You are on page 1of 49

DOCUMENTE din Arhivele KGB si CC al PCM din RSSM. Basarabia si Relaiile sovie o!

ro"#ne $n %ri"a &'"( a e a anilor )*+,- anali.a e de Elena si Gheor/he Ne/r'

Dupa cum am mai anuntat, portalul Basarabia-Bucovina.Info este onorat sa publice, in premiera online, un studiu remarcabil, extras dintr-o lucrare care, fara nici o indoiala, va contribui definitoriu la redefinirea in spatiul public si mediile de specialitate a relatiilor strategice dintre statele membre ale Pactului de la Varsovia aflate sub tutela URSS vs Romania, prin pre entarea lor in forma sa reala si documentata, eliberata de dogme si ideologii straine de stiinta informarii si a istoriei. !ste vorba de exceptionalul volum de documente elaborat cu acribie de neobositii istorici basarabeni "#eorg#e $egru, membru al %omisiei pentru studierea &i aprecierea regimului comunist totalitar din Republica 'oldova, si sotia sa, !lena $egru, intitulat 0CURSU1 DEOSEB2T3 A1 ROM4N2E2 2 SUP5RAREA MOSCO6E2 7 Dis%' a sovie o!ro"#n( i 8a"%aniile %ro%a/andis i8e an iro"#ne i din RSSM 9:;*<!:;=;>. Publicata anul acesta, sub egida (cademiei de tiin)e a Republicii 'oldova si cu o prefa* a profesorului american +arr, +. -atts, lucrarea este recomandat* pentru editare de c*tre %onsiliul tiin)ific al Institutului de Istorie, Stat i Drept al ('. Recen entii primului volum al celor doi istorici sunt (lexandru 'oanu, doctor #abilitat .n istorie, profesor universitar, membru de onoare al (cademiei Rom/ne, Ion icanu, doctor #abilitat .n istorie, profesor universitar,

$icolae !nciu, doctor #abilitat .n istorie, profesor universitar, "#eorg#e $icolaev, doctor .n istorie, confereniar universitar. 1raducerea documentelor a fost asigurata de "#eorg#e %#iri)*, redactarea de (lex. %osmescu, mac#etarea de Sergiu Vlas, coperta fiind reali ata de 'i#ai Bacinsc#i. 'unca neintrecutilor descoperitori ai adevarului pur concentrati in 2urul revistei 3Destin Romanesc4 este descris de prof. dr. +arr, +ee -atts, in prefata sa, publicata de2a de Basarabia-Bucovina.Info. In continuare, redam din primul volum al lucrarii Nota asupra editiei si Studiul introductiv al autorilor, carora le multumim in mod deosebit.

No ( as'%ra ediiei

Pre entul volum include documente, .n cea mai mare parte inedite, ce vi ea * un aspect important, pu)in cercetat, al istoriei RSS'5 campaniile propagandistice antirom/ne&ti din RSS', declan&ate de P%US .n anul 0678. +a ordinea ilei era contracararea cursului de distan)are de 'oscova al conducerii de la Bucure&ti, ini)iat la .nceputul anilor 97: ai sec. ;;, considerat drept <revi ionist4, <na)ionalist4 &i <antisovietic4. Istoricilor &i propagandi&tilor comuni&ti din URSS li se cerea s* <aduc* la cuno&tin)a maselor4 un alt punct de vedere, considerat <adev*rat4, asupra istoriei Basarabiei &i RSS', asupra rela)iilor ruso- &i sovieto-rom/ne. Vecin*tatea geografic* &i, dup* cum afirmau demnitarii sovietici, o <oarecare afinitate lingvistic* &i cultural*4 a <moldovenilor4 &i rom/nilor din RSS' &i RSR, a determinat conducerea comunist* de la 'oscova s* declan&e e un adev*rat r* boi propagandistic .mpotriva <na)ionalismului rom/n4 ca sperietoare perpetu* a regimului comunist de atunci. =ntr-o perioad* foarte scurt*, .n oc#ii 'oscovei &i %#i&in*ului, <Rom/nia fr*)easc*4 se transformase .ntr-un oponent ideologic &i politic c#iar mai periculos dec/t adversarul tradi)ional al URSS &i al )*rilor comuniste > <imperialismul american4 &i )*rile <sistemului capitalist4. Spre deosebire de campaniile anterioare de contracarare a <influen)ei burg#e e4 din (pus, r* boiul informa)ional antirom/nesc din RSS' nu a fost unul formal. Demnitarii de partid au dat dovad* de un el deosebit, de o combativitate ie&it* din comun, contamin/nd cu ura lor de clas* nu doar <aparatul ideologic4, ci &i o parte din <oamenii muncii4. "radul extrem de mobili are &i starea de spirit rom/nofob* > o adev*rat* obsesie > care cuprinsese regimul este confirmat de num*rul impun*tor de #ot*r/ri ale Biroului %% al P%' &i alte tipuri de documente, care prevedeau m*suri .ndreptate .mpotriva conducerii Rom/niei &i a <na)ionalismului moldovenesc4, considerat o consecin)* a influen)ei <nocive4 de peste Prut. Radierea tacit* a Rom/niei din lista )*rilor <socialiste-surori4 &i plasarea istoricilor rom/ni .n tab*ra <na)ionali&tilor burg#e i4 au de l*n)uit toat* antipatia &i ura proletar*, acumulat* de propaganda sovietic* .n perioada interbelic* &i .n perioada r* boiului, aceasta rev*rs/ndu-se din plin asupra popula)iei din RSS', .nfrico&at* de m*celul, teroarea, foametea &i deport*rile din perioada stalinist*. De altfel, aceea&i <ur* bol&evic*4 rei bucne&te, din c/nd .n c/nd, &i ast* i printre membrii &i simpati an)ii P%R', ai altor partide de st/nga, .n mediul fo&tilor demnitari &i ?

nomenclaturi&ti sovietici, ai altor nostalgici, pentru care limba, cultura &i identitatea rom/neasc* sunt no)iuni <str*ine4 @.ntr-un fel, tot <burg#e e4A, .n raport cu no)iunile <proletare4 <limb* moldoveneasc*4 &i <popor moldovenesc4. ( studia r* boiul propagandistic antirom/nesc din RSS' .nseamn*, .n definitiv, a scoate .n eviden)* cau ele profunde ale rom/nofobiei de ieri, dar &i de a i. ( elucida sensul &i rostul r* boiului propagandistic antirom/nesc din RSS', consecin)ele lui nefaste pentru evolu)ia noastr* contemporan*, .nseamn* a face un pas important .n direc)ia eliber*rii de pre2udec*)ile &i reflexele trecutului. %ulegerea include documente din perioada 0678-06B8. (nul 0678 a marcat debutul r* boiului informa)ional antirom/nesc .n RSS'. (nul 06B8 > reperul cronologic superior al lucr*rii date > a fost determinat de posibilit*)ile editoriale de la aceast* etap*. Volumul .nsumea * documente colectate .n (r#iva Crgani a)iilor Social Politice din Republica 'oldova, fondul 80 @%% al P%'A &i .n (r#iva $a)ional* a Republicii 'oldova, fondul ?BD? @Direc)ia pentru 1urism Str*in de pe l/ng* %onsiliul de 'ini&tri al RSS'A, ?DED @%onsiliul de 'ini&tri al RSS'A, F0?0 @(gen)ia Presa unionalA, F?:6 @Direc)ia general* pentru protec)ia secretelor de stat .n pres* de pe l/ng* %onsiliul de 'ini&tri al RSS'A. Documentele sunt, .n ma2oritatea lor, inedite, doar unele seturiG0H sau documente singulare @de exemplu, #ot*r/rea %% al P%' din 07 noiembrieG?H &i stenograma, m*surile i te ele consf*tuirii primilor secretari ai comitetelor or*eneti, raionale de partid, efilor de sec)ii ale %% al P%', conduc*torilor ministerelor, comitetelor de stat din ?: noiembrie 06B:GFHA au mai fost publicate .n diverse reviste sau lucr*ri. Un num*r important de documente, publicate de c*tre autorii pre entului volum .n ?:0:, au fost traduse .n limba engle * i publicate de c*tre cercet*torul american +arr, +. -attsGEH. (cest corpus include in extenso documente originale emise de cele mai .nalte foruri de partid &i de stat din RSS'5 %% al P%', %onsiliul de 'ini&tri, alte institu)ii centrale &i republicane ale URSS &i RSS'. Deosebit de pre)ioase sunt #ot*r/rile secrete ale Biroului %% al P%' &i stenogramele, de asemenea secrete, ale &edin)elor Biroului %% al P%', ele pun/nd .n lumin* esen)a &i direc)iile de ba * ale politicii na)ionale &i ale activit*)ii propagandistice &i ideologice ale P%US &i P%', inclusiv evolu)ia campaniilor propagandistice antirom/ne&ti din RSS'. C alt* categorie de documente, deosebit de importante, publicate .n culegere, sunt adresele %% al P%' c*tre %% al P%US, care reflect* nu doar politica curent* a liderilor de partid din RSS', ci &i inten)iile &i g/ndurile ascunse ale acestora, de v*luind, pas cu pas, .ntregul scenariu al campaniilor propagandistice .mpotriva conducerii Rom/niei &i a <na)ionalismului4 din RSS'. Un set valoros de documente .l constituie numeroasele Note informative &i Memorii ale institu)iilor de partid &i de stat din RSS' c*tre %% al P%', care de v*luie activitatea acestor institu)ii &i, .n final, impactul #ot*r/rilor luate de %% al P%US &i P%'. Din lips* de spa)iu, documentele se public* doar .n traducere din limba rus* &i sunt structurate .n ordine cronologic*. F

Autorii

S 'di' in rod'8 iv :. Relaiile sovie o!ro"#ne $n %ri"a &'"( a e a anilor )*+ +a .nceputul anilor &ai eci, dup* ce se aflaser* de2a mai mult de un deceniu &i 2um*tate sub domina)ie sovietic*, liderii politici ai Rom/niei &i-au amplificat eforturile de a ie&i de sub tutela URSS. (ceast* tendin)* s-a intensificat .n contextul disputelor sovieto-rom/ne din anii 067?067F, pe teme economice, din cadrul %onsiliului de (2utor !conomic Reciproc @%(!RA, organi a)ie creat* .n 06E6 la ini)iativa URSS, ca o contrapondere pentru %omunitatea !conomic* !uropean* @%!!A &i o replic* la Planul 'ars#all. +iderul sovietic $. Iru&ciov insista asupra ideii divi iunii economice .ntre nordul industriali at &i sudul agrar al )*rilor din cadrul blocului socialist. Documentul Principiile fundamentale ale diviziunii internaionale a muncii adoptat la %onferin)a statelor-membre ale %(!R din 7-B iunie 067? de la 'oscova a reiterat ideile lui $. Iru&ciov cu privire la speciali are .n comunitatea )*rilor socialiste. %omuni&tii rom/ni s-au pronun)at .mpotriva ideii sovietice de <complexe economice interstatale4 &i de speciali are pe )*ri pentru anumite ramuri ale economiei. =n 067F, "#. "#eorg#iu-De2, care vedea .n acest plan o .ncercare a conducerii de la 'oscova de a atenta la suveranitatea )*rilor socialiste, a protestat5 Noi avem o Declaraie a partidelor comuniste i muncitoreti care formuleaz foarte clar pro lema suveranitii! a independenei i a neamestecului "n tre urile interne# $r! planificarea este "nsui atri utul suveranitii "n condiiile socialismului# %e este suveranitatea& 'r a dispune de resursele proprii! de a (otr"! de a fi stp)n "n ara ta! nu mai "nseamn suveranitate*G8H. (ceste planuri, pre entate sub etic#eta modest* de <complexe economice4, ar*ta, .n 0678, "eorge %ior*nescu, reprezentau o ameninare pentru inte+ritatea teritorial a rii i erau destinate s contracareze ideile de naiune i stat*G7H. Delega)ia rom/n*, pre ent* la &edin)a %omitetului !xecutiv al %(!R din 08 februarie 067F, prin repre entantul ei permanent (lexandru B/rl*deanu, a respins planurile sovietice de transformare a Rom/niei .ntr-un gr/nar al blocului sovietic, sus)in/nd necesitatea industriali *rii eiGBH. =n cadrul &edin)ei Biroului Politic al %% al P'R din ?? iunie 067F, care a discutat #ot*r/rea %(!R ca toate )*rile socialiste s* trimit* speciali&ti .n probleme agrare .n 'ongolia, "#. "#eorg#iu-De2 a respins categoric aceste <abera)ii4 ale conducerii sovietice. ,re uie fcut o critic plin! cuprinztoare! ferm# - ro+ s m "nele+ei. Dup aceea! "n virtutea unui precedent! va veni m)ine o alt ar care s cear s trimitem specialiti nu "n Mon+olia! ci nu tiu unde# 'a de asemenea E

a eraii tre uie luat poziie# %ea mai apropiat este /niunea Sovietic# 0i de ce s n1o spun! de ce s m 2enez& S1i aducem cu picioarele pe pm)nt. 3n le+tur cu asemenea pro leme! aa tre uie procedat# ,re uie s ne o inuim s1i punem la punct ori de c)te ori vin cu asemenea a eraii# M)ine1poim)ine vor veni s le dm nu tiu ce "ntreprinderi*GDH. +a .nceputul anului 067E, problema cre*rii complexelor economice .ntre )*rile blocului socialist a fost abordat* de c*tre profesorul sovietic !. B. Valev .n articolul Pro leme ale dezvoltrii economice a raioanelor dunrene din 4om)nia! 5ul+aria i /4SS, publicat .n -estni6 Mos6ovs6o+o 7osudarstvenno+o /niversiteta @nr. ?, 067EA G6H . =n acest articol, !. B. Valev argumenta necesitatea cre*rii unor one economice .ntre statele vecine din cadrul blocului socialist &i a speciali *rii lor5 produc)ie industrial* sau agricol*. Se preconi a ca Rom/nia s* fie inclus* .n ona <Dun*rea de Jos4G0:H &i s* se speciali e e .n agricultur*. Rom/nia, sus)inut* de %#ina, a criticat acest plan, determin/nd 'oscova s* bat* .n retragere. =n iarul 8zvestia a fost publicat un articol .n care era criticat <planul Valev4G00H. (mplificarea conflictului sovieto-c#ine , .n prim*vara anului 067E, a creat o con2unctur* favorabil* pentru politica Rom/niei de ie&ire de sub tutela 'oscovei. Implicarea Rom/niei, .nc* la .nceputul anului 067E, .n medierea conflictului sovietoc#ine , care a constituit <un gest de mare abilitate politic*4, a oferit conducerii P'R oportunitatea de a-&i exprima propriile puncte de vedere fa)* de problemele mi&c*rii comuniste &i muncitore&ti interna)ionaleG0?H. =n Declaraia cu privire la poziia Partidului Muncitoresc 4om)n "n pro lemele micrii comuniste i muncitoreti internaionale @cunoscut* .n istoriografie ca Declaraia din aprilie 9:;<=, adoptat* de c*tre Plenara l*rgit* a %% al P'R din 08-?? aprilie 067E, se men)iona c* la ba a colabor*rii dintre partidele comunisteK muncitore&ti trebuie s* stea principiile independenei i suveranitii naionale! e+alitii "n drepturi i avanta2ului reciproc*# De asemenea, se specifica faptul c* nu exist i nu poate exista un partid printe i un partid1fiu! partide superioare i partide su ordonate! dar exist marea familie a partidelor comu1 niste i muncitoreti! e+ale "n drepturi> niciun partid nu are i nu poate avea un loc privile+iat! nu poate impune altor partide linia i prerile sale. # Niciunui partid nu1 i este "n+duit a trece peste capul conducerii de partid dintr1o ar sau alta! i cu at)t mai mult nu1i este "n+duit a face apeluri la "nlturarea sau sc(im area conducerii unui partid*G0FH. Documentul a fost negli2at de c*tre )*rile din blocul statelor socialiste, cu excep)ia Iugoslaviei &i Poloniei, care l-au publicat. %onducerea URSS a avut o atitudine re ervat*. $edorind s* fac* prea mult gomot .n public, $. Iru&ciov a decis s* prelucre e partidele comuniste &i muncitore&ti, orient/ndu-le contra Rom/niei, pe care a .nvinuit-o de <na)ionalism4. +a &edin)a Biroului Politic al %% al P'R din ?F iunie 067E, referindu-se la aceast* campanie de discreditare a P'R, "#. "#eorg#iu-De2 men)iona5 Pentru c s1a prelucrat# Avem dovezi? peste (otare nu este "nt)mpltoare atitudinea tuturor acelor partide freti care n1au pu licat! aproape c nu au amintit de Declaraie# Sin+urii care au pu licat au fost iu+oslavii i polonezii! puin i Partidul %omunist 8talian. %eilali toi s1au aliniat! s1au luat dup a+(eta lor! de ce s pu licm& 3n sc(im ! li s1a spus s ai o atitudine rezervat fa de rom)ni. 3ntr1adevr! am vzut cum oamenii sunt rezervai# %um i1am spus lui ,ito i lui 8

@e+alin[14]# Aic? tovari! am a2uns s fim r)ioi! s fu+ lumea de noi! s fie "ndeprtai de noi ca nu cumva s se umple de r)ia naionalist! s se "m olnveasc de oala aceastaB Se afirm despre noi c am manifesta "n+ustime naional# Acolo am a2unsB*G08H. =n acela&i context al b*t*liei pentru suveranitate na)ional*, Rom/nia a repus .n discu)ie &i problema teritoriilor rom/ne&ti ocupate .n 06E: de c*tre URSS. Readucerea .n discu)ie a acestei probleme a fost provocat* de unele declara)ii ale lui $. Iru&ciov, .n decembrie 067F, referitoare la posibilitatea modific*rii pe cale pa&nic* a grani)ei rom/no-mag#iareG07H. +a &edin)a Biroului Politic al %% al P'R din ?: ianuarie 067E, "#. "#eorg#iu-De2 a vorbit despre ocuparea de c*tre URSS a Basarabiei &i Bucovinei de $ord .n iunie 06E:, referindu-se la Pactul Ribbentrop-'olotov. 1otodat*, a cerut publicarea lucr*rii lui 'arx 3nsemnri despre rom)ni# Manuscrise inedite5 %eea ce mi se pare deose it de important! men)iona liderul de partid din RSR, sunt c)teva lucrri la care noi nu le1am dat drumul i tre uie s le dm# Cste lucrarea lui Marx# ,re uie s1i dm drumul "n mas# Avem scrisoarea de la 8nstitutul Marx D Cn+els D Eenin Fdin Amsterdam D n#a#= care atest vala ilitatea textului acestei lucrri*. "#. "#eorg#iu-De2 a cerut ca scrisoarea s se pstreze undeva "ntr1 un loc! s nu dispar! cum au disprut i alte documente*G0BH. Problema teritoriilor rom/ne&ti ocupate de URSS a fost abordat* de 'ao Ledong, .n martie 067E, .n timpul .nt/lnirii de la Bei2ing cu delega)ia de stat a Rom/niei, condus* de Ion "#eorg#e 'aurerG0DH. +a 0? iulie 067E, .ntr-un interviu acordat sociali&tilor 2apone i, republicat .n iarul Pravda din ? septembrie 067E, acesta s-a referit la teritoriile cucerite de c*tre imperiul rus &i sovietic .n !uropa &i (sia, av/nd .n vedere &i ocuparea Basarabiei .n 0D0? &i 06E:G06H. =n mai 067E, la editura (cademiei de Mtiin)e a Republicii Populare Rom/ne, vede lumina tiparului lucrarea G# Marx# 3nsemnri despre rom)ni FManuscrise inedite=! .n care se sublinia c* anexarea Basarabiei la Imperiul Rus .n 0D0? a fost nelegitim*, c* Basarabia era populat* de rom/ni. (cest manuscris inedit a lui 'arx servea de minune intereselor rom)neti*G?:H, lovind puternic .n mitul imperial al moldovenismului sovietic. %artea a produs iritarea conducerii sovietice, iar difu area ei a fost am/nat* din motive necunoscute p/n* la sf/r&itul lunii noiembrie. 1ira2ul acestei lucr*ri, de ?:.8:: de exemplare, s-a epui at .n c/teva ile, iar (mbasada sovietic* de la Bucure&ti, .n dorin)a de a contracara difu area lucr*rii, a cump*rat un stoc important de exemplareG?0H. =n vara anului 067E, .n timpul vi itei la 'oscova a delega)iei Rom/niei, .n frunte cu %#ivu Stoica, conducerea sovietic*, repre entat* de (. 'iNoian, pre&edinte al Pre idiului Sovietului Suprem al URSS, $. Podgorn/i &i Iu. (ndropov, secretari ai %% al P%US, &i-a exprimat nemul)umirea fa)* de con)inutul Declaraiei din aprilie &i de faptul c* .n cadrul adun*rilor organi a)iilor de partid ale P'R s1a pus pro lema 5asara iei i a 5ucovinei de Nord*. Partea sovietic* era de p*rere c* .n Rom/nia erau revi uite ba ele rela)iilor cu URSS, ignor/ndu-se rolul <eliberator4 al armatei sovietice, .ntre)in/ndu-se o <stare de spirit antisovietic*4, fiind sus)inute <ac)iunile cu caracter na)ionalist4G??H. 7

