You are on page 1of 4

V MY BAY I TY BAN NHA

t v my bay i Ty Ban Nha ti Abay. Khi t v my bay i Ty Ban Nha ca Abay qu khch hng c th! t v i Ty Ban Nha t" #i $%n h&c ' ( N)i. *h+ng t,i c c- ./ / c0 1 thnh 2h3 ny gi+2 qu khch c th! t v my bay m)t cch nhanh ch ng v thu4n ti5n h-n.

Ty Ban Nha l mt cch ci m a ngn ng ! " hi#n $h$ %&y 'nh ()ng cc %&*c gia +, -./ "0 1t2t c. ng34i Ty Ban Nha " cc 5n tc Ty Ban Nha t(/ng "i0c th6c hi0n %&y7n c/n ng34i! n7n "8n h9a " t(&y7n th*ng! ngn ng " cc t: ch;c< Ty Ban Nha = >+$a?/l @ chAnh th;c cng nhBn t(/ng hi#n $h$ nh3 Ca+tilian = Ca+t>llan/ @ l ngn ng chAnh th;c cDa c. n3Ec! " n9 l %&y7n " nghFa "G cDa mHi ng34i Ty Ban Nha ch/ -i#t ngn ng < Hi#n $h$ cIng %&y 'nh ()ng 1t2t c. cc th; ti#ng Ty Ban Nha Jhc1Kc9 nghFa l! t2t c. cc ngn ng Jhc cDa Ty Ban NhaK cIng +, 3Lc chAnh th;c t(/ng cng Mng t6 t(' cDa mNnh $hO hL$ "Ei hP l0 ! $h$ l&Bt Jh& "6c h & cQ cDa hP! " ()ng 1+6 $h/ng $hR cDa ngn ng (iSng -i0t $h3Qng th;c cDa Ty Ban Nha Ti 5i0n ch/ mt 5i +.n 9 +, l *i t3Lng cDa +6 tn t(Png " -./ "0 Uc -i0t 1<
Xem thm: V my bay i c, v my bay i Italia, v my bay i i Loan, v my bay i Ty Ban Nha, v my bay i Th y !", v my bay i #alay$ia, v my bay i !in%a&o'e

Ngn ng chAnh th;c Jhc cDa Ty Ban Nha! Mng chAnh th;c "Ei Ty Ban Nha lV W Ba+%&> = X&+Ja(a @ t(/ng Y; Ba+%&> " Na"a((>Z

W Catalan = catal @ t(/ng Catal/nia ! cc %&[n ./ Bal>a(ic " t(/ng cng Mng Val>ncia ! nQi m $h3Qng th;c (iSng -i0t cDa n9

t(/ng nh ng ngn ng " W

chAnh th;c 3Lc gPi l Val>ncia =Val>ncia @

Ti#ng \alicia = gal>g/ @ t(/ng \alicia

Nh3 l mt t] l0 $h[n t(8m cDa 5n +* n9i ch&ng! Ba+%&> 3Lc n9i ^_! Catalan =h/Uc Val>ncia@ `a_! " \alician a_ cDa t2t c. ng34i Ty Ban Nha< T(/ng Catal/nia ! A(an>+> = a(anb+ @! nhi7& 'a $h3Qng cDa ngn ng Ti#ng cccitan ! d 3Lc t&ySn -* hL$ tc chAnh th;c cOng "Ei Catalan! Ty Ban Nha Je tf n8m ^ggh< N9 chi 3Lc nhjc #n t(/ng c/ma(ca cDa Val 5kA(an -i Jh/.ng h<agg ng34i< lhc Hmn ti#ng 5n tc ! mUc 5O Jhng chAnh th;c! c9 cng nhBn Uc -i0t! chnng hTn nh3 nh9m A+t&(Ko>/n>+> = A+t&(ian !a+t&(ian& ! cIng 3Lc gPi l 1 -a-l> 1! t(/ng A+t&(ia+ " o>/n>+> ! lli/nb+ ! t(/ng Ca+til> " o>9n @ " A(ag/n>+> = A(ag/n>+ @ t(/ng A(ag/n < T(/ng Bjc phi thnh $h* t6 t(' cDa Ty Ban Nha M>lilla ! qirr B>(->( 3Lc n9i -i mt $h[n %&an t(Png cDa 5n +*< T(/ng cc lFnh "6c 5& l'ch cDa -4 -ien 'a T(&ng H.i " cc ./! Anh " ;c 3Lc +s 5Gng (ng (di -i Jhch 5& l'ch! ng34i n3Ec ng/i! ng34i la/ ng " 5& l'ch<

