itten0 E$il any4a a k%nyh,kra $%tatott k r#e0 Mi a! ilyen1a4ta e$#erek sorsval t r&'2nk legink##0 A! a h!ik, ne$ hi#a lett tere$tve0 Most E$il "s a kislny 54ra ki4 ttek "s $on'tk, hogy a! ass!ony k"rte a kislnyt, hogy vr4on r4a, &k r vi' i'&vel k"s&## k vetn"nek #enn2nket0 Mi tov## $ent2nk "s a gyereket a vak ass!onynl hagyt%k0 Mikor a! ss!e4 vetel hely"re "rt2nk, $a4'ne$ $in'enki 4elen volt, hallott%k, hogy a kolostor#eli 1&.a. les! a leg1ontosa## s!,nok a! este0 El$on'tk nek2nk, hogy E$il k r2l#el2l $s1"l evvel e!el&tt tallko!ott e!!el a l$val "s hogy a!,ta egy $eleg #artsg 4 tt l"tre k !t2k0 E! a! ss!e4 vetel a l$a kvnsgra lett ren'e!ve0 E!!el a /"llal ltogattak $eg #enn2nket a! %tols, na. a sivatag#an0 A Kor$ny!, nyilvnval,an k !vetlen a! & alattval,4a volt0 A ve!et&nk n"$ely se4tel$ei val,#an #e#i!ony%ltak, 'e a #artaink egyltaln ne$ tan5stottak 1"lel$et0 E$il $on'ta, hogy e!ek a 1"r1iak att,l a .illanatt,l 1ogva $in' a ketten hH #artaik lettek0 Jsak ritkn esik $eg, hogy &k ilyen $agas lls#an l"v& e$#erekkel 4%tnak k !eli ka./solat#a $int e! a kett&, 'e $egvoltak el"ge've a 'olgok lass5 el&re $enetel"vel0 El$on'tk nek2nk, hogy a! el&!& este $r a har$a'ik !#en t rt"nt, hogy 7%''ha "s D"!%s egy2tt $eg4elentek, segts"get ny54tani "s tets!ett a #artainknak, hogy $i annak e!ennel tan5i volt%nk0 k a! esetet egyltaln ne$ 'ia'alk"nt 1ogtk 1el, ink## $int egy s!eren/s"s alkalo$, a$ely lehet&v" tette nekik e!ekkel a! e$#erekkel egy2tt 'olgo!ni0 A kislny ha$ar ott volt a vak ass!onnyal, &t k"!en 1ogva0 <"$ileg htra1el", a tere$ egyik 1el"n tallt egy helyet a v"'en/"nek0 Mi%tn a! ass!ony le2lt, a kislny a! ass!ony 1el" 1or'%lva llva $ara't, $g annak $in' a k"t ke!"t 1ogta0 Mala$ivel k"s&## el&reha4olt, $intha halkan #es!"lne ho!!0 a!tn 54ra kiegyenese've, elenge'te a! ass!ony ke!eit, a! v"it a vak s!e$eire tette "s n"hny .illanatig 5gy tartotta a!okat0 E!!el a $o!'%lat o'avonta a tere$#en l"v&k 1igyel$"t, $"g a 1&.a."t is0 Min'enki 1elllt "s a gyerek "s a! ass!ony 1el" n"!ett, $g a 1&.a. a ho!!4%k $ent "s a ke!"t a kislny 1e4"re tette0 Akkor a gyerek test"n lthat,an egy $egr!k,'s $ent v"gig, 'e ne$ vlt,!tatta $eg a testtartst0 Fgy $ara'tak .illanatokig

$in' a hr$an, akkor a kislny elvette a ke!eit "s r $$el kiltott 1el> Te egyltaln ne$ vagy vak, his!en te lts!W A4kait a! ass!ony ho$lokra nyo$ta, a $i ve!et&nk 1el" 1or'%lt "s n"$ileg !avartan gy s!,lt ho!! 3", "n a te nyelve'en #es!"lte$, hogy volta$ "n k".es arraI Es a!tn> Mi"rt ne$ ves!i "s!re a! ass!ony, hogy $r ne$ vakI 3is!en & lt0 Mi 8s$"t a! ass!ony irny#a n"!t2nk, "s igen, & 1elllt "s a 1&.a. r%h4t $in' a k"t ke!"vel $egraga'va a helyi nyelven 1elkiltott> En ltlak0 A!tn !avartan k r#en"!ett a tere$#en "s $on'ta> Min'enkit ltok0 Elenge'te a 1&.a. r%h4t "s ar/t a ke!eivel eltakarva ke!ei#e viss!as2llye't a s!"kre "s srva $on'ta> En ltok, "n ltok0 :e ti $in' olyan s!".ek vagytok "n .e'ig olyan .is!kos vagyok, ha' $en4ek el, "n elakarok $enni0 Akkor E$il any4a el&rel".ett, k !vetlen a! ass!ony $ g" llt "s ke!eit annak vllra tette0 A .a. 1ele$elte ke!eit, 'e egy s!, ne$ lett e4tve0 A! ass!ony r"gi r%h4a $a4'ne$ a!onnal %44 lett0 E$il any4a elvette ke!eit a! ass!ony vllair,l, a! ass!ony 1elllt, i4e'ten "s k#%ltan k r2ln"!ett0 A .a. k"r'e!te, hogy $it keres, a$ire a!t vlas!olta, hogy a r"gi r%hit keresi0 Akkor a .a. gy s!,lt> <e keres', l$ te s!". 54 r%h#a vagy lt !ve0 A! ass!ony $"g egy .illanatig !avar#an llt el&re n"!ve, akkor ki'er2lt a! ar/a, $"lyen $egha4olt "s 54ra el1oglalta a hely"t0 Akkora volt a! "r'ekl&'"s a t rt"ntek#en, hogy $i $in'annyian a 1&s!ere.l& k r2l tolongva llt%nk0 K !#en a ve!et&nk a kislnyho! 1or'%lt "s /sen'esen #es!"lgettek0 K"s&## el$on'ta nek2nk, hogy a gyerek 4,l #es!"lt angol%l0 Mikor a hely#eli nyelven #es!"ltek a h!iass!ony%nk l".ett 1el $int tol$/s0 Mi $ost hallott%k, hogy a! ass!ony t ## $int h%s!on t "vig vak volt, a vaksgt a! oko!ta, hogy egy ra#l, #an'a egyik tag4a egy l v"s s r"tet kergetett a s!e$ei#e, a$i a s!e$goly,kat t15rta0 A trsasg#,l valaki 4avasolta, hogy 2l42nk a! as!talho!, $g $i el1oglalt%k a hely2nket a! ass!ony 1elllt "s $on'ta E$il any4nak, aki $"g $in'ig ny%go'tan $ellette llt, hogy & ink## el s!eretne $enni0 A kislny o'a4 tt "s $on'ta, hogy & vele $egy, hogy #i!tonsg#an ha!aks"r4e0 Most a 1&.a. k"r'e!te a! ass!onyt,l, hogy hol lakik, $i%tn a! vlas!olt, a 1&.a. $on'ta neki, hogy ne$ kell viss!a$ennie a##a a s!eg"nyes k%nyh,#a0 A kislny erre k !#es!,lt, hogy & a! ass!onyt a sa4t h!#a akar4a vinni "s karon1ogva elhagytk a ter$et0 Mikor $in'enki le2lt, a tny"rokat $intha lthatatlan ke!ek helye!t"k a! as!talra0 Mi "s!revett2k, hogy e! $egle.te a .a.ot, aki $%lva k r2ln"!ett0 :e $ikor a! "telek %gyan5gy ke!'tek $eg4elenni, E$il any4ho! 1or'%lt, aki a 4o##4n 2lt "s k"r'e!te, hogy nl%k e! a s!oksI 7ekellett vallania, hogy $eg soha ne$ volt kivltsgos ilyes$it ltni0 A!tn E$ilhe! 1or'%lt aki a #es!"lget"st le1or'totta nek2nk, $intha &t&le vrn a $agyar!atot0 Akkor E$il $eg$agyar!ta, hogy %gyana!t a! er&t, a$i ltal a vak ass!ony viss!anyerte ltst, &k k".esek has!nlni arra, hogy $in'ent l"treho!!on, a$ire /sak s!2ks"g2k van0 Milgos volt, hogy a .a. $"g egy re4t"ly el&tt llt, 'e ne$ s!,lt se$$it, $iel&tt a! "tke!"s $a4'ne$ v"get "rt0 Akkor 1elllt "s $ik !#en Dast tol$/sk"nt l".ett 1 l, $on'ta> A!t his!e$ e!en .illanat#an $"lye##en ltok, $int gon'olta$ volna, hogy e$#eri l"nyeknek lehets"ges0 Annak ellen"re, hogy a! eg"s! "lete$et .a.i ren'#en t lt tte$, a##an a 1elt"tele!"s#en hogy a! e$#ertrsai$at s!olglo$, $ost #elto$, hogy sa4t $aga$at sokkal 4o##an s!olglta$ $int a testv"re$et0 Mennyire kitg%lt $a este a testv"ris"g 1ogal$a "s a! "n ltsk r $ %gyana##an a $"rt"k#en kiter4e't0 Jsak $ost vagyok k".es ltni, $enyire ss!e!s%goro'ottan "s $in'enkit len"!ve "lt2nk $i, kiv"ve a sa4t /so.ort%nkat0 A $ost kinylt s!e$ei$ k".estenek arra, hogy lssa$, hogy ti a $agas!tosakho! tart,!tok "s $i is "s e! a #elts egy $ennyei r $re tes! s!ert neke$0 8tt a##ahagyta 1"lig 1ele$elt ke!ekkel, $ik !#en a tekintet"t egy $egle.et"s "s r $ 'erHstette0 Egy .illanatig 5gy $ara't llva "s $on'ta> ht his!en e! &r2lts"g0 En kit%'o$ "s akaro$ 1e4e!ni $aga$at a!on a nyelven a$elyet ti #es!"ltek0 Mi"rt ne t%'n$I Most $eg"rte$ $ire /"lo!tl, $ikor a!t $on'ta', hogy a! e$#er lehet&s"gei a ki1e4e!"sre hatrtalanok0 Er!e$, hogy k !vetlen #es!"lhetek ho!!tok, 5gy hogy $eg1ogtok "rteni enge$0

Egy .illanatig vrt, $intha a gon'olatainak 1onalt 1elvenn" "s tov## #es!"lt tol$/s segts"ge n"lk2l0 K"s&## el$on'tk nek2nk, hogy akkor #es!"lt el&s! r Angol%l0 A 1&.a. 1olytatta> Milyen 1ens"ges k !vetlen a ti nyelveteken #es!"lni ho!!tok0 A s!"lese## #eltssal, a$ely a! el&## lett a4n'"ko!va neke$, ne$ "rte$ $eg sehogyan, $ik"..en t%'4k a! e$#erek testv"reiket ellens"gnek tekinteni0 Llyan vilgosan lto$, hogy $i $in'annyian %gyanahho! a /sal'ho! tart,!%nk, %gyana##,l a 1orrs#,l "s %gyana!on ok ltal 4 tt2nk l"tre0 <e$ a! k vetke!ik a##,l, hogy $in'enkinek van helyeI 3a egy testv"r a 'olgokat $sk". kiv4na ltni $int $i, $i"rt $on'annk akkor a!t hogy & elves!ettI En #elto$, hogy ne$ avatko!hat%nk #ele, $ert a!!al /sak a sa4t 1e4l&'"s2nket lasstannk le "s sa4t $ag%nkat els!igeteln"nk0 3a 5gy tes!2nk, akkor /sak a!t "r42k el, hogy a h!%nk leroska' a 1e42nk 1 l tt0 En $ost egy korlto!ott 1a4 helyett egy egyete$es, r k hatrtalan, Min'ens"get lthatok0 Min'en a! Egy#&l ere' "s viss!at"r a! Egy-#e0 Lto$, hogy a ti D"!%stok "s a $i 7%''hnk %gyana##an a 1"ny#en "ltek0 A! "let2k, vala$int $in'enki "lete, akik a##an "s a!ltal a 1"ny ltal "lnek kell, hogy a##an a! Egy#en elvegy2lnek0 Ke!'e$ a .ontot ltni ahol $in'en ss!e4 n0 A Kristlytis!ta 1"ny r$ veti s%garait0 A! elk2l nt"s a! e$#ern"l ke!'&'ik, aki n$agt a kirlysgra akar4a 1ele$elni, 'e $ikor a!t a helyet el"rte, tov## ne$ k".es a testv"r"t kirlyinak tekinteni0 egye'2l akar kirly lenni, a testv"re legyen a ra#s!olga0 Mi"rt tette a ke!eit a! a gyerek annak a 4, l"leknek a !rt s!e$eireI En $ost #elto$, hogy a! a gyerek $"lye##en ltott $int "n, kinek kellene, hogy t ## is$erete legyen0 Egy hatal$as s!eretet volt a! ok0 Bgyana! a s!eretet ho!ta l"tre a!t, hogy D"!%s "s 7%''ha egy2tt $eg4elentek, a$elyen el&s! r "n /so'lko!ta$, 'e $ost $r ne$0 7elto$, hogy ne$ tes! krt nek2nk, ha $i titeket $in'ny4atokat #e1oga'%nk s!eretet2nk#e, $ert ha $i 5gy tes!2nk, os!to!%nk a 4,#an, a$i nektek van "s a! /sak a 4av%nkra vlhat0 A 1egyver!et, a$ely enge$ $egv"', %gyana!on a $,'on titeket is $eg 1og v"'eni0 Es %gyanis ha titeket "s enge$ $egv"', kell, hogy $in'enkit $egv"'4en0 A vlas!t,vonal eltHnt0 Mely egy $ennyei iga!sgW Meg"rte$ hogyan gon'olko'tok ti, $ikor a!t $on'4tok, hogy a vilg a! 8sten vilga "s hogy a tvoll"v& "s a k !elll, egy1or$n ho!! tart,!nak0 3a $i a tvoll"v&t "s a k !elll,t /sak egy .onton lt4%k, akkor $in' a kett& %gyana! les! a s!$%nkra0 Mi egy helyen "l2nk, a$elyet a $i sa4t vilg%nk ves! k r2l "s ne$ lt4%k, hogy a!on a $i ki/si vilg%nkon kv2l, a! eg"s! s!"les vilg k r2lves! #enn2nket "s e! a vilg segteni 1og #enn2nket, ha /sak $i a!t $egenge'42k0 Es akkor gon'ol4%nk arra, hogy 8sten $in'annyi%nkat k r2lves!iW Most $eg"rte$ a s!ent Testv"r gon'olatt, aki a!t $on'ta, hogy a! a4t,k tgra nylnak a! el&tt, aki ha4lan', #e1oga'ni0 Mon'va lett, hogy a! e$#ernek ne$/sak a 12leit kell kinyitni, hane$ a!! kell vlnia a$ire 4ogot tart "s a!ltal hogy n$agt elves!ti, 1ele$elke'ik a! e$#eris"g testv"rs"g"#e0 Jseleke'etek llhatatosak, ne$ a s!". s!avak0 Lto$, hogy a! el&re $enetelre ve!et& %tat ne$ /sak $sok hane$ a sa4t hitt"teleink is eltorlas!ol4k0 Malaki kisa4tt4a $agnak a leg1ens"gese## .rt1ogstG $in'enki igyeks!ik sa4t $agt 1el$agas!talni, a!ltal, hogy $sokat v'ol "s $egal!0 Ahelyett, hogy a! er&t arra has!nl4%k, hogy $sokat $egal!!%nk, arra kell has!nln%nk, hogy e$el42k 1el a!!al a! eg"s! e$#eris"get0 A $in'enhat, ne$ /sak egy n".et tere$tett %gyana##,l a! "let#&l, hane$ a 1 l' $in'en n"."t0 Most el4 tt a! i'&, hogy vlass!%nk a hitt"telek "s a! e$#eris"g testv"rs"ge k ! tt0 3itt"telek /sak a! e$#er #Hv"s!i ravas!sgai0 A hit a$ely hegyeket el$o!'t, e!en a skon $"g /sak a $ag#an s!en'ereg0 Mannak a! e$#eris"g r"s!"re $"g el"rni val, $agaslatok "s nagysgok0 A s!elle$i 1elvilgos%ls t rv"nye $egel&!te a /so'a t rv"ny"t0 E! a s!elle$i 1elvilgos%ls t rv"nye a S!eretet t rv"nye "s S!eretet Egyete$es Testv"rs"get 4elent0 En $ost #elto$, hogy /sak a! s!2ks"ges, hogy $in'enki viss!at"r4en a sa4t vallsnak 1orrsho! "s hogy $in'en hi#s $agyar!atot $egse$$ist "s $in'en n!"st 1ela'0 Min'enki#en ott tallhat, a! alki$ista tis!ta aranya, a Min'enhat, 7 l/sess"ge, a te 8stene', a! "n 8stene$, ne$ a n".ek sok 8stene, hane$ egy "s %gyana! a! 8sten0 E! a! 8sten, aki M,!eshe! s!,lt a! "g& r,!sa#okor#,l, a! 8sten akir&l D"!%s #es!"lt, $ikor a!t $on'ta, hogy a k2!'ele$ ,r4#an a! i$val seregeket hvhat segts"g"re, $ikor a $%nkt v"g#evis!i a$elyet

a! Atya r#!ott0 A! 8sten akihe! S!ent ;"ter i$'ko!ott, $ikor a # rt n#&l kis!a#a'%lt0 En $eg"rte$ a nagy hatal$at, a$elyet segts"g2l hvhatnak a!ok akik egy2tt$Hk 'ni akarnak egy s!ent "let Testv"ris"g"#en0 Akkor a 1&.a. 1 le$elte .ohart "s egy .illanatig a tenyer"n tartotta, $g $o!'%latlan%l lltG a! 2veg.ohr .orr vlt0 A!tn 1olytatta> Derik, katoni is$ert"k e!t a hatal$at $ikor &k a k2rt4eiket $eg154tk0 S!ent ;l "s S!ils is$erte a!t, $ikor kis!a#a'tottk $ag%kat a # rt n#&l0 8s$"t egy .illanatig tel4esen $o!'%latlan%l llt, Akkor a! ".2let a$i#en $i volt%nk, re$egni "s o'a viss!a r!k,'ni ke!'ett, vill$ok /sa.,'tak ki "s k"t ,risi s!ikla'ara# kila!%lt a hegy1alr,l, $a4'ne$ k"t kilo$"terre t&l2nkG a!ok a hegyek l#nl a v lgy#e !%hantak0 A 1al%#eliek hall1"lele$#en siettek ki a h!aik#,l, nek2nk nehe!2nkre esett, hogy ne k vess2k a!ok ."l'it, olyan hevesen r!k,'ott a! ".2let0 Akkor a 1&.a. 1 le$elte a ke!"t, $ire $in'en /sen'es lett "s 1olytatta> Mi has!na van a ha'seregegeknek "s ha4,ha'aknak, $ikor a! e$#er t%'4a, hogy 8stennek $egvan e! a! ere4e "s a! iga!i gyerekei k".esek a!t has!nlni0 Egy eg"s! ha'sereget ellehet s . rni 5gy $int egy gyerek a gyer$ekln/1H .elyheit el1544a0 <agy ha'iha4,kI A! e$#er a!okat 1elol'hat4a $int e!t a! 2veget0 Most 1ele$elte a tlat, a$ire a .ort les!,rta, a$i#e a! i$"nt a! 2veg tvlt,!ott, r1%4t "s l$ a! lngrlo##ant "s tel4esen eltHnt0 A 1&.a. 1olytatta> E!ek a seregek ne$ a!"rt 4 nnek, hogy a te vagy a! "n $%nk$at elv"ge!!"k, vagy hogy a! e$#er a!okat es!k ! kk"nt has!nl4aG 'e a! e$#er 1elhvhat4a a!okat, hogy segts"k "s #tortsk "s vigas!tal4k &t, a $estert $in'en "let1elt"tel 1 l tt0 E!!el a hatalo$$al k".es a! e$#er, h%ll$okat el/sen'esteni, s!eleket irnytani, t2!eket kioltani "s egy t $eget ve!etni0 :e a! e$#er /sak akkor has!nlhat4a a!okat $ikor $ester lett 1 l tt2k0 A! e$#er has!nlhat4a a! eg"s! e$#eris"g 4avra, vagy egy olyan e$#er 4elent&s"g"t #e$%tatni aki 8stennel egy2tt$Hk 'ik0 Aki a! istens"g"#en k".es e!eket a seregeket 1els!,ltani, t%'4a a!t is, hogy e!eket a! egyes2lt er&ket /sak akkor has!nlhat4a $ikor a! e$#eris"get iga!n s!olgl4a, $ert & t%'4a, hogy a!ok &t "..en 5gy $egse$$isthetik, ahogyan &t $egv"'ik0 A s!,nok egy .illanatra a##ahagyta a #es!"'et, kiny54totta ke!eit "s 2nne."lyes, tis!telettel4es hangon $on'ta> Aty$, e! egy nagy r $ hogy e!ek a 4, #artok $a este itt vannak vel2nk "s $i egy iga!i s!er"ny s!vvel $on'4%k> RLegyen $eg a te akarato'0S Mi nekik a'4%k l's%nkat "s egy5ttal a! eg"s! vilgnak0 A!tn le2lt, olyan ny%go'tan $intha ne$ t rt"nt volna se$$i k2l n s, a #artaink $in' egyarnt ny%go'tak voltak0 A $i trsasg%nk tag4ai a!on#an $ag%kon kv2l voltak a 1elin'%lst,l0 Akkor a lthatatlan k,r%s %44ongni ke!'ett> Min'annyian is$erik a hatal$at a$i egy n"v#en re4lik "s a! e$#er kirlynak neve!heti n$agt egy al!atos s!vvel, hogy $int a leg1ens&## hatalo$ %ralko'4on n$agn0 A! el&!& 1igyele$re $"lt, ese$"nyek le1olysa alatt ne$ volt%nk t%'at#an a 1es!2lt, i'eges lla.ot%nk 1el&l, 'e $ikor a k,r%s a##ahagyta a! "nekel"st "re!t2k, hogy nek2nk "..en erre a! "nekre volt s!2ks"g2nk, hogy segtsen #enn2nket la!tani0 Mikor a !ene %tols, hang4ai elhaltak, 1elllt%nk a hely2nkr&l "s k r2lvett2k a #artainkat "s a 1&.a.ot0 A k ! s e-.e'/i, ve!et&4"nek "s a $i ve!et&nknek e!!el alkal$%k volt sok k"r'"st int"!ni ho!!4%k "s $ikor a .a. ltta, hogy $ilyen nagy a! "r'ekl&'"s2k, $eghvta &ket a! est"t tov## &nl%k t lteni0 k 4,"4s!akt kvntak nek2nk "s egy2tt elhagytk a ter$et0 Msna. ti!enk"t ,rakor elkellett in'%ln%nk0 Meglla.o't%nk, hogy /sak Dast "s Jhan'er Sen ks"r el #enn2nket a! e-.e'/i, kiin'%l,.ont4ig0 Ltt E$il $a4' /satlako!na ho!!nk, $i%tn $in' a hr$an viss!at"rn"nek vel2nk a kor##i t"li s!lls%nkra0 Mi%tn e!t $eg#es!"lt2k, viss!a$ent2nk a t#or%nk#a, 'e $i annyira #ele$er2lt2nk $in'en#e $inek tan5i volt%nk, hogy $r ha4nalo'ott $ire .ihen&re t"rt2nk0

T8ZE<3ATL:8K 6EDEZET :"lre $in'en el&k"s!2letet #e1e4e!t2nk, a 1al% lak,inak t ##s"ge ss!e4 tt, hogy 4, %ta!st kvn4anak, a!ok %44ongsa "s 4,kvnsgai ks"ret"#en elhagyt%k a 1al%t0 A!on este k r2l#el2l hat ,ra k r2l "rt2nk els& $egll,hely2nkre, hol arra k"nys!er2lt2nk, hogy egy s!"les 1oly,n kel42nk t0 A leg4o##nak lts!ott, hogy itt 1el2t42k a str%nkat, hogy el&k"s!2l42nk a! tkel"s"re a 1oly,n, $ivel a! a k vetke!& na. legnagyo## r"s!"t ig"ny#e venn"0 Mivel se h' se ha4, ne$ volt, a v! 1 l tt egy hoss!5 #&r s!44ak#,l 1onott k t"len /s5s!tatva kelt2nk t, a$elyet a 1oly,n t k t ttek0 A trsasg e$#eri tag4ainak ne$ volt neh"! a k telet has!nlni0 <agy neh"!s"g volt a!on#an a lovakat "s a s!a$arakat a $sik .artra vinni0 M"g2l $"gis el"rt2k a!t 5gy, hogy s!44ak#,l k"s!2lt er&s k tel"kkel a! llat 5gy lett $eger&stve, hogy a! a hoss!5 k t"len /s5s!ott, e! a k tel"k el&s! r a! llatok test"re lett k tve, $a4' a hoss!5 k t"l k r2l tekerve, hol a! llat a 1oly, $ere'ek .art4r,l lett tolva ott akkor a kavarg, 1oly, 1 l tt l,gott, $ik !#en a $sik .artra lett h5!va0 A k tel"kre !sin,rok voltak er&stve, el"g hoss!5, hogy t"r4en a v!en, a! egyik v"ge, hogy a! llatot th5!!k, $g a $sik v"ge arra s!olglt, hogy viss!a lehessen h5!ni a k tel"ket a k vetke!& teher"rt0 Kgy $in'annyian #i!tonsg#an el"rt2k a t5l.artot0 Tov##i neh"!s"geket ne$ ta.as!talt%nk "s e!t a! %tat val,#an sokkal 4o##nak $in&sthett2k $int a$erre o'a $ent2nk, kiv"ve e!t a! tkel"st0 7aleset n"lk2l el"rt2k a kiin'%l, .ont%nkat, ahol a! e-.e'/i, s!"t vlt "s ahol a!ok akik ha!a $enn"nek el&k"s!2leteket tettek, hogy a s!oksos 5ton el"r4"k a tengeri kik t&t0 Msna. reggel E$il /satlako!ott ho!!nk "s $i%tn a trsainkt,l el#5/s5!t%nk, 5tra kelt2nk a 1al% 1el", ahol a! el&!& telet t lt tt2k0 A ra#l,k t#or#an is$"t k"t na.ot .ihent2nk, ahol a k"t 1"r1i akik onnan vel2nk 4 ttek ott$ara'tak, 5gy hogy a trsasg%nk $ost $r /sak h"t tag#,l llt0 A k"t ra#l, #es!"lt a trsainak a k2l nleges %ta!sr,l "s a /so'kr,l $elyeket lttak, annak k vetke!t"#en elhal$o!tak #enn2nket $in'en elk".!elhet& %'variassggal0 A hro$ #art%nknak a legnagyo## tis!teletet tan5stottk, a #an'a ve!"re $egg"rte nekik, hogy &k a vrosok 1ekv"s"t 1elt"tlen titok#an tart4k, hl#,l a vel2k s!e$#en $%tatott 4,in'%lat"rt0 3allott%k, hogy a$5gy is nagyon kev"s ves!"ly volt arra, hogy e! a #an'a valaha $eg.r,#ln olyan tvolra $enni, $ert a sivatagi #an'k soha ne$ von%lnak a hegyek#e "s a ra#l,k a hegyek#&l soha ne$ l".nek a sivatag#a, $ivel a!ok 1olyton h#or5s l#on llnak egy$ssal0 T%'t%nk s!erint #etartottk g"ret2ket0 A!on a reggelen $ikor elhagyt%k a t#ort, a ra#l,1&n k a ve!et&nkh ! 4 tt "s a'ott neki egy kis e!2st ."n!t, egy k2l nleges 1elirattal, k r2l#el2l akkort $int egy Angol shilling0 A!!al a!t $on'ta, hogy ha valaha a ra#l,#an'k egyike e##en a! ors!g#an !aklatna, ennek a ."n!nek a 1el$%tatsval a!onnal #"k"#en hagynak #enn2nket0 Mon'ta nek2nk, hogy e! a! "re$ sok ne$!e'"ken t a /sal'4a t%la4'on#an volt "s hogy & $aga nagyra #e/s2li, 'e & a!t a $i ve!et&nknek akar4a a4n'"ko!ni tis!telet 4el"2l0 E$il, $i%tn gon'osan $egn"!te $on'ta hogy a! egy nagyon h2 $solata egy ."n!nek, a$ely sok e!er "vvel e!el&tt a =,#i sivatag "s!aki r"s!"n volt 1orgalo$#an0 A kelte!"s $%tatta, hogy e! a #i!onyos "r$e t ## $int h"ts!! "vvel e!el&tt lett verve0 El$on'ta nek2nk, hogy e!t a ."n!t a k rny"k n"$ely lak,i tali!$nk"nt hor'tk "s a! & elk".!el"s2k s!erint $in"l r"ge##i annl nagyo## a hatsa0 A ve!"r "s a! eg"s! #an'a k"ts"g kv2l nagyra #e/s2lte0 E##&l a 1al%#,l tov## %ta!t%nk "s tov##i kalan'ok n"lk2l a t"li s!lls%nkra "rt2nk0 A #artaink akik a sivatag#an $egltogattak "s akiket a 6&.a. 1al%4#an hagyt%nk s!vesen 1oga'tak #enn2nket0 A r"ge##i h!iass!ony%nk is$"t $eghvott #enn2nket, hogy $en42nk ho!! lakni, $i a!t a $eghvst r $$el el1oga't%k0 Most /sak n"gyen volt%nk, $ivel a trsasg%nk h"t tag4a viss!a$ent 8n'i#a "s Mong,li#a, hogy 1elvegy"k a tov##i k%tat,$%nkt0 E!t k ! sen 5gy #es!"lt2k $eg a!"rt, hogy t ## i'&nk legyen a 1eliratok le1or'tsra0 <agyon /sen'es volt a 1al%, $i $in'en i'&nket a! a#/-t k".e!& #etH4elek 1or$4nak, 4elk".eknek, 4eleknek, "s a!ok elhelye!"s"nek tan%l$nyo!sra s!entelt2k0 Sorren'#e helye!t2k a!okat 5gy, hogy a! lehet&v" tette nek2nk a!okat has!nlni, 5gy n"$i #eltst ka.t%nk a s!avak 4elent&s"g"#e0 E##en a $%nk#an Jhan'er Sen seg"'ke!ett nek2nk0 a!on#an ne$ lehetett 1olyton vel2nk, 'e akkor ott volt $"g a h!iass!ony%nk, hogy tsegtsen #enn2nket a neh"! .ontokon0 E! 5gy $ent 'e/e$#er %tols, na.4ig, $ikor "s!revett2k, hogy is$"t s!$os e$#er "rke!ett a 1al%#a a! "vi ss!e4 vetelre0 Ma4'ne$ $in'annyian %gyana!ok voltak akikkel a! el&!& "ven is

tallko!t%nk0 A! ss!e4 vetel helye nyilvnval,an ne$ a! volt $int a! el&!& "ven, ahelyett $ost a te$.lo$#an lenne a gyHl"s "s ott a! t leg$agasa##an l"v& ter$ek k !2l a k !".s&t has!nlnk a$elyik a s!ikla1al $ent"n volt, $int ahogy $r 1el4e## le van rva0 S!ilves!ter este $r korn in'%lt%nk a te$.lo$#a, hogy #es!"lhess2nk a! e$#erekkel akik a! 2nne.re 4 ttek0 A!ok nyilvnval,an nagyon k2l n# !& helyekr&l "rke!tek, "s a k2lvilg#an t rt"nt $in'en1"le 'olgokr,l #es!"ltek vel2nk, a$ivel $i lassa/skn $in'en ka./solatot ke!'t2nk elves!teni0 Mi a!on#an #ol'ognak "re!t2k $ag%nkat a $%nknk#an, a! i'& gyorsan $5lott, "s nagyon $egvolt%nk el"ge've0 Mg 5gy #es!"lgett2nk a ven'"gek egyike #e4 tt a k !l"ssel, hogy a hol' olyan s!".en vilgit0 A 4elenl"v&k egy r"s!e, k !t2k $i n"gyen, ki$ent2nk a 4r'ra a$elyet a s!ikla1al alkotott0 Err&l a $agassgr,l val,#an egy gy ny rH ltvny volt0 A hol' "..en akkor kelt "s $intha egy gyeng"', 1olyton vlt,!, s!nek keret"#en le#egett "s viss!at2kr !&' tt a s!"lesen kiter4e't hegyeket "s a v lgyet #etakar, h, r%h#an0 Malaki $on'ta, hogy a harang4t"k a!on este 4ts!ani 1og0 <"hny .illanattal k"s&## el is ke!'&' tt0 El&s! r $intha nagyon tvol egy /seng&t 2t ttek volna, $a4' ki/si harangok a!tn $"g kise## harangok s!,ltak, a$elyek 1olyvst k !ele## 4 ttek $g 5gy tHnt, $intha alatt%nk lett volna0 Llyan hat"kony #enyo$st keltett, hogy le1el" n"!t2nk, hogy lthass%k a harangokat0 A 'alla$ 1olytat,'ott $g 5gy tHnt $intha e!ernyi harang egys!erre s!,lt volna t k"letes ss!hang#an0 A s!nes 1elh& a''ig e$elke'ett $g 5gy lts!ott, hogy a s!ikla1alat "rinti, a$elyen $i llt%nk "s $intha /sak 5gy rl".hetn"nk, a 1 l' tel4esen el#%4t alatta0 Mg a s!nek h%ll$ok#an 1ele$elke'tek, a harangok hang4a neki'%!!a't, a !en"42k $in'en helyet #et lt tt0 Fgy tHnt nek2nk $intha egy nagy ,g r g-s!n.a'on llt%nk volna, e!ernyi kev"s#" $eghatrolt ter$etekkel "s ar/okkal k r2l tt2nk, a$elyek a hangversenyt hallgattk0 Akkor egy er&tel4es, tel4es tenor a! A$erika "nek#e ke!'ett "s egy .illanat alatt, $ik !#en a harangok a 'alla$ot 4ts!ottk, s!$talan hang tvette a s!avakat0 Fgy a 'al v"gig lett "nekelve, $ikor $i hirtelen hangokat hallott%nk $ g tt2nk a$elyek a!t $on'tk> A$erika, $i k s! nt2nk t"ge'0 Msok $on'tk> Mi k s! nt42k a! eg"s! vilgot0 Meg1or'%lt%nk, ott llt D"!%s a 6&.a..al "s E$illel0 Mi annyira elvolt%nk raga'tatva a k r2l tt2nk le4ts!,', /so'val, hogy tel4esen $eg1ele'ke!t2nk $sok 4elenl"t"r&l a k !el2nk#en0 Min'enki 1"lre llt, hogy &ket hr$%kat #eenge'4"k a s!o##a0 Mikor 4"!%s $eg1or'%lt, hogy a! a4t,n #e$en4en, 54ra ltt%k a!t a k2l nleges 1"nyt, a$ely $in'ig s%gr!ott ahol & volt "s $ikor #el".ett a! eg"s! s!o#a a!on .illanat#an egy 1eh"r 1"ny#en 12r' tt0 Most $in'enki #e$ent "s as!talho! 2lt0 D"!%s a! els& as!talho! 2lt, a 6&.a. a $i as!tal%nkho!, E$illel "s a $i ve!et&nkkel egyik-egyik ol'aln0 E!ennel /sak k"t hoss!5 as!tal volt, a!ok a tere$ eg"s! hoss!t ig"ny#e vett"k0 A! as!talokon ne$ volt se$$i, 'e alighogy le2lt2nk, $ris ragyog, 1eh"r a#ros! ter2lt ra4ta "s a k"s!letek $a4'ne$ a!onnal $eg4elentek0 A! ele'el egyi'e4Hleg a tny"rokkal volt ott, a keny"r kiv"tel"vel0 D"!%s el&tt a! as!talon $eg4elent egy keny"r, a ke!"#e vette a!t "s ke!'te 'ara#okra t rni, a$it a!tn egy tlra rakott0 Mikor a! $egtelt, egy ho$lyos gyerek ter$et 1elvette, a!tn $o!'%latlan%l llva $ara't, %gyan5gy $egtelet h"t tl "s a!okat h"t olyan ter$et a ke!"#en tartotta0 Mg D"!%s a kenyeret t rte "s a tlakra rakta, a! ere'eti keny"r ne$ lett kise##0 Mikor a! %tols, tl $egtelet, D"!%s 1elllt, kiny54totta ke!eit "s $egs!,lalt> E! a keny"r a$it kios!tok nektek a tis!ta 8sten-"letet #r!ol4a0 Megyetek r"s!t e##en a tis!ta Elet#en, a$i $in'ig a! 8sten" $ara'0 Mik !#en a keny"r ki lett os!tva 1olytatta> Mikor "n a!t $on'ta$, R"n 1ele$elke'e$S "s a!ltal, hogy "n 5gy 1ele$elke'e$, $in'en e$#ert $aga$ho! 1ogok vonni, t%'ta$, hogy egys!er a ta.as!talat 1"ny"#en, $in'enkinek %gyana! les! a #eltsa, "s t%'ni 1og4a, hogy & 5gy $int "n, 1ele$elke'het "s 1el 1og e$elke'ni0 En a! e$#erek k ! tt, itt a 1 l' n ltta$ a $ennyors!got0 E! a! 8ga!sg a$elyet "n #eltta$ "s e! a! 8ga!sg 1el1og4a s!a#a'tani a! e$#ereket0 Akkor $eg1og4k "rteni, hogy /sak egy ny4 "s egy .s!tor van "s hogy ha egy elt"ve', a t ##i kilen/venkilen/ 4%hot #i!tonsg#an ott lehet hagyni, "s a! egyet keresni "s viss!aho!ni0 8sten lehet $in'en $in'en#en $in'en gyereke s!$ra "s &k a! v"i, $ert &k 'rg##ak neki $int a vere#ek

vagy a $e!& lilio$ai0 3a a lilio$ok virg!s#an rven'e!ik "s egy ver"# h%llst $eg4egy!i, $ennyivel ink## "s!re 1og4a venni ke'ves gyerekeinek n vekv"s"t0 Es ne$ is t"li el &ket s!igor5##an $int a lilio$ot vagy a vere#eket, hane$ a re$ek terv"#en $in'egyik r"s!"re van egy s!eretettel telt s!n'"ka, "s egyetlen egyet se lehet onnan ki!rni, $ikor a! t k"letes ors!ga l"tre4 n0 En #eltta$, hogy ha e!t a! ese$"nyt a legtis!t## arany#,l k"s!2lt #etHkkel a te$.lo$ok 1alra lehetne v"sni, ahol a vilg a leg4o## gon'olatait gon'ol4a, hogy akkor a! e$#erek gon'olko'sa kie$elke'ne a sr "s is!a. 1 l", $ivel a! egy s!ilr' s!iklt tenne a l#aik al, egy #i!tos "s val,'i ala.ot, ahol s!elek "s ra.lyok '2h nghetnek, $g &k #i!tonsg#an "re!hetn"k $ag%kat0 E##en a #i!tonsg#an, #"k"#en "s ny%galo$#an 1el1el" t reke'hetn"nek a! iga!i #irtok%kra0 7rhol is keresik a $ennyors!got, a!t /sak a! e$#erek k ! tt 1og4k tallni0 Es a!t ne$ 1olytonos k2!'ele$$el lehet el"rni, neh"! $%nka s5lya alatt, #nat "s nagy $eg.r,#ltatsokkal, $g v"g2l a 'rga "ks!er el&ker2l0 Sokkal gyorsa##an el lehet "rni a! anyagiassg 1ela'sval a$ely a! e$#ert $in'en t rv"ny"vel a! r k ker"khe! k ti0 L".4 akkor el&re "s, ve'' 1el a! "ks!ert, testests' $eg "s s%gro!' s!a#a'on kiG akkor egyetlen l"."ssel a!t nyerte' el a$it r kre elhalas!thats! - a! /sak tet&le' 12gg0 Ta.as!talni 1ogo', hogy a l"lek, aki k"s!en ll a! a!onnali "s tel4es 1elvilgos%lsra "s 1els!a#a'%lsra itt "s $ost "s aki t%'4a, hogy a! & vis!onya 8stenhe! %gyana! $int a gyerek "s a! a.4a vis!onya, ne$/sak gyorsan "s tis!ta #eltst ka. a! 8steni lehet&s"gek#e, hane$ t%'ni 1og4a hogy neki /sak alkal$a!nia kell a!okat, hogy $eglssa, hogyan 'olgo!nak a! & akarata s!erint0 Aki gy l". 1el, annak a! 54s! vets"g t rt"nete ne$ /sak hitrege les!, vagy egy ho$lyos lo$, a$i taln a hall %tn valaha val,sg les!0 A! 8steni es!$"ny $in'enkinek el"rhet&, 8tt "s $ost0 Akkor a! e$#erek $eg1og4k "rteni a lto$st, a$elyet "n ltta$, $ikor $on'ta$> RSokan #e akarnak $enni "s ne$ 1ognak t%'ni, $ert s!Hk a ka.% "s s!Hk a! 5t a$ely a! r k "let#e ve!et0S Mert a Kris!t%s-es!$e "s a! e$#er "s 8sten k ! tti egy2tt$Hk '"s t k"letes terv"nek itt a 1 l' n helyes 1el1ogsa n"lk2l, ennek a! es!$"nynek a $egval,stsa lehetetlen "s /sak egy lo$, egy hitrege, egy #rn' les! a se$$i $s0 A! a4t,, a$ely a! e$#er#en erre a $in'enhat,, talakt, S!elle$ alk$i4ra nylik, $in'enki el&tt, $in'en i'&#en nyitva ll "s annak k%l/sa $in'en e$#er gon'olko's#an van0 Mert ha k2l n#s"g l"te!ik k"t es!$"ny k ! tt, vagy a! %tak k ! tt a$elyek a $egvltsra ve!etnek, vagy a 1el1ogsok#an 8sten s!eretet"nek $eg$ent& kegyel$"r&l, akkor a!t a! e$#erek gon'olata, ne$ a! 8sten tere$tette0 A!ok akik a! a4t,t #etes!ik 8sten k !vetlen, $in'en gyerekeinek s!nt l'sai el&tt, sa4t $ag%kat !r4k el a!okt,l a! l'sokt,l a$elyeket 8sten, a Kris!t%s-gyereknek a' "s a S!elle$ "r!"kis"gen 1el2li alk$i4nak 1elvilgos%lsa "s a $in'enhat,sg el&l, a$elyet 5gy has!nlhatnnak, ahogyan a Kris!t%s a!okat has!nln0 Mikor &k e!t #elt4k, akkor a le.rs a!onnal $eggy,gy%l, a! elsorva't k"! a!onnal helyrell "s a l"lek, s!elle$ "s test $in'en #etegs"ge a! "rint"s2kn"l eltHnik0 A kie4tett s!, ss!.ontostsval $eg1og4k s!a.ortani a kenyeret "s a halat "s $ikor &k a t $egnek $egt rik a kenyeret, vagy ola4at ntenek ki, a! ne$ 1og el1ogyni, hane$ $in'ig #&s"gesen 1og $ara'ni #el&le0 A! & .aran/s%kra a vihar a vagy h#org, tenger le 1og /sen'es2lni "s a t $egvon!s t rv"ny"t a! eltas!ts t rv"nye $egse$$isti, $ert a! & .aran/s%k a! 8sten .aran/sa0 Akkor &k $eg1og4k "rteni, $elyek voltak a! "n gon'olatai$, $ikor "n a! els& 2!enete$et ho!ta$ a vilgnak, a!on a na.on $ikor "n a te$.lo$ot elhagyta$ a s!avakkal> RA! i'& #etelt, a! 8sten ors!ga el4 ttS "s R3iggy a! 8sten#en, akkor ne$ les! se$$i lehetetlen neke'0S Min'a!ok akik his!ik, hogy a 'olgokat a$elyeket "n tette$ k".esek $egtenni, $egt%'4k tenni "s akik el&re l".nek hogy a!okat $egtegy"k, a!ok $"g nagyo## 'olgokat is $eg1ognak tenni, $int a$elyeket "n tette$0 k $eg1og4k "rteni, hogy a! a 1ontos, hogy hittel "s #eltssal telve a Kris!t%s-"letet "l4"k, akkor se$$i se les! lehetetlen nekik0 Akkor t%'ni 1og4k, hogy a S!entl"lek, a tel4es 8steni S!elle$ #el2l &#enn2k a $ai na. %gyan5gy #es!"l $int vala$ikor r"gen, $on'va, hogy ha ha4lan',k a! hang4ra hallgatni "s ne$ ke$"nytik $eg s!v2ket, ltni 1og4k, hogy &k a vilg 1"nyei "s aki a!t a 1"nyt k veti, ne$ 1og a s t"t#en #otorklni0 Meg1og4k "rteni, hogy &k a! a4t,k a$elyen t $in'enki #el".het a! "let 1"ny"#e "s r k #"k"t "s egy nagy #ol'ogsgot 1ognak tallni "s ta.as!talni 1og4k, hogy itt $ost van a kivlas!tott i'&0

Ta.as!talni 1og4k, hogy a Kris!t%s nekik /sak a sa4t lelk2kre nyl, a4t,t nyit4a ki, hogy a! ott #entlak, s!elle$ a $in'enhat, alk$ia, a$ely %gyanolyan hatrtalan $int 8sten vilg$in'ens"ge0 E! a! alk$ia $in'en elk".!elhet& #etegs"get el 1og t2ntetni "s a #Hn anyagi "let"t "s annak k vetke!$"nyeit kit rli, 1el1og4a vilgostani a lelket a t k"letes # l/sess"g 1"ny"vel "s a! e$#eri "let s t"t hely!eteit 1el 1og4a ol'ani a! 8sten t k"letes 1"ny"#en0 Akkor #e1og4k ltni, hogy &k ne$ /sak a ter$"s!et s!2l tt4ei, hane$ egy5ttal 8sten gyerekei is0 El& 1og4k hvni a! egy"ni e$#er 1elt"tlen t k"letess"g"t "s 5gy a! eg"s! e$#eri ne$!e'"ket t k"letess"gre 1og4k vinni0 Ki1e4e!"sre 1og4k ho!ni a! es!$"nyt "s #e1og4k tel4esteni a! 8sten ltal s%gal$a!ott, a! e$#er k2ls& sorsra vonatko!, 4,slst itt a 1 l' n, %gyanis a! Atya "s 6i5 a!onossgt, a$i a! 544s!2let"s, a tel4es %ralo$ $in'en 1elt"tel "s k r2l$"ny 1 l tt0 Most D"!%s elhallgatott "s a 1"ny 1olyton er&s ' tt0 Akkor k".ek 4elentek $eg0 <agy .o$.a "s gy ny r 4elenetei voltak0 Mi%tn a k".ek $eg4elentek, kiny5lt egy k"! "s talaktotta a!okat, $ire a!ok egy lerhatatlan s!".s"gg" vltak0 ;"l'%l egy s! rnyH h#or5s 4elenetet ltt%nk0 6"r1iakat ltt%nk akik egy$s ellen k2!' ttek, a! gy%k lngokat "s 12st t ok'tak0 7o$#k ro##antak nagy t $egek 1e4e 1 l tt, 4o##ra, #alra h%llottak a halottak "s a se#es2ltek0 3allott%k a /sata lr$4t0 8gen, $in'en olyan val,'inak lts!ott, hogy $eggy&!&'t2nk arr,l, hogy val,#an egy /sata $egy v"g#e, 'e a titok!atos k"! kiny5lt $eg"rintette a k".et "s egy .illanat alatt $in'en #"k"s lett "s a!ok akik a! el&## $"g olyan '2h sen har/oltak, 1ele$elt"k tekintet2ket, $ik !#en a k"! lngol, #etHkkel a! eg"s! 4elentre rta> 7"ke, a! 8sten l'ott #"k"4e ves! k r2l #enneteket0 Jsak a!t s"rthete' "s se$$isthete' $eg a$i halan',, 'e a$i a! 8stenhe! tart,!ik, a!t ne$ #nthato' "s ti $in'annyian 8sten sa4t gyer$ekei vagytok0 K".telenek vagytok egy$st #ntal$a!ni vagy $egse$$isteni0 Egy .illanatig 5gy lts!ott $intha elhatro!tk volna, hogy 1olytat4k a har/ot "s sok ar/r,l lehetett olvasni e!t a! els!ntsgot0 :e $in"l s!ilr'a## volt a! elhatro!s%k, annl, /sek"lye##nek #i!ony%lt a! ok, hogy er&s!akot alkal$a!!anak0 A!t is ltt%k, hogy $in"l 4o##an igyeke!tek a! l' kl& 1egyvereket $Hk 'tetni, annl kise## volt a!ok hatsaG #rhogyan is er&lk 'tek, ne$ lehetett tov## 1egyvereket has!nlni0 Akkor a k"! 54ra rni ke!'ett> 3a a! e$#erek s!e$eiket kinyit4k, $in'en vihar "s $in'en h#or5 s!2rke 1elh&i $ g tt 8stent tallhat4k0 7e1og4k ltni, hogy a!t a h#or5t, vagy a!t a vihart ne$ 8sten, hane$ a! e$#er tere$tette "s hogyha a!on t akarnak ltni, ott 8sten ke!"t 1og4k tallni #"k"#en 1ele$elve0 3#or5t ne$ 8sten k2l'i vagy ren'eli el, $ert $ikor a! e$#erek egy$ssal h#or5!nak akkor isten hatsk r"#&l vagy hatal$#,l kiesnek0 Akkor tel4esen e$#er tere$tette ter2leten vannak, ahol 8sten egyetlen $,'on se l".het k !#e "s arra k"nys!er2lnek, hogy a!t a! %tat k vess"k a''ig, $g egy ilyen k2!'ele$ helytelens"g"t #elt4k0 3a /sak egy is van aki el"g tis!tn #elt4a a! 8stenhatal$t, $eg"rti a sa4t k".ess"g"t egy2tt$Hk 'ni a!!al a hatalo$$al "s a!t alkal$a!!a is, akkor e! a! egy e$#er a!onnal $egllthat egy h#or5t, "..en 5gy $int ti e!en a k".en ltttok0 Erre D"!%s 54ra #es!"lni ke!'ett> En a keres!t 5t4t vlas!totta$, a! %gyanis ne$ Aty$ neke$ s!nt vlas!t"ka volt, hane$ a! eny"$, hogy $in'enki #elthassa, hogy a! "letet "s testet olyannyira lehet t k"letesteni, hogy hi#a se$$istik $eg, a!okat 54ra 1el lehet ".teni, $"g gy&!e'el$ese##en $int valaha a!el&tt0 A 1"ny $"g vilgosa## lett, $g $in'en korlto!s eltHnt, ne$ voltak tov## 1alak a$elyek k r2lvettek #enn2nket, ne$ volt tov## $ennye!et a 1e42nk 1 l tt, se ne$ volt tov## 1 l' a l#%nk alatt0 Ltt llt%nk egy2tt a v"gtelen Hr#e, $eg4elent a ti!enk"t tantvny "s a Mester k !el"#e lltak, 'e ne$ vett"k k r2l, $ert a! & 4elenl"te egy ss!ehasonlthatatlan ragyogssal "s tis!tasggal sokkal 4o##an a! el&t"r#e l".ett $int #rki $s"0 A lthatatlan k,r%s r!en'2lt> El4 tt a! ors!ga, a! e$#erek"rt, a! e$#erek#&l, a! e$#erek k ! tt0 Most tov## egy e$#er "s egy 8sten les!0 D"!%s 1e4e 1 l tt e!ek a s!avak lettek lthat,> M8<:E<K8 E=NE9T, E=N M8<:E<K8E9T0

Most 7%''ha is $eg4elent "s D"!%s $ell" llt 4o##ol'alt0 A 1&.a. "s E$il 1el"42k $ent "s let"r'elt el&tt2k, E$il 7%''ha 4o##4n, a .a. D"!%s #alol'aln0 D"!%s $eg1ogta 7%''ha 1"lig 1ele$elt ke!"t0 A s!a#a' ke!2ket a t"r'el&k 1e4e 1 l" tartottk> 7"ke, #"ke, #"keW Egy 1ens"ges #"ke %ralko'ik $in'enek 1 l tt0 Mi 1elves!2nk titeket, ke'ves testv"rek a! 8sten 4,t"kony S!eretet"nek nagy tan/s#a "s e! a s!eretet "s testv"ris"g t1og4a a! eg"s! vilgot0 Akkor $in'en 4elenlev& leha4totta 1e4"t "s %tat a'ott "s e! a n"gy e$#er a ven'"gek k ! tt eltvo!ott an"lk2l, hogy vlt,!tattak volna a testtarts%kon0 A tantvnyok "s a 4elenlev&k k !2l n"hnyan k vett"k &ket a!ok $in' tov## eltvolo'tak $g eltHntek a ltsk r2nk#&l0 K !#en a lthatatlan k,r%s a ven'"gek k ! tt 4rva "nekelni ke!'ett> Mi helyet a'%nk e!eknek a hatal$as S!eretet testv"reknek, $ert e! a S!eretet, a! 8sten hatal$as S!eretete 1els!a#a't4a "s egyesti a! eg"s! e$#eris"get a! 8sten S!eretet"nek nagy gyHl"s"n, a! 8sten "s E$#er testv"rs"g"#en0 Mikor eltHntek a ltsk r#&l, a nagy harang ti!enkett&t 2t tt0 A kis harangok egy .illanatig egy vi'$ re1r"nt /sengtek "s e!ernyi hangok #eleke!'tek> 7ol'og F4"vet "s egy s%gr!, ha4nalt ho!%nk a! eg"s! vilgnak0 E!!el v"get "rt a $so'ik "v2nk e!ekn"l a $agas!tos e$#erekn"l0

