You are on page 1of 3

V MY BAY I M

V my bay i M gi r | t v my bay i M | Mua v my bay i M | V my bay gi r i M | t mua v my bay i M | V my bay du lch i M Hy t v my bay i M ti Abay c th !"c t! v#$ v% gi v v& gi' bay (h) h"( v*i b$ $h#t c th+ t v my bay i M ti Abay l& l,a ch-$ h"( l. v& a$ t/&$ $h#t ch/ b$+ Hy $h#c i0$ th/i l1$ v& g-i ch/ ch2$g t3i $gay h3m $ay +

Ngh thut v trit hc

Trong sut th k !VIII v "#u th k !I!$ ngh thut v v%n hc &uot' A(o)r*ki*n r+t nhi,u c-* ch.u /u0 N,n t1ng c-* )2t cun s3ch nh4 N*th*ni'( 5*6thorn' v 78g*r A((*n 9o' $ v 5'nr: ;*vi8 Thor'*u ging v%n hc M< "=c >it vo gi?* th k !I!0 Nh4 c1 M*rk T6*in v nh th@ A*(t Ahit)*n nh.n vt hng "#u trong nB* cui c-* th k $ trC thnh 7)i(: ;ickinson 0$ ) ch4* tDng E1: r* trong sut cu2c "Fi c-* )Gnh$ nh th@ &u*n trng C M< trHch 8In )2t s khH* cJnh kinh 8o*nh v nh?ng KhL) ch+t c@ >1n c-* kinh nghi) c-* c3c &uc gi* nh4M Mo>: ;ick NOPQO R "S 5'r)*n M'(vi((' v cu2c KhiTu (4u 5'c(>'r* Uinn NOPPQR cho T6*in v Th' Vr'*t V*ts>: NOWXQR Ur*ncis Ycott UitZg'r*(8 0 [\ thS "4]c gi ( tTn c-* 8o*nh nghiK ^$ cun tiSu thu:t v_ "Ji c-* M<^0 Vinh "4]c )2t c`ng 8.n M< )4Fi gi1i No>'( V%n hc $ v g#n ".: nh+t ( Toni Morrison n%) OWWa0 [3c Ai((i*) U*u(kn'r v 7rn'st 5')ing6*: trong nh?ng nh v%n &u*n trng nh+t c-* th k !!0 bXcPd Kh3t triSn nh4 ( )2t thS (oJi Khe >in nh4 tiSu thu:t v t2i KhJ) C T.: M<0 MC r* )2t th h )fi c-* v%n hc cun s3ch )2t c3ch tiK cn )fi$ chgng hJn nh4 )2t cun s3ch v%n hc hu hin "Ji nh4 hohn B*rth v Tho)*s 9icon v kh`ng c\ ;'('(o0 [\ nguin gc Khong tro$ ^siTu vit c-* thiTn nhiTn^ 8o j*(Kh A*(8o 7)'rson v Thor'*u v ( tro (4u trit hc "#u tiTn c-* M<0 Y*u khi cu2c n2i chin$ `ng "k 8In 8lt t+t c1 [h*r('s Y*n8'rs 9i'rc' $ Ai((i*) h*)'s v hohn ;'6': Kh3t triSn A(m(*n*h 0 Trong th k !!$ v c`ng vic "4* nuinn v jich*r8 jort: $ 9*nin trTn No*) [ho)sk: $ trit hc Kh.n tHch "i "#u trong c3c hc vin c-* M<0 ;In "#u >Ci hohn j*6(s v jo>'rt NoZick so hii sinh c-* trit (p chHnh trq 0 Trong ngh thut thq gi3c$ Tr4Fng s`ng 5u8son C gi?* th k !I!$ Khong tro h4fng v, tru:,n thng ch.u /u to nhiTn0 Trong khi cB hnh c`ng vic c-* Tho)*s 7*kins ch- ngh_* hin thoc r2ng rki0 NgJc nhiTn >2 s4u tK Ar)or: n%) OWOa tJi thnh Kh N'6 York r )2t