Tn \i/

Cng gi/ lhng c9 T/ ;c tin Jhc

a`_ ^t!`_ ^!a_ `!u_

lhng c9 c& t(. l4i

Cng gi/ oa Md tf l& d l tn gi/ chAnh cDa Ty Ban Nha! " mUc 5O n9 Jhng cvn c9 t3 cch chAnh th;c cDa $h$ l&Bt! t(/ng t2t c. cc t(34ng cng lB$ Ty Ban Nha +inh "iSn $h.i l6a chPn h/Uc l mt tn gi/ hay T/ ;c hPc! " Cng gi/ l tn gi/ chAnh th;c chi 5Ty< Th>/ mt nghiSn c;& thng t n8m ^g`^ 5/ T(&ng tm nghiSn c;& Yd hi hPc cDa Ty Ban Nha Jh/.ng a`_ ng34i Ty Ban Nha t6 nhBn mNnh l ng34i Cng gi/! ^!a_ tn gi/ Jhc! " Jh/.ng ^t_ Yc 'nh "Ei Jhng c9 tn gi/ =u!t_ t:ng +* l ng34i " th[n@< H[& h#t ng34i Ty Ban Nha Jhng tham gia th34ng Y&ySn t(/ng cc 5'ch "G tn gi/< NghiSn c;& ny ch/ th2y ()ng cOng cDa ng34i Ty Ban Nha! ng34i t6 nhBn mNnh l tn gi/! wu_ h[& nh3 Jhng -a/ gi4 h/Uc Jhng -a/ gi4 i nh th4! `w_ i nh th4 mt +* l[n t(/ng mt n8m! x_ mt th4i gian mHi thng " `t_ mHi ChD NhBt h/Uc nhi7& l[n mHi t&[n < yantiag/ 5> C/m$/+t>la Nh th4 ! A C/(&?a ! ga c&*i cDa34ng Thnh \iac-S NhNn ch&ng! Jh/.ng ^^_ cDa t/n - 5n +* Ty Ban Nha tham 56 nghi lz tn gi/ At nh2t mt l[n mHi thng< MUc 5O Yd hi Ty Ban Nha d t( thnh ng Je t(/ng nh ng thB$ J] th# tGc g[n y! 5vng ng34i nhB$ c3 M{ oatinh! nh ng ng34i c9 Y& h3Eng hPc Cng gi/ mTnh m,! c9 giR$ \i/ Hi Cng \i/ e $hGc hMi< Tin onh nh th4 c9 Jh/.ng `<^gg<ggg thnh "iSn< C9 Jh/.ng `gw<ggg Nhn ch;ng |>h/"ah < \i/ Hi cDa ChRa \iS+& lit cDa Thnh H & Ngy ya& c9 Jh/.ng th<ggg tAn M `}} hi t(/ng t2t c. cc "Ong cDa 2t n3Ec " c9 mt ngi 7n t(/ng%&Bn M/(atala~ Ma5(i5< Mt nghiSn c;& 3Lc th6c hi0n -i ni9n 5> c/m&ni5a5>+ i+lmica+ 5> X+$a?a d ch;ng minh ()ng c9 Jh/.ng `<agg<ggg c3 5n cDa n7n HMi gi/ +inh +*ng Ty Ban Nha nh3 n8m ^g`^! chi#m }Kt_ t:ng 5n +* cDa Ty Ban Nha< ph[n lEn 3Lc +ng tc cDa nh ng ng34i nhB$ c3 " c/n ch& c9 ng&Mn g*c tf M/(/cc/

" cc n3Ec ch& phi Jhc<HQn w`t<ggg =}g_@ t(/ng +* hP d c9 %&*c t'ch Ty Ban Nha< Nh ng c/n +9ng g[n y cDa ng34i nhB$ c3 cIng d 5n #n mt +* l3Lng ngy cng t8ng cDang34i th>/ T/ Hin5& ! phBt gi/ ! yiJh " HMi gi/ < ya& Jhi q>c/n%&i+ta "/ n8m `tu^! ng34i HMi gi/ Jhng +*ng Ty Ban Nha t(/ng nhi7& th# J]< C&*i m (ng th&c 'a th# J] `u ty -jc ch& phi d 3a (a mt +* c3 5n Ty Ban Nha MaK(*c " Ty yaha(a %&y7n cng 5n [y D< Hng ngI cDa hP c9 Je tf Jhi 3Lc hH t(L -i nhB$ c3 g[n y! Uc -i0t l tf M/(/cc/ " Alg>(ia< / Thi gi/ l th6c t# Jhng tMn tTi Ty Ban Nha tf n8m `tu^ ch/ #n Jhi -' &:i hPc th# J] `u! Jhi ng34i / Thi d mt l[n n a 3Lc $hb$ nhB$ c.nh< Hi0n nay c9 Jh/.ng h^<ggg ng34i / Thi Ty Ban Nha! t3Qng 3Qng g!`t_ t:ng 5n +*< Nh2t l Jhch #n t(/ng th# J] %&a! t(/ng Jhi mt +* l c/n ch& cDa ng34i / Thi t(3Ec Ty Ban Nha< lh/.ng xg<ggg ng34i / Thi3Lc ch/ l d +*ng Ty Ban Nha "/ Sm t(3Ec cDa T/ n 5' gi/ Ty Ban Nha <

67 ( N)i () $* + : !, -./ 0h, 123, 1ai B T'4n%, 1 N5i6 () $* .+: !, +7+ N%2y8n L4)n% B9n%, ,n% a, 1 N5i Tel : :;</= -> -- >>>7 ? @aA: :;</= -> -- >/<#obile : <B+.67776C/B Deb$ite: htt&:EEFFF6abay6vn Gmail : contactHabay6vn 67 T7 (8 *h9 :inh () $* -: .. T' IhJc, 0h4Kn% ., L2Mn Tn BNnh, T&61(#6 () $* /: .< N%2y8n (4 T'inh, L2Mn +, T& 1O (hP #inh Tel : :;<7= -> /C ++.. ? @aA: :;<7= -7 /7 C+Q< #obile : <B+.67776C/C Deb$ite: htt&:EEFFF6abay6vn Gmail : contactHabay6vn