HARMADIK RSZ

ELSZ A 3A9MA:8K 9ESZ3EZ Ke'ves olvas,, neke$ te ne$ /sak olvas,, hane$ egy #art vagy, akivel "n s!e$t&l s!e$#e tallko!ta$ "s akivel "n #es!"lte$, %gyan5gy $int te $aga' tallko!tl "s #es!"lt"l $in'en e##en a k nyv#en e$ltett s!e$"llyel0 En #i!tos vagyok a##an, hogy &k is$ernek t"ge' "s egy 4, #artnak tartanak0 k k r2lves!nek t"ge' a! "let, s!eretet "s # l/sess"g 8steni 1"ny"nek $in'en .o$.4val "s a!!al segtenek 1e4l&'"se'#en0 k k r2lves!nek t"ge' a 1olyton 4elenl"v& 8steni 6"nnyel "s 7 l/sess"ggel, Elettel "s S!eretettel a$elyet &k kik2l'hetnek "s kios!thatnak0 k $in'ig e!!el a $in'en2tt 4elenl"v& isteni 4elenl"ttel ltnak k r2lv"ve t"ge'0 A sa4t tr,n%so'on ltnak 2lve $int egy iga!i kirlyt vagy kirlyn&t, aki a! 8steni L"ny ltal "s vele %ralko'ik0 k t"ge' olyan e$#erk"nt ltnak aki t%'atos a! 8steni k2l'et"se 1el&l "s #etel4esti a!t, $in'ig telve "lettel, r $$el "s #ol'ogsggal, $in'ig $int a! isteni n$aga'0 Es ne$ /sak t"ge', hane$ a! eg"s! e$#eris"get isteninek, tis!tnak lt4k, vala$int $in'en $st a$i 8sten hasonlatra "s k".$sra tere$tve vanG ne$ egy egy"nt, ne$ egy 1eleke!et vagy valls /so.ort4t, hane$ $in'annyi%nkat "s k ! sen0 Senki se k".es e!eket a nagys!erH e$#ereket el"gg" 1el#e/s2lni, /sak a! akit #eenge'tek a s!ent tart,!ko'si hely2k "s gon'olataik ny%gal$#a0 k "lik a! 8ga!sgot, a$i $agnak a vilg$in'ens"gnek egy r"s!e0 A! "letet lehet viss!a1el" k vetni a ho$lyos $5lt#a, a$i a soks!!e!er el$5lt s!!a'ok a'o$nyt ho!!a0 <ek2nk a! "let $in'en1"le elk".!elhet& korlto!sokkal "s hagyo$nyokkal k r2lhatrolt0 <ekik a! "let hatrtalan, r k, egy gy ny r "s #ol'ogsg a$i soha ne$ "r v"get0 Min"l hoss!a## a! "let, annl "rt"kese## "s annl nagyo## a! r $0 Senki, aki e!eket a! e$#ereket $eg"rti "s s!ereti, aki a! & ven'"gs!eretet2ket "lve!te, ne$ k"telke'het a tants%k#an se a! &s!intes"g2k n0 A ny%gati vilg /sak a k2ls&t lt4a "s a!!al a r%ha s!eg"ly"t "rinti0 A keleti e$#er 1elves!i a r%ht, 'e ne$ $int egy lt nyt, a$it $a4' le kell vetni0 A <y%gat 1"nye!i a l$.t, a kelet 1els!t4a a lngot, hogy egy vilgosa## 1"nyt a'4on0 A <y%gat s,vrg, s!e$ekkel, #el2l egy s!elle$i lto$s re4tett i!!sval, a! iga!i t%'s %tni vggyal, n"!i a k2ls&t0 Kelet t%'4a, hogy a lngnak a testet 1el kell vilgostani, a$elyet el&s! r #el2l kell $eggy54tani "s a$inek a!%tn ki1el" kell vilgtani, s%gr!,an $int a tel4es na.1"ny0 <y%gat anyagiasnak neve!i $agt, Kelet val,#an a S!elle$ $in'ens"g"#en "l, &k a S!elle$ ltal a! "letre s!ortva "s "let#en tartva lt4k $in'enegyes e$#ert, #rhol is van a!, legyen a 3i$al4a havas 1ennsk4n, a 1orgal$as $o'ern vrosok#an, vagy a leg1"lreesette## kolostor#an0 A$i a ny%gati vilgnak /so'latosnak "s hihetetlennek tHnik, a hin'% kiegyens5lyo!ott gon'olko's#an a S!elle$ el1oga'snak "s ki1e4e!"sre ho!snak ter$"s!etes k vetke!$"nye, 8sten ki1e4e!ett 1or$4#an0 A!ok, akik tel4esen "lnek, nagyon 4,l #elt4k, hogy sokkal t ## van $int a$it a s!e$"lyes ltsk r2k t1ogni k".es, 8gen, hogy sokkal t ## van $int #r$ely # l/s"s!et valaha l$o'hatott volna0 A!"rt ne$ esik s!, $enteget&!"sr&l e!en k nyv v"gett vagy a$elyek e!t $egel&!t"k0 Mikor egy tis!ta #eltssal vgyako!va vrs! vala$ire, a$it elakars! "rni akkor a! a te 8steni r ks"ge', hogy a!t k vetelhete', hogy k".es legy"l sa4t $aga'at olyan #e1oga',nak el&k"s!teni, hogy a! es!$"nye'et ki1e4e!"sre ho!has'0 8sten a $ai na. "..en 5gy #es!"l a! 8sten-e$#er ltal $int a!t "vs!!a'okon t tette0 A! is$eret, a$elyet e##en a k nyv#en e$ltett s!e$"lyek tol$/solnak, se$$ik"..en ne$ 54, ha#r a $,' ahogyan el&a'4k, egy 54 1"nyt ho! a <y%gati vilgnak0 A! "let2k leg1ontosa## /"l4a, hogy tis!ta is$eret2kkel, s!eretet2k ltal "l"nktve "rtel$et "s #eltst a'4anak a! e$#eris"gnek0 A! & leg1ontosa## 1ela'at%k a!, hogy #"k"vel "s ss!hanggal egyengess"k a! %tat a! e$#er a!on hatal$a ltal, hogy nagy 'olgokra k".es0 k a $in'en iga!i t%'o$ny,

valls "s # l/sess"g legnagyo## #artai "s e!eket, vala$int $in'en e$#ert, testv"reiknek neve!ik, $ivel a! 8ga!sg egy "s os!thatatlan0 Kgy vlik a t%'o$ny a! arany 1onall a$ire a gy ngy k vannak 1H!ve0 Mana.sg a! e$#eris"g nagy r"s!e $r kin&tt a r"gi vallsos 1el1ogsok#,l0 Elves!tette #i!al$t egy tan#an, a$i /s%.n a hitre t$as!ko'ik, $egtan%lta #eltni, hogy t"ve'"s 4,nak lenni /sak a!"rt, hogy a hall %tn a $ennyors!g legyen a 4%tal$aG hogy a! tlet, 4,nak lenni egy $eg4%tal$a!s"rt "s a k2l nleges el&4og"rt tov## r kk" a hr1n 4ts!ani "s !soltrokat "nekelni, $r egy nagyon ala/sony rang5 es!$"ny0 7elt4a, hogy e! /sak egy n"r'ek, a$ely tel4esen i'egen a! 8sten Kris!t%snak, a t k"letes 8sten-e$#ernek0 A hall i'egen neki - igen, a hall tlete egyenesen ellenke!ik a! 8steni /"llal "s nin/s egyhang5an a Milg$in'ens"g t rv"ny"vel "s annak "letet a', kis%gr!sval0 D"!%s tantsval is ellenke!ik0 Te$.lo$ "s te$et& gyakran egy$s $ellett vannak0 Mr e! gy #i!onyt"ka annak, hogy a keres!t"ny tan ross!%l lett "rtve0 A Kris!t%s #es!"lt "s akinek volt 12le hogy hall4on, a! hallotta> 3a egy e$#er #enne$ his!, akkor a! soha ne$ 1og $eghalni0 A! 8sten-e$#er t%'4a, hogy aki #Hn#en, vagy #Hn s re!g"sekkel k r2lv"ve "l, $eg 1og halni "s hogy neki a #Hn 4%tal$a!sa a hall0 :e a! 8sten a'o$nya a! 8sten-e$#ernek a! r k "let0 8sten a! 8sten-e$#ernek kinyilatko!ott, itt a 1 l' n, $ennyek ors!g#an, a t k"letes e$#eri test#en, $ikor a! e$#er tel4esen a! 8steni gon'olko's s!erint "s egyhang5an a! 8steni re!g"sekkel "l0 A! e$#erek e##en a k nyv#en, 8stent tov## ne$ a ter$"s!et 1 l tti#en "s a #a#on#an lt4k, hane$ tel4esen re!g"snek tekintik0 k t%'4k, hogy ha a test2ket tel4esen e##en a! isteni re!g"s#en tart4k, akkor soha ne$ rege'nek $eg "s soha ne$ halnak $eg0 3a test2k re!g"s"t /s kkentik, akkor a hall k vetke!ik0 T%'4k, hogy $ikor a hall t"ve'"s"t elk vetik a testnek olyan lass5 re!g"s2te$e van, hogy a kis%gr!, "letre!g"sek kis!or%lnak a test te$.lo$#,l, 'e egy2tt $ara'nak "s $egtart4k %gyana!t a 1or$t $int a test volt, $ikor a!t elhagyta0 A kis%gr!soknak van "rtel$ess"g2k "s egy k !.onti $ag vagy na. k r2l 1orognak, a$ely a!okat von!!a "s ss!etart4a0 E!eket a kis%gr!, r"s!e/sk"ket egy kis%gr!s ves!i k r2l, a$ely segti a!okat 1or$4%kat $egtartani "s a##,l von4k ki a l"nyeget, hogy egy 54 te$.lo$ot ".tsenek0 E! a $egtestes2l"s k !vetlen "s tel4es ss!hang#an van "s 'olgo!ik a! "rtel$ess"ggel a$ely a! "let 1olya$n a test k r2l k".!&' tt0 3a ennek a! "rtel$ess"gnek egy ala/sony re!g"s 2te$e van a $s s!,val $on'va gyenge - akkor elves!ti a ka./solatot a! "let- "s er&-kis%gr!sokkal, a$elyek kis!or%ltak a test#&l Aa test /sak "lettelen anyag, $i%tn a kis%gr!sok elhagytkC, akkor v"g2l e!ek a kis%gr!sok s!"to$lanak "s viss!at"rnek ere'et2kh !G akkor a hall val,#an #el".ett0 :e ha a! "rtel$ess"g er&s, "l"nk "s tev"keny, akkor a! a!onnal /selekv&en l". 1el "s egy 54 test alak%l ki0 Akkor egy 1elt$a's t rt"nt "s e!ltal a! e$#er t k"letes les! a test#en0 <e$ $in'enki k".es egy ilyen kinyilatko!tatst $eg"rteni vagy el1oga'ni0 Akinek van 12le a hallsra, hall4a $eg0 AMk0 + > *C Jsak a! k".es e!t 1el1ogni, akinek a! "rtel$i k".ess"ge elegen'&en ki van 1e4l&'ve0 Kgy a! e$#eris"gnek nagy r"s!ei egy t%'o$nyt 1e4les!t ki a$ely &ket 54ra a 1el1e'e!"sre ve!eti, hogy 8sten $in'ig a! e$#er#en "s a! e$#errel "ltG ta.as!talni 1og4k, hogy &k a! 8stent egy i'eig a!"rt ne$ is$ert"k $ert a! 8sten-e$#ert elves!tett"k a s!e$ el&l0 En 1ela4nlo$ e!t a k nyvet, vala$int a! e!t $egel&!& a r"s!eket, a!oknak akikr&l rta$0 E!eknek a 'rga #artoknak, akik $in'ig a k !el2nk#en vannak, tan5sto$ $"ly tis!telete$et "s hl$at, $ik !#en "r!e$, hogy a tis!teletnek, a$it $eg"r'e$elnek /sak egy .arnyi r"s!"t a'ta$0 K"ts"ggel s!v2nk#en 4 tt2nk ho!!4%kG nagyon neh"! volt tvo!ni t&l2k, $ert $i $in'annyian $egs!erett2k &ket "s "re!t2k, hogy egy val,sgosa## "s $"lye## #eltst ka.t%nk a! Elet t%'o$ny#a "s a helyes $,'ot a!t alkal$a!ni0 7A89: T0 S;AL:8<=

ELS 6EDEZET Mi%tn a! eg"s! trsasg eltvo!ott, a trsai$ "s "n $"g $ara't%nk, $i ne$ t%'t%k elhatro!ni $ag%nkat hogy elhagy4%k a helyet ahol egy olyan /so'latos "l$"ny tan5i volt%nk0 S!avak k".telenek lerni, hogyan "re!t2k $ag%nkat "s $ely egy $agas!tos hang%lat#a vittek #enn2nket a! %tols, ,rk0 A s!avak M8<:E<K8 E=NE9T, E=N M8<:E<K8E9T $"g $in'ig %gyanolyan tis!tn lthat,k voltak $int $ikor $eg4elentek0 <e$ #es!"lt2nk, ne$ volt s!2ks"g s!avakra0 Annak ellen"re hogy na.kelt"ig k r2l#el2l %gyana!on a helyen $ara't%nk, ne$ volt a! "r!"s2nk, hogy egy tere$#en lett2nk volna0 A test2nk egy vilgos 1"nyt s%gr!ott ki "s #rhov is $ent2nk, ne$ vett2nk se$$it "s!re a$i egy elhatrolt 1alra e$l"ke!tetett volna, .e'ig k !vetlen e!en ta.as!talat el&tt egy helyis"g#en volt%nk a$ely a ke$"ny s!ikla1al#,l volt kiv4va0 Fgy lts!ott, hogy ne$ volt 1 l' l#aink alatt "s $"gis k".esek volt%nk $in'en irny#a $o!ogni0 S!avak k".telenek gon'olatainkat "s "r!el$2nket ki1e4e!ni0 M"g a tere$ "s a s!ikla1al hatrain is t$ent2nk an"lk2l, hogy vala$i a! 5t#an llt volna0 A r%hink "s $in'en k r2l tt2nk egy tis!ta 1eh"r 1"nyt s%gr!ott ki0 E! a 1"ny a na.kelte %tn $"g vilgosa##nak lts!ott $int a na.1"ny0 Fgy tHnt $intha egy 1"nyk r#en volt%nk "s e!en kristlytis!ta s%gr!son t a na.ot egy k '#e #ortva ltt%k0 A na. ss!ehasonltva a!!al a hellyel ahol $i volt%nk, iga!n hi'egnek "s ri'egnek lts!ott0 Annak ellen"re, hogy a h&$"r& n%lla.ont alatt a+? J0 1okot $%tatott "s a! eg"s! k rny"ket a ha4nali 1"ny#en /sillog, h, takarta, egy $in'en lerst 1el2l$5l, kelle$es $eleg, #"ke "s s!".s"g s%gr!ott ki a helyr&l, ahol $i volt%nk0 Llyan egy alkalo$ volt e! a$ikor gon'olatokat ne$ lehetett s!avak#a 1oglalni0 M"g hro$ na.ig $ara't%nk ott, an"lk2l, hogy alvsra vagy ele'elre gon'olt%nk volna0 Egyik2nk n se lehetett 1ra'tsg vagy ki$er2l"s nyo$ait ltni "s viss!atekintve arra a! i'&re, 5gy tHnik $intha /sak egy .illanatig tartott volna0 M"gis t%'atosak volt%nk egy$s 4elenl"te "s a $5l, ,rk 1el&l0 Tov## ne$ volt na.kelte "s na.le$ente, egy s!aka'atlan na., ne$ ho$lyos lo$, hane$ $in'en .illanat egy "r!"kelhet& val,sg volt0 Es a 4 v&nek $ely egy k"."t nyitotta $eg el&tt2nkW A lt,hatr viss!as!or%lt a v"gtelen#e, vagy $int a ve!et&nk a!t ki1e4e!te kiter4e't egy v"gtelen r k 'o#og, ra$l, "let tenger"ig0 Es a legs!e## a! volt, hogy $in'enki lthatta "s $eg"rthette, ne$ /sak n"hnyan, hane$ $in'enki0 A negye'ik na. a ve!et&nk 4avasolta, hogy $en42nk le a 4egy!etek ter$"#e, hogy 1olytass%k a 1or'tst0 Alig hogy l"."seket tett2nk, hogy o'a $en42nk, a!on .illanat#an $in' a n"gyen ott volt%nk0 A! olvas,ra kell hagyno$, hogy egy k".et alkosson a! $%lat%nkr,l "s r $2nkr&l0 K"t l"./s&n le, k"t e$elettel le44e## $ent2nk, an"lk2l hogy t%'t#an lett2nk volna n"$ely $o!'%latnak "s an"lk2l, hogy t%'nnk hogyan tett2k a!t0 Ltt volt%nk a tere$#en, a 4egy!etek k ! tt, a$ivel 1oglalko!t%nk0 A helyis"g s%gr!ott a 1"nyt&l "s $eleg "s $eghitt volt, $g $i itt is s!a#a'on $in'en2tt $o!oghatt%nk, ahol /sak akart%nk, a legkise## er&1es!t"s n"lk2l0 Mikor 1elvett2k a! egyik k&t#lt "s egy olyan helyre tett2k ahol, a!t k nnyen tan%l$nyo!hatt%k, $in'en tov##i n"lk2l $eg"rtett2k a tartal$t "s 4elent&s"g"t0 Mikor a 1or'tst elke!'t2k lerni, hirtelen a sa4t k"!irat%nkkal tel4esen teleirt ol'al 4elent $eg el&tt2nk, nek2nk /sak sorren'#e kellett rakni a la.okat0 Kgy egyiket a $sik %tn, #e1e4e!t2k e!eknek a 1or'tsoknak a k"!iratait0 A!na. '"li k"t ,rra ti!enk"t, t ## $int n"gys!! ol'alas k"!iratot #e1e4e!t2nk "s ne$ "re!t2nk egyetlen 1ra'sgot e!en kelle$es 1ela'at %tn0 Annyira #ele$er2lt2nk a $%nk#a, hogy ne$ vett2k "s!re, hogy valaki #e4 ttek a s!o##a, akkor a ve!et&nk egy k s! nt"ssel el&rel".ett0 Most $in'annyian 1eln"!t2nk "s D"!%st, E$ilt, a h!iass!ony%nkat "s Jhan'er Sent ltt%k, a 1"r1i akit el&s! r a 4egy!etek reg e$#er"nek, 'e k"s&## a 1iatal e$#ernek neve!t2nk, tov## ott volt 7agget 8ran' "s egy is$eretlen 1"r1i akit

nek2nk #e$%tattak $int Eam +han Eah-t0 K"s&## ki'er2lt, hogy &t r vi'en 0&d Eah-nak neve!t"k0 El&k"s!tett2nk egy as!talt a! "tke!"sre0 A! as!talho! 2lt2nk, n"hny .illanat %tn D"!%s #es!"lni ke!'ett> Min'enhat, "s $in'ent #et lt& Atya-ala.elv, a$ely $in'ig a $in'ent legy&!& 1"ny #el&l2nk kis%gro!, a! eg"s! vilg 1el" "s a$i a 1"ny, a s!eretet "s a s!".s"g a$elyet $i $ost "s $in'ig, $ikor /sak akar4%k, k r2l tt2nk "re!het2nkG leha4t4%k 1e42nket e!en oltr el&tt, a$elyen a t k"letes s!eretet, ss!hang, iga!i # l/sess"g, v"gtelen o'aa's "s tis!ta s!er"nys"g kiolthatatlan t2!e "g0 E! a s!ent 1"ny vilgos "s $o!'%latlan lnggal vilgit ki1el" a!ok lelk"#&l akik a! Atya, a 6i5- "s testv"rs"g oltra k r2l gy2leke!tek0 E! a! 8steni 1"ny e!ek#&l a ke'ves testv"rek#&l s%gr!ik ki a vilg legtvola##i r"s!"ig, hogy $in'annyian lthassk "s "re!hess"k a nagy 1"nyt "s annak a $eleg kiolthatatlan s!eretet"t0 Ennek a 1"nynek, ennek a s!".s"gnek "s tis!tasgnak a $in'enen thatol, $in'ent #et lt& s%garai a #e1oga', s!veken t vilgit "s a!ok lelk"n t akik a te oltro' k r2l gy2leke!tek0 Mi t%'atosak vagy%nk e!en s!eretet s%garai 1el&l, a$ely $in'ent t1og "s 1elvilgost "s kik2l'42k a!okat, hogy a! eg"s! e$#eris"g $egvlt,!!on, testv"r" vl4on "s ss!hangot ho!!on0 E! a! iga!i tis!ta 8sten Kris!t%sa aki $in'annyi%nk#,l el&re l".G $i k s! nt42k &t "s lt4%k &t s!e$t&l s!e$#en 5gy ahogyan & l"te!ik> egyenl& "s egy a! 8stennel0 Akkor k s! nt42k 8stent, a $i Atynkat, aki #el2l #enn2nk lakik "s #el&l2nk s%gro! ki0 Mikor D"!%s a##ahagyta a #es!"'et, $in'annyian 1elllt%nk, $ert 4avasolva lett, hogy $en42nk viss!a a s!o##a ahol ne$r"gen olyan /so'kat "lt2nk t0 Mihelyt a! a4t, 1el" in'%lt%nk, "s!revett2k, hogy $ris a ren'eltet"si hely2nk n volt%nk0 E!ennel t%'t%k, hogy $o!g%nk, 'e hogyan helye!t2k t $ag%nkat, a!t ne$ t%'t%k $eg$agyar!ni0 Mihelyt a kvnsg ki lett 1e4e!ve, a!onnal a $agasa##an lev& tere$#en volt%nk0 Annak ellen"re, hogy a! alkonyat $ar #el".ett, a! %t%nk vilgos volt "s a s!o#t $"g $in'ig %gyana##an a s!".s"g#en "s ragyogs#an tallt%k $int $ikor elhagyt%k0 A! olvas, e$l"ke!ni 1og r, hogy a 4egy!etek ter$"#en t"rt viss!a Jhan'er Sen ho!!nk, $i%tn viss!a lett hvva onnan, a$it $i hallnak tekint2nk0 <ek2nk e! a s!o#a egy s!ent"ly volt, a$ely $in'en1"le lehet&s"geket tartal$a!ott, egy $egs!entelt hely, ahol $i $ag%nk is k".esek volt%nk, vala$i nagyo##at l"treho!ni, $int a$ire $i, k ! ns"ges halan',k k".esek volt%nk0 Ett&l a! i'&t&l ke!'ve .rilis ti!en t 'ik"ig, a! el%ta!s%nk na.4ig, ne$ $5lt el egy na. an"lk2l, hogy itt legal## egy ,rig egy2tt volt%nk0 E!en eg"s! i'& alatt ne$ vette 1el a s!o#a a ke$"ny s!ikla1al t%la4'onsgait0 Fgy lts!ott, hogy a 1alakon t $in'ig a v"gtelen Hr#e lthatt%nk0 A##an a s!o##an t rt"nt, hogy leestek r,l%nk a #ilin/sek, a$elyek a t%'atot 1ogly%l tart4k0 Ltt $egvolt nek2nk enge've, hogy egy .illantst vess2nk tvolra a 4 v&#e0 Most $in'annyian a! as!talk r" 2lt2nk, $g D"!%s 54ra #es!"lni ke!'ett0 3ogy vala$it el&hv4%nk vagy l"treho!!%nk egy tis!ta in't, okra van s!2ks"g a$i egy 1els!v, k !"..ontra vagy es!$"nyre irny%l0 Es te 5gy $int $in'en $s e$#er lehets! e! a! in't, er&0 Se$$i ne$ 4 n l"tre an"lk2l, hogy a! e$#er el&s! r a! es!$"nyt alkot4a0 Molt egy i'&, $ikor a! e$#er tel4esen t%'at#an volt annak, hogy & e! a! er&, $ikor $"g r ks"g"nek "s hatal$nak t%'at#an volt0 T%'atosan egy lla.ot#an "lt a$elyet ti $ennyors!gnak neve!tek0 Egyetlen egy kiv"tel"vel $in'annyian elves!tett"k e!t a! isteni a'ottsgot, a $ai na. a! e$#eris"g t5lnyo$, t ##s"ge tel4esen el1ele4tette e!eket a! 8steni t%la4'onsgokat, a$elyek a! iga!i r ks"g"t k".e!ik0 A$it a! e$#er a!on#an egys!er $egtett, a!t 54ra l"treho!hat4a0 E! a! ala.elv ll a! "letkinyilatko!tatsok v"gtelen sora $ g tt a$elyet $in'en2tt k r2l ttetek lthattok, a sa4t "leteteket "s $in'en l"te!& 'olgot #ele"rtve, $ert $in'en l"te!& 'olognak van "lete0 A t%'o$ny r vi'esen t ## #i!onyt"kot 1og s!olgltatni arr,l, hogy egyetlen 'olog se anyagi, $ert ha$arosan #e1og4a ltni, hogy $in'ent viss!a lehet ks"rni egy els&1ok5 alkot,ele$re, a$i s!$talan r"s!e/sk"t 1oglal $ag#a, $elyek egyenl&en vannak elos!tva "s a re!g"sek a! eg"s!et t k"letes "s 1elt"tlen egyens5ly#an tart, #e1olysainak enge'el$eske'nek0 E##&l

k vetke!ik $r /sak s!$tani ala.on is a!, hogy egy #i!onyos $o!gsra volt s!2ks"g, egy ke!'e$"nye!"sre, hogy ennek a $in'ent thatol, egyete$es se$leges l"nyegnek a s!$talan r"s!e/sk"it ss!evon4a, hogy annak a k2l n# !& 'olgok 1or$4t a'4a0 E! a! er& ne$ tel4esen $ag#an a r"s!e/sk"#en 4 tt l"tre, hane$ a! egy nagyo## er&, a$ely $"gis a!onos a r"s!e/sk"vel0 Es te a gon'olato''al "s igenl& /seleke'ete''el, egy2tt$Hk 've a re!g"sekkel, egy #i!onyos 4elle$et a's! e!eknek a r"s!e/sk"knek0 A ter$"s!ett%'o$ny 5gy a s!2ks"ges k vetke!tet"sek ltal k"nys!ertve les! arra a #eltsra, hogy l"te!ik egy er&, a$it a 4elen .illanat#an ne$ "rtenek $eg, $ert $%nkan"lk2li "s a!, /sak a!"rt $%nkan"lk2li $ert ne$ is$erik el0 :e ha a! e$#er elis$eri a!t "s a r"s!es"v" tes!i "s val,#an ki1e4e!"sre ho!!a, akkor a! tel4esen k".es #i!onyos ter2letet elk2l nteni, hol e! a! egyete$es ko!$ik%s er& k2l nlegesen k".es 1e4l&'ni0 Fgy egy s!a#lys!erH 1e4&'"si 1olya$at s!erint 1el".2l egy vilg$in'ens"g, $in'en k2l n# !& ki1e4e!"si 1or$4val, a$it ti anyaginak tekintetek0 3a s!a#lys!erH, akkor kell hogy $in'en 1e4l&'"si 1ok t k"letesen rak4a a! ala.ot a k vetke!& $agasa## 1e4l&'"si 1oknak0 3a e!t l"tre t%'o' ho!ni t k"letesen ren'e!ett "s ss!hang#an l"v& gon'olater&vel, akkor val,#an egyhang5an vagy a 1el2l e$ltett er&vel, a$ely hatrtalan $"rt"k#en s!olgltat4a a k"$ess"get a! es!k ! ket vlas!tani egy #i!onyos /"lra0 Akkor egy ko!$ik%s el&re$enetel elis$ert ren'4e s!erint "letet "s er&t ter4es!tes! el0 E! akkor a!on#an ne$ egy anyagi vilg$in'ens"g $int ahogyan te gon'olta'G a! /sak a te 4elle$!"se' r,la0 E! a S!elle$#&l ere' "s teht s!elle$inek neve!hete', ha akaro'0 S!a#lyos, iga! "s ala.os0 3a s!a#lyos akkor t%'o$nyos, ha t%'o$nyos, akkor van "rtel$ess"geG e! "let, "rtel$ess"ggel ka./solat#an0 Elet "rtel$ess"ggel .rosan "s a!ltal irnytva, akarater&v" vlik "s akarater&vel hivatss vlik0 S!elle$ a! ere'eti, re!g&, tere$t& er&G a!ltal, hogy elis$ere', vagy t%'o', hogy l"te!ikG elsa4tthato' a s!elle$et "s has!nlhato' annak ere4"t, l".4 egys!erHen ka./solat#a vele, a! tel4esen a s!olglato'ra 1og llni0 Akkor neke' a! egy r k ere'eti ki$erthetetlen "let 1orrsa les!, #el2l te#enne'0 Erre ne$ s!2ks"ges hoss!5 "vekig tan%lni, "s ne$ kell neh"! gyakorlatokat v"ge!ni vagy n"lk2l !"seket 'a/olni "s 'olgokr,l le$on'ani0 Jsak 1oga'' el "s ls' #e, hogy e! a re!g"s l"te!ik "s enge'' a!t ltala' ra$lani0 Te egy vagy a <agy, Tere$t& S!elle$l"nyeggelG 5gy t%'o', hogy $in'en 'olog e!en a $,'on l"te!ik0 3a #et%'o' ltni, hogy a! 8steni Ala.elv - $in'ennek Ala.elve, a$i nagy "s 4,, r vi'en 8sten - $in'en a$i l"te!ik "s, hogy a! $in'en Hrt #et lt, akkor te e! a! ala.elv vagy0 Es ha te akkor a te Kris!t%s%ral$a'at vllalo' "s e!t a! ala.elvet is$ertete', akkor a sa4t gon'olatai''al, s!avai''al /seleke'etei''el "s tettei''el egy nagyo## tev"kenys"get a's! ennek a! ala.elvnek0 Akkor 8s$"t van valaki, aki a! iga!i #irtokt $egtallta "s a! 8sten-er&t has!nl4a "s kik2l'i0 Min"l t ##et k2l'es! ki e##&l a! er&#&l, annl t ## 1og ho!!' ra$lani #el&le0 A##an a $"rt"k#en, ahogyan te a's!, 5gy 1ogs! t ##et ka.ni "s "s!re 1ogo' venni, hogy a k"s!let ki$erthetetlen0 E! ne$ a!t 4elenti, hogy #e kell !rk,!no' a #els& s!o#'#a0 Jsak legy"l /sen'es "s ny%go't, a!on a helyen ahol vagy0 $"g a legnagyo## !avar .illanatai#an is, a legnehe!e## k r2l$"nyek k !e.ette, akkor a! "let ne$ ny%gtalansg, akkor /sen' van, s!e$l"l&, k"nys!ert&0 A k2ls& tev"kenys"g annyi $int se$$i, ss!ehasonltva a tev"kenys"ggel a$elyet, te $ost "r!el, "s a$ivel egy vagy0 Akkor te /sen'es les!el, a!on a helyen ahol vagy "s 8stent lto' #el&le' kis%gro!ni - k !ele## ho!!' $int a l"leg!ete', k !ele## $int a ke!ei' "s l#ai' vannak - $g a! eg"s! gon'olko', k".ess"ge' 8stenre ss!.ontos%l0 Ki a! 8stenI 3ol van 8sten, akire te a gon'olatai'at ss!.ontosto'I

8sten ne$ egy nagy l"ny ra4ta' kv2l, a$it te #ehelye!hets! te#el"' "s a!tn a vilgnak $eg$%tathato'0 8sten a! a hatalo$ #enne', a$elyet a te gon'olater&' "#res!t 1el "s "l"nkt0 D,llehet e! a! er& #enne' van "s $in'en2tt k r2l tte', 'e a! $%nka n"lk2l $ara', $g te r ne$ gon'ols! "s t%'o', hogy l"te!ik, akkor te a!t ltni 1ogo' hatrtalan $"rt"k#en #el&le' kira$lani0 Akkor a!t $eg$%tato' a vilgnak, "s a vilgnak has!na van #el&le0 Te $aga' vagy a!, akinek a $in'en 4, '%!!as!t, ere4"t el kell in'tano', a! er&t aki a! 8sten, a te Aty', aki $in'en gon'olatot, $in'en tettet sikerre k".es vinni0 Most te 8sten vagy, aki a #etel4es2l"st l"tre ho!!a0 E! a! 8sten, a! egye'2li iga!i 8sten, aki #el&le' in'%l ki0 Akkor te 8sten vagy, a! Atya, a .aran/sol, a ren'elke!&, aki $in'ent $egnagyt "s 1el#ort, aki $in'ent v"glegesen "s igenl&en l"treho! "s akkor seregek llnak k"s!en, hogy 4ela'so'ra s!,t 1oga'4anak0 A!on .illanat#an, $ikor te a tel4es s!ve''el, tele tis!telettel "s $eggy&!&'"ssel $on'o', hogy 8sten e##en a s!ent te$.lo$#an van "s te t%'o' a!!al, hogy a! a te$.lo$ a te sa4t tis!ta teste', "..en 5gy ahogyan $ost e!en a na.on van, hogy te, a! iga!i Kris!t%s egyestve 8stennel e##en a te$.lo$#an lakik "s, hogy a te $eg'i/s&2lt teste' egy s!ent lak,hely, a$ely a $in'ens"get t1og4a, a!on .illanat#an te egy energit-a', er& vagy, egy e'"ny a$elyen a! iga!i 8steni ala.elv ra$lik t0 Akkor $in"l tov##, annl er&se##en s%gr!o' ki a! 8stent, aki te vagy "s akit te s!erets!0 Tis!telne' "s $agas!talno' kell "s a $in'ig n veke'& s!eretete'et kik2l'ene' a! eg"s! vilg#a, hogy a vilg lthassa a Kris!t%st0 A! 8sten-e$#ert, aki gy&!e'el$esen el&rel".0 Mon' akkor nagy r $$el> RD 44 n aki, aki 4 nni akar "s igyon a! "let tis!ta vi!ei#&l0S Aki a!t tes!i, soha ne$ 1og s!o$4a!ni0 E! a hatalo$ 8sten, a$elyet te has!nls! "s a$elyet te kik2l'es!0 A 6i5 neh"!s"g n"lk2l v"g#evis!i a!t a$it a! Atya v"g#evis!0 A!!al, hogy 5gy tes!el s!er"nys"get is gyakorols! "s $egha4ols! e!en nagy hatalo$ el&tt0 E! a val,'i s!er"nys"g, egy lenni a! er&vel "s hatalo$$al, a$ely t"ge' ha4t, egy al!atos s!vvel 4rni a! "leten t0 A!!al, hogy e!t a! er&t 1olyton s!e$el&t tarto', a!t $agas!talo' "s l'o' "s hlt a's! neki $egs!a.orto' annak ra$lst, 5gy a! 1olyton er&s 'ik "s k nnye##en el"rhet& les! neke'0 A!"rt $on'o$ nektek i$'ko!!atok s!2net n"lk2lG 5gy a $in'enna.i "letetek les! a! iga!i i$tok0 A!on TB:AT ltal, hogy e! a hatalo$ val,#an l"te!ik "s $a4' annak tel4es #i!alo$$al val, has!nlatval ha$arosan tel4es eg"s!"#en egy "l& t%'att vlik #enne'0 3a$arosan TB:<8 1ogo', hogy a! a hatalo$ #el2l te#enne' "s ltala' $in'ent kinyit0 3a enge'e' a!t tra$lani #enne', akkor $in'en alkalo$$al k"s!en 1og llni, hogy ho!!' $ l4 n0 As!erint ra$lik ho!!', ahogyan te a!t #el&le' enge'e' kira$lani0 L".4 el&re $int 8sten "s k2l' a!t ki0 E! 8sten, a te Aty' #el2l te#enne' "s a! Atya "s te egy vagy0 <e$ s!olga, hane$ 68F, a! Els& Lk 6ia0 Min'en a$i E< MA=NLK, a tie', $ert te E< MA=NLK0 <e$ "n vagyok a!, aki a $%nkt v"g!i, e! a! E< MA=NLK, a! Aty#an "s a! Atya #enne$, aki nagy 'olgokat ho! l"tre0 3a te t%'o', hogy te a! Atyval egyes2lve 'olgo!ol, akkor nin/senek korlto!sok, nin/senek hatrok, te t%'o', hogy a! 8steni 4ogo', $in'en 'olgot v"g#e vinni0 Akkor /sak a''ig k vess enge$, $g "n a Kris!t%st k vete$, a! 8ga!i 6i5t, A! Atya Egys!2l tt 6itG "s $ikor "n 8stent el&rel".tete$ "s a vilgnak a'o$, akkor a!, a! 8sten "n#enne$0 Akkor a!t 1og4k $on'ani, hogy $in'enki 8sten0 A leg$agas!tosa## s!, a$elyet valaha .r"'ikltak, gy hang!ik> LOS: AZ 8STE<T0 E! annyit 4elent $int 8stent a tel4es 'i/s&s"g"#en ltni, 5gy ahogyan te#enne' "s #el&le' "s $in'en $s e$#er#&l s%gr!ik ki0 Mikor te 8stent lto' "s se$$i $st $int 8stent, akkor te 8stent s!erete' "s /sak 8stent, akkor val,#an 8stent lto'0 Akkor te a! Fr vagy, a t rv"nya',, a ren'elke!& .aran/sol,0 Mikor i$'ko!ol $en4 akkor a #els& s!o#'#a, a lelke' titkos s!o#4#a0 8$'' ott a! Atyt, #el2l te#enne' "s Aty' aki $eghall4a i$'at, nyilvnosan $eg 1og 4%tal$a!ni t"ge'0 8$'ko!! "s a'4 hlt, hogy te k".es vagy a! 8sten#&l $in'ig t ##et kios!tani a! eg"s! vilgnak0 <e$ s!er!el e!!el egy $agasa## egy 1el$agas!talta## gon'olko'st, egy s!"lese## kiltst, egy ne$ese## es!$"nytI

8tt v"g!&' tt a #es!"lget"s0 Min'annyian 1elllt%nk, a #artaink 4,"4s!akt kvntak "s eltvo!tak0 Mi $"g egy i'eig $ara't%nk "s $eg#es!"lt2k a! "l$"nyeinket, $g v"g2l elhatro!t%k, hogy viss!a$egy2nk a 1al%#a0 Mihelyt a!t elhatro!t%k 1eltev&' tt a k"r'"s> 3ogyan tall4%k $eg a! %t%nkat a s t"t#enI Min'enki ki$on'ta e!t a gon'olatot, kiv"ve a ve!et&nk0 gy s!,lt> Most lt4%k $ilyen er&sen r g!&'ik a s!oks #enn2nk, $ilyen s!v,san ragas!ko'%nk r"gi tletekhe!0 8tt vagy%nk 1"ny#en 12r 've, a 1"ny ne$ /s kkent a #artaink tvo!sval, akiket $i s!v#&l annyira $egs!erett2nk0 <e$ egy alkalo$ e! a$ikor $i $eg$%tathat4%k, hogy #i!al$at nyert2nk sa4t $ag%nk#an, hogy $i $ag%nk k".esek vagy%nk l"treho!ni a 'olgokat a$elyeket $i ltt%nk v"g#evinniI ;r,#l4%k ki e!t legal## $ag%nkra "s legy2nk #trak $egko/k!tatni a l"."st a #etel4es2l"s 1el"0 Mi olyannyira t$as!ko'%nk a nagys!erH #artainkra, hogy val,#an 14, ha &k /sak egy .illanatra is egye'2l hagynak #enn2nket0 En lto$ - "s &k is t%'4k e!t - hogyha $i ilyen /sek"ly 'olgok#an ne$ #!%nk sa4t $ag%nk#an, akkor a nagyokat egyltaln ne$ 1og4%k t%'ni v"g#evinni0 Megy2k s!e$2gyre e!t a s!2ks"get "s gy&!!2nk0 Mikor elakart%nk in'%lni, egyik2nk 4avasolta, hogy el&s! r 1ontol4%k $eg a 'olgot, hogyan ll4%nk a $%nknak, 'e a ve!et&nk s!ilr'an elhatro!va a!t vlas!olta> <e$, ha $egy2nk akkor $ost $egy2nk, a!onnal0 Min'a!ok %tn a$iket ltt%nk "s ta.as!talt%nk, /selekv&en kell 1ell".n2nk "s e!t a /seleke'etet v"glegess" tenn2nk, $sk"..en ne$ sokat "r2nk0 Erre le$ent2nk, t a k2l n# !& s!o#kon a l"./s&n le1el", a! alag5ton v"gig "s le a l"trn a 1al%#a0 A! eg"s! i'& alatt ki volt vilgtva a! %t%nk, 5gy tHnt nek2nk, $intha a test2nknek ne$ lett volna s5lya "s a legk"nyel$ese##en $o!ogt%nk0 Urven'e!ve "rt2nk a s!lls%nkra, a1elett a$it v"g#evitt2nk0 Ett&l a! i'&t&l 1ogva, a''ig $g a 1al%t elhagyt%k, $esters"ges 1"ny1orrs segts"ge n"lk2l, o'a $ent2nk ahova akart%nk0 A s!o#ink vilgosak lettek $ikor #el".t2nk "s a $eleg "s s!".s"g $in'en lerst 1el2l$5lt0 A!onnal .ihen&re t"rt2nk0 <e$ kell $on'ani, hogy $sna. reggel /sak k"s&n "#re't2nk0

MOSL:8K 6EDEZET Msna. reggel a reggeli %tn egyenesen a te$.lo$ leg1els&## ter$"#e $ent2nk0 A s!o#nak ne$ volt lthat, vagy ta.inthat, hatra "s a legkevese## er&1es!t"s n"lk2l $o!ogt%nk0 Mikor elhatro!t%k, hogy le$egy2nk a 1el4egy!"sek ter$"#e, %gyanakkor ott volt%nk0 Mivel $i e!t v"g#evitt2k, an"lk2l, hogy a #artaink vel2nk voltak, elvolt%nk raga'tatva a siker2nk ltal "s #eltt%k, $i"rt hagytak egye'2l #enn2nket0 O.rilis else4e gyorsan k !ele'ett0 A te$.lo$#an #e1e4e!t2k a 1el4egy!"sek le1or'tst "s elke!'t2k kv2l a s!ikla1al#a v"sett s!$talan 4elek "s a sok $s 1aragott $%nkk $"reteit 1el4egye!ni0 Mivel olyan $"lyen #ele$er2lt2nk e##e a $%nk#a, nagys!erHen hala't%nk0 Egyik na.on '"l#en egy 1%tr "rke!ett a 1al%#a, $ikor a 1al%#eliek k r2lvett"k, ltt%k, hogy vala$i s!okatlan t rt"nt0 A##ahagyt%k a $%nknkat "s a 1al%#a $ent2nk0 A h!iass!ony%nkkal tallko!t%nk, t&le hallott%k, hogy a 1%tr a!t a hrt ho!ta, hogy a! ala/sonya##an 1ekv& v lgy#en egy ra#l,#an'a gar!'lko'ott0 E! a hr a 1al% lak,inak nagy ny%gtalansgot oko!ott, $ivel e! a 1al% $r "vek ,ta ra#lsi ks"rletek /"l.ont4a volt0 Min'en 1el" 4rta a hr, hogy a *a& +ross te$.lo$#an sok kin/s van elre4tve0 A ks"rletek a!on#an, hogy a 1al%t kira#ol4k k%'ar/ot vallottak0 A #an'a e!eket a r"ge##i k%'ar/okat nagy r"s!#en a v lgy lak,sai ellenllsnak t%la4'ontotta0 Most k2l n# !& #an'k egyes2ltek "s k r2l#el2l +0TTT 1&nyi 4,l 1egyver!ett lovas '5lta a 1alvakat a v lgy#en, hogy a lak,sokat a kis *a& +ross 1al% k !el"#en annyira $eg1"le$ltse, hogy a!ok le$on'4anak a! ellenllsr,l0 A!t re$"lt"k %gyanis, hogy gy nagyo## sikerrel 4r a t$a's%k0 A 1%tr a!"rt is 4 tt, hogy v"'el$et k"r4en a! "let#en $ara't lak,soknak, $ivel a ra#l,k $r nagyon sokat $eg ltek k !2l2k "s ne$ voltak k".esek tov## $egv"'eni $ag%kat0 Mon'tk neki, hogy senki nin/s a 1al%#an aki vele $ehetne 'e a h!iass!ony%nk, #i!onytotta neki, hogy #i!tonsg#an ha!a$ehet, "s hogy a 1al%4a#elieket se 1og4a se$$i #nt,'s "rni0 Mi 1olytatt%k a $%nknkat, "s!revett2k a!on#an $ilyen ny%gtalanok voltak a 1al%#eliek "s e##en a ny%gtalansg#an $i is os!to!t%nk0 Msna. 54ra 1elvett2k a $%nkt, $ert nagyon 1ontosnak tartott%k, $in'ent #e1e4e!ni a$i a $%nknkra vonatko!ott0 7i!tosak volt%nk a##an hogy e!ek a 1aragsok egy tel4es "s .ontos r"s! t rt"netet "s %tastsokat tartal$a! a helyekr&l, ahol $"g t ## $s 1el4egy!"sek tallhat,k0 Kgy ennek a r"gi "s nagyon 1elvilgos%lt $Hvelts"gnek a t rt"net"t k vethetn"nk, a$ely egys!er a vilg e##en a kiter4e't "s $ost annyira 1"lreesett r"s!"#en %ralko'ott0 A gon'olat a lehet&s"gre, hogy a gyH4te$"ny2nk elves!ne a ra#l,k t$a'sval, ne$ hagyott ny%go'tan #enn2nket0 E! a gyH4te$"ny - a $%nknk ere'$"nye - a 4egy!etek s!o#4#an volt, a$i e''ig %gyana##,l a 1orrs#,l ere'& t$a'sok el&l $eg lett ,vva0 A!on este k"r'e!t2k a h!iass!ony%nkt,l, hogy ne$-e t%'nnk egy tervet ki'olgo!ni, hogy a v lgy lak,in segts2nk "s ki1e4e!t2k a /so'lko!s%nkat a #artaink tvoll"te 1el&l0 a!t vlas!olta nek2nk, hogy $ost, hogy a 1%tr 4 tt segts"get k"rni, a ra#l,k arra k"nys!er2lnek, hogy a ks"rlet2ket elhalass!k, $sk"..en sa4t $ag%kat s"$isten"k $eg0 A!on este $ikor al%'ni $ent2nk, tel4esen $egvolt%nk gy&!&'ve arr,l, hogy t5l sokat agg,'t%nk a sa4t #i!tonsg%nk $iatt0 Msna. korn 1elkelt2nk "s "..en a $%nknkra akart%nk $enni, $ikor %gyana! a 1%tr $eg4elent a hrrel, hogy a v lgy#en $egs!Hnt a 1os!togats "s hogy a #an'a k r2l#el2l negyven kilo$"terre a 1al%nkt,l ss!evonta a tel4es ha'sereget, nyilvnval,an egy %tols, k ! s t$a'sra0 Mg a h!iass!ony%nk "s $i egy /so.ort 1al%#elivel k r2lv"ve a 1%trral #es!"lt2nk, egy lovas nyargalt #e a 1al%#a "s 1el"nk tartott0 Bt4#an a 1al%#eliek kise## /so.ort4ai $ellet nyargalt el, akik &t nyilvnval,an $egis$ert"k0 A!ok a!onnal els!"le'tek "s $in'en irny#a $enek2ltek0 Mikor a lovas a $i /so.ort%nkat k !eltette, a 1%tr a lovas nev"t kiltotta, a!tn & is $int a t ##iek el$enek2lt, nyilvnval,an 1"lt, hogy a 1"r1it a #an'a k vette0 A h!iass!ony%nk "s $i volt%nk a! egye'2li, aki $egvrta a lovast0 A! le1"ke!te a lovt "s hevesen #es!"lni ke!'ett a

ve!et&nkh !0 Mon'ta, hogy a ra#l,k t%'4k, hogy $i i'egenek vagy%nk "s hogy $i"rt vagy%nk itt0 Egy nyelven #es!"lt a$elyet egyik2nk se "rtett0 Ltta, hogy ne$ "rtett2k $eg, k"r'e!te teht, hogy nin/s-e itt valaki aki k".es tol$/solni0 A h!iass!ony%nk a lovas 1"r1i 1el" 1or'%lt a k"r'"ssel, hogy taln s!olglatra lehetne-e0 A lovas el&s! r 5gy n"!ett r $intha vill$ 2t tte volna, 'e a!tn elegen'& $"rt"k#en viss!anyert ny%gal$t, hogy le%gor4on a lovr,l kiny54tott k"!!el sietett 1el"4e "s egy nyelven a$elyet $i is "rtett2nk, 1elkiltott> Un itt vanI Akkor a ke!"t a ho$lokra tette "s a 1 l're vetette $agt el&tte "s #o/snat"rt k ny rg tt0 A h!iass!ony%nk r.aran/solt, hogy ll4on 1el "s $on'4a el nek2nk a $on'anival,4t0 Mi ltt%k, hogy a h!iass!ony%nk egy .illanatra $eg$ereve'ett "s a s!e$ei lngoltak a haragt,l0 Llyan nagy $eghatottsgot $%tatott, hogy $i 5gy $int a 1"r1i $aga tel4esen tehetetlenek lett2nk0 A s!avak re.2ltek a! a4kair,l> 2res1e4H, gyilkos, gyere i'e "s $on' el $i"rt 4 tt"l a 1"r1i a t"r'"re esett $ire & hara.,san ho!!tette> Oll4 1el, olyan $"lyre s2llye't"l, hogy ne$ is $ers! egyenesen llniI Mi ne$ /so'lko!t%nk a!on, hogy a 1"r1i a 1"lele$t&l re$egett, $ert $i 5gy $int &, 5gy llt%nk ott $intha a 1 lre s! ge!tek volna #enn2nket, k".telen $eg$o!'%lni0 En #i!tos vagyok a##an hogy a ra#l, el$enek2lt volna ha k".es lett volna0 E!en .illanat#an elves!tette - "s $i vele egy2tt - $in'en hatal$t hang4r,l "s a v"gtag4air,l0 Er&tlen2l $erev s!e$ekkel "s nyitott s!44al lts!,lag "lettelen2l lerogyott a 1 l're, k".telen llva $ara'ni0 E! volt a! els& "s egye'2li alkalo$, hogy $i tan5i volt%nk e!en $agasa## hatalo$$al 1elr%h!ott e$#erek egyike ki1e4e!"st a'ott egy er&s $eghatottsgnak0 Mi "..en 5gy $egr"$2lt2nk $int a ra#l,0 Mi 5gy "re!t2k a re!g"seket $int egy vill$/sa.s k vette hatal$as ro##ans ere4"t, a$i ne$/sak a #es!"l& k".ess"g2nket, 'e $"g a! i!$ainkat is $eg#"ntottaG /sak gy vagyok k".es lerni e!t a! "l$"nyt0 Jso'lko!ol a!on olvas,, hogy e!ek, att,l a v"!na gyeng"' ter$ett&l 4 v& re!g"sek egy .illanatra kika./solt #enn2nketI 3a#r e! a! lla.ot /sak egy .illanatig tartott, ,rknak tHnt nek2nk, $g a 1es!2lts"g 1elol','ott0 Fgy llt%nk ott $int s!o#rok, nagy s!nal$at "re!t2nk a ra#l, irnt 5gy, hogy s!vesen segts"g"re siett2nk volna, $"gis /sak a h!iass!ony%nkra #$%lt%k0 Akkor a hely!et hirtelen $egvlt,!ott0 El&s! r egy r"$2lt ar/vons 4elent $eg a h!iass!ony%nk tekintet"n, a!tn viss!avette %gyana!t a #artsgos ki1e4e!"st, a$it $i $egs!okt%nk akkor olyan egy egy2tt"r!"s h%ll$a raga't el #enn2nket, hogy $i $in'annyian a 1"r1i 1el" siett2nk aki hason 1ek2't a 1 l' n0 A h!iass!ony%nk $r 1 l"4e ha4olt a ra#l, ke!eit a ke!ei#e v"ve0 E! is nagyon $egle.ett #enn2nket "s ne$ t%'t%nk $st $on'ani $int> Mikor les! v"ge a /so'knakI A 1"r1i ha$arosan viss!anyerte es!$"let"t, a l#aira segtett2k "s a lehet& legk"nyel$ese##en egy .a'ra 2ltett2k a k !el#en0 <e$ lehetett r#es!"lni, hogy #e$en4en #e egy h!#a0 Erre a h!iass!ony%nk #o/snatot k"rt a heves kit r"s"rt, $ert ltta ra4t%nk annak a hatst0 Mi $"g $in'ig re$egt2nk "s $"g egy i'eig tartott $g viss!anyert2k ny%gal$%nkat0 Meg$agyar!ta nek2nk, hogy e! a 1"r1i a leghrhe'te## #an'k egyik"nek a ve!"re volt, a$ely a =,#i sivatagnak e!t a r"s!"t ves!"lye!teti, a nev"t, ha netn a!t ki$on'ank, a!t 1"lele$$el e4tett"k ki, $ivel & olyan vak$er& "s k ny rtelen volt, a$ilyen egy e$#er /sak lehet0 A n"v a$elyen & is$ert volt, s!,s!erit le1or'tva gy hang!ik> A .okol#,l kit rt legalval,## 1ekete r' g0 A! ar/k"."t egy llar//al elltva, sok 1al%#an &ri!t"k "s gonos! lelkeket a 1al%t,l "s a lak,kt,l tvol tart, s!ertartsokon hor'o!tk a r"s!tvev&k0 A h!iass!ony%nk k"t kor##i alkalo$$al $r "rintke!"s#e ker2lt e!!el a! %rasggal, $ikor a ks"rletei egy t$a'sra k%'ar/#a $entek "s $in'k"t alkalo$$al egy $"ly gyHl letet tan5stott ellene "s a #artaink ellen ltal#an, $ik !#en arra t reke'ett, hogy aka'lyo!!a &ket "s hangos 2!eneteket k2l' tt nekik, a$elyeket a!ok ter$"s!etesen se$$i#e vettek0 Mr /sak itt a hirtelen $eg4elen"se is, a h!iass!ony%nkat olyan hat"konyan e$l"ke!tette a! el&!& er&s!akos tetteire, hogy a! egy .illanatra elves!tette %ral$t "r!el$ei 1 l tt0