De&i .n anul 0678 liderii sovietici se declarau, de form*, mul)umi)i de evolu)ia rela)iilor rom/no-sovietice, .n realitate ei .&i doreau <normali area rela)iilor cu Rom/nia4, lucru recunoscut de +. Bre2nev .n cadrul discu)iei cu $. %eau&escu la recep)ia de la Snagov din ?8 iulie 0678, cu oca ia finali *rii lucr*rilor %ongresului I; al P'RG?FH. Vi ita delega)iei Rom/niei .n URSS, la F-00 septembrie 0678, a repre entat un <adev*rat cutremur oferit de c*tre partea rom/n* conducerii sovietice4G?EH, fiind abordate o serie de probleme tabu referitoare la colaborarea economic* &i politic* .ntre Rom/nia &i URSS &i la colaborarea .n cadrul 1ratatului de la Var&ovia. %el mai mult i-au iritat pe liderii sovietici cererile Rom/niei privind restituirea te aurului rom/nesc, depo itat la 'oscova .n timpul Primului R* boi 'ondial, a ar#ivei P%dR din perioada ilegalit*)ii, .mbun*t*)irea activit*)ii %omitetului Politic %onsultativ al 1ratatului de la Var&oviaG?8H. +a .nt/lnirea de la Oremlin din E septembrie 0678, (. B/rl*deanuG?7H, vicepre&edinte al %onsiliului de 'ini&tri al RSR, a <re.mprosp*tat c/teva elemente esen)iale4 ale circumstan)elor .n care te aurul B*ncii $a)ionale a Rom/niei &i bi2uteriile casei regale, totali /nd 6F.E8? Ng aur fin, s-au pomenit, la sf/r&itul anului 0607 > prima 2um*tate a anului 060B, la 'oscova &i ale sor)ii lui ulterioare. (. B/rl*deanu a subliniat importan)a economic* &i politic* a restituirii te aurului rom/nesc, preci /nd c* acest act ar ilustra relaiile de "nalt principialitate pe care se azeaz prietenia i cola orarea freasc dintre popoarele noastre*G?BH. Un alt subiect din <grupul de probleme bilaterale4 pus .n discu)ie a fost cel referitor la restituirea ar#ivei partidului comunist rom/n din perioada interbelic*. P. $iculescu'i ilG?DH, secretar al %% al P%R, expun/nd fondul problemei, men)iona c* toate materialele trimise din ar! ctre secia rom)n a 8nternaionalei %omuniste! constituie fonduri de ar(iv ale partidului nostru i ele tre uie s fie or+anizate i +ospodrite de partidul nostru*G?6H. =n timpul discu)iilor de la Oremlin din 6 septembrie 0678, revenind la problemele puse de c*tre delega)ia de la Bucure&ti .n iua de E septembrie, +. Bre2nev a punctat5 Din punctul nostru de vedere! socotim c pro lemele care! "ntr1o anumit etap nu pot fi rezolvate! s le lsm "n depozit pentru HI de ani F"n +lum=! poate pentru mai mult! poate pentru mai puin! conduc)ndu1ne dup faptul c lucrurile acestea ne stau la inim# Acum mai sunt i alte termene! "nc 9I#III de ani*GF:H. +iderul sovietic a recunoscut c* punerea pro lemei tezaurului de tov# 5)rldeanu ne1a provocat nedumeriri*. +. Bre2nev era indignat de faptul c* dup HI de ani! deodat! dou state socialiste "ncep s1i aminteasc de relaiile dintre +uvernul arist i +uvernul re+al*, cu toate c* dup* cel de-al Doilea R* boi 'ondial se p*rea c* problema fuseser* <.nmorm/ntat*4. Resping/nd cererile delega)iei rom/ne de restituire a te aurului rom/nesc, sub pretextul dispari)iei lui .n timpul r* boiului civil din Rusia, +. Bre2nev a declarat c* URSS este .n posesia unui document din care reiese c 4om)nia 4e+al are datorii fa de 4usia arist pentru livrri de armament i alte lucruri "n sum de JII mil# dolari! ceea ce corespunde cu KL< tone de aur*. +. Bre2nev a invocat &i faptul c* pagubele pricinuite de trupele rom/ne .n cel de-al Doilea R* boi 'ondial pe teritoriul URSS <dep*&eau de 0:: ori ceea ce

discut*m noi a i4. =n general, nu era ca ul s* se discute <de 6:: Ng aur sau F:: mil. dolari4, ci s* se )in* cont de aspectul politicGF0H. +. Bre2nev a propus ca problema te aurului rom/nesc s* fie <.nc#is*4, .ns* delega)ia rom/n* nu a fost de acord. !xpun/nd punctul de vedere al delega)iei rom/ne, I. "#. 'aurerGF?H a declarat urm*toarele5 Am ascultat cu foarte mult atenie expunerea de ieri a tovarului 5re2nev. Am analizat cu atenie ar+umentele prezentate! faptele citate! le1am c)ntrit pe toate cu foarte mult +ri2! am analizat soluia pe care dvs# ai propus1o! de a "nc(ide aceast pro lem# ,re uie s v declarm c punctul nostru de vedere nu este acesta# Am desc(is pro lema! pro lema rm)ne desc(is# Si+ur! nu o putem rezolva astzi> noi spunem dai "napoi! dvs# spunei nu tre uie dat# Dar nu suntem de acord cu "nc(iderea pro lemei> pro lema tre uie s rm)n desc(is> nu ne1am "neles astzi! vom discuta m)ine# 0i va tre ui s ne "nele+em asupra acestui capitol! "n conformitate cu an+a2amentele asumate! "n conformitate cu dreptul i interesele am elor pri*GFFH. =ncerc*rile liderilor sovietici <de a lega problema te aurului de problemele celui de-al Doilea R* boi 'ondial4 l-au determinat pe $. %eau&escu s* riposte e5 ,ov# Gos)+(in[34] pune pro lema decontrilor "ntre +uvernul arist i +uvernul rom)n de atunci# Noi nu pro lema aceasta o ridicm! pentru c asemenea socoteli s1ar putea ridica multe# Noi am ridicat un lucru simplu? "ntre dou +uverne a intervenit un acord semnat de minitrii de finane de atunci> aceste valori au fost date spre pstrare! nu au fost date drept +a2! "n contul unei datorii# Dup toate normele internaionale i interne dac "i dai cuiva s pstreze ceva! el este o li+at s i1l "napoieze.*.GF8H =n timpul discu)iilor de la Oremlin din 6 septembrie 0678, +. Bre2nev a lansat ideea unirii eforturilor sovieto-rom/ne pentru a "nltura la timp! "ndeose i "n domeniul ideolo+iei! tot ceea ce "mpiedic "ntrirea prieteniei sau "ntunec relaiile dintre noi*. %#iar dac* problema privind tratarea rela)iilor ruso-rom/ne .n istoriografia rom/neasc* nu a figurat .n mod expres pe agenda de lucru a .nt/lnirii, +. Bre2nev nu a e itat s*-i aminteasc* lui $. %eau&escu despre o serie de lucrri cu caracter istoric* din Rom/nia .n care erau prezentate "n mod tendenios unele pro leme ale istoriei*. 3n ultimul timp! men)iona +. Bre2nev, "ntr1o serie de lucrri care au aprut "n 4om)nia! "ndeose i "n lucrri cu caracter istoric! au "nceput s fie interpretate "n mod tendenios unele pro leme ale istoriei! se scot "n eviden unele aspecte ne+ative ale relaiilor ruso1rom)ne*. %oment/nd cartea lui O. 'arx 3nsemnri despre rom)ni, editat* de (cademia Rom/n*, +. Bre2nev a repro&at autorilor studiului introductiv c* au criticat aspru politica extern a arismului rus*, uit/nd .ns* s* spun* c* popoarele balcanice datoresc existena lor 4usiei*. +iderul sovietic s-a ar*tat deran2at de faptul c* lucrarea a avut un larg ecou .n Cccident &i c* a fost editat* de trei ori. (pari)ia <pe scar* larg* .n multe reviste4 a extraselor din aceast* lucrare a fost calificat* de c*tre conducerea sovietic* drept <ac)iuni cu caracter tenden)ios4, care <determina .ngri2orare .n r/ndul opiniei publice sovietice4GF7H. Discu)iile cu delega)ia rom/n* de la Oremlin din septembrie 0678 au impulsionat reconsiderarea politicii URSS fa)* de Rom/nia. Cr, c*tre aceast* dat*, conducerea de la 'oscova fusese de2a informat* de c*tre liderii din RSS' despre pericolul D

literaturii, presei, radioului &i televi iunii din RSR pentru popula)ia din RSS', a contactelor umane dintre RSR &i RSS'. +a sf/r&itul anului 0678, au fost adoptate primele deci ii ale %% al P%' pentru contracararea noului curs politic <antisovietic4 &i <na)ionalist4 al conducerii de la Bucure&ti &i pentru cultivarea sistematic* printre rom/nii din RSS' a sentimentului de patriotism sovietic &i antipatie proletar* fa)* de <na)ionalismul burg#e 4 din RSR. ?. %ampaniile propagandistice .mpotriva <cursului deosebit4 al Rom/niei &i a <na)ionalismului4 din RSS' =nc* la .nceputul anilor 97: ai sec. ;;, RSR ini)iase o politic* de distan)are de po i)ia 'oscovei. %a r*spuns, .n 0678, conducerea P%US &i P%' a declan&at un adev*rat r* boi propagandistic .mpotriva Rom/niei <na)ionaliste4 &i a <na)ionalismului4 rom/nesc din RSS'GFBH. (cest r* boi, de&i a cunoscut perioade de maxim* intensitate &i de acalmie aparent*, a durat, f*r* .ntrerupere, aproximativ p/n* .n anul 06D6, atunci c/nd, sub presiunea cople&itoare a mi&c*rii de eliberare na)ional*, regimul sovietic de ocupa)ie din RSS' a .nceput, treptat, s* se erode e. =ncep/nd cu anul 0678, pentru prima dat* .n perioada postbelic*, guvernul comunist din RSR a devenit )inta direct* a unor campanii propagandistice ini)iate de <partidulfrate4 din URSS. Desigur, &i p/n* la 0678, mai ales .n perioada stalinist*, .n RSS' fusese promovat* o politic* antirom/neasc*, dar .n acei ani nu au fost atacate valorile <confratelui de lag*r socialist4 @se spunea c*, dat* fiind comunitatea formelor de proprietate, rela)iile dintre )*rile socialiste nu puteau fi dec/t <prietene&ti4A, ci <mo&tenirea4 &i <na)ionalismul burg#e 4 din Rom/nia regal*. Cdat* cu sc#imbarea de paradigm* .n politica &i istoriografia din RSR, care contravenea abord*rilor proruse&ti &i prosovietice, P%US &i P%' au .nceput s* priveasc* Rom/nia <fr*)easc*4 drept una <revi ionist*4 &i <na)ionalist*4. =n vi iunea conducerii de la 'oscova &i %#i&in*u, sc#imbarea de maca .n politica &i istoriografia rom/neasc*, asociat* cu vecin*tatea geografic* &i identitatea etnocultural* a rom/nilor de pe ambele maluri ale Prutului @c#iar dac*, oficial, autorit*)ile sovietice nu recuno&teau aceast* identitate, .n fapt, ele )ineau cont de existen)a eiA, transformase Rom/nia .ntr-un du&man ideologic mai periculos dec/t )*rile capitaliste de voltate, care, din punctul de vedere al amplas*rii geografice &i al diferen)elor culturale, nu pre entau un pericol prea mare. Dup* cum putem constata .n ba a documentelor de ar#iv* recent desecreti ate, aceste campanii propagandistice perpetue .i vi au at/t pe rom/nii din RSR, c/t &i pe cei RSS' &i urm*reau de avuarea cursului politic al conducerii P%R, a interpret*rilor date de c*tre savan)ii din Rom/nia evenimentelor istorice din 0D0? &i 06E:, istoriei rela)iilor ruso- &i sovieto-rom/ne .n general, inter icerea importului &i abon*rii la literatura &i presa din RSR de c*tre popula)ia din RSS', contracararea recep)ion*rii &i vi ion*rii posturilor de radio &i televi iune din RSR &i din )*rile occidentale .n RSS', restr/ngerea contactelor umane dintre rom/nii din RSS' &i RSR @au fost suprimate contactele care, .n opinia demnitarilor din RSS', nu puteau fi controlate &i nu aduceau beneficii propagandistice5 vi itele individuale &i colective de scurt* durat*P .n sc#imb, au fost .ncura2ate c*l*toriile de lung* durat* ale grupurilor alc*tuite, mai ales, din muncitori, )*rani, elevi, neomogene din punct de vedere etnic, ce preconi au s* vi ite e &i alte regiuni ale URSS, oferind astfel posibilitatea unei prelucr*ri ideologice mai eficienteA, ani#ilarea manifest*rilor <na)ionaliste4 ale rom/nilor din RSS'. (nali a modului de reali are a acestor obiective pune .n lumin* mecanismele de 6

cultivare a rom/nofobiei .n RSS', resorturile politicii antirom/ne&ti a P%' &i P%US, a c*rei mi * era impunerea miturilor <interna)ionaliste4 ale Imperiului Rus &i al celui sovietic, &i, .n definitiv, sovieti area rom/nilor din RSS' &i RSR. Mi unii, &i al)ii trebuiau convin&i, cu orice pre), c* popula)ia rom/neasc* din RSS' devenise .n timpul ocupa)iei )ariste &i sovietice din 0D0? &i 06E: o na)iune separat* &i c* sus)inerea ideii unei identit*)i etnice &i lingvistice a acestor rom/ni, .nsemna a da dovad* de <na)ionalism4 &i a formula preten)ii teritoriale fa)* de URSS. '*surile decisive au fost totu&i luate cu o oarecare <.nt/r iere4. %#i&in*ul .ncepuse, din primele luni ale anului 0678, s* <bombarde e4 conducerea de la 'oscova cu rapoarte referitoare la pericolul presei, literaturii, radioului &i televi iunii din Rom/nia &i Cccident pentru popula)ia din RSS'P declan&area r* boiului propagandistic antirom/nesc din RSS' s-a produs totu&i dup* %ongresul Scriitorilor din 0E-08 octombrie 0678, unde mai mul)i intelectuali protestaser* ve#ement .mpotriva politicii de rusificare promovate de P%', ceruser* adoptarea grafiei latine .n RSS' &i c#emaser* conducerea republicii s* nu se gr*beasc* <s* .nal)e de-a lungul Prutului un id c#ine esc4. Pentru prima dat* .n istoria postbelic*, cererile scriitorilor &i savan)ilor din RSS' au coincis, cel pu)in par)ial, cu abord*rile &i aprecierile istoriografiei <burg#e e4 din Cccident &i cu cele ale savan)ilor &i politicienilor din RSR. %onducerea P%' &i URSS au v* ut o dependen)* clar* .ntre <cursul deosebit4 &i interpret*rile istorice din RSR &i cererile <na)ionaliste4 ale scriitorilor din 0678, intensificarea, .n general, a na)ionalismului .n RSS'. =n posibila sincroni are &i con2ugare a eforturilor <na)ionalismului intern4 din RSS' cu cel <extern4 din RSR, conducerea comunist* din RSS' a .ntre *rit un pericol pentru integritatea teritorial* a URSS. De aceea, dup* %ongresul III al Scriitorilor, din octombrie 0678, conducerea de la %#i&in*u a declan&at o adev*rat* ofensiv* pe plan ideologic at/t .mpotriva cursului <na)ionalist4 al Rom/niei, c/t &i .mpotriva <na)ionalismului prorom/n4 din RSS'GFDH. =n r/ndurile ce urmea *, vom sc#i)a cadrul general &i momentele de v/rf ale acestor campanii din RSS', ba /ndu-ne pe #ot*r/rile organului superior de conducere al %% al P%' > Pre idiul %% al P%', iar din 0677 Biroul %% al P%'. Vom insista asupra #ot*r/rilor de anvergur*, care au impulsionat campaniile propagandistice ale P%' .mpotriva <cursului deosebit4 al RSR &i a <na)ionalismului4 din RSS' .ntr-o anumit* perioad*, reflect/nd direc)iile de ba * ale activit*)ii propagandistice ale P%'. Documentul care a dat start ostilit*)ilor .mpotriva Rom/niei &i a <na)ionalismului4 din RSS' din a doua 2um*tate a anilor 97:, dac* ne referim doar la re olu)iile %% al P%', a fost #ot*r/rea <strict secret*4 a Pre idiului %% al P%' %u privire la pre+tirea msurilor de intensificare a educaiei internaionaliste a oamenilor muncii din repu lic din 0F decembrie 0678. Prima prevedere a acestui document se refer* la stoparea intr*rii literaturii din RSR .n RSS'. 3n le+tur cu faptul! se sublinia .n #ot*r/re, c literatura rom)n care a2un+e "n Moldova conine o lar+ informaie cu privire la aciunile antisovietice dumnoase ale conductorilor c(inezi! precum i alte materiale de propa+and ur+(ez! i in)nd cont de creterea considera il "n repu lic a a onrii la acest +en de literatur! reducerea la minimum a a onrii "n 4om)nia la pu licaiile moldoveneti! a veni cu propunerea de a re+lementa intrarea "n 4SS Moldoveneasc

0:

a literaturii din strintate# 4eferitor la aceast c(estiune s fie pre+tit o (otr)re a Prezidiului %% al Partidului %omunist al Moldovei*. Pentru a contracara ideile &i aprecierile emise de politicienii &i savan)ii rom/ni, #ot*r/rea preconi a o <.mbun*t*)ire considerabil*4 a <lucrului politic4 .n r/ndul intelectualilor &i studen)ilor din RSS', a pred*rii &tiin)elor sociale .n ciclul preuniversitar &i universitar, a instruirii <marxist-leniniste4 a <oamenilor muncii4, a calit*)ii manualelor de limb* rus* &i <moldoveneasc*4 pentru &coala medie, a protec)iei monumentelor de istorie &i cultur*, a performan)elor industriei poligrafice, a lucrului privind construirea .n ora&ul %#i&in*u a unui centru de radio &i televi iune. De asemenea, se prevedeau m*suri privind "ntrirea or+anizatoric i economic a col(ozurilor i sov(ozurilor limitrofe! construirea de drumuri! coli! spitale i alte aezminte social1culturale> acordarea de a2utor col(oznicilor "n construirea i reparaia caselor> dezvoltarea oraului /n+(eni Fconstruirea unui (otel! a unor cantine! ma+azine! amena2area i plantarea de pomi pe strzi=*# Deoarece mul)i <oameni ai muncii4 <nu cuno&teau trecutul istoric al republicii4, operau cu <informa)ii gre&ite despre trecutul Basarabiei4, Pre idiul %% al P%' a dispus ca, un grup compus din membrii acestui for s studieze datele! evenimentele i alte documente referitoare la relaiile istorice ale poporului moldovenesc cu popoarele rus i ucrainean! la alipirea! "n trecutul "ndeprtat! a 5asara iei la 4usia i s pre+teasc propunerile corespunztoare pentru informarea opiniei pu lice "n c(estiunea dat*. =n plus, membrii Pre idiului trebuiau s* pre inte %% al P%' propuneri cu privire la "m untirea predrii istoriei Moldovei "n colile! cole+iile i instituiile de "nvm)nt superior din repu lic*. Ultimul punct al #ot*r/rii din 0F decembrie 0678 vi a <munca de propagand*4. %omitetele raionale &i or*&ene&ti de partid erau obligate s desfoare activitatea de studiere a trecutului istoric al poporului moldovenesc! a micrii revoluionare "n inutul nostru> s demonstreze pe lar+ succesele i realizrile o inute de poporul moldovenesc su conducerea partidului leninist "n anii de construire a socialismului*. (celea&i comitete trebuiau s* aplice pe larg .n activitatea propagandistic* materiale ce reflectau le+turile trainice de nezdruncinat de prietenie "ntre popoarele din /niunea Sovietic! importana colosal a a2utorului oferit 4SS Moldoveneti "n procesul dezvoltrii sale de ctre popoarele freti* etc. Scopul acestor eforturi era, desigur, educarea oamenilor muncii "n spiritul internaionalismului! prieteniei "ntre popoare! patriotismului sovietic i devotamentului fa de Patrie*GF6H. +a 0 februarie 0677, a&a cum s-a decis .n &edin)a Pre idiul %% al P%' din 0F decembrie 0678, Pre idiul %% al P%' a adoptat #ot*r/rea <strict secret*4 Despre literatura care vine "n repu lic din strintate prin care se inten)iona suprimarea literaturii &i presei din RSR &i din )*rile occidentaleGE:H. +a 0 februarie 0677, .n ba a aceleia&i deci ii din 0F decembrie 0678, Pre idiul %% al P%' a adoptat #ot*r/rea <strict secret*4 Despre msurile %% al P% al Moldovei cu privire la propa+anda i sr torirea datelor i evenimentelor marcante din istoria poporului moldovenesc. %% al P%' constatase c* .n republic* erau <subapreciate4 &i nu erau propagate un &ir de evenimente &i fapte istorice care au 2ucat un rol 00