>2 s4u tK ngh thut hin "Ji ch.u /u r0 v c`ng chsng v, ngh thut C M< bXcWd sB 8tng t+t c1 V'orgi* uvw''mm' v M*rs8'n 5*rt(': v Kh4@ng Kh3K )fi kh3c cho th+: so nhJ: c1) nghiT) trng c-* c3 nh.n0 9h3t triSn thnh )2t Khong tro ngh thut (fn nh4 chngh_* >iSu hin trDu t4]ng c-* h*ckson 9o((ock v Ai((') 8' woning$ ngh thut KoK c-* An8: A*rho( v jo: xicht'nst'in "n )2t )yc "2 (fn tJi M<0 M*ng (Ji )2t 8zng hin "Ji v hu hin "Ji nei ting cho c3c kin trsc s4 M< nh4 Ur*nk x(o:8 Aright v 9hi(iK hohnson$ v Ur*nk V'hr: 0
Xem thm: V my bay i c, v my bay i Italia, v my bay i i Loan, v my bay i Ty Ban Nha, v my bay i Th y !", v my bay i #alay$ia, v my bay i !in%a&o'e, v my bay i Be'lin

Y.n kh+u kqch Bro*86*: C thnh Kh N'6 York n@i "=t )3: ch- r+t nhi,u >uei >iSu 8i{n 8.n gi*n0 Vi3) "c >*n nhJc t`i0 T0 B*rnu) "#u tiTn "S thsc "L: c3c rJK chiu Khi) v gi1i trH trung t.) M<$ >lt "#u Eung &u*nh M*nh*tt*n vo n%) OP|O0 2i s1n Eu+t 5*rrig*n v 5*rt x'viti's (oJt c3c vC nhJc kqch nei ting C N'6 York >lt "#u vo cui n%) OP}c0 Trong th k !!$ .) nhJc hin "Ji Eu+t hin trTn s.n kh+u Bro*86*:$ c3c >i h3t "k trC thnh nh soJn nhJc s.n kh+u .) nhJc nh4 Irving B'r(in v [o(' 9ort'r v c3c tiTu chuLn Yt'Kh'n Yun8h**) cho Bo>0 [hin thlng nh vit kqch 7ug'n' uvN'i(( c-* gi1i No>'( V%n hc n%) OWa~ ngoi "=t ng4Fi M< kh3c nhn "4]c gi1i th4Cng 9u(itZ'r$ nh4 T'nn'ss'' Ai((i*)s v 786*r8 A(>i v August Ai(son0 Nh soJn nhJc [h*r('s Iv's "#u tiTn ce "iSn v_ "Ji c-* M<$ trong khi () thoc nghi) nh4 5'nr: [o6'(( v hohn [*g' c3ch tiK cn c-* M< "i vfi nhJc ce "iSn0 N.ng c+K A*ron [oK(*n8 v V'org' V'rsh6in t+) th1) "2c "3o c-* .) nhJc Khe >in v ce "iSn0 Trong khi c3c nh thit k "k g\K Kh#n vo so thHch c3c "iu )s* [i8or* ;unc*n v M*rth* Vr*h*) trong s1n Eu+t )s* hin "Ji$ trong khi V'org' B*(*nchin' v h'ro)' jo>>ins tiTn Khong trong ngh thut )s* >* (T trong th k !!0 Ng4Fi M< "k "4]c >it "n trong )2t thFi gi*n 8i trong ngh thut nhiK 1nh n\i chu:n th`ng &u* nhiK 1nh gi* c*o c+K nh4 A(mr'8 v 786*r8 Yt*g'(tZ Yt*ishn v Ans'( A8*)s0 N\ cng ( tF >3o tro Khsng v tru:n tr*nh tD s3ng kin c-* M<0 N\ cng "k trC thnh siTu nh.n r tru:n tr*nh$ kS v, c.u chu:n cu2c "Fi c-* siTu *nh hng r0 )2t >iSu t4]ng c-* ng4Fi M< T4@ng to nh4 ngh thut L) thoc c-* M< vfi c3c n4fc Kh4@ng T.:0 xs* )G ( (oJi ng cc ch- :u0 M\n %n tru:,n thng M< sB 8tng ngu:Tn (iu "q* Kh4@ng nh4 g t.:$ kho*i t.:$ kho*i (*ng v Vh*Z*($ ng`$ >H$ )*K(' s:ruK$ )2t ch+t 8inh 84ng "4]c sB 8tng >Ci ng4Fi M< >1n "q* v ng4Fi "qnh c4 ch.u /u "#u tiTn0 Thqt (]n n+u chHn tD tD thqt >z n4fng v >3nh cu* v kho*i t.: chiTn v kho*i t.: chiTn s` c` (* cooki' tD c3c )\n %n "=c >it c-* M<0 Thyc %n (inh hin nei ting$ "4]c gifi thiu >Ci nh?ng ng4Fi n` ( ch.u 9hi

