You are on page 1of 5

PROGRAM Bengkel Pembinaan Item Kimia ( Bengkel PdP Kimia Berkesan ) BUTIRAN PROGRAM / AKTIVITI Nama Penganj r Nama

Program Tempat Perasmian Tarikh & Tempoh Penyelaras Program Peringkat $aerah Panitia Kimia !aera" dengan Kerjasama Pejabat Pendidikan !aera" # l Terenggan $ Bengkel Pembinaan Item Kimia ( Bengkel PdP Kimia Berkesan ) Bilik Mesyuarat SMK Kuala Telemong, Hulu Terengganu. Azman bin Mohd Nor Harun ! Penolong Pega"ai Pela#aran $aerah Pengurusan Kurikulum %Sains & Matematik ' () *un +,(+ & -.., pagi ! /.., ptg 0n. Mohd 1aid Bin 2smail

Kehadiran & Penyertaan

Semua (. buah sekolah menengah di $aerah Hulu Terengganu %yang mempunyai mp kimia ' menyertainya dengan penglibatan (3 orang guru dan seorang 4asilitator kimia daerah Hulu Terengganu.

%P&%I'IKA%I PROGRAM / AKTIVITI *enis Kegiatan Akademik (.Memberi pendedahan dan keyakinan kepada guru7guru kimia agar dapat menga#ar dengan lebih berkesan.dan lebih menarik. 5b#ekti6 Program +.8uru7guru kimia dapat berkongsi ilmu dan pengalaman dengan bimbingan guru 9emerlang kimia. (A!UA) P&RAN*ANGAN K&R(A + Rujuk Lampiran 1$ %&NARAI P&N,&RTAAN + Rujuk Lampiran 2.

(A!UA) PROGRAM + Rujuk Lampiran 3 .

Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha :rusetia A*K&:rusetia

Pega"ai Pendidikan $aerah 0n. Azman bin Mohd Nor ! Pen. PP$ Pengurusan Kurikulum %S&M' 0n.Mohd 1aid bin 2smail ! Setiausaha Panitia Kimia $aerah 0n. Mohd Nordin Bin 1akaria ! Panitia Kimia SMKKT 8uru-guru Kimia $aerah Hulu Terengganu

BUTIRAN P&RB&)AN(AAN PROGRAM / AKTIVITI Bil ( + Perbelan#aan ( SMKKT ! makan minum guru dan pen9eramah (UM)A# #A%I) ,ANG !I#ARAPKAN !ARIPA!A P&)AK%ANAAN PROGRAM Bi l ( +. Perkara&Ta#uk Hasil & 5utput Kepimpinan dan Keyakinan diri Kemahiran dan kompetensi di9apai oleh peserta Program&Akti=iti 8uru7guru mendapat input baru dalam P$P 8uru7 guru lebih berkeyakinan untuk mengendali pela#ar menghadapi peperiksaan SPM. >apai&Tidak >apai >apai Kos ;M 3.,, & < +, kepala RM -./$// Perkara PP$HT Perin9ian ;M 3.,, < +, *umlah %;M' ;M (-,.,,

Pendapatan

K&KUATAN PROGRAM Pengurusan Pengisian Program Ke"angan $okumentasi Borang Keseluruhan $iurus dengan baik oleh urusetia dan guru pembimbing. Ber#alan dengan baik $ibiayai oleh pihak PP$HT Senarai kehadiran 8ambar7gambar diambil sebagai bahan bukti ! Rujuk Lampiran 5. Surat makluman sampai kepada semua sekolah $iurus dengan baik dan lan9ar

K&)&MA#AN PROGRAM Pengurusan Pengisian Program Ke"angan $okumentasi Keseluruhan Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada

$isediakan 5leh ?

Nama *a"atan

? 0n. Mohd Nordin bin 1akaria ? Ahli Panitia Kimia $aerah $aerah Hulu Terengganu

@AMP2;AN ) Rakaman Bengkel Perkongsian PdP Kimia Berkesan Tarikh : 15 Jun 2013 asa : !.15 pagi " #.30 pe$ang Tempa$ : Bilik es%uara$ & KKT