Most, hogy tel4esen viss!anyerte n n%ral$t, a 1"r1ihe! 1or'%lt0 K !ele'"s"vel a ra#l,ve!"r hi#a igyeke!ett 1elllni, /sak arra volt k".es, hogy egy ki/sit kiegyenese'ett, $"g $in'ig $int "gy leg$"lye## 1"lele$ ."l'ak".e0 Teste $intha l!t,l re$egett volna, $in'en $o!'%lata gyHl letr&l r%lko'ott0 A h!iass!ony%nk, aki $ost tel4esen viss!anyerte %ral$t "r!el$ei 1 l tt, 1"lele$ vagy $s $eghatottsg legkise## nyo$a n"lk2l, egy /so'latos ellent"tet alkotott vele, ahogyan ott llt a! ar/vonsaival "s a! eg"s! test"vel, olyan s!".en k r2l vonala!va $int egy 1ino$ k$ea0 Mi elakart%k vinni a 1"r1it, ha#r e!t a gon'olatot senki se 1e4e!te ki, a h!iass!ony%nk 1ele$elte ke!"t, hogy /sen'et .aran/sol4on0 A ve!et&nk #eltta, hogy a h!iass!ony%nk a hely!et $estere volt "s hogy $i /sak nevets"gess" tenn"nk $ag%nkat, ha #r$ilyen $,'on is igyeke!n"nk k !#el".ni0 Mi n"$i tvolsgra viss!avon%lt%nk, $g a h!iass!ony%nk hoss!5 i'eig s!el'en #es!"lt a ra#l,ho!, $iel&tt a! n"$i vlas!t a'ott volna0 Mikor v"gre #es!"lni ke!'ett, a h!iass!ony%nk intett nek2nk, hogy 4 442nk k !ele##0 Mi el"42k 2lt2nk a 1 l're, r2lve, hogy tehett2nk vala$it, a$i $egs!aktotta a 1es!2lts"get0 A ra#l, el$on'ta, hogyan s!e'te r a 1elette l"v& ve!"reket, hogy &t k2l'4"k $int k !vett&t "s hogy a 1al%#eliekkel egye!ke'4en a kin/sek kia'sr,l a$i a v"le$"ny2k s!erint a *a& +ross te$.lo$#a volt elre4tve0 A ra#l,k $egg"rt"k, hogy ha a lak,sok a kin/seket kia'4k, akkor tov## ny%go'tan hagy4k &ket "s s!a#a'on enge'ik a 1oglyokat - a!t lltottk, hogy t ## $int @0TTT- en vannak - a!onnal elhagy4k a! ors!got "s a v lgy lak,it t ##et soha ne$ !aklat4k0 A h!iass!ony%nk $on'ta neki, hogy ne$ volt kin/s a te$.lo$#an, a$i nekik egyetlen "rt"ket 4elentene0 Err&l #&ven #es!"lt ho!!, $i 1ela4nlott%k, hogy $eg$%tat4%k neki a te$.lo$ $in'en ha4l"kt, vagy ahol /sak keresni akar0 E!t a! a4nlatot egyenesen el%tastotta, $ert ahogyan $on'ta 1"lt, hogy 1ogly%l tart4%k t5s!nak "s egyetlen #i!onyt"k%nk se t%'ta rvenni, hogy e! a 1"lel$e 1elos!l,'4on0 A h!iass!ony%nk $"g egys!er #i!onytotta neki, hogy $i &s!int"k vagy%nk, akkor hirtelen $eggy&!&' tt arr,l, hogy $i a! iga!at $on'4%k0 :e a hely!et $ost nagyon neh"!nek "s ny%gtalant,nak nyilvn%lt s!$ra0 Bgyanis k ! lte vel2nk, hogy & gon'olta ki e!t a tervet "s, hogy & 1eli!gatta a t ##i ra#l, k".!elet"t egy 1el$"rhetetlen ga!'agsg k"."vel a$i a! l2k#e esne, ha siker2lne nekik a kin/set k"!re kerteni0 A! a.4a "s & /sak 5gy voltak k".esek a #an't ss!etartani, hogy el"42k t2kr !t"k a kin/s #irtoklsnak k"."t0 egy #an'nak a ve!"re volt a$ely t $s #an'val egyes2lt, hogy a t$a'st k ! sen v"g#e vigy"k0 A 'olog 5gy llott, hogy, ha & viss!at"r a #an'4ho! a k !l"ssel, hogy ne$ l"te!ik kin/s, &t a!onnal r%l,nak t"ln"k "s as!erint ke!eln"k0 A #an't le#es!"lni se t%'n a terve!ett t$a'sr,l, $ert 5gyse hinn"nek neki, $ost, hogy & a 'olgot $r i'ig olyan hevesen kivitele!te0 Mal,#an egy neh"! hely!et volt e!0 <agy $egle.et"s2nkre a h!iass!ony%nk 1ela4nlotta, hogy & elks"ri a t#or#a0 <y%go'tan el%tastotta a tiltako!sainkat, "s el&k"s!2leteket tett a!onnali in'%lsra0 7i!tostotta nek2nk, hogy &t ne$ 1enyegeti se$$ilyen ves!"ly, 'e ha $i vel2k $enn"nk, a 4elenl"t2nk gyan5t keltene a ra#l,knl "s $i akkor nagy ves!"lyt ho!nnk a nyak%nkra0 E!t v"g2l enge'el$esen el1oga't%k, $ert ne$ volt $s $it tenni0 A lovas 1el2lt a lovra, $i a h!iass!ony%nkat a! els& $ g" helye!ett nyereg#e segtett2k0 Egy 1ele4thetetlen ltvnyt ny54tottak, $ikor gy egy2tt kilovagoltak a 1al%#,l, soha ne$ 1og elves!ni e$l"ke!et2nk#&l - a !sivny, kinek ar/a a legnagyo## k"ts"g#ees"st 1e4e!te ki "s a $i h!iass!ony%nk, aki ny%go'tan $osolygott 1el"nk, #i!onygatva, hogy est"re viss!at"r0 A na. tov##i tarta$ra elves!tett2k $in'en "r'ekl&'"s2nket a $%nka irnt "s na.le$ent"ig /"ltalan%l #orongt%nk a 1al%#an0 Akkor ha!a$ent2nk, hogy a h!iass!ony%nk "rke!"s"re vr4%k0 Mikor ha!a"rt2nk a! as!tal a leg1ino$a## ele'elekkel volt $egrakva0 Ki k".es a! $%lat%nkat #r!olni, $ikor a h!iass!ony%nkat a! as!tal1&n"l 2lve tallt%k $ik !#en & s%gr!, $osollyal k s! nt tt

#enn2nket0 Mi a $egle.et"st&l s!,tlan%l, $ereven n"!t2nk r, $ire & egy tetetett g&g s ar/ki1e4e!"ssel igyeke!ett s!igor5 hangon $on'ani> Brai$, egy k s! nt"s a hely"n lenne Mi ter$"s!etesen $egha4olt%k "s s!v"lyesen k s! nt tt2k &t0 Akkor & #es!"lni ke!'ett> M"gere'$"ny#en ne$ siker2lt $eggy&!n $ &ket, 'e #eleegye!tek, hogy hro$ na.on #el2l vlas!t a'nak neke$0 En t%'o$, hogy a vlas! egy ks"rlet les! a t$a'sra, 'e "n $ost legal## annak a s!eg"ny e$#ernek 4elenleg $eg$entette$ a! "let"t0 Arra 1og%nk k"nys!er2lni, hogy el&k"s!2l42nk a! ostro$lsra, $ert se$$i se k".es rvenni &ket, hogy le$on'4anak a ks"rletr&l0 Fgy his!e$ $i $in'annyian a legs!e## l$ainkat ltt%k 12st#e $enni0 A h!iass!ony%nk olvasta a titkos gon'olatainkat "s a k vetke!& verset i'"!te> Mikor a! "lete' M r s Tenger"he! "rs!, Mikor #r$it is /seleks!el, hi#a, <in/s ki5t se viss!a5t, 3a nin/sen 5t, akkor /sak EL9E =on'ol4 akkor egy ny%go't ke'"llyel 8stenre, Es s t"ts"g "s viharok eltHnnek0 8sten le/sen'esti a s!elet "s a h%ll$okat0 Es gy s!,l a lelke'he!> ME<D TLMO77W ME<D TLMO77W ME<D TLMO77W ME<D TLMO77W

3A9MA:8K 6EDEZET Mi%tn #e1e4e!t2k a va/sort, 1elllt%nk "s a h!iass!ony%nkkal "len a kert#e $ent2nk0 <agy $egle.et"s2nkre ott 2lt D"!%s, E$il, Dast "s 7%' 9ah0 Mi /satlako!t%nk ho!!4%k "s t%'t%k egy$sr,l, hogy a $egk nnye##2l"st&l hallhatatlan%l s,ha4tott%nk0 Jsak akkor ltt%k #e $ennyire t$as!ko't%nk e!ekre a #artainkra0 Mintha a/"l k telekkel k t !t2k volna ho!!4%k $ag%nkat0 M"gis #eltta$, hogy e! gy ne$ 4,0 S!2ks"ges volt, hogy $i a sa4t $eghatro!ott s!ere.2nket 4tss!%k a nagy "let-v!lat#an "s, hogy ne vl4%nk ##%kkG a!"rt kellett nek2nk tel4esen a sa4t l#%nkon llni "s sa4t $ag%nk#an #!ni, vagy $sk"..en e!ek a! e$#erek arra k"nys!er2ln"nek, hogy tel4esen s!aktsanak vel2nk0 A ve!et&nk k"s&## #&ven #es!"lt err&l a trgyr,l0 M"g kora este volt "s a le$en& na. gyeng"' i!!sa egy ga!'ag s!".s"get a'ott $in'ennek, a$it ltni kell, hogy "rt"kelni lehessen0 S!"l/sen' volt "s egyetlen !a4 se !avarta $eg a #enn2nket k r2lvev& #"k"t "s ny%gal$at0 A ra#l,k k"r'"se a$it a! el&## $"g olyan s5lyosan nyo$ni "re!t2nk $ag%nkon, tel4esen eltHnt0 <y%galo$ "s #"ke %ralko'ott "s a tel4es la!ts a$a nagys!erH "r!"se, a$elyet is$erni kell, hogy $eglehessen "rteni0 Fgy tHnt $intha egy lassan 1oly, 1"ny ra$lat#an lett2nk volna0 3irtelen t%'at#a 4%tott%nk annak, hogy D"!%s hang4t hall4%k, 'e ne$ s!avak#an0 A! egye'2li $agyar!at a$it err&l a'hatok a!, hogy olyan volt $int egy tis!ta, rit$ik%s, 1oly,, re!g& #enyo$s, a$i s!avak helyett gon'olatok#an 4%tott ho!!nk0 A hatsa sokkal ki$on'otta## volt $int a s!avak"G rit$%sa "s s!,la$a lerhatatlan0 A gon'olatok $intha t1olytak #el"nk "s $egr g!&'tekG e! nek2nk egy tel4esen 54 ta.as!talat volt0 Mg e!ek a gon'olatok, vagy tletek gy ho!!nk 4 ttek, $i a!okat gyorsrsi 4elekkel 1el4egye!t2k, k"s&## s!avak#a "s $on'atok#a ki'olgo!t%nk "s a #artainknak a't%k hogy ellen&ri!!"k0 Mikor "n a!t $on'o$> RL$ itt ll egy 8sten Kris!t%sa,S Akkor a! 8sten-e$#ert lto$ el&rel".ni0 Akkor e!t a testet $int a! 8sten iga!i te$.lo$t lto$, a t k"letes $Hs!ert, vagy /satornt a$elyen t a nagy tere$t& ala.elv s!a#a'on ra$likG akkor e! a tere$t$"ny tel4esen tis!ta alak#an, k".#en "s hasonlat#an0 E< 8STE< MA=NLK0 Kgy viselke've $ester vagyok $in'en k r2l$"ny#en, a! 8sten gy&!e'el$es Kris!t%sa0 E! a! es!$"ny a$elyet "n tis!telek, "s a$it "n tis!telek, a!t ki1e4e!"sre ho!o$0 En k".telen vagyok 8stent ki1e4e!"sre ho!ni ha E< MA=NLK ne$ a! eg"s! e$#eris"gnek 8stent Delent0 E##en a $agatarts#an a! e$#er $in'en k r2l$"ny 1 l tt %ralko'ik, akkor a Kris!t%s 'ia'al$asko'ik "s legy&! $in'ent0 8sten "s e$#er karon1ogva 4rnak, egy2tt E=N, /sak egy Ala.elv van, egy E$#er0 Egyik2nk elgon'olko'ott "s 1eltette a k"r'"st> 3ogyan hvhat4%k el& e!t a 1"nyt "s has!nlhat4%k a!t gyakorlatilagI A vlas! 4 tt> K"s!ts a teste'#&l egy 'ina$,t, a$elyen t e! a nagy tere$t&, kis%gr!, Ala.elv ra$lik0 Ls' e!t a! Ala.elvet $int $in'en hatalo$ kis%gr!,4t, l"gy annak t%'at#an, hogy e! $in'en hatalo$ ala.elve, akkor a teste' olyan $int egy villa$os 'ina$, "s $egnagyt4a e!t a! er&t, $in'a''ig $g te e!t $int tis!ta 1eh"r 1"nyra$latot kit%'o' k2l'eni, a$inek se$$i se$ les! k".es ellenllni "s ha #r$it is ellene' irnytanak, ne$ 1og a! rtani neke'0 E!en 1"nys%garak $ent"n olyan hat"kony elektro$os er&t is k2l'hets!, hogy annak a teste, aki t"ge' #ntal$a!ni akar, a!ltal $egse$$is2l0 Min'en ellenlls a$it ennek a! er&nek ny54tanak a!onnal $egnagyt4a a ter4e'el$"t "s %gyanakkor a se#ess"g"t is0 Aki teht ellenll, vagy a sa4t s!e$"lyes akaratt igyeks!ik vele s!e$#e lltani, /sak sa4t $agt 1og4a krostani0 :e ha valaki ne$ ny54t ellenllst akkor ennek a 1"nynek a gy,gyt, #al!sa$a ra$lik t ra4ta, 5gy $int #enne' v"gigra$lik0 E! 8sten tis!ta s%gara, 8steni hatalo$$al elltva elvegy2l $in'en $s l"nnyel, ha ne$ ll4k ellen0 Ennek a s%grnak van a leggyorsa## re!eg"s 2te$eG a##,l ki1oly,lag $in'egyik2knek a

re!g"se egy$ssal tel4es ss!hang#an van "s nin/s se$$i a$i krt tehet #enn2k $ert a!ok $in' $egegye!nek a! 8sten-re!g"ssel0 <in/s 1elt"tlen se$$i a$i valaki $snak rthatna, ha/sak ne$ a! a $sik a! 8steni re!g"seknek ellenll0 A! "let re!g"s, ne$ lto' #e, hogy 1olyton egy vagy 8stennelI Lehets"ges e##en a! lla.ot#an egy elk2l nt"s0 Jsak a vis!lyt oko!, ellenlls ho!!a l"tre a! elk2l nt"st0 3o!!1"rhetetlen vagy, $ikor te a S!ent 3egyen lls!, egy a! 8stennel0 E! ne$ egyesek k2l nleges el&4oga, e! $in'enkinek $egvan a'vaG E< MA=NLK a! a 1elt"tlen nagy Lk vagy 6orrs, a$i#en $in'en e$#er egyes2lt 8stennel0 Fgy $in'annyian a leg$agasa##an re!g& gon'olater& alatt, a TU9ME<N alatt "l2nk0 <e$ l"te!ik vis!lyos re!g"s, a$ely e##e a $agasa## ren'H "let#e k".es #etolako'ni, e! a tr,n%s ahol $in'enki otthon van0 E! a! 8sten ors!ga, e! a tie'0 E!!el a! er&vel ellene' irny%l, ross! "s kros gon'olatokat is $eg1or'thats!0 3a akaro', vehete' e!t a! 8steni 1eh"r 1"nys%garat "s ellthato' 8steni hatalo$$al, akkor a! er&t a$elyet a kik2l'& a'ott a neke' s!nt 'olognak vagy hely!etnek, $egnagythato' "s talakthato' "s a 1"nys!,r,'#a tehete'G K2l' a!t akkor viss!a a kik2l'&h ! a 1"ny gyorsasgval0 3a te a!t gy viss!ak2l' ', akkor a! egy tis!ta 1eh"r 1"nys%gr les!, a te1el"' kik2l' tt ala/sonya## 1a4ta re!g"sek helyett0 Mikor a! a kik2l'&t el"ri, a! 2tk !"s olyan er&s les!, hogy annak a teste aki el&!&leg a! ala/sonya## re!g"seket $o!gs#a in'totta, ltala $egse$$is2lhet0 Min'egy a!, hogy te is$ere' a kik2l'&t vagy se$, vagy a helyet ahol a! tart,!ko'ik, a re!g"s t"ve'"s n"lk2l viss!a 1og t"rni ere'et"he!0 Akkor el4 tt a $egtorls "s a! t"let na.4a0 A'4atok, "s akkor ti is ka.tok0 D,, t $ tt, $egr!ott "s t5l/sor'%l, $"rt"kkel A8sten $"rt"k"velC $"rnek letek#e0 ALk0 X >@)C Otalakthato' a! 8sten-hatal$at "s kik2l'hette' olyan egy er&vel, hogy a! ellenllhatatlan les!0 E! a! a 1"ny-4elens"g a$elyet a! "n teste$#&l lts! kis%gro!ni0 E!ek a 1"nys%garak a te teste'#&l is s%gro!nak ki, ha#r a!ok $"g ne$ olyan er&sek, 'e as!erint hogy te $agasa##ra e$elke's! "s e!t a hatal$at has!nlo' a T rv"nnyel, vagy a! Ala.elvvel egyhang5an, a 1"ny er&ss"g#en gyara.o'ni 1og "s k".es les!el t%'atosan has!nlni a!t, hogy a! $in'en 4ogos kvnsgot $egval,stson0 A k".en a$elyet a $Hv"s! r,la$ k"s!tett =ets!e$ani#an, a s%garak a! "n teste$#&l in'%lnak ki, ahelyett, hogy a!ok a! "g#&l s!llnak le r$0 E! a! 8stener&, a$elyet "n el&s! r a teste$#en "letre keltette$, $a4' a 1"nys!,r,n t kik2l'te$0 E!ek $in'enki test"#&l s%gro!nak ki, aki a! 8steni r ks"g"t el1oga'4a "s el&rel". $int 8sten - a! 8sten Kris!t%sa M8<:A<<N8A< E=N0 E!t a! eg"s! e$#eris"g 4els!avv lehet tenni0 Lehet vis!ly testv"rek k ! tt, ha &k e! a $in'ent t1og, Egy les!nekI L".4 $ost ennek a! 8steni 1eh"r s%grnak a 1"ny"#e, a$ellyel te $int 8steni er&t kik2l'es!, elltva 8steni hatalo$$al, talaktva t!e!ers!er vagy t!$illi,s!or er&sse##en, $int a$elyet te1el"' k2l'tek "s a$it te viss!a akars! k2l'eni Ae! t&le' 12ggC "s enge' a!t viss!a1olyni %gyana!on a! 5ton, a$elyen a re!g"sek ho!!' 4 ttek0 Mikor a s%gr a /"l!ott s!e$"lyt el"ri "s & #e1oga'4a a!t, $int a$i a! 8stent&l 4 n, akkor a ross! s!n'"k eltHnik, $egles! #o/stva "s el les! 1ele4tve, "s se t"ge', se annak kik2l'&4"t ne$ "ri se$$i #a40 Akkor $in'ketten s!e$t&l s!e$#en lltok 8stennel0 Akkor vis!ly helyett tel4es ss!hang van "s ti is$"t egy vagytok0 :e ha a kros gon'olatok kik2l'&4e a 1eh"r 1"nyt, a$elyet te a tel4es ere4"#en viss!ak2l't"l, ne$ 1oga'4a el, akkor annak teste $eg1og se$$is2lni0 E! a tis!ta 1eh"r s%gr, ha $ega'4%k neki a! alkal$at, hogy v"ge!!e t k"letes $%nk4t, kr vagy s!"th5!s $in'en re!g"s"t tel4esen $egse$$isti0 3a ellenllnak neki, arra aki kitart a! ellenlls#an, ne$ vr $s $int a tel4es $egse$$ist"s0 Annak ellenllsa a! eg"s! tere$t& ala.elvet htrnyosan von4a $agho! a ny54tott ellenllsnak $so'ik hatvnya s!erint0 A! a!t 4elenti, hogy a! n"gys!er akkora les!0 Lto' teht, hogy 5gy a 4, $int a ross! a$it te kik2l'es!, n"gys!eresen t"r viss!a ho!!'0

Akkor te vagy A! Fr, vagy a T rv"ny, aki a 4,t Avagy 8stentC a'4a a ross! hely"#e, T.ll' e!t a tis!ta, 1eh"r 1"nyt $in'en s!eretettel a$i #enne' van "s gon'osko'4 arr,l, hogy a$it el&hvs! "s kik2l'es! a! 8sten tis!ta s!eretete legyen0 Mikor te e!t v"g#evis!e', akkor seregek llnak ren'elke!"se're0 Mara'4 a!!al $in'ig al!atos "s s!er"ny, ha4lan', a 1"nyt k vetni0 E!, a$it te k vets!, a! 8sten tis!ta 1"nye, "s e! a 1"ny "let, s!eretet, tis!tasg "s s!".s"g, r k "s ki$er2lhetetlen0 A teste'#en h"t k !.ont van, a$elyeket 1"nys!,r,k"nt lehet has!nlni0 Te e!eket a k !.ontokat s%gro!tathato' egy i!!ssal a$ely sokkal $elege## $int #r$ely $esters"ges 1"ny "s $ikor te e!t a 1"nyt ki akaro' k2l'eni, akkor a! egy nagyo## er&vel i!!ik "s sokkal tvola##ra hat $int #r$ely elektro$os 1"ny0 E!en k !.ontoknak egyi'e4H i!!sval $in'en ol'alr,l .n/"llal vehete' k r2l $aga'at a$elyen se$$i se k".es thatolni0 8sten tis!ta 1eh"r s%gart annyira lelkesthete', hogy a teste' egy 1"nyt s%gro! ki, a$i a '"li na.1"nyt rny"k#a llt4a0 Akkor te a Tere$t"s Bra vagyG a Seregek Bra0 Akkor 5gy lls! ott $int a$ilyen val,#an vagy0 =y&!e'el$esen "s $"gis #"k"vel "s s!eretettel telve0 8sten a tr,n%sn a te teste', egy test a$ely s!"., s!elle$i "s isteni0 Mg e!ek a re!g"sek ho!!nk 4 ttek, a 1"ny a$elyet D"!%s "s /so.ort4a kis%gr!ott vakt, volt "s egy re$eg&, re!g&, olva't aranyra e$l"ke!tetet& ragyogs lts!ott t ra4ta0 Jsak a lt,k".ess"g2nk $%tatko!ott t k"letlennek, $g $in'en $s "r!"ks!erv2nk a s!ikla s!ilr'sgt "s!leltette vel2nk0 F4ra 4 ttek ho!!nk a re!g"sek> Kgy a teste'et tel4esen lthatatlann tehete' halan', s!e$ek el&tt, a!ltal, hogy a gon'olko'so'at tel4esen ss!.ontosto' 8sten tis!ta, 1eh"r s%garra "s a!t egyi'e4Hleg a h"t k !.onton t kis%gro!tato'0 E!ek#&l a s%garak#,l $in'egyiket has!nlhato', hogy a!oknak, akik ross!at akarnak vele', #r$ely k".et s!e$ el" vetts0 Te $aga' k vethete' e!t a s%garat a 1"ny se#ess"g"vel "s egy .illanat alatt o'a $ehets! ahova akars!0 A teste' akkor lthatatlan a!oknak akik ne$ k".esek a halan',n t "s a1 l tt ltni0 A!ok t%'at#an vannak, hogy vala$i t rt"nik a$it &k ne$ k".esek $eg"rteni "s a!ltal $in'en #r!olssal s!e$#en #e1oga',k a$it te el"42k akars! t2kr !ni0 A! a$it ne$ "rtenek $eg 5gy tHnik nekik $int vala$i titok!atos "s ter$"s!et1 l tti, "s a! "r!"ks!ervek gyan5 "s #a#ona ltal 1eli!gatva, k nnyen 1"lreve!ethet&k0 Fgy k2l'hets! ki s!eretetet a!ok 1el", akik #ntal$a!ni akarnak t"ge', akkor a! er& a$it &k ki1e4tettek, viss!at"r ho!!4%k0 A gonos!nak a k".e a$elyet &k kik2l'tek, $in'egyik2knek a! als,## "n42ket $%tat4a, k2!'ve a! ellen a$it &k a! ellens"gnek tartanak, $g val,4#an a sa4t ala/sonya## "n42kkel k2!'enek0 E!ek a k".ek a leg4o## #artokat ellens"g" tes!ik "s testv"rt testv"r ellen %s!t4k0 3a e! a #an'a kitart a$ellett, hogy v"g#evis!i a! elt k"lt t$a'st, akkor /sak egy$st 1og4k $egse$$isteni0 Most $"g van nekik alkal$%k a k rny"ket "s a lak,sokat #"k"#en hagyni, $sk"..en egy$s ellen 1ognak 1or'%lni "s egy$st 1og4k $egse$$isteni0 A! e$#er ne$ tehet $er"nyletet a testv"re ellen, an"lk2l, hogy neki is %gyana! legyen a sorsa0 Mi /sak 8sten s!eretet"nek tis!ta 1eh"r s%gart k2l'42k 1el"42k, 'e ha &k a!t gyHl let "r!el$eivel, ross!in'%lattal vagy #oss!5s!o$44al ellen!ik, akkor sa4t hi#4%k#,l e##&l a s%gr#,l egy lngot k"s!tenek, a$ely $eg1og4a e$"s!teni &ket0 <ektek ne$ kell 1"lnetek se$$it&l se0 Mi s!eretetet a4nl%nk nekik, 'e ne$ ll a hatal$%nk#an &ket k"nys!erteni, hogy el1oga'4k a!t0 3a a ra#l,k s!eretettel 4 nnek akkor ne$ les! har/0 Mi $r $egnyert2k a! 2gyet0 Akkor ho!tk a hrt, hogy egy 1%tr k !ele'ik a 1al%#a0 Mi $in'annyian el"#e $ent2nk0 $on'ta, hogy a ra#l,k a##ahagytk a 1os!togatst "s hogy k r2l#el2l negyven kilo$"terre a *a&-+ross te$.lo$t,l ny%go'tan 1el2t tt"k a t#or%kat0 Mi%tn a! el&!& 1%tr segts"get 4 tt k"rni, egyetlen lak,st vagy annak vagyont ne$ #ntal$a!tk, 'e a 1oglyokat 1ogva tartottk t5s!okk"nt, hogy ne legyen tov##i ellenlls0 A!t is $on'ta, hogy egy $aka/s hr 4r4a, hogy a #an'a a k vetke!& na.ok#an $eg1og4a t$a'ni a 1al%nkat, ha a kin/s a k vetke!& na. ne$ les! kia'va0 A 1%tr ho!ta a v lgy lak,inak a! 2'v !let"t0 Min'egyik2k 1ela4nlotta, hogy a!

"let"t a'4a a 1al% v"'el$""rt0 A 1%tr a!t a vlas!t ka.ta, hogy ne$ les! s!2ks"g erre a! l'o!atra, 'e a'4a t a 1al%#eliek k s! net"t "s a $eleg #e/sl"s"t a 1ela4nlott s!olglat"rt0

<E=NE:8K 6EDEZET Msna. reggel 54 s!orgalo$$al 1olytatt%k $%nknkat, $ost, hogy $in'en 1"lele$ ki lett H!ve a gon'olataink#,l0 A k vetke!& na. '"lel&tt a! i'o$okkal 1oglalko!t%nk a$elyek kv2l a s!ikl#a voltak v"sve0 A 1al% &rs"ge hirtelen $agra vonta a 1igyel$2nket, aki a hegys!oros $sik ol'aln 1oglalt helyet, $agasa##an $int $i volt%nk, 5gy hogy neki sokkal s!"lese## volt a lt,hatra0 A tv/s v2nkkel lthatt%k, hogy 4eleket a'ott a 1al%nak0 A 1al% lak,i ha$arosan o'a viss!a ke!'tek sietni, nyilvnval,an, hogy v"'el$et keressenek a $"ly re.e'"sek#en tvola## a hegyek#enG 5gy lts!ott $in'annyian nagyon i'egesek voltak0 Mikor hallgatt%nk, hallhatt%k a k !ele'& hor'a '2# rg& to$.a !a4t0 Egyik2nk egy $agasa## helyre $s!ott, ahonnan 4o##an ltott "s lekiltott, hogy lt4a a .or1elh&ket, a$it a lovasok 1elkavartak a hegys!oros #e4ratnak k !elt"sekor0 Mi a k !el#en egy nyls#a elre4tett2k a s!ers!$ainkat, /satlako!t%nk a trs%nkho! "s tallt%nk #5v,helyet a s!iklk $ g tt a re.e'"sek#en, ahonnan a #an'a $o!gst 1igyelni t%'t%k0 A #an'a a hegys!oros#a "rke!ve $egllt0 Utven lovas el&relovagolt $int egy el&ha', %tna k vetke!ett a /sa.at t ##i r"s!e, a lovaikat kor#//sal "s sarkanty5val egy va' vgtatsra serkentve0 A lovak l".tei a s!ikln "s a ra#l,k har/i kiltsai egy lerhatatlan lr$t keltett0 A nagy sereg el&revon%lsa egy ro..ant k".et ny54tott volna, ha ne$ lett volna olyan gys!os0 <agyon el&ny s volt a hely2nk, $ivel a hegys!oros 1ala $a4'ne$ 12gg&legesen le4tett, 5gy hogy $i egyenesen a ra#l,k hor'4ra n"!t2nk le, a$ely $int egy s! k&r lts!,lag ellenllhatatlan ere4"vel k !ele'ett0 A #etolako',k el&ha'a $r elrohant a $i hely2nk alatt $ikor $i a tv/s v2nket egy .illanatra a 1al%ra irnytott%k, ltt%k hogy a lak,it r"$2let 1ogta el0 A trsasg%nk egyike $"g tov## 'olgo!ott a s!ikla1alon, $ost a##ahagyta a $%nkt "s a k !ele'& #an'a 1el" n"!ett0 A!tn ltt%k, hogy $eg1or'%lt "s a! a4t,n t a te$.lo$ k !".s& ter$"nek #e4rata 1el" n"!ett0 Mi is o'airnytott%k a tv/s veinket, D"!%st ltt%k ott, aki a! a4t,n kil".ett a s!ikla1al#a v4t erk"lyre "s annak a s!"l"ig $ent ahol egy gy ny rHen kiegyens5lyo!ott testel llva $ara't0 E! a! erk"ly k r2l#el2l k"ts!! tven $"terrel $agasa##an volt $int a $i #5v,hely2nk "s k r2l#el2l t kilo$"terrel tvola##0 3irtelen thatolt ho!!nk, hogy D"!%s #es!"lt "s egy .illanattal k"s&## tis!tn "s "rthet&en 4 ttek ho!!nk a s!avak0 A trs%nk a s!ikla1alon le2lt "s gyorsrssal 4egy!eteket ke!'ett k"s!teniG "n k vette$ a ."l'4t, $ikor k"s&## ss!ehasonltott%k a 4egy!eteinket, ki'er2lt a##,l, hogy a! el&renyo$%l, hor'a lr$4a 1 l tt D"!%s s!avait tis!tn "rtett2k, ha#r as!erint ahogyan k"s&## nek2nk $on'tk, ne$ #es!"lt hangosa##an a s!okott har$onik%s hang4nl0 Mikor D"!%s #es!"lni ke!'ett, egy t k"letes ny%galo$ s!llt le a! eg"s! 1al%ra "s lak,ira0 E!ek a! s!avai a$elyeket D"!%s $aga 1or'tott le Angol nyelvre0 Min'ig a! "n 1orr, i$$ les!, hogy soha ne1ele4/se$ el, $"g ha e!er "ves les!ek is0 A G;NH =Cg" ahog"an 2n itt llok eg"ed7l a *e nag" )sended'en5 Isten az 2n At"m5 s&grzik 'el7l 2n'ennem eg" tiszta #2n"5 amel" az eg2sz l2n"em minden r2sze)sk2j2t 'et:lti pomps #2n"24el6 ;let5 Szeretet5 %r85 Sz2ps2g 2s *:k2letess2g minden teljess2g2'en #el2'red 'ennem6 !3g 2n ezen #2n"'e n2zek5 m2g eg" #2n"t ltok rag"og95 g"eng2d5 aran"-#eh2r 2s 4ilgosan s&grz95 ami a nag" #2n" szeretettel gazdag t7z2t #el4eszi mag'a5 tpllja azt 2s >jra kis&grozza6A =!ost t&dom5 hog" 2n Isten 4ag"ok5 eg" az Isten sz2les 4ilgmindens2g24el6 ;n halkan 'esz2lek5 Istenhez5 At"mhoz 2s teljesen n"&godt 4ag"ok6A +S%NI%S%N A +S%NI0%N =%''en a t:k2letes )send'en m2gis Isten legnag"o'' te42ken"s2ge mDk:dik6 Az 2n t:k2letes n"&galmam to4'' tart 2s teljes )sen &ralkodik k:r7l:ttem6 !ost a #2n" rag"ogsa kiterjed

Isten terjedelmes ,ilgmindens2g2n 2s 2n t&dom5 hog" minden7tt Isten t&datos 2lete &ralkodik6 !2g eg"szer mondom n"&godtan 2s #2lelmet nem ismer4eJ ;n Isten 4ag"ok6$ A =Gelemelem a <riszt&st magasra 2n'ennem 2s eg" di)shimn&sz'a kezdek Istenhez6 Az 2nekem hangjai'an s&gallat hallatszik6 !indig tiszt''an 2nekel az >j 2letr8l a Nag" An"a 'el7l 2n'ennem6 *&datos gondolkodsomat minden nap hangosa''an 2s tiszt''an emeli magasa''ra a s&gallat5 m3g az teljesen :sszhang'a j&t Isten 7tem24el6 !2g eg"szer #elemelem a <riszt&st a magas'a 2s j9l meghallgatom5 hog" a 4idm zen2t #el4eg"em magam'a6 Az 2n alaphangom harmonik&s 2s az 2nekem trg"a Isten6 Isten az 2n 2nekemet Igaznak '2l"egzi6A -K! ;N CJJK S.L-%**%! I** K-- %BH <EIS.*(S =;n sza'ad 4ag"ok a *e Szellemed s&grz9 #2n"2'en Isten5 az 2n At"m6 A te '2l"egz8d 4an a homlokomra n"om4a6 ;n el#ogadom azt6 ;n #elemelem a *e #2n"edet a magas'a5 Isten az 2n At"m6 !2g eg"szerJ 2n el#ogadom6A Mikor D"!%s a##ahagyta a #es!"'et, a teste k !e."#&l egy vakt, tis!ta 1eh"r 1"nys%gr l vellt el&0 E! a 1"nynyal# a hegys!oroson t levilgtott, r vi' tvolsgra a helyt&l ahol a! egy "les kanyart vett #alra, "..en a! els& sor nyargal, lovasok el"0 Ahol a 1"nys%gr v"g!&' tt ott hirtelen egy nagy aka'ly $int egy k&1al e$elke'ett 1el, a$i#&l lngol, nyilakra hasonlt, nagy vill$ok /sa.,'tak ki0 A! el&re rohan, lovak olyan hirtelen $eglltak a va' rohans%k#an, hogy a!ok lovagl,i k !2l t ##en kiestek a nyereg#&l0 Sok llat egy .illanatig k"t l#on gasko'ott, a!tn $eg1or'%lt "s 1"ktelen rohans#an le1el" $enek2lt, ki a hegys!oros#,l0 Mikor a!ok a 1&/sa.at els& sort el"rt"k, a lovasok akik $"g a nyereg#en 2ltek ere'$"ny n"lk2l igyeke!tek 54ra $ester lenni a lovaikon0 E!ek a! llatok, 5gy $int a lovak lovas n"lk2l, egyenesen a! el&renyo$%l, #an'#a rohantak0 A! els& sorok k".telenek voltak tov## el&re hala'ni, $g a htv"', a$ely a ves!"lyt $"g ne$ ltta #e, el&renyo$%lt "s a! els& sorokra vet&' tt, $g v"g2l a! eg"s! hegys!oros alatt%nk 1"r1iak "s lovak ren'etlen t $ege lett0 Mshol $in'en2tt egy halotti /sen' %ralko'ott, a$it /sak a! $egva'%lt lovak "s a r"$2lt leg"nys"g or'tsa !avart $eg a!on a helyen ahol a! el&/sa.at va' rohanssal a 1&sereg els& sorai#a 2tk ! tt0 Ltt egy s! rnyH 4elenet keletke!ett0 A lovas n"lk2li lovak a$elyek ne$ "re!t"k tov## a gye.l&t "s a! els& sorokra rohantak $"g sokkal t ## lovast kie$eltek a nyereg#&l, "s a!ok a! llataikkal egy2tt, a$elyeket $r ne$ lehetett le1"ke!ni $"g n velt"k a !Hr!avart0 A lovak gasko'ni, ka.l,'!ni ke!'tek "s nyertettek, 5gy $int /sak oktalan llatok k".esek heves, 1"ke!hetetlen 1"lele$t&l0 E! a! &r2lt k%s!ltsg alatt%nk a hegys!oros#an, kiter4e't a! eg"s! egy$sra s!or%lt hor'ra0 Ltt%k, hogy voltak 1"r1iak akik a r vi' kar'4%kat h5!tk "s va'%l $in'en irny#a vgtak, $sok tH!1egyver2ket raga'tk $eg "s llatokra "s e$#erekre ke!'tek l v l' !ni egy ks"rlet#en, hogy ki%tat t r4enek $ag%knak0 Llyan har/ lett ahol a leger&se## "let#en $ara't "s a s!eren/s"seknek egy va' $enek2l"s"vel v"g!&' tt, akiknek siker2lt el$enek2lni a $"s!rls el&l0 Mivel a!ok a hegys!orost nagy t $eg halottakkal "s se#es2ltekkel #etertve hagytk el, siett2nk $i le1el", hogy segts2nk a se#es2lteken, ahol $"g lehetett0 A #artaink "s a 1al% lak,i /satlako!tak ho!!nk "s $"g $in'en irny#a k2l'tek ki 1%trokat segts"g"rt0 A! eg"s! "44el ha4nalig l!asan 'olgo!t%nk0 D"!%s "s trsai, $ihelyt siker2lt a se#es2lteket kis!a#a'tani a s! rnyH !Hr!avar#,l, oltal$%k#a vett"k a!okat0 Mikor v"g2l a! %tols, se#es2lt ke!elve lett ha!a$ent2nk hogy reggeli!!2nk0 Mikor #el".t2nk, nagy $egle.et"s2nkre ott tallt%k a 6ekete ra#l,t, E$illel #es!"lgetve0 Jsak $ost el&s! r vett2k "s!re, hogy E$il is ott volt0 "s!revette, hogy $i nagyon $egle.&'t2nk "s gy s!,lt> Ma4' k"s&## $"g #es!"l2nk err&l0 Mi%tn #e1e4e!t2k a! "tke!"st, egy 'ara#on s"tlt%nk a ve!et&nkkel, & el$on'ta nek2nk, hogy E$il "s & a 1"r1it s5lyosan $egse#es2lve talltk, k".telen $o!'%lni, $ivel a lova resett0 Kis!a#a'tottk "s a! i'eiglenesen #eren'e!ett ,v,helyre vitt"k, ahol a lehet&

legk"nyel$ese##en elhelye!t"kG akkor hvtk a h!iass!ony%nkat "s a! & gon'4aira #!tk0 Mi%tn a h!iass!ony%nk a se#eit #ek t !te, a ra#l, k ny rg tt ho!!, hogy k"r4e $eg a! 8sten"t, $%tassa $eg neki, hogy $it tegyen, hogy olyan legyen $int &0 Arra is k"rte, hogy tantsa $eg i$'ko!ni0 A h!iass!ony%nk k"r'e!te t&le, hogy 54ra er&s "s eg"s!s"ges akar-e lenni, a$ire & gy vlas!olt> 8gen, tel4esen 5gy $int n0 A h!iass!ony%nk erre gy s!,lt ho!!> Most, hogy te gy,gy%lst k"rt"l, a! i$' vlas!ra tallt, $ost tel4esen $eggy,gy%ltl0 Akkor a 1"r1i elal%'t0 Mikor a ve!et&nk "41"lkor k r2l4rt, ltta, hogy a se#ek tel4esen #egy,gy%ltak, "s $"g a helye is eltHnt0 A ra#l, 1elkelt, 1el lt ! tt "s 1ela4nlotta segts"g"t a $ent& $%nkk#an0 Sok se#es2ltet is ltt%nk, tel4esen $eggy,gy%lva, akir&l a!t gon'olt%k, hogy ne$ $ara'nak "let#en0 <"$elyek a 1"lele$t&l ss!eg rnye'tek, $ikor a #artainkat lttk k !ele'niG $"g annyira, hogy s!2ks"ges volt elk2l nteni &ket a t ##iekt&l0 Mi%tn a $ent& $%nklatok #e lettek 1e4e!ve, a 6ekete ahogyan $i &t neve!t2k, k r#e4rt a se#es2lt trsai k ! tt "s $in'ent $egtett, hogy a!ok 1"lel$"t enyhtse0 Sokan /sa.'#a esett llatokra e$l"ke!tettekG att,l rettegtek, hogy egy s! rnyH $rtrhall vr r4%k, $ivel a! volt a! t"let egy el1ogott ra#l,nak a!on ors!g t rv"nyei s!erint0 E! a hit olyan s!ilr'an r g!&' tt a! el$"42k#e, hogy egyltaln ne$ reagltak a #artsgos ke!el"sre a$ely#en r"s!es2ltek0 A!t gon'oltk hogy el&s! r $egles!nek gy,gytva hogy tov## ki#r4k a kn!sokat0 M"g2l $in'annyian kigy,gy%ltak a se#eik#&l, ha#r n"$elyekn"l h,na.okig tartottG nyilvnval,an a##an a v"le$"ny#en voltak, hogy gy a $rtrhall na.4t elhalas!t4k0 K"s&## a 6ekete a se#es2ltek#&l akik ha4lan',k voltak k vetni &t egy sereget lltott ss!e a$ely a! ors!got v"'te tov##i t$a'sok ellen, $g & a lakosok k !2l is sokat $eggy&! tt, hogy /satlako!!anak ehhe! a /sa.atho!0 Att,l a! i'&t&l 1ogva t%'t%nk s!erint, ne$ voltak t ##" ra#l,#an'k a$elyek a k rny"ket $egt$a'tk volna0 K"s&## $"g k"t e-.e'/i,nk $ent t a k r!eten a =,#i sivatag#a ve!et& %t4%kon0 E! a 1"r1i a k vet&ivel #i!tonsg#an tve!ette &ket a sa4t "s a s!o$s!"'os k r!eten, t ## $int hats!! kilo$"ter tvolsgon "s se &, se a trsai ne$ akartak se$$i 4%tal$at el1oga'ni a s!olglat%k"rt0 T ##s! r $on'tk nek2nk, hogy & egy nagy hatal$at gyakorolt a 4,nak s!olglat#an a! eg"s! ors!g#an "s "let"t s!entelte a n".nek an"lk2l, hogy 4%tal$a!st k vetelt volna0

UTU:8K 6EDEZET A k vetke!& na. '"lre #e1e4e!t2k $in'en se#es2lt .olst "s %tol4ra $"g egys!er k r2l4rt%nk, hogy $eggy&!&'42nk arr,l, hogy ne$ $ara'tak $"g "l&k a /satat"ren0 Mik !#en ha!a1el" $ent2nk a! e#"'re "s egy $eg"r'e$elt .ihen"sre, egyik2nk ki1e4e!te a k"r'"st, a$i $r ,rk hoss!at ig"ny#e vette gon'olatainkat> Mire volt 4, e! a $"s!rls, e! a! "letek $egse$$ist"seI Annyira el1ra't%nk, hogy alig vons!olt%k $ag%nkat el&re, $a4'ne$ k".telenek volt%nk tov## $enni, a!on1el2l a s! rnyH ese$"nyek ltal $"lyen $egren'2lve0 A $ent& $%nka legnehe!e## r"s!e, 1&leg a! els& ,rk#an tel4esen $irnk nehe!e'ett, $ivel a k rny"k lak,i olyannyira 1"ltek a ra#l,kt,l, alig lehetett &ket r#rni, hogy segts"get ny54tsanak, $"g akkor is $ikor $i $r sokakat kis!a#a'tott%nk a r4%k esett lovak al,l0 A 1al%#eliek k".telenek voltak #eltni, $i"rt seg"'ke!n"nek a!oknak a! e$#ereknek $eg$ent"s"#en akik &ket $egakartk lni0 K !2l2k sokan $"lyen %n'oro'nak att,l, hogy $eg"rintsenek vala$it a$i el.%s!t%lt0 3a a #artaink ne$ lettek volna ott, akkor a lak,sok a s!nhelyet a!onnal elhagytk volna, hogy soha t ##" viss!a ne t"r4enek0 Min'en esetre $i hallosan el1ra't%nk "s levertek volt%nk, %gyanis $i a! "let2nk legrettenetese## ta.as!talatt "lt2k t0 3a!a"rve 1el1risstett2k $ag%nkat "s akkor $"g tel4esen ki$er2lve a! as!talho! 2lt2nk0 9 vi'en a!%tn $eg4elent a! ele'el0 Tel4esen egye'2l volt%nk $ivel a ve!et&nk "s a #artaink k !2l n"hnyan -in +h&t, a 6eket"t elks"rt"k a v lgy#e0 Ev"s %tn viss!avon%lt%nk a 1ekv&hely2nkre, hogy ki.ihen42nk "s /sak $sna. '"l%tn "#re't2nk 1el0 Mg 1el lt !t2nk, egyik2nk 4avasolta, hogy $en42nk a!onnal a s!ent"ly2nk#e, ahogyan $i a te$.lo$ leg1els&## helyis"g"t neve!t2k0 Elhagyt%k a h!at "s a te$.lo$ 1el" s"tlt%nk, $int a$it $r olyan gyakran tett2nk0 A l"tra al4ho! "rve a$i a! alag5t #e4ratho! ve!etett a trs%nk aki el&l $ent, hirtelen $egllt, a l#val a! els& 1okon "s gy s!,lt> Mi t rt"nt vel2nkI M"g alig egy na.4a $5lott, hogy a hete'ik $ennyors!g#an volt%nk, $in'enhol t%'t%nk $o!ogni, ahol /sak akart%nk "s hro$ h,na. i'e4e alatt 'olgokat vitt2nk v"g#e, a$ir&l a!t gon'olt%k, hogy "veket venne ig"ny#e0 A! ele'el2nk /sak 5gy $eg4elenik a! as!talon "s $in'e! a legkevese## er&1es!t"s2nk n"lk2l t rt"nik "s $ost hirtelen viss!aest2nk a r"gi s!oksaink#a0 En s!eretn"$ t%'ni $i"rt0 A! egye'2li ok a$it "n lthatok a!, hogy a! t"lt ta.as!talattal htrnyosan hagyt%k $ag%nkat #e1olysolni0 E! a! a$i viss!atart #enn2nket, 'e "n $ost ne$ akaro$, hogy vala$i k ! $ legyen ho!! "n se$$ilyen tekintet#en ne$ akarok r"s!ese lenni0 A t rt"ntek ne$ tart,!nak "nho!!$, ha/sak "n egy #lvnyt ne$ alkotok #el&l2k "s ragas!ko'ok ho!!4%k, ne$ akaro$ elenge'ni a!okat0 En kil".ek e##&l a hely!et#&l egy $agasa##a "s 4o##a, e!t elenge'e$, neke$ ehhe! se$$i k ! $0 Mg $i &r #$%lt%k, & hirtelen eltHnt s!e$2nk el&l0 Egy .illanatig elk".e've llt%nk a1elett a$it e! a 1"r1i s!e$2nk lttra v"g#evitt, 'e $"gis egyik2nk se akarta elenge'ni a!t a$i 1enntartott #enn2nket, ha#r nagyon 4,l t%'t%k, hogy egy hely!ethe! ragas!ko't%nk a$ihe! nek2nk se$$i k !2nk ne$ volt0 Annak k vetke!t"#en arra k"nys!er2lt2nk, hogy 1el$en42nk a l"trn a! alag5ton "s a k2l n# !& helyis"geken t, 1el a l"./s&n, hogy /"l%nkat el"r42k0 Mikor o'a"rt2nk, ter$"s!etesen ott tallt%k a trs%nkat0 Mialatt $"g arr,l #es!"lt2nk a$it a trs%nk v"g#evitt, $eg4elent D"!%s "s a t ##i #artaink a ve!et&nkkel0 k a!on a! a4t,n 4 ttek #e a s!o##a a$elyik a s!ikl#a v4t erk"lyre nylott0 Le2lt2nk, D"!%s #es!"lni ke!'ett> Sokan vannak akik ki4elentik, hogy &k 8sten gyer$ekei, "s hogy $in'en2k van a$i a! atynak van, 'e e! a ki4elent"s ne$ vlik t"nny" $iel&tt el"gg" #trak les!nek, hogy a k vetke!& l"."st $egtegy"k "s sa4t $ag%kat lt4k $int 8stent, egy $in'a!!al a$i 8sten0 Jsak akkor 1ognak els& !#en $in'ent l"treho!ni0 Mikor valaki, aki $"g korlto!ott, e$#eri $,'on gon'olko'ik, a Kris!t%st lt4a $eg4elenni, akkor a! a ki1ino$%lta## s!e$"lyis"g 1"nyt s%gro! ki0 Akkor a! aki a #enne l"v& Kris!t%st vetti, egy nagyo##, s!"lese## ltsk rrel lt0 akkor a sa4t 1ino$a## test"t lt4a egy gyorsa## 2te$#en re!egni, $int a korlto!ott test"t, a$elyet ter$"s!etesen s!int"n lt0 akkor a!t gon'ol4a, hogy k"t test van ott0 A!t is gon'ol4a, hogy a test a$elyet & a sa4t test"n kv2l lt, valaki $snak a

kris!t%sa0 :e e! /sak lts!at, $ert & ne$ his!i el, hogy & $aga a Kris!t%s0 Delentse & akkor ki, hogy & a Kris!t%s "s 1oga'4a a!t el $int egy t"nytG a!on .illanat#an a k"t test egy#e olva', akkor & el&hvta a Kris!t%st0 Akkor a kris!t%s gy&!e'el$esen el&rel".0 Men4en $ost $"g egy l"."st tov## "s 4elentse ki, hogy a! 8sten Kris!t%sa $eg4elenik "s a!on .illanat#an & a! 8sten Kris!t%sa les!0 Most 8sten 1ia egy a! 8stennel, a! Atyval "s & k !vetlen a! Atyho! $egy0 M"gis, $"g egy l"."ssel tov## kell $ennie "s e! a leg1ontosa##, "s a legnagyo##, a leger&se## elhatro!st ig"nyeli, $ert e!ennel ki kell t r lni a! e$#eri korlto!ott gon'olko's#,l ere'& 1"lele$ $in'en nyo$t> el&re kell l".nie, k !vetlen a! 8steni 1orrsho!, %gyanis a! Atyho!, "s nyltan s!ilr' $eggy&!&'"ssel ki4elenteni, hogy & $aga 8sten, sikertelens"gre vonatko!, gon'olatok, 1"lele$ "s #a#ona vagy e$#eri elk".!el"sek n"lk2lG hogy & tel4esen elvegy2l "s egy#eolva' 8stennelG "s teht, hogy & S!eretet, 7 l/sess"g "s Meg"rt"s0 3ogy & $in'en l"nyeg "s 8sten, a! Atya, a 6orrs, a! Ala.elv $in'en t%la4'onsga0 E!t egy nagy al!atossggal kell neki el1oga'ni, akkor & 8stent 1og4a ki1e4e!"sre ho!ni0 Egy ilyen e$#eren t 1olyik 8sten $in'en t%la4'onsga ki a! eg"s! vilg 1el"0 <eki se$$i se lehetetlen0 8sten /sak ilyen e$#er ltal k".es ki1e4e!ni $agt0 Mikor te egy#eolva's! 8stennel, akkor se$$i se lehetetlen0 Akkor ne$/sak $in'ent #irtokols! a$it a! Atya #irtokol, hane$ akkor te $in'a! vagy a$i a! Atya0 Te a S!enthro$sg vagy0 Te a Kris!t%s-e$#er vagy, a! 8sten Kris!t%sa, "s 8STE<, $in' a hro$ E=N7E<0 A S!entl"lek #enne' lakik0 A tel4es En-s!elle$ tere$t& $%nk#an #enne' lakik0 Mikor e!t el1oga'o', akkor te, 5gy $int a t ##iek $in', "nekelni 1ogo'> RS!ent a Kris!t%s nev"nek hatal$a0S <e$ a s!e$"lyes D"!%s nev"nek hatal$a, hane$ a Kris!t%s"0 3a4ol4anak akkor $eg a! angyalok, vegy"k el& a kirlyi koront "s koron!!k $eg a kris!t%st $in'enek %rv0 Te ne$ a s!e$"lyes D"!%st koron!o', te Kris!t%st koron!o' "s & $eg"r'e$li a! ss!es kirlyi 'rgak vek k !2l legragyog,##at Kris!t%s-koronak"nt0 <in/s olyan 'rgak& a$ely t5l nagy lenne vagy t5l isteni a gy&!e'el$es Kris!t%s koron4ra0 Most #elto', hogy #rki, aki /sak akar, 4 het0 L".4 el&re "s legy"l a gy&!e'el$es Kris!t%s0 Mikor a! R8stenS, s!,t kie4te', ls' akkor $aga'at $int 8stent0 Ls' 8stent el&re l".ni, 5gy ahogyan te el&re l".s!0 8sten ne$ lehet ra4ong,, vagy hivalko',, vagy n!&0 Bgyan5gy ne$ lehet a Kris!t%s, a! 8sten-e$#er - a! 8sten hasonlata "s k".$sa egy e!ek k !2l0 Te a!onos lehets! 8stennel "s a! 8sten-e$#er is a!0 E< MA=NLK a! Aty#an van "s a! Atya #enne$ van, e!ek iga! s!avak0 E< MA=NLK "s a! "n Aty$ egy tel4es al!atossg#an "s Min'enhat, <agysg#an0 8sten "s a! eg"s! e$#eris"g egyes2lve, Min'enhat, - a! 8steni Min'enhat,sg0 A! a$i a! 5gyneve!ett #Hn s gon'olko'so'#,l s!2letett, 1ele$elke'ik a gy ny rHs"g#e, $ert a #Hnre vonatko!, gon'olat kit rl&'ik0 Annak a$i a 1 l'i k".et viselte, a! istenit kell viselnie, $ikor te e!t a! es!$"nyi k".et 1ele$ele'0 En $on'o$ neke', hogy $ost, e!en .illanat#an, itt van neke' a! alkalo$, hogy $in'en k2ls& !avar#,l t$en4 a! 8sten nagy #"k"4"#e "s l's#a "s $aga'at 8sten 1"ny"#e #orthato'0 3elye!' $"ly al!attal Kris!t%s koron4t a 1e4e're, $ert ha a!t ne$ te $aga' tes!e', akkor a!t ne$ teheti senki $s a helye'#en0 L".4 k !ele## a nagy 1eh"r tr,n%sho! "s l"gy r"s!e annak, L"gy egy a!okkal akik %gyana!on a $,'on $egtett"k a nagy l"."st, ne /sak egy legy"l 8stennel, hane$ legy"l 8sten, iga!i 8sten, akkor $eg$%tathato' a! eg"s! vilgnak a! 8steni t%la4'onsgokat0 3ogyan 1e4e!hetn" a! 8stener& ki $agt, ha ne$ a! e$#er ltalI A! eg"s! 1 l' n ne$ l"te!ik egyetlen s!erve!et, a$ely %gyana##an a 2te$#en k".es re!egniG "s e##&l ki1oly,lag a! e$#er olyan "r!"keny, hogy e!t a leg$agasa## er&t "r!"keli, akkor a!t "letre ho!!a "s talakt4a, $iltal & k".es 8stent a! eg"s! vilgnak ki1e4e!"sre ho!ni0 Es hogy t rt"nhetne a! $sk"..en $int a $agasan ki1e4lett "s t k"letess"gre ho!ott testel, $int a$i te vagy, $ikor te ennek a testnek tel4esen %ra vagyI E! a! %ralko's annyit 4elent $int tel4es Mesters"g, Messissg, Tantvnysg0 Jsak akkor %ralko's! e!en test 1 l tt "s vagy e!!el tel4es ss!hang#an $ikor a S!enthro$sg $in'en t%la4'onsgaival ren'elke!el "s $ester vagy0 Mikor te, a! E< MA=NLK e$#ert, a Kris!t%st "s a! 8sten Kris!t%st, e!t a hr$at, egyeste' a Leg1ens"gese##el, 8stennel akkor te 8sten vagy0 E! vagy te, a 4elen e$#ere Aa! eg"s! e$#eris"gC, $ikor a ltsk r 'et #&vte' "s #elto' a! iga!sgot $aga'r,l, %gyanis, hogy l"te!ik egy $agasa## "s 4o## "let, $int a vilgi

ta.as!talatai' kering"se0 E!t #elto', $ikor a helyes %tat k vete', ss!hang#an "s iga!i $egegye!"s#en a leg$agasa## es!$"nyekkel, a$elyeket te k".es vagy elk".!elni, vagy $i%tn te vgyako!ol "s a$elyeket te s!eretet#en, h,'olat#an "s i$i'#an $egk !elte'0 A! els& l"."ssel e$#er les!el, a Kris!t%s-e$#er, a! 8sten egys!2l tt 6ia0 A k vetke!& l"."ssel 8sten Kris!t%sa, a!ltal, hogy a Kris!t%s-e$#ert a! isten kris!t%sak"nt lto'G hogy a!tn k !vetlen a 1orrsho! l".ve e##&l a kett&#&l Egyet kell alkotno', a! Atyt a! 8stent0 Te $ost a! E< MA=NLK e$#ert talaktotta' Kris!t%s-e$#err", a!%tn e!t a Kris!t%s-e$#ert talaktotta' a! 8sten Kris!t%sv vagy a! Fr 8stenn"0 Es a k vetke!& l"."se''el a! 8sten Kris!t%st talaktotta' a! r kk" "l& 8stenn"0 E!ek kett&nek lts!ottak "s egy" vltak Egy 8stenn"0 Te a Leg1ens&## Er&, 8sten, $in'enki Aty4a, hasonlata "s k".$sa vagy0 <in/s se$$i a$i lehetetlen les! neke', ha ne$ t"rs! le err&l a helyes 5tr,l0 E##en 1elt"tlen ren'2letlennek, 1"lel$et ne$ is$er&nek "s hHnek kell lenne', an"lk2l, hogy a! eg"s! vilg t"let"vel t r&'n"l0 A $esters"ge' "s egys"ge' elis$er"s"vel egy vagy a! Atyval, a #&s"get-ras!t, "s 1olyton 4elenl"v& $in'en 'olog leg1ens&## ala.elv"vel0 <e$ ny54t a 7i#lia egy nagy 4elk".es #r!atot a! e$#er s!elle$i 1e4l&'"s"r&l "s lehet&s"geir&l, $ikor e!ek a helyes $,'on vannak "rtel$e!ve "s has!nlvaI A 1"nys%garat, a$elyet "nr$ les!llva #r!olnak, a te$.lo$#,l, a! "n teste$ s%gro!!a ki0 M"gis, a! is iga!, hogy e! a 1"ny a! "g#&l 4 n, $ivel a! "g $in'en2tt k r2l tt2nk van "s 1"nyre!g"sek#&l ll0 Kell hogy a! "g t%la4'onk"..eni k !.ont4a a! "n teste$#en legyen0 A!"rt kell, hogy e! a $ennyei 1"ny a! "n teste$#&l s%gro!!on ki0 A! E< MA=NLK- omnak #e kell enge'nie e!en 1"nynek l"ny"t #el"$, akkor neke$ e!t a 1"ny-er&t lelkestene$ kell "s talaktano$, 5gy hogy a!t ki lehessen k2l'eni, a!!al a! er&vel, a$ellyel 8sten, a! E< MA=NLK, kvn4a0 Mikor a! $egt rt"nik senki se$ k".es ennek a tis!ta 1"nynek a! ere4"t ellenllni0 E! a! a nyal# 1"ny, a$elyet a! "n teste$#&l lts! kis%gro!ni a k".en a$elyet a $Hv"s! =ets!e$ani#an k"s!tett r,la$0 A 1"nys%garak a! "n teste$#&l 4 ttek el&, ahelyett, hogy a!ok a! "g#&l "nr$ vett&'tek volna0 Bgyan5gy kik2l'hete' a! 8steni er&t egy olyan $"rt"k#en hogy a! ellenllhatatlan0 E!t a! 8steni er&t el&s! r el kell is$erne' $int $in'en2tt k r2l tte', a!t akkor a teste'#e #eenge'ni, lelkesteni "s talaktani "s k vetke!&leg kik2l'eni a 1"nys!,r,n t0 E!eket a 'olgokat $in'enki 1ra'tsg n"lk2l v"g#e 1og4a vinni, $ikor &k a! 8stent, a! 8sten Kris!t%st el1oga'4k $int a! & isteni 4%ss%kat0 E! a! isteni #i!tos 4elige a! eg"s! e$#eris"gnek0 Min"l k !ele## "r a! e$#eris"g ehhe! a $agas!tos s%grho!, annl ha$ara## eltHnik vis!ly "s s!"th5!s0 3a te tel4esen e##en a 1"nyre!g"sek#en "ls!, a$ely a! eg"s! vilg 1"ny"t alkot4a "s ha $in'annyian 1olyton k !ele## 4 nnek, akkor annl k !ele## 1ogs! 4%tni a! e$#er iga!i otthonho!0 Akkor ta.as!talni 1ogo', hogy E< MA=NLK a! eg"s! vilg 1"nye0 L$ a! 8sten, a! as!tal tertve van0 E$el' 1el e!t, a! 8steni hatal$at, e!t a! E< MA=NLK- ot0 E$el' 1el e!t a testet a! istenhe!, akkor te "s $in' a t ##iek, $in'enek %rv les!el koron!va0 :e neke' a koront $aga'nak kell a sa4t 1e4e're tenne', senki $s ne$ teheti a!t $eg helyette'0