semnificativ "n consolidarea prieteniei cu marele popor rus! ucrainean i alte popoare ale rii noastre! "n micarea revoluionar pentru instaurarea Puterii Sovietice*. (ceast* atitudine, .n opinia conducerii de partid din RSS', fa de cele mai importante evenimente! care au avut un rol excepional "n destinul poporului moldovenesc! constituia o lacun +rav "n crearea unei autentice istorio+rafii a poporului moldovenesc! a culturii lui! a +)ndirii sociale i duna educaiei oamenilor muncii "n spiritul prieteniei popoarelor din /4SS! al patriotismului sovietic i al internaionalismului proletar*. %onform #ot*r/rii, comitetele or*&ene&ti &i raionale de partid, institu)iile ideologice, ministerele culturii &i .nv*)*m/ntului, (cademia de Mtiin)e a RSS', Institutul de Istorie al %% al P%' erau obligate s* ia m*suri pentru "m untirea considera il a propa+andei i sr toririi datelor i evenimentelor marcante din istoria Moldovei "n scopul creterii sentimentului de m)ndrie naional! al "m untirii procesului de educaie a oamenilor muncii "n spiritul internaionalismului proletar! al patriotismului sovietic i al prieteniei de nezdruncinat "ntre popoarele /4SS*GE0H. Prin #ot*r/rea Pre idiului %% al P%' din 0 februarie 0677 au fost adoptate Msurile %% al Partidului %omunist al Moldovei privind propa+area i sr torirea datelor i evenimentelor marcante din istoria poporului moldovenesc# Documentul con)ine un calendar al <s*rb*torilor poporului moldovenesc4 &i un panteon al eroilor <mi&c*rii revolu)ionare4 din Basarabia, oblig/nd Pre idiul Sovietului Suprem al RSS' s* emit* un decret prin care iua de ?D iunie s* fie marcat* <anual, pe larg, .n republica .ntreag* ca o mare s*rb*toare na)ional* a poporului4. Msurile. prevedeau s*rb*torirea, <pe larg4, .n 067B, a anex*rii, .n 0D0?, a Basarabiei la Rusia )arist*. 3n le+tur cu faptul c alipirea 5asara iei la 4usia "n anul 9M9K a pus capt asupririi turceti de trei secole! a 2ucat un rol pro+resist "n dezvoltarea economiei i culturii 5asara iei i are o mare importan pentru consolidarea prieteniei poporului moldovenesc cu marele popor rus i cu alte popoare ale rii noastre! a marca pe lar+! "n anul 9:;L! ca pe o mare sr toare a "ntre+ului popor! "mplinirea a 9HH de ani de la alipirea 5asara iei la 4usia*. =n &irul evenimentelor ce urmau a fi celebrate .n 0677 .n RSS', se num*ra &i iua de 6 octombrie, care coincidea cu <2ubileul de 8:: de ani de existen)* a ora&ului %#i&in*u4. 1rebuiau comemorate, de asemenea, la ?B mai 0677, J9I ani de la semnarea acordului "ntre arul Ale6sei Mi(ailovici i domnitorul moldovean 7(eor+(e 0tefan i de la primirea Moldovei "n supuenia rus! care a pus "nceputul unei noi etape "n relaiile ruso1moldoveneti*. +a 0F aprilie 0677, se planifica s*rb*torirea a KHH de ani din ziua intrrii! pentru "nt)ia oar! pe pm)ntul Moldovei! a trupelor ruseti comandate de "mpratul Petru 8! fapt ce a contri uit la impulsionarea micrii de eli erare "n 5alcani! la eli erarea Moldovei i a -ala(iei! a 5ul+ariei i Ser iei de su 2u+ul turcesc*. =n &irul <evenimentelor revolu)ionare4, care urmau s* fie comemorate .n anul 0677, se mai num*rau5 aniversarea a <78-a din iua organi *rii la %#i&in*u a tipografiei leniniste 8s6ra4 &i a <E8-a de la omor/rea revolu)ionarei din 'oldova, 1amara OrucioN4. 0?

=n 067B, se preconi a s*rb*torirea a B: de ani de la stabilirea leg*turilor .ntre socialdemocra)ii revolu)ionari ru&i, ucraineni &i moldoveni, 7: de ani de la organi area primului cerc social-democrat din %#i&in*u, 78 de ani de la na&terea <remarcabilului conduc*tor al mi&c*rii revolu)ionare ilegale, Pavel 1NacenNo4GE?H. Urm*torul document care a l*rgit considerabil diapa onul r* boiului propagandistic ini)iat de URSS .mpotriva Rom/niei a fost #ot*r/rea Biroului %% al P%' din 0D martie 067B %u privire la msurile %% al P%M pentru studierea i interpretarea pe viitor a pro lemelor referitoare la istoria 4SS Moldoveneti i a relaiilor rom)no1 sovietice @o versiune c#i&in*uian* a #ot*r/rii Biroului %% al P%US din 08 septembrie 0677 Despre studierea i interpretarea pe viitor a pro lemelor referitoare la istoria relaiilor rom)no1sovietice= care a mobili at institu)iile &tiin)ifice &i savan)ii de la 'oscova &i %#i&in*u s* pun* la punct lucr*ri marxiste, proruse &i prosovietice cu privire la istoria Basarabiei &i la rela)iile rom/no-sovietice, ripost/ndu-le astfel istoricilor rom/ni <na)ionali&ti4. =n #ot*r/rea Biroului %% al P%' din 0D martie 067B au mai fost prev* ute, .n afar* de scrierea &i publicarea lucr*rilor istorice, ac)iuni menite s* <.mbun*t*)easc*4 predarea 8storiei /4SS &i a 8storiei 4SSM .n &coli &i .n institu)iile superioare de .nv*)*m/nt, s* contribuie la educarea elevilor &i a studen)ilor .n <spiritul patriotismului sovietic &i a prieteniei popoarelor4, la ridicarea nivelului <ideologicoistoric4 al emisiunilor radiofonice, televi ate, al filmelor, al iarelor &i revistelor, al propagandei .n r/ndurile turi&tilor str*ini, la solu)ionarea problemelor ce )ineau de amena2area satelor &i ora&elor de la frontiera RSS' cu Rom/nia. $u a fost trecut cu vederea nici lucrul de propagand* pe teritoriul Rom/niei. =n 2ude)ele din RSR, cu care erau stabilite <leg*turi de prietenie4, se preconi a s* fie transmise sistematic materiale privind realizrile poporului moldovenesc "n industrie! +ospodria steasc! tiin i cultur "n anii puterii sovietice*. 1otodat*, s-a dat dispo i)ie ca pe l/ng* Pre idiul (M a RSS' s* fie organi at un grup special de referen)i care s* <studie e literatura str*in* despre 'oldova4 &i s* pre inte periodic informa)ii la %% al P%' cu privire la aceast* literatur*GEFH. %a reac)ie la #ot*r/rea Biroului %% al P%US nr. ?:8 gs din 07 august 067B, %u privire la "m untirea activitii de informare a or+anizaiilor sovietice pentru 4om)nia, la ?? august 067B, Biroul %% al P%' a adoptat re olu)ia Despre difuzarea materialelor radioului unional destinate 4om)niei care obliga %omitetul de Stat pentru Radiodifu iune &i 1elevi iune al %onsiliului de 'ini&tri din RSS' <s* acorde F:-E: minute din contul emisiunilor radioului moldovenesc pentru difu area informa)iilor speciale ale radioului unional destinate Rom/niei4GEEH. =n aceea&i i a fost adoptat* &i deci ia Biroului %% al P%' %u privire la msurile de intensificare a propa+andei i studierea pe viitor a c(estiunilor ce in de istoria Moldovei! naiunea i or+anizarea de stat moldoveneasc! relaiile seculare de prietenie ale poporului moldovenesc cu poporul rus i cu alte popoare ale /4SS! internaionalismul proletar i patriotismul sovietic. Spre deosebire de #ot*r/rea Biroului %% al P%' din 0D martie 067B, care sublinia necesitatea studierii &i interpret*rii <marxiste4 a istoriei RSS' &i RSR, acest document propunea m*suri de intensificare a propagandei <istoriei 'oldovei4 nu doar .n RSS', ci &i .n <)*rile str*ine4.

0F

Iot*r/rea prevedea ca .n satele &i ora&ele republicii s* fie trimise grupe de propagandi&ti, formate din repre entan)i ai partidului, oameni de &tiin)a &i cultur*. =n fruntea acestora au fost numi)i savan)i &i cadre didactice din cadrul (cademiei de Mtiin)e, Universit*)ii de Stat, Institutului de Istorie a Partidului, precum Ia.S "rosul, !.'. Russev, S.I. (fteniuN, (.'. +a arev, $.(. 'o#ov, I. "#. Budac, D.!. MemeaNov etc. S-a mai cerut ca .n cadrul organi a)iilor Societ*)ii republicane 0tiina, comitetelor or*&ene&ti &i raionale de partid, s* fie create sec)ii de propagand* a istoriei <poporului moldovenesc4. =n acest context, urmau s* se organi e e conferin)e pedagogice5 o conferin)*-seminar republican* cu participarea profesorilor de istorie din &colile de cultur* general* &i institu)iile de .nv*)*m/nt mediu special, o conferin)* teoretico&tiin)ific* la %#iin*u .n cadrul c*reia s* se discute despre formarea na)iunii moldovene&ti &i educarea interna)ionalist* a oamenilor muncii &.a., diverse festivaluri, .nt/lniri cu colectivele de crea)ie, repre entan)ii culturii &i artei, cu savan)i din <republicile surori4P s* se difu e e emisiuni radio &i tv &i s* se publice .n pres* materiale tematiceP s* fie )inute discursuri ale conduc*torilot republicii, savan)ilor, oamenilor de cultur* @I. Bodiul, O. Ilia&enNo, (. Diordi)a, D. %ornovan, Ia. "rosul, S. (fteniuN, (. +upan, (. +a arev etc.A. S-a dat comand* de materiale ce s* condamne <calomniile din presa str*in* la adresa poporului moldovenesc4, planific/ndu-se ca ele s* fie publicate <.n edi)iile periodice ale )*rilor respective4. De asemenea, trebuia <.mbun*t*)it* radical munca cu turi&tii str*ini &i cu al)i locuitori ai )*rilor str*ine care vi itea * republica4. =n acest scop, urmau s* fie elaborate variante .n engle *, german* &i france * ale unei culegeri statistice, unui film televi at, unui film cinematografic, ale unor pliante, albume, ale unei serii de bro&uri despre <progresul economiei &i culturii republicii .n anii puterii sovietice4. Institu)iile de cercetare urmau s* acorde o aten)ie deosebit* studierii &i reflect*rii urm*toarelor probleme5 a= importana rz oaielor ruso1turce pentru eli erarea popoarelor alcanice de su 2u+ul turcesc feudal "n sec# N-8881N8N> = alipirea 5asara iei la 4usia "n 9M9K i importana ei pentru destinul poporului moldovenesc> c= relaiile sovieto1rom)ne "n primii ani de dup iruina Marii revoluii socialiste din $ctom rie> d= sta ilirea relaiilor diplomatice "ntre /4SS i 4om)nia "n anul 9:J<*GE8H. %ursul politic de distan)are fa)* de 'oscova, &i, prin urmare, &i abandonarea de c*tre politicienii &i savan)ii rom/ni a abord*rilor &i concep)iilor istorice proruse&ti &i prosovietice, .n esen)* antirom/ne&ti, a culminat, .n 067D, cu sus)inerea de c*tre $. %eau&escu a <Prim*verii de la Praga4. Cdat* cu declan&area cri ei ce#oslovace din 067D &i respingerea de c*tre Rom/nia a unor deci ii ale 'oscovei referitoare la colaborarea .n cadrul 1ratatului de la Var&ovia, rela)iile politice sovieto-rom/ne se deterioraser* continuu, ating/nd cote maxime de tensiune .n prim*vara-toamn* anului 067D. Qaptul c* Rom/nia nu fusese invitat* la reuniunea de la Dre da a &efilor de state ale blocului socialist din ?F martie 067D a fost un semnal al deterior*rii rela)iilor cu 'oscova, dar &i al i ol*rii ei de c*tre )*rile comuniste <surori4GE7H . =ngri2orat* de evolu)iile politice din %e#oslovacia, care puneau .n pericol <unitatea sistemului socialist4, dar &i de impactul <cursului deosebit4 al conducerii din RSR, de 0E

eventuala r*sp/ndire a ideilor <na)ionaliste4 &i antisovietice .n RSS 'oldoveneasc* > avanpostul URSS de la #otarul de vest, conducerea sovietic* a decis s* adopte m*suri drastice fa)* de Rom/nia, intensific/nd r* boiul propagandistic .mpotriva acesteia. ( fost vorba, dac* ne referim la .ntreaga perioad* postbelic*, de unul din momentele de v/rf ale acestui r* boi declan&at .n 0678, de cea mai ampl* ripost* a URSS fa)* de continuarea &i afirmarea <cursului deosebit4 al Rom/niei din a doua 2um*tate a anilor 97: ai sec. ;;. +a F iunie 067D, Biroul %% al P%' a adoptat #ot*r/rea <strict secret*4 Despre msurile privind "ndeplinirea (otr)rii %% al P%/S %u privire la msurile de a2utorare a 4SS Moldoveneti "n ameliorarea muncii ideolo+ice*# Iot*r/rea respectiv* a %% al P%' constituie o reactuali are a #ot*r/rii %% al P%US din 7 mai 067D, con)in/nd acelea&i ac)iuni de <ameliorare a lucrului ideologic .n RSS 'oldoveneasc*4GEBH. Deoarece Rom/nia nu era interesat* s* ac#i i)ione e iare &i c*r)i sovietice .n limba rus*, care con)ineau falsuri promovate de propaganda URSS, #ot*r/rea %% al P%US din 7 mai 067D solicita (socia)iei Unionale %artea 8nternaional s* ignore interesele culturale ale popula)iei rom/ne&ti din RSS' &i s* <reglemente e4 sc#imbul de c*r)i &i edi)ii periodice cu RSR <strict pe ba * de paritate4. De asemenea, deoarece mul)i locuitori din RSS' se abonau la iare &i reviste rom/ne&ti .n <regiunile vecine ale RSS Ucrainene4, #ot*r/rea <recomanda4 %% al P% al Ucrainei s* <reglemente e abonarea la publica)iile rom/ne&ti .n republic*4, ceea ce, .n limba2ul duplicitar din epoc*, .nsemna, de fapt, s* inter ic* aceast* abonare. =n scopul .ndoctrin*rii ideologice a popula)iei din Rom/nia, #ot*r/rea %% al P%US solicita Direc)iei pentru 1urism Str*in de pe l/ng* %onsiliul de 'ini&tri al URSS s foloseasc mai pe lar+ le+turile turistice dintre 4S4 i /4SS! precum i cltoriile cetenilor rom)ni cu vize individuale "n 4SS Moldoveneasc i "n alte repu lici ale rii pentru a informa opinia pu lic rom)n despre politica intern i extern a P%/S i a 7uvernului sovietic! precum i pentru a o familiariza cu realizrile poporului moldovenesc "n construcia comunist*. Mi %omitetului de Stat pentru Radiodifu iune &i 1elevi iune de pe l/ng* %onsiliul de 'ini&tri al URSS i s-a propus, .n scopul <sporirii eficacit*)ii radioemisiunilor pentru Rom/nia4, s intensifice informarea radioasculttorilor rom)ni "n c(estiuni despre care nu exist "n +eneral informaii sau cele prezente "n presa rom)n sunt unilaterale i insuficiente*. !ra vorba, .n special, de c#estiuni referitoare la marea prietenie dintre popoarele moldovenesc! rus i alte popoare ale /4SS*, istoria luptei oamenilor muncii pentru instaurarea puterii sovietice i reunirea ei cu /niunea Sovietic*GEDH etc. - See more at5 #ttp5KKbasarabia-bucovina.infoK?:0FK0?K?BKdocumente-din-ar#iveleNgb-si-cc-al-pcm-din-rssm-basarabia-si-relatiile-sovieto-romane-in-prima-2umatate-aanilor-7:-anali ate-de-elena-si-g#eorg#e-negruKRst#as#.rrSIi't#.vBRBSTl8.dpuf +a r/ndul lui, Biroul %% al P%' dispunea, prin #ot*r/rea din F iunie 067D, intensificarea <luptei .mpotriva ideologiei ostile4 &i a <educa)iei4 popula)iei din RSS' "n spiritul patriotismului moldovenesc! internaionalismului proletar i a prieteniei dintre popoare*. %onduc*torilor unor departamente &i ministere, inclusiv al 08

O"B-ului din RSS', li se cerea s verifice realizarea (otr)rii %% al P%M privind reducerea "n repu lic a literaturii i a pu licaiilor periodice strine i s propun msuri suplimentare de re+lementare a acestei c(estiuni*. 'inisterul Ccrotirii Crdinii Publice era obligat s* re+lementeze evidena cetenilor strini care fac vizite private "n 4SS Moldoveneasc i s amelioreze perfectarea documentelor pentru cetenii care pleac din repu lic "n az de vize individuale*. 1ermenii <reglementare4, <ameliorare4 nu trebuie s* induc* nici ei .n eroare, inten)ia era s* se camufle e ac)iunile represive .mpotriva presei &i literaturii din Rom/nia sau .mpotriva <elementelor na)ionaliste4 din RSS' care doreau s* vi ite e Rom/nia. De asemenea, Direc)iei pentru 1urism Str*in de pe l/ng* %onsiliul de 'ini&tri al RSS 'oldovene&ti, Societ*)ii 'oldovene&ti de Prietenie &i Rela)ii %ulturale cu U*rile Str*ine, %omitetului de Stat pentru Pres* din RSS 'oldoveneasc* li se cerea s* intensifice propa+anda "n r)ndul cetenilor care sosesc din strintate! precum i al turitilor care pleac "n strintate*, s* intensifice editarea "n lim i strine a rourilor! pliantelor despre dezvoltarea economiei! tiinei i culturii 4SS Moldoveneti pentru difuzarea lor "n rile strine*. Pentru a oferi <informa)ie obiectiv* despre situa)ia din mi&carea comunist* &i muncitoreasc* interna)ional* .n )*rile socialismului4, adic* .n Rom/nia, %omitetului de Stat pentru Radiodifu iune &i 1elevi iune al %onsiliului de 'ini&tri al RSS 'oldovene&ti i s-a ordonat s* creeze o redacie special pentru pre+tirea materialelor i ameliorarea transmisiunilor destinate radioasculttorilor i telespectatorilor din strintate> s ela oreze msuri privind pre+tirea i perfecionarea numrului necesar de ziariti! lucrtori de creaie! ali specialiti! "n scopul "m untirii radicale a coninutului materialelor pe teme politice difuzate "n lim a moldoveneasc*. Pre idiul (cademiei de Mtiin)e a RSS 'oldovene&ti trebuia s* elabore e &i s* .nainte e Pre idiului (cademiei de Mtiin)e a URSS propuneri privind pre+tirea unor cadre tiinifice de "nalt calificare! doctori i candidai "n tiine> tratarea! "n comun cu savanii moldoveni! a pro lemelor actuale le+ate de istoria 4SS Moldoveneti! lin+vistic i tiina literaturii moldoveneti> editarea de lucrri! literatur tiinific i de popularizare a tiinei referitoare la istoria i cultura poporului moldovenesc la editura Nau6a* din Moscova*GE6H. (&adar, dup* cum reiese din con)inutul #ot*r/rii %% al P%US din 7 mai 067D &i a %% al P%' din F iunie 067D, documentele respective aveau ca inten)ie interconectarea &i unificarea tuturor eforturilor departamentelor &i ministerelor centrale &i republicane pentru a neutrali a cursul politic deosebit al Rom/niei &i efectele leg*turilor culturale &i umane dintre RSS' &i RSR, pentru a continua f*r* probleme opera de de na)ionali are a popula)iei din RSS' &i de creare aici a unui nou tip de om > <#omo sovieticus4. Dup* cum se poate observa, acest front comun al 'oscovei &i %#i&in*ului .n opera de sp*lare de creier &i de de na)ionali are nu se limita doar la RSS', ci includea &i Rom/nia. Iot*r/rile men)ionate mai sus relev* &i unele deosebiri de <stil4, determinate de .ndep*rtarea sau apropierea geografic* a 'oscovei &i %#i&in*ului .n raport cu Bucure&tiul. (stfel, spre deosebire de #ot*r/rea P%US din 7 mai 067D, care vi a direct <literatura rom/n*4, <publica)iile periodice rom/ne&ti4, <radioemisiunile pentru 07