trTn khlK )i,n N*) v trong s nhi,u ng4Fi M< gc 9hi0 .: cng ( nh >K$ chgng hJn nh4 c3c )\n %n [r'o(' tr2n C xouisi*n*$ [*un v T'E r M'E t#) &u*n trng trong khu voc0 T`i nhf )\n %n ch? kp nh4 >3nh t3o v g r3n$ KiZZ*$ >3nh )G kK thqt v Esc EHch c-* c`ng thyc n+u %n kh3c nh*u$ "=c >it ( nh?ng ng4Fi nhK c40 Ngoi c3i gi ( chiTn kho*i t.: v c3c )\n %n M'Eico nh4 Burritos v t*cos v c3c )\n %n )G ng "4]c (+: tD nguin 0 ng4Fi M< th4Fng thHch c KhT ch0 Trong khi c3c n4fc c*) v s?* Khe >in >?* %n s3ng ung0 Ngnh c`ng nghiK ( thyc %n nh*nh c-* M< (fn nh+t th gifi$ n@i >Jn nhK vo c3c >?* %n Khtc vt cho trGnh "i,u khiSn N;riv' so giu c\R C tuei >* )4@i c-* th k tr4fc0 T%ng vic tiTu tht thyc %n nh*nh trong v+n ", syc kh' c-* "+t n4fc$ n@i ) t ( tiTu tht c*(o khi ng4Fi M< trong thK niTn t3) )4@i v chHn )4@i X|$ v vG s (4]ng (fn c3c %n "i %n v=t$ ) c\ (iTn &u*n "n c3i ) `ng gi c3c &u*n chyc : t M< ^>o KhG "Ji 8qch^0 cng nh4 rng n4fc gi1i kh3t c\ "4Fng c\ r+t Khe >in "Ji 8in cho nh?ng thyc ung n@i W (4]ng c*(o gi?* nh?ng ng4Fi M<0

VP H Ni () $* + : !, -./ 0h, 123, 1ai B T'4n%, 1 N5i6 () $* .+: !, +7+ N%2y8n L4)n% B9n%, ,n% a, 1 N5i Tel : :;</= -> -- >>>7 ? @aA: :;</= -> -- >/<#obile : <B+.67776C/B Deb$ite: htt&:EEFFF6abay6vn Gmail : contactHabay6vn VP TP H Ch Minh () $* -: .. T' IhJc, 0h4Kn% ., L2Mn Tn BNnh, T&61(#6 () $* /: .< N%2y8n (4 T'inh, L2Mn +, T& 1O (hP #inh Tel : :;<7= -> /C ++.. ? @aA: :;<7= -7 /7 C+Q< #obile : <B+.67776C/C Deb$ite: htt&:EEFFF6abay6vn Gmail : contactHabay6vn