3ATL:8K 6EDEZET A! egye'2li $ents"ge$ a!"rt, hogy a ra#l,kkal s!er!ett "l$"ny2nket olyan ter4e'el$esen lerta$ /sak a!, hogy egy e$#er hatal$t a lehet& legvilgosa##an akaro$ le1esteni, aki a! 8steni $ester "s %ralko', 4ogt el1oga'va, k".es volt egy 1"ktelen hor'a igyeke!et"nek "s ere4"nek olyan egy 1or'%latot a'ni, hogy 5gy & $aga, vala$int a! eg"s! k rny"k t k"letesen #i!tonsg#an volt a!okkal s!e$#en0 Es gy ne$/sak v"'el$et ny54tott, hane$ a #an'a t$a'snak hev"t "s nagy ere4"t 1elnagytva, lelkestve "s viss!ak2l've a!t ho!ta l"tre, hogy a!ok akik $egse$$isteni akartak, egy$s ellen 1or'%ltak "s egy$st $egse$$istett"k0 E! a v"'ele$ kiter4e't a! eg"s! k rny"kre, sok kilo$"terre a k r#en, ha#r k r2l#el2l hro$s!or annyi ra#l, volt $int lak,s "s a! %t,##iaknak ne$ volt lthat, es!k !2k a v"'eke!"sre0 Mihelyt test2nk a! el&!& na.ok i!gal$ain "s a $egr!k,'son, 1el54%lt "r'ekl&'"ssel 54ra a $%nknak llt%nk0 35sv"t gyors l".tekkel k !ele'ett "s $i #eakart%k 1e4e!ni a $%nknkat e!en a k rny"ken, $iel&tt 7rit-8n'i#a viss!a$enn"nk0 Att,l a! i'&t&l ke!'ve $r a $%nknk v"g"re 4rt%nk, a! in'%ls%nkat $egel&!& %tols, r"s!leteket egy na..al h5sv"t el&tt #e1e4e!t2k "s $r rven'e!t2nk h5sv"t vasrna.4nak, hogy a!t ny%gal$asan, .ihen"ssel t lthet42k0 Mikor 4,val a ha4nal el&tt a te$.lo$ 1el" $ent2nk Jhan'er Sent a kert#en tallt%k, 1elllt, hogy elks"r #enn2nket "s $on'ta, hogy a ve!et&nk a s!ent"ly#en /satlako!ik ho!!nk0 A ve!et&nk 4avasolta, hogy -hasa 1el" $en42nk viss!a 8n'i#a, onnan !&ktinath'a, a *ransMimalja s!oroson t <andernath'a "s 5gy tov## Iarjeeling'e0 Mikor a te$.lo$ #e4ratho! ve!et& l"tra al4ho! "rt2nk egy .illanatra $egllt%nk, hogy a na.kelt"#en gy ny rk '42nk0 Jhan'er Sen a ke!"t a l"trra tette, $intha 5gy a! alag5t #e4ratho! akarna 1el$enni a l"trn0 Fgy llva #es!"lni ke!'ett> A 1"ny ne$ "rti $eg a s t"tet, $ikor tvilgt a!on0 Mikor D"!%s ltta, hogy D5's elakar4a r%lni t, gy s!,lt> RMost a! E$#er 6ia $eg'i/s&2l "s 8sten $eg'i/s&2l #enne0S E! a kie$elke'& l"lek ne$ a!t $on'ta> RD5's elr%l enge$0S egyltaln ne$ #es!"lt D5'sr,l0 /sak a! ltala ra$l, $eg'i/s&2lt 8sten Kris!t%snak $in'en2tt 4elenl"t"he! ragas!ko'ottG e$#er a! 8sten#en $eg'i/s&2lveG 8sten a! e$#er#en, sa4t $ag#an $eg'i/s&2lve0 Lt4%k teht, hogy a t k"letes k ! s egy2tt$Hk '"s a sa4t $,'4n $in'en vis!lyt elt2ntet0 Most $on'hato'> RKris!t%s $%tatko!! #e, $in'ig vilgosa##an, olyan tis!tn, hogy te enge$ #et ltes! "s te "n les!ek0 L$ $ost egy test vagy%nk, egy gon'olko's, egy s!elle$, egy t k"letes ala.elv0 Te E< MA=NLK, "n vagyok "s $i egy2tt 8sten vagy%nk0S A##an a .illanat#an $ikor a##ahagyta a #es!"'et a s!ent"ly2nk#en lelt2k $ag%nkat, a *a&+ross te$.lo$ k !".s& helyis"g"#en0 Alighogy 1elo/s5't%nk $%lat%nk#,l, D"!%s l".ett #e a! erk"lyre nyl, a4t,n, n"hny trsval, "s a $i ve!et&nkkel0 7e4 vetel2kkel a s!o#t tengernyi 1"ny t lt tte el0 Min'annyian k s! nt tt2k egy$st $inket #e$%tattak egy is$eretlennek, aki vel2k #e4 tt0 5gy n"!ett ki $int egy i'&se## 1"r1i, ha#r $"g nagyon "leter&s0 Mon'tk nek2nk, hogy & a !&nik egyike, akik a s!o$s!"'sg#an lev& Mastinap&ri #arlangok 1&n kei0 o'a %ta!ik viss!a "s o'ig elks"rne #enn2nket0 is$erte a nagy Eishi ,egast "s a Eishi Agast"val is tallko!ott, kinek re$etelak4a ott van, a!on ke'ves 'e nagyon 1"lreesett helyen0 Mi k2l n sen rven'e!t2nk e!en kelle$es kilts 1 l tt0 Egy k rt alkott%nkG $in'enki a! as!talra tette a k"t ke!"t a tenyerekkel le1el" "s 5gy llt%nk egy .illanatig $"ly /sen'#en0 Annak ellen"re, hogy egy s!, se lett e4tve, a s!o#a tel4esen $egtelt egy k2l n s, l2ktet& "s re!g& kis%gr!ssal0 E! a! "s!rev"tel tel4esen elt"r& volt $in'en e''igit&l, el&s! r olyan volt, $intha elhal$o!na #enn2nket0 A s!iklk egy ss!hang#an re$egtek "s re!egtek0 E! /sak n"hny .illanatig tartott0 Akkor valaki $egs!aktotta a /sen'et a

k !l"ssel, hogy $i a!on reggelen egy vilgegyete$ tere$t"s"nek #r!olst 1og4%k ltni0 E!ek a k".ek #e$%tat4k, hogy $i t rt"nt a vilg$in'ens"g l"tre4 tte alkal$val0 Ki$ent2nk a! a4t,n t a s!ikl#a v4t erk"lyre, annak a s!"l"ig0 M"g egy ,rval na.le$ente el&tt volt0 Egy halotti /sen' vett k r2l #enn2nket0 A .illanat alkal$asnak nyilvn%lt egy 54 s!2let"st lele.le!ni0 A v"gtelen Hr#e n"!t2nk, egy #e1oga', "s vrako!ssal telt lelk2lettel0 A M%ni #es!"lni ke!'ett> Jsak k"t1"le 4elens"gek vannak a vilgon> a!, a$i l"te!ett $iel&tt a t%'at "letre ke!'ett "#re'ni, a$i $"g $ost is van "s $in'ig les!, "s a$it a! e$#eris"g gon'olt "s gon'olni 1og0 A! a$i a t%'at ke!'ete el&tt volt, a! r k0 A! a$it a! e$#eris"g gon'ol, a! vlt,!, "s $5l,0 A! a$i a t%'at el&tt volt, a! 8ga!sg0 A! a$it a! e$#eris"g gon'ol, a! iga!sg, legal##is a! & s!$ra0 Mikor a t%'atot t4r4a a! 8ga!sg T rv"nye, akkor $in'en helytelen gon'olat, a$it a! e$#eris"g ter$el, ki les! t r lve0 Mg a! "vs!!a'ok tov##g r'2lnek "s a 1e4l&'"s $Hk '"s"vel a! anyag 1tyolt viss!as!ort4k, 8ga!sg#,l ere'& gon'olatok $ennek t a! e$#eris"g el$"4"n, a$elyeket $i ere'eti ko!$ik%s t"nyeknek neve!2nkG "s e!ek, a $5lt e$l"ke!et"t #et lt& gon'olatok, a$elyeknek a 4elen t"nyei el"#e $ennek "s a$elyeket a 4 v& 4,slsai rny"kol4a, s!ilr'an k r2lvonala!va $%tatko!nak a 1e4l&'& t%'at 5t4n0 Fgy a! e$#eris"get $in'ig viss!aterelik a! ere'eti ala.elvhe!0 E! a $in'ig $egis$"tl&'& viss!at"r"s $eg$%tat4a a! e$#eris"gnek, hogy a tere$t"s r k, 5gy $int a! e$#eris"g $aga, 'e a! e$#eris"g tere$t$"nyei $in'ig alvannak vetve a vlt,!soknak "s a T rv"ny kinyilatko!sa alatt "lnek, a$it ok "s oko!atnak neve!nek0 Mikor a! e$#eri l"nyek a tere$t"seik#en tvolra elt"rtek, a! 8ga!sg nagy 6elt"tlen T rv"nye k !#el". "s s!e$t&l s!e$#e llt4a &ket a! ere'eti Tervvel, lt4%k teht, hogy a Ko!$ik%s T rv"nyek soha ne$ enge'ik $eg, hogy a! "let t5l tvolra let"r4en a! irnyr,l0 E! a t rv"ny egyens5llyal, kiegyenlt"ssel "s ss!hanggal $in'ig a 4, irny#a tereli a! "letet0 Mallsok "s #lvnyok ellen"re a! e$#er $in'ig tel4esen egyes2lni k"nys!er2l a 6elt"tlen 8ga!sggal0 Mikor a! 8ga!sg 6elt"tlen T rv"nye %ralko'ik a! e$#eri t%'at#an, akkor $in'ennek kikell t rl&'ni, a$i nin/s tel4esen ss!hang#an a! 8ga! Ko!$ik%s t"nyekkel0 A! e$#eris"g gon'olatai 5gy vannak alkotva, hogy a!ok a /s%.n 1"liga!sgok#,l s!2letett t k"letlen tere$t$"nyeiket elenge'ik, $ikor a! 8ga!sg ho!!4%k 4 n0 A 6elt"tlen Ko!$ik%s T rv"nynek tel4esen #e kell tel4es2lni0 A Mal,sg T rv"nye s!erinti =on'olko'snak, #es!"'nek, vagy /seleke'etnek a! e$#eris"get v"g2l $agho! a T rv"nyhe!, vagy a Mal,sgho! kell ve!etnie0 A! regek a!t $on'tk, hogy $in'en 1t ki kell irtani, a$elyet ne$ a Mennyei Aty' 2ltetett #el"'0 R3agy4tok &ketW Makoknak vak ve!et&iW :e ha vak ve!et vilgtalant, $in' a kett& g ' r#e esik0S AMt0 (? > (+C A! i'& gyorsan a v"g"re 4r, a$i#en a! eg"s! e$#eris"g vak4ai a! e$#eri gon'olko's#an hv&k ltal l"treho!ott t%'atlansg, #a#ona "s n$ts $o/sar#a ve!ett"k ahelyett, hogy a val,sgos#an "s iga!i#an hittek volna0 A! a $Hvelts"g $aga is a $o/sr#a !%han, a$ely a! el$5lt "vs!!a'ok var!slataira "s #a#on4ra van ".tve0 A!ok lo.ott tere$t$"nyei ltal oko!ott 14'alo$#,l "s trag"'i#,l l"tre4 n egy 54 gyorsan 1e4l&'& e$#eri nt%'at0 8gen $in'ig s!"lese##re nylik a! a4t, erre a! 54 s!2let"sre0 <in/s $s 5t $int 1olyton a! egyik t%'at-s!intr&l t$enni egy $agasa## "s el&##re hala't l"."sre a! iga!i ko!$ik%s 5ton0 A nagy ko!$ik%s re!g"s-vilg#an /sak egyetlen tiltott lla.ot van> a! a 1a4ta gon'olko's, a$ely a! e$#eris"get 5gy hagy4a lero!s'so'ni sa4t elgon'olsai#an "s elk".!el"sei#en, hogy k"ts"g#eesetten ragas!ko'va annak var!slatho! ne$ ha4lan', a!t elenge'ni "s 5gy t"ve k".telen a! egyete$es gon'olko's s!"les ter"t el"rni0 A!ok akik a s!e$"lyes nt%'at#a #ele$er2lnek, arra k"nys!er2lnek, hogy gy tov## $en4enek, $g a! elgon'olsaik "s ta.as!talataik egy ter$"s!etes ki$er2l"se ltal k".telenek tov## hala'niG akkor a 6elt"tlen T rv"ny n$Hk '&en k !#el". el&re k"nys!ert& k"!!el, #etegs"g 14'alo$ "s ves!tes"g es!k !eivel, $g a! e$#ernek elege les! #el&le "s a hi#s tlet tkt lt4a $ag#an a! tlet#en0 Mikor egy 1a4 vagy ne$!et $egtaga'4a elenge'ni a!okat a 'olgokat, a$elyeket a! e$#eri gon'olko's egy r"s!e, a val,#an l"te!& helyett tere$tett, akkor a T rv"ny a!on gon'olko's

kis%gr!ott "s 1elhal$o!ott re!g"sei ltal tves!i annak a n".nek 1e4l&'"s"t, %gyanis a 1"nys%gr segts"g"vel viss!ahat sa4t $agra0 Akkor a! a 1a4 vagy ne$!et k2!'ele$, h#or5, s!"th5!s "s hall k !e.ette ki.%s!t%l, hogy $a4' 54ra legyen helye!ve a tere$t"s egy e$elke'& s!akas!#a0 Kgy 54ra ke!'het egy 54 ka./solat#an a!!al a$i $r volt, $iel&tt a! e$#eri t%'at l"te!ett0 A $ai na. gyors l".tekkel k !ele'ik a 1e4l&'"s egy 544".t"s .illanatho!, $in'en a$i $ost olyan s!ilr'nak "s 4,l ala.o!ottnak $%tatko!ik, ha$arosan egy #o$ls lla.ot#an 1og4a tallni $agt0 Min'en 1a $elyet ne$ a! 8ga!sg 2ltetett, ki les! irtva0 Egy i'&.ontot k !elt2nk, $ikor a $ai trsa'al$i, .olitikai, ."n!2gyi "s vallsos int"!$"nyek tel4esen 1el#or%lnak, 5gy, hogy a! helyet a' egy 54 i'&s!aknak, a$ely#en a! e$#eris"g egy s!orosa## ka./solat#a 1og 4%tni a!!al, a$i van, "s $r ren'e!ve volt $iel&tt a 4elen e$#eri t%'at kis!ortotta "s 1"lretolta a!t0 A! 8ga!sg 1igyel$esen, s!eretettel ga!'ag "s s%gr!, 4,t"konysggal vr, $g a! e$#er #elt4a, hogy $agho! vonhat4a annak t%'att a$i $in'ig l"te!ett, "s vele egyes2lhet0 A! e$#eris"g el1or'%l a! el&!& ne$!e'"kek 'a4ka$es"it&l "s a$i a##,l n&tt annak se$$i has!na a n vekv& egy"nis"gnek "s a s!elle$i #eltsnak "s annak a ne$!e'"knek r"s!"re, a$elynek t%'ata $ost 1ele$elke'ik0 T"ves tletek, hagyo$nyok s!oksok "s #a#onk a v"g2kre 4rnak0 Bgyana! vonatko!ik a $Hvelts"gre a$ely a!ok#,l l"tre4 tt0 A r"gi #lvnyok el"g has!nosak voltak a! egys!erH t%'atnak, a$i $ost a hanyatlst k !elti0 A hanyatls%knak oka a #el&l2k ere'& var!slat, $ivel a!ok /sak egy 2gyes .a.i "s tant,i os!tly egy#es!&tt ha!%gsgainak #i!ony%ltak, hogy egy 1e4l&'"s#en l"v& 1a4 sr, gyerekeit elaltassa a!okkal0 A!ok akik tvola##ra lttak $int a k !vetlen k rnye!et2k, ne$ srtak "s teht ne$ lettek elaltatva0 A!oknak legt ##4e ltta, hogy a 'a4ka$es"k ne$ tartal$a!nak iga!sgot "s sokan k !2l2k els!ntan el&rel".tek, hogy $eg/1ol4k a ha!%gsgot, $ert &k $in'enen keres!t2l lttk a 6elt"tlent, a!t a$i $in'ig l"te!ett "s a$ivel a! e$#eris"g egy r"s!e k !vetlen ka./solat#an volt, ltta "s is$erte a!t0 E##&l a r"s!#&l 1og egy 54 "s lelkes2lte## t%'at 1elkelni, a$ely tel4esen 1el"#re't "s k"s!en van, hogy letas!tsa a #lvnys!o#rokat, a$elyet a! e$#er a! e$#ertrsa r"s!"re lltott 1el "s hogy helyet k"s!tsen a! 54 es!$"nyeknek, a$elyek val,4#an olyan r"giek $int a tere$t"s ha4nala0 E!ek a 1el"#re'tek k vetelni 1og4k a! e$#eri t%'at nevel&i, ve!et&i "s lelkest&it&l, hogy a!t egy val,#an "l& ka./solat olyan $agas s!int4"r&l tegy"k, ahol t"ve'"s vagy ellent$on's lehetetlen "s hogy a! & tol$/sols%k olyan egys!erH legyen, hogy a!okat ne lehessen 1"lre"rteni0 A $agasa## "rtel$ess"g "s ts!elle$2l"s 1el"#re't tigrise, $eg1og4a aka'lyo!ni, hogy 54ra elaltassk, $ivel $r annyit s!enve'ett a $5lt#an "s ki#rn'%lt egy helytelen #i!alo$ gy trel$ei ltal0 egy s!ilr'a## gon'olatvilgot 1og k vetelni, a$elynek t ## "letere4e van "s $ag#,l a! 8ga!sg#,l ere'& tanokra van ala.tva0 A! el$5lt "vs!!a'ok 1e4ei 1 l tt a lero!s'so'ott hagyo$nyaikkal, a t $eg $ost a r"gi, &sr"gi 2!enetre hallgat, a$ely a! 54s!2l ttek el&tt ki#ontako!ik a! e$#eris"g "letei "s s!vei#en0 E! a! 54, &sr"gi 2!enet olyan $int egy harsonas!, egy hitt"telek#en 1%lla'o!, .a.sg nya1ogva "nekl& hang4a 1 l tt0 Kie$elke'ik a s!"th5!s "s a ."n!2gyi, i.ari, .olitikai "s vallsos ha!%gsgok ho$lyos ellent$on'sai 1 l"0 A! e$#eris"g egy r"s!"nek lero!s'so'ott gon'olatai ellen"re, a hagyo$nyos tleteiknek "s t"ves "rtel$eiknek 8stenr&l, Kris!t%sr,l, e$#erekr&l, a! RUnS-r&l, a! "let "s hallr,l, 1"lre kell llniG "s $ikor a vilg 1elt"tlen s!a#a' e!ekt&l a! el&t"letekt&l, akkor $in'a! a$i arra ".tve volt el 1og $5lni "s ki 1og t rl&'ni0 E!en k !ele'& kors!ak lthatrn #%kkan 1el egy 1els!a#a'%ls, a$elynek egy tel4esen 54 4elent&s"ge van0 A nagy t $eg a$ely $ost 1elkel, tis!ta tekintettel "s s!orosa##an $eghatro!ott #eltssal, egy $"lye## kinyilatko!tats ltal 1els!a#a'%l, a$ely $in'en 1a4#,l "s $in'en n".#&l s%gro! ki0 E! a kis%gr!s a! Egy Elet, a$ely $in'enki#en "s $in'enki ltal van0 A!oknak nagy s!$a ellen"re, akik $"g g rnye'ten ragas!ko'nak $in'en1"le t"vhitekhe!, a 1olyton s!"lese'& lthatron nylik 8stennek, a Kris!t%snak a! e$#er#en, a! 8sten Kris!t%snak,

a! RUnS-nek "s a hallnak egy $agas!tosa## "s ne$ese## k".e "s a s!elle$ egy 54 /ikl%sa ha4nalo'ik a! eg"s! vilgnak0 A! rv"ny#&l kie$elke'ik a kristly 1a4 egy 54 kors!aka0 Mikor egy n". vagy ne$!et 8stent 6elt"tlennek lt4a, akkor a! a n". 8sten 5 $ert akkor 8sten k !t2k lakik0 3ol a!ok a!t a! es!$"nyt s!eretik, tis!telik "s i$'4k, &k $ag%k les!nek a! 8sten0 Mikor a! i'& el4 tt, $egka.4k a 4%ss%kat, a!t, a$i el&s! r volt "s a$i s!ilr'an ll a S!elle$#en0 Mikor egy e$#er 8stenien gon'olko'ik, akkor & 8sten, akkor 8sten #enne lakik0 6544 "letet a! e$#eris"g#e, a! %gyana!t 4elenti, %gyanis 8stent0 A ko!$ik%s kinyilatko!tats e!en $agasa## "rtel$e ltal a! e$#erek $egtall4k 8stent, 5gy ahogyan volt, $iel&tt a! e$#eri t%'at ke!'ett $egnyilvn%lni, %gyana! tegna., $a "s a! eg"s! r kk"val,sg#an0 A r"gi hie'ele$ ha$vai#,l lassan e$elke'ik a! iga!i te$.lo$ a! e$#er#en, ne$ k"!!el ".tett, r k a $ennyek#en0 =on'olko',k egy nagy 54 1a4a er&s l".tekkel 4 n el&re, a! ra.ly ha$arosan a 1 l' n 1og ra'ni "s el1og4a vinni a! n$ts $ara'vnyait, a$ely olyan sokig a! %t4%k#an volt a!oknak, akik a 1e4l&'"s terhe alatt tov## #otorklnak0 A $%nka $r el van v"ge!ve0 Sok s!!$illi,k $r 54ra $eglettek vltva "s 1els!a#a'%ltan "lnek s!vvel l"lekkel testel "s ke'"llyel0 k alkot4k a $"g $eg ne$ s!2letett 1a4 s!v'o#ogst, a$ely a! "vs!!a'okat ka.4a r ks"g2l0 En lto$ &ket tl".ni a! "vs!!a'okon, karon1ogva 8stennel0 A v"gtelen .art4t,l ke!'ve # l/sess"g nagy h%ll$ai ra$lanak 1el"42k0 <ekik $egvan a #torsg%k, hogy el&rel".4enek "s ki4elents"k, hogy &k a! r k 8sten r"s!ei, a! r k Kris!t%s - 8sten "s a! e$#er aki r kk" egy a! r k "let#en0 <ekik $egvan a #torsg%k el&rel".ni "s a $ennyekn"l ki4elenteni, hogy sok $in'en a$it a! e$#er lert, egy ha!%gsg "s egy s! rnyH elvak%ltsg#,l lett tere$tve0 E!en 54 s!v'o#ogs t%'ata egy 54 1a4t%'at#,l ere'0 E!t a! 54 1a4t, teht sa4t $agt lt4a a! e$#er, $int a leg$agasa## ki1e4e!"st e!en a #olyg,n "s egy 8stennel, a! "let"vel $int es!k !G "s & #elt4a, hogy $in'en a$ire s!2ks"ge van, a!on "let ltal a! l"#e esik0 E! a 1a4 t%'4a, hogy a! e$#er t%'atosan "lhet egy t k"letes vilg$in'ens"g#en, t k"letes l"nyekkel egy t k"letes ss!hang#an, t k"letes 1elt"telek "s hely!etek $ellett, 1elt"tlen #i!tos a##an, hogy a nagy Milg$in'ens"g S!elle$i terv"#en nin/s egyetlen hi#a se0 A! e$#er 8stent akkor a nagy Ko!$ik%s S!elle$nek, a Milg$in'ens"g nagy S!elle$"nek lt4aG "s a ki1ino$%lt el$"4"vel ne$ t"tov!ik gon'olatai#an tan%l$nyo!ni a! ala.okat, a$elyek &t a!! alkottk aki & $ost "s a$elyek &t o'a ve!ett"k ahol $ost van0 Akkor & 54ra egy a 1orrsval0 t%'4a, hogy e! a 1orrs a! r kk"-/sen'es r"s!e a! 8steni S!elle$"nek, t%'atosan ss!ek tve "s ss!eolva'va a M"gtelen S!elle$$el0 E! a! 54 1a4 $eg"rti, hogy a l"lek rny"kon "s na.s2t"sen t, keserHs"g n"lk2l keresi a S!eretetet "s iga!i #"k"t "s hogy e! a! 8sten "s a! e$#er 8ga!sga0 E! a 1a4 ne$ t"tov!ik lerntani a! eg"s! e$#eris"g s!e$"r&l a s!e$#ek t&t0 A s!2rke s!elle$i 4elens"g, a$ely "vs!!a'okon t a! inga'o!, "n-e$#er l#ait a sa4t t%'atlansga ltal lek t !ve tartotta, tel4esen el 1og s .r&'ni0 A! e$#er "s!reves!i, hogy $in'en korlto!st elt r lt a!!al, hogy a! iga!i n4"t elis$eri $int aki tel4esen 1el"#re'tet0 Akkor 1ele$elke'ett a! e$#ert&l 8stene$#erig, 8stenig0

3ETE:8K 6EDEZET Egy r vi' s!2net %tn, $ikor a na. els& s%garai a tvoli lthatr 1 l" e$elke'tek, a M%ni 1elllt "s #es!"lni ke!'ett> Mannak #artai$, akik sok 'olgot $egis$ertek, a$ivel a! Atya a! e$#eris"get ellt4a0 <ekik $egvan a S!elle$en thatol, "rtel$i k".ess"g2k, 5gy t"ve a! eg"s! s!"les vilg a s!e$2k al ker2l0 k k".esek ltni, $it "re! a! e$#eris"g0 Kgy k".esek segteni kvnsgai tel4est"s"#en0 E!ernyi hangot is k".esek hallani, a$elyek a halan', 12lnek hallhatatlanok, $int ."l'%l a koli#ri "nek"t, vagy a! 54s!2l tt v r s#egy hang4ait, a $e!ei t2/sk k hang4t a$elyeknek n"$elyike $so'.er/enk"nt (?0TTT re!!en"ssel /iri.el "s sok $s !enei hangokat a$elyek a! e$#eri 12l k".ess"g"t tvol 1el2l$5l4k0 Arra is k".esek, hogy hallhatatlan hangokat "re!!enek, a!okat ke!el4"k "s kis%gro!!k, a$elyek #i!onyos $eghatottsgot kelthetnek, $int ."l'%l s!eretetet, #"k"t, ss!hangot "s t k"letess"get, a$i#&l a! eg"s! vilgnak has!na van0 Arra is k".esek, hogy #&s"g "s nagy r $ "r!eteinek re!g"s"t 1elnagytsk "s kis%gro!!k, 5gy, hogy e! a! eg"s! e$#eris"get titat4a olyan $"rt"k#en, hogy a! e$#eri ne$!e'"k $in'en tag4nak r"s!e lehet #enne, ha akar4a0 Mikor a! e$#erek ennek a! lla.otnak a l"te!"s"t elis$erik, akkor $in'en e$#er k !re$Hk 'ik, hogy $egnagytsa "s kis%gro!!a e!eket a re!g"seket0 Akkor a! e$#eris"g egy"nei"rt "s ltal%k, "..en a! 4 n l"tre a$ire s!2ks"ge van0 Akkor a!ok kvnsgai #etel4es2lnek0 Mikor a s!2ks"ges re!g"sek $%nk#a vannak lltva, akkor nin/sen e$#eri l"ny aki elker2li t"nyleges 4elenl"t2ket0 Kgy a! e$#eris"g $in'en t k"letes kvnsga s!ilr' alakra kristlyoso'ik0 8sten tere$t& hatrtalan $o!g, vilgHr tengere kristlytis!ta, $"gis tel4esen telve van re!g&, s%gr!, er&vel0 E! a kis%gr!, er& a v!s!erH l"nyegk"nt is$ert, a$i#en $in'en l"nyeg, vagy $in'en alkot,ele$ 1elol'ott 1or$#an 4elen van, teht egy#ehang!, har$onik%s arny#an egy$sho!, k"s!en arra, hogy enge'el$eske'4en a re!g"si gyorsasg 1els!,ltsra, a$ely $egenge'i neki, hogy s!ilr' alakot vegyen 1el0 Mikor a! e$#eri l"ny a gon'olataival a helyes re!g"si #e1olyst $%nk#a llt4a, k !re$Hk 've a nagy$in'ens"ggel, akkor a! ele$ek o'asietnek, $ivel a!oknak nin/s $s irny%k "s #et ltik a 1or$t, $elyet a kvnsg el&k"s!tett0 E! a 1elt"tlen t rv"ny "s ennek le1olyst senki se k".es $egvlt,!tatni0 3all4tok, - egy orgona 4ts!ik ala/sony #ass!%s hangon0 Migy2k $ost e!eket a hangokat el&s! r olyan ala/sonyra, hogy nek2nk hallhatatlann vllnak0 A hangok a$elyeket hallott%nk $"gis $"g viss!hang!anak ne$'eI A re!g"s %gyan5gy 1olytat,'ik, akkor is ha a hang ne$ "r!"kelhet&0 K vess2k $ost a hang4egyeket a! eg"s! hangl"trn v"gig $in'ig $agasa##ra "s $agasa##ra, $g a! 54ra hallhatatlan les!0 A hangok is$"t viss!hang!anak, a $agasa## re!g"sek is %gyan5gy 1olytat,'nak0 T%'4%k, hogy a k"t #e1olys k !2l egyik se s!Hnik $eg, $"g akkor se ha a 1i!ikai 12lek hatsk r"n kv2l esik0 E! a! a$it $i a RS!elle$S alatt "rt2nk0 Ahol a test tov## k".telen %ralko'ni, ott a S!elle$ tves!i a ve!et"st0 Es e! a ve!et"s sokkal s!ilr'a##, $ert annak egy sokkal s!"lese## re!g"ster2lete van $int a testnek "s sokkal 1og"konya## a gon'olat-#e1olyssal, vagy re!g"sekkel s!e$#en, $ert a gon'olat sokkal s!orosa##an van a S!elle$he! k tve "s a!!al egyvonal#an ll0 A 1i!ikai korlto!ott a testig "s ne$ is ter4e' tvola##ra ki0 A 1i!ikai s!int"n tel4esen korlto!ott a test /selek$"ny"ig, 'e ne$ annak viss!ahatsig0 A$i a testi reak/i,kat illeti, S!elle$ vagy%nk, ha $i a!t S!elle$nek akar4%k tekinteni0 Kgy $eg"rte', $ennyire korlto!va van a! anyagi test0 A s!elle$ a! 5gyneve!ett 1i!ikai ter2letnek ne$/sak $in'en ato$4t 4r4a t, 'e $"g a l"nyeg legkise## r"s!e/sk"4"t is, lehet a! s!ilr' vagy l"gne$H0 A! a t%la4'onk"..eni er& $iltal a! nt&$inta k"s!2l, a$i a l"nyegnek a k2l n# !& alak4t a'4a0 A! e$#er a! egye'2li l"ny, aki e!eket a k2l n# !& $intkat, a$elyeket a! anyag 1elves!, terve!i "s ren'e!i0 Enge'4"tek $eg, hogy egy .illanata kit"r4ek, hogy "rtel$ese## legyen0 Lt4tok hogy a vilg$in'ens"g2nk nagy

k !.onti <a.4a tel4es gy ny rHs"g"#en s%gr!ik "s as!erint, hogy a lthatr lassank"nt s!"les2l "s a s!e$2nk el&tt egy 54 na. ha4nalo'ik, egy 54 kors!ak, egy 54 tavas! s!2letik E! a $i 5gyneve!ett na.ren's!er2nk a$i e!en k !.onti <a. k r2l 1orog, /sak egy a *( ilyen na.ren's!er k !2l, a$elyek $"g egy sokkal nagyo## k !.onti na. k r2l 1orognak0 A! a na. kilen/venegye!ers!er akkora $int a vilg$in'ens"geknek a! ss!es t $ege0 A! a k !.onti na. olyan ,risi, hogy a!on *( na.ren's!er a$elyek egy t k"letes ren'#en "s #esorols#an k r2l tte 1orog, arny#an olyan ki/sik $int a k !.onti ato$$ag vagy na. k r2l 1org, a.r, r"s!e/sk"k a! ato$#an, $int ahogyan ti a!t neve!itek0 Ennek a! ,risi vilg$in'ens"gnek PX0)TT "vre van s!2ks"ge, hogy egy k rt tegyen $eg a!on a nagy k !.onti na. k r2l, egy s!oros ss!hang#an a ;olris, a sark/sillag tel4es .ontossgval0 K"telke's! $"g a!on, hogy van egy igenl& isteni hatalo$, a$i $in'ent irnyitI T"r42nk $ost viss!a a $eg1igyel"s2nkh !0 6igyel4etek 4,l o'a, egy k". alak%l, a!on lthat4tok a na. kerekes 1eh"r korong4t0 Most a 1eh"r korongon egy v r s 1olt k".!&'ik0 6igyel4etek $ost 4,l, akkor ltni 1og4tok, hogy a v r s 1olt#,l egy ki/si 1eh"r .ont 4 tt el&0 E! ne$ 1"nys%grG e! egy $o!g, .ont tis!ta 1"ny#&l, a! "let s!ikr4a a$i ki lett k2l've "s ahho! tart,!ik a! a$i $ost s!2letni 1og0 <ektek a! /sak egy ki/si 1eh"r .ont, 'e a!oknak akik k !elr&l lthat4k, ,risi0 E! nagyon k2l nleges nektek, 'e r vi' i'&n #el2l egy $Hs!eren t 1ogtok n"!ni a$ivel k".esek les!tek ltni $in'e!eket a 'olgokat0 E! a $Hs!er a! e$#eris"gnek $"g sok $s 'olgot 1og kinyilatko!tatni0 A nagy k !.onti na. sok$illi, "ve!re'en t vonta $agho! e!eket a l2ktet&, re!g& "s har$onik%s ss!hang5 er&kis%gr!sokat, a$elyeknek vagy $ag%k#,l kell os!tani%k vagy s!"t kel ro##anni%k0 Most $eg1igyelhetitek, hogy egy nagy g!ne$H k 't $eg kila!%lt a na.#,l0 E!en a! #r!olson $ost egy nagy t $eg a.r, r"s!e/sk"k#&l vagy ato$ok#,l ll, #olyg, <e.t%n%s! s!2let"s"t ltttok, a$elyet a! anyana. nagy er&vel kitas!tott0 3a#r $"g k 'alak5 "s ho$lyos, a kitas!ts el&tt $eg4elent 1"ny.ontnak, a k !.onti na.nak, $egvan a! ere4e, hogy a! anyana. ltal elenge'ett a.r, r"s!e/sk"ket, vala$int a nagyo## $"retHeket $agho! von4a "s ss!etartsa0 Ti el&s! r #i!onyra arra gon'oltok, hogy egy ro##ans t rt"nt "s hogy a na. r"s!ei a! Hr#e l velltek0 :e 4r4%nk /sak %tna, $i is t rt"nt val,4#an0 Mi"rt $ara'nak a s!ilr' r"s!ek "s g!ok egy2tt, "s alkotnak egy $eghatro!ott k rtI A! onnan ere', hogy egy "rtel$es t rv"ny ll a 1olya$at $ g tt "s t k"letes ren'#en "s ss!hang#an ve!eti a!t0 E! egy #i!onyt"ka annak, hogy a v"letlennek itt helye nin/s, hane$ a T rv"ny a$ely soha ne$ t"ve', itt ve!et "s gon'osko'ik tel4es ren'r&l "s sorren'r&l0 E! a 1"ny.ont, a k !.onti $ag, a k !.onti s!ikra, vagy a na., a! e$#eris"g Kris!t%sa, a$ely k r2l a! eg"s! e$#eris"g 1orog0 E! a S!elle$ /"lt%'atos ere4e0 E! a T rv"ny a! a$ely a! e$#eris"g $in'en egy"ne 1 l tt %ralko'ik0 A k !.onti s!ikra egy tis!ta 1eh"r 1"ny.ont, a Kris!t%s, aki a legels& se4tet t4rta0 E! kiter4e', os!t,'ik "s a' a##,l a 1"ny#&l a! os!t,'ssal l"tre4 tt t ##i se4teknek, a se4teket egy er& tart4a ss!e "s e! a! er& a! a$it S!eretetnek neve!nek0 E!ek a r"s!e/sk"k 5gy vannak ss!etartva "s t.llva, $int egy anya a gyerekeit .ol4a "s t.ll4a0 Egy olyan r"s!e/ske val,4#an a na. egyik gyereke "s van egy $agva vagy k !.onti na.4a is, #el2l n$ag#an0 E! a $ag a! anynak a k".$sa "s hasonlata, a$i#&l a! el&## s!2letett0 Mihelyt e! a k !.onti na. elvlt a! anyt,l, $egvan %gyana! a k".ess"ge, hogy a re!g&, s%gr!, er&t a$i &t k r2lves!i "s a$i s!2ks"ges hogy "lhessen "s n veke'hessen, $agho! von4a egy#eolvass!a "s $egtartsa0 M"g2l e! a t $eg les! a <e.t%n%s! #olyg,, a leg rege## #olyg,, a$ely $ost a na.ren's!er2nk legkiter4e'te## .ly4t 1oglal4a el0 Mikor <e.t%n%s! "..en l"tre4 tt, "s annak k !.onti na.4a er&t ke!'ett $agho! vonni, 1&leg a! anyana.#,l, akkor a! ato$ s!ilr' alakot ke!'ett 1elvenni, a! a!t 4elenti, hogy a!t a! alakot ke!'te 1elvenni a$ely a s!2let"se el&tt a! & r"s!"re lett vettve0 A!t a helyet 1oglalta el a$elyet # l/s&.lynak neve!nek, e! a! a .lya a$elyen #el2l 4elenleg Merk5r 1oglal helyet0 E##en a .ly#an a gyerek a s!2ks"ges l"nyeget 4o##an $agho! t%'4a vonni a! any#,l, $ert sokkal

k !ele## van ho!!0 Mihelyt a! any#,l $agho! vonta a s!2ks"ges l"nyeget, s!ilr' alakot ke!'ett 1elvenni0 K ' "s g!ne$H lla.ot hely"#en k"$iai ele$ek ke!'tek t $ r2lni "s $egs!ilr'%lni0 A k"$iai $Hk '"s ltal l"tre4 tt s!ilr' anyagok ss!evon,'tak, 5gy hogy a hat"kony h&s"g "s nyo$s ltal s!iklas!erH anyag 4 tt l"tre0 Mikor a $"g 1"lig 1oly"kony anyag ke!'ett $egke$"nye'ni, a 1el2leten lehHlt, 5gy hogy egy k"reg 4 tt l"tre0 E! a k"reg, 5gy a lehHl"si 1olya$at, $int a kv2lr&l ho!!tev&'& r"s!e/sk"k ltal nehe!e## "s vastaga## lett0 E! a k2ls& r"teg $ikor el"gg" $egke$"nye'ett, hogy a k r#e 1org, t $eget ss!etartsa, lett a #olyg, els& s!iklas!erke!ete, #el2l egy olva't t $eggel 1"lig 1oly"kony 1or$#an0 Akkor a g!ok#,l "s g&! k#&l, e!en g!ok egy#eolva'snak ter$"kek"nt v! ke!'ett l"tre4 nni0 Akkor a k ' k $"lt,ak lettek a #olyg, n"vre0 E! a #olyg, $ost gyorsan 1e4l&' tt egy lla.otra a$ely#en k".es volt "letet tartal$a!ni0 M"gis hoss!5 i'&kre volt s!2ks"g, $ik !#en kv2lr&l r"s!e/ske- r"s!e/ske %tn lett a! ".t$"nyhe! t"ve "s #el2l a t $eg 1olyton 1olytat,', lehHl"ssel, $in'ig k !ele## 4%tott a t k"letess"ghe!, $iel&tt a l"gk ri "s k"$iai lla.otok "s a 1el2let lla.ota k"s!en lett arra, hogy "l& s!erve!eteket ho!!on l"tre "s a!okat "let#en tartsa0 E!en a .onton a! anyana. 54ra egy ato$ot ke!'ett elk2l nteni0 Mikor e! a kil k"s $egt rt"nt, akkor $egs!2letett Brn%s!0 A ren'kv2li er&, a$ely a kil k"ssel 1els!a#a'%lt, kitas!totta <e.t%n%s!t a # l/s&.ly#,l, egy $sik, s!"lese## .ly#a0 <e.t%n%s! k"nys!ertve lett a!t a .lyt el1oglalni, a$elyet $ost Merk5r 1oglal el, hogy a # l/s&-.lyn helyet a'4on a! 54s!2l tt gyereknek Brn%s!nak, hogy a! t.ll"kot ka.hasson a! anyt,l, $g annak k ' s lla.ot#,l egy #olyg, n veke'ik ki0 8s$"t $in'en ny%gal$as "s /sen'es lett egy hoss!5 i'&re0 <e.t%n%s! a! els& gyerek 1eln&, "s $in'ig k !ele## 4%t a 1elt"telekhe!, a$elyek k !t "l&l"nyeket k".es 1enntartani0 8gen, $r $eg4elennek a! els& a$&#a 1or$k #eltengereinek !avaros, s,s vi!ei#en0 Akkor is$"t egy ato$ k"s!en l, hogy el&rel".4en "s $egs!2letik S!at%rn%s!0 A ren'kv2li er&, a$ely a kil k"s alkal$val 1els!a#a'%l, Brn%s!t kitas!t4a a # l/s&.ly#,l "s <e.t%n%s!t a .ly#,l a$elyet $ost M"n%s! 1oglal el0 <e.t%n%s! $ost el"gg" lehHlt, "s a 1el2lete, 5gy ki1e4l&' tt, hogy k".es volt "letet 1enntartani0 E!en a #olyg,n t rt"nt, $g a! e!t a .lyt 1oglalta el, hogy a 1elt"telek el"rt"k a!t a! lla.otot hogy e$#eri "letet tartson 1enn "s t.ll4on, a$elyeket a $ai na. a $i 1 l'2nk t lt #e0 A!ok#an a 1elt"telek#en a! e$#eri "let-ele$ /satlako!hatott a! e$#eri test l"tre4 tt"he! "s 1enntartsho! s!2ks"ges kivlas!tott a$&#kho!0 Fgy 4 tt l"tre a! els& e$#er1a4, egy kivlas!tott t.%s5 ala.1or$45 "s 4ellegH, ne$ llati, hane$ e$#eri a$&#k#,l, egy "rtel$ess"ggel elltva a$ely a 1e4l&'"s 1olya$att k".es volt $egr vi'teni "s a!t 5gy is tette0 A 1elt"telek e!en a #olyg,n t k"letesek voltak egy kivlas!tott e$#eri 1a4 1e4l&'"s"re "s e! a 1e4l&'"s gyorsan nekilen'2lt0 Ala/sonya## llati s!erve!etek ne$ voltak, teht llati "let ne$ 1e4l&' tt ki0 A #olyg,t ki$agasl, e$#erek laktk, akik ha$arosan ki1e4l&'tek egy t k"letes e$#er1a4ra, annak $in'en egyes tag4a k".es volt $agt elltni k !vetlen a ko!$ik%s Avagy v!s!erHC l"nyeg#&l0 E!en a 1 l' n isteneknek tekinten"k &ket0 Sok ltal%nk is$ert legen'a "s hitrege s!,l e!ekr&l a ki$agasl, e$#erekr&l "s k s! nheti l"tre4 tt"t nekik0 k tel4esen a!onosak voltak a! ala.elvvel, a$ely &ket "letre hvta0 E! a n". a s!".s"get "s t k"letess"get ki1e4e!& k".ess"g"vel, elke!'te k r2lvenni $agt s!". "s t k"letes k r2l$"nyekkel0 8gen, &k a #olyg,t egy gy ny r "s s!".s"g .ara'i/so$v alaktottk t0 A! volt a s!n'"k, hogy e! a n". r kre ragas!ko'4on "s $egtartsa e!t a $in'en ele$ 1 l tti 1elt"tlen %ral$a r"v"n elnyert t k"letes lla.otot0 Mikor e!ek a! e$#erek egy kvnsgot ki1e4e!tek, a! a!onnal #etel4es2lt0 :e i'&vel k !2l2k n"$elyek lass5sgot "s n!"st ke!'tek na.1"nyre ho!ni, $ik !#en igyeke!t"k 1el2l$5lni a! e$#ertrsaikat0 E##&l s!"th5!s ere't, a$i $"g nagyo## n!"st "s ka.!sisgot s!2lt "s $"g nagyo## s!"th5!st oko!ott0 A! i'& a$it a 1e4l&'"snek "s a! egy$sk !ti s!olglatk"s!s"gnek kellett volna s!entelni, $ost el lett .a!arolva ves!eke'"ssel "s vis!lyko'ssal0 Ahelyett, hogy a! ere'et2k k !el"#en $ara'tak volna, 1olyvst nagyo## k2l n#s"gekhe! 4%tottak "s $in'ig 4o##an elk2l n2ltek, $g n"hny

kiv"tellel, $in'a!t elves!tett"k a$i $agas!tos "s ne$es volt0 Kiv"ve n"$elyeket $in'annyian elenge't"k a #i!tonsg%kat "s v"'el$2ket0 E! egy rv"ny keletke!"s"t oko!ta a #olyg, k r2l0 Ahelyett, hogy ragas!ko'tak volna a t k"letes, isteni ."l'ho! $iltal &k egy tel4esen t k"letes vilg$in'ens"get, isteni t%la4'onsgokkal, isteni #olyg,n tere$thettek volna, hagytk $ag%kat annyira le!2lleni, hogy a k vetke!& kiro##ans olyan ,risi lett, hogy $ikor a k ' k s!ilr' alakot vettek 1el, a! a##,l l"tre4 tt #olyg, nagyo## kiter4e'"sH lett $int $in' a t ##i0 Kgy 4 tt l"tre a nagy #olyg, D%.iter0 A ren'kv2li er&, a$ely 1els!a#a'%lt, olyan hatal$as volt, hogy S!at%rn%s! ki lett ha4tva a # l/s&.ly#,l "s a .ly#a ker2lt a$elyet $ost Merk5r 1oglalt el0 A kiro##ans olyan ,risi volt "s a na.ren's!er annyira $egtelt vele, hogy nagy$ennyis"gH t r$el"k 4 tt l"tre, a$ely S!at%rn%s! k r2l ren'e!&' tt el0 Mivel a!ok a s!teroi'ok a!on#an k2l n# !& sarkts5ak voltak, ne$ t%'tak egyes2lni S!at%rn%ss!al0 Kgy 12ggetlenek $ara'tak "s a! egye'2li teen'&42k /sak a! $ara't, hogy S!at%rn%s! k r2l gy2leke!!enek $int s!teroi' /so.ortok0 E!eket neve!ik S!at%rn%s! gyHrHinek0 <"$elyek k !2l2k olyan nagyok $int egy #olyg,0 <e.t%n%s! a nagy "s s!"., e!en er& ltal a##a a .ly#a lett ha4tva a$elyet $ost a $i 1 l'2nk 1oglal el0 Min'en .o$.4a els .r&' tt, a nagy lak,ival egy2tt, n"hnyak kiv"tel"vel, a!ok akik $eg$ara'tak ne$ a'tk 1el 8steni 4%ss%kat "s &k a test2ket 5gy lltottk #e, hogy &k a $ost l"te!& $in' a *( vilgegyete$et k r2lvev& "s thatol, S!elle$i l"gk r kis%gr!s#an #i!tonsgot talltak0 E##en a hely!et#en k".esek voltak $egtartani a! a!onossg%kat "s is$eret2ket "s a!t elter4es!teni, a##,l os!tani 5gy, hogy e! a! is$eret $in'ig $eg$ara'4on0 E!ek a!ok a! es!$"nyek a$elyek s!erint $i a $ai na. "l2nk0 Mi ig"nyt tart%nk a rokonsg%nkra e!ekkel a nagyokkal0 k alkot4k a! e$#eris"g gy k"r1a4t0 k tart4k 1enn a! e$#er istens"g"t "s &r!ik a! e$#eris"g es!$"nyeit0 Akkor nagyon hoss!5 i'& k vetke!ett, a$i s!2ks"ges volt, hogy D%.iter k '4ei egy #olyg, alak4t vegy"k 1el0 Annak $"retei olyan ,risiak, hogy a! $"g $ost is /sak kis $"rt"k#en hHlt le0 =yors s!rnyakon s!ll a! i'& tov##, a na. elk"s!2lt hogy "letet a'4on a! t 'ik k 't $egnek, 5gy 4 n l"tre a v"rv r s #olyg, Mars0 Mikor e! a kil k"s $egt rt"nt, lt4%k, hogy a hatal$as D%.iterrel vala$i k2l n s t rt"nik0 Egy ,risi v r s 1olt 4elen $eg hirtelen a! ol'aln "s egy nagy r"s!t l k ki n$ag#,l0 Akkor egy $ell"k#olyg, s!2letett, a$it hol'nak neve!nek0 Ennek a $so'ik kil k"snek alkal$val olyan t5lsgos nagy er& s!a#a'%l 1el, hogy a! ,ris D%.iter kilen'2l a # l/s&.ly#,l, a$ely $ost ren'elke!"s"re llhat Marsnak0 Mg D%.iter el1oglal4a a! 54 .ly4t, a kering& k 't $eg $"g egyltaln ne$ k".es a s!2let"se alkal$val a! Hr#e ha4tott nagy$ennyis"gH r"s!e/sk"ket $aga k r2l tartani0 E!ek a r"s!e/sk"k olyan tvolra s!"ts!llnak, hogy a!ok <e.t%n%s!, Brn%s!, S!at%rn%s! "s Mars hatsk r"#e 4%tnak, 'e $ivel a!ok k2l n# !& sark5ak, e!ek a #olyg,k ne$ vehetik 1el a!okat0 A!ok k2l n s!teroi'ok, egy #olyg, sarktsa n"lk2l0 Kgy teht ne$ k".esek egy #olyg, hely"t el1oglalni "s elren'e!ke've egy k !.onti na. k r2l 1orogni0 Annak k vetke!t"#en egy is!onyatos se#ess"ggel s!llnak a vilgHr n t, $int nagy t $eg $eteorok $o!gs rit$%sa n"lk2l $g 2tk !"s#e ker2lnek $s #olyg,kkal, a!ok 1el2let"#e nyo$%lnak vagy a! er&s 2tk !"s $egr!k,'sa ltal 'ara#okra t rnek0 A.r, r"s!e/sk"k a va' se#ess"g2k#en el is s!llnak, a$elyek lassan viss!at"rnek a v!re hasonl, t $eg#e ahol a!okat a k !.onti na. 54ra 1elves!i "s #eolvas!t4a, hogy k"s&## egy 54 #olyg,, vagy ato$ok 54ra s!2let"s"n"l ki legyenek k2l've $int k ' k0 Most k vetke!ik a k 't $eg s!2let"s"t l"tre ho!, kiro##ans, a$ely v"g2l a $i 1 l'2nket 1og4a alkotni0 Mars ki les! l kve a # l/s&.ly#,l "s a $i 1 l'2nk 1oglal4a el a hely"t, 5gy $in'en #olyg, egy 54 .ly#a ker2l, hogy helyet a'4on a! 54s!2l ttnek0 Akkor $egs!2letik M"n%s!, %gyana!on a $,'on 4%t a 6 l', "s a t ##i #olyg, $in'en alkalo$$al egy ter4e'el$ese## .ly#a, hogy helyet a'4on a! 54s!2l tt #olyg,nak0 A!tn $egs!2letik Merk5r, $iltal a t ##i #olyg, egy s!"lese## .ly#a ker2l, akkor a na.4aink#an a /sillags!ok s!$ra lthat, #olyg,k s!$a $egtelt, ss!esen nyol/0