Rom/nia4, <cet*)enii rom/ni cu vi e individuale4, <reevaluarea tenden)ioas*4 de c*tre Rom/nia a rela)iilor rom/no-sovietice etc., propunerile %% al P%' din F iunie 067D sunt formulate la modul general &i se refer* la <cet*)enii str*ini4, <literatura str*in*4, emisiuni destinate <radioascult*torilor &i telespectatorilor din str*in*tate4 etc., evit/nd s* nominali e e Rom/nia. Dup* cum se poate constata din stenograma discu)iilor de la &edin)a Biroului %% al P%' din F iunie 067D, acest lucru s-a f*cut la propunerea lui I. Bodiul, pentru a nu scoate .n eviden)* orientarea clar antirom/neasc* a #ot*r/rii. =n timpul de baterilor, I. Bodiul a recunoscut c* %% al P%' nu face altceva dec/t s* <copie #ot*r/rea %% al P%US4, dar, totodat*, referindu-se la starea de confu ie .n care se afla, a m*rturisit c* nu &tie dac* trebuie sau nu copiate &i indica)iile %% al P%US referitoare la Rom/nia. Preci area f*cut* de membrii Biroului %% al P%' c* #ot*r/rea va fi secret* sau va putea fi p*strat* .n <mapa special*4 nu a risipit .ndoielile lui I. Bodiul. =n cele din urm*, liderul de partid din RSS' a acceptat ideea, dar cu condi)ia ca din exemplarul #ot*r/rii expediate .n raioane s* fie totu&i excluse referirile directe la Rom/nia ale %% al P%USG8:H. !ste evident* gri2a primului-secretar al %% al P%' pentru men)inerea unor rela)ii aparent <prietene&ti4 dintre URSS &i RSR, pentru ca r* boiul propagandistic al URSS .mpotriva Rom/niei s* nu fie cunoscut de <opinia public*4 intern* &i interna)ional*. Iot*r/rile din 7 mai &i F iunie 067D sunt primele care anali ea * at/t de detaliat .ntregul spectru de rela)ii culturale &i umane dintre RSS' &i RSR &i constituie o ripost* evident* .mpotriva afirm*rii <noului curs4 al Rom/niei. Sf/r&itul anului 06B: a constituit un alt moment de v/rf al campaniei propagandistice antirom/ne&ti din RSS'. (cesta a survenit .n mod logic dup* ce, .n anii 067D-06B:, tensiunea din rela)iile sovieto-rom/ne nu se diminuase deloc. Polemica dintre +. Bre2nev &i $. %eau&escu .n problema c#ine * &i cea ce#oslovac*, ce a avut loc .n timpul .nt/lnirii de la 'oscova din 07 mai 0676, nu au contribuit, desigur, la normali area rela)iilor dintre cele dou* )*riG80H. Vi ita pre&edintelui american Ric#ard $ixon la Bucure&ti, la ?-E august 0676, a constituit .nc* un motiv de sup*rare pentru liderul de la Oremlin, care a ini)iat un &ir de ac)iuni de discreditare a Rom/niei pe plan interna)ional, pre ent/nd-o ca un <obstacol .n calea p*cii mondiale @&i, eventual, c#iar o amenin)are la securitatea global*A4G8?H. =n timpul vi itei lui $. %eau&escu la 'oscova, la 0D-06 mai 06B:, +. Bre2nev l-a acu at c* <coc#etea * cu imperialismul4, repro&/ndu-i c* nu s-a consultat cu URSS .nainte de a discuta cu R. $ixon. +iderul sovietic atribuia vi itei pre&edintelui american la Bucure&ti cele mai sumbre conota)ii @<o lovitur* primit* drept .n fa)* de mi&carea progresist*4, <pr*bu&ire a prestigiului Rom/niei4 etc.AG8FH. +a aceea&i .nt/lnire, +. Bre2nev a readus .n discu)ie interpretarea istoriei de c*tre istoriografia din RSR, repro&/ndu-i lui $. %eau&escu c* istoricii rom/ni reaezau relaiile dintre 4usia i 4om)nia! su apreciind rolul 4usiei "n 5alcani*, redesc(iz)nd discuia despre evenimentele anterioare celui de1al Doilea 4z oi Mondial* &i subestim/nd rolul Armatei 4oii "n rz oi i pentru eli erare*G8EH. $. %eau&escu a respins aceste acu a)ii, aduc/nd argumente ce dovedeau c* &i armata rom/n* a avut un rol important .n Balcani. (stfel, liderul de la Bucure&ti a afirmat c* 0B

intrase demult "n practica sovietic s respin+ contri uia 4om)niei "n 5alcani! iar istoricii mai de+ra corecteaz acest nea2uns*. De asemenea, a citat un document care confirma solicitarea, cu disperare, de c*tre comandantul for)elor )ariste de la Plevna, a a2utorului militar rom/nesc .n timpul r* boiului ruso-turc din 0DBB-0DBD, lucru pe care istorio+rafia sovietic "l i+nora cu totul*. =n aceea&i ordine de idei, $. %eau&escu a ad*ugat5 Noi nu ne+m rolul armatei ruseti "n 5alcani! dar nu este posi il s ne+m nici rolul armatei rom)ne# Avem cimitire de soldai rom)ni care au czut acolo! precum i scrisoarea prin care ni se cerea a2utorul# Desi+ur! oricine este li er s interpreteze aceste lucruri "n propriul mod# Dar mi se pare surprinztor c exist discuii asupra rolului pro+resist al arismului! i nu a vrea s "ncep s1l citez pe Eenin! referitor la acest rol*G88H. Referitor la acu a)ia liderului sovietic c* istoriografia rom/n* subestimea * rolul armatei sovietice .n eliberarea Rom/niei, $. %eau&escu a r*spuns c* istoricii sovietici continu s su estimeze contri uia 4om)niei la lupta "mpotriva nazismului D cel de1al patrulea contin+ent ca mrime al Aliailor*, subliniind5 Apreciem participarea armatei sovietice! a /niunii Sovietice# Din nefericire! nu se poate spune c faptele sunt prezentate cu respectarea "n "ntre+ime a adevrului "n privina 4om)niei! cu toate c rolul ei este cunoscut! iar re+ele 4om)niei a fost printre puinii efi de stat decorai cu Steaua -ictoriei* pentru contri uia sa*G87H. Sup*rat, +. Bre2nev &i-a anulat vi ita pe care urma s-o efectue e la .nceputul lunii iulie 06B: la Bucure&ti pentru a semna tratatul rom/no-sovietic, invoc/nd motive de s*n*tate, documentul fiind semnat, .n cele din urm*, .n pofida u an)elor interna)ionale, de &efii de guverne ale URSS &i RSRG8BH. Sup*rarea conducerii de la 'oscova .n raport cu acest <curs deosebit4 al RSR &i-a l*sat amprenta nu doar asupra rela)iilor sovieto-rom/ne, ci &i asupra amplorii &i intensit*)ii r* boiului propagandistic antirom/nesc din RSS'. +a 07 noiembrie 06B:, ca urmare a #ot*r/rii <strict secrete4 a Biroului %% al P%US Despre msurile privind intensificarea continu a muncii ideolo+ice "n r)ndul populaiei 4SS Moldoveneti i a re+iunii %ernui a 4SS/ din 8 noiembrie, Biroul %% al P%' a adoptat #ot*r/rea, &i ea <strict secret*4, Despre msurile privind intensificarea continu a muncii ideolo+ice "n r)ndul populaiei 4SSM# Iot*r/rea din 07 noiembrie 06B:, ca &i cea din F iunie 067D, vi a .ntregul spectru de rela)ii politice, culturale &i umane dintre RSS' &i RSR. 1otu&i, spre deosebire de re olu)ia din 067D, cea din 06B: a fost mult mai ampl* &i detaliat*. =n plus, despre con)inutul documentului din 067D au &tiut doar un cerc restr/ns de persoane, el fiind difu at conform unei eviden)e speciale, iar din exemplarele expediate .n raioane au fost excluse indica)iile %% al P%US referitoare la Rom/nia. =n 06B:, dimpotriv*, despre con)inutul #ot*r/rii au fost informa)i to)i membrii activului de partid, to)i conduc*torii &i responsabilii pentru activitatea propagandistic* &i ideologic*, at/t de la centru, c/t &i din raioane. Mi, mult mai important, de aceast* dat* membrii Biroului %% al P%' nu numai c* nu au evitat s* formule e desc#is .nvinuiri la adresa Rom/niei, dar, de fapt, au dat startul politicii de cultivare sistematic* a rom/nofobiei .n r/ndurile popula)iei din RSS'. Dac*, p/n* .n 06B:, activi&tii de partid erau informa)i de #ot*r/rile secrete ale Biroului %% al P%' doar pentru a )ine cont de ele .n activit*)ile &i deci iile lor, pentru a intensifica politica de sovieti are &i rusificare, f*r* a informa <oamenii muncii4 despre con)inutul acestora, atunci, din data de 07 0D

noiembrie 06B:, armata propagandistic* enorm* a partidului era mobili at* s* <explice4 popula)iei din RSS' scopul &i orientarea <antimarxist*4, <antisovietic*4 &i <antimoldoveneasc*4 a politicii promovate de conducerea RSR. ( fost vorba, .n realitate, de o campanie propagandistic* na)ional* de sp*lare de creier &i de incitare la ur* fa)* de Rom/nia <revi ionist*4, care nu recuno&tea existen)a limbii &i a poporului <moldovenesc4, asem*n*toare cu cea .mpotriva <imperialismului american4 sau a statelor capitaliste occidentale, dar mult mai p*tima&* &i mai acerb*. 1rucul la care a apelat I. Bodiul &i al)i conduc*tori sovietici, f*c/nd distinc)ie .ntre <conducerea antipopular*4 a RSR &i <poporul rom/n4, care <nutrea sentimente sincere de simpatie fa)* de URSS4, avea, bine.n)eles, scopul de a salva aparen)ele &i de a masca dictatul URSS. =n preambulul #ot*r/rii se afirma c* Rom/nia folosete tot mai activ literatura! radioul! televiziunea! vizitarea de ctre cetenii rom)ni a Moldovei i plecarea cetenilor notri "n 4S4 pentru a propa+a "n r)ndul oamenilor notri cursul su politic deose it! se admit afirmaii ostile la adresa /4SS*. Se atr*gea aten)ia asupra agen)iilor rom/ne de turism care tindeau s trimit turitii mai cu seam "n Moldova! reduc)nd numrul de cltorii "n alte re+iuni ale /4SS*. Qolosind filiera turismului, unii ceteni rom)ni se pronunau desc(is "n le+tur cu preteniile teritoriale ale 4om)niei asupra 5asara iei i 5ucovinei*. De asemenea, Rom/nia se f*cea vinovat* de r*sp/ndirea .n RSS' a literaturii nedorite! ostile! inclusiv c(inez i al anez antisovietic*G8DH. Iot*r/rea cerea 'inisterului =nv*)*m/ntului al RSS', %omitetului de Stat pentru Radiodifu iune &i 1elevi iune al %onsiliului de 'ini&tri, %omitetului de Stat pentru Pres* al %onsiliului de 'ini&tri al RSS', %omitetului de Stat pentru =nv*)*m/ntul Profesional-1e#nic al %onsiliului de 'ini&tri al RSS', Pre idiului (cademiei de Mtiin)e a RSS', redac)iilor iarelor &i revistelor republicane s amelioreze "n mod radical munca ideolo+ic "n r)ndul populaiei repu licii! s intensifice "n mod (otr)t educaia oamenilor muncii! "n primul r)nd a tineretului i intelectualitii! "n spiritul internaionalismului proletar! al prieteniei dintre popoarele /4SS! patriotismului sovietic! "naltei vi+ilene politice*. '*surile preconi ate urm*reau s* pun capt ptrunderii ideolo+iei ostile ur+(eze "n mediul oamenilor sovietici*, urm/nd ca exponen)ii acestei ideologii s* fie supui opro riului pu lic i trai la rspundere*. %omitetului de Stat pentru 1elevi iune &i Radiodifu iune al %onsiliului de 'ini&tri al RSS' i se solicita s ela oreze msuri privind ameliorarea calitii radiodifuziunii repu licane i a emisiunilor televizate*, dar &i s* fac* propuneri privitor la sporirea volumului de emisiuni "n lim a moldoveneasc pentru radioasculttorii din 4S4*. Pre idiului (cademiei de Mtiin)e a RSS' i se cerea s prezinte la %% al Partidului %omunist al Moldovei propuneri privind desfurarea unor conferine i sesiuni consacrate unor pro leme le+ate de istoria Moldovei! formarea naiunii moldoveneti! istoria relaiilor ruso1rom)ne i sovieto1rom)ne*. Pentru a evita <propagarea ideilor na)ionaliste4 de c*tre cet*)enii din RSR afla)i .n vi it* la rudele lor din RSS', 'inisterului (facerilor Interne al RSS' i se cerea s* adopte m*suri privind re+lementarea invitrii cetenilor rom)ni "n Moldova i 06

plecrii cetenilor notri "n 4om)nia*, .n vederea reducerii semnificative a vizitelor reciproce cu vize individuale*. De asemenea, se solicita sta ilirea unui control strict al comportamentului cetenilor rom)ni "n timpul aflrii lor "n repu lic! asupra respectrii de ctre acetia a le+ilor sovietice i a normelor "n vi+oare de edere a strinilor "n /niunea Sovietic*. Iot*r/rea solicita 'inisterului 1elecomunica)iilor al RSS', %omitetului de Stat pentru Pres* al %onsiliului de 'ini&tri al RSS', comitetelor or*&ene&ti &i raionale de partid s "ntreprind msuri "n vederea limitrii exportului i difuzrii "n repu lic a literaturii i pu licaiilor periodice rom)neti*. Pentru intensificarea lucrului de propagand* &i contrapropagand*, 'inisterul 1elecomunica)iilor al RSS' trebuia s finalizeze construcia i s dea "n exploatare! "n termenele sta ilite! linia de radioreleu 5li1Cdine! staia de televiziune de retranslare din Cdine i radioemitorul pe unde medii de 9HI de 6iloOai*. 1otodat*, .n conformitate cu dispo i)iile %% al P%US, %onsiliul de 'ini&tri al RSS' trebuia s* adrese e %onsiliului de 'ini&tri al URSS propuneri privind dezvoltarea continu a reelei de televiziune "n 4SS Moldoveneasc din contul u+etului repu lican pentru a asi+ura receptarea calitativ a dou pro+rame de televiziune pe "ntre+ teritoriul repu licii*, "nlocuirea retranslatoarelor de televiziune! care funcioneaz "n prezent "n raioanele Moldovei limitrofe cu 4om)nia! cu unele mai puternice*. Iot*r/rea cerea organelor abilitate din RSS' <s* ia act4 de con)inutul #ot*r/rii Biroului %% al P%US Despre msurile privind intensificarea continu a muncii ideolo+ice "n r)ndul populaiei 4SS Moldoveneti i a re+iunii %ernui a 4SS/ din 8 noiembrie 06B:, care solicita or+anelor locale ale Soiuzpeceati Fpresa unional D n# a#= s efectueze a onarea la pu licaiile periodice din 4S4 numai pentru locuitorii oraului! re+iunii! inutului respectiv! excluz)nd posi ilitatea de readresare a acestei a onri din alte re+iuni ale rii ctre locuitorii Moldovei*, iar %omitetului pentru Pres* de pe l/ng* %onsiliul de 'ini&tri al URSS > s primeasc cereri de cri din 4S4 pentru difuzarea pe teritoriul 4SS Moldoveneti numai de la %omitetul pentru Pres al repu licii*. %onform aceleia&i dispo i)ii a %% al P%US, (cademia de Mtiin)e a URSS, Institutul de 'arxism-+eninism de pe l/ng* %% al P%US, revistele Pro leme de istorie, 8storia modern i contemporan! Pro leme de istorie a P%/S &i -iaa 8nternaional erau obligate s extind pu licarea de articole i materiale ce arunc lumin asupra rolului %ominternului "n istoria micrii comuniste i muncitoreti! c(estiunile le+ate de istoria relaiilor ruso1rom)ne i sovieto1rom)ne! politica cercurilor conductoare ale 4om)niei "n perioada ante elic i alte c(estiuni care sunt supuse unei reevaluri tendenioase "n istorio+rafia rom)n*G86H. =n cadrul aceleia&i &edin)e a Biroului %% al P%' din 07 noiembrie 06B: au fost aprobate Msurile %% al Partidului %omunist al Moldovei privind intensificarea continu a muncii ideolo+ice i educaia oamenilor muncii "n spiritul patriotismului sovietic i internaionalismului proletar# Documentul con)inea 8F de directive cuprin *toare, adresate institu)iilor politice &i ideologice, de cultur*, educative, care se axau pe necesitatea <intensific*rii continue a ?:

muncii ideologice4, .ns*, de fapt, urm*reau ani#ilarea influen)ei <cursului deosebit4 al Rom/niei &i a <manifest*rilor na)ionaliste4 din RSS'. =n acest scop, .n luna noiembrie 06B: se proiecta organi area unei consftuiri a primilor secretari ai comitetelor raionale! oreneti de partid! a conductorilor de ministere i departamente! a redactorilor ziarelor i revistelor repu licane care s examineze sarcinile or+anizaiilor de partid din repu lic privind "ndeplinirea Potr)rii %% al P%/S din H noiem rie 9:LI Despre msurile privind intensificarea continu a muncii ideolo+ice "n r)ndul populaiei 4SS Moldoveneti i din re+iunea %ernui a 4SS/*. (cela&i subiect se preconi a a fi discutat .n lunile ianuarie-februarie 06B0, .n cadrul unei adun*ri a activului lucrtorilor ideolo+ici din repu lic! precum i a unei adunri a secretarilor comitetelor oreneti! raionale de partid! a secretarilor or+anizaiilor primare de partid! a ad2uncilor preedinilor de comitete executive ale consiliilor oreneti i raionale de deputai ai oamenilor muncii*. %onduc*torii <institu)iilor ideologice4 trebuiau s* fie convoca)i trimestrial, pe parcursul anului 06B0, la reuniuni de instruire privitor la situaia i msurile de intensificare a luptei "mpotriva propa+andei antisovietice strine*. Se mai prevedea organi area, "n orae i raioane a unor seminare1consftuiri ale secretarilor or+anizaiilor primare de partid pentru examinarea sarcinilor or+anizaiilor de partid "n contextul "m untirii educaiei patriotice i internaionaliste a oamenilor muncii*. Un rol aparte .n cadrul acestor ac)iuni era atribuit consftuirii secretarilor or+anizaiilor primare de partid ale col(ozurilor i sov(ozurilor din satele de frontier ale repu licii* unde urma s* fie discutat* c#estiunea privind situaia i msurile de "m untire a educaiei politice a oamenilor muncii*. Pentru perioada noiembrie 06B0 > februarie 06B0, .n toate ora&ele &i raioanele republicii, erau planificate adunri ale activului intelectualitii care tre uiau s examineze sarcinile intelectualitii privind creterea nivelului educaiei comuniste a oamenilor muncii*. De asemenea, .n luna noiembrie 06B:, se proiecta s* aib* loc un seminar republican al activului de partid de la institu)iile de .nv*)*m/nt superior @membri ai comitetelor de partid &i ai birourilor de partid ale facult*)ilorA, de dou* ile, privind "m untirea continu a muncii de educaie "n instituiile de "nvm)nt superior din repu lic*. Profesorii de la catedrele de discipline sociale ale institu)iilor de .nv*)*m/nt superior din republic* urmau s* se .ntruneasc*, .n luna februarie 06B0, .n cadrul unui seminar privind sporirea rolului tiinelor sociale "n educaia studenilor "n spiritul patriotismului sovietic i internaionalismului proletar*. Directivele %% al P%' din 07 noiembrie 06B: prevedeau organi area diferitor ac)iuni ce aveau drept scop, pe de o parte, <educarea patriotismului sovietic &i a interna)ionalismului4, a <prieteniei poporului moldovenesc4 cu popoarele URSS, iar pe de alt* parte, a urii fa)* de <propaganda burg#e *4. "rupele de lectori ai sec)iei propagand* &i agita)ie a %% al Partidului %omunist al 'oldovei, Uniunii Scriitorilor din 'oldova &i Societ*)ii 0tiina aveau misiunea de a organi a .n colectivele de ?0

munc* &i de studen)i prelegeri cu o asemenea tematic*. (celora&i scopuri trebuiau s* serveasc* &i conferin)ele &tiin)ifico-teoretice privind <prietenia &i fr*)ia popoarelor sovietice4 care trebuiau s* fie organi ate .n ora&ele &i raioanele republicii, .n institu)iile de .nv*)*m/nt preuniversitar. Se prevedea &i desf*&urarea propag*rii .n mi2loacele mass-media a celor mai importante evenimente istorice din istoria poporului moldovenesc! a datelor comemorative! 2u iliare! care s contri uie la educaia oamenilor muncii "n spiritul prieteniei dintre popoarele /4SS! internaionalismului proletar i s demate nscocirile propa+andei ur+(eze*. Revistele Gomunist Moldavii @%omunistul 'oldoveiA, Eim a i literatura moldoveneasc, Nistru, 3nvtorul sovietic, iarele Moldova Socialist, Sovets6aia Moldavia @'oldova sovietic*A, revistele &i iarele unionale erau obligate s* publice, pe parcursul anilor 06B0-06B?, o serie de articole i materiale care s demate activitatea antipopular a oamenilor politici ur+(ezi din trecutul Moldovei i 4om)niei! crora propa+anda strin le face pe lar+ reclam*, precum &i despre atrocitile i alte aciuni ale ocupanilor "n 5asara ia "n anii 9:9M19:<I i pe teritoriul 4SS Moldoveneti i "n alte re+iuni ale rii "n anii 9:<919:<<*. Sec)ia propagand* &i agita)ie a %% al P%', comitetele or*&ene&ti &i raionale de partid erau obligate s* ia su control permanent stilul i cultura lim ii ziarelor! revistelor! emisiunilor de radio i televiziune care apar i se difuzeaz "n lim a moldoveneasc*, s* anali e e lunar lucrul efectuat .n acest domeniu. Sec)iilor &tiin)* &i institu)ii de .nv*)*m/nt, cultur* ale %% al P%', 'inisterului =nv*)*m/ntului Public &i 'inisterului %ulturii al RSS 'oldovene&ti li se cerea s* studie e situa)ia pred*rii limbii moldovene&ti, literaturii &i istoriei RSS 'oldovene&ti la facult*)ile &i sec)iile de filologie ale institu)iilor de .nv*)*m/nt superior din republic*. (celora&i institu)ii li se cerea s* verifice nivelul cunotinelor i atitudinea fa de studierea lim ii i literaturii ruse a elevilor din colile moldoveneti i a +rupelor moldoveneti din instituiile de "nvm)nt mediu de specialitate din repu lic*G7:H. =n urma directivelor Biroului %% al P%' din 07 noiembrie 06B:, la ?: noiembrie, la %#i&in*u a fost convocat* o consf*tuire a primilor-secretari ai comitetelor or*&ene&ti &i raionale de partid, &efilor de ministere &i departamente, unde I. Bodiul a pre entat raportul %u privire la msurile de intensificare a muncii ideolo+ice "n r)ndurile oamenilor muncii din repu lic# =n documentul ,ezele expuse la consftuirea din KI noiem rie 9:LI, care, de fapt, repre int* o sinte a a raportului primului-secretar al P%', I. Bodiul a criticat politica <imperialismului american4. (cesta, considera I. Bodiul, f*c/nd alu ie la vi ita pre&edintelui american, R. $ixon la Bucure&ti, .n august 0676, &i la cea a secretarului general al P%R, $icolae %eau&escu, la -as#ington, .n octombrie 06B:, prin diferite pomeni! "ncerca s desta ilizeze interconexiunea economic dintre rile socialiste*. De aceea, I. Bodiul a criticat elogierea de c*tre americani a cursului de politic extern care s1a conturat "n activitatea conductorilor rom)ni! curs deose it de cel al rilor socialiste*G70H.

