You are on page 1of 1

AB Auditimi i Brendshm AP Auditori i Prgjithshm DASHC Departamenti i Administrimit t Shrbimit Civil ESK Enti i Statistiks s Kosovs IKAP Instituti

Kosovar pr Administrat Publike LMFPP Ligji 03/L-48 pr Menaxhimin e Financave Publike dhe Prgjegjsit LPP Ligji pr Prokurimin Publik MAP Ministria e Administrats Publike MFK Menaxhimi Financiar dhe Kontrolli NJAB Njsia e Auditimit t Brendshm OB Organizat Buxhetore OE Operatori Ekonomik ONISA Organizata Ndrkombtare e Institucioneve Supreme t Auditimit PVF Pasqyrat Vjetore Financiare SIMFK Sistemi Informativ pr Menaxhimin e Financave t Kosovs SNISA Standardet Ndrkombtare t Institucioneve Supreme t Auditimit (ISSAI) SNK Standardet Ndrkombtare t Kontabilitetit SNKSP Standardet Ndrkombtare t Kontabilitetit n Sektorin Publik (IPSAS) SP Sekretar i Prgjithshm UA Udhzim Administrativ ZAP Zyra e Auditorit t Prgjithshm ZKA Zyrtar Kryesor Administrativ

AFS Annual Financial Statements


AG Auditor General AI Administrative Instruction BO Budget Organization CAO Chief Administrative Officer DCSA Department of Civil Service Administration EO Economic Operator FM/C Financial Management and Control IA Internal Audit IAU Internal Audit Unit INTOSAI International Organization of Supreme Audit Institutions IPSAS International Public Sector Accounting Standards ISSAI International Standards of Supreme Audit Institutions KFMIS Kosovo Financial Management Information System KIPA Kosovo Institute for Public Administration LPFMA Law no. 03/L-48 on Public Finance Management and Accountability LPP Law on Public Procurement MPA Ministry of Public Administration OAG Office of the Auditor General GS General Secretary SOK Statistical Office of Kosovo