Mal,4#an kilen/ van, $ivel a # l/s&.lyt ne$ Merk5r 1oglal4a el hane$ a! %tol4ra s!2letett gyerek, a$elynek k 't $ege a!on#an $"g ne$ vett 1el lthat, 1or$t0 $"gis l"te!ik "s #e1olysa "s!lelhet&0 Fgy a na.ren's!er a$elynek egy r"s!"t a 1 l' alkot4a, kilen/ #olyg,t vagy ato$ot tartal$a! a kilen/ .lyval, a$elyet a!ok egy s!$tani .ontossggal k vetnek a k !.onti <a. vagy $ag k r2l0 Ti $ost egy #r!olst lttatok e!en tere$t"sr&l a##an a sorren'#en ahogyan a! l"tre4 tt0 Most vala$i t rt"nik <e.t%n%ss!al, a #olyg, a$ely legtvola##ra van a <a.t,l "s a$elynek a .ly4a a legnagyo##, $eg"rett "s a se#ess"g legtvola##i hatrt is el"rte0 Megka.ta $in'a!t a 1"nyt a$elyet k".es volt 1elvenni $ag#a "s a!on a .onton ll, hogy $int na. l".4en 1el0 $ost /s kkenni ke!', $ik !#en egy 54 k 't $eg alak%l "s a na. el&k"s!2l, hogy "letet a'4on a ti!e'ik gyerek"nek0 Miel&tt e! a kil k"s $egt rt"nik, <e.t%n%s! el1og4a "rni a legnagyo## gyorsasgt a k !.onti na. k r2li 1orgs#an, a vilgHr#e 1og s!llni "s s!"tro##anni, hogy $a4' viss!at"r4en a v!s!erH lla.ot#a0 Akkor a k !.onti na. 54ra 1elveheti, hogy ere4"t gyara.tsa, 5gy hogy 54 #olyg,k vagy ato$ok s!2lethetnek0 A na.ren's!er#en a$elynek a $i 1 l'2nk egy r"s!e, /sak kilen/ #olyg, 1oroghat egyi'e4Hleg a k !.onti na. k r2l0 Kgy e! egy s!aka'atlan k r1orgs, s!2let"s, llan',s%ls s!ilr'%ls, kitg%ls, a gyorsasg hatrnak el"r"se, a! Hr#e ha4ts s!"tro##ans "s v"g2l a k !.onti na. ltal val, 1elv"tel, - egy 54 s!2let"sre val, el&k"s!2let0 Kgy a na. a v!s!erH ele$#&l 54ra $agho! von4a a!t a$i ki lett k2l've, hogy v"g2l v!!" vl4on0 E! egy 1olytonos $eg54%ls 54 s!2let"sre 544tere$t"s ltal0 3a e! a 1olya$at ne$ is$"tl&'ne 1olyton, akkor a *( vilgegyete$ nagy k !.onti na.4a, vala$int a k2l n# !& na.ren's!erek kise## k !.onti na.4ai, $r r"gen ele$"s!t&' tt volna "s $in'en viss!at"rt volna a M"gtelen#e, ahol $in'en l"nyeg l"te!ik0 A /sillagren's!ereket egy $in'en kis%gr!st "s $in'en Hrt t4r, # l/s "rtel$ess"g, hv4a "letre "s 4el li ki nekik a! %tat0 A na. vagy a k !.onti $ag soha ne$ regs!ik $eg "s ne$ hal el0 1elves!, #e1oga', 1ogva tart, alakot a' "s elk2l nti a! ato$ot, 'e $"gse /s kken soha nagysg#an, $ivel a!t a$it ki#o/st, 54ra viss!aka.4a "s $ag#a #e1oga'4a E! egy 1olytonos el&re$enetel egy /sek"lye##r&l egy $agasa##, $a4' egy $"g $agasa## #etel4es2l"sre0 A *( na.ren's!er ragyog, /so.ort4a a$elynek egy r"s!"t a $i 1 l'2nk "s a ho!! tart,!, #olyg,k /so.ort4a alkot4a, /sak egy r"s!e a $"g t ##et t1og, *( vilgegyete$nek, a!ok egy $"g sokkal nagyo## k !.onti na. k r2l 1orognak, annak ter4e'el$e *( e!ers!er akkora $int a! el&s! r neve!ett /so.ort0 A 'olognak e! a! llsa gy 1olytat,'ik "s *( s!er s!a.oro'ik, $a4'ne$ a v"gtelens"gigG a!ok egy2tt alkot4k a! ,risi "s v"gtelen Milgegyete$et, a /so.ortok alkot4k a! 5gyneve!ett te4%tat0 E!t a vilgegyete$et gyakran a! Ato$i h&s%grnak neve!ik, $ert a! a na. $eleg"nek a 1orrsa0 A $i na.%nk ne$ egy nagy /sillagt $eghe! tart,!ik0 E! a! el&## e$ltett nagy Milgegyete$ k !.onti na.4#,l vagy $ag4#,l s!2letett vagy kis!ortott, k 't $eg0 A <a., ahogyan ti a!t e##en a k 't $eg#en lt4tok, a val,'i na. 1"nys%garainak /sak egy r"s!e0 E!ek a s%garak egy #i!onyos s! g#en elha4olnak $ikor a l"nyeg#e #ehatolnak, $a4' viss!aver&'nek, $g e!ek a $egha4lott, ki/savart s%garak egy $s helyen lthat, k".et alkotnak a na.r,l $int hogy a! val,4#an van0 E!ek a s%garak olyan tis!tn viss!aver&'nek, hogy ti a!t gon'ol4tok hogy a val,'i na.ot lt4tok0 Kgy %gyana!on 4elens"g ltal sok #olyg, k".e eltor!%l0 3ol sok lts!ik, ott $eglehet&sen kev"s vanG $"gis a! ss!es t"nyleges s!$a a sok $illi,#a $egy0 Mikor t2!etesen $egn"!e' a k".et, ltni 1ogo', hogy e!ek a k 't $egek vagy a!ok na.4ai ne$ la.os korongok, hane$ kerek g $# k, a$elyek a k"t sark%kon #ela.%ltak, "..en 5gy $int a $i 1 l'2nk, ti /sak a nagy la.os sarkvi'"ket lt4tok0 A nagy vilgegyete$i ko!$ik%s na. ,risi t $eg"nek olyan hatal$as #e1olysa van a 1"nys%garakra, hogy a!ok a! eg"s! vilg$in'ens"g k r2l viss!at2kr !&'nek0 A! is er&sen #e1olysol4a "s viss!at2kr !i a 1"nys%garakat, hogy "rintke!"s#e 4%tnak a! Ato$i vagy

Ko!$ik%s s%garakkal, a!!al r"s!e/sk"i annyira kilen'2lnek a! irny#,l, hogy egy /so.ort /sillag "s #olyg, e!ernyi k"."t t2kr !ik viss!a0 Fgy e!ernyi #olyg, "s /sillag ne$ a!on a helyen lts!ik ahol van "s $"g sok e!er t2k rk". 54ra viss!at2kr !&'ik0 3a k r2ln"!2nk a vilgHr#en k"t ol'alr,l $%tatko!nak a 4elens"gek, a!t a 1"nyt is lt4%k a$ely $r t ## s!!$illi, "vvel e!el&tt kilett #o/stva "s $r $egtette a! %tat a! eg"s! vilg$in'ens"g k r2l, gy k"t k".et lt%nk egy helyett0 A! egyik k".en, 5gy lt4%k a 4elens"geket ahogyan a! n"hny s!!e!er "vvel e!el&tt volt, $g a $sik k". a t ## s!!$illi, "vvel e!el&tti hely!etet $%tat4a0 E! gy $egy tov## a! eg"s! ko!$ik%s ren'en t0 E##&l sok eset#en lthat4%k a nagy $5ltat "s %gyana!on a $,'on a 4 v&#e n"!het2nk0 L"te!ik egy lthatatlan ka./solat, olyas$i $int a gon'olat vagy a! "r!"s ere4e, 'e a vilg$in'ens"get irnyt, "s s!elle$i .aran/sokat kik2l'& es!k ! segts"g"vel nagyon soks!or 1elnagytva0 E!eket a nagy s!v'o#ogsra hasonl, l2ktet& er&ket egy "rtel$ess"g #o/st4a ki, a$ely a v!s!erH, - a Milgegyete$et, - annak s!elle$i ellen.r4t k r2lvev& l"nyeget t4r4a0 E!ek a hatal$as s!v'o#ogsok s!llt4k a! "letra$latot a! eg"s! vilgegyete$ $in'en ato$4ho! "s gon'osko'nak arr,l, hogy a!ok t k"letes 2te$es ren'#en tov## $o!ognak0 E##en a vilg$in'ens"g v"gtelen kiter4e'"s"#en ne$ l"te!hetnek #etegs"gek, vagy ellenke!& se4tek, $ert egy egyetlen #eteg, vagy ellenke!& se4t a! eg"s!et $eg!avarn, "s egy i'&re !Hr!avar lenne a! ere'$"ny0 E! a! e$#eri s!erve!etre is vonatko!ik, $ikor a!t vis!lyko', gon'olatok !avar#a ho!!k0 E!t a k !.onti irnytst neve!!2k 8stens"gnek0 A! e$#er s!v'o#ogsa, a nagyon ki/si#en, $egegye!ik e!!el a nagy s!v'o#ogssal0 A! e$#er a##,l a! "rtel$ess"g#&l ere' "s annak egy ellenk".e a$ely a! eg"s! v!s!erH 6orrst irnyt4a0 A! e$#er egyi'e4Hleg l"te!ik a 6orrssal "s $in'ent a##,l a nagy trol,#,l s!ere! #e, 5gy $int a nagy k !.onti na., /sak a k !.onti na. a!t, a 1orrst ve!et& "rtel$ess"ggel val, ka./solat#,l ki1oly,lag nagyo## $"rt"k#en tes!i0 A! e$#er, a! e$#eris"g egys"ge, $agra v"ve egy 4,l s!erve!ett isteni vilg$in'ens"g, ha#r a nagy vilgegyete$ek egys"g"vel ss!ehasonltva v"gtelen ki/si0 M"gis $ikor a! e$#er $int egys"g, istens"g"t val,#an #irtok#a ves!i, a legn"lk2l !hetetlene##, $ert a nagy "rtel$ess"g egy r"s!"t tes!i ki, a$ely $in'en vilgegyete$ eg"s! 8steni terv"t ve!"rli0 Fgy, ha a! eg"s! vilg$in'ens"g $egse$$is2lne, a!t a! e$#er 54ra 1 lt%'n ".teni, ha t k"letes egy2tt$Hk '"s#en $ara' a kis%gr!sokat thatol, ere'eti "rtel$ess"ggel, ke!'ve a 1"nykis%gr!ssal, a legke!'etlegese## 1i!ikai 1or$ig0 3a netaln egy ilyen .%s!t%ls $egt rt"nne, akkor a! e$#ernek ne$ /sak a hatal$a van $eg, hane$ & a! a hatalo$, aki n$agt viss!ave!eti a! ere'eti "rtel$ess"g#e, hol ne$l"te!ik $egse$$is2l"s0 Mikor ny%galo$ "s ss!hang 54ra helyre ll, a! e$#ernek aki 54ra egy#eolva't a! ere'eti "rtel$ess"g#e ne$ s!$it, hny #illi, "vs!!a'nak kell el$5lnia hogy a! el&!& t k"letess"get 54ra l"treho!!a, hogy a! eg"s! 1olya$at 54ra ke!'&'hessen0 A! e$#er $eg&r!i a! egys"g"t a M"gtelennel "s $egenge'heti $agnak, hogy vr4on $g "rett a! i'& a! 54 vilg$in'ens"g 544tere$t"sre0 Mivel $egtartotta a t%'att kor##i ta.as!talatokr,l 4o##an 1el van s!erelve, hogy seg"'ke!!en egy t k"letese##, tart,sa## hely!etet l"treho!ni0 E##en a! e$#er soha ne$ t"ve'het, $ivel & igenl&## $int #r$ely $s 1or$aG k%'ar/ nin/s a lthatrn vagy a t%'at#a rva0 A v"gtelen ki/si akkor v"gtelenn" vlik, $in'en 1or$a r"s!"re0 Mikor a # l/s e$#er a!t $on'4a> REn ne$ is$ere$ a hallt, se regs"get, "n r k vagyok, a! "let#en vagy a 1"ny#en ne$ l"te!ik se$$i, a$i ne$ "n vagyok,S akkor e! a 4 ven'& kilts van s!e$ei el&tt0 E! val,'i 8stenis"g0 Uv" a $eny#e$enetel0

<NLLJA:8K 6EDEZET Mikor a s!,nok elhallgatott, "s!revett2k, hogy a na. a leg$agasa## .ont4t $r r"gen elker2lte0 Ltt volt%nk $i ne$ #Hv lett&l k#%ltan, hane$ elraga'tatst,l 1ele$elke've, a s!e$eink el&tt kinyilatko!ott tvlat, $in'en ol'alr,l k r2lvett #enn2nket0 3ol $ara't a lthatrI EltHnt a se$$i#e, a v"gtelens"g#en lelt2k $ag%nkat "s ahho! tart,!t%nk0 Jsak a ke!2nket kellet kiny54tani "s tvenni, hogy $i"nk legyen a v"gtelen0 Jso'lko!ol e!en olvas,I Lehett2nk k".esek arra, hogy a l"ny2nk "s hely2nk nagysgt, "s 4elent&s"g"t e##en a Milg$in'ens"g ,risi terv"#en 1el1og4%kI L'ig $"g ne$ 4%tott%nk el, ke'ves #artai$0 Lenne a vilg ha4lan', e!t el1oga'niI A!t ne$ t%'t%k0 Mi egy .illantst vetett2nk a r"g-r"g$5lt#aG a$it a 4 v& tartal$a!, ne$ 1og4%k t%'ni, $iel&tt a!t #e#i!onyt4%k, a!!al hogy a 4elent "l42k0 :e a!t a$i $illi, "vekkel e!el&tt t rt"nt, a!t ltt%k0 9e$"nnyel telve n"!2nk el&re, $ert t%'4%k, hogy a 4 v& $"g %gyanannyi $illi, "vre kiter4es!ke'ik, $int a$ennyire a $5ltat #r!olva ltt%k0 9"gi $eggy&!&'"seinket elhagyt%k, tel4esen 1ela't%k a!okat "s $in'ennek rven'2nk, a$it $"g el lehet "rni, ne$/sak re$"nnyel telve, hane$ a #i!tos t%'at#an, hogy a! l"tre 1og 4 nni0 3ol $ara'tak a r"gi $eggy&!&'"sekI EltHntek, 1elos!l,'tak $int a k '0 A Milg$in'ens"g kristlytis!tn $%tatko!ik0 Ltt%k, hogy a na. s2t tt, 'e a na.1"nyt 1el2l$5lta egy kristlytis!ta vilgossg, a$elyhe! a na.1"ny hasonltva s t"tnek tHnt0 Uss!egyH4t tt2k 4egy!eteinket "s a s!ent"ly2nk #e4rata 1el" in'%lt%nk0 Mihelyt s!n'"k%nk 1"lre"rthetetlen2l nyilvnos lett, 1"nys%gr nyal#ok vettek 1el #enn2nket, 5gy 4%tott%nk le a s!o##a, ahol ne$ voltak lthat, elhatrol, 1alak0 A ko!$os! $"g $in'ig elraga'tats#an tartott #enn2nket0 3ogyan volt lehets"ges a!, hogy $i e!en ,risi vilgnak egy 1ontos r"s!e vagy%nkI A! ,risi let"r'el a k rnye!ete nagysga el&tt0 Le2lt2nk "s hagyt%k, hogy a /sen' t4r4on #enn2nket0 Egy s!, se esett0 T%'atlanok volt%nk a! i'& $5lsr,l, $g valaki ki4elentette, hogy a! as!tal tertve van0 A! "tke!"s a legkelle$ese## kiel"gt"st a'ta, 'e a! "..en el$5lt ,rk s!ne!t"k a! eg"s! tov##i "let2nk ala.hang4t0 A na. is$"t el"rte a lthatr s!"l"t "s gyorsan eltHnt $ g tte, akkor 1elllt%nk a! as!talt,l "s a! erk"lyre $ent2nk0 =y ny rH kilts volt el&tt2nkW <e$ k ! ns"ges na.le$ente volt, hane$ a! r kk"val,sg nylt $eg egy .illanatra el&tt2nk0 E##en a! r kk"val,sg#an "ltek a $i #artaink, $ost "s $in'ig, na.-na. %tn0 Jso'lko!tok a!on, hogy &k halhatatlanokI Jso'lko!tok a!on, hogy $i Mestereknek neve!!2k &ketI Erre a!on#an ne$ /"lo!tak soha, egyetlen s!,val se0 Mi k"r'e!t2k &ket> Mestereknek neve!het2nk $i titeketI A vlas! gy hang!ott> =yerekek, ti "s $i %gyana!ok vagy%nk Mely nagysg, $ely egys!erHs"gW Mi"rt ne$ t%'%nk $i egy olyan s!".en s!er"ny lenniI Mikor a! erk"lyr&l leakart%nk $enni, $o!ogt%nk, 'e ne$ a l"./s& 1el" $int ahogyan gon'olt%k volna hane$ a! erk"ly k2ls& ol'ala 1el"0 Alighogy el"rt2k a! erk"ly s!"l"t, $ris a s!lls%nk kert4"#en lelt2k $ag%nkat0 Egyik2nk se "re!te, hogy a leveg&n t s!llt volna, vagy t%'at#a lett volna n"$i $o!'%latnak0 Mr annyira ho!!s!okt%nk a $egle.et"sekhe!, hogy egys!erHen el1oga't%k a hely!etet0 A kert#&l a 1al%#a s"tlt%nk, ott $in'ent k"s!en tallt%nk egy korai in'%lsra0 3allott%k hogy n"hny 1al%#eli $r el&re $ent egy %tat t rni a h,#an, a$i a hegys!oroson $"g hro$ vagy n"gy $"ter $agas volt0 E! a s!oros k r2l#el2l nyol/van kilo$"ter tvolsgra volt a 1al%t,l @0XTT $"terre a tenger s!int4e 1 l tt0 A vi'"k nagy r"s!e '%rva "s nagyon nehe!en 4rhat,0 Ltt a! a s!oks, hogy egy %tat t rnek a h,#an egy na..al a!el&tt, hogy t kel $enni a s!orosonG a leta.osott h, akkor el"g ke$"ny, hogy e$#ert "s llatot el#r4on0 D,val na.kelte el&tt 1elkelt2nk "s ltt%k, hogy $in'en r"s!letr&l lett gon'osko'va0 Dast "s a M%ni elks"rne #enn2nket0 A! eg"s! 1al% n".e ss!e4 tt, hogy 4, %ta!st kvn4on nek2nk0 Min'annyian nagyon sa4nlt%k, hogy elkellett hagyn%nk e!t a 1al%t, ahol k"t telet t lt tt2nk0 A hely#eli lakossg $in'en tag4a irnt egy $"ly 4,in'%latot 1ogt%nk 1el a "s t%'t%k, hogy e! a!

"r!"s k l/s n s volt0 Egys!erH #artsgos e$#erek voltak0 3ogy #e/sl"s2kr&l tan5sko'4anak, sokan k !2l2k elks"rtek #enn2nket nyol/ vagy t! kilo$"ter tvolra0 Akkor %tol4ra el#5/s5!t%nk "s tov## $ent2nk 7rit-8n'ia 1el"0 M"g a!on#an h,na.oknak kellet el$5lni, hogy .illantst vethess2nk a 3i$al4a-hegys"g '"li le4t&ire0 Mg a karavn 1& r"s!"vel egy2tt $ent2nk, "re!t2k, hogy er&1es!t"s n"lk2l hala't%nk0 Mint egy lto$st, ltt%nk a! %t%nkon 8tt - ott egy .ontot el&tt2nkG a!on .illanat#an $ikor a! a .ont "lesen $eghatrolva lthat, volt, $r ott is volt%nk, n"ha kilo$"terekkel a karavn el&tt0 :"l#en "g& t2!eket tallt%nk "s egy e#"'et a$elyet a 1al% hro$ el&re$ent lak,sa k"s!tett a s!$%nkra0 k $on'tk nek2nk, hogy $sok tov## el&re$entek, hogy a s!oros leg$agasa## .ont4n egy %tat t r4enek a h,#an0 E#"' %tn a!ok viss!a$entek a 1al%#a0 A t#or%nkat is $r 1el2t tt"k nek2nk a! els& "4s!akra0 Min'en el& lett k"s!tve, a''igra $g $i tkel2nk a s!oroson "s le"r2nk a Biama-n&-)h& 1oly, v lgy"#e, ott el"rt2k a 1al%#eliek /so.ort4t0 k gon'osko'tak $in'enr&l, hogy $inket #i!tonsg#an tve!essenek a '%rva hegyvi'"ken0 Lnnan a!ok is viss!a$entek $ivel a! %ta!s tov## a v lgy#en el"g k nnyH volt0 S!n'"kosan a'o$ e!t a r vi' lerst, hogy egy ltalnos k".et a'4ak a ven'"gs!eretetr&l $elyet a! eg"s! 5ton -hasa 1el" e!en egys!erH ke'ves e$#erekn"l "lve!hett2nk0 Jsak ritkn tallko!t%nk a ke$"ny kegyetlen t.%s5 Ti#eti #enns!2l ttekkel, akikr&l sok %ta!, olyan r $est r0 A nagy *onjnor J&ng s!orosig k vett2k a v lgy#en a Biama-n&-)h& 1oly,t, onnan a *san-P& vagy 0rahmap&tra $ell"k1oly,4t, eg"s!en -hasaig, hol egy hivatalos 1oga'tats vrt rnk0 Mikor a vros k !el"#e "rt2nk, "re!t2k, hogy egy *aos P&e'loho! k !ele't2nk0 Mikor $in'en ol'alr,l k r2ln"!t2k, elt%'t%k k".!elni, hogy olyan P&e'lo el&tt llt%nk0 A nagy :alai-l$a, eg"s! Ti#et Bralko',4nak .alot4a 1eltHn&en kie$elke'ik $int a vros legs!e## "ks!ere0 Mg e! a vros Ti#et i'&leges 1e4e'el$"t k".viseli, a! "l& 7%''ha a $"lye## s!elle$i 1&n k0 r,la 1elt"tele!ik, hogy & s!elle$#en %ralko'ik a titok!atos, re4tett vros#an, a k !.ont#an a$elyet Sham'allanak, a $ennyeinek neve!nek0 Mi a##an re$"nyke't2nk, hogy $egtekinthet42k e!t a s!ent helyet, a$ir&l $on'4k, hogy $"lyen a =,#i sivatag ho$ok4a alatt van elte$etve0 Msna. '"lel&tt t! ,rra $eghvtak #enn2nket a kolostor#a "s 1els!,ltottak, hogy $in'en kvnsgot is$ertess2nk, $ivel $in'enki egy $egtis!teltet"snek tekinten" ha s!olglat%nkra lehetne0 7rhova is $ent2nk, volt egy ks"ret2nk "s a! a4t,nknl egy &r llt, hogy a kvn/siakat ne enge'4e #e, $ert -hasa lak,inak a! volt a s!oks%k, hogy vratlan%l #el".nek egy$sho!0 Mi volt%nk a! egye'2li 54'onsg a! "let2k#en, ne$ vehett2k teht ross!n"ven t&l2k a kvn/sisg%kat0 Mikor k !2l2nk valaki egye'2l ki$ent, a n".ek k r#evett"k a!!al a 1"lre"rthetetlen s!n'"kkal, hogy $eglla.t4k, hogy val,'i e$#ere-e, "s e! a vi!sglat a! l'o!atnak n"ha kelle$etlennek nyilvn%lt0 Msna. reggel $r korn kelt2nk, a! "44eli .ihen"ssel tel4esen 1el1riss2lve k"s!2l&'t2nk, hogy a kolostor#a $en42nk, hol a 1&.a..al tallko!nnk, aki /sak k"t na..al el&tt2nk "rke!ett0 Mikor a vrost elhagyt%k a test&reinkkel, 5gy tHnt $intha a! eg"s! vros ss!egyHlt volna, hogy k s! nts n #enn2nket0 A kolostorho! k !ele've, a 1&.a. $r el"nk 4 tt "s kelle$es $egle.et"s2nkre E$il "s E$il any4a is vele volt0 A .a. elraga'tats#an olyan volt $int egy kis1i5 $ikor el$on'ta, hogy $enyire vgyako!ott hogy E$ilt vagy a #artaink k !2l valaki $st vis!ont lthasson0 Ere!te hogy sok 'olog#an hinyos $ara't "s #es!"lni akart vel2k, hogy egy tel4ese## "rtele$he! 4%thasson0 ho!ta nek2nk a! els& hrt a /sal'r,l $elynek h!a a 1al%4#an el& lett var!solva0 A l$k laksra $ent2nk, hol a lehet& legnagyo## k"nyel$et ny54tottak nek2nk0 A .a. E$il any4ho! 1or'%lt a s!avakkal> A hatalo$ 8sten, a! "n Aty$ tev"keny ala.elv"nek #e$%tatsa0 A! $in'ig 1el".t& tev"kenys"g0 Soha nin/s se sok, se kev"s 8sten t k"letes tev"kenys"g"#&l "s kinyilatko!tats#,lG 8sten ne$ t"ve' soha, "s soha ne$ $%nkan"lk2li0 A! 8steni ala.elv $in'ig 1el".t&0 En $eg.aran/solo$ $aga$nak, hogy el&rel".4ek "s hogy t k"letes ss!hang#an legyek a tev"keny 8steni ala.elvvel "s /sak a!!al0

E$il any4a itt tvette a gon'olatot "s a!t $on'ta> Te $"g tov## $ehets! "s %gyana!!al a 4oggal $on'hato'> REn e!t a! 8steni lngot v"gig enge'e$ ra$lani #enne' a! "n 1i!ikai teste$#en, 5gy hogy te $ost tvlt,!tl a##a a tis!ta l"nyeg#e, a$elyet a! 8steni ala.elv lt0S Akkor s!2ks"ges, hogy a t%'ato'at ki#&vte' a! 8steni t%'atig "s te $aga' tel4esen al$er2ls! 8sten#e0 Fgy val,#an 8stenn" vls! egy a Leg$agasa##al0 E! a! a ter2let ahol a! e$#er val,#an otthon van0 A! e$#er itt $in'en 'olognak l"ny"he! van k tve, itten & val,#an 8sten, itt ne$ l"te!het elk2l nt"s0 7elto' $ost, hogy 5gy a! e$#er sa4t $agt 8stenn" vagy r' g" tehetiI 7elto', hogy a! e$#er iga!i re!g"s k rnye!ete a! 8sten tel4es re!g"s-l"gk re, ha & ha4lan', a##an a l"gk r#en "lniI E! a! egye'2li t%'o$nyos l"gk r a! e$#er egye'2li helye ahol & 8stent ki1e4e!"sre ho!hat4a "s egy lehet 8stennel0 Egy olyan e$#er v"gtelens!er t ## $int a halan', 1 l'i 1ogalo$ &r,la0 7elto' $ost hogy te 8sten ors!gho! tart,!ol "s annak egy r"s!"t alkoto', "s ne$ egy, vagy $s ross! s!elle$, a$elyet a! e$#er k".!elete tere$tettI Teht ne$ egy tel4esen t%'o$nyos "s logik%s t"ny a!, hogy a! e$#er 8sten lehet "s a! is 5 vagy hogy sa4t $agt 8sten ors!gn kv2l k".!elheti el "s egy ross! s!elle$ ors!gt tere$theti, a$i neki val,sgnak lts!ik0 9' hagyo$, hogy t"lke!! e1 l tt0 E! a! egye'2li 'olog a$elyen a! e$#eris"g ll, vagy el'Hl0 Jsak egy vlas!t"k van, egy /"l, egy iga!sg "s egy t%'o$ny "s a! s!a#a'it 1el t"ge'0 Lehets! 8sten vagy ra#s!olga, sa4t akarato' s!erint0 =on'olko'4 el a! 8sten $in'ens"g"r&l, a! Els& okr,l, a$ely ne$ is$er se ke!'etet se v"get, a$ely $in'en ter2letet #e1e'0 Me'' k r2l $aga'at e!!el a $in'ens"ggel0 3a te e!t 1olyton hHen i$'o', e!t "s se$$i $st, E=N 8STE<T, E=N M8<:E<3AT LE<NT - akkor "s!lelni 1ogo', hogy a teste' re!g"sei e$#eri#&l 8steniv" vlt,!nak0 E!ek#en a re!g"sek#en hlsan "lni, #enne 4rni "s vele egy" vlni iga!i i$'sG "s a$it te i$'s! "s es!$"ny" tes!e', a! les!el te $aga'0 E! a! eg"s! e$#eris"gre "rv"nyes0 Jsak egy 8sten van, egy Kris!t%s, egy Egys"g, egy E$#er, egy Jsal', $in'en testv"r "s n&v"r, $in'annyian egy0 8stent ne$ egy s!e$"lynek, vagy egy s!e$"ly #r!olsnak kell tekinteni, hane$ $int egy $in'ent t1og, egys"g, a$ely $in'ent t4r0 Mihelyt te 8stent egy s!e$"lynek tekinte', egy #lvnyt tere$tes!0 A #lvny 2res "s a!!al elves!tette' a! es!$"nye'et0 A! es!$"ny ne$ egy $eghalt $egvlt,, vagy "lettelen #lvny0 3ogy 8sten s!$o'ra eleven "s er&tel4es legyen, t%'no' kell, hogy te $aga' 8sten vagy0 Se$$i $s ne$ k".es neke' t ## "letet "s er&t ki1e4e!ni0 E! a l"nye' 8steni t%'o$nya0 Akkor te a Kris!t%st, a $egvlt,'at ke!'e' "lni "s a! egyes2l vele'0 Akkor te $aga' vagy a Kris!t%s, aki a! eg"s! "lete' ha4t,ere4"v" vlikG te, a val,'i Ene', $egvlto' sa4t $aga'at, egy vagy 8stennel, val,#an 8sten vagy0 A!!al, hogy e!t a! es!$"nyt tis!telet#en tarto' $eg#e/s2l ' s!erete' "s i$'o', 8sten "l "s $Hk 'ik #el2l te#enne'0 Most s!,#a 4%tott a lehet&s"g Shan'all'a $enni0 A .a. k"r'e!te, hogy van e lehet&s"g a s!$ra, hogy vel2k $en4en0 A!t a vlas!t ka.ta, hogy ha kit%' l".ni a test"#&l "s a!t 54ra 1elt%'4a venni, $in'en neh"!s"g n"lk2l vel2k tarthat0 M"g a!on este elin'%lnnak0 Meglett #es!"lve, hogy a kora este a s!lls%nkon tallko!nak "s hogy a $i ve!et&nk is vel2k $egy0 9 vi'en $i%tn ha!a"rt2nk ss!e4 ttek "s egy r vi' #es!"lget"s %tn kil".tek a! a4t,n0 Mi t ## na.ig ne$ ltt%k &ket0 E!t a! i'&t $i arra has!nlt%k, hogy ra4!okat "s 1el$"r"seket k"s!ts2nk a kolostorr,l0 Egys!er, $ikor a l$k r"gi s!llsnak egyik .in/"4"#en s!i$atolt%nk, $i%tn nagy $ennyis"gH r"gi li$lo$ot 1"lrerakt%nk, tallt%nk egy r"gi $rvny t#lt, kivitett2k a!t "s le.%/oltatt%k0 Mikor a! $egt rt"nt, $in'enkit $egle.ett a s!". 1aragsa "s a .ontossg a$ivel $in'en r"s!let kivitele!ve volt0 M"g a l$k is /so'lko!tak 1elette0 Egy reg l$a el$on'ta nek2nk, hogy & $"g nagyon 1iatalon a <agy l$k egyik"nek a tantvnya lett, aki a! eg"s!, nagyon r"gi l$a lakos!tly 1&n ke volt, ahol akkor e! a t#la egy 12lk"#en llt0 A $estere elvrta t&l2k, hogy &k a h,na. $in'en els& h"t1&4"n reggel kilen/ ,rakor e!t a t#lt $egtekintik0 A l$a el$on'ta nek2nk, hogy $ihelyt a 12lke k !el"#e 4 ttek, ahol e! a t#la volt, "s hro$ vagy n"gy .er/ig

/sen'esen el&tte lltak, egy hang a t#la t rt"net"t ke!'te "nekelni "s a nagy 'olgokat, a$elyeket a 1arags #r!olt0 A! "nek e$ltette, hogy a $rvnyla. egyike a k"t t#lnak $elyek, egy t ##s!!e!er "vvel e!el&tt l"te!& nagy 1eh"r n".1a4 virg!, $Hvelts"g"nek e$l"ke!et"2l lettek k"s!tve, a$ely a 1 l'nek a!on egy nagy r"s!en "lt, a$it $ost a! A$erikai s!ra!1 l'nek neve!nek0 A $solat is l"te!ett "s a! "nek s!erint a s!2l&1 l' n volt tallhat,, ahol a! k"s!tve lett, a! s!olgltatta a #i!onyt"kot, hogy l"te!ett egy olyan ors!g0 Mi 1 l4egye!t2k a! a'atokat, 5gy ahogyan a!okat a! "nek e$ltette0 Mikor "vekkel k"s&## a ki4el lt k rny"ken 'olgo!t%nk, $egtallt%k a $sik la.ot, elre4tve egy nagy 1al#a, .ontosan a!on a helyen ahol a! "nek#en e$ltve volt0 A 1alak nyilvnval,an egy r"gi te$.lo$ho! tart,!tak K !".-A$erik#an, a$i#&l $ost /sak ro$ok $ara'tak0 E##&l ltni lehet, hogy $"g r"gi hitreg"k#&l "s "nekek#&l is nagy iga!sgokat lehet na.vilgra ho!ni0 A $rvny t#lk irnt tan5stott "r'ekl&'"s2nk "s a! "nek tartal$a $egs!ere!te nek2nk a lehet&s"get, hogy $s 4egy!etekhe! "s a'atokho! 4%ss%nk, a$elyek k"s&##i k%tat,$%nknknl 1el#e/s2lhetetlen "rt"kHnek nyilvn%ltak0 E! a! eset a!t is el&segtette, hogy $egnyl4on el&tt2nk a! a4t, a 4egy!etekre a$elyeket a :alai-l$a, a! "l& 7%''ha .alot4#an, vala$int a!okra a$elyek a kolostor#an t ## s!! "vs!!a'on t &ri!tek0 Sok 4egy!etnek tartal$a "s 1ontossga tel4esen is$eretlen volt a!ok s!$ra akik a!t &ri!t"k0 A! "nek#en e$ltett hitrege volt a!, a$i r4%k vonta a 1igyel$2nket0 A! els& t#la kiv"tel"vel a t ##i $in' $solatnak #i!ony%lt, a$elyek a!on#an nagyon gon'osan voltak kivitele!ve "s $%tattk a! %tat a! ere'eti 1el"0 Egy #&ve## lerst e!en 4egy!etekr&l itt hely hiny#an ne$ lehet a'ni0 E!ek k"s&## egy k2l n trgyals#a, egy k nyv alak4#an 1olytat,'nak0 Mi tel4esen #ele$er2lt2nk a $%nknk#a, annyira, hogy alig tHnt 1el nek2nk, hogy a #artaink "s a ve!et&nk a $eg#es!"lt i'&n"l tov## el$ara'tak0 <agyon kev"s 1igyel$et s!nt%nk a tov## tart, tvoll"tt2kre, $ivel e!en a 1"lreesett vi'"ken $in'en1"le vratlan k"sleltet& k r2l$"ny a','hat0 E!en i'& alatt a lak,sok n"$ileg $egs!oktk 4elenl"t2nket, $g $i alkal$a!ko't%nk a! & s!oksaikho!0 A kvn/sisg $in' a k"t ol'alr,l helyet a'ott egy el&!"kenys"gnek, k vetke!etesen s!a#a'on 4rt%nk kelt2nk0 A ti!enkette'ik na. reggel"n, $ikor el&k"s!2leteket tett2nk, hogy a kolostor#a $en42nk, kv2lr&l lr$t hallott%nk, $ikor ki$ent2nk $egn"!ni $i t rt"nt ltt%k, hogy a #artaink viss!a4 ttek0 A! %ta!s%k sikerrel 4rt, $ivel 1el1e'e!t"k, hogy val,#an l"te!ett egy olyan hely $int Sham'alla0 k el$on'tk nek2nk, hogy a vrosnak ne$ $%lan', s!".s"ge "s kie$elts"ge nagy r"s!#en s"rtetlen $ara't0

K8LE<JE:8K 6EDEZET Msna. '"l#en ka.t%k a! "rtest"st, hogy a :alai-l$a a .alot#an 1oga' #enn2nket0 A!on este el4 tt ho!!nk a 1&.a., hogy #eavasson #enn2nket a s!ertartsok#a, nagyon r2lt annak hogy a s!oksos halas!ts n"lk2l $egenge't"k nek2nk a 1oga'tatst0 el$on'ta nek2nk, hogy, $ihelyt egy k2l' n/ 1ens"g"nek 4elent"st ho!ott a! "..en #e1e4e!ett Sham'allai %ta!sr,l, a!onnal $ega'tk a! el&4ogot0 1ens"g"t a ta.as!talatainkr,l is "rtestett"k a##an a 1al%#an ahol a kis h! $eg4elent0 Mi arra t reke't2nk, hogy $in"l 4o## #enyo$st kelts2nk, $ert enge'"lyt akart%nk k"rni, hogy a! eg"s! ors!g#an 1olytathass%k a $%nknkat0 K ! lt"k vel2nk, hogy a 0ogodo-l$a, a $egye kor$ny!,4a '"lel&tt 1og "rke!ni "s egy 2!enetet k2l' tt, hogy a$ennyire lehet&s"g"#en ll, segteni 1og nek2nk0 E! val,#an egy $egle.et"s volt0 Min'en arra $%tatott, hogy a k vetke!& na. nagyon 1ontos les! a $i kis /so.ort%nknak0 Mi akkor teht korn kelt2nk "s /satlako!t%nk a!okho! akik a kor$ny!, el" $entek, hogy 1oga'4k &t0 E!t a #artsgos el&!"kenys"get lthat,an nagyra #e/s2lte "s $eghvott #enn2nket, hogy t"r42nk vele viss!a $int a ven'"gei0 Mi el1oga't%k a $eghvst, a .alot#a "rke!"s2nkkor a ven'"gs!o#k#a ve!ettek #enn2nket0 Lnnan a!onnal o'a $ent2nk ahol a! els& s!ertartsok lenn"nek tartva, $elyek a .alotai 1oga'tatst $egel&!t"k0 Mikor o'a"rke!t2nk, hro$ l$t ltt%nk, 2lve $agas kr.ito!ott s!"keken, $g $sok, ala/sonya## rang5ak a .a'l,!aton 2ltek Samadhi $e'it/i,#a $er2lve0 K"t l$a, v r s re'&#erakott k nt s#en $agas $ank,kon llt "s a! "nekelt 1or$%lkat ve!ette0 A #art%nk a 1&.a. vagy a.t egy tr,n%son 2lt, egy s!ertartsi na.erny& rny"k#an, vrva a kor$ny!, 4 vetel"re0 A nagy a l$as!lls a k2l nleges alkalo$ra gy ny rHen ki volt 's!tve0 Moltak ott k".ek (+(Y-#en t rt"nt 4elenetekr&l0 E!ek#en $eg4elent *songkappa a kolostornak k&oltrn0 Mi%tn a t $eghe! a $agassgokr,l #es!"lt, $elyeket egy e$#er el"rhet, egy s!nelvlto!son $ent t "s eltHnt a s!e$ el&l0 K"s&## viss!a4 tt "s $egala.totta a srga ren'et, a ti#eti egyh!at, a$elynek s!"khelye -hasa0 <"hny .er/ %tn a Kor$ny!, #e4 tt ks"ret"vel "s egyenesen a tr,n%s 1el" $ent a$ir&l a! a.t les!llt, hogy k s! ntse &t0 Egy2tt ve!ettek #enn2nket a :alai-l$a 1oga', ter$"#e0 A nagy tere$ gy ny rHen #erakott selye$ 1alr%hkkal "s srgra lakko!ott #5torokkal volt 's!tve0 Oltal%k ve!etve egy .illanatra let"r'elt2nk 1ens"ge el&tt, $a4' 1elllt%nk "s a hely2nkre ve!ettek #enn2nket0 A! a.t $int s!,viv& l".ett 1el "s k ! lte a ltogats%nk /"l4t0 1ens"ge 1ele$elke'ett "s intett, hogy 4 442nk k !ele##0 Egy seg"'tis!t a ki4el lt hely2nkre ve!etett a tr,n%s el"0 A! a.t "s a kor$ny!, a sor egyik-egyik v"g"re llt, $g 1ens"ge le4 tt a tr,n%sr,l "s el"nk llt0 A! altis!tek egyik"nek ke!"#&l egy kirlyi .l/t vett t "s a!!al el&tt2nk $enve $in'egyik2nk ho$lokt $eg"rintette0 A 1&.a. segts"g"vel $int tol$/s $on'ta hogy 8sten ho!ott #enn2nket Ti#et#e "s, hogy & egy $egtis!tel"snek tart4a, hogy $i a tart,!ko's%nk alatt a vros#an a! & ven'"gei vagy%nk "s hogy tekints2k $ag%nkat a! ors!g "s a n". 's!ven'"geinek, a$e''ig /sak $ara'ni akar%nk, "s olyan gyakran ahnys!or /sak viss!a akar%nk 4 nni0 K2l n# !& k"r'"seket tett2nk 1el "s a!t a vlas!t ka.t%k, hogy $sna. $egka.4%k a vlas!t a k"r'"sekre0 A!%tn $eghvtak #enn2nket, hogy tekints2k $eg a 4egy!eteket "s a t#lkat a .alota #oltvei alatt0 1ens"ge egy tis!tvisel&t hvott "s k2l n# !& .aran/sokat a'ott neki $elyeket nek2nk ne$ 1or'tottak le, 'e k ! lt"k vel2nk, hogy 1elt"tel n"lk2l s!a#a'on 4rhat%nk a! eg"s! .alot#an0 1ens"ge l'st a'ta nek2nk "s egy k"!s!orts %tn a! a.t "s a kor$ny!, ks"ret"#en a s!o#ink#a ve!ettek #enn2nket0 A!ok k"r'e!t"k, hogy #e4 hetnek-e $ert $"g sok 'ologr,l akartak #es!"lni0

A 1&.a. gy ke!'te> Sok 1igyele$re $"lt, 'olog t rt"nt vel2nk, $i,ta ti nl%nk a kis 1al%#an voltatok0 Mi a kolostor%nk#an &r! tt t#lk k !2l n"hnyat vi!sglt%nk "s $eg"rtett2k, hogy $in'egyik egy r"gi $Hvelts"gr&l s!,l, $ely valaha a =,#i sivatag ter2let"n virg!ott0 Mi a!t gon'ol4%k, hogy $in'en $Hvelts"g "s valls egy 1orrs#,l ere' "s annak ellen"re, hogy ne$ is$er42k a 1eliratok ere'et"t se i'&.ont4t, $"gis #i!tosak vagy%nk a##an, hogy egy n". gon'olat#,l s!r$a!nak a$ely sok e!er "vvel e!el&tt "lt0 Man nek2nk itt egy r vi' ss!e1oglalsa a 1or'tsnak a$it egy <is&-A'& vn'or l$a nek2nk k"s!tett, enge'4"tek $eg hogy 1elolvaso$0 Mi tel4esen #elt4%k, hogy a 4elen vallsos gon'olko's ere'ete k r2l#el2l ?0TTT "vre ny5lik viss!a, hogy a! 5gys!,lvn /sak egy elvi!ese'ett kivonata a!on e$#erek gon'olatnak "s hit"nek akik a##an a! i'&#en "ltek0 <"$ely vallsok hitreg"kre vagy legen'kra ala.%lnak, $sok tis!tn lettek s%gal$a!va, 'e egyik2k se ve!et a leg$agasa## /"l 1el", %gyanis, hogy $in'enkinek el"rhet& a! 8sten Kris!t%sv vlni "s $egvan a lehet&s"ge a!t a /"lt el"rni, olyan egy "lettel, a$ely a!t a! es!$"nyt ki1e4e!"sre ho!!a0 3ogyan volt a! lehets"ges, hogy e!ek a 'olgok elker2ltek #enn2nket, .e'ig olyan sokig k !t2nk voltakI En $ost tis!tn lto$, hogy 7%''ha "s $in'en $s nagy 1elvilgos%lt s!elle$ e!t a tant hir'ette0 3ogyan $ara'hatott a! iga!i tants%k olyan sokig elre4tve el&tt2nk, $ik !#en $"gis olyan k !el a hatsk r2nk#en el"rhet& voltI Mi t%'4%k, hogy a $i s!eretett Tsongka..nk e!t a $agassgot a!!al a! "lettel "rte el, a$it "lt0 En t%'o$, hogy $sok "s a! a ke'ves $ester, akivel $a tallko!tatok, $r el&rehala'tak a! 5ton, hogy el"r4"k a /"lt0 En ltta$ &t $eg4elenni "s eltHnni, sa4t akarat#,lG a .a.ok $"gis t%'atlansg#an tart4k a n".et, a s!eren/s"tlent elta.osva0 Mi"rt ves!tek el e!ek a 'olgokI Mi"rt ne$ tant4k a n".nek a nagy "s egye'2li T rv"nyt $%nk#a lltani a!!al, hogy $aga l".4en 1el $int a T rv"nyI En lto$, hogy a##an a kor##i $Hvelts"g#en val,#an $in'en e$#er is$erte e!t a T rv"nyt "s ahho! tartotta $agt "s hogy $in'annyian a!!al egyhang5an t k"letes lla.ot#an "ltek0 Tel4esen a! e$#ert&l 12gg, ha a! "lete $sk"..en n"! ki, "s akkor annak a! ere'$"nye a!, hogy neki is$eretlen a t k"letess"g t rv"nye0 A! ok ne$ lehet a!, hogy a t rv"ny ala.4ai ne$ el"gg" s!ilr'ak ahho!, hogy a! eg"s! e$#eris"gnek "rv"nyes legyenG ha a! 5gy lenne, akkor ne$ lenne t rv"ny, hane$ /sak egy r"s!, /sak egy k2ls& $eg4elen"s0 Min'en a$i a! eg"s!nek /sak egy r"s!e, ne$ t ## $int a! eg"s!nek egy k".e a$i kila!%lt "s egye'2l ll, ne$ t ## $int egy els!igetelt ato$ sarkts, vagy a! ere'ettel val, ka./solat n"lk2l0 M"gis s!ll k r#e a! Hr#en $intha egy .ly4a lenne, 1olyton k%tatva, $ert nin/s s!ilr'an $eghatro!ott 5t4a0 Jsak a! ere'et"nek .ly4t #itorol4a, 'e soha ne$ egyes2l a!!al a 1orrssal0 Ennek a 4elens"gnek a na.ren's!er2nk#en e!ernyi ."l'4t lehet ltni, 1&leg D%.iter "s Mars k ! tti r"s!en0 8tt e!ernyi a.r, testek vannak, a$elyek $intha a na.ho! tart,!nnak, hol a!ok lts!,lag egy %tat a na. k r2l k vetnek0 :e a!ok a na..al, a val,'i ere'et2kkel val, sarkts hiny#an a von!,er& ltal /sak a! a.4%k .ly4t k vetik, a$it a! r4%k gyakorol0 Mikor D%.iter Ki lett tas!tva, a!ok vele egy2tt ki lettek l kve0 A!ok soha ne$ /satlako!tak D%.iterhe!, $"gis $in'ig vele egy2tt s!lnak, tov##, $g a na.ot, a! iga!i ere'et2ket tel4esen el1ele4tik0 Mi #i!tosan t%'4%k, hogy ennek a! oka a! n$ag%k#,l ere'& sarkts hinya0 E! D%.iternek a hi#4aI Magy a na.nak a! iga!i anynak a hi#4aI Magy $in'en kis ato$ r"s!e/ske $aga hi#sI Es ne$ 5gy van e! a! e$#eris"ggel isI A! Atya hi#4a e!I A!okon $5lik akiknek egy s!"les #elts%k van, vagy a!okon, akiknek #elts%k 4elent"ktelenI A hi#nak tel4es eg"s!"#en a! %t,##inl kell lenni, av"gett, hogy $egtaga'4k egyes2lni a!!al a$i nagyo## $int &k0 Erre a 1&.a. E$ilhe! 1or'%lt a s!avakkal> Mi,ta vele' tallko!ta$, lto$, hogy tel4es eg"s!"#en ra4ta$ $5lott, hogy a ki/sihe! ragas!ko'ta$, $g a nagy enge$ $in'en ol'alr,l k r2lvett0 6oglalko!!%nk $ost a 1or'tssal, $ert a!ltal 4%totta$ el a nagy 1or'%latho! a! "lete$#en0 A nagy Lk, a Me!et& Ala.elv, ltta a 6it, a Kris!t%st, a t k"letes e$#ert0 gy s!,lt> RE! a! Fr 8sten, a! "n L"nye$ T rv"nye, akinek "n hatal$at a'ta$ a $eny#en "s a 1 l' n "s $in'en