??

Rom/nia a fost .nvinuit* c* seamn discordie "n comunitatea rilor socialiste! c se "ndeprteaz tot mai mult i mai mult de aciunile coordonate "n politica internaional! uit principiile de clas "n relaiile de reciprocitate cu rile capitaliste*. I. Bodiul i-a criticat nu doar pe americani ci, .n genere <propaganda burg#e *4, pentru c* sus)inea orientarea oportunist! fi1naionalist! a politicii rom)ne! sl iciunile conductorilor ei "n scopurile sale infame antisovietice! anticomuniste i contrarevoluionare*P elogia <.ndr* neala &i fermitatea4 conducerii din RSRP promova <o politic* independent* fa)* de 'oscova4. =n opinia lui I. Bodiul, )*rile occidentale se f*ceau vinovate &i de susinerea tendinelor ovine ale rom)nilor referitoare la 4SS Moldoveneasc i 5ucovina*# 'ai mult, ele sus)ineau strile de spirit existente "n 4om)nia i exa+erau c(estiunea asara ean*! inventat* de ei, cu scopul de a o .ndep*rta definitiv de URSSG7?H. (u fost criticate &i publica)iile periodice din RSR, care, potrivit lui I. Bodiul, imitau presa ur+(ez! relu)nd! fr niciun fel de comentarii! materiale din ziare c(ineze! al aneze! iu+oslave*. =n paginile literaturii &tiin)ifice &i publicistice din RSR rareori puteai .nt/lni critici la adresa oportunismului de dreapta i de st)n+a! a revizionismului! erau elo+iate ideile socialismului naionalist! denatur)ndu1se principiul marxist1leninist al internaionalismului proletar*G7FH. Sc#imbul de turi&ti cu Rom/nia, vi itele private ale cet*)enilor din RSR la rudele din RSS', care luaser* amploare la sf/r&itul anilor V7:, erau considerate de liderul P%' drept surse de <contaminare4 a locuitorilor din RSS' cu idei <na)ionaliste4, &i <antisovietice4. (titudinea favorabil* a turi&tilor din RSR, sosi)i .n RSS', fa)* de conducerea )*rii lor constituia un motiv serios de .ngri2orare pentru conducerea de la %#i&in*u. I. Bodiul sublinia c* "n discuiile cu cetenii rom)ni se simte c muli dintre ei susin i "mprtesc cursul antisovietic! cultivat "n ara lor! nu1i ascund atitudinea ne+ativ fa de ara noastr! spri2in fi tendinele de apropiere de America i %(ina ale conducerii rom)ne*. Primul secretar al P%' de)inea informa)ii cu privire la afirma)iile f*cute de mai mul)i cet*)eni ai RSR, afla)i .n vi it* .n RSS'. (stfel, Vladimir "#eorg#iu, directorul unei &coli din Bucure&ti, Mtefan $ed elsc#i, agronom .ntr-o gospod*rie de stat, Sandu %osmescu, locuitor din Cltenia, .nv*)*torul 'ircea $em)an, <un oarecare %onstantin Bo&nescu4 &i al)ii afirmau fiecare "n felul su unul i acelai lucru! c /4SS! c(ipurile! timp de muli ani a distrus ara lor! storc)nd din ea tot ce avea mai un? aur! petrol! lemn! nave maritime! vite! a fr)nat "n mod intenionat procesul de industrializare i c toate acestea aveau scopul de a aservi 4om)nia economiei sovietice! care! de fapt! este inferioar rilor occidentale su aspectul or+anizrii i eficienei*G7EH. I. Bodiul a citat afirma)iile lui 'ircea 1ru&c*, membru al comitetului 2ude)ean de partid GPiatra-$eam)H, care .n discu)iile <cu oamenii de la noi4, spunea c* 4om)nia tre uie s revad tot ceea ce a preluat de la rui! s renune la sistemul lor +reoi i prost "n toate domeniile economiei naionale i nu doar s cola oreze tot mai mult cu rile occidentale! ci i s "mprumute experiena lor! "ndeose i cea de or+anizare a economiei naionale*. De asemenea, s-a referit la declara)iile lui +iviu (net, &eful ?F

unui grup turistic din Rom/nia, care <.l cita pe %eau&escu4 &i sus)inea c* rom)nii mai ine vor pieri cu toii p)n la unul! dec)t s admit amestecul ruilor "n tre urile rii lor*G78H, la comportamentul lui Ion Slusari, cet*)ean al RSR, aflat .n vi it* la rudele sale din satul %otiu2eni, raionul Qlore&ti, care um la prin ri+zi i! "n discuiile sale cu col(oznicii! afirma c Moldova este un teritoriu rom)nesc ocupat de /niunea Sovietic! c /4SS e o ar cotropitoare i c "n %e(oslovacia ea a sv)rit o a+resiune direct*G77H. %ontestarea de c*tre cercurile conduc*toare ale RSR a <legitimit*)ii na)iunii moldovene&ti4 &i a RSS' era apreciat* de I. Bodiul ca atentat la suveranitatea poporului moldovenesc*, ca factor al "nrutirii relaiilor dintre rile noastre*. (ctivi&tii de partid &i de stat din Rom/nia erau acu a)i c* denaturea * faptele istorice i propa+ aspiraii ovine! a uz)nd de r darea noastr*G7BH. %onsider/nd c* Rom/nia evolua .ntr-o direc)ie ce nu mai putea fi acceptat*, I. Bodiul a punctat .n fa)a activului de partid unele momente din politica 4om)niei care se aflau "n contradicie cu principiile internaionalismului proletar i ale prieteniei "ntre poporul rom)n i poporul sovietic*G7DH. I. Bodiul a criticat faptul c* oficialit*)ile din RSR &i-au <revi uit atitudinea din trecut4 fa)* de o serie de evenimente, c* au .nceput s* exa+ereze rolul Partidului %omunist 4om)n! al clasei muncitoare! al intelectualitii "n eli erarea rii de fascism! "n transformrile revoluionare! s i+nore i s diminueze contri uia /niunii Sovietice "n lupta contra fascismului! rolul Armatei Sovietice "n eli erarea 4om)niei*G76H. De avuarea de c*tre liderii P%R a amestecului sovietic .n politica intern* &i extern* a Rom/niei urm*rea, potrivit opiniei lui I. Bodiul, de l*n)uirea strilor de spirit antisovietice "n mi2locul poporului i +lorificarea politicii naionaleGB:H. Primul-secretar a mai criticat savan)ii &i oficialit*)ile rom/ne pentru "ndeprtarea de poziiile de clas "n evaluarea activitii multor lideri! scriitori i savani din trecut*. %lasa politic* &i elita intelectual* din RSR au "nceput s i+nore esena reacionar a motenirii lor, men)iona I. Bodiul, i s +lorifice "n mod intenionat poziiile lor ovine# 3n acest scop! este propa+at pe lar+ activitatea politic i de creaie a lui Go+lniceanu! Maiorescu! 8or+a! a fascistului 7o+a i a altor lac(ei i mari entuziati ai re+imului ur+(ez i fascist# 3n operele lor literare! "n cercetrile istorice i "n articolele din pres! este propa+at ideea 4om)niei Mari i acest lucru se face cu o dumnie "nverunat fa de 4usia din trecut i fa de /niunea Sovietic! este deni+rat politica extern a statului nostru "n 5alcani! sunt calomniai "n mod 2osnic olevicii*GB0H. Relaxarea ideologic*, .nceput* .n Rom/nia .nc* .n anul 067E, odat* cu eliberarea din .nc#isori a de)inu)ilor politici, le-a permis acestora, inclusiv fo&tilor membri ai Sfatului U*rii, altor intelectuali basarabeni din perioada interbelic*, s*-&i scrie memoriile sau s* adune material documentar referitor la trecutul Basarabiei, cre /nd .n posibilitatea re olv*rii problemei Basarabiei. 1onul acestor activit*)i era dat de Pantelimon Ialippa &i Ion V*leanuGB?H, care grupau .n 2urul lor intelectualitatea basarabean* interbelic*, nu numai din Bucure&ti, ci &i din alte ora&e ale Rom/niei.

?E

(ceste ac)iuni ale refugia)ilor basarabeni au fost criticate ve#ement de primul-secretar al P%'5 3n acelai scop ovin fa de Moldova! se revolta I. Bodiul, "n 4om)nia a fost permis activitatea antisovietic li er a liderilor unor or+anizaii contrarevoluionare i naionaliste! a mem rilor partidelor fasciste i profasciste! a c(ia urilor i a altor dumani ai Puterii Sovietice! care au fu+it din 5asara ia "n timpul eli errii ei "n anul 9:<I! precum i dup iz+onirea trupelor rom)ne "n anul 9:<<# Acum! aceste elemente reacionare scriu i editeaz memorii! caut s se "nt)lneasc cu cetenii notri care viziteaz 4om)nia! "ncearc s recruteze prtai de idei i s1i "nvee cum s acioneze ca s semene nemulumire fa de politica naional promovat "n Moldova! "i "ndeamn s susin! dup cum se exprim ei! spiritul naiunii rom)ne "n 5asara ia i s creeze "n mi2locul poporului stri de spirit prorom)ne. 3n scopuri provocatoare! ei declar c 4om)nia a pus "n faa $N/ pro lema restituirii 5asara iei i! c(ipurile! aceast a ordare a eneficiat de o susinere activ din partea opiniei pu lice internaionale# Pentru ca "n timpul ple iscitului poporul asara ean s nu se pomeneasc "n minoritate! spun ei! el tre uie s se "mpotriveasc rusificrii Moldovei*GBFH. I. Bodiul a atras aten)ia activului de partid, &efilor de ministere &i departamente, responsabililor de frontul ideologic asupra pericolului propa+andei ovine fie fa de 4SS Moldoveneasc! dezlnuit "n 4om)nia*, care ptrunde! uneori! pe furi i pe neateptate! la noi! "i insti+ pe unii la discuii cu caracter antirus i prorom)n i la stri de spirit naionaliste duntoare*, lans/nd .ndemnul la sporirea vi+ilenei*, ascuirea intuiiei de clas! pentru a vedea cine se las influenat de propa+anda occidental*, mobili *rii contiinei naionale i a sentimentului de patriotism al poporului sovietic*GBEH. +iderul P%' a remarcat specificul RSS', unde, considera el, mai existau <r*m*&i)e4 ale <claselor avute4, care nu s-au <debarasat total de dorul de trecut4, iar faptul c* mul)i dintre ace&tia aveau rude .n Rom/nia agrava &i mai mult situa)ia, gener/nd <manifest*ri nes*n*toase45 Pro a il! prea repede am "nceput s credem c! dup ce au fost expropriai "n urma reformelor revoluionare! toi cei provenii din clase avute s1au de arasat total de dorul de trecut# Noi tre uie s fim contieni i de faptul c nu toi fotii mem ri ai partidelor fasciste i profasciste! precum i a altor or+anizaii contrarevoluionare care au rmas "n teritoriul repu licii au renunat la trecut# Cxist i oameni! pur i simplu nemulumii de soarta lor! care nu se vor da la o parte s susin proasta dispoziie a altora! pentru ca prin aceasta s atin+ nite scopuri personale avide# Persoanele menionate mai sus i cele care cad su influena lor manifest interes fa de propa+anda occidental! fa de politica rom)n! i deseori rm)n entuziasmate de aceasta# Muli locuitori din Moldova au rude "n 4om)nia! se "nt)lnesc cu ele i! "ntr1un fel sau altul! acest fapt "i influeneaz din punct de vedere psi(olo+ic# Particularitile enumerate! vastele contacte ale Moldovei cu 4om)nia! "n condiiile unei propa+ande ur+(eze tot mai intense! creeaz "n r)ndurile poporului nostru unele disensiuni! interpretri +reite i manifestri nesntoase*GB8H.

?8

=n acela&i timp, I. Bodiul a f*cut o anali * sumar* situa)iei din RSS', influen)ate de <manifest*rile nes*n*toase4, constat/nd c* numrul aciunilor cu caracter naionalist "n Moldova! atestate i mai "nainte! nu a crescut! "n sc(im ! esena lor a cptat un caracter vdit antirus i! totodat! prorom)n*. Referindu-se la formele de protest <na)ionaliste4, I. Bodiul sublinia5 Dac anterior acestea se materializau! de re+ul! prin scrisori anonime i prin unele inscripii! "n fond fiind sv)rite de adolesceni i de unii reprezentani ai tineretului! acum au "nceput s fie difuzate foi volante "ntocmite la maini speciale! iar pe strzile oraelor! pe pereii multor case tot mai des apar diferite inscripii# Printre autorii acestor aciuni ile+ale sunt muncitori! col(oznici! reprezentani ai intelectualitii! a c(iar i unii comuniti# 3n cele zece luni ale anului curent! au fost "nre+istrate <K de cazuri de rsp)ndire a foilor volante i a inscripiilor cu caracter antirus! antisovietic i prorom)n# 3n mai multe din acestea! situaia "n domeniul dezvoltrii economiei i culturii "n Moldova este prezentat "n mod denaturat! politica naional a partidului nostru este calomniat! se cere ca ruii s plece din Moldova! se insist asupra le+turilor de rudenie dintre moldoveni i rom)ni! este ludat orientarea prooccidental a lui %eauescu i se formuleaz cereri de retrocedare a 5asara iei 4om)niei*GB7H. =n acest, context, primul-secretar al P%', aprecia c* pe l/ng* metodele clandestine de manifestare a naionalismului! "n ultimul timp! aflm despre tot mai multe i mai multe cazuri de afirmaii naionaliste fie! care provin de la unii "nvtori! savani! 2urnaliti i lucrtori din domeniul cinemato+rafiei# Nu1i numesc pe reprezentanii tineretului! deoarece naionalismul manifestat de acetia! de re+ul! este rezultatul influenei duntoare asupra lor a celor maturi! "n primul r)nd a prinilor! "nvtorilor i profesorilor cu orientare +reit# %)nd o situaie sau alta este potrivit pentru asta! propa+anda ur+(ez trezete "n r)ndurile tineretului dispoziii ne+ative# De exemplu! unii "nvtori din colile moldoveneti "i monteaz pe elevi "mpotriva lim ii ruse! unii profesori de la cole+ii i coli specializate "i provoac pe tineri s oicoteze lim a rus! insist)nd ca predarea s fie fcut numai "n lim a moldoveneasc# Din aceleai porniri naionaliste! muli "nvtori i profesori idealizeaz i exa+ereaz creaia multor scriitori din trecut! fc)nd acest lucru "n dezavanta2ul literaturii sovietice*GBBH. (semenea moduri de g/ndire &i manifestare, dup* cum aprecia liderul P%', intensificau sentimentul naional al unei pri a tineretului, declan&/nd patriotismul local! accentuarea i exa+erarea particularitilor i tradiiilor naionale i atitudinea incorect fa de modul internaionalist de via! fa de unitatea i prietenia popoarelor din /4SS*GBDH. I. Bodiul .i vi a .n raportul s*u pe profesorii institu)iilor universitare &i preuniversitare, care utili au manualele rom/ne&ti, iar prin aceasta scdeau nivelul de predare i nu foloseau realizrile tiinei sovietice "n pre+tirea cadrelor*GB6H. =i critica pe colaboratorii (cademiei de Mtiin)e pentru faptul c* nu utili au .n mod critic cercetrile rom)neti "n domeniul istoriei i etno+rafiei! a politicii internaionale* , se l*sau influen)a)i de orientarea +reit "n ceea ce privete reflectarea relaiilor ruso1rom)ne i sovieto1rom)ne*. =n acest sens, primul-secretar a evocat ca ul lui (. 'o&anu, secretar &tiin)ific al Institutului de Istorie al (cademiei de Mtiin)e a RSS'GD:H, care publicase .n nr. din ?F august 06B: al iarului Sovets6aia Moldavia articolul Pe calea socialismului. Dup* ce colegii de la Institutul de Istorie au stabilit lipsa lui <de ?7

principialitate .n examinarea &i aprecierea acestui ca 4, articolul a fost discutat &i condamnat la &edin)a Biroului %% al P%'. I. Bodiul s-a referit &i la alte aspecte ale <manifest*rilor negative4, inclusiv tradi)ia de a depune flori la monumentul domnitorului Mtefan cel 'are &i la bustul poetului 'i#ai !minescu, men)ion/nd c*5 tre uie s dm o apreciere i acelei sfidri cu care! timp de mai muli ani! unii peda+o+i i studeni din %(iinu depun flori la monumentele lui 0tefan cel Mare i Mi(ail Cminescu! c(iar dac nu este o zi sau un eveniment de importan istoric# 7estul se face nu at)t din dra+oste i recunotin fa de aceste dou personaliti din trecut! c)t din porniri naionaliste*GD0H. Raportorul a pomenit &i de nivelul ideolo+ic redus al montrilor teatrelor moldoveneti! mai cu seam la teatrul moldovenesc Euceafrul*. %inea&tii erau critica)i pentru lipsurile i deficienele serioase* din activitatea lor, deoarece nu se de arasaser totalmente de pasiunea pentru teme "n+uste din viaa de toate zilele a ranilor din trecut! c(eltuind timp i mi2loace pentru renaterea i prezentarea tradiiilor naionale ar(aice! la care poporul a renunat demult*GD?H. %ombaterea <influen)ei rom/ne&ti4 comporta ac)iuni .ndreptate .mpotriva radioului &i televi iunii din RSR, c/t &i a ascult*torilor &i telespectatorilor acestor posturi din r/ndul locuitorilor RSS'. I. Bodiul .ndemna activul de partid, &efii de ministere, lucr*torii <frontului ideologic4 s* nu fie indiferen)i fa de comportamentul unor ceteni! care "n +oan dup muzic uoar sau senzaii! "i potrivesc aparatele de radio la posturi de radiodifuziune occidentale! orienteaz antenele astfel "nc)t s poat privi televiziunea de la 5ucureti! citesc "n mod re+ulat ziare i reviste din 4om)nia i din alte ri strine! "ns nu +sesc timp i nici nu au interes s asculte emisiunile radioului de la noi i s citeasc presa noastr*. %#iar dac* accepta c* <pasiunile sunt o c#estie personal* a fiec*ruia4, I. Bodiul considera totu&i c* atunci c/nd acestea pricinuiau daune contiinei i moralitii oamenilor! "i dezorientau "n perceperea lumii "ncon2urtoare i provocau porniri ur)te*, P%', activul de partid &i opinia public*, sunt obligate s* intervin "n aceste interese personale i s le recomande oamenilor s se ocupe de lucruri mai folositoare*. +iderul P%' f*cea apel la comuni&ti, comsomoli&ti, al)i activi&ti s condamne interesul fa de informaia din 4om)nia! s zeflemiseasc servilismul ruinos fa de tot ceea ce e rom)nesc*GDFH. Un rol importat .n cadrul acestei campanii se atribuia sovietelor s*te&ti &i lucr*torilor 'inisterului Deservirii Sociale, care trebuiau s* zdrniceasc instalarea antenelor pentru recepionarea pro+ramelor rom)neti*. %ondamnarea <servilismului ru&inos fa)* de tot ceea ce era rom/nesc4 trebuia efectuat* printr-o <influen)are activ*4, altoindu-le oamenilor, pe de o parte, dispre fa de cei care atenteaz la independena naional i la suveranitatea de stat! la marea prietenie dintre popoarele /niunii Sovietice, iar, pe de alt* parte, insufl/ndu-le fermitate "n lupta cu orice influen din afar i cu orice manifestare de naionalism "n interiorul repu licii. 'anifest*rile de <na)ionalism4 trebuiau supuse oprobriului public, <.ndrum/nd &i tineretul s* lupte cu acestea4GDEH. ?B