1 l tt a$i a##an van0 Es e!t a t k"letes L"nyt ne #ilin/sel4e le halan', elk".!el"s, $ert a! En t k"letes es!$"nye$ ki van e$elve $in'en k t tts"g 1 l", "s neki %gyana! a hatal$a van $int <eke$0 Kgy #es!"lek "n a L"nye$ Bra 8stene ltal> <e$ a'ok neke' egyetlen .aran/sot se, 'e ha te vele$ k !re$Hk 's! a! 8steni Tere$t& Akarat ltal, akkor tov## senkire ne$ les! s!2ks"ge' "s ne$ 1ogs! 1aragot s!o#rot k"s!teni neke$, vagy $aga'nak0 <e$ 1ogs! #lvnyokat i$'ni, hane$ t%'ni 1ogo', hogy te $aga' 8sten vagy aki#en neke$ ke've$ telik "s hogy neke' $egvan %gyana! a hatal$a' $int a$i <eke$ van0 =yere $ost k !ele## 3o!!$, 6ia$, egyes2l4 Mele$, akkor En te $aga' vagyok "s $i egy2tt 8sten vagy%nk0 A te teste' a! i'elis 8sten-test, a$i $r l"te!ett, $iel&tt a! e$#eri 1a4 valaha alakot vett 1el0 E! a! e$#eris"g l"nye, 8sten tere$t$"nye0 A! eg"s! e$#eris"gnek e! a t k"letes 1or$4a, $ikor /sak ha4lan', e!t a! iga!i k".et el1oga'ni0 E! a! 8sten te$.lo$a, a! e$#er t%la4'ona "s e! t k"letesen van tere$tve a! e$#er s!$ra0 Te ne$ 1ogs! 1aragott s!o#rot vagy hasonlatot k"s!teni arr,l a$i a! "gen, vagy a 1 l' n, vagy a 1 l' vi!ei#en van0 Se$$ilyen anyag#,l ne$ 1ogs! egy s!o#rot vagy egy #lvnyt k"s!teni, $ert a! eg"s! tere$t& l"nyeg a ren'elke!"se're ll, tel4es $"rt"k#en ho!!' ra$lik0 <e$ 1ogs! $egha4olni egyetlen tere$tett 'olog el&tt, vagy annak s!olglat#a llni "s teht ne$ les! se$$i a$i 1"lt"keny les! "s ne$ les! #Hn "s iga!sgtalansg, a$i a gyerekei'et sok ne$!e'"kig gy t rn", $ert s!ilr'an 1ogs! llni, s!e$ei'et $in'ig a! Lkra irnytva "s a!"rt a te es!$"nye' arr,l a! Lkr,l ne$ 1og soha /s kkenni0 Te %gyana!t a s!eretetet 1ogo' elter4es!teni a$it "n "r!ek irnta'0 Te e!t a! Lkot, a Me!et& ala.elvet tis!telni 1ogo', t%'va, hogy a! a te Aty' "s Any' "s a na.4ai' t ## les!nek $int a ho$oks!e$/s"k a tenger.arton, a$elyek s!$talanok0 Te ne$ 1ogs! 14'al$at oko!ni, vagy $egse$$isteni, vagy lni, $ert $in'en tere$t$"ny teltala' van tere$tve, a!ok a te 1iai', a te testv"rei' "s te s!eretni 1ogo' a!okat, 5gy ahogyan En s!eretlek t"ge'0 Te ne$ 1ogs! lo.ni, $ert akkor /sak a! Lkt,l lo.s!, "s ha te a! Lkt,l lo.s! akkor sa4t $aga't,l lo.s!0 Te ne$ 1ogs! ha$is tan5sgot tenni egyetlen tere$t$"ny ellen se, $ert ha te 5gy tes!el, akkor ha$is tan5sgot tes!el a! Lk ellen, aki a te sa4t $aga'0 Te ne$ 1ogs! se$$it $egkvnni, $ert akkor a! Lkot kvno' $eg, a$i a te $aga'G $ikor te egy $ara's! a! Lkkal, $in'ene' van, a$i t k"letes, "s a$i val,#an a tie'0 Te ne$ 1ogs! k".et k"s!teni e!2st#&l vagy arany#,l, hogy a!okat $int 8steneket i$'4a', hane$ a!!al, hogy $aga'at s! vets"gesnek lto' $in'ennel a$i tis!ta, te $aga' tis!ta vagy0 Akkor ne$ 1ogs! rettegni, $ert ra4ta' kv2l nin/sen 8sten, aki t"ge' v'olni 1ogG te t%'o' %gyanis, hogy a! Lk - ne$ s!e$"lyes, hane$ s!e$"lytelen - $in'enki"rt van "s $in'enkit tel4esen t1og0 Akkor egy oltrt 1ogs! 1ellltani "s a!on a! oltron 1ogo' a kiolthatatlan tH!et rakni "s 1olyton "gve tartani, ne$ sok isten tH!"t, hane$ a Me!et& Ala.elv"t, aki a! 8sten0 Akkor te sa4t $aga'at lto', a Kris!t%st, a t k"leteset, a val,'i Ala.elvet, a! Lkot0 Mikor te e!t tel4es eg"s!"#en $eg"rte', akkor kie4thete' a! 8g"t A8stentC, akkor a! 8ge lthat, les!0 Te vagy a tere$t"s "s a Tere$t&, a$ely 1 nt "s lent van, #el2l "s kv2l, Egy a! 8steni Me!et& Ala.elvvel, 8stennel0 A $ennyek enge'el$eske'nek 8sten hang4nak, a! 8sten /sen'es hang4nak, aki a! e$#er ltal #es!"l0 8sten #es!"l, - a! e$#er #es!"l0 8sten $in'ig a! e$#er ltal #es!"l, teht $ikor a! e$#er #es!"l, 8sten #es!"l0

A 6&.a. 1olytatta> E!!el ka./solat#an a k vetke!&ket 'olgo!ta$ ki, a$i egy s!orosa##an k r2lhatrolt #eltst ho!ott neke$0 E!!el a!t is $eg"rtette$, hogy neke$ igenl&nek kell lenne$, $in'en gon'olat#an, $in'en /seleke'et#en "s $in'en s!,#an "s, hogy neke$ egynek kell lenne$ e!!el a! igenl& ala.elvvel0 3a "n egy es!$"nyt elk".!elek $aga$nak gon'olat#an, /seleke'et#en "s s!,#an, akkor ki'er2l, hogy "n $aga$ vagyok e! a! es!$"ny0 Akkor 1elvette$ a! es!$"ny alak4t a$elyet ki1e4e!te$0 A legs t"te## ,rk#an t%'o$, hogy 8sten van0 Mikor 1"lel$et "r!ek, 8sten#en, a! "n Aty$#a n #!o$, aki #el2l #enne$ lakik "s $egny%gs!o$ "s $ara'ok $aga#i!tos, $ert s!ilr'an $egvagyok gy&!&'ve, hogy $in'en 4, "s hogy a! "n t k"letess"ge$ $ost tel4es0 En elis$ere$ 8stent, a! "n Aty$at $int a $in'ent t1og, s!elle$et, "s t%'o$, hogy a! e$#er a ! 8sten Kris!t%sa, 8sten hasonlata "s k".$sa, a! "n Aty$> a 1orrs "s "n Egy "s %gyana! vagy%nk0 Lassan 'e #i!tosan k !ele'ik a 1elt"tlen s!elle$i #elts na.4a0 A! a na. $ris itt van, $ihelyt "n a!t elis$ere$0 A! $ost itt van, tel4esen "s t k"letesen0 En 'i/s"re$ $agas!talo$ "s l'o$ a 1elt"tlen s!elle$i #eltst0 K s! n $ Aty$, hogy $ost a leg$agasa## es!$"nye$ #etel4es2l0 A $%nk$nl $in'ig t%'at#an kell lenne$ annak, hogy "n egy#ehang!,an 'olgo!o$ 8sten t%'atos "s soha ne$ t"ve'& t rv"ny"vel0 Most $eg"rte$ a s!avakat> 7"kess"get hagyok rtok0 A! "n #"k"$et a'o$ nektek0 <e$ 5gy a'o$ nektek ahogyan a vilg a'4a0 ADn0 (+ >PY0C Ennek a! "rtel$"t is $eg"rte$> ROllts 1el #el2l te#enne' egy te$.lo$ot neke$, hogy E< MA=NLK ott #enne' lakhasson0S Akkor E< MA=NLK a te 8stene' "s te vagy $int E< MA=NLK0 Ennek nin/sen vis!onya sa4t egyh!ho! vagy vallsos s!erve!ethe!0 E! a #"ke val,'i te$.lo$a #el2l a! e$#er#en, hol 8sten, $in'en 'olognak 1orrsa, val,#an lakik0 A! e$#erek egy s! vets"gi stort ".tettek, a$i#en gy2leke!hettek, hogy a! iga!i es!$"nyt i$'4k, a! E< MA=NLK-ot #el2l n$ag%k#an, e! a #ens& te$.lo$, a$elyet 8sten "s a! e$#er $in'enkinek nyitva tart0 :e a! e$#erek ha$arosan a s! vets"gi strat tis!telt"k, akkor $eglett tere$tve a! 2res #lvny, a te$.lo$, a! egyh! 5gy ahogyan a! a $ai na. l"te!ik0 Mikor "n a! iga!i es!$"nyhe! ragas!ko'o$, akkor hallo$ a! "n sa4t #ens& 8sten-hango$at "s ennek a hangnak a kinyilatko!tatsa vigas!t a', s%gal$a!st "s ve!et"st a! "let$H$#en0 3ol ketten vagy hr$an egy2tt vannak a! "n neve$#en, ott E< MA=NLK $in'ig k !t2k van0 Mennyire iga!ak e!ek a s!avak, $ert E< MA=NLK $in'ig #el2l a! e$#er#en van0 3a "n s!elle$ileg e$elke'ni akarok, akkor 'olgo!no$ kell "s h2 $ara'ni, soha ne$ inga'o!ni, vagy /s2gge'ni0 En a Kris!t%s vagyok a! 8sten es!$"nye, aki#en a! Atynak ke've telik, 8sten, a! Atya egys!2l tt 1ia En vagyok a! egye'2li, akit a! Atya is$er, lt "s vele k !re$Hk 'ik, a! egyetlen 1i5, akit 8sten is$er - "s 8sten is$er $in'enkit - $ert $in'enki $on'hat4a> 7ETELDES]LT0

T8ZE:8K 6EDEZET Mikor $i $sna. a! a.tra vrt%nk, egy k2l' n/ 4 tt $on'ani, hogy a :alai-l$a a!on '"l%tn k"t ,rakor kvn 1oga'ni #enn2nket0 Mi akkor 1elkerest2k a! a.tot, "..en akkor tallt%nk r, $ikor a 1oga',ter$et elhagyta0 A! a.t tekintete s%gr!ott, $ik !#en egy $eg#!,levelet tartott a ke!"#en, a$ely enge'"lye!te nek2nk, hogy s!a#a'on 4r4%nk a! eg"s! ors!g#an0 Mi%tn elolvasta a ren'eletet a$it a k2l' n/ ho!ott nek2nk, gy s!,lt> E! ne$ .aran/s, e! egy k"rele$, $eghvtak titeket a 1oga'tatsra, hogy tvegy"tek e!t a! enge'"lyt Mivel $in'annyian egy2tt volt%nk, valaki 4avasolta, hogy a!onnal n"!!2k $eg a 4egy!eteket0 A #oltvek alatt egy $egle.et"s vrt rnk0 E!ernyi agyagt#lk, r"!re "s #ron!ra v"sett 4egy!etek voltak ott, vala$int gy ny rHen v"sett v"kony $rvny t#lk0 Mivel e! volt a! els& alkalo$, hogy "rintke!"s#e ker2lt2nk e11"le 4egy!etekkel, elhatro!t%k, hogy a! eg"s! gyH4te$"nyt a!onnal s!e$2gyre vess!2k0 A! a.t $on'ta nek2nk, hogy & ne$ sokat t%'ott a t#lkr,l, 'e hallotta, hogy .er!siai ere'etHek, "s hogy igyeks!ik $egtallni egy l$t, aki a!okr,l egy tan%l$nyt k"s!tett0 E!!el eltvo!ott $i .e'ig ke!'t2k t2!etese##en vi!sglni a t#lkat0 A #ev"sett 4elek egyik2nknek se volt is$ert0 A t#lk tis!ta 1eh"r $rvny#,l voltak k"s!tve, k r2l#el2l P,? /$ vastag, a!ok egy 1"nyes /e$entel voltak egy#e ragas!tva, a$it ne$ t%'t%nk a!onostani0 A s!"lei s!".en le voltak 1er'"!ve "s $in'en t#lt egy t /$0 s!"les ki1aragott 'o$#or$H alakok s!eg"lye vette k r2l0 E!en alakok k !2l sok tis!ta arannyal volt kirakva, vala$int $in'en 1elirat, 'e a!ok ne$ voltak 'o$#or5ak0 A t#lk /so.ortonk"nt voltak s!$o!va "s $in'en /so.ortnak volt egy soro!ats!$a0 A kelte!"seket virgkos!or5k a'tk $eg s!&l&ha4tssal "s lev"llel t1onva0 Egy kelte!"s $int ."l'%l ()*+ 4an%r ( a k vetke!&k"..en lenne #r!olva> a! "v els& h,na.4t egy virgs!l #r!oln 4a'e-'al kirakva $elyik $"g ne$ hor' #i$#,t, a h,na. els& na.4t egy virgs!l #r!oln $elyen a #i$#, "..en lthat,, arannyal kirakva0 Egy virgs!l egy #i$#,val a$ely "..en el"gg" kinylt, hogy a #i#e lthat, legyen #r!oln a! egyest a ti!ennyol/#,l0 A virg s!ir$ai l.iss!al volt #erakva, a #i#e arannyal, egy kis gy"$nttal a k !e."#en0 A nyol/ a virg tel4es virg!s#an, nyol/ .or!,s!rral a #i#e k r2l $in'egyik egy kis gy"$nttal arany#a 1oglalva0 A kilen/et egy r,!sa 4elk".e!i tel4esen kinylva, kilen/ s!iro$$al hro$ /so.ort#a os!tva, a$elyek#&l egy l.iss!al volt kirakva egy 4a'e-'al, egy kal/e'onnal0 E! $%tat4a, egy egys"g v"g"t0 Fgy lettek a s!$ok #r!olva egyt&l kilen/ig $a4' is$"telve0 A n"gy egy lilio$ volt a$ely "..en $ost nylik $g a #i#e "s hro$ .or!,s!r lthat,0 A lilio$ kelyhe gyeng"'en s!ne!ett 4a'e-'al volt kirakva, a .or!,s!rak t2!es o.l#,l, a$i#e n"gy kis gy"$nt volt t"ve, #i#e l.iss!al van kirakva, a! is n"gy gy"$nttal0 A helyet ahova a s! v eg van v"sve egy arannyal kirakott nagyon v"kony s!&l&vess!& ves!i k r2l, $g a levelek ! l' 4'"#&l vannak, $in'en a legkise## r"s!letig t k"letesen ki'olgo!va0 $in'en t#la $ag#an egy "ks!er0 A t#lk t.%sa kora Atlanti stl%s volt0 Min'en t#la egy vagyont "rt0 Mg e!en elgon'olko't%nk, a! a.t "s a kor$ny!, /satlako!ott ho!!nk, egy reg l$a ks"ret"#en, aki a 4egy!eteket &ri!te0 Mikor a l$a t#lk t rt"net"t ke!'te el#es!"lni, a! annyira ig"ny#e vette a 1igyel$2nket, hogy a! a.tnak v"g2l 1igyel$e!tetni kellet #enn2nket, hogy $r $a4'ne$ itt a! i'&, hogy a :alai-l$a el&tt $eg4elen42nk "s hogy el&s! r $"g t kell lt !n2nk0 Miss!at"rve a s!o#ink#a $r ott tallt%k k"s!en a s!ertartsi r%hkat, 'e hogyan kellet a!okat 1el lteni, a! egy re4t"ly $ara't nek2nk0 k"s& ke!'ett lenni, elhatro!t%k teht, hogy #rhogyan is 1el lt !2nk, 1el lt !t2nk teht a leg4o## #elts%nk s!erint0 K"s&## ki'er2lt, hogy volt aki a r%ht ki1or'totta, $sok a! ele4"t ht%l vett"k, /sak n"hnyan vett"k 1el a helyes $,'on0 Mikor a 1oga',tere$he! "rt2nk, Ltt%k a :alai L$t a test&r"vel a 1olyos,n t $enni, a nagy a4t,n t a tere$#e l".ni0 7i!tos volt%nk a##an, hogy egy eltitkolt $osolyt ltt%nk a! ar/n0 S!".en sor#a llt%nk a ki4el lt a4t,nl hogy #e$en42nk0 3a$ar kinylt a! a4t, "s #eve!ettek #enn2nket a tere$#e a legga!'aga## 's!t"sek k !e.ette, a$elyeket valaha ltt%nk0 A tere$

$ennye!et"nek k !e.e egy nagy k%.olt k".e!ett0 E##en a k%.ol#an hro$ nyls volt, a$elyen t nagy nyal# na.s%garak 4 ttek #e, a!ok a ter$et 5gy vilgtottk $eg, hogy a ragyogs "s a .o$.a lerhatatlan volt0 A 1alak tel4esen #evoltak takarva egy arannyal s!&tt r%hval, a$i#e e!2st 1onllal alakok voltak s!&ve0 A tere$ k !e."n egy arany#,l 1ont r%hval letakart tr,n%son 2lt a :alai-l$a, egy arany#,l 1ont i#olyak"k "s e!2sts!nH s! vettel 's!tve0 A! a.t "s a kor$ny!, a :alai-l$a el" ve!etett #enn2nket "s 5gy $int a! el&!& alkalo$$al a sor k"t v"g"re lltak0 Egy K s! nt& #es!"' %tn a :alai L$a le4 tt a tr,n%sr,l "s el"nk llt0 Mi let"r'elt2nk "s tvett2k l'st0 Mi%tn 54ra 1elllt%nk, a ve!et&nkh ! $ent, 1eltH! tt neki egy $elltHt "s egy tol$/s segts"g"vel $on'ta> E!!el te "s a trsai' s!a#a'on %ta!hattok a! eg"s! ors!g#an0 Sa4t vlas!t"ko' s!erint $ehets! a$erre akars! "s a!on1el2l neke' a'o$ a $eghatal$a!st, a$i neke' a 4ogot a'4a a Ti#et .olgra /$re0 Tov## a nagy =,#i %ra /$et a4n'"ko!o$ neke'0 Most v"gig$ent a! eg"s! soron "s $in'enkinek egy %gyanolyan, 'e kise## $elltHt tH! tt 1el0 Misel4"tek e!t tis!telete$ 4el"2l, e!!el a! eg"s! Ti#et ors!g nyitva van el&ttetek0 E! les! a ti 4els!avatok, #rhova is $entek0 A! a.t ke!ei#&l tvette a teker/set a$i#en a 1elhatal$a!s volt "s ta'ta a $i ve!et&nknek0 A $elltHk 1ino$an $eg$%nklt arany#,l, k !e."#en $int egy kis 'o$#or$H a :alai-l$nak egy nagyon 4,l hasonlt, ar/k".e volt, 4'"#&l ki1aragva0 Egy "ks!er volt a! nek2nk, a$it $i $"g $in'ig nagyra #e/s2l2nk0 A :alai-l$a "s a t ##iek /s%.a %'variassg voltakG $i /sak a!t $on'hatt%k> k s! n42k 7eenge't"k a! reg l$t aki a t#lkat &ri!te "s $on'tk nek2nk, hogy a va/sort a :alail$val egy2tt 1og4%k 1ogyas!tani0 A va/sora v"ge!te %tn a 1igyele$re $"lt, t#lkra ker2lt a s!,0 A :alai-l$a "s a! reg l$a egy tol$/s segts"g"vel egy #& t%',stst a'ott a t#lk t rt"net"r&l, $g $i $in'ent gon'osan 1el4egye!t2nk0 E!eket a t#lkat a!ok s!erint egy vn'or #%''hista .a. 1e'e!te 1el egy r"gi te$.lo$ ro$4ai alatt a #oltvek k ! tt valahol ;er!si#an0 E! a .a. $agyar!ta, hogy egy te$.lo$ ro$4ai al,l egy ke'ves 'alla$ $agra vonta a 1igyel$"t $ik !#en a k !el#en Samadhi $e'it/i,#a $er2lve 2lt0 A! "nek olyan /s#t, volt "s a hang olyan tis!ta, hogy ne$ volt k".es ellenllni, v"g2l o'a$ent ahonnan a hangot hallotta, $g v"g2l k%tatva egy #e'Hlt #oltv alatt lelte $agt0 A hang a $intha a $"ly#&l 4 tt volna, 'e #rhogyan is kereste, ne$ tallt nylst0 M"gis elhatro!ta, hogy $eglla.t4a, hogy honnan 4 n a hang0 :%rva es!k ! kkel sni ke!'ett a t r$el"k#en 5gy egy la.os k vet trt 1el, a$i a #oltv alatti .a'l,!atnak nyilvnval,an /sak egy r"s!e volt0 El/s2gge't $ikor egy i'eig a!t gon'olta, hogy &t a r"gi ro$ok k !t s2vt& s!"l 1"lreve!ette0 Miel&tt a!on#an tov## $ent volna, n"hny .er/re le2lt el$"lke'ni, $g 5gy ott 2lt, 54ra hallotta a hangot, e!ennel $"g hangosa##an "s tis!t##an, a! arra s!t n !te, hogy tartson ki0 Egy $a4'ne$ e$#er1 l tti er&1es!t"ssel siker2lt neki eltvoltani a k vet0 Most egy nyls lett lthat,, a$ely le1el" ve!etett0 Mihelyt a nylson t a! alatta l"v& 1olyos,#a l".ett, a!t egy is$eretlen 1"ny1orrs vilgtotta $eg0 Egy vilgos 1"ny volt el&tte0 E!t a 1"nyt k vetve egy s!"les #oltv el" 4%tott, a$i ,risi k& a4t,kkal el volt !rva0 Mikor egy .illanatig a! a4t, el&tt tHn&'ve llt a sarkok ro.ogni ke!'tek "s a nagy k& 1el2let lassan kit"rt, 5gy hogy egy nyls 4 tt l"tre a$elyen t & #el".ett0 A##an a .illanat#an $ikor tl".ett a k2s! # n, olyan tis!tn "s ke'vesen $egs!,lalt a hang, $intha annak t%la4'onosa ott #ent lenne0 A 1"ny a$ely a''ig a! a4t,knl llt $ost a nagy #oltv k !e.e 1el" $o!gott "s a! eg"s!et $egvilgtotta0 Ltt lltak a t#lk ennek a #oltvnek 1alai#a v4t 12lk"k#en, "vs!!a'okon t ss!egyHlt .or alatt0 <"hnyat $egn"!ett k !2l2k, a!ok s!".s"g"t "s "rt"k"t #eltva, elhatro!ta, hogy $egvr4a $g k"t vagy hro$ $eg#!hat, trsra tall, hogy $eg#es!"l4e vel2k, hogyan vihetik a t#lkat egy #i!tonsgosa## helyre0 Ki$ent a #oltv al,l #e!rta a nylst a la.os k&vel "s a!t is #e1e'te t r$el"kkelG akkor #artokat $ent keresni, akik elhis!ik a t rt"net"t "s $egvan a lehet&s"g2k "s kitart,k".ess"g2k, hogy a terv"t kivitele!!"k0

3ro$ "vig k%tatott0 Ma4'ne$ $in'enki, akinek el#es!"lte t rt"net"t a!t gon'olta, hogy $eg#olon'%lt0 M"g2l egy s!". na.on, $ikor egy !arn'ok5ton volt, hro$ is$er&s .a..al tallko!ott, & el$on'ta nekik a! "l$"ny"t0 El&s! r nagyon k"telke'&en lltak vele s!e$#enG 'e egyik este .ontosan kilen/ ,rakor, $ik !#en a t#ortH! $ellett 2ltek, hirtelen a hang a #oltv al,l "nekelni ke!'ett0 Msna. elhagytk a !arn'okok trsasgt "s 5tra in'%ltak a ro$#a 'Hlt te$.lo$ 1el"0 Att,l a na.t,l ke!'ve a hang $in'en este kilen/ ,rakor "nekelni ke!'ett0 Mikor 1ra'tak "s /s2gge'tek voltak, akkor annl ke'vese##en "nekelt a hang0 A! %ta!s v"g"n, $ikor a ro$okho! k !ele'tek '"l el&tt $eg4elent nekik egy v"!na 1i5ter$et, a! "nekelni ke!'et "s el&tt2k $ent a ro$ok 1el"0 L'a"rve 1ele$elt"k a la.os k vet, a!onnal a #oltvhe! $entek, k !ele'"s2kre $egnyltak a! a4t,k, &k #el".tek0 Egy r vi' vi!sglat elegen'& volt, hogy a .a.okat $eggy&!!e a! iga!sgr,l "s a 1el1e'e!"s "rt"k"r&lG a!ok annyira el voltak raga'tatva, hogy hro$ na.ig ne$ al%'tak0 Siettek a$ennyire /sak t%'tak egy onnan s!! kilo$"terre 1ekv& 1al%#a, tev"ket "s ele'elt venni, hogy a t#lkat egy #i!tosa## helyre vihess"k0 Ti!enk"t tev"t vettek, $egraktk a!okat a s!2ks"ges 'olgokkal "s viss!at"rtek a te$.lo$ho!0 #e/so$agoltk a t#lkat, 5gy, hogy a!okat ne "rhesse s"r2l"s0 M"g hro$ tev"vel elin'%ltak a hoss!5 5tra ;er!sin "s A1ganis!tnon keres!t2l Peshawar 1el"0 Peshawar k rny"k"#en elre4tett"k a kin/s2ket egy 1"lrees& #arlang#an, hol a!ok t "vig $ara'tak0 A .a.ok egyike a! eg"s! i'& alatt Samadhi el$"lke'"s#en 2lt a #arlang el&tt, hogy a t#lkat &ri!!e0 A t#lk Peshawar#,l -ahnda#a P&nj'#a lettek s!lltva0 Ltt t! "vig $ara'tak0 M"g2l hoss!a## s!2netekkel i'e lettek s!lltva "s a :alai-l$a .alot4#a lerakva0 T ## $int negyven "vig tartott, $g e! v"g#e$ent0 E##&l a .alot#,l $a4' Shan'all#a lenne s!lltva, $i teht tvon%l,#an tallt%k a!okat0 Mikor a 4elent"s i'ig "rt egy tis!tvisel& #eho!ott n"gy t#lt "s a .a'l,!at kie$elt r"s!"re tette, a! $ost as!talk"nt s!olglt, 5gy hogy a t#lk vel2nk s!e$#en voltak0 E..en akkor $ikor a! ,ra kilen/ ,rt $%tatott egy hang 2te$esen "nekelni ke!'ett, v"gtelen ke'vesen, .e'ig egy ne$ iskol!ott 1i5s!o.rn volt0 E!ek voltak a! "nek s!avai, a lehet& leghH##en le1or'tva> <e$ lehet letaga'ni, hogy l"te!ik egy # l/s "rtel$es S!elle$, - 8sten, $ely v"gtelen "s $in'ent t4r0 Mivel e! a! "rtel$ess"g $in'ent t4r, v"gtelen "s $in'ennek 1orrsa a$i /sak l"te!ik0 E! a S!elle$ 8steni "s annak 8stens"ge talaktva lthat, vagy elk".!elhet& 1or$#a, - e! a! ala.4a vagy val,sga $in'en 'olognak0 Lehet e!t $in'enhat, # l/s S!elle$nek vagy 8stennek neve!ni, #r$ely n"ven, ahogyan /sak akaro', $ert a! e$#er $in'ennek egy nevet a'0 3a $r egys!er egy nevet a'ott vala$inek, akkor $egvan a hatal$a, hogy a!t el&hv4a0 3a a! e$#er egy nevet a' vala$inek iga!i tis!telet#en, i$val "s elis$er"ssel, akkor & $aga a! lehet, a$it $egneve!ett0 E##&l lthato', hogy a! e$#er sa4t akarat#,l lehet 8sten vagy llat0 A! att,l a! es!$"nyt&l 12gg $elyet & $agnak k vetni elk".!el0 E!en ala.gon'olat s!erint k nnyen "rthet&, hogy a! e$#er 8sten egys!2l tt 6ia, vagy a! llat egys!2l tt 1ia0 Teht $egvan a vlas!t"ka, hogy egy r' g" vall4on, ha a ross!at tart4a s!e$el&t, vagy 8sten les!, ha tekintet"t 8stenre r g!ti0 Mikor $"g ne$l"te!tek 1or$k, a # l/s "rtel$es S!elle$ /sen'es "s s!e$l"l&'& voltG a! "rtel$ess"g $"gis ltta n$agt $int a tere$t&t, vala$it $in'en lelkestett "s ne$ lelkestett 'olognak s!e$l"l&4"t0 A # l/s "rtel$es S!elle$, #eltta, hogy e##en a /sen'es hallgat, hely!et#en se$$i ne$ 4 tt l"tre "s elhatro!va, hogy $egtere$ti a vilg$in'ens"get, alkotott a! Ertel$ess"g $agnak egy k".et, hogyan kell a vilg$in'ens"gnek kin"!ni0 Es a vilg$in'ens"g a$i se$$i $st ne$ k vethetett, $int a! 8steni terv t k"letes #r!olst, enge'el$esen tvette a! alakot, a$elyet a! Ertel$ess"g kis!a#ott0 A! i'elis 8steni k". kiter4e't, $g $in'en t k"letesen lthat, lett0 E! a! a vilgegyete$, a$elyet $i $ost lt%nk "s a! $in'ig a neki s!nt t k"letes tervet k veti0

E! a! Ertel$ess"g $ost "s $in'ig, a t k"letes 8steni terv ltnoka "s ve!et&4e volt0 E! a! "rtel$ess"g t%'ta, hogy s!2ks"ges lelkestett 1or$kat l"treho!ni "s annak $in'en lehet&s"get $ega'ni, a$ivel a! tel4es eg"s!"#en ki1e4e!heti $agt0 E! lett a halhatatlan e$#er0 E! a! 8steni es!$"ny, a$ely $in'en lehet& s!akas!#an "s irny#an ki1e4e!i $agt, $ost is e! a halhatatlan $in'en e$#er#en0 E! a! e$#er, aki a # l/s "rtel$ess"g 8steni es!$"nye s!erint lett tere$tve, el&rel".ett $int a! ala.elv 1ia, kinek hatal$a van $in'en t%la4'onsg "s $in'en k r2l$"ny 1 l tt0 R6i5S annyit 4elent $int egyes2lt vele, - ne$ s!olg4a0 S!2ks"ges volt, hogy a 6i5 tel4esen s!a#a' legyen vlas!t"k#an, egyltaln ne$ ra#s!olga vagy ##%0 Kell, hogy e! a halhatatlan es!$"ny egy r"s!e, vagy s!ikr4a legyen tere$t&4e k !.onti t2!"nek0 e! a r"s!e/ske volt a! els& se4t, $i#&l v"g2l a! e$#eri test 1eln&tt, "s e! a! "lets!ikra, a$ely $in'ig $eg$ara' "s soha ne$ als!ik ki0 E! a se4t a Kris!t%s0 E! a se4t $egtart4a, noha soks!or os!t,'va "s is$"tl&'ve, a #ele 2ltetett 8steni S!elle$ k"."t, "s nin/s e$#eri gon'olat, a$ely vala$it vlt,!tathat ra4ta0 Fgy a! e$#er $in'ig 8steni $ara'0 E! a se4t s!a.oro'sval ta'4a 8stens"g"t $in'en 54onnan l"tre4 tt se4tnek, ha/sak ne$ a! e$#eri gon'olko's ross! 5tra ve!eti0 E!en se4tek gyH4te$"nye v"g2l egy #%rkolatot ves! 1el a$ely e!eket t1og4a, a!t neve!!2k e$#eri testnek0 Mg vlto!atlan 1or$#an, van a s!elle$nek vagy a l"nynek $"g "rtel$ess"ge, hogy k r2l tte $in'en vlto!atot $eg"rtsen0 3a a! e$#er $in'ig e!en a $agas s!inten $ara', akkor & S!elle$, "s a S!elle$ 8sten0 Erre a $agasa## nre kell gon'olnia, a!t neki 1olyton s!e$el&t kell tartani, i$'ni "s l'ani $int vala$i, a$i #el2l &#enne van0 El&s! r #!nia kell, hogy a! ott van, e##&l 4 n l"tre a $eggy&!&'"s, hogy a! val,#an #enne "l, akkor l'sok "s hla lthat, $egnyilvn%lsra ho!!k0 E! a! e$#er iga!i n$aga, e! a! 5t ve!et $in'en is$eretre0 <yilvnval,an a! agy a! els& a$ely e!t k".es "r!"kelni, $ert a! agy egy 1ino$ se4tek gyH4te$"nye "s e!ek a se4tek ves!ik el&s! r t a re!g"seket "s $egnagyt4k a!okat, 5gy hogy a! e$#er 4elenl"t2ket "s!reves!i0 Akkor, ha van ragas!ko's a! 8steni ren'he! a re!g"sek os!tlyo!va les!nek "s $in'en s!ervhe! k2l've "s $in'en re!g"s ahho! a s!ervhe! $egy a$elyhe! tart,!ik0 Min'en s!erv "s $in'en i'egk !.ont egy s!"khely, vagy nagyt,k !.ont, hogy a val,'i e$#ert a k !.ont4v tegye0 3a e!ek $in' egyhang5an egy2tt$Hk 'nek, akkor a! e$#ernek $egvan $in'en hatal$a0 Akkor & a S!ent Lelket ho!ta l"tre, a # l/s "rtel$es S!elle$et, tere$t& /seleke'et#en0 E!ek l"lek "s test egy g,/.ont#a ss!eho!va0 Senki se t%' soha vala$it l"treho!ni, ha/sakne$ t%'va vagy t%'atlan%l $in'en k".ess"g"t erre a k !.ontra hangol4a0 E! a k !"..ont ahonnan ere4e kiin'%l, a Kris!t%s a! e$#er#en, a hely ahonnan $in'en 1 l tt %ralko'ik0 3ogy s!enve'hetne a! e$#er s!"th5!st ss!hang hinyt "s #etegs"get, ha/sak ne$ a' e!eknek a #a4oknak lehet&s"get a l"te!"sre0 3a a! e$#er 1olyton "s $in'en i'&#en sa4t $agt a # l/s "s "rtel$es S!elle$nek tekinti "s ne$ is$er se$$i $st, akkor ne$ lehet t%'at#an se$$i $snak0 3a a! e$#er $egtart4a e!t a leg$agasa## es!$"nyt a! "rtel$es gon'olko'snak tis!ta vi!"#en, akkor & 8stenn" vlik0 Akkor #i!tos lehet a##an, hogy #r$ikor vlas!t ka.hat ett&l a #ens& hangt,l0 A! akarat $ g tt ll a kvnsg0 A! akarat a! ere'eti lla.ot#an egy tis!ta, s!ntelen er&, a$elyet a kvnsg /seleke'etre s!t n !0 3a a! akarat ne$ ka. s!nt vagy irnyt, a! $%nka n"lk2l $ara'0 3o!' a kvnsgot egyhang5an a! akarater&vel, a! a!onnal ha4lan', les! a /seleke'etre "s seregeket 1og segts"gre hvni, hogy .aran/sait v"greha4tsa, ahol /sak egy k vetel$"ny van, a!, hogy a .aran/sok 8steni 4ellegHek legyenek0

S!$talan vilgok l"te!nek0 Jsak egy =on'olko's van, a$i#&l $in'a!ok kin&ttek0 Annak t rv"nye a'4a $eg a ren'et, a$ir&l ne$ lehet let"rni0 Annak tere$t$"nyei vlas!thatnak $ag%knak0 A!ok $in'annyian k".esek ren'etlens"get tere$teni a$ely 14'al$at "s keserHs"get, gyHl letet "s retteg"st 4elentG a!t /sak &k k".esek l"treho!ni0 A kie$elt ala.elv 5gy nyilatko!ik $int egy arany 1"ny0 A! nin/s tvol, a! #el2l van te#enne'0 Enge'', hogy e! a 1"ny r' s%gro!!on, akkor te $in'en 'olgot tis!tn 1ogs! ltni0 El&s! r gy&!&'4 $eg tel4es l"nye''el egy 'ologr,l> arr,l hogy llhatatos vagy, a te gon'olko'so' egy#ehang!ik a =on'olko'ssal, a$ely a vilgot l"tre ho!ta A ren'etlens"g "s a! e$#eri s!enve'"s k vetke!$"nyei#&l v"g2l egy ren'nek kell l"tre 4 nni, a$ely a! iga!i #"ke0 Mikor a! e$#er $egtan%l4a, hogy & egy a =on'olko'ssal, a$ely $in'en s!".s"get, $in'en hatal$at "s $in'en ny%gal$at $ag#an hor', akkor $eg1og4a "rteni, hogy a testv"re a legke'vese## kvnsg#an ne$ k".es &t aka'lyo!ni0 a 1"ny#en ll "s a!t von4a $agho! a$i a! v"0 Jsak annak a k"."t enge'' #e s!elle$e'#e 1ia$ a$it te kvns!, a! 8ga!sgot0 Jsak a s!ve' iga! kvnsgair,l gon'olko'4 el, t%'va hogy egyetlen e$#ernek se 1ognak rtani "s, hogy a!ok ne$es kvnsgok0 Most a #etel4es2l"s 1 l'i alakot ves! 1el "s a tie' les!0 E! a! a t rv"ny, a$ely ltal a te s!ve' legke'vese## kvnsga #etel4es2l0 A! aki ke!"t kiny54t4a, hogy a vill$ot les54t4a testv"r"re, gon'olko'4on el a1elett, hogy a! a vill$ a sa4t test"n "s lelk"n 1og v"gig$enni0 Tov##i vi!sglat %tn taln ki1og 'er2lni, hogy e!ek a t#lk kor##i 1eliratok $solatai, arra a /"lra k"s!tve, hogy a! ere'eti $eg$ara'4anak0 3a $solatok akkor kell, hogy a! Indo-r4a kors!ak ke!'ete alatt k"s!2ltek0 T%'t%nk s!erint e!ek a t#lk egye'2liek a 1a4t4%k#an0 S!r$a!hatnak egy $s 1orrs#,l $int ett&l a! Egyt&lI Enekek#en "s versek#en e!ers!er lehettek volna is$"telve0 e$#er, hol van a koron'I K vet a! t"ge' a! r kk"val,sgon t0 3ol van a lelke', , e$#erI Aki a v"gtelens"g#&l kin veke'ett "s /sak ho!!' tart,!ik $in' r kre0 E! volt a n"gy t#la tartal$a $elyet el"nk raktak, $in'egyik egy vagyont "rt0

T8ZE<E=NE:8K 6EDEZET 9e$"le$ olvas,i$ $eg#o/st4k, hogy $egenge'te$ $aga$nak olyan tvolra elt"rni el#es!"l"se$t&l0 S!2ks"gesnek ltta$ a!on#an, hogy t $ ren egy #r!olst a'4ak a s!$os "s egy$st,l tvolra es& helyekr&l, ahol 1eliratokat lehet tallni, $elyek k !vetlen r"gi $Hvelts"gekre vonatko!nak, a!ok k%lt5r4ra "s $Hv"s!et"re, vala$int a ve!et& gon'olatokra "s in't"kokra, $elyek e!eket a $Hvelts"geket nagyon $agas tel4est$"nyekre ve!ett"k0 Mannak $"g n"hny /so.ortok $elyek e!eket a $agas tel4est$"nyeket l"treho!!k0 E!ek a /so.ortok egy #i!onyos $"rt"k#en a! el"rt ere'$"nyeik r"v"n, a vilg el" lltva lngos!lo.ok les!nek, a$ely a $Hvelts"g el&rehala'sa 5t4n irnyt a' a! e$#eri 1a4nak egy 54 /s5/s 1el"0 Annak a!on#an $"g ki kell 'er2lni, hogy n"$elyek ltal elk vetett hi#k $elyeket a t ##s"g el1oga'ott, 54ra k".esek les!nek-e a t $eget lenyHg !ni "s egy hoss!5 i'&s!akra a 1ele'"s#e h%r/olni0 A $i elk".!el"s2nk a!, hogy a 4elen a! eg"s! 4 v&t $ag#an hor'4aG /sak a! a' alakot a 4 v&nek a$it $a el"r2nkG 5gy a! e$#eris"g el&tt /sak egy 5t van> RLegyen a 4elen t k"letes, akkor a 4 v&nek t k"letesnek kell lenniG a! ne$ lehet $sS0 A 4elen t k"letess"g"t ne$ kell elhalas!tani egy ho$lyos 4 v&#eG a 4elen t%'atos t k"letess"ge, a! a$ely a 4 v& t k"letes t%'att tere$ti0 Min'en2tt tall%nk #i!onyt"kokat, hogy voltak egys!er e$#erek, akik tel4esen a 4elen#en "ltek0 A! eg"s! 4 v& akkor tel4es $egegye!"s#en volt a!!al a$i $a el lett "rve, 5gy hogy a 4 v&nek a!t a! %tat kellett k vetni0 Lnnan a .aran/s> <e agg,'4 a 4 v& v"gett0 Min'en el&rs%knak a! volt a l"nyege> El4 iga!n, tel4esen a 4elen#en, $ert a 4 v& a! les!, a$i a $a volt0 3agyo$nyaik, "nekeik "s i$ik e!t a gon'olatot t2kr !ik viss!a - $"g a!ok is a$elyeket a kerekekre rtak0 A! r' gtn/nak, a$elyet a ti#eti olyan gyakran #e$%tatott, ere'etileg a! volt a /"l4a, hogy elH!!e a n".e t%'att vagy "rtel$"t $egse$$istet& gonos!t0 E! a tn/ i'&vel tartalo$ n"lk2li s!ertartss 1a4%lt, a n". annyira #ellt,'ott a s!elle$ekre, hogy el1ele4tette a $in'ent t1og, S!elle$et0 E! ne$ /sak egy n".1a4ra vagy egy hitre vonatko!ik, e! $in'en n".n"l "s $in'en vallsnl $egt rt"nt0 A! els& tn/ s!".s"get "s tis!tasgot 1e4e!ett ki, olyan $agasan tartva, hogy a ross!nak $"g a! rny"ka se k !elthette $eg0 A ho$oktenger-#eli, $int ahogyan Kn#an a =,#i sivatagot neve!ik ks"rtet-el#es!"l"sek %tn is v"ge!t2nk k%tatst0 Sok helyen lehet 1%r/sa hangokat hallaniG soks!or hallott%k a sa4t nev2nk n s!,ltani $ag%nkat0 Lr$t hallott%nk, $intha egy nagy n".t $eg k !vetlen a k !el2nk#en lett volna0 Soks!or $egt rt"nt vel2nk, hogy #i!onyos $ennyis"gH hangs!erek hang4ait hallott%k, $elyek ke'vesen "nekl& hangokat ks"rtek0 Sok '"li##ot ltt%nk, "s hallott%k a 1%t,ho$ok hang4t0 Mi #i!tosak vagy%nk a##an, hogy a leveg&r"tegek a sivatag 1 l tt egy #i!onyos $agassg#an olyan tis!tk, hogy #i!onyos i'&k#en $ikor a 1elt"telek ke've!&k, hangt#lkk"nt $Hk 'nek, a$elyek 54ra el&llt4k a re!g"seket $elyek egys!er $r ki lettek k2l've0 Fgy $i elhis!!2k hogy a k !".kori ese$"nyek a re!g"sek ltal a$elyek egys!er a!ok#,l lettek kis%gro!va 54ra el&lettek lltva0 5gy lehetnek e!ek a leveg&r"tegek a hangt#lk, a$elyek e!eket a re!g"seket 1elves!ik "s viss!at2kr !ik %gyan5gy $int a!ok a '"li##ot oko!!k0 Annyira elvolt%nk 1oglalva a $%nknkkal, hogy a! i'&nek $intha s!rnya lett volna0 A! reg l$a ve!et"se alatt sok t#lr,l "s $s 1el4egy!"sekr&l $solatokat "s arnyos ra4!okat k"s!tett2nk0 A! el%ta!s%nkra s!nt na. ha4nala s!". tis!tn ragyogottG $in'en k"s!en volt a! %ta!s%nkra Shigatze#a0 A :alai-l$a .alot4#an $in'enkit&l el#5/s5!t%nk, 'e $"g a! %t/k is tele voltak e$#erekkel akik egy R8sten vele'S-et akartak kiltani 1el"nk0 Min'en2tt integettek 1el"nk "s i$'ko!tak a 4, $eg"rke!"s2nk"rt0 Egy k2l' tts"g t ## kilo$"ter tvolsgra elks"rt #enn2nket i$akerekekkel hoss!5 #otokon, $elyekkel i$kat . rgettek0 Utven lakos elks"rt #enn2nket eg"s!en a 0rahmap&tra 1oly, 1 ls& 1oly,r"s!"n"l elter2l& Shigatzeig0 Mikor Ti#etnek e!t a $so'ik vrost k !eltett2k, a $a4'ne$ k"t kilo$"terre 1ekv& *ashi--&npo L$ah!

ker2lt a ltsk r2nk#e0 E!en l$ah! k2l' tts"ge, $r t kilo$"terre el"nk 4 tt, a $eghvssal, hogy a! ottani tart,!ko's%nk i'e4"re a! & ven'"g2k legy2nk0 8sten ho!ott, 8sten ho!ottW kiltottak 1el"nk $in'en ol'alr,l0 Mikor a l$ah!#a l".t2nk 5gy "re!t2k a ter$eket t4r, #"k"t "s ny%gal$at, $int vala$i k"!!el 1oghat, 'olgot0 Mal,#an egy i'elis hely volt, hogy ki.ihen42nk, $iel&tt %t%nkat 1olytass%k a Iolma t, "s Sansrawar 1el"0 Ennek a kolostornak a 1el4egy!"seire is nagyon kvn/siak volt%nk "s s!vesen $egtekintett2k volna, 'e $"gis $in"l ha$ara## tov## akart%nk $enni, $ivel el volt int"!ve nek2nk, hogy $i Mester 0hag4anzival a Pora-tat-sanga te$.lo$#an tallko!nnk0 A va/sora %tn a L$kkal #es!"lgett2nk a sok s!". te$.lo$r,l, a!tn a #es!"lget"s a vallsos hit k2l n# !eteire ker2lt0 Egy nagyon reg l$a a!t $on'ta> L$knak "s a 4ogik ne$ egye!nek $eg a hit#en0 A 4ogi ne$ k".es elhinni, hogy egy e$#er hite $in'ent t1oghatG & a!t tart4a, hogy $in'en e$#eri l"ny ho!!1"rhet $in'en is$erethe!, a$ely #el2l &#enne van, $g a l$k /sak 7%''ht k vetik0 A legval,s!nH##, hogy valaha $in'en e$#er #e1og4a ltni "s ki 1og4a 1e4les!teni hatal$t0 Egy keres!t"ny a Kris!t%s-t%'atot 1og4a el"rni, egy 7%''hista a 7%''ha-es!$"nyt "s gy tov##0 Min'egyiknek $egvan a sa4t 8stene "s $in'en2tt lehet hallani, hogy 8sten a! e$#ert a sa4t k".$sra alkotta0 Min'en ne$!etnek "s $in'en n".nek $egvan a sa4t 8steneG n"$elyek a tH! 8sten"t i$'4k, $sok a! arats 8sten"tG "s gy tov##0 Min'egyiknek egy 4o## 8stene van $int a testv"r"nek0 A sok 8stenek %tn t"lve, $elyek lts!,lag l"te!nek, a s!avakat, hogy 8sten a! e$#ert a sa4t k".$sra tere$tette, ne$ t%'o$ $sk"..en $agyar!ni, $int hogy $in'en e$#er a! 8stent a sa4t - e$#eri - elk".!el"s"re tere$tette0 8tt hat l$val tallko!t%nk, akik egy /so.ort 5gyneve!ett vn'or-l$knak a! "l"n lltak, a!ok .oggys! vagy ."n! n"lk2l $entek $in'enhova0 k ne$ k"rnek soha se$$it, soha ne$ kol'%lnak, se ne$ 1oga'nak el ."n!t vagy ele'elt senkit&l0 k egy$ssal ka./solat#an vannak, 5gy $int a kolostorral0 Ennek a ren'nek hro$ ga van, "s $in'egyik gnak egy 1&n ke, 5gy hogy kilen/ ve!et& van0 A k2l n# !& gak 1&n ke lehet egys!erre hro$ k2l n# !& ors!g#an elter4e've0 Min'egyik vn'or l$a k !vetlen ka./solat#an $ara' a!!al a 1&n kkel kinek ve!et"se alatt 'olgo!ik "s e! a 1&n k ka./solat#an tart4a &t a hat l$val aki a kolostor#an van0 A! ltal%k alkal$a!ott $,'s!ert hogy egy$ssal k ! l4enek vala$it 4o## elneve!"s hiny#an gon'olat-tvitelnek neve!!2k, 'e $i t%'4%k, hogy egy sokkal 1ino$a## "s igenl&## er& van $ g tte, a$it &k Atmnak neve!nek, a l"lek a$ely egy $sik l"lekkel #es!"l, an"lk2l, hogy egy seg"'es!k !t alkal$a!na0 Mint $r e$ltve lett tallko!t%nk hat ilyen l$val "s $sna. vel2k 1ogyas!tott%k a! e#"'et0 A! reg l$a k ! lte vel2nk, hogy $ikor a $%nknk v"get "r, elks"r #enn2nket a Pora-tatsanga te$.lo$#a0 Mi el1oga't%k a! a4nlatt, $ivel a M%ni a #art4a volt, aki nek2nk tol$/s "s kala%!k"nt s!ere.elt0 E! a k"t 1"r1i a 1eliratok ki#etH!"s"n"l $in'en elk".!elhet& $,'on a segts"g2nkre volt0 Egy #es!"lget"s 1olya$n a! reg l$a $ell"kesen $eg4egye!te> A trsaitok k !2l, akikt&l a $5lt nyron elvltatok, ketten $a 1"l kett&kor 1ognak "rke!ni Kalk%tt#a0 3a egy 2!enetet akartok k2l'eni nekik, akkor a! lehets"ges A ve!et&nk rt egy 2!enetet, hogy a!onnal $en4enek Iarjeeling#e, hogy egy 2gyr"s!letet int"!!enek el "s vr4k $eg a $i 4 vetel2nket a%g%s!t%s P+ "n0 Megkelte!te a levelet, k"s!tett r,la egy $solatot "s a! ere'etit a l$nak a'ta0 A! elolvasta a tartal$t, gon'osan ss!eha4totta a .a.rt "s !se#re tette0 Mal,#an, a%g%s!t%s P+ "n a trsainkat Iarjeeling#en tallt%k, rnk vrva0 Egy irt 2!enetet $%tattak nek2nk, a$ely Kalk%tt#a "rke!"s2k %tn h5s! .er/en #el2l el"rte &ket0 k a!t 1elt"tele!t"k, hogy $i a! 2!enet ho!,4t $int 1%trt, kik2l't2k el&re0 Most volt egy k"!n"l 1oghat, #i!onyt"k%nk e!en l$k n"$elyik"nek k".ess"geir&l0 3a e! a k".ess"g egy irny#an kiny5lhat, akkor $i"rt ne$ a $sik irny#a isI Mi $in'annyian vgy,'t%nk tov##$enni Pora-tat-sanga 1el", $ivel a! "v e!en t4n $"g sokan 1ognak gy2leke!ni a te$.lo$nl, %gyanis e! a! i'&s!ak ke've!& volt erre a ltogatsra0

B"antze 1el" $ent2nk, $on'tk nek2nk, hogy ott egy nagyon is$ert )hielval tallko!hat%nk, akit $in'enki a <evet& +hielnak neve!0 A! & "neke "s nevet"se sok neh"!s"gen t segtik &t "s a!okat akik vele vannak, $g & sokakat $eggy,gytott a! "nek"vel0 Mikor $i B"antze#an a l$ah! el&%'varra "rt2nk, egy er&tel4es egyenes testtarts5 1"r1i k !ele'ett 1el"nk aki s!vesen 1oga'ott #enn2nket, "s $on'ta, hogy 1elt"tele!ik, hogy $i a''ig $g $i a 1al%#an les!2nk a l$alakos!tlyon 1og%nk tart,!ko'ni0 Mi $on't%k neki, hogy $i a k vetke!& reggel $r tov## akart%nk $enni a Phari s!oros 1el"0 8gen, hang!ott a vlas!a $i t%'4%k, hogy ti 5ton vagytok ;ora 1el", holna. reggel "n is o'a in'%lok "s ha nektek nin/s ki1ogstok, s!vesen elks"rlek #enneteket0 Mi el1oga't%k e!t a! a4nlatot, & s!vesen, "l"nken nevetve ve!etett #enn2nket a s!lls%nkra a l$ah! nagy /sarnok#a0 Mi%tn a testi 4,l"t2nkr&l gon'osko'ott, 4,"4s!akt kvnt nek2nk "s el#5/s5!ott $sna. kora reggelig0 Tvo!sval egy 4,l gyakorlott hanggal "nekelt0 volt a <evet& Jhiela0 Msna. reggel nagyon korn arra "#re't2nk, hogy a <evet& Jhiela "nekelve hir'ette hogy k"s!en van a reggeli0 Mi el#5/s5!t%nk a l$kt,l "s tvett2k l's%kat, $ire $i $in'ent k"s!en tallt%nk a! 5tra a Phari s!oros 1el"0 A! %t%nk a Phari "s <ang--a hegy/s5/sok $ent"n ve!etett0 Tel4es eg"s!"#en v"ve egy neh"!kesen e$elke'& $s!s volt, a neh"! helyeken a Jhiela nevetve "s "nekelve el&re $ent0 A leg'%rv## helyeken $agasra e$elke'ett a hang4a "s 5gy tHnt nek2nk $intha er&1es!t"s n"lk2l tvittek volna t #enn2nket0 :"l%tn 3ro$ ,rra el"rt2k a s!oros leg$agasa## .ont4t0 Megle.et"s2nkre ltt%k, hogy '%rva hegyek helyett egy s!". v lgy ter2lt el el&tt2nk0 E!t a v lgyet +h&'inak neve!ik0 Annak ellen"re, hogy $a4'ne$ ?TTT $"terre tengers!int 1 l tt van, ennek a v lgynek $in' a k"t ol'ala #e van n&ve gy ny rH er'&kkel, nagyon ga!'ag lo$#o!at5 1kkal0 El&tt2nk 1alvakat ltt%nk s!". te$.lo$okkal0 <e$ $ent2nk le a v lgy#e, hane$ egy r vi'e## %tat vett2nk *a)hi)ho-jong "s 5gy tov## ;ora 1el"0 M"g e! a! sv"ny is 4,l 4rhat,nak nyilvn%lt0 M"g /sak egy r vi' %tat tett2nk $eg, $ikor egy s!". er'&#e "rt2nk ahol $in'en2tt s!". .atakok /s%r'ogltak0 8tt a! "nekes, "s $s va'on "l& $a'arak #&s"geg"t ltt%k0 <e$ ltt%nk a! eg"s! 5ton 1os!togat,, raga'o!, llatok nyo$t, ennek k s! nhet& a #&s"ges va' "let0 A k vetke!& tart,!ko'si hely2nk !aha !&ni-#an volt0 Ltt egy er&'re e$l"ke!tet& te$.lo$ $agra vonta a! "r'ekl&'"s2nketG 5gy $int $in'en2tt $shol, itt is s!vesen 1oga'tak #enn2nket0 A te$.lo$ "l"n ll, 1"r1iak $on'tk, hogy hi#aval, lenne k"rni #enn2nket, hogy tov## $ara'4%nk, e!en egy "4s!aknl, $ert Mester P&riji $r el&re $ent a Pora-tat-sanga te$.lo$#a, hol sok 4ogi, sadh& "s g%r% ss!e4 tt "s a! %ta!s%nk %tols, na.4n sok 5titrs%nk les!0 Msna. reggel ss!egyHltek a !arn'okok vggyal telve, hogy 5tra kel4enek "s a nagy Mesterrel ;%ri4ival tallko!!anak0 Min'annyian re$"nys"ggel telve vrtk Pora-tat-sanga els& $eg.illantsra, $elyet &k egy s!ikl#a 1oglalt "ks!ernek neve!nek, e! a leg$agasa##an 1ekv& te$.lo$ a vilgon0 Mara'nnk !aha !&ni#an, e!t a 4%tal$a!st el&re ltva, ne$, "nekelte a <evet& Jhiela0 8sten vele' !aha !&ni, $i s!eret2nk t"ge' "s viss!a1og%nk 4 nni a te $elenget& kar4ai'#a, 'e $i ne$ t%'%nk ellenllni a Pora-tat-sangai 5tnak0 Kgy in'%lt 5tra a vi'$ 2nne."lyes lovas/so.ort0 El&tt2nk volt a kie$elt Everest, ott llt t $ ren, tis!ta 1eh"r kristly r%h4#an a! tt r& ha4nal 1"ny"#en0 Mintha /salogatott volna #enn2nket, hogy tegy2nk $"g n"hny l"."st, ny54ts%k ki ke!2nket "s "rints2k $eg r%h4a s!eg"ly"t0 :e $ikor a n"hny l"."st $egtett2k, akkor $in'ig $eghtrlt0 +homolhari, a s!o$s!"'4a, YPTT $"ter $agas, a$ely $ellet $i el$ent2nk, $ost egy t r."nek lts!ott, a! el&tt2nk ll, ,rissal ss!ehasonltva0 Mi a hegy ol'aln a! sv"ny k ves els& r"s!"t ves!"lyesnek $in&stett2k, 'e $ost egy sv"nyen volt%nk, ahol t5lnyo$, r"s!#en, k"!en, l#on kellett $s!ni, a Jhiela "neke "s nevet"se $"gis $intha s!rnyakon vitt volna #enn2nket el&re0

A lelkese'"s2nk#en el1ele4tett2k a ves!"lyeket0 Fgy tHnt nek2nk $intha egy .illanat alatt t4%tott%nk a neh"! helyeken, $ik !#en a na. s!".s"geket trt el"nk, $elyeket ne$ lehet lerni "s elH!te a! #rn'ot, hogy n"hny l"."s %tn el"rhet42k a hatal$as Everestet0 Min'en ol'alr,l a ter$"s!et kristly 1e'te nagy tornyait "s te$.lo$ait ltt%k, 'e a! Everest, a nagy Everest $in'ig el&tt2nk volt0 Mi ltt%k &t a hol'vilg#an, ha4nal hasa'tnak els& 1"ny"#en, $g a <a. els& s%garai a s!". 1e4"t $eg/s,kolta, '"l#en, a tel4es na.1"ny#en "s v"g2l $ikor a na. lassan elhalt "s 4,"4s!akt kvnt neki, $g a! %tols, s%garak gy ny rHs"ggel le nt tt"k "s a nagy /s5/s a! %tols, s%garakat viss!at2kr !te a! "g 1el"0 Meg"rte', ke'ves olvas, $i"rt ne$ lts!ott a! 5t nek2nk a!on a na.on hoss!5nak "s 1ras!t,nakI Mintha /sak egy .illanatig tartott volna0 A! er&t, #"k"t, hatal$at "s ss!hangot $in'ig kis%gr!, te$.lo$ok re!g"sei /sak arra s!olglnak, hogy a! %ta!,kat el&resegtse e!en /s5/sok 1el"0 Jso'lko!ol a!on, hogy a 3i$al4a-hegys"g ne$ kelt 1"lel$et a! e$#er#enI Jso'lko!ol a!on, hogy k lt&k soha ne$ 1ra'nak #ele annak $eg"nekl"s"#eI Mikor v"gre #eesett a! "4s!aka, legy&!t2nk $in'en neh"!s"get "s lihegve llt%nk egy as!tal1or$45 tekint"lyes $"retH la.os s!ikln0 El&tt2nk egy tvolsgra sok te$.lo$ llt, 'e a! "ks!er Pora-tat-sanga hats!! $"terre 1 l tt2nk egy vakt, 1"ny#en 12r 've, a t ##it $in' rny"k#a lltotta0 A 12gg&leges s!ikla1al re.e'"s"#e r g!tve, egy nagy v-1"nyre hasonltott $g 1"nye $egvilgtott k r2l tt2nk $in'en s!iklt "s te$.lo$ot0 A s!ikln, a! ,g r g-s!n.a'on, a$elyen $i llt%nk, sok 1"r1i "s n& gyHlt ss!e0 Megle.et #enn2nket, hogy a n&k ne$ voltak ki!rva e##&l a !arn'oklat#,lG aki akart 4 hetett0 <agy Eishik "ltek itt0 E!en a! sv"nyen 4rt a Eishi Niri0 3ro$s!or $ent el erre a! Ut 1i5testv"r, egys!er t '$ag%kkal, egys!er a nagy any4%k ks"ret"#en "s $"g egys!er a 4,sgr,l is$ert, hres :ar%.atival aki $in'en ass!ony #2s!kes"ge "s 'i/s&s"ge0 Most itt 2l a nagy, tis!ta "s s!er"ny Jogi Santi, tel4esen samadhi el$"lke'"s#e $er2lve0 3ol t%'nak e!ek a nagyok ha4l"kot "s ele'elt tallniI k"r'e!t2k $i0 <e agg,'4atok av"gett, "nekelte a <evet& Jhiela, van itt #&ven ele'el, ha4l"k "s r%h!at $in'enkinek0 ]l4etek le $in'annyian, "nekelte a Jhiela, a legke'vese## hang4n0 Alig hogy $in'enki le2lt, $ris nagy tlak 4elentek $eg, nagys!erH $eleg ele'ellel telve0 A Dogi Santi 1elllt "s a Jhiela "s $sok segts"g"vel elke!'te kios!tani a! ele'elt0 Mi%tn a! "hs"g2nk le lett /sen'estve, $in'enki 1elllt "s /so.ortok#an a s!o$s!"'sg#an l"v& te$.lo$ok#a lettek ve!etve, hogy ott t lts"k a! "4s!akt0 A te$.lo$ ahova a Jhiela $inket ve!etett egy 12gg&leges s!ikla1alon llt, a$ely egy as!tal-1ennskot alkotott k r2l#el2l P? $"terre a hely 1 l tt, ahol $i "s a t ##iek llt%nk0 Mikor k !ele## 4 tt2nk, egy hoss!5 / l . t ltt%nk, annak a! als, v"ge a s!ikla s!"l"n llt, a$elyen $i llt%nk, $g a 1 ls& v"ge annak a s!ikla s!"l"nek volt t$as!tva a$elyen a te$.lo$ llt0 Mivel 5gy lts!ott hogy e! volt a! egye'2li k !leke'"si es!k !, a / l . k r" gy2leke!t2nk "s 1 l1el" n"!t2nk0 Mg $i 5gy ott llt%nk $s /so.ortok /satlako!tak ho!!nk0 Molt $"g t ## te$.lo$ a s!ikla .ere$ek alkotta 12lk"k#e ".tve, $"g $agasa##an $int a! els&0 Egy .illanatig 5gy lts!ott, hogy a! egye'2li re$"ny2nk ha4l"kot tallni a! "4s!akra, a##an a k".ess"g2nk#en re4lett, hogy 1el$s!%nk e!en a! os!lo.on0 Akkor a Jhiela gy s!,lt> <e siessetek0 Egy "nek hang!ott 1el a! "4s!akn t0 ke'ves, te #i!tos 1ogs! a'ni nek2nk egy helyet ahol e!en a! l'ott "4s!akn letehet42k 1e42nket0 Egy .illanatra #ellt a /sen', akkor $intha egy hanggal, $in'enki $egs!,lalt, 'ina$ik%s er&vel lelkestve e!eket a s!avakat e4tette ki> L$ a! 8sten hatal$a, A-(-!0 Egy .illanat alatt a s!ikla1alon llt%nk "s a t ##iekkel $i is a ki4el lt te$.lo$ok#a $ent2nk0 Mikor a nek2nk ki4el lt te$.lo$#a "rt2nk, a 1ra'tsg $in'en nyo$a eltHnt0 A!on "44el 5gy al%'t%nk $int ki/si gyerekek0 A! er&kis%gr!s a$elyet e! a /so.ort kik2l' tt, k".es lett volna hegyeket elsi$tani, ha arra lette volna irnytva0

T8ZE<KETTE:8K 6EDEZET Msna. reggel n"gy ,rakor a Jhiela hang4a "#res!tett #enn2nket, tis!tn "s "rthet&en "nekelt> A ter$"s!et 1el"#re', a gyerekeinek is 1el kell "#re'ni, egy 54 na. ha4nala hasa'0 A na. s!a#a'sga vr r'0 A-(-!0 Ki4 tt2nk a s!ikla.ere$re, ahol a! el&!& este a! os!lo. neki volt t$as!tva, $egle.et"s2nkre egy 4,l ".tett l"./s& volt a hely"#en0 Mg $i a l"./s&n le$ent2nk, a!on tHn&'t2nk, hogy a! el&!& este taln /sak l$o't%nk0 A l"./s& al4n a Jhiela vrt rnk "s gy s!,lt> <e$, ti ne$ l$o'tatok, a l"./s& $"g /sak a! "44el lett l$o'va0 Mester ;%ri4i helye!te a!t o'a $in'enkinek k"nyel$"re, teht e! egy $egval,s%lt lo$0 A k"t h"tig tart, tart,!ko's%nk i'e4e alatt e!en a k rny"ken $in'en na. ellttak #enn2nket t.ll, $eleg ele'ellel0 Egyetlen egys!er se ltt%k, hogy valahol ele'elt k"s!tettek volna, $"gis ga!'agon el volt%nk ltva0 Egys!er a Jhiela "s egy $sik e$#er 1el akartak $s!ni a ;ora te$.lo$ho!0 A! els& r"s!en '%rva l"./s&1okok voltak kiv4va a s!ikl#aG $a4' re.e'"seken t 'es!kk voltak t"ve, $elyek alatt ttong, s!aka'"kok voltak0 A $s!snak egy r"s!"t 1el4e## nylsok#an r g!tett k telek segts"g"vel kellett $egtenni0 Annak ellen"re, hogy k"t ,ra hoss!at $s!tak, ne$ "rtek k"t 1ennsknl $agasa##ra0 Ltt $eglla.tottk, hogy k"nytelenek les!nek 1ela'ni a ks"rletet0 Mikor t"tov!tak Dogi Santi, aki $eg"rtette $ilyen neh"! hely!et#en voltak o'akiltott nekik> Mi"rt ne$ 4 tt k leI A Jhiela gy vlas!olt> arra igyeks!2nk, /sak a s!iklk 1ogva tartanak #enn2nket0 Fgy $int el&tt2k $r sokan, &k is ta.as!taltk, hogy k nnye## egy $ere'ek s!ikla1alra 1el$s!ni, $int onnan 54ra le4 nni0 3t akkor $i"rt ne$ $ara'tok ottI tr"1lt a 4ogi, h,lna. ho!%nk nektek ele'elt, 5gy taln el"rhetitek a /s5/sot0 Akkor a!t tan/solta nekik, hogy $ara'4anak tel4esen ny%go'tan, $ivel #eltta, $ilyen neh"! volt a hely!et2k0 3ro$ ,rai .ontos %tastsok %tn 54ra k !t2nk voltak0 Egy s,ha44al $otyogta a 4ogi> Kgy als!ik ki a! i14as tH!0 Min' a k"t 1iatal 1"r1i s,vrogva n"!ett 1 l1el" a s!avakkal> 3a Mester ;%ri4i ott $ara'000 sa4nos $i ne$ t%'%nk o'a 1 l$enni, a! 5t o'a nagyon neh"!0 <e agg,'4atok, vlas!olt a Dogi, egy $agasa## hatalo$, $int a tietek, 1og gon'osko'ni arr,l, .ihen4etek $ost ki, ti 4,l ke!'t"tek0 Sokan k"r'e!t"k, $ikor 1og4%k ltni a nagy MestertI A 4ogi gy vlas!olt> Ma este Mi a!on tHn&'t2nk, hogyan lehetett, egy te$.lo$ot ".teni olyan helyen ahol a Pora-tat-sanga llt0 A!on este el4 tt Mester ;%ri4i "s a va/sora k !#en #es!"lt ho!!nk0 A k"t 1"r1i sikertelen ks"rlet is s!,ra ker2lt0 A $ester erre a!t $on'ta, hogy $"gis sikeres volt, $ert a $so'ik ks"rletre is $ertek vllalko!ni0 Msna. reggel n"gy ,rakor $in'annyian a te$.lo$ alatt gy2leke!t2nk0 Dogi Santi samadhi el$"lke'"s#e $er2lt0 A trsasg hro$ tag4a egy nagy la.os k& 1el" $ent "s egy vrako!, $agatartssal r2lt0 A k& n"hny .illanaton #el2l e$elke'ni ke!'ett "s a ra4ta 2l&ket a te$.lo$ tet&!et"re vitte0 Akkor a Dogi gy s!,lt a Jhielho! "s k"t $sik e$#erhe!> K"s!en vagytokI 8gen vlas!oltk $oh,n $in' a hr$an "s $ell"4e 2ltek a k&re0 A s!ikla lassan e$elke'ni ke!'ett "s egy2tt vitte &ket a te$.lo$ tet&!et"re0 Most rnk ker2lt a sor, 1els!,ltottak #enn2nket, hogy ll4%nk k !el egy$sho!, $in'enki 1elllt "s a!ok akik $r a te$.lo$ tet&!et"n voltak a s!"l"re lltak "s "nekelni ke!'tek> A-C-!0 9 vi'e## i'& alatt a te$.lo$ tet&!et"n llt%nk, $int a$i s!2ks"ges e!t el$on'ani0 <"hny .er/ $%ltval $in'annyian a vilg leg$agasa##an l"v& te$.lo$nak a tet&!et"n gy2leke!t2nk0 Mik !#en $in'enki le2lt, Mester ;%ri4i #es!"lni ke!'ett> Mannak k !tetek akik $"g soha ne$ lttak olyas$it, $int egy test le#eg"s"t, "s a!ok nagyon /so'lko!nak e1 l tt0 3a' $agyar!!a$ $eg nektek, hogy ti itt ne$ egy /so't lttatok, hane$ egy er& ki1e4t"s"t a$i a! e$#er t%la4'ona0 Mi e!t a legr"gi## 4ogi k t%'o$nynak tekint42k0 A $5lt#an sokan alkal$a!tk e!t, akkor ne$ $in&stett"k /so'nak0 =a%ta$a 7%''ha sok 1"lrees& helyet $egtekintett annak

segts"g"vel, hogy 1i!ikai test"t 1ele$elte0 E!ernyi e$#ert ltta$, akik e!t $egt%'tk tenni "s ti ennek a nagy ellenllhatatlan er&nek $"g sokkal nagyo## $egnyilvn%lst 1og4tok ltni, egy er&nek a $egnyilvn%lst, a$elyet, ha a! tel4esen hatal$%nk#an van lehet alkal$a!ni, hogy hegyeket thelye!!en0 Ti a s!a#a'sgot $agas!tal4tok "s 1"lele$t&l "s ra#s!olgs#,l val, $egs!a#a'%lsr,l "nekeltek, 'e ha/sak ne$ 1ele4titek el "s tel4esen $eg#o/st4tok a ra#s!olgasgot, t5l 4,l e$l"ke!tek r "s el1ele4tett"tek a s!a#a'sgot0 A! eg"s! vilgnak s!,l, tel4es $egs!a#a'%ls 2!enet"t egy tis!ta 4oga ren's!er tartal$a!!a0 3a' a'4ak egy $agyar!atot> az A-C-!$ -r9l0 9 vi'tett 1or$4a angol%l O-!$0 -ot has!nl4k0 A helyes 1or$4a a 3in'% nyelven A-C-!, vegy2k teht a!t s!e$2gyre0 A! A$ egy torokhang0 Mikor e!t a hangot kie4te', "s!re 1ogo' venni, hogy a! $"lyen a torok#an ke!'&'ik, nin/sen $"lye## e$#eri hang0 Es!reves!e' a!t is hogy a! C$ -t kie4ts2k kie4t"s"n"l a! a4kaknak el&re kell ha4olni a! a4kaknak0 A! !$ -et a! a4kakat egy$sra s!ortva k".e!!2k k".e!&'ik a$ely egy !eng& hangot ho! l"tre, $int egy $"h !2$$ g"se0 Fgy lto', hogy a s!ent s!, A-C-!$ $ag#a 1oglal4a a! eg"s! hangsoro!atot, $in'en $s hang e!en a soro!aton #el2l van0 E! a! ala. "s e! t1og $in'ent "s v"gtelen0 Annak vilg$in'ens"ge $in'en nevet "s 1or$t $ag#a 1oglal0 Mi t%'4%k, hogy a 1or$a halan', 'e a val,sgos, a$i l"te!ett $iel&tt a 1or$a ki1e4e!"st tallt "s a$inek S!elle$ a neve, a! halhatatlan "s a!"rt neve!!2k e!t a halhatatlan val,sgot A-C!$-nak0 Mikor a tantvnyok $"ly el$"lke'"s %tn "s a 1elt"tlen 8ga!sg es!k !"vel e!t $eg"rtik, akkor /sak gy vlas!olnak> S&-ham6$ A tant, a!t $on'ta> RTe 8sten vagyS "s a tantvny vlas!ol> RA! vagyok, s&-ham$0 Mi!sgl4%k /sak $eg k !ele##r&l e!t a! lltst "s a vlas!t, a$it a tantvny a', $ikor & #elt4a 8stens"g"t0 A s!, s&-ham$ k"t $ssalhang!,t tartal$a! "s hro$ $agnhang!,t, a k"t $ssalhang!, a! s$ "s a h$, a hro$ $agnhang!, a! a$, a! >$ "s a! m$, e! a! %tols, egy k !".hang0 A $ssalhang!,kat ne$ lehet ki$on'ani, /sak $agnhang!,k segts"g"vel0 Fgy a hangok vilg#an a $ssalhang!,k a v"geset, a halan',t k".viselik, a $agnhang!,k a halhatatlant0 A!"rt a! s$ "s a h$ $%lan',sgra vannak krho!va0 Akkor $ara' A-C-!$, a$elyek a! r k A-C-!$ s!,t alkot4k0 3allgass te aki a! iga!sgot kerese' A-C-!$ a! 8sten0 7 l/sek el"rik A-C-!$ segts"g"vel a $ag%knak kitH! tt /"lt0 Aki a! A$-t hangot s!e$l"li, a! 8stent s!e$l"li tev"keny lla.ot#an0 A!, akinek a! CS -na! el$"lke'ikel$"lke'"s trgya, a $so'ik r"s!en, a k !".en l"v& s!akas!t, #ele.illanthat a #ens& vilg#a "s a S!elle$ egy r"s!"t alkot4a0 Aki a! !$ hangon elgon'olko'ik, a! A-C-!$ har$a'ik r"s!"n, a! 8stent lt4a $int n$agt, s!elle$i 1elvilgos%lst ka. "s a!onnal 1els!a#a'%l0 El$"lke'ni A-C-!$-r,l, a leg$agasa## Un-r8l, Min'ent $ag#a 1oglal0 Tekintete$et tvolra hagyo$ vn'orolni, $"lyen a 1"ny nagy, 1eh"r vilgHr"#e0 Ltt ll egy ter$et ll, a legtis!t## 1"ny#&l l"v& egys!erH r%h#a #ortva $agt, a legtis!t## 1"ny#&l$g egy 1"nyl& s!eretet s%gr!ik ar/r,l, k r2l tte $in'en2tt viss!hang!ik egy hang a$ely $on'4a> RTe a! r kk"val,sg#an vagy0S k !ele## "s k !ele## 4 n0 F4ra #es!"l a hang> RE! a na. "s e! a! ,ra neke' lett a'va, a! eg"s! e$#eris"g .a.sga, $inek se ke!'ete, se v"ge nin/sen0S A! a tis!ta 1"ny $in'en kis%gr!snak a k !"..ont4a, egy .ont#a ss!eho!va, hogy a! e$#eris"gnek $eg$%tassa 8steni ere'et"t0 E! ne$ egy ren', vagy testv"rs"g 4elk".e, e! a! eg"s! e$#eris"g 4elk".e ere'eti tis!tasg#an, $iel&tt valaha egy testv"rs"g lett volna ala.tva0 E! 4,val a!el&tt volt, $int hogy a 1 l' a nagy k 't $eg"#en $o!gott, $iel&tt a 1 l' a .ly4ra tallt "s $agho! vonta a!t a$i a! v"0 E!, aki ott ll, a! els& e$#eri ter$et terve, tel4es hatalo$$al, $in'en er& 1 l tt $elyek a 6 l' k 't $eg"nek r"s!e/sk"it 1or$ra 1og4a k"nys!erteni0 6igyel4W A hang k r2l tte #es!"l, a .aran/s gy hang!ik> RLegyen 1"nyS Makt, 1eh"r s%garak l vellnek el&, a ter$et a!okat egy .ont#a ss!egyH4ti, a 1 l' k 't $ege tt r "s e! a! egy k !"..ont a ren's!er k !.onti na.4a0

As!erint, hogy a k !.onti $ag $agho! von4a r"s!e/sk"it, a!ok t ## 1"nyt ves!nek 1el0 A ter$etet egy t%'atos ve!et"s s!t n!i, a$ely 1"nys%garakat k2l' ki a k !"..ont 1el"0 Most a ter$et #es!"lni ke!' "s $i $eg"rthet42k a s!avakat0 A!ok tis!ta arany #etHk#&l tev&'nek ss!e, "n el t%'o$ olvasni> REn a 1"ny nagy vilg$in'ens"g"#&l 4 v k, hogy vigy!!ak r', , 6 l'0 Mon' $aga'ho! a!t a$i ho!!' tart,!ik0 Min'en r"s!e/sk"#e a! r k 1"nyt kell ho!no', a 6"nyt a$ely a! Elet nagy Ala.elv"he! tart,!ik, a! Atyho!, aki $in'en Elet kis%gr!sa0 Es "n $on'o$ neke', hogy E< MA=NLK0S L$ $ost hogyan int a ter$et0 K r2l tte $s ter$etek llnak, $elyek k !2l egy #es!"l> RKi a! a s!eretett 6i5, aki a! Aty#,l, a 6"ny Milg$in'ens"g"#&l ere'tIS A hang a! Hr#&l 54ra halk hangon #es!"l> RE! a! "n sa4t E<- em, a$ely alakot vett 1el, hogy %ralko'hasson, 5gy ahogyan En %ralko'o$ "s Sa4t $aga$ ltal nyilvn%l $eg a! "n hatal$a$S L$ a! Krisna, a 6elkent, a Kris!t%s, $in' a hro$ E=N7E<0S F4ra #es!"l a ter$et "s vlas!ol> RE< MA=NLK "s ti $in'annyian %gyana! a! E< MA=NLK vagytok0S A hang 1olytat4a> RL$ 1 l tte$ a! 8sten hang4a #es!"l ltala$0 E< 8sten MA=NLK "s te 8sten vagy0 A! ere'eti tis!tasg#an $in'en l"lek 8sten0S A hallgat, vrako!,k le2lnek "s a ter$et ltal hal4k a s!avakat> RL$ a! e$#er 8sten0 A nagy vilg$in'ens"g#&l is$"t el&rel". a! 8sten Kris!t%sa 0S E!t a k".et ne$, $eghatottsg, vagy #e1olysols a'4a #eG e! annak a! e$#ernek egy tis!ta lto$sa, aki 8sten#&l ere', tel4es hatal$val "s $esters"g"vel $in'en 1 l tt0 E! a! a hatalo$ a$elyet a! eg"s! e$#eris"g #irtokol, egyetlen tag4a se kiv"ve0 A ter$et $ g tt egy kristlytis!ta vakt, 1eh"r 1"nykis%gr!s tengere van, a ter$et tis!ta, 1eh"r 1"ny#&l ere', tis!ta 1eh"r 1"ny#&l alkotvaG a!"rt a! e$#er T8SZTA 6E3E9 6E<N0 A tis!ta 1eh"r 1"ny a! 8sten Elete0 Jsak a! e$#er ltal nyilvn%lnak $eg a! 8steni "let tis!ta s%garai, a!ok /sak #el&le s%gro!nak ki0 Mikor $i, el$"lke'"s ltal e!t a! es!$"nyt a k !"..ont%nkk tess!2k "s e!t 1ogva tart4%k, akkor a k". "letet ves! 1el "s $in'ig k !ele## 4%t ho!!nk, $g a $i lto$s%nk "s ter$et2nk egyes2l "s el&rel". $int a sa4t n$ag%nk "s vel2nk egyes2l0 Akkor E=N les!2nk0 Fgy $on'hat4%k a! eg"s! e$#eris"gnek> REn te $aga' vagyok, a! 8stent ki1e4e!&0S 3a a val,sgos anya e!t #elt4a a! iva'"k #e1oga'sa .illanat#an, akkor a s!e.l&telen 1ogantats nyert helyet, akkor nin/sen 544s!2let"s0 E! 5gy 1"r1i $int n&, a! eg"s! e$#eris"g iga!i 8stens"ge0 E! Atma, a 1"r1i "s n& egy l"lek#en0 E! a n& iga!i hatal$a, egy2tt l"te!ik a s!elle$i k"..el "s vele egy"rt"kH0 A! Egy, a! i'elis 1"r1i "s a! i'elis n&, a!ok k ! sen Iar&pati, a! anyasg #2s!kes"ge, a! i'elis n&iess"g, a! r k a! e$#eris"g#en, "lettrsk"nt tere$tve, gyakran el&re elren'elve, hogy egy i'eig egye'2l ll4on, 'e a nagy ko!$ik%s terv#en $in'ig egy2tt van0 A! ass!ony iga!i hivatsa a test"t l'o!ni a s!2l"s oltrn, hogy a kris!t%s gyereket a vilgra ho!!a "s t.ll4a0 E! a! iga!i s!e.l&telen 1ogantatsG "s ha a! gy gon'olat#an s!,#an "s /seleke'et#en les! kivitele!ve, akkor a gyerek ne$ #Hn#en 1ogantatik "s ne$ a ross!ra s!2letik, hane$ tis!ta, s!ent "s 1elkent, 8stent&l 1oga$!ott "s 8sten#&l s!2letet, a! 8sten k".$sa, a! 8sten Kris!t%sa0 Egy ilyen gyereknek ne$ kell a! 544s!2let"st t"lnie0 A! e$#er /sak "r!el$i gon'olatok ltal s!2letik a! "r!el$i skon, ahol a s!2l&k a testhe! k t tt, "r!el$i, s!"th5!,, #Hn s "s vis!lyos gon'olatait tveheti0 Jsak e! tes!i a! 544s!2let"st s!2ks"gess"0 Mikor a! ass!ony a kris!t%st #el2l n$ag#an $egval,st4a, akkor ne$/sak & a Kris!t%s, hane$ a gyerek is "s olyan les! $int D"!%s0 Akkor a! 8sten Kris!t%st lt4a s!e$t&l s!e$#en0 Mikor a n& a 1"r1it "s a n&t n$ag#an egyesti, akkor a! iga!i hivatst "li, akkor a s!e.l&telen teste k"s!en van, hogy $eg$%tassa a vilgnak a s!ent 2gyet - a Kris!t%s-gyerek 1ogantatst0 E! a test lett a! ass!onynak s!nva "s el&k"s!tve, sokkal el&## $int a vilg egy 1or$t ka.ott0 Mester ;%ri4i a##ahagyta a #es!"'et0 Meghvott #enn2nket, hogy $en42nk vele egy nagy #arlang#a, hol k2l n# !& 4ogik samadhi el$"lke'"s#e $er2lve voltak0 Mi kilen/ na.ot

t lt tt2nk a te$.lo$#an "s e##en a #arlang#an0 A 4ogi k k !2l sokan "vekig itt laknak "s $ikor 1ela'4k a! elk2l nt"s2ket nagys!erH $%nkt v"ge!nek a n".eik k ! tt0 El$on'tk nek2nk, hogy e!en ss!e4 vetel %tn n"hnyan viss!at"rnek 7rit-8n'i#a a Sansra4ar t, "s !&ktinath 1el" ve!et& 5ton0 Lnnan nagyon k nnyen Iarjeeling#e "rhet2nk0 E! 4, hr volt, k2l nlegesen a! a kilts $osolygott rnk, hogy e!ekkel a nagyokkal egy2tt %ta!hat%nk0 A! egyik #arlangt,l a $sikig $ent2nk "s sok 4ogival "s sadh&val #es!"lt2nk0 Jso'lko!s%nkra 1el1e'e!t2k, hogy sokan k !2l2k t"len, nyron ott tart,!ko'tak0 Mi k"r'e!t2k t&l2k, hogy nin/s e sok #a4%k a h,val, a$ire a vlas! 5gy hang!ott, hogy a!on a k rny"ken ne$ esik h, "s hogy ne$ 1or'%l el& se k ' se vihar0 A! i'& gyorsan hala't "s $ris ott volt a! el%ta!s%nk el&tti este0

T8ZE<3A9MA:8K 6EDEZET A! in'%ls%nk ha4naln, a! eg"s! trsasg a! "nekl& Jhiela hang4val "#re't0 Fgy tHnt nek2nk $intha vala$i s!okatlan $ent v"g#e, $ert $in'enkit 1els!,ltott, hogy $en4en ki egy .illanatra0 Mikor ki4 tt2nk a te$.lo$#,l a Pora-tat-sanga olyan egy 1"nyt ter4es!tett el, hogy a! eg"s! k rny"k 1"ny#e volt #ortva0 A Jhiela a te$.lo$ sarknl llt "s 1els!,ltott #enn2nket, hogy gon'olko'4%nk el n"hny .illanatig /sen'#en0 Sok s!! ter$etet ltt%nk k r2l2nk ott llva 1ele$elt karokkal0 A /sen'et a s!avak s!aktottk $eg> ]'v ss"g, 2'v ss"g, 2'v ss"g, Mester ;%ri4i "nekel0 E!ernyi hang #eleke!'ett, $g a viss!hang a!t a #enyo$st keltette, hogy $"g sokkal t ## e!er volt0 A ha4nal /sen'4"#en $in'en s!,t tis!tn lehetett "rteni0 8tt k vetke!nek a s!avai> Lehetne egy 8sten a 3in'%nak, egy 8sten a Mongolnak "s egy 8sten a !si',nak, egy k2l n 8sten a keres!t"nynekI Jsak egy iga!i egyete$es Ala.elv van, egy Me!"r, aki ere'eti, v"gtelen "s 8steni0 Annak a! Ala.elvnek a k !.onti 1"ny"t neve!!2k 8stennek0 Kell, hogy 8sten $in'ent "s $in'enkit $ag#a 1oglal4on0 Min'enki 8sten0 E! egyltaln ne$ a!t 4elenti, hogy a! egy 8sten /sak egy /so.ortnak a! 8stene "s ne$ $in'enkinek %gyana! lenne a! 8stene0 Mikor $i a! 8stenr&l #es!"l2nk, akkor $in'enki 8sten"r&l #es!"l2nk, aki $in'en $in'en#en0 3a a 3in'% egy nevet a'na a! 8sten"nek, "s a!t $on'an, hogy nin/s $s, akkor a! & gon'olko'sa $egos!lott0 Bgyana! lenne a $ongollal, a !si',val "s a keres!t"nnyel is, ha a!ok 5gy "rvel&'n"nek0 Egy n$ag#an $egos!lott h! le 1og 'Hlni0 A$i a!on#an egy er&s egys"g, a! r kk" 1ennll0 Mlas! $aga', kit akars! s!olglni0 Megos!ls k%'ar/ot "s hallt 4elent0 A! Atya-anya Ala.elv#en egyes2lve lenni, r k el&re$enetelt, #e/s2letet, hatal$at 4elent0 A-C-!5 A-C-!5 A-C-!0 Fgy tHnt $intha e! a! A-C-!$ a! eg"s! vilgot k r2l4rta, legal## t! .er/ig hallott%k a viss!hangot, $intha egy te$.lo$i gongra 2t ttek volna0 <"ha 5gy tHnt $intha $ag%k a s!iklk ho!tk volna l"tre a! A-C-!$ s!,t0 Mikor a viss!hang lassan kihalt, $in'annyian a te$.lo$%nk alatt lev& nagy R,g r g-s!n.a'onS gy2leke!tek, $i /satlako!t%nk a t ##iekhe!0 Mikor $in'enki helyet 1oglalt, Dogi Santi 1e4e 1 l" e$elte ke!eit "s $in'annyian egy2tt "nekeltek $int a! el&##> A-C-!$ "s is$"t $intha a s!iklk s%gro!tk volna ki a re!g"seket0 E! a''ig tartott $g a reggeli #elett 1e4e!ve0 Btna $"g egy .illanatig $in'annyian llva $ara't%nk0 Akkor a Jhiela "nekelt> Mi R8sten vele'S-et kilt%nk 1el"' "s a tel4es s!v2nk#&l l'%nk, $ost hogy el kell hagyn%nk t"ge'0 K"r42k, hogy $"g egys!er viss!a4 hess2nk0 <ehe!2nkre esik elin'%lni "s s!v2nk#en $ris a k vetke!& ltogats%nk %tn vgy,'%nk0 Kvn4%k, hogy 8sten legyen vele' "s a legga!'aga## l'sok s!ll4anak le r', $in'en#&l a$i s!ent A vlas! $intha egy hanggal kie4tve viss!hang!ott> Ke'vesei$, $i soha ne$ vagy%nk elvlas!tva, hi#a lts!ik nektek 5gy, hogy egy tvolsg van k !t2nk0 A! ne$ 5gy van, tvolsgnak nin/s hatal$a, hogy elvlass!on #enn2nket 8stent&l "s ti $agatok t ltitek #e a! eg"s! Hrt0 <ek2nk ne$ is kell el#5/s5!n%nk, $ert $i $in'ig lt%nk #enneteket, s!e$t&l s!e$#en0 Ti ne$ $entek, ne$ 4 tt k, ti $in'ig itt vagytok0 <e$ l"te!ik i'&, el#5/s5!s, nin/s el$5ls, a 4elen vel2nk van "s a!"rt a 4 v& is0 3ol lehetn"nk $shol $int $in'annyian egy2tt 8sten#enI <e $en4etek innen, hane$ 4 44etek i'e, akkor $in'ig itt vagytok0 Mg a! %tols, s!avak $"g a 12leink#e !engtek, $r a! 5ton volt%nk0 3a#r a l"."seink $in'ig tvola##ra vittek #enn2nket, $"gis $"g ott volt%nk0 <e$ l"te!ett el#5/s5!s "s $"g $in'ig van egy olyan "r!"s2nk, $intha a s!ent helyeket soha ne$ hagyt%k volna el0 A! eg"s! na.on t nevetett "s "nekelt a Jhiela0 A! "neke "s nevet"se 54ra $intha te$elt volna #enn2nket a legnehe!e## helyeken0 A!na. '"l#en k"t ,rakor a hallgatag !aha !&niho! "rt2nk0 Ahelyett, hogy a! "4s!akt ott t lten"nk, tov## $ent2nk "s annak ellen"re, hogy a!na. ti!enhat ,rt a! 5ton volt%nk "s t ##

$int s!!h5s! kilo$"tert $egtett2nk, ne$ "re!t2nk 1ra'tsgot0 Fgy %ta!t%nk Sansra4arig0 Ltt a t, $ellett egy s!". te$.lo$#a ve!ettek #enn2nket, ahol k"t na.ot .ihent2nk, $iel&tt a *rans-Mimalja s!oroson t$enn"nk0 Ltt egy val,'i .ara'i/so$ volt0 A t, $int egy 'rgak& gy ny rH hegyek k rnye!et"#e van 1oglalva0 K r2l tt2nk $in'enhol $a'arak "nekeltek a 1kon0 A trsasg legnagyo## r"s!e itt lakott0 Mi Dogi Santival tov## %ta!nnk !&ktinath#a, a <evet& Jhiela ks"ret"#en0 Mi sokat hallott%nk ennek a s!orosnak a 4rhatatlansgr,l, 'e ha#r sok na.#a ker2lt a! 5t, $"gis /sak kev"s neh"!s"gekkel kellet $eg#irk,!n%nk "s a ki4el lt na.on !&ktinath#a "rt2nk0 Ltt tallt%k E$ilt "s n"hny $s #artainkat0 <e$ lehet s!avakat tallni a! r $2nknek e!en vis!ontltsra0 Tvolra %ta!t%nk "s $in'en2tt a legnagyo## ven'"gs!eretettel "s s!vess"ggel 1oga'tak #enn2nket, 'e itt 5gy "re!t2k $intha h!"rt2nk volna0 Mikor a!on este el#es!"lt2k n"hny "l$"nyeinket, E$il gy s!,lt ho!!nk> Most $eg"rtitek hogy #rnak a Ti#etiek neh"! terheket /i.elni a ht%kon X0@TT $0 $agasan nyilvnval,an neh"!s"g n"lk2l0 Most t%'4tok, hogyan lehetnek k".esek $eg$s!ni a Mo%nt Everestet, $int ahogyan &k llt4k0 k el"rik a hegyek 8sten"nek /s5/st, $int ahogyan &k a Mo%nt Everestet neve!ik0 k legy&!ik a hegyek 8sten"t, 5gy ahogyan &k $in'en teher 8sten"t legy&!ik0 Ms s!avakkal, &k elenge'ik a terhet, akkor ne$ l"te!ik tov## teher0 <e$ lehet terheket rakni a vllaikra, a! iga!i 8sten-e$#er s!elle$i ter$et"re $"g ink## ne$0 Mos lto' D"!%s s!avainak iga!sgt> R=yertek ho!!$ $in'ny4an, akik el1ra'tatok, s terhet hor'o!tok000 "n $egk nnytlek titeket0S 3elyese##en, .ontos s!avak#an e! gy s!,l> RE< MA=NLK $egny%gvst a' neke'0S Mikor te $egny%gvst talls! E< MA=NLK-'an, akkor te egy $egterhel& isten#&l val,'i 8stenn" vls!, aki ny%galo$ "s #"ke0 Akkor te legy&!te' a teher isten"t "s a ny%galo$ Aty4ho! 4 tt"lG akkor nin/s t ##" /i.elni val, terhe'0 8sten a! Atya, a hatalo$ a! e$#er#en, hogy helyes gon'olko's ltal $in'en hely!etet k !vetlen legy&!! n0 A! e$#er, aki egy 1"regnek "r!i $agt, ne$ "l a! 8sten-t%'at#anG a! /sak a! e$#er, aki a 1"reg t%'at#an 1e4e!i ki $agt0 3a te egy /"lra l&s! "s a k !e."t akaro' eltallni, akkor $in'en gon'olato'at ss!.ontostani kell a /"l.ont k !e."reG akkor, - $g akarat "s gon'olat egy, - akkor ne lss se$$i $st $int a k !.ontot0 3a a!t eltallta', akkor a##an a tekintet#en 8stent val,stotta' $eg0 8sten a leg1ens&## es!$"nye'0 A g,/.ont, a$ire $in'en /seleke'et, "s $in'en gon'olat ss!.ontos%l0 Kgy hvo' a! el&t"rre a s!elle$i e$#ert, a! 8sten Kris!t%st, a! ig"t, a$ely test" lett0 A test 8sten "s 8sten k r2lves!i a testet0 Jsak egy /"l legyen s!e$e' el&tt> a! hogy # l/s "s enge'el$es k !re$Hk '& legy"l a! 8sten-ala.elvvel0 Tarts egyenesen a /"l 1el" "s legyen a! a t%'at hogy 8sten #el2l te#enne' van, a! isteni, s!elle$i "lete'0 8sten $in'enki"rt lt0 Senki se "rt el valaha vala$it, ha/sak ne$ a tel4es akaratval egy .ontra, a /"l4ra A8stenreC irny%lva, egyenesen a gon'olatai ere4"nek tis!ta t2kre el" tartotta a!t0 E! a gon'olat-er& ne$ $s $int & $aga, $ikor & 1ell". $int 8sten "s n$agt,l k veteli, hogy a 1igyel$e olyan tel4esen a /"l4ra A8stenreC legyen irnytva, hogy a! A8stenC a!onnal $egnyilvn%l0 Mihelyt te 8stent kitH! ' /"lnak, a kvnt 1or$t, k"s!en kell tartano', a! $eg1og telni0 3a e! ne$ lenne egy 1elt"tlen t"ny, akkor a kvnsgo' ne$ is vet&'ne 1el nla'0 Mikor a kvnsgo' gy ki1e4e!"sre 4%t, akkor a! isteni0 3a te 1olyton ragas!ko's! istens"ge'he!, akkor a kvnsgo' a! 8steni ren' s!erint s!2letik0 Akkor tel4esen a te hatal$a'#an ll #etel4es2l"s"nek i'&.ont4t $eghatro!ni0 Te vagy a! aki .aran/sol0 <eke' $egvan $in'en hatal$a', hogy a .aran/sol, s!,t ki$on'4a'0 Legyen a te .aran/so' $in'en k2ls& 'olognak> RT k"letes /sen'0S Akkor "rtel$esen "s tel4es $eggy&!&'"ssel $on'o'> R<in/sen nagyo## hatalo$, $int a Kris!t%s #enne$0 Most kik2l' $ a Kris!t%s vitte s!ava$atG a! $int egy var!s2t"sre, $in'en 'olgot l"treho!0 Se$$inek nin/s nagyo## '%!!as!t, ere4e $int a! "n Kris!t%s ltal s%gal$a!ott s!ava$nak0 En 'i/s"re$ "s l'o$ a!t "s kik2l' $ #&s"ggel ss!hanggal "s t k"letess"ggel $egrakva0S El&s! r kie4tette' a! 8g"t A8stentC a$i el&a'4a a te val,sgos kvnsgo'at0 <e htrl4 soha viss!a k"r"sre, k ny rg"sre A$ert a! a $agatarts k"telke'"st 1e4e! kiC, hane$ $en4 tov## 1olytas' "s e$l"ke!! $it tett"l> Te el&a'ta' a Kris!t%s-kvnsgo'at, $ost /sak .aran/solno' kell0 Min'en 8steni ren'#en #etel4es2lt "s #e1e4e!&' tt0

K s! n $ neke' 8stene$ A! "letet s!a#a'sg#an "s #&s"g#en, A hatrtalan hatal$at "s ga!'agsgot, Es a v"gtelen s!a#a'sgot0 =on'ol4 arra, ha ketten vannak akik a s!elle$i ere42ket ss!e/satol4k, &k a vilgot legy&!hetik, $"g akkor is ha egye'2l se$$ire se k".esek0 E! a kett& a! 8sten "s te, s! vets"g#en egy /"l"rt0 3a $sok %gyana!!al a /"l &s!intes"g"vel /satlako!ni akarnak ho!!tok, akkor a ti hatal$atok annyis!or n veks!ik $int a s!e$"lyek $so'ik hatvnya0 Kgy $in'enki, aki a4nlko!ik, 8stennel "s vele' egy2tt 4rni, egy n"gys!eres"re n vekv& hatalo$$ vlik0 Mikor k !2letek ketten s! vetke!nek 8stennel, #r$ilyen kvnsggal ka./solat#an, akkor a! #e 1og tel4es2lni a! "n Aty$ ltal0 A! "n 8stene$ a ti 8stenetek les! "s $i egy les!2nk0 8stennel k ! sen legy&! a! e$#er $in'ent a$i ne$ isteni0 Men4 #e a #els& s!o#'#a Aa! isteni n$aga'#aC, !r' #e a! a4t,t $in'en $s el&tt, h%ny' #e a halan', s!e$ei'et, ne lss se$$i $st $int a! isteni n$aga'at0 Akkor te egy s!elle$i #e1oga', hang%lat#a ho!ta' $aga'at0 Jsak a! 8steni Ala.elvre van s!2ks"g0 En egy vagyok a! egyete$es "leter&vel, a$ely e!en .illanat#an v"gig ra$lik #enne$, "n t%'o$ a!t, "r!e$ a!t0 K s! n $ 8stennek, Aty$nak, hogy "n k".es vagyok $in'en 'olgot l"treho!ni0 Mikor a! 8stenhe! 1ohs!ko's! $g a te E< MA=NLK-od k !vetlen ka./solat#an van a! egyete$es "leter&vel, akkor te a!t hatrtalan $"rt"k#en has!nlo'0 R8stenS a! elneve!"s a$it te a $in'en-# l/s, "rtel$es S!elle$nek a's! "s e! a S!elle$ #ent van $in'en e$#eri l"ny#en "s egyi'e4Hleg k r2l1og4a a!t0 6elt"tlen s!2ks"ges a!, hogy alkal$at a's! 8stennek, hogy ltala' kinyilatko!!on, hogy lthat, ki1e4e!"sre 4%ssonG a!"rt ne$ kell is$eretet "s segts"get keresni 1orrsoknl ra4ta' kv2l, ha t%'o', hogy $in'en is$eret 1orrsa, $in'en is$eret s!elle$e, a$ely a! eg"s! iga!sgot $eg"rti, #enne' van elre4tve0 Mi"rt keresn"l is$eretet ra4ta' kv2l, ha 8sten a! Egyete$es S!elle$, #el2l van te#enne'I Mikor te e!t #elto', akkor e!t a! ala.elvet segts"g2l hvhato' $in'annak s!2ks"glet"re, a$it te v"g#e akars! vinni "s akkor t%'o', hogy a! 8sten #el2l te#enne' a tant,k legnagyo##4a0 7e kell ltno', hogy el&s! r $in'en ren'elke!"se're ll, hatal$at $aga'ho! kell vonni, akkor a! lelkese'"st ka. a teste'#en "s kik2l'hete', hogy $in'ent v"g#evigyen a$it te .aran/sols!0 E! 8sten aki teltala', #el&le' ki1el" "s k r2l tte' s%gr!ik, aki $in'ent $ag#a 1oglal - ne$ s!e$"lyes 8sten0 Mikor te 8stent #el2lr&l ki1el" s%gro!tato', akkor te s! vets"g#en vagy vele, $ert 8sten t4r $in'en hely!etet0 A!!al, hogy te 8stent #el2l te#enne' tis!tele' "s #el&le' lto' kis%gro!ni, 8stent i$'o' a! eg"s! e$#eri ne$!e'"k#en0 8stent a! e$#eren kv2li tis!telni #lvnyi$'s0 8stent a! e$#er#en tis!telni "s #el2lr&l #el&le' ltni kis%gro!ni a! eg"s! vilgra, a!t 4elenti, hogy te a! isteni $in'en2tt 4elenl"v& "let "s 1"ny s%garait, el&hvo' "s t%'atosan ka./solat#an vagy vele0 A teste'en kv2l ne$ lehet 8stens"g, a$ely egy5ttal ne$ lenne #enne' is, $ivel $in'en re!g& s%gr!, er&0 E! a! 8stens"g re!g"se ra$lik 5gy a teste'#en v"gig $int k r2l tte, "s t1og4a a! eg"s! teste' $in'en ato$4t, vala$int a vilg$in'ens"g eg"s! t $eg"t0 Kgy te 8stent helye!e' $in'enhova, $in'en el", $in'en#e, $in'en k r2l $in'ent t4rva, $in'ent t1ogva0 <in/s ato$ a vilgHr#en a$elyen ne$ 4rna t a s%gr!, "let "s 1"ny ere4e0 E!%tn a #es!"' %tn E$il ki4elentette, hogy Mardwar#an vis!ont lt4%k egy$st "s 4,"4s!akt kvnt nek2nk0

T8ZE<<E=NE:8K 6EDEZET Mikor Mardwar 1el" k !ele't2nk 1elkerest2k bel'ont, egy A$erikai, aki k r2l#el2l egy na.i 5tra lakott a vrost,l0 S!vesen 1oga'ott #enn2nket "s kitartott a$ellett, hogy $i n"hny na.ot nla t lts2nk0 bel'on, aki egy is$ert r, volt "s $r sok "ve 8n'i#an lakott nagyon "r'ekl&' tt "s rokons!enves volt a $i $%nknk irnt0 T ##s! r k"r'e!te, hogy ne$-e /satlako!hat ho!!nk, 'e $in'en1"le k r2l$"nyek v"gett ne$ volt lehets"ges hogy r"s!t vegyen a! %ta!s#an0 Mikor $sna. nla a kert#en 2lt2nk "s a! "l$"nyeinkr&l #es!"lt2nk, egys!er /sak $eg4egye!te, hogy a <!reti D"!%s "lete t rt"net"t soha ne$ t%'ta el1oga'ni $int ere'etit0 $in'en ren'elke!"sre ll, 1orrst gon'osan tan%l$nyo!ott, 'e $in' ho$lyosnak "s #i!onytalannak tHnt neki0 M"g2l re$"nytelens"g"#en 1ela'ta a k%tatst, $ivel ko$olyan k"telke'ett a!on, hogy val,#an "lt-e valaha egy olyan s!e$"lyis"g0 A ve!et&nk k"r'e!te t&le, hogy 1elt"tele!ve ha s!e$t&l s!e$#en tallko!na e!!el a 1"r1ival, gon'ol4a, hogy akkor $egis$ern"-e "s ha igen, akkor $ir&lI bel'on gy vlas!olt> 8tt egy trgyat "rintes!, a$i $in'ig a ha4t, es!$"ny volt a! eg"s! "lete$#en0 <e$ t%'o' elk".!elni, hogy "n $enyire #ele$er2lte$ a k%tats#a, ennek a 1"r1inak a 1 l'i, e$#eri $eg4elen"s"nek egy $eggy&!& #i!onyt"ka %tn0 Evr&l "vre nagyo## lett a k"telye$, $g v"g2l 1ela'ta$, hogy valaha egy nyo$ot tallok, a$i tel4esen $eg#!hat,0 A t%'ato$ htter"#en a!on#an $ara't $"g vala$i "lve, a$it "n $integy ho$lyos gon'olat, vagy egy re$"ny .arnyi s%garnak neve!hetn"$, e! a!, hogy ha "n egys!er valahol e!!el a! E$#errel tallko!hatn"k, a legkise## #e1olysols n"lk2l kv2lr&l, a!onnal t%'n$, hogy & a!0 Us!t ns!erHen "r!e$, hogy e! 5gy van "s "n $on'o$ neke' - $"g sohase 1e4e!te$ e!t ki s!avak#an - "n #i!tos vagyok a##an, hogy "n t $egis$ern"$0 E! a legtis!t## "r!"se$ valaha "lete$#enG #o/sss $eg, hogy $"g egys!er $eg kell is$"telne$, "n t%'o$ #i!tosan, hogy $egis$ern"$ t0 Mikor a!na. este .ihen&re akart%nk t"rni, a ve!et&nk o'a4 tt ho!!nk "s gy s!,lt> Ma '"l#en $in'annyian 4elen voltatok a #es!"lget"sn"l D"!%sr,l0 Ltttok, hogy a #art%nk $ilyen ko$olyan vette a 'olgot0 <e hvnnk $eg &t hogy %ta!!on vel2nkI El&re ne$ t%'4%k, hogy a 1"r1i akit $i <!reti D"!%s n"ven is$er2nk a $i ren'eltet"si hely2nk n les!-e, vagy se$0 <e$ t%'4%k soha el&re hol les!, /sak akkor t%'4%k ha $r ott volt0 3a bel'ont $eghv4%k, hogy 4 44 n vel2nk, "s D"!%st ne$ tall4%k ott, ne$ lenne a! akkor s!2ks"gtelen2l egy $"g nagyo## /sal,'s s!$raI bel'on s!vesen vel2nk tart, 'e $ivel egyik2nk se t%'4a, hogy D"!%s ott les! vagy ne$, ne #es!"l42nk r,la0 Fgy "r!e$ a! i'& ke've!& Mi $in'annyian #eleegye!t2nk0 Msna. reggel a ve!et&nk $eghvta bel'ont, hogy %ta!!on vel2nk0 bel'on ar/a a!onnal s%gro!ni ke!'ett a re$"nyt&l0 Egy .illanatig elgon'olko'ott a!tn a!t $on'ta, hogy a k vetke!& s!er'ra egy tallk4a volt "s k"nytelen les! arra viss!at"rni0 Mivel $ost /s2t rt k volt, volt hat na. i'e4e0 A ve!et&nk gon'olta, hogy a! elegen'& "s elhatro!t%k, hogy $"g a!na. '"l#en elin'%l%nk0 Min'en 4,l $ent, $so'ik na. '"lel&tt el"rt2k a ren'eltet"si hely2nket0 Erke!"s2nkkor a h! kert4"#en, ahol s!llsolnnk egy ti!enk"t tag5 /so.ortot tallt%nk0 Mikor k !ele## "rt2nk $in' 1 llltak, a h! t%la4'onosa el"nk 4 tt k s! nteni #enn2nket0 A /so.ort k !e."n D"!%s llt0 bel'on, $iel&tt valaki egy s!,t $on'hatott, vagy egy 4elet a'hatott volna, kiny54tott karokkal sietett D"!%s 1el" "s egy r $kiltssal ke!"t a! & ke!"#e vette $ik !#en $"lyen $eghatottan, 'a'ogva $on'ta> "n t%'o$, hogy Un a!, "n t%'o$, e! a legs!e## .illanat a! "lete$#en0 Mire $eg"rtett2k, hogy $i t rt"nt, a #art%nk elraga'tatst ltva, olyas$i t lt tt el #enn2nket $int vala$i 8steni r $0 Most $i is a trsasg 1el" k !ele't2nk "s $in'enkit k s! nt tt2nk, $g bel'on #e lett $%tatva nekik0 Mikor a! e#"' %tn a kert#en 2lt2nk, bel'on k"r'e!te D"!%st,l> Lenne s!ves #es!"lni ho!!nkI Erre a .illanatra vrta$ a! eg"s! "lete$#en0 Egy .er/ig /sen' %ralko'ott, akkor D"!%s #es!"lni ke!'ett> E!en ,rnak /sen'4"#en s!eretn"$ $eg"rtetni veletek, hogy a! Atya