%ampania propagandistic* din 06B: .mpotriva cursului politic din RSR &i a <na)ionalismului4 din RSS' avea drept scop diminuarea contactelor dintre rom/nii de pe ambele maluri ale Prutului. I. Bodiul a reiterat ideea <limit*rii considerabile4 a num*rului cet*)enilor din RSR care soseau .n RSS' &i a cet*)enilor RSS' care plecau .n RSR <cu vi e particulare4. Se cerea sporirea rspunderii persoanelor Qdin 4SSMR care invitau rudele i le creau condiii pentru circulaia nestin+(erit i rsp)ndirea strilor de spirit ostile*, supraveg#erea strict* a cet*)enilor din RSR care soseau .n RSS' .n vi ite individuale la rude, pedepsirea <provocatorilor antisovietici4 prin expul are. %et*)enii din RSS' care plecau .n vi it* .n RSR erau instruii i informai despre ceea ce pot "nt)lni acolo! i orientai spre faptul c! "n cazul "n care vor fi antrenai "n discuii cu caracter antisovietic! s protesteze "n mod ener+ic! s riposteze cu "ndrzneal*GD8H. I. Bodiul a cerut institu)iilor responsabile de primirea turi&tilor din RSR ca +rupele de turiti rom)ni s fie "nsoite de cei mai ine pre+tii! cei mai maturi din punct de vedere politic i cei mai principiali lucrtori de la 8nturist# Acetia s fie instruii "n spiritul intransi+enei fa de tot felul de discuii nesntoase# Dac oaspeii strini nu le vor lua "n seam o servaiile! s cear ca ei s prseasc repu lica noastr*GD7H. Institu)iilor &tiin)ifice &i culturale @(cademia de Mtiin)e, 'inisterul %ulturii, 'inisterul =nv*)*m/ntului PublicA li se recomanda s* efectue e sc#imbul cultural cu institu)iile similare din RSR <pe ba * de paritate4. (stfel, dac* cei din RSR <ignorau &i treceau sub t*cere via)a poporului moldovenesc4 &i cei din RSS' <trebuiau s* fac* acela&i lucru4, cu alte cuvinte s* li se <r*spund* cu aceea&i moned*4GDBH. (cest principiu urma s* fie aplicat &i fa)* de alte domenii de colaborare &tiin)ific* &i cultural* cu Rom/nia. Pre ent/nd auditoriului c#intesen)a muncii ideologice <destinat* pre.nt/mpin*rii influen)ei nefaste a politicii proocidentale a Rom/niei4, I. Bodiul averti a c* aceasta trebuia desf*&urat* <.n mod cump*tat, f*r* a admite v/lv* tenden)ioas*, sen a)ii, exager*ri4, preci /nd, totodat*, c* am comite o +reeal dac am reduce munca noastr ideolo+ic "n mase la opunerea unei rezistene fa de politica rom)n special# Dac e s vor im despre contramsuri! e necesar s ne concentrm eforturile doar asupra aspectelor ce lezeaz suveranitatea de stat i sentimentele naionale ale poporului moldovenesc# 3n aceste cazuri s ducem o lupt "ndrznea i ferm* GDDH. Pe de alt* parte a preci at, c* .n ceea ce )ine de <alte tendin)e .n politica extern* a Rom/niei, nu noi suntem cei care ar trebui s* le apreciem4. Crganele de partid nu trebuie s* confunde conduc*torii RSR cu poporul rom/n care <este nevoit s* tac* &i s* nu-&i exprime .n mod desc#is simpatia fa)* de Uniunea Sovietic*4. ,re uie s inem cont de faptul! men)iona I. Bodiul! c poporul truditor al 4om)niei! care a cptat li ertatea "n urma distru+erii fascismului de ctre Armata Sovietic i posi ilitatea de a construi o via nou datorit spri2inului economic i politic al /4SS! nutrete fa de poporul sovietic sentimente de profund recunotin i respect i tinde s ia exemplu i s urmeze experiena noastr "n soluionarea pro lemelor economice i sociale# Dac el! din cauza liniei separate de politic intern i extern pe care o promoveaz liderii rom)ni! acum este nevoit s tac i s nu1i exprime "n mod desc(is simpatia fa de /niunea Sovietic! dac el nu primete suficient informaie despre ara noastr i nu se pronun activ "n calitate de susintor al prieteniei cu ?D

/4SS! aceasta nu e vina lui# Anume de aceea nu avem niciun temei s ne "ntr)tm "mpotriva poporului rom)n! el este prietenul nostru i potenialul aliat# ,re uie s facem deose ire "ntre poporul cu adevratele lui nzuine i unii conductori care! "n afar de scopurile naionaliste i ovine! manifest i tendine de dominare*GD6H. 1otodat*, a explicat c* .n <activitatea practic*4 de combatere a <cursului deosebit4 al Rom/niei &i al <na)ionalismului4 din RSS', institu)iile ideologice, organele de partid trebuiau s* se conduc de o iectivele principiale ale P%/S! expuse "n directivele con+reselor! plenarelor! precum i "n unele (otr)ri ale %% al P%/S referitoare la Moldova*. I. Bodiul a subliniat c* exist* trei asemenea #ot*r/ri, dintre care ultima era intitulat* %u privire la intensificarea "n continuare a muncii ideolo+ice "n r)ndurile populaiei din Moldova i din re+iunea %ernui a 4SS/ &i fusese adoptat* la 8 noiembrie 06B:. =n conformitate cu aceast* #ot*r/re a %% al P%US, Biroul %% al P%' a elaborat <m*suri privind educa)ia ideologic* &i interna)ionalist* a oamenilor muncii4, iar <.n ilele apropiate4 toate institu)iile ideologice &i comitetele or*&ene&ti &i raionale de partid trebuiau s* <primeasc* lista lor4G6:H. =n finalul raportului, I. Bodiul a expus linia de conduit* a tuturor institu)iilor antrenate .n reali area #ot*r/rilor %% al P%US &i a %% al P%' din 8 &i 07 noiembrie 06B:, men)ion/nd c* "n atmosfera amplificrii propa+andei i a politicii ovine rom)ne i "n le+tur cu apariia "n repu lic a anumitor stri de spirit prorom)ne! noi tre uie s studiem mult mai profund i multilateral fenomenele care se produc "n 4om)nia i "n viaa internaional "n +eneral! s sporim vi+ilena noastr fa de uneltirile imperialismului i s dm la timp o apreciere 2ust diferitor tendine i s prevedem "n mod corect consecinele influenei lor ne+ative asupra poporului nostru# %u alte cuvinte! tre uie s ne or+anizm activitatea ideolo+ic in)nd cont nu doar de lupta "mpotriva propa+andei ur+(eze contrarevoluionare! revizioniste! sioniste! altei propa+ande ostile! ci i s ela orm contramsuri calificate "mpotriva influenelor ne+ative rom)neti asupra poporului moldovenesc*. (titudinea noastr* fa de politica ovin activ a 4om)niei referitoare la Moldova! fa de orientarea ei naionalist antisovietic "n politic*, trebuia s* fie expus "n discursuri politice! "n propa+anda prin conferine! "n discuiile cu oamenii muncii! "n alte forme de munc politic "n mase*, astfel .nc/t aceste c(estiuni s fie considerate o pro lem intern i s fie transpuse "n via prin metodele corespunztoare*G60H. Relat/nd despre <manifest*rile negative4 din RSS', I. Bodiul remarca c* <ar fi o gre&eal* de neiertat4 dac* toate acestea <le-am pune doar pe seama influen)ei din afar*4, ad*ug/nd c* o parte din vin* revenea &i lucrtorilor de partid i persoanelor responsa ile! "ndeose i cadrelor ideolo+ice*. (ce&tia se f*ceau vinova)i pentru c* nu au evaluat la timp i "n mod corespunztor tendinele naionaliste prorom)ne* &i nu au mobili at opinia public* la condamnarea lor. Dar din cauza c "n unele sectoare ideolo+ice! sublinia I. Bodiul, la funcii de partid i administrative s1au infiltrat oameni nu suficient de ine pre+tii pentru o orientare politic corect i lipsii de fermitate "n lupta cu manifestrile naionaliste! persoanelor care ddeau dovad de tendine nesntoase nu li s1a dat riposta cuvenit! trncneala iresponsa il i aciunile lor criminale nu au fost curmate i! ca urmare! ele i1au lr+it influena duntoare asupra unui cerc tot mai mare de oameni! au a2uns la rsp)ndirea operelor Samizdat1ului! la calomnieri! la crearea unor stri de spirit prorom)ne*. ?6

%a ul celor dou comsomoliste @+. $eagu &i (. (ndru# > n.a.A, care au scris pe strzile %(iinului JK de lozinci cu caracter dumnos*, era un exemplu ce demonstra c aceste aciuni au devenit posi ile "n urma unei c)rdii! a unei inadmisi ile nepsri a or+anelor de miliie! a lucrtorilor %omitetul Securitii de Stat i a unor persoane responsa ile! care! de fapt! au vzut c "n timpul nopii aceste dou tinere sv)reau un lucru interzis! "ns nu au +sit de cuviin s intervin i s le opreasc4. I. Bodiul s-a referit &i la alte ca uri de <na)ionalism4 .n r/ndul pedagogilor &i oamenilor de cultur*, cer/ndu-i ministrului .nv*)*m/ntului public !. S. Postovoi s1i lipseasc de dreptul de a instrui copiii pe "nvtorii care manifest tendine at)t naionaliste! c)t i ovine*, iar ministrului culturii, +. Q. %uliuc, s nu permit persoanelor cu asemenea dispoziii s plece peste (otare i nici s vor easc "n faa spectatorilor sovietici*G6?H. +iderul P%' a amintit &i despre ca ul lui (. %orobceanu, vicepre&edinte al %onsiliului de 'ini&tri al RSS 'oldovene&ti, remarc/nd c* de&i acesta era la curent cu manifestrile naionaliste din partea unui ir de persoane! nu le1a dat o apreciere principial! a avut fa de ele o atitudine "mpciuitorist i! "n mai multe cazuri! n1a "mprtit msurile "ntreprinse fa de cadrele care au dat dovad de naionalism*, fapt pentru care a fost eliberat din func)ie. =n .nc#eiere, I. Bodiul a cerut celor pre en)i s fie mai exi+eni fa de cadre! fa de responsa ilitatea pentru starea politic "n colectivele pe care le conduc*, subliniind c* sarcinile care rezult din (otr)rea %% al P%/S din H noiem rie anul curent sunt mari i responsa ile*G6FH. Iot*r/rea din 07 noiembrie 06B: a determinat sensul &i caracterul r* boiului propagandistic antirom/nesc din RSS' p/n* la sf/r&itul anului 06B8. =n intervalul respectiv, #ot*r/ri similare nu au mai fost adoptate. =n final, dup* anali a primilor ece ani ai r* boiului propagandistic .mpotriva <cursului deosebit4 al conducerii RSR &i a impactului acestuia asupra popula)iei din RSS' @0678-06B8A, semnal*m pre en)a a dou* etape distincte .n evolu)ia acestuia. Prima etap* a constituit-o anii 0678 > noiembrie 06B:, caracteri at* prin adoptarea mai multor #ot*r/ri care au definit direc)iile &i con)inutul lucrului propagandistic antirom/nesc. +a ba a ostilit*)ilor .mpotriva conducerii Rom/niei &i a <na)ionalismului4 din RSS' .n a doua 2um*tate a anilor 97: a stat #ot*r/rea <strict secret*4 a Pre idiului %% al P%' %u privire la pre+tirea msurilor de intensificare a educaiei internaionaliste a oamenilor muncii din repu lic din 0F decembrie 0678. (u urmat #ot*r/rile <strict secrete4 ale Pre idiului %% al P%' din 0 februarie 0677 Despre literatura care vine "n repu lic din strintate &i Despre msurile %% al P% al Moldovei cu privire la propa+anda i sr torirea datelor i evenimentelor marcante din istoria poporului moldovenesc. +a 08 septembrie 0677 a fost adoptat* #ot*r/rea Biroului %% al P%US Despre studierea i interpretarea pe viitor a pro lemelor referitoare la istoria relaiilor rom)no1sovietice, iar la 0D martie 067B #ot*r/rea Biroului %% al P%' %u privire la msurile %% al P%M pentru studierea i interpretarea pe viitor a pro lemelor referitoare la istoria 4SS Moldoveneti i a relaiilor rom)no1sovietice# +a ?? august 067B au fost adoptate .nc* dou* re olu)ii similare ale Biroului %% al P%'5 Despre difuzarea materialelor 4adioului unional F:

destinate 4om)niei @ca urmare a #ot*r/rii %% al P%US %u privire la "m untirea activitii de informare a or+anizaiilor sovietice pentru 4om)nia din 07 august 067BA &i %u privire la msurile de intensificare a propa+andei i studierea pe viitor a c(estiunilor ce in de istoria Moldovei! naiunea i or+anizarea de stat moldoveneasc! relaiile seculare de prietenie ale poporului moldovenesc cu poporul rus i cu alte popoare ale /4SS! internaionalismul proletar i patriotismul sovietic. (ceste #ot*r/ri .i vi au at/t pe rom/nii din RSR, c/t &i pe cei din RSS' &i urm*reau s* stope e familiari area popula)iei din RSS' cu literatura &i presa din RSR, de voltarea contactelor umane dintre RSR &i RSS'. De asemenea, preconi au elaborarea unor versiuni proruse&ti &i prosovietice a istoriei Basarabiei &i a rela)iilor sovieto-rom/ne &i astfel s* riposte e istoricilor <na)ionali&ti4 din RSR. Savan)ilor de la Universitatea de Stat &i de la (cademia de Mtiin)e din RSS' li s-a cerut s* scrie &i s* publice, .n 067D &i 0676, peste F: de lucr*ri consacrate <eliber*rii Basarabiei4 .n 0D0? &i 06E:, <biruin)ei puterii sovietice4, <ocupa)iei4 &i <asupririi4 rom/ne&ti din Basarabia .n 060D-06E: etc., inclusiv monografia 'ormarea i "nflorirea naiunii socialiste moldoveneti &i culegerea de studii 'ormarea i dezvoltarea naiunii ur+(eze moldoveneti. %oncep)iile &i aprecierile din aceste lucr*ri trebuiau s* devin* parte organic* a culturii &i <noii4 identit*)i na)ionale a <moldovenilor4 din RSS', deosebite de cea a rom/nilor din RSR, &i trebuiau impuse &i popula)iei din Rom/nia. 'omentul de v/rf al r* boiului propagandistic din aceast* perioad* a fost atins .n vara anului 067D, .n contextul preg*tirii inva iei URSS &i ale altor cinci )*ri din blocul socialist .n %e#oslovacia, dup* adoptarea #ot*r/rii Biroului %% al P%US din 7 mai 067D %u privire la msurile de a2utorare a 4SS Moldoveneti "n ameliorarea muncii ideolo+ice &i a #ot*r/rii Biroului %% al P%' din F iunie 067D Despre msurile privind "ndeplinirea (otr)rii %% al P%/S %u privire la msurile de a2utorare a 4SS Moldoveneti "n ameliorarea muncii ideolo+ice# (ceste documente urm*reau scopul de a mobili a aparatul de partid &i ministerele &i departamentele centrale &i republicane pentru a forma un front comun .mpotriva consecin)elor <cursului deosebit4 al conducerii RSR. =n perioada respectiv*, despre nemul)umirile conducerii de la 'oscova fa)* de politica liderilor de la Bucure&ti nu s-a vorbit desc#is, iar r* boiul propagandistic antirom/nesc din RSS' a fost )inut .n secret, pentru a men)ine aparen)ele unei prietenii care, c#ipurile, a existat &i exista .ntre toate )*rile socialiste surori. ( doua etap* a r* boiului propagandistic antirom/nesc din RSS' a .nceput dup* adoptarea #ot*r/rii Biroului %% al P%US Despre msurile privind intensificarea continu a muncii ideolo+ice "n r)ndul populaiei 4SS Moldoveneti i a re+iunii %ernui a 4SS/ din 8 noiembrie 06B: &i a #ot*r/rii Biroului %% al P%' Despre msurile privind intensificarea continu a muncii ideolo+ice "n r)ndul populaiei 4SSM din 07 noiembrie 06B: &i a durat p/n* la sf/r&itul anului 06B8 > .nceputul anului 06B7, odat* cu adoptarea altei #ot*r/ri a Biroului %% al P%US &i, respectiv, a Biroului %% al P%'. Dup* cum se poate deduce, anul 06B: a constituit un alt moment de v/rf al r* boiului propagandistic din anii 06B:-06B8, iar #ot*r/rea din 07 noiembrie a dominat via)a politic* din RSS' .n tot acest interval de timp. 1r*s*tura definitorie a r* boiului propagandistic din aceast* perioad* a fost, dup* cum s-a men)ionat mai sus, familiari area desc#is* a <oamenilor muncii4 din RSS' cu motivele furiei <fratelui mai mare4 de la 'oscova fa)* de conducerea de la Bucure&ti, ceea ce a .nsemnat, de fapt, ca .ntreaga ur* acumulat* de administra)ia sovietic* .n perioada interbelic* &i .n anii 9E: fa)* de Rom/nia <burg#e *4 &i <imperialist*4,

F0

ambalate desigur .n straiele unei abord*ri de clas* &i a unui interna)ionalism fals, s* se reverse f*r* limite asupra popula)iei semianalfabete din RSS'. Elena Ne/r' Gheor/he Ne/r' via Basarabia!B'8ovina.2n?o 1is a do8'"en elor

:. ? februarie 0678P G%#i&in*uHP nr. ?FsP secretarul %% al P%', I. Bodiul, c*tre %omitetul %entral al P%US. @. 0: iulie 0678P G%#i&in*uHP nr. DBsP secretarul %% al P%', I. Bodiul, &i pre&edintele ad2unct al %onsiliului de 'ini&tri al RSS', $. &cioloNov, c*tre %% al P%US &i c*tre %onsiliul de 'ini&tri al URSS. A. 07 septembrie 0678P G%#i&in*uHP nr. 00EsP secretarul %% al P%', I. Bodiul, c*tre %% al P%US. B# ?6 noiembrie 0678P G%#i&in*uHP nr. 08EsP secretarul %% al P%', I. Bodiul, c*tre %% al P%US. <. 0F decembrie 0678P G%#i&in*uHP Procesul-verbal nr. E0 al &edin)ei Pre idiului %% al P%', %u privire la msurile de intensificare a educaiei internaionaliste a oamenilor muncii din repu lic, semnat de c*tre secretarul %% al P% al 'oldovei, I. Bodiul. *. 0F decembrie 0678P G%#i&in*uHP Procesul-verbal nr. E0 al &edin)ei Pre idiului %% al P%', Despre lacunele +rave admise "n pre+tirea i desfurarea %on+resului 888 al Scriitorilor din Moldova, semnat de c*tre secretarul %% al P%', I. Bodiul. C. 06 decembrie 0678P G%#i&in*uHP nr. 078sP Not informativ, semnat* de pre&edintele interimar al %omitetului Securit*)ii de Stat de pe l/ng* %onsiliul de 'ini&tri al RSS', V. Oarasiov. =. ?D decembrie 0678P G%#i&in*uHP nr. 0B0sP secretarul %% al P%', D. %ornovan, c*tre %% al P%US. ;. 0B ianuarie 0677P G%#i&in*uHP Stenograma &edin)ei Pre idiului %% al P%' Despre nivelul de predare a tiinelor sociale la /niversitatea de Stat din %(iinu. :+. 0 februarie 0677P G%#i&in*uHP Stenograma &edin)ei Pre idiului %% al P%' %u privire la intensificarea controlului asupra intrrii "n repu lic a literaturii strine#

F?

::. 0 februarie 0677P G%#i&in*uHP Stenograma &edin)ei Pre idiului %% al P%' Despre msurile %% al Partidului %omunist al Moldovei privind propa+anda i sr torirea datelor i evenimentelor marcante din istoria poporului moldovenesc. :@. 0 februarie 0677P G%#i&in*uHP Procesul-verbal nr. E8 al &edin)ei Pre idiului %% al P%' Despre msurile %% al P% al Moldovei cu privire la propa+anda i sr torirea datelor i evenimentelor marcante din istoria poporului moldovenesc, semnat de c*tre secretarul %% al P%', I. Bodiul. :A. (nex*. Procesul-verbal nr. E8, W F. Msurile %% al Partidului %omunist al Moldovei privind propa+area i sr torirea datelor i evenimentelor marcante din istoria poporului moldovenesc. :B. 0 februarie 0677P G%#i&in*uHP Procesul-verbal nr. E8 al &edin)ei Pre idiului %% al P%' Despre literatura care vine "n repu lic din strintate, semnat de c*tre secretarul %% al P%', I. Bodiul. :<. 0D martie 0677P G%#i&in*uHP nr. F8sP secretarul %% al P%', I. Bodiul, c*tre %% al P%US. :*. ? aprilie 0677P G%#i&in*uHP nr. ::00P ministrul culturii al RSS', P. Darienco, c*tre %% al P%'. :C. 0F aprilie 0677P G%#i&in*uHP nr. F7sP ministrul .nv*)*m/ntului public al RSS', !. Postovoi,c*tre %% al P%'. :=. (nex*5 Eista pu licaiilor periodice strine propuse pentru reducere "n cadrul a onrii din 9:;L de ctre instituiile de "nvm)nt ale Ministerului 3nvm)ntului Pu lic. :;. ?D aprilie 0677P G%#i&in*uHP nr. E6P secretarul %% al P%', I. Bodiul, c*tre %% al P%US. @+. 8 iunie 0677P G%#i&in*uHP nr. DE8sP secretarul %% al P%', I. Bodiul, c*tre %% al P%US. @:. 0 iulie 0677P G%#i&in*uHP nr. 0:0sP secretarul %% al P%', I. Bodiul, c*tre %% al P%US. @@. ? iulie 0677P G%#i&in*uHP nr. 0:?P secretarul %% al P%', I. Bodiul, c*tre %% al P%US Not informativ cu privire la sr torirea a K; de ani de la resta ilirea puterii sovietice "n 5asara ia i reunificarea poporului moldovenesc "ntr1un stat socialist unitar. @A. 6 august 0677P G%#i&in*uHP pre&edintele interimar al %omitetul Securit*)ii de Stat de pe l/ng* %onsiliul de 'initri al RSS', V. Oarasiov, c*tre G%% al P%'H. Not informativ. @B. 0: septembrie 0677P G%#i&in*uHP loc)iitorul &efului sec)iei organe administrative a %% al P%', V. 1verdenNo, c*tre %% al P%'. FF

@<. ?E septembrie 0677P G%#i&in*uHP nr. :8DP ministrul telecomunica)iilor al RSS', V. Rusu, c*tre primul-secretar al %% al P% ', I. Bodiul. Not informativ despre activitatea Serviciului radio al Ministerului ,elecomunicaiilor al 4SSM privind ruierea i controlul staiilor radio ce difuzeaz emisiuni cu tematic antisovietic. @*. 0: decembrie 0677P G%#i&in*uHP nr. 0B:P secretarul %% al P%', I. Bodiul, c*tre %% al P%US. @C. B februarie 067BP G%#i&in*uHP secretarul %% al P%', I. Bodiul, c*tre %% al P%US. @=. ?0 februarie 067BP G%#i&in*uHP nr. ?:sP secretarul %% al P%', D. %ornovan, c*tre %% al P%US. @;. ?E februarie 067BP G%#i&in*uHP nr. ?EsP secretarul %% al P%', D. %ornovan, c*tre %% al P%US5 Not informativ cu privire la "ndeplinirea Potr)rii %% al P%/S Despre studierea i interpretarea pe viitor a pro lemelor referitoare la istoria relaiilor rom)no1sovietice*. A+. 0D martie 067BP G%#i&in*uHP Procesul-verbal nr. ?8 al &edin)ei Biroului %% al P%' din ?0 martie 067B %u privire la msurile %% al P%M despre studierea i interpretarea pe viitor a pro lemelor referitoare la istoria 4SS Moldoveneti i a relaiilor rom)no1sovietice, semnat de c*tre secretarul %% al P%', I. Bodiul. A:. 0D martie 067BP (nex*. Procesul-verbal nr. ?8 W II. Msurile %% al Partidului %omunist al Moldovei privind studierea i interpretarea pe viitor a pro lemelor referitoare la istoria 4SS Moldoveneti i la relaiile rom)no1sovietice. A@. 7 aprilie 067BP G%#i&in*uHP nr. 8:sP secretarul %% al P%', I. Bodiul, c*tre %% al P%US. AA. ?D aprilie 067BP G%#i&in*uHP nr. 77 sP secretarul %% al P%', D. %ornovan, c*tre %% al P%US. %u privire la reluarea pu licrii revistei de literatur artistic "n lim a rus "n 4SS Moldoveneasc. AB. 0D august 067BP G%#i&in*uHP Iot*r/rea Biroului %% al P%' %u privire la aciunile consacrate sr toririi celor KJ de ani de la eli erarea 4om)niei. A<. ?? august 067BP G%#i&in*uHP Iot*r/rea Biroului %% al P%' Despre difuzarea materialelor 4adioului unional destinate 4om)niei, semnat* de I. Bodiul. A*. ?? august 067BP G%#i&in*uHP Iot*r/rea Biroului %% al P%' %u privire la msurile de intensificare a propa+andei i studierea pe viitor a pro lemelor ce in de istoria Moldovei! naiunea i or+anizarea de stat moldoveneasc! relaiile seculare de prietenie ale poporului moldovenesc cu poporul rus i cu alte popoare ale /4SS! internaionalismul proletar i patriotismul sovietic, semnat* de I. Bodiu. AC. G?? august 067BHP G%#i&in*uHP Msurile %% al Partidului %omunist al Moldovei cu privire la intensificarea propa+andei i studierea pe viitor a pro lemelor ce in de istoria Moldovei! naiunea i or+anizarea de stat moldoveneasc! relaiile seculare de FE

prietenie ale poporului moldovenesc cu poporul rus i cu alte popoare ale /4SS! internaionalismul proletar i patriotismul sovietic. A=. F: noiembrie 067BP G%#i&in*uHP secretarul %% al P%', Iu. 'elNov, c*tre %% al P%US. A;. 0? decembrie 067BP nr. F7sP secretarul %% al P%', I. Bodiul, c*tre %% al P%US. B+. ?6 decembrie 067BP G%#i&in*uHP nr. ?6sP secretarul general al '(I al RSS', 1. IpatenNo, c*tre secretarul %% al P%', Iu. 'elNov. B:. (nex* la adresa nr. ?6s din ?6 decembrie 067B. B@. (nex* la adresa nr. ?6s din ?6 decembrie 067B. Scrisoarea lui %. Ri escu, c*tre (mbasada URSS din Bucure&ti. BA. 06 martie 067DP G%#i&in*uHP Stenograma &edin)ei Biroului %% al P%' %u privire la lucrul cu cadrele la Ministerul Sntii al 4SS Moldoveneti. BB. 06 martie 067DP G%#i&in*uHP Iot*r/rea Biroului %% al P%' %u privire la lucrul cu cadrele la Ministerul $crotirii Sntii al 4SS Moldoveneti, semnat* de I. Bodiul. B<. ?6 martie 067DP G%#i&in*uHP nr. D0sP secretarul %% al P%', I. Bodiul, c*tre Pre&edintele %onsiliului de 'ini&tri al URSS, (.$. Oos/g#in. B*. 0B mai 067DP G%#i&in*uHP nr. 8K0-?E??P pre&edintele %omitetului Securit*)ii de Stat al RSS', P. %ivertNo, c*tre primul-secretar al %% al P%', I. Bodiul. BC. Gmai 067DHP G%#i&in*uHP &eful ad2unct al Sec)iei &tiin)* &i cultur* a %% al P%', S. (ntoniuN, c*tre primul-secretar al %% al P%', I. Bodiul5 Memoriu. B=. F iunie 067DP G%#i&in*uHP Procesul-verbal nr. 8F al &edin)ei Biroului %% al P%' Despre msurile privind "ndeplinirea (otr)rii %% al P%/S %u privire la msurile de a2utorare al 4SS Moldoveneti "n ameliorarea muncii ideolo+ice*, semnat de c*tre secretarul %% al P%', I. Bodiul. B;. F iunie 067DP G%#i&in*uHP Stenograma &edin)ei Biroului %% al P%' Despre modalitatea de "ndeplinire a (otr)rii %% al P%/S %u privire la msurile de a2utorare a 4SS Moldoveneti "n ameliorarea muncii ideolo+ice*. <+. F iunie 067DP G%#i&in*uHP Stenograma &edin)ei Biroului %% al P%' %u privire la coninutul materialelor pu licate "n sptm)nalul %ultura*. <:. F iunie 067DP G%#i&in*uHP Iot*r/rea Biroului %% al P%' %u privire la coninutul materialelor pu licate "n ziarul %ultura*. <@. 8 iunie 067DP G%#i&in*uHP nr. :0-0?F?P pre&edintele %omitetului de Stat pentru Pres* al %onsiliului de 'ini&tri al RSS', !. Jmerene)Naia, c*tre %% al P%'.

F8

<A. Giulie 067DHP G%#i&in*uHP ministrul telecomunica)iilor al RSS', V. Russu, c*tre %% al P%'5 Memoriu privind difuzarea presei strine "n 4SSM "n anul 9:;M. <B. G(nexa 0 la 'emoriul privind difu area presei str*ine .n RSS', .n anul 067DHP Not informativ cu privire la a onarea la ziare i reviste din strintate "n anul 9:;L i 9:;M. <<. G(nexa ? la 'emoriul privind difu area presei str*ine .n RSS', .n anul 067DHP Not informativ privind a onarea la unele reviste din 4om)nia "n anul 9:;M! raportat la a onarea "n anul 9:;L. <*. G(nexa F la 'emoriul privind difu area presei str*ine .n RSS', .n anul 067DHP Not informativ privind comanda i punerea "n v)nzare a ziarelor i revistelor rom)neti! "n anul 9:;M. <C. G(nexa E la 'emoriul privind difu area presei str*ine .n RSS', .n anul 067DHP Not informativ cu privire la a onarea "n anul 9:;L i 9:;M! "n strintate! la ziare i reviste Qeditate "n 4SS MoldoveneascR. <=. ?F iulie 067DP G%#i&in*uHP Proces-verbal nr. 87 al edin)ei Biroului %% al P%' Despre importul i difuzarea "n Moldova a unor tiprituri din strintate, semnat de c*tre secretarul %% al P%', I. Bodiul. <;. ?8 iulie 067DP G%#i&in*uHP nr. :8-08::P pre&edintele %omitetului de Stat pentru Pres* al %onsiliului de 'ini&tri al RSS', !. Jmerene)Naia, c*tre %% al P%'. *+. ?F august 067DP G%#i&in*uHP nr. ?0DsP secretarul %% al P%', I. Bodiul, c*tre %% al P%US. *:. 00 septembrie 067DP G%#i&in*uHP vicepre&edintele %omitetului de Stat pentru Pres* al %onsiliului de 'ini&tri al RSS', "#. 'arin, c*tre sec)ia ideologic* a %% al P%'5 $ot* informativ* cu privire la transpunerea .n fapt a #ot*r/rii Biroului %% al Partidului %omunist al 'oldovei din F iunie 067D Despre modul de "ndeplinire a (otr)rii %% al P%/S %u privire la msurile de a2utorare a 4SS Moldoveneti "n ameliorarea muncii ideolo+ice*. *@. 0D septembrie 067DP G%#i&in*uHP nr. ?E0sP secretarul %% al P%', Iu. 'elNov, c*tre %% al P%US5 Despre modul de "ndeplinire a (otr)rii %omitetului %entral al P%/S din ; mai 9:;M %u privire la msurile de a2utorare a 4SS Moldoveneti "n ameliorarea muncii ideolo+ice*. *A. ?F septembrie 067DP G%#i&in*uHP secretarul %omitetului Raional %*u&eni al P%', '. %onstantinov, c*tre redactorul s*pt*m/nalului %ultura, V. 1eleuc*. *B. E octombrie 067DP G%#i&in*uHP &eful sec)iei propagand* &i agita)ie a %% al P%', (. %onstantinov, c*tre primul-secretar %% al P%', I. Bodiul. *<. D octombrie 067DP G%*ueniHP redactorul s*pt*m/nalului %ultura c*tre secretarul %omitetului raional %*u&eni al Partidului %omunist al 'oldovei, '. %onstantinov. F7

**. 00 octombrie 067DP G%#i&in*uHP Stenograma &edin)ei Biroului %% al P%' %u privire la "nclcarea disciplinei de partid de ctre tov# -# P# 4ussu! ministru al telecomunicaiilor al 4SS Moldoveneti. *C. 00 octombrie 067DP G%#i&in*uHP Iot*r/rea Biroului %% %u privire la "nclcarea disciplinei de partid de ctre tov# -#P# 4ussu! ministru al telecomunicaiilor al 4SS Moldoveneti. *=. 08 octombrie 067DP G%#i&in*uHP nr. :7:P comisarul militar al %omisariatului militar raional Qlore&ti, colonelul Bar/&niNov, c*tre comisarul militar al RSS 'oldovene&ti. *;. 07 octombrie 067DP G%#i&in*uHP Crdinul ministrului telecomunica)iilor al RSS 'oldovene&ti nr. :FK8:B, semnat de V. Russu. C+. ?8 octombrie 067DP G%#i&in*uHP nr. 0K:7D0P comisarul militar al RSS 'oldovene&ti, general-maiorul StepanenNo, c*tre &eful sec)iei organelor administrative ale %% al P%', tov. V. '. VolosiuN C:. ?B noiembrie 067DP G%#i&in*uHP nr. ?66sP &eful sec)iei generale a %% al P%', (. PasiNovsNi, c*tre %% al P%US. C@. (nex* la adresa din ?B noiembrie 067D a &efului sec)iei generale a %% al P%', (. PasiNovsNi, c*tre %% al P%US5 %oninutul scrisorii adresate lui E#8# 5re2nev. CA. D decembrie 067DP G%#i&in*uHP nr. :0-???6P pre&edintele %omitetului de Stat pentru Pres* al %onsiliului de 'ini&tri al RSS', !. Jmerene)Naia, c*tre %% al P%'. CB. D decembrie 067DP G%#i&in*uHP pre&edintele %omitetului de Stat pentru Pres* al %onsiliului de 'ini&tri al RSS', !. Jmerene)Naia, c*tre %% al P%'. Not informativ despre modul de "ndeplinire a Potr)rii 5iroului %% al P% al Moldovei din KJ iulie 9:;M %u privire la importul i difuzarea "n Moldova a tipriturilor din strintate*. C<. G067DHP G%#i&in*uHP vicepre&edintele al %omitetului de Stat pentru Pres* al %onsiliului de 'ini&tri al RSS', "#. 'arin, c*tre %% al P%'. Not informativ privind o servaiile critice "n adresa %omitetului de Stat pentru Pres al %onsiliului de Minitri al 4SS Moldoveneti i or+anizaiilor su ordonate acestuia "n 9:;M# C*. 0: aprilie 0676P GBenderHP secretarul %omitetul or*&enesc Bender al P%', (. 'a)nev, c*tre %% al P%'. CC. 08 aprilie 0676P G%#i&in*uHP Procesul-verbal nr. BE al &edin)ei Biroului %% al P%' %u privire la starea muncii de cercetare tiinific "n cadrul 8nstitutului de Eim i Eiteratur al Academiei de 0tiine a 4SS Moldoveneti. C=. 08 aprilie 0676P G%#i&in*uHP nr. 8K?-?:F0P pre&edintele %omitetului Securit*)ii de Stat, P. %ivertNo, c*tre %% al P%'. 4aport cu privire la declaraiile politice periculoase ale ceteanului 8#P# Nicolaev.

FB

C;. ianuarie-februarie 06B:P G%#i&in*uHP Not informativ cu privire la lacunele serioase "n activitatea directorului studioului cinemato+rafic Moldova1film*! tov# E# 7# Mursa, c*tre %% al P%', semnat* de Sta#i, Ple&No, IudeaNov. =+. ?E februarie 06B:P G%#i&in*uHP Not informativ cu privire la primirea! "n az de a onament! a presei periodice din 4epu lica Socialist 4om)nia =:. 0: martie 06B:P G%#i&in*uHP Stenograma &edin)ei Biroului %% al P%' %u privire la lacunele +rave atestate "n activitatea directorul studioului cinemato+rafic Moldova1film*! tov# E#7# Mursa. =@. ?B martie 06B:P G%#i&in*uHP secretarul %% al P%', I. Bodiul, c*tre Pre&edintele %omitetului pentru %inematografie de pe l/ng* %onsiliul de 'ini&tri al URSS, (. V. Romanov. =A. B aprilie 06B:P G%#i&in*uHP Procesul-verbal nr. 67 al &edin)ei Biroului %% al P%' %u privire la erorile ideolo+ice +rave atestate "n filmele realizate "n cadrul studioului cinemato+rafic Moldova1film*. =B. 0? mai 06B:P G%#i&in*uHP Crdinul ministrului culturii al RSS 'oldovene&ti nr. ?7E Despre "nclcarea +rav a ordinii de alctuire a repertoriului, semnat de +. %uliuc. =<. ? iunie 06B:P G%#i&in*uHP nr. 07EsP secretarul %% al P%', I. Bodiul, c*tre %% al P%US. =*. ? iunie 06B:P G%#i&in*uHP nr. 078sP secretarul %% al P%', I. Bodiul, c*tre pre&edintele %omitetului pentru Premiile +eniniste &i de Stat .n domeniul literaturii, artei &i ar#itecturii al Sovietului de 'ini&tri al URSS, $. S. 1i#onov. =C. 0: iulie 06B:P G%#i&in*uHP Crdinul ministrului culturii al RSS 'oldovene&ti nr. FBB %u privire la cazurile de "nclcare a ordinii de alctuire a repertoriilor teatrelor, semnat de ministrul ad-interim al culturii al RSS 'oldovene&ti, B. BiriuNov. ==. 07 iulie 06B:P G%#i&in*uHP nr. FBsP &eful Direc)iei generale pentru protec)ia secretelor de stat .n pres* de pe l/ng* %onsiliul de 'ini&tri al RSS', I. Stelea, c*tre secretarul %% al P%', D.S. %ornovan5 Memoriu. =;. 0D august 06B:P G%#i&in*uHP Iot*r/rea Biroului %% al P%' %u privire la difuzarea pe ecranele cinemato+rafelor din repu lic a filmului rom)nesc %olumna*. ;+. ?0 august 06B:P G%#i&in*uHP nr. ?7:sP secretarul %% al P%', I. Bodiul, c*tre (.V. Romanov, pre&edinte al %omitetului pentru %inematografie de pe l/ng* %onsiliul de 'ini&tri al URSS. ;:. 08 septembrie 06B:P G%#i&in*uHP Stenograma &edin)ei Biroului %% al P%' %u privire la articolul lui A# Moanu Pe calea socialismului* pu licat "n ziarul Sovets6aia Moldavia*.