akihe! "n #es!"lek "s aki #enne$ lakik, %gyana! a s!eret& Atya aki $in'enki#en lakik, "s akihe! $in'enki #es!"lhet "s akit $in'enki %gyanolyan k !elr&l is$erhet $int "n t is$ere$0 Egy /so'latos gy ny r k l"leg!ete egy tis!ta 8steni s!eretettel $egres!keti a lelk2nk h5r4ait0 Llyan tis!ta e! a hang, hogy a vrako!, /sen' viss!atart4a l"leg!et"t "s 1es!2lten hallgat0 A Magas!tos, aki $in'ent t%' "s aki a te Un$aga', gyeng"'en $eg"rinti ke!e'et "s a hang4a s!,l ho!!', 5gy $int $in'ig, a! Atya nagy s!eretet"r&l0 E! a hang a!t $on'4a neke'> REn t%'o$, hogy te vele$ vagy "s hogy te "s "n egy2tt 8sten vagy%nk0 Most $eg4elenik a! 8sten Kris!t%sa0 <e$ akars! $in'en korlto!st 1ela'ni "s a s!elle$#en vele$ lenniIS Magasa## gon'olatok $int e!ek a$elyeket "n $ost a'ok, nin/senek0 Min'egy, hogy a! e$#erek a!t $on'4k, hogy a! lehetetlen0 Ti, k !2letek $in'enki el&re l".het $int a! 8steni Mester, gy&!e'el$esen, 1elr%h!va $in'en hatalo$$al, "..en 5gy $int ti enge$ lttatok gy&!e'el$eske'ni0 A! i'& #etelt, a tis!ta gon'olat, a$ely a #etel4es2l"st ho!!a "s a$elyet ti kik2l'tetek a S!elle$i Mester 1el", gy2$ l/s t ho!ott a teste'#en "s a l"lek el1oga'ta a hatal$at0 Mele$ e$elke's! 1el a $ennyei $agassgok#a0 Mi 1ele$el42k e!t, a test2nket, $g a! egy tis!ta 1eh"r 1"ny /sillog, ragyogst s%gro!!a ki, Akkor viss!at"rt2nk a! Atyho!, aki#&l $i $in'annyian kiin'%lt%nk0 8sten, a $i Atynk, a 1"ny tis!ta kis%gr!sa "s e##&l a re!g& 1"ny#&l ere' $in'enkiG e!ek#en a re!g"sek#en $in'enki egy 8stennel0 E##en a 1"ny re!g& kis%gr!s#an a! anyag $in'en t%'ata kit rl&'ik "s lt4%k hogyan ves!nek 1el 1or$t a tere$t"sek a! alaktalan#,l, hogyan 54%lnak 1el $in'en .illanat#an a 'olgok0 A! ere'eti Ko!$os!#an, a! 8steni L"nyeg#en, a v!s!erH hely!et#en, l"te!ik $in'en 'olog "s annak k vetke!t"#en olyan $agasak a!ok re!g"sei, hogy senki se k".es a!okat "s!lelni0 3a/sak ne$ $in'ig a s!elle$#en "l, 5gy $int $i, teht s!2ks"ges a test re!g"s"t, a S!elle$ re!g"s"re 1ele$elni0 Most lthat4%k, hogy a tere$t"s 1olyton 1olytat,'ik, $ivel a!t a Ko!$os! 1"nyre!g"seinek s%gr!sai oko!!k, a$elyek a nagy vilg$in'ens"g#en s!2letnek "s e! a kis%gr!s a! egyete$es "let vagy a 1"ny-energia, a$ely $in'ent 1enntart "s a$it a 1"nyre!g"sek Aty4nak neve!nek0 A! $in'en s%gr!s Aty4a, $ert annak s%garai $in'en $s s%gr!st "s re!g"st $egse$$istenek0 Mal,4#an /sak 1"lre llt4a a!okat, hogy $s 1or$k el1oglalhassk hely2ket0 Mikor a test2nk a S!elle$ re!g"seivel egyhang5an re!eg, akkor $i $ag%nk 1"nyre!g"sek vagy%nk, $in'en re!g"snek a leg$agasa##4a, 8sten0 Min'en re!g"snek a! Aty4a0 3a$arosan #e les! #i!onytva hogy e!eknek a ko!$ik%s s%garaknak olyan egy rettenetes ro##an, ere42k van, hogy a!ok a! 5gyneve!ett anyagot $egse$$istik0 E!ek a s%garak $in'ennek a 1orrs#,l ere'nek, ahonnan $in'en er& 4 n, $in'en ele$ Aty4#,l, a 1orrs a$i#en $in'en ele$ l"tre4 n0 E! a!on#an ne$ $egse$$ist"s, e! talakts a! 5gyneve!ett anyag#,l s!elle$i 1or$#a0 <e$ t5l hoss!5 i'&n #el2l is$ert les!, hogy e!eknek a ko!$ik%s s%garaknak olyan that, ere42k van, hogy a!ok $in'en anyagon thatolnak "s ott 5gys!,lvn a! ato$ $ag4t a n%kle%s!t, s!"t l kik, $iltal a!ok egy $s l"nyeg AanyagC ato$4aiv les!nek 1or$lva, 5gy, hogy egy $s, $agasa## ren'H ele$ 4 n l"tre0 Kgy 1e4les!ti $agt a tere$t"s, a tis!ta 1eh"r 1"ny vagy a! "let egy $agasa## kis%gr!sv0 E!eket a kis%gr!sokat $elyeknek olyan is!ony5 thatol, ere42k van, k nnyen $eglehet k2l n# !tetni $in'en $s s%gr!sokt,l, a$elyek a 1 l'#&l vagy a na.ren's!er#&l 4 nnek "s e!ek a kis%gr!sok $in'en ala/sonya## ren'H kis%gr!sok vagy re!g"sek 1 l tt %ralko'nak0 A t%',sok r vi'esen #e1og4k ltni, hogy e!ek a kis%gr!sok egy lthatatlan egyete$es 1orrs#,l ere'nek "s hogy a 1 l' ki van vetve e!en kis%gr!sok egy s! rnyH #o$#!snak, a$elyek olyan er&sek, hogy a! egyik ele$ ato$4ait talakt4a egy $s ele$ v"gtelen a.r, r"s!e/sk""iv"0 A!t is 1el1og4k 1e'e!ni, hogy $ikor e! a ko!$ik%s s%gr egy ele$ ato$4nak $agvt eltall4a, a! s!"tro##an0 A! a s%gr!s s!"tos!t4a a!t a! ato$ot egy $sik l"nyeg AanyagC v"gtelen a.r, r"s!e/sk""iv" "s a!ltal a! ala/sonya##,l egy $agasa## ren'H ele$"

vlt,!tat4a0 Fgy e!ek a s%garak ne$ se$$istik $eg a! anyagot, hane$ s!elle$$" alakt4k t0 Es e! a $agasa## ren'H ele$ a! e$#er hatal$#an van, a! 1ino$a## les! as!erint ahogyan & a!t egy $agasa## /"lra s!n4a "s alkal$a!!a0 Mikor a! e$#er a s!elle$i re!g"seket elsa4tt4a, akkor e!ek a s%garak "s e!eknek hatsa tel4esen ren'elke!"s"re llnak "s k".es irnytani s!a#lyo!ni a!okat0 Fgy a!on e$#er k r2l, aki a s!elle$i re!g"sek#en "l, 1olyton egy talak%ls $egy v"g#e0 Otalak%ls ne$ $s $int tere$t"s a s!, $agasa## "rtel$"#en0 Fgy $in'enki a!on a skon van tere$tve a$elyen ll0 A tere$t"s soha ne$ v"g!&'ik, a! s!aka'atlan%l r kk" 1olytat,'ik0 A s%garak a$elyeket a ko!$os! kik2l' 1"ny#&l llnak "s 5gyneve!ett 1"nygoly,k#,l tev&'nek ss!e a$elyek a ko!$os!#,l kit rnek0 E! a nagy vilg$in'ens"g $in'en $s /sillagren's!ert k r2l1og "s egy olyan $,'on k r2l!r, hogy a k2l n# !& na.ren's!erek $in'en er&t a$it a vilgegyete$ek ki#o/stanak, 1els!vnak $ag%k#a, $eg&r!ik a!t, n velik, 1eler&stik "s 1el".tik "s v"g2l lea'4k a k !.onti na.nak0 E! a k !.onti na. annyira $egtelik re!g&, l2ktet& er&vel "s e! a! er& annyira ss!e.r"sel&'ik, hogy a! 5gyneve!ett 1"nygoly,k kis! knek egy olyan kis%gr!, er&vel, hogy $ikor a!ok egy ato$ $ag4#a 2tk !nek, a! ato$ s!"tro##an, 'e ne$ se$$is2l $eg0 Annak r"s!e/sk"i talak%lnak egy $sik ele$ r"s!e/sk""iv", a$elyeket v"g2l e! a! ele$ 1elves! $ag#a, a$elyhe! tart,!nak0 Akkor e! a! ele$ "letre kel0 A! "let e! a! er& a$ely kis!a#a'%l enn"l a! 5gyneve!ett 1"nygoly, #o$#!snl "s a!t a r"s!t a$elyet a kis!a#a'%lt r"s!e/sk"k 1elves!nek, neve!ik a!on r"s!e/sk"k vagy a! eg"s! ele$ "let"nek, $g a! er&nek a! a r"s!e, a$ely kis!a#a'%lt, 'e ne$ lett 1elv"ve $int "let, 5gys!,lvn viss!avon,'ik a Ko!$os!#a0 Ltt 54ra ss!et $ r2l "s ss!enyo$%l, $g a! 54ra k".es kil vellni, hogy $s ato$okkal 2tk !"s#e ker2l4 n "s a!t s!"tro##antsa, a!!al l"tre4 nnek a r"s!e/sk"k, a$elyeknek egy 54 ele$ ato$4ait kell tere$teni0 Fgy 1olytat,'ik a tere$t"s tov##, tg%ls "s t $ r2l"s ltal r kk", s!2net n"lk2l, $i%tn a tere$t$"nyek /s kkent re!g"s ltal 1or$#a $ereve'nek0 E! a! "rtel$es, kis%gr!, er& 8sten, aki 5gy k r2l tt2nk a vilg$in'ens"g 1 l tt, $int a $i test2nk $ikroko!$os!a 1 l tt %ralko'ik, a! s!elle$i, ne$ anyagi0 E! a! tvlto!s, ne$ $egse$$is2l"s0 A! Ertel$ess"g egy olyan $,'on ve!eti a 1"nygoly,kat, hogy /sak n"hny "rinti egy $sik ato$ $ag4t egy #i!onyos i'&#en "s tel4es ss!hang#an a t rv"nnyel, 5gy hogy a 4elens"gek $egtart4k a helyes egyens5lyt0 A! e$#er, aki a!onos e!!el a leg1ens&## Ertel$ess"ggel, tel4es .ontossggal has!nlhat4a e!t a l k"st, 5gy hogy a! a!onnal $in'en s!2ks"glet"t ellt4a0 Kgy a! e$#er 1elgyorst4a a ter$"s!et lass5 1olya$att0 <e$ ll s!e$#en a ter$"s!ettel, hane$ egy $agasa## re!g"s s!inten egy2tt$Hk 'ik vele, egy $agasa## gon'olat-skon $int a$elyen a! $Hk 'ik0 RE$el4"tek 1el s!e$eteket "s n"!!"tek $eg a s!nt,1 l'eket> $r $eg"rtek a! aratsra0S ADn0 + > @?C Min'en 'olog re!g"s "s $egegye!ik a tervel vagy a t"rrel a$elyen a re!g"sek $Hk 'nek0 E!ek a terek, vagy r"tegek nin/senek ka./solat#an a! egyk !.ont5 svokkal vagy r"tegekkel, a$elyek a 1 l'et k r2lves!ik0 A 1 l'et k r2lvev& r"tegek ioni!l, svok, a!ok a 1 l'et k r2l!rva viss!at2kr !ik a! ott l"tre4 tt re!g"seket, a ko!$ik%s 1"nys%garakat ne$ !r4k ki, "s ne$ is aka'lyo!!k0 A ko!$ik%s 1"nys%garak tes!ik lehet&v", hogy 1olytonos talak%ls "s tere$t"s $egy v"g#e0 M"g a test2nk is 1ele$elke'ik egy ala/sonya## hely!et#&l egy $agasa##a "s $i a gon'olatainkkal k".esek vagy%nk t%'atosan ve!etni e!t a vlt,!st, 5gy t"ve a test2nket ss!hang#a ho!ni a $agasa## re!g"sekkel0 3a $i a testet 5gy t%'atosan egy $agasa## re!g"s s!intre hangol4%k, akkor egyes2l2nk e!ekkel a re!g"sekkel E##en a! lla.ot#an vr a Mester0 Most te $aga' vagy a $ester, $in'en k r2l$"ny %ra0 Most t%'o', hogy egy 8steni tere$t"s gy ny re "s t%'ata a! anyagi gon'olko'st tvolra 1el2l$5l4a0 A! els& l"."s a##,l ll hogy a test "s a s!elle$ $in'en k2ls& tev"kenys"g"t le/sen'este', a$elyn"l soha ne$ s!a#a' elenge'ni a gon'olatot, hogy a t k"letess"get tes!e' s!okss "s a! 8sten l"ny"re t reks!el, a! 8sten Kris!t%sra0 =on'ol4 arra, #rhol is vagy, $in'en alkalo$$al, $ikor es!e'#e 4%t, a $%nk' k !#en, vagy $ikor ki.ihens!0 Ls' e!t a t k"leteset #el2l te#enne'G sa4tts' el a gon'olatot, hogy e! a t k"letes l"ny a te iga!i n$aga', a! 8sten

Kris!t%sa0 L".4 akkor eggyel tov##> Lss egy 8steni 1eh"r 1"nyt, vakt, a tis!tasgt,l "s ragyogst,l a l"nye' k !.ont4#,l kis%gro!ni0 Ls' e!t a ragyogst "s s!".s"get ki1el" s%gro!ni a teste' $in'en se4t4"#&l, rost4#,l, i!$#,l "s s!erv"#&l0 Ls' $ost a! 8sten iga!i Kris!t%st, Aty' egys!2l tt 1it, a 'ia'al$as "s $in'ent legy&!& 8stens"get0 L".4 el&re "s k vetel', $int a te isteni 4ogo'at, akkor a! a tie'0 L"gy tel4esen t%'at#an annak, $in'en alkalo$$al, $ikor 8stenr&l #es!"ls!, $ikor a! R8stenS s!,t kie4te', hogy te 8stent 1e4e!e' kiG a!!al nagyo## s!olglatot #i!tostas! a vilgnak, $inthogy te enge$ a! 8sten Kris!t%snak tartas!0 Sokkal $agasa## "s ne$ese## sa4t $aga'at a! 8sten Kris!t%snak tekinteni, sa4t $aga'at a vilgnak a'ni "s 8stent ltni $int sa4t $aga'at0 Ti a ke!eiteket k%l/solva a! letek#en i$'tok enge$, hogy "n $int k !vett& l".4ek 1el0 9en'#en van a!, hogy ti enge$ a! 8sten Kris!t%snak neve!tek "s elis$eritek a! isteni t%la4'onsgokat, a$elyek ltala$ ki1e4e!"sre 4%tnak, 1elt"ve, hogy ti ne$ /sinltok #el&le$ #lvnyt, "s ne$ i$'tok enge$0 Mert a!on .illanat#an $ikor te egy 1aragott s!o#rot k"s!tes! r,la$ "s a!t i$'o', enge$ 5gy $int sa4t $aga'at $egal!o'0 A! a /"l, hogy te a! es!$"nyt, a$ely "nltala$, vagy valaki $s ltal ki1e4e!"sre 4%t, elsa4tto'0 Akkor $i ne$ vagy%nk elvlas!tva 8stent&l "s 5gy a! e$#er k".es $egh,'tani a vilgot0 <e$ lto' #e, $ilyen nagy 'olgokat v"g#e lehet vinni, a!!al hogy ho!!nk /satlako!ol, egyes2lve 8stennelI 3a te e!t a $agatartst $aga'"v tes!e', s!eretettel, tis!telettel, 1ela4nlssal, "s i$val, akkor a! ha$arosan egy s!okss vlik "s a $in'enna.i "lete'et "s l"te'et tel4esen #e 1og4a t lteni0 Akkor r vi' i'&n #el2l elsa4ttotta' a! 8steni L"nyt0 Akkor te 54ra a! 8sten Kris!t%sa vagy, 8sten els&s!2l tt4e0 Akkor te egy vagy a! ss!elle$$el, a! Er&vel0 <eke' e!t a nagy 1"nyt val,#an "re!ne', ltno' "s el1oga'no' kell, : nthetetlen2l el kell 1oga'no' "s t%'no' kell, hogy a! a tie', ho!!' tart,!ik, akkor a teste' r vi' i'&n #el2l e!t a 1"nyt val,#an ki 1og4a s%gro!ni0 E! a $agas!tos 1"ny $in'en kors!ak#an "s $in'en k r2l$"ny k ! tt, a! eg"s! v"gtelens"gen t $in'en2tt l"te!ett "s l"te!ik0 E! a 1"ny "let0 Min'en alkalo$$al $ikor $i vala$it $eg"rt2nk vagy #elt%nk e! a 1"ny a! a$i a t%'at%nk#a #evilgt, "s a!t 1elvilgost4a0 E! a 1"ny, a! Elet 6"nye ha$arosan $eg1og 4elenni a s!e$ei' el&tt, a$elyek $egnyltak r, 5gy $int a! $in'en nagy l"leknek $eg4elent0 E!en nagyok k !2l sokan egy s%gr!, 1"nnyel k r2lv"ve vannak #r!olva0 3a ne$ is lto', e! a 1"ny a$i a! iga!sg "s "let, a te teste'#&l is s%gr!ik ki0 Most bel'on k"r'e!te, hogy $i a le/k"ket egy$s k !t $eg#es!"lhet42k, D"!%s erre s!vesen a'ott enge'"lyt0 Mi 1elllt%nk "s egy2tt v"gigs"tlt%nk a kert#en0 bel'on 1elkiltott> K".!el4"tek el, ti e!ekkel a! e$#erekkel "rintke!"s#en vagytok, $g "n e!en a vi'"ken lakta$, an"lk2l, hogy tallko!ta$ volna vel2k0 E! a na. val,#an egy kinyilatko!tats volt neke$0 Egy 54 vilg, egy 54 1"ny nylik $eg el&tte$0 Mi k"r'e!t2k t&le hogyan is$erte $eg D"!%st, a$ire & gy vlas!olt> Ti /so'lko!tok a!on, hogy "n t $egis$erte$G "n ne$ t%'o$, hogyan t%'hatta$, hogy ki , 'e "n t%'ta$ "s neke$ a! ren'2letlen s!ilr'an llt0 Mi e$l"ke!tett2k &t arra, hogy ha #eakar4a tartani a $eglla.o'st, akkor neki a k vetke!& h"t1&n el kell %ta!nia "s a4nlott%k, hogy ketten k !2l2nk, akik Iarjeeling#e akarnak $enni, &t elks"rn"k0 El%ta!niI $on'ta, "n $r egy k2l' n/ t k2l'te$, hogy k"r4en $eg valakit, hogy vllal4a el a! "n k teless"gei$et0 En itt $ara'ok0 ;r,#l' /sak $eg enge$ elk2l'eni0

T8ZE<UTU:8K 6EDEZET Mi%tn egy k2l n sen "r'ekes na.ot t lt tt2nk a k rny"ken, ahol k2l n# !& 1igyele$re $"lt, helyet $egtekintett2nk, nyol/ ,rra viss!at"rt2nk, a #artainkat egy2tt tallt%k a kert#en0 Egy i'eig ltalnos 'olgokr,l 1olyt a #es!"lget"s, $a4' D"!%s $on'ta, hogy bel'on $eghatottsga "rthet& volt0 A!tn 1olytatta> Fgy 1ogok #es!"lni ho!!tok, ahogyan "n s!eretn"$, hogy ti $agatokho! #es!"ln"tek0 Tegy"tek l"nyetek egy val,'i r"s!"v" a!t a$it "n $ost $on'ok, akkor se$$i $sra nin/s s!2ks"g0 A s!avai$at se$$ilyen eset#en se$ kell k".letk"nt has!nlni0 Aki el1oga'4a, a! has!nlhat4a a!okat, hogy gon'olatait ss!hang#a ho!!a a! 8steni Ala.elvvel, vagy ahogyan sokan ki1e4e!ik, hogy gyakorol4k gon'olataikat egy .ontra irnytva tartani0 Mi a! R8stenS s!,t a lehet& leggyakra##an has!nl4%k "s soks!or $egis$"tel42k0 Egy is$ert t"ny a!, hogy a! R8STE<S s!,t $in"l gyakra##an kie4te', a!!al a $eg1ontolssal, hogy a! a leg1ens&## Ala.elvet 4elenti, a$ely #el2l te#enne' lakik "s v"gig ra$lik, annl t ##et 1og a! neke' ho!ni0 3a' is$"tel4e$ $eg $"g egys!er - e! a $i gon'olat%nk> R<e$ lehet a! 8STE< nev"t t5l gyakran ki$on'ani0S Ls' a! 8stent $int a Tere$t& Elvet #enne' v"gigra$lani, ragas!ko'4 ehhe! a! elvhe!, lelkests' a!t "s k2l' akkor ki, nagy er&vel "s #e1olyssal elltva0 Mivel a! $in'ig ra4ta' t "s k r2l tte' ra$lik, k".es vagy te annak nagy #e1olyst a'ni, a!!al, hogy $in'en #enne' lev& er&vel kik2l' ', 5gys!,lvn $intha kis!orto'0 A! e$#er teste a! a k !eg, a$ely e!t a! er&t talakt4a "s ahol ennek tev"kenys"ge n veks!ik, hogy t ## $%nkt v"ge!!en "s 1eler&stett 1or$#an ki legyen k2l've0 Fgy a t"ny, hogy sok $illi, e$#er ennek a! ala.elvnek a kis%gr!st n veli "s 54ra kik2l'i, egy sokkal nagyo## er&t tes! ho!!0 M"gis egy e$#er is, aki a tel4es ere4"t ki1e4ti, k".es a vilgot $egh,'tani, teht elk".!elhete' $ire lenn"nek $illi,k k".esek0 Min"l gyakra##an has!nlo' e!t a nevet, a##an a t%'at#an, hogy a #enn2nk lak, 8steni ala.elvet 4elenti, a$it te $aga'#an ala.o!ol, annl $agasa## les! a teste' re!g"si s!$a0 E!ek a re!g"sek $egegye!nek "s $eg1elelnek a re!g"seknek a$elyek a! R8STE<S s!, ltal 4 nnek l"tre "s a$elyeket a!!al 4el l2nk $eg0 M"g ha /sak egys!er e4te' is ki a! R8STE<S s!,t, tel4es 4elent&s"g"nek t%'at#an, akkor a teste' ne$ 1og viss!at"rni a r"ge##i re!g"ss!int4"re, a$elyen volt $iel&tt a s!,t ki$on'ta'0 E!t a gon'olatot s!e$el&t tartva sa4tts' el a!t a$it "n $on'ok0 3a 5gy tets!ik 1e4e!' ki a sa4t s!avai''al0 A!ok te#el&le' ere'nek, ne$ egy 1orrs#,l ra4ta' kv2l0 ;r,#l' ki, ks"rlete!! vel2k egy i'eig "s ls' $it ho!hat a! neke'0 E$l"ke!! r $in'en alkalo$$al, ha 8stenre gon'ols!, hogy te 8sten terve vagy0 E!ek ne$ a! "n s!avai$, e!ek a te sa4t s!avai', a$elyeket a! 8sten Kris!t%sa, te $aga' e4te' ki0 6ontol' $eg a!t, hogy a! e$#er D"!%s, a!ltal lett a Kris!t%s, hogy ki1e4e!"sre ho!ta a 1"nyt, a$ely a legtis!t## 1or$4#an a! "let vagy a! 8sten0 8sten, a! "n Aty$, a leg$agasa## Ala.elv, a$ely $in'ent t1og, v"gigra$lik #enne$ "s "n $in'en vagyok a$i 8sten0 En a! 8sten Kris!t%sa vagyok, a! 8sten-e$#er0 Min'en a$i 8sten, a! "n Aty$, arra van s!nva, hogy a!t a! 8sten-e$#er has!nl4a0 Fgy a! E< MA=NLK 4ogos%lt, hogy $in'en l"nyeget has!nl4on0 8sten a! "n Aty$ hatrtalan $"rt"k#en k"!#est a! 8sten-e$#ernek $in'en l"nyeget0 A! 8steni Ala.elv a! "n Aty$, E< MA=NLK a! 8sten Kris!t%sa, vele t k"letes ka./solat#an0 Min'en a$i a! 8stennek van, a! 8sten Kris!t%sa0 Megy2k /sak s!e$2gyre a! R8STE<S s!,t0 3ogyan lehets"ges a!, hogy annak olyan nagy hatal$a vanI A!t a kie4t"sekor kis!a#a'%l, re!g"sek tes!ik lehet&v", e!ek a leg$agasa##ak a re!g"sek k ! tt, e!ek a Ko!$os!, a leghat"konya## re!g"sek0 E!eket a ko!$ik%s s%garak ho!!k #e "s a!ok ho!!k l"tre a legnagyo## kis%gr!, teret0 E! a t"r $in'ent $ag#a 1oglal,

thatol $in'enen alkot $in'ent, a$i l"te!ik0 E!ek a kis%gr!sok $in'en er&nek a ve!et& ele$ei "s e! a re!g"s a 1"ny "s a! "let hor'o!,4a0 A! irnyt a', Ertel$ess"g a!, a$ely e!en kis%gr!s $ g tt ll, a! a$it $i 8stennek neve!2nk "s e! a! "rtel$ess"g e!en kis%gr!s segts"g"vel thatol $in'enen0 E##&l a s%gr!, t"r#&l 5gy 1"ny $int "let ere'0 Mikor a! e$#er e!t el1oga'4a, akkor a!ok egyes2lnek test"#en0 Akkor a! e$#er teste a!onnal viss!ahat a 1"ny-re!g"sekre, $elyek 8steni re!g"sekG a teste 1"nyt s%gro! ki0 Fgy a! e$#er aki a! 8stent a'4a el&, gyakran lthatatlan annak aki egy ala/sonya## re!g"ss!inten "l0 E! a! a$i ltal a! R8STE<S s!, olyan hatal$as0 E!en hatal$as R8STE<S s!, ltal tartotta $eg a 7i#lia a #e1olyst0 =on'ol4 /sak arra, hnys!or van a! a s!, rva a##an a $agas!tos k nyv#en "s 5gy t"ve kie4tve0 Ls' $ely 1"ny s%gr!ik #el&le - "s a!ltal "let "s er& - $in'en s!av#,l rva vagy kie4tve0 Min'en s!, vis!i re!g"seit $"lyen a lelk"#e $in'a!oknak akik a! R8STE<S s!,t kie4tik, hall4k vagy olvasskG %gyan5gy $int a l"lek viss!ahat arra a re!g"sre, 5gy a k nyv a$ely#&l a s%garak kiin'%lnak, 1ele$elke'ik "s $eg'i/s&2l, a!on $"rt"k#en, ahogyan a l"lek a re!g"sek ltal 1ele$elke'ik0 Fgy ka. a k nyv "letet, hatal$at "s halhatatlansgot0 E!t val,4#an a! R8STE<S s!, ho!ta l"tre0 A!"rt neve!het42k a!t a k nyvet a! 8sten s!avnak, s!elle$i, ne$ s!,s!erinti "rtele$#en0 T5l sokan ves!ik a 7i#lit s!,s!erit, ahelyett, hogy a 1igyel$2ket a s!elle$i "rt"k"re irnytank0 A #elts e!en hinynak a!on#an kev"s #e1olysa van, $ivel a s!elle$i re!g"sek a t ##i re!g"seket, a$elyek olyan gon'olko's ltal 4 nnek l"tre, 1"lre tes!ik0 Mikor a! e$#er /sak egys!er is, a! R8STE<S s!,t kie4ti, vagy gon'ol4a, akkor annak re!g"sei tvolra 1el2l$5l4k a! e$#er "rtel$"nek hinyossgt0 A t"ny, hogy a 7i#lia olyan sokig 1ennllt, a g5nyol,', "s a #rl, r"s!"re egy #otrnyk&nek #i!ony%lt0 A! ateista k".telen $eg$agyar!ni, $i"rt gy&! a! R8STE<S s!, "s tel4esen 1 l ttese a Rross!S s!,nak0 8s$"tel' a! R8STE<S s!,t egy i'eig 1igyel$esen "s .r,#l' %tna a Rross!S s!,val egy re!g"st a teste'#en l"treho!ni0 3a $"g ne$ ta.as!talta', akkor e! egy kinyilatko!tats les! neke'0 A t%',sok k !2l sokan llt4k, hogy a 1elt"tele!"st 8sten l"t"r&l lehetetlen 1enntartani0 3a' #es!"l4enek, a 'olgok a$elyeket tegna. $"g lehetetlennek t"ltek, $a $egval,s%lnak0 7elto', hogy itt a! i'e4e, hogy ren'et tere$ts h!a'ra "s $egtall4a' $it ho!hat s!$o'ra a! R8STE<S s!,I =on'olko'4 el egy .illanatig e1 l tt 1igyel$esen, "s ls', hogy ne$-e 1og t"ge' arra s!t n !ni, hogy $in'en $egk2l n# !tet"st "s vis!lyt 1ela'40 E4ts' ki a! R8STE<S s!,t a tel4es lelke''el "s "re!' $ely egy 1el"#re'"st "s s!t n!"st a' neke', hogy #artsgosa##an "s iga!sgosa##an #n4 a testv"re''el0 Ollts' 8stent s!elle$e' el", a r"gel$5lt "vs!!a'ok ho$lya el 1og tHnni $int egy kis 12st1elh&0 A! "s! k"telke'het e1 l tt, 'e ne t r&'4 a! "ss!el, a! $r nagyon soks!or t"ve'ett0 L".4 el&re a! 8sten nev"vel, a leg1ens&## hatalo$$al #enne', akkor a! eg"s! vilg tele lehet k2!'ele$$el "s !Hr!avarral, 'e neke' ne$ 1og a! rtani0 Mikor te 1elt"tlen #i!tosan t%'o', hogy 8sten, vagy a leg$agasa## re!g"s l"te!ik "s M8<:E< 3ATALLM a! v", akkor te has!nlhato' a!t, hogy s!,s!erit M8<:E< :LL=LT l"treho!!on0 Mele thelye!hete' $aga'at a! egyik helyr&l a $sikra0 Mikor egy helyen vagy "s "r!e' a s!2ks"get, hogy valahol $shol legy"l, 1ontol' $eg akkor, hogy a te sa4t "n ed a! a$i viss!atart t"ge', ne$ a! 8sten0 3a ott $ara's! ahol vagy, akkor a! 8steni er&t /sak korlto!ott r"s!#en has!nlo'0 Enge'' el a! "nt, ol'4 1el $in'en korlto!st, .aran/sol' $aga'ra hogy a! 8sten Kris!t%sa lelegy"l, egy a! 8sten-re!g"ssel "s hatalo$$al, a!on .illanat#an $ikor "r!e', hogy te e! a re!g"s vagy, akkor ott les!el ahol lenni akars!0 A!!al, hogy te egy /seleke'etet /s%.n kigon'ols!, a!!al $"g ne$ vis!e' v"g#e0 <eke' TB:<L: KELL ES ME= KELL TE<<E: a!tG ehhe! a 1orrs vagy a! Ala.elv irnti s!eretetre "s tis!teletre van s!2ks"g0 A hit, a gon'olat segts"g"vel $%tat4a a! %tat, 'e s!2ks"g van a! 8sten Kris!t%snak .aran/sra, hogy t"ge' a! 8sten-re!g"ss" tegyen0 A!on .illanat#an $ikor te tel4esen ta'o' $aga'at ennek a re!g"snek, akkor te 6ELOLLSZ ES ME=7EM8SZE:0 A s!eretettel "s tis!telettel $egs!er!ett #i!tos t%'at, v"g#evis!i a /seleke'etet0 A! a t"ny, hogy a! e$#er ennek a s%gr!snak nin/s t%'at#an, ne$ vlt,!tat se$$it a val,sgon0 A!!al, hogy el&s! r his!el l"te!"s"#en, %tna $eggy&!&'s! r,la, l"te!"s"nek t%'at#a 4%ts!, akkor a!t has!nlhato'0

Mikor egy #i!onyos re!g"st ki1e4e!"sre ho!ol "s 5gy egyhang5an vagy a!!al a re!g"ss!inttel, akkor te lthatatlan vagy annak r"s!"re aki egy ala/sonya## re!g"ss!inten 1e4e!i ki $agt0 3a teste' teht a 1"ny re!g"s"nek 2te$"vel re!eg, akkor te lthatatlan vagy a!oknak akik a 1"nyt ne$ lthat4k0 A 1"ny "let, ha teht te a 1"nyre!g"sek#en "ls!, akkor a teste' tis!ta "let0 6"ny "s Elet 8sten, 5gy $in'enki 8STE< $ikor a! 8sten-re!g"s#en "l0 R<e$ a na. s!olgl $a4' neke' na..ali 1"nnyel, "s ne$ a hol'1"ny ragyog neke', $ert a! Fr les! r kk" tart, vilgossgo', 8sten les! a 1"nyess"ge'0S A8!0 XT > (*0C Mikor A! 8sten Kris!t%sa test"nek re!g"se ss!hang#an van a! 8steni re!g"sekkel, akkor nin/s tov## s!2ks"ge 1"nyre kv2lr&l0 Akkor a teste egy vilgosa## 1"nyt s%gro! ki $int a na. a leg$agasa## .ont4n0 A! Fr vagy a! 8sten t rv"nye les! a Kris!t%s a 1 l' n, a$elyet D"!%s tis!ta "lettel A1"nnyelC ki1e4e!"sre ho!0 Min'en e$#er Kris!t%ss vlik, $ikor & a! Brat, vagy a! 8sten t rv"ny"t $eg"rti "s a!t "li0 En vagyok a vilg 1"nye, aki enge$ k vet, ne$ 1og a s t"t#en 4rni, hane$ 1"nye0 v" les! a! "let

D"!%s egy $sik alkalo$$al gy #es!"lt> REn vagyok a vilg vilgossga0 Aki enge$ k vet ne$ 4r t ##" s t"ts"g#en, hane$ v" les! a! "let vilgossga0S A 1ari!e%sok vit#a s!lltak vele> Mivel $aga' $ellet tes!el tan5sgot, a!"rt ne$ "rv"nyes a tan5sgo'0 D"!%s $eg1elelt nekik> 3a $aga$ $ellet tes!ek is tan5sgot, "rv"nyes a tan5sgo$, $ert t%'o$, honnan 4 tte$ "s hova $egyek0 Ti a test s!erint t"ltek, "n ne$ t"lke!e$ senki 1 l tt0 Magy ha t"lke!e$ is, iga!sgos a! t"lete$, $ert ne$ vagyok egye'2l, hane$ "n "s aki k2l' tt, a! Atya0 Mr.e'ig t rv"nyetek is a!t $on'4a, hogy k"t e$#ernek a tan5sga "rv"nyes0 Tan5sgot tes!ek $aga$r,l "n is "s tan5sko'ik $ellette$ a! Atya is, aki k2l' tt0 Erre $egk"r'e!t"k t&le> R3ol van a! Aty'IS RSe enge$ ne$ is$ertek, se$ Aty$atS 1elelte D"!%s R3a enge$ is$ern"tek, Aty$at is is$ern"tek0S ADn0 ) > (P-(*0C 3ogy 4rhatnl s t"ts"g#en, ha karon1ogva 4rs! 8stennelI 3a 8stennek $egenge'e', hogy gy&!e'el$eske'4en, akkor a te $%nk' "s a! a$it te $egala.tas! r k0 Te e!en re!g"s ltal 4 tt"l l"tre "s $in'a''ig a$e''ig h2 $ara's! ehhe! a 1"nyhe!, soha ne$ 1ogs! elves!ni vagy $egvlt,!ni - e!ek a re!g"sek r kk" 1olytat,'nak0 Sok nagy lelkek $%nki ne$ "lt"k t5l &ket, $ert ne$ voltak t%'at#an a! er&nek a$ely &ket segtette0 A!ok "s vel2k egy2tt sok $sok e!en t%'at n"lk2l v"ge!t"k $%nk4%kat, K vetke!etesen ellettek 1ele4tve0 8s$ert"k volna e!t a! er&t "s igenl& gon'olatokkal "s /seleke'etekkel a'tak volna 1or$t /seleke'eteiknek, akkor a $%nkik 1eltHntek volna "s 1ele4thetetlenek lettek volna, 5gy $int a hatal$as $%nkk a$elyek a $ai na.ig /so'lattal t ltik el a! e$#eris"get, $int ."l'%l a re$ek .ira$isok Egyi.to$#an0 <e$ a legnagyo## egy Kris!t%s"letet "lniI <e$ "ri $eg e!t a! es!$"nye''" tenniI <e$ t rli el e! tel4esen a! "let 2gyes #a4os a.r, 'olgaitI Lto', $it vittek v"g#e a!ok akik el&re $ertek l".ni "s a Kris!t%s "letet "lniI Mikor te e!t v"g#evis!e' akkor a s!nelvlto!s hegy"n lls!0 T rv"nyek "s e$#eri 4,slsok eltHnnek "s egye'2l ll a gy&!e'el$es Kris!t%s, 'e ne$ $agnyosan0 Te $egtehete' e!t 5gy $int $in'enki $egteheti, ha /sak akar4a0 Most t%'o', hogy a! Atya "s te egy vagy0 E! a kett& tan5sga, a$ely egy2tt egy t rv"ny "s e! a tan5sg MALSO=0 3a gy t"lke!el, akkor a te t"lete' helyes les!, ha te a! Aty#,l val, ere'ete'r&l tan5sko's!, akkor a te tan5sgo' iga! les!0 Mert t%'o', hogy te a! Aty#,l s!r$a!ol, teht ne$ 1ogo' a!t soha elenge'ni, a! Atyt te $in'ig is$erni 1ogo'0 R3a &k a! Atyt is$ert"k volna, akkor enge$ is is$ertek volna,S $ert akkor a re!g"seink tel4esen egyhang5ak lettek volna0

D"!%s a te$.lo$#an tantva e!t 1elelte r> R8gen, 8s$ertek "s a!t is t%'4tok, honnan val, vagyok, noha ne$ $aga$t,l 4 tte$, hane$ a! 8ga! k2l' tt, akit ti ne$ is$ertek0 En a!on#an is$ere$, $ert t&le vagyok "s & k2l' tt0S Erre elakartk 1ogni, 'e senki se$ vetett r ke!et, $ert $"g ne$ "rke!ett el a! ,r4a0 A n".#&l sokan hittek #enne0 R3t t ## /so'a4elt vis! v"g#e, ha el4 n, a Messis, $int a$ennyit e! v"g#evittIS - k"r'e!t"k0 A 1ari!e%soknak 12l2k#e 4%tott, hogy a n". titok#an gy #es!"l r,la0 e!"rt a 1&.a.ok "s a 1ari!e%sok elk2l't"k s!olgikat, hogy 1og4k el0 Ekkor D"!%s a!t $on'ta> RMr /sak r vi' i'eig vagyok veletek, a!tn viss!at"rek ahho! aki k2l' tt0 Keresni 1ogtok, 'e ne$ talltok $ert ahol "n vagyok o'a ti ne$ 4 hettek0S ADn0 Y > P) - @+0C Ti t%'4tok, hogy a s!elle$i "s a! anyagi a Kris!t%s#an egy#e olva't0 A s!elle$ t%'4a, hogy R"n ne$ sa4t $aga$#,l 4 tte$, hane$ a! Aty#,lS0 A te$.lo$nak Aa testnekC egy tis!ta /satornv kell vlnia, $iltal a Kris!t%s el&re l".het0 Mikor a Kris!t%s 1elll a! e$#er#en, akkor a! nagyo## /so'kat 1og tenni, $int a$elyeket "n tette$0 3a kerese', $eg1ogo' tallni a Kris!t%st "n#enne$ "s te#enne', $i $in'annyian testv"rek vagy%nk0 D nni 1og a! ,ra $ikor a Kris!t%s nektek $in'annyiatoknak s!e$"lyesen $eg4elenik, akkor 1ele$elke's! a Kris!t%s-t%'at#a "s a! Atyt 1ogo' 'i/s&teni, 5gy $int "n t 'i/s&tette$0 Mt" PY > +X vers"#en rva van, hogy e!ek voltak a! "n %tols, s!avai$ a keres!ten> RE n 8stene$, "n 8stene$, $i"rt hagytl elIS E! tel4esen hi#s 1or'ts0 A .ontos s!avak e!ek voltak> REn 8stene$, "n 8stene$, Te soha ne$ hagytl el enge$ vagy gyerekei' k !2l egyiket, $ert a gyerekei' ho!!' 4 hetnek, 5gy ahogyan "n ho!!' 4 tte$0 k lthat4k "lete$et, 5gy ahogyan "n a!t "lte$0 A!!al, hogy &k is a!t a! "letet "lik, $egtestestik a Kris!t%st "s egyes2lnek Mele' 8sten, a! "n Aty$0 Egyetlen elhagyatottsgra vagy 8stent&l elk2l nt"sre vonatko!, gon'olat ne$ $er2lt 1 l #enne$0 9"gen a!on ,ra el&tt $eg4elent neke$ a! 8sten Kris!t%sa0 M"g akkor is 54ra 1el".thette$ volna a teste$et, a lts!,lagos $egse$$ist"sn"l kis!a#a'%l, r"s!e/sk"k#&l, ha el"getik0 M"g akkor is ha a.r, 'ara#okra vgtk volna, a!onnal helyre lehetett volna lltani, a legkise## vlt,!s n"lk2l0 A! e$#er 5gy van tere$tve, hogy $ikor tel4esen $eg"rti a! 8sten Kris!t%st, egy "rtel$es er&t 1e4t ki a$ely &t olyan ala.osan t4r4a, hogy ha a teste $eghanyatlana "s a! "let-ele$ elhagyn a r"s!e/sk"it, e! a! "rtel$es "let-ala.elv %gyana!okat a r"s!e/sk"ket k".es lenne ss!elltani "s ss!e/satolni %gyana##a a 1or$#a $int a!el&tt volt0 A! alak, a ."l'a $egvan, a! a##,l a l"nyeg#&l van 1el".tve a$elyet ne$ lehet $egse$$isteni0 Jsak a l"nyeget kellene 54ra ss!e/satolni "s a 1or$t $egt lteni, ss!egy5rva a! "let-ele$$el, hogy %gyana!t a t k"letes k".et ka.4%k $int a!el&tt0 Most #e1ogo' ltni, hogy a keres!tre 1es!t"s ne$ rthatott neke$> a! /sak a!oknak rtott, akik a Kris!t%s es!$"nyt igyeke!tek $egrontani0 A! a nagy Ala.elv t rv"ny"nek ."l'4a volt, a$ely #etel4es2lt, egy 5t a$elyet a! eg"s! e$#eris"g k vethet0 Aki a!t k veti, a! 8sten Kris!t%sa les!G akkor a! es!$"nye halhatatlan 1or$#a s!ilr'%l0 A! "n teste$et ne$ se$$istett"k $eg, annak re!g"sei olyan $agas s!inten voltak, hogy a! e$#erek a!!al, hogy a keres!tre 1es!tett"k "s a!t 1ellltottk, /sak egy 4elk".es /seleke'etet vittek v"g#e, a$i a!t 4elentette, hogy $in'en korlto!st #etel4estettek a$elyet egy halan', testnek lehet lltani0 3ogy a halan', korlto!st tel4esen v"g#evigy"k, s!2ks"ges volt egy nagy k vet a sir el" g%rtani "s a!t le.e/s"telni, onnan a 1elkilts> R7etel4es2lt0S Mikor a halan', #etel4es2lt, akkor a halhatatlansg tel4es0 A!"rt lehetetlen a! e$#er halhatatlan test"t 1ogva tartani egy sr#an, hi#a van a s!ikl#,l kiv4va0 3a s!2ks"ges lett volna, akkor a s!ikla s!"t o$lott volna, hogy egy olyan test kis!a#a'%l4on0 Kgy lthato', hogy a! eg"s! t rt"net a! e$#er r ks"g"nek egy 4elk".e volt0

T8ZE<3ATL:8K 6EDEZET T ## na.ig gy ss!e4 tt2nk0 Elhatro!t%k, hogy =or'on, bel'on "s "n e!ekn"l a! e$#erekn"l $ara'%nk, $g a ve!et&nk a t ##iekkel viss!a$enne Iarjeeling#e ahol a 1&s!lls%nkat akart%k #eren'e!ni, hogy ott a $egs!er!ett a'atokat ss!egyH4ts"k "s sorren'#e rak4k0 A tvo!s%k %tn a t#or%nkat #i!tonsgosa## ala.ra ren'e!t2k #e, $ivel a! lenne a 1&s!lls%nk, $g a ve!et&nk 'e/e$#er#en viss!a4 nne0 A t#or k r2l#el2l s!! tven $"terre a v lgy 1 l tt egy hegyln/on volt, a$ely a $agas hegyek#&l a v lgy#e ny5lt0 A 1ekv"se "s a k rnye!et nagyon alkal$as volt egy 1&s!llsnak, $ivel onnan k2l n# !& helyek, a$elyeket $eg akart%nk tekinteni k nnyen $egk !elthet&k voltak, a$elyeket $eg akart%nk tekinteni0 A t#or egy nagy er'& k !e."n volt, $agas $"lt,sgtel4es 1kkal0 A leg$agasa## hegyhtr,l le4tett a 1 l' 1oko!atosan a $i t#or%nkig, 5gy, hogy a! 5gy n"!ett ki $intha $i egy 1"lhol' 1or$45 ,g r g-s!n.a' k !e."n 1"s!kelt2nk volna, a$inek a$elynek a $sik 1el"t a v lgy !rta #e0 E1 l tt a kert"s 1 l tt $ent le a na., $int egy olva't arany tenger#e0 E! a s!n4t"k $in'en este viss!at2kr !&' tt a s!n.a'%nk htter"t k".!& hegyln/ le4t& 1el2let"n, $iltal a /s5/s egy $eleg "l"nk s!nek tenger"#en 12r' tt, a! egy ,risi s%garak kos!or54nak #enyo$st keltette0 Fgy /sen'#en $%lattal n"!ve, $g a! %tols, s%garak eltHntek a lthatr $ g tt, el lehetett k".!elni, hogy ott egy nagy ter$et llt, ol'alt kitrt karokkal, tis!ta arany r%h#a ltve, a$ely 1est$"nyi ha4lsok#an h%llott le, k r#en t ## kilo$"terre tis!ta 1eh"r 'i/s1"nnyel s%gro!va0 Mikor egyik este "..en na.le$ente el&tt, a t#ort2!2nk $ellet 2lt2nk, a na. $intha egy k2l nleges ragyogssal "s s!".s"ggel s%gr!ott volna0 Llyan tis!tn nyilatko!ott, hogy itt vala$i k2l nleges t rt"nik, a trsasg%nk $in'en tag4a el volt raga'tatva0 Egyik2nk $eg4egye!te egy Sanjasiho! s!,lva, aki r vi'en a!el&tt ho!!nk /satlako!ott, hogy a na. t5l akar tenni sa4t $agn, $iel&tt 4,"4s!akt kvn nek2nk0 E! egy 1ontos ese$"nyt hir'et, vlas!olt a Sanjasi0 <agy lelkeknek les! itt a! ss!e4 vetele, akik egy nagyon kie$elke'& lelket ks"rnek0 L"gy /sen'#e0 A! eg"s! k rny"k 1 l tt a!onnal #ellt a /sen', a$ely $intha a vilgHr#&l 4 tt volna, $g a!t egy nagyon har$onik%s 1 l' n t5li 2te$#en "nekel& $enyei hang $egs!aktotta0 E!ernyi Kokilla-$a'r #eleke!'ett, re!g& $agas s!o.rnokkal, a$elyek olyan har$onik%san elkevere'tek a hangokkal "s a! "nekkel, hogy val,#an elkellet hinni, hogy a! "nek $ennyei l"gk r k#&l 4 tt0 3a lthatn' a s!n'ara#ot "s hallhatn' a! "neket, olvas,, akkor $eg#o/stan' a 1els&1ok5 4el!&ket0 Egy i'& %tn a $a'arak a##ahagytk, 'e a! "nek $"g 1ens"gese##en hang!ott $int a!el&tt0 Akkor a hegyln/ le4t&4"n k"t n&i ter$et 4elent $eg $int angyalok, e!2st sen /sillog, #& r%h#an, a$ely#en ho$lyosan titok!atosan s!". ter$etek ra4!ol,'tak le0 Llyan s!".ek voltak a! ar/vonsok, hogy /sak a!t lehetett $on'ani> , hogy s!avak /sak elrontank0 Mi "..5gy $int a Sanjasi el volt%nk #Hv lve0 Egy .illanatra el1ele4tett2nk l"leg!etet venni0 Akkor hirtelen e!ernyi hang ke!'ett a! "nek#e "s a ter$etek lthat,k lettek, akik a k"t k !".s& ter$et k r2l $o!ogtak0 A! "nek "..en olyan hirtelen v"g!&' tt, $int ahogyan ke!'&' tt, "s a! ter$etek alakok eltHntek0 F4ra egy tel4es /sen' %ralko'ott "s $eg4elent a nagy ter$et a k"t ol'alt kitrt karokkal $eg4elent $int el&s! r, $ost $"g ragyog,## s!nekkel k r2lv"ve0 A ter$et as!erint, hogy a na. %tols, s%garai elhaltak, lassank"nt kise## lett, $g egy 4,l ter$ett 1"r1i llt el&tt2nk egy t k"letesen kiegyens5lyo!ott ter$etteltesttel, h%ll$!, ss!ehasonlthatatlan s!nH ha44al0 A teste egy ragyog, 1eh"r r%h#a volt ltve a$ely a$i a vllr,l t ## 1est$"nyi ha4ls#an l,gott h%llott leG a 'erekt la!n egy e!2st1eh"r v vette k r2l, a r%h4a s!eg"lye a 1Ht "..en "rintette, $g & 2nne."lyes l".tekkel k !ele'ett 1el"nk0 Egy g r g isten ne$ kelthetett volna 1ens"gese## #enyo$st0

3o!!nk "rve gy s!,lt> <in/s s!2ks"g2nk k2ls& #e$%tatsra, "n k s! ntelek #enneteket $int iga!i testv"rei$et, kiny54to$ ke!e$et "s a sa4t ke!e$et s!orto$, t"tov!n"k, hogy sa4t $aga$at $eg lel4e$I <e$, $ert "n s!eretlek #enneteket $int sa4t $aga$at0 Egy l"ve a! 8steni Ala.elvvel s!eret42k a! eg"s! vilgot0 En 5gy $int ti n"vtelen vagyok, korn"lk2li, r k0 Mi egy2tt iga!i val,sgos al!atossg#an egyes2lt2nk a! 8stens"g#en0 Egy .illanatig llva $ara't0 A r%h!ata 3irtelen hirtelen $egvlt,!ott a r%h!ata "s el&tt2nk llt 5gy lt !ve $int $i, $ellette egy nagy Eajp&tana tigris0 Egy gy ny rH llat volt, #%n'val #%n'4a a na.le$ente htra hagyott a$i a $eleg 1"ny#ena$elyet a na.le$ente htra hagyott, 5gy n"!ett ki $int ragyog, selye$0 Egy .illanatra el1ogott #enn2nket a 1"lele$, a 4elenet annyira ig"ny#evett" 1igyel$2nket a$i t rt"nt, hogy a tigris 4elenl"tt"t ne$ vett2k "s!re0 A! llat hirtelen ss!eh5!ta $agt0 A tigris a ven'"g2nk egy s!avra 1elllt a tigris, k !ele## 4 tt, a 1e4"t a 1"r1i kiny54tott ke!ei#e tette0 A 1"lel$2nk tel4esen eltHnt0 A ven'"g2nk le2lt a t#ortH! $ell", $g $i k r"4e 2lt2nk0 A tigris n"$i tvolsgra t&l2nk hoss!an kiny54t,!va a 1 l're 1ek2't0 A ven'"g2nk gy s!,lt> A!"rt 4 tte$ hogy n"$i i'&re a ven'"gs!eretetetekre hivatko!!ak, "s ha ne$ lenn"k a terhetekre nlatok $ara'n"k $g $egnylik a nagy ss!e4 vetel0 Min'annyian egys!erre igyeke!t2nk ke!et 1ogni vele, annyira akart%k &t 1oga'ni rven't2nk 4 vetel"nek0 $egk s! nte "s 1olytatta> <e$ kell egyetlen llatt,l se 1"lni0 3a ne$ "r!el 1"lel$et vele s!e$#en, akkor #i!tos hogy ne$ #ntal$a! t"ge'0 Ti egys!er egy 1al%n kv2l egy testet lttatok 1ek2'ni a 1 l' n, hogy $egv"'4e a lak,sokat0 A! /sak egy k2ls& 4el, hogy segtse a!okat a! e$#ereket0 A test ott 1eks!ik, v"'etlen, a va' raga'o!, llatok kegy"nek ta'va, 'e annak ellen"re, hogy ne$ v"'eke!ik, nin/s llat a$ely $egt$a'n, e!t a t"nyt a! e$#erek "s!re ves!ik e!t a t"nyt0 Fgy t"ve elves!tik a 1"lel$2ket a! llatt,l "s att,l a .illanatt,l ke!'ve tov## ne$ k2l'enek ki 1"lele$-re!g"seket0 3a a! llatot ne$ "ri 1"lele$-re!g"s, ne$ lt4a a! e$#ert tov## ele'elnek, "..en 5gy ne$ $int a 1t vagy a 12vet vagy a k%nyh,kat k r2l tte ne$ annak lt4a, $ert a!ok ne$ k2l'enek ki 1"lele$-re!g"seket0 A va' llat $ost an"lk2l, hogy rtana valakinek v"gig$ehet %gyana!on a 1al%n, ahol r"ge##en a!t kereste $eg $artal"knak aki a leger&se## 1"lele$-re!g"seket s%gro!ta ki0 Ti ltttok e!t, a!t is ltttok, hogy %gyana! a! llat a 1ekv& ter$eten tl".et "s v"gig$ent a 1al%#an k%tatva a!%tn a$i 1"lel$et "re! vele s!e$#en0 Bgyana! a! llat k"t kis gyerek k ! tt el$ehet, akik ne$ tvola## n"hny $"tern"l vannak egy$st,l, hogy egy 1 ln&ttet aki 1"l t&le $egt$a'4on, a gyerekek ne$ el"g i'&sek ahho!, hogy 1"lel$et is$er4enek, a!"rt ne$ lt4a a! llat a!okat0 F4ra a s!elle$2nk el" tr%lt Ennek ennek a ta.as!talatnak a! e$l"ke!ete a s!elle$2nk el" tr%lt, $i #eltt%k, hogy a 1"lele$r&l ne$ gon'olko't%nk el el"gg" ko$olyan a 1"lele$r&l, hogy $"lye## 4elent&s"g"t 1el1oghass%k0 1olytatta> 3a te egy llatot s!erets!, annak vlas!olnia kellG ha a! llat ellenll a s!eretetnek, akkor a!!al sa4t $agt se$$isti $eg, $iel&tt neke' rthat0 A! llat sokkal 4o##an t%'at#a van ennek a t"nynek, $int a! e$#er0 Egy .illantst vetett a tigrisre "s gy s!,lt> K2l'42nk $ost s!eretetet a testv"r2nk 1el" "s 1igyel4etek a! ere'$"nyre0 Mi igyeke!t2nk a lehet& leg4o##an eleget tenni 1els!,ltsnak0 A tigris a!onnal $eg1or'%lt, 1el%grott "s 1el"nk 4 tt, $g r $"t 1"lre"rthetetlen2l t%'t%nkra a'ta0 A 9ishi 54ra $egs!,lalt> 3a a! llatot ellens"ge'nek tekinte', akkor van egy ellens"ge' lek2!'eni, ha testv"rk"nt k !elte', akkor a! egy #arto', egy v"'el$e!&' les!0 A M%ni, aki Ti#et#en a *a&-+ross te$.lo$t,l i'ig elks"rt #enn2nket, $ost 1elllt "s ki4elentette, hogy el kell hagynia #enn2nket, hogy viss!at"r4en Mard4ar#a, ahol a !arn'okoknak segts"g"re lehet, akik ott a nagy gy2leke!etre ss!e4 nnek0 Mi%tn el#5/s5!t%nk t&le, el$ent0 Annak ellen"re, hogy nagyon /sen'es volt, $"gis 4o##an "lve!t2k 4elenl"t"t $inthogy a!t $on'ani t%'nnk0 E##en a nagy ors!g#an sokan vannak olyanok $int &, ne$ kell nekik egy s!,t se s!,lni, $"gis "re!ni lehet a lelk