FD

;@. 08 septembrie 06B:P G%#i&in*uHP Procesul-verbal nr. 0:7 al &edin)ei Biroului %% al P%' %u privire la articolul lui A# Moanu Pe calea socialismului* pu licat "n ziarul Sovets6aia Moldavia*, semnat de c*tre secretarul %% al P%', I. Bodiul. ;A. ?? septembrie 06B:P G'oscovaHP nr. B60sP pre&edintele %omitetului pentru %inematografie de pe l/ng* %onsiliul de 'ini&tri al URSS, (.V. Romanov, c*tre secretarul %% al Partidului %omunist al 'oldovei, tov. I.I. Bodiul ;B. Gseptembrie 06B:HP G%#i&in*uHP r*spunsul lui V. DanilenNo la scrisoarea lui (.V. Romanov. ;<. 07 octombrie 06B:P G%#i&in*uHP Iot*r/rea colegiului 'inisterului S*n*t*)ii &i a pre idiului %omitetului Republican al Sindicatelor +ucr*torilor 'edicali din RSS 'oldoveneasc*, semnat* de pre&edintele colegiului 'inisterului S*n*t*)ii al RSS 'oldovene&ti, I. Sorocean &i Pre&edintele %omitetului Republican al Sindicatelor +ucr*torilor 'edicali din RSS', %. Sed/Nin. ;*. ? noiembrie 06B:P G%#i&in*uHP nr. F0BsP secretarul %% al P%', I. Bodiul, c*tre %% al P%US. ;C. 07 noiembrie 06B:P G%#i&in*uHP Stenograma &edin)ei Biroului %% al P%' %u privire la tov# A#-# %oro ceanu. ;=. 07 noiembrie 06B:P G%#i&in*uHP Iot*r/rea Biroului %% al P%' %u privire la tov# A#-# %oro ceanu, semnat* de c*tre I. Bodiul. ;;. G07 noiembrie 06B:P %#i&in*uHP Decretul Pre idiului Sovietului Suprem al RSS 'oldovene&ti privind eliberarea tov. (.V. %orobceanu din func)ia de viceministru al %onsiliului de 'ini&tri al RSS 'oldovene&ti, semnat de c*tre pre&edintele Pre idiului Sovietului Suprem al RSS 'oldovene&ti, %. Ilia&enNo &i de (. %r*ciun. :++. 07 noiembrie 06B:P G%#i&in*uHP Iot*r/rea Biroului %% al P%' Despre msurile de intensificare continu a muncii ideolo+ice "n r)ndul populaiei 4SSM, semnat* de c*tre I. Bodiul. :+:. G(nex* la #ot*r/rea Biroului %% al P%' din 07 noiembrie 06B:H. Msurile %% al Partidului %omunist al Moldovei privind intensificarea muncii ideolo+ice i educarea oamenilor muncii "n spiritul patriotismului sovietic i internaionalismului proletar. :+@. ?: noiembrie 06B:P G%#i&in*uHP Stenograma consf*tuirii primilor-secretari ai comitetelor or*&ene&ti, raionale de partid, &efilor de sec)ii ale %% al P%', conduc*torilor ministerelor, comitetelor de stat. :+A. ?: noiembrie 06B:P G%#i&in*uHP 1e ele %% al P%' enun)ate la consf*tuirea din ?: noiembrie 06B:.

F6

:+B. ? decembrie 06B:P G%#i&in*uHP Not informativ cu privire la a onarea la ziare i reviste rom)neti "n 4SS Moldoveneasc pentru anul 9:LI, semnat* de secretarul %% al P%', D. %ornovan. :+<. E decembrie 06B:P G%#i&in*uHP nr. FEEsP secretarul %% al P%', I. Bodiul, c*tre %% al P%US. :+*. (nex* Gla adresa din E decembrie 06B: a secretarului %% al P%', I. BodiulH. Structura &i statele de personal ale Sec)iei informa)ii &i rela)ii cu )*rile str*ine. :+C. 6 decembrie 06B:P G%#i&in*uHP nr. ?KE>E7BDP pre&edintele %omitetului Securit*)ii de Stat, P. %ivertNo, c*tre %% al P%'5 Memoriu cu privire la modalitatea de transpunere "n fapt a (otr)rii %% al P% al Moldovei <Despre msurile de intensificare a luptei contra utilizrii ile+ale a radioemitoarelor*. :+=. 0B decembrieP 06B:P nr. 6-E:8sP %#i&in*uP Procurorul ad2unct al RSS 'oldovene&ti, %onsilier 2uridic de stat de clasa a F-a, '. Oi iNov, c*tre %% al P%'5 Memoriu. :+;. ?0 decembrie 06B:P G%#i&in*uHP secretarul %% al U+%1 din RSS', P. +ucinsc#i, c*tre %% al P%'5 Not informativ cu privire la msurile "ntreprinse de %omitetul %entral al %omsomolului Qdin MoldovaR privind educarea tineretului "n spiritul intransi+enei fa de ideolo+ia ur+(ez! al internaionalismului proletar i prieteniei "ntre popoarele /4SS. ::+. ?8 decembrie 06B:P G%#i&in*uHP nr. D8sP ministrul afacerilor interne al RSS' $. Bradulov, c*tre %% al P%'. :::. G06B:HP G%#i&in*uHP directorul Institutului de Istorie a Partidului de pe l/ng* %% al P% al 'oldovei, Qiliala I'+ de pe l/ng* %% al P%US, S. (fteniuN, c*tre %% al P%'. %u privire la interpretarea "n literatura rom)n contemporan a unor aspecte ale relaiilor rom)no1sovietice "n anii 9:9M19:<<. ::@. G06B:HPG%#i&in*uHP sec)ia propagand* &i agita)ie a %% al P%' c*tre secretariatul %% al P%'. Memoriu cu privire la carenele atestate "n practica "ntreinerii relaiilor cu rile strine de ctre or+anizaiile de partid! de stat i o teti ale repu licii. ::A. F0 martie 06B0P G%#i&in*uHP Not informativ cu privire la rezultatele controlului asupra lucrului politico1ideolo+ic i manifestrilor ne+ative din cadrul 8nstitutului Polite(nic S# Eazo* din %(iinu, semnat* de (.S. Oonstantinov, I.!. Iordanov, V.'. Qomin. ::B. Gaprilie-mai 06B0HP G%#i&in*uHP Not informativ cu privire la politica de cadre incompati il la Cnciclopedia Sovietic Moldoveneasc. ::<. ?? iunie 06B0P G%#i&in*uHP Stenograma &edin)ei Biroului %% al P%' Despre unele manifestri ne+ative atestate la 8nstitutul Polite(nic din %(iinu.

E:

::*. ?? iunie 06B0P G%#i&in*uHP Iot*r/rea Biroului %% al P%' Despre erorile +rave "n completarea cu personal a componenei redaciei principale a Cnciclopediei Sovietice Moldoveneti. ::C. ?? iunie 06B0P G%#i&in*uHP Stenograma &edin)ei Biroului %% al P%' Despre erorile +rave "n completarea cu personal a componenei redaciei principale a Cnciclopediei Sovietice Moldoveneti. ::=. ?? iunie 06B0P G%#i&in*uHP Iot*r/rea Biroului %% al P%' Despre +reelile i lipsurile +rave "n munca de selectare i repartizare a cadrelor a rectoratului 8nstitutului Polite(nic S# Eazo* din %(iinu, semnat* de I. Bodiul. ::;. 6 noiembrie 06B0P G%#i&in*uHP Procesul-verbal nr. 0B al &edin)ei Biroului %% al P%' Despre sarcinile or+anizaiilor de partid din repu lic privind "ndeplinirea Potr)rii %% al P%/S %u privire la munca politic "n r)ndurile populaiei din re+iunea Evov*. :@+. (nex*. Procesul-verbal nr. 0B W Dg5 Msurile %omitetului %entral al Partidului %omunist al Moldovei privind "ndeplinirea Potr)rii %% al P%/S %u privire la munca politic "n r)ndurile populaiei din re+iunea Evov*. :@:. F: decembrie 06B0P G%#i&in*uHP nr. 0EDP pre&edintele %omitetului de Stat pentru Radiodifi iune &i 1elevi iune al %onsiliului de 'ini&tri al RSS', S. +o an, c*tre %% al P%'. :@@. G? februarie 06B?HP G%#i&in*uHP Not informativ F"n cifre= cu privire la deplasarea cetenilor sovietici Qdin 4SSMR "n ri strine "n anul 9:L9, semnat* de P. +ucinsc#i, pre&edintele %omisiei pentru deplas*ri .n str*in*tate de pe l/ng* %% al Partidului %omunist al 'oldovei. :@A. 07 februarie, 06B?P (nex*. Procesul-verbal nr. 0? WE, sec)ia informa)ii &i rela)ii cu )*rile str*ine al %% al P%', c*tre %% al P%' Despre lacunele admise "n lucrul cu cetenii strini care vin "n repu lic "n az de vize individuale. :@B. ?? februarie 06B?P G%#i&in*uHP Procesul-verbal nr. 0? al &edin)ei Secretariatului %% al P%' Despre planul relaiilor de prietenie ale oraelor i raioanelor 4SS Moldoveneti cu oraele i districtele 4P5 i cu 2udeele de frontier ale 4S4 pentru anii 9:LK19:LJ. :@<. ?? februarie 06B?P G%#i&in*uHP Procesul-verbal nr. 0? al &edin)ei Secretariatului %% al P%' Memoriul seciei informaii i relaii cu rile strine a %% al Partidului %omunist al Moldovei %u privire la lacunele caracteristice muncii cu cetenii strini care vin "n repu lic cu vize individuale*. :@*. 0 martie, 06B?P G%#i&in*uHP sec)ia &tiin)* &i institu)ii de .nv*)*m/nt a %% al P%' c*tre Biroul %% al P%'5 Not informativ cu privire la activitatea rectoratului! comitetului de partid al 8nstitutului Polite(nic S# Eazo* din %(iinu privind realizarea Potr)rii 5iroului %% al Partidului %omunist al Moldovei din KK iunie 9:L9 Despre +reelile i lipsurile +rave "n munca de selectare i repartizare a cadrelor a rectoratului 8nstitutului Polite(nic S# Eazo din %(iinu*. E0

:@C. ?D martie 06B?P G%#i&in*uHP Procesul-verbal nr. ?F al &edin)ei Biroului %% al P%' %u privire la cule+erea de poezii a lui P# %rare S+ei* FStrel"=# :@=. F: martie 06B?P G%#i&in*uHP nr. D7sP secretarul %% al P%', I. Bodiul, c*tre %% al P%US. :@;. F iulie 06B?P G%#i&in*uHP nr. ?0:sP secretarul %% al P%', I. Bodiul, c*tre %% al P%US. :A+. 0? iulie 06B?P G%#i&in*uHP Procesul-verbal nr. F: al &edin)ei Biroului %% al P%' Potr)rea %% al P%/S %u privire la intensificarea controlului asupra pstrrii! evidenei i folosirii ec(ipamentului poli+rafic! caracterelor tipo+rafice i te(nicii de multiplicare*. :A:. 6 ianuarie 06BFP G%#i&in*uHP Procesul-verbal nr. F6 al &edin)ei Biroului %% al P%' %u privire la msurile de reprimare a faptelor de ptrundere "n repu lic a literaturii reli+ioase din 4S4. :A@. 0? ianuarie 06BFP G%#i&in*uHP secretarul %% al P%', Iu. 'elNov, c*tre %% al P%US5 Not informativ cu privire la faptele de ptrundere "n 4SS Moldoveneasc a literaturii reli+ioase din 4S4. :AA. ?8 ianuarie 06BFP G%#i&in*uHP nr. F7sP secretarul %% al P%', Iu. 'elNov, c*tre %% al P%US5 %u privire la falsificarea realitii istorice "n Atlasul istoric* editat "n 4S4. :AB. 8 martie 06BFP G%#i&in*uHP nr.DK08BP loc)iitorul pre&edintelui %omitetului Securit*)ii de Stat al RSS', "#. +avranciuc, c*tre G%% al P%'H. Not informativ. :A<. F august 06BFP G%#i&in*uHP nr. FF6sP secretarul %% al P%', P. +ucinsc#i, c*tre %% al P%US5 %u privire la unele nea2unsuri i omisiuni "n Micul Dicionar Cnciclopedic*! editat "n anul 9:LK de ctre Cditura Cnciclopedic! "n lim a rom)n. :A*. ?E august 06BFP G%#i&in*uHP nr.00P &eful Direc)iei generale pentru protec)ia secretelor de stat .n pres* de pe l/ng* %' al RSS', I. Stelea, c*tre membrul %olegiului direc)iei principale pentru literatur* &i edituri a URSS, tov. $.V. SaNontiNov. :AC. ? octombrie 06BFP G%#i&in*uHP Iot*r/rea Biroului %% al P%' %u privire la tov# S# 8# 4adauan, semnat* de c*tre I. Bodiul. :A=. ?: noiembrie 06BEP G%#i&in*uHP nr. F8P &eful Direc)iei generale pentru protec)ia secretelor de stat .n pres* de pe l/ng* %' al RSS', I. Stelea, c*tre &eful sec)iei cultur* a %% al P%', '.(. Ple&co. :A;. 06BEP G%#i&in*uHP &eful fondului special al BM% a (M a RSS', L. R. Qrumer, c*tre &eful Direc)iei generale pentru protec)ia secretelor de stat .n pres* de pe l/ng* %onsiliul de 'ini&tri al RSS', I.D. Stelea.

E?

:B+. ?7 decembrie 06BEP G%#i&in*uHP nr. EDFsP secretarul %% al P%', I. Bodiul, c*tre %% al P%US. :B:. ?E iunie 06B8P G%#i&in*uHP nr. 0DFP secretarul %% al P%', I. Bodiul, c*tre ministrul .nv*)*m/ntului superior al URSS, V.P. !liutin. :B@. ?B iunie 06B8P G%#i&in*uHP nr. 0D6sP secretarul %% al P%', I. Bodiul c*tre %% al P%US5 Memoriu despre faptele de falsificare "n 4epu lica Socialist 4om)nia a evenimentelor istorice i msurile de prevenire a efectelor lor ne+ative "n Moldova, semnat de c*tre Secretarul %% al P%'. :BA. ? iulie 06B8P G%#i&in*uHP nr. 068P secretarul %% al P%', I. Bodiul, c*tre ministrul telecomunica)iilor al URSS, tov. $.D. Psur)ev. :BB. 8 noiembrie 06B8P G%#i&in*uHP &eful Sec)iei informa)ii &i rela)ii cu )*rile str*ine a %% al P%', V. (ndru&ceaN, c*tre %% al P%'. :B<. 0E noiembrie 06B8P G%#i&in*uHP nr. ?DBP secretarul %% al P%', I. Bodiul, c*tre ministrul .nv*)*m/ntului superior &i mediu de specialitate al URSS, V.P. !liutin. :B* . 06 noiembrie 06B8P G%#i&in*uHP nr. ?D:sP secretarul %% al P%', I. Bodiul, c*tre secretarul %% al P%US I.V. Oapitonov.
G0H

$egru, "#eorg#e, %ampanii "mpotriva 4om)niei i a naionalismului rom)nesc din 4SSM "n anii S;I1SMI ai sec# NN TT Destin rom/nesc. Revist* de istorie &i cultur*, Serie nou*, ?:0:, nr. 0 @78A, p. 0F8-?:6P $egru, !lena, $egru, "#eorg#e, P%M i naionalismul F9:;H19:M:=# Documente adunate "n cadrul pro+ramului de cercetri efectuate de ctre %omisia pentru studierea i aprecierea re+imului totalitar comunist din 4epu lica Moldova TT Destin rom/nesc. !di)ie special*, ?:0:, nr. 8-7 @76-B:A, p. 8-FFFP $egru, "#eorg#e, Steno+rama edinei 5iroului %omitetului %entral al Partidului %omunist al Moldovei din 9; noiem rie 9:LI# %azul Anatol %oro ceanu TT Destin rom/nesc. Revist* de istorie &i cultur*, Serie nou*, ?:00, nr. ? @B?A, p. 0?B-080P $egru, !lena, $egru, "#eorg#e, %ontracararea naionalismului "n 4SSM la "nceputul anilor SLI# %azul 8nstitutului Polite(nic KK Destin rom/nesc. Revist* de istorie &i cultur*, Serie nou*, ?:00, nr. E @BEA, p. 00E-0E6P $egru, "#eorg#e, Steno+rama edinei 5iroului %% al Partidului %omunist al Moldovei din 9: martie 9:;M# %azul Nicolae ,estemianu KK Destin rom/nesc. Revist* de istorie &i cultur*, Serie nou*, ?:0?, nr. 0 @BBA, p. 0FB-0D6P Idem, Steno+rama edinei 5iroului %% al Partidului %omunist al Moldovei din 9I martie 9:LI# %azul Moldova1film KK Destin rom/nesc. Revist* de istorie &i cultur*, Serie nou*, ?:0?, nr. ? @BDA, p. 0EE0D8P Idem, Presa din 4S4 i o sesiile antirom)neti ale P%M Fanul 9:;M= TT Destin rom/nesc. Revist* de istorie &i cultur*, Serie nou*, ?:0?, nr. F @B6A, p. 07:-0BF
G?H

'oraru, (lexandru, 8nedit din ar(ivele de la %(iinu KK 'aga in istoric, februarie ?::D, p. 8-6

EF

GFH

%o2ocaru, "#eorg#e, %onfruntarea sovieto1rom)n pe frontal ideolo+ic din 4SS Moldoveneasc F9:;M19:L:=# Studiu i documente! !ditura 1ipo 'oldova, Ia&i, ?:00, p. ?:0-?8? +arr, +. -atts, A 4omanian 8N,C4G8,& Soviet Active Measures A+ainst t(e UarsaO PactSs VMaveric6* 9:;H19:M:, %old -ar International Iistor, Pro2ect -orNing Paper R78, F December ?:0? la #ttp5KKXXX.Xilsoncenter.orgKsitesKdefaultKfilesK%-IIPY-orNingYPaperY78Y-attsYR omanianYInterNitY:.pdf
GEH G8H

$eagoe-Ple&a, !lis, 4olul lui 7(eor+(e 7(eor+(iu1De2 "n ela orarea politicii externe i "n direcionarea relaiilor rom)no1sovietice F9:;I19:;H=, (nnales Universitatis (pulensis, Series Iistorica, nr. 6K0, ?::8 p. ?F?
G7H

%ior*nescu, "eorge, 5asara ia! pm)nt rom)nesc! !ditura Qunda)iei %ulturale Rom/ne, Bucure&ti, ?::0, p. ?7F
GBH

Ionescu, "#i)*, %omunismul "n 4om)nia, +itera, Bucure&ti, 066E, p. FF6 $eagoe-Ple&a, !lis, $p# cit#, p. ?FF

GDH

G6H

%*t*nu&, Dan, ,ot mai departe de Moscova. # Politica extern a 4om)niei "n contextul conflictului sovietoDc(inez? 9:H;19:;H, Institutul $a)ional pentru Studiul 1otalitarismului, Bucure&ti, ?:00, p. FED
G0:H

Se preconi a ca ona <Dun*rea de Jos4 s* includ* 7 din cele 07 regiuni ale Rom/niei @Cltenia, (rge&, Bucure&ti, Ploie&ti, "ala)i &i DobrogeaA, nordul Bulgariei &i teritorii din URSS @UcrainaA, situate de-a lungul Deltei Dun*rei, cuprin /nd un teritoriu de 08:.::: Nm? &i o popula)ie de 0? mln. locuitori. Ve i5 %ior*nescu, "eorge, 5asara ia! pm)nt rom)nesc! !ditura Qunda)iei %ulturale Rom/ne, Bucure&ti, ?::0, p. ?7?
G00H

%ior*nescu, "eorge! $p#cit#, p. ?7F %*t*nu&, Dan, $p# cit#, p. FF0

G0?H

G0FH

Declaraie cu privire la poziia Partidului Muncitoresc 4om)n "n pro lemele micrii comuniste i muncitoreti internaionale TT Sc/nteia, (n. ;;;III, nr. 7?F6, ?7 aprilie 067E, p. 0-F
G0EH

I.O. Jegalin @06:7-06DEA, ambasador al URSS .n Rom/nia .ntre anii 067:-0678 $eagoe-Ple&a, !lis, $p# cit#, p. ?F6

G08H

G07H

-atts, +arr, +., 'erete1m! doamne! de prieteni# 4z oiul clandestin al locului sovietic cu 4om)nia! !ditura R(C, Bucure&ti, ?::0, p. ?E0-?EF.
G0BH

$eagoe-Ple&a, !lis, $p# cit#, p. ?FB 8 idem EE

G0DH

G06H

%ior*nescu, "eorge, $p# cit#, p. ?B: 8 idem, p. ?B0 8 idem

G?:H

G?0H

G??H

Politica de independen a 4om)niei i relaiile rom)no1c(ineze 9:H<19:LH# Documente @coord. ambasador Romulus Ioan BuduraA, (r#ivele $a)ionale ale Rom/niei, Bucure&ti, ?::D, p. ?0.
G?FH

(nton, 'ioara, %#iper, Ioan, 8nstaurarea re+imului %eauescu# %ontinuitate i ruptur "n relaiile rom)no1sovietice# Documente! Institutul $a)ional pentru Studiul 1otalitarismului, Institutul Rom/n de Studii Interna)ionale Nicolae ,itulescu, Bucure&ti, ?::F, p. ?:, 0?:
G?EH

8 idem, p. 6 8 idem, p. ?:

G?8H

G?7H

(lexandru B/rl*deanu, @ ?8.:0.0600, %omrat, Basarabia > 0F.00.066B, Bucure&tiA, economist &i om politic rom/n. (bsolvent al Qacult*)ii de Drept din Ia&i @06FDA. Dup* revenirea .n Rom/nia din URSS, .n 06E7, a de)inut func)ii importante .n aparatul de partid &i de stat. 'inistru al comer)ului exterior @06ED-068EA, vicepre&edinte al %onsiliului de 'ini&tri @0688-0678P 067B-0676A. Repre entant al Rom/niei .n cadrul %(!R @0688-0677A. 'embru al %% al P'R @0688-0676A. Dup* ?? decembrie 06D6, a fost membru al %onsiliului Qrontului Salv*rii $a)ionale. ( fost senator .n Parlamentul Rom/niei @066:-066?A &i pre&edinte al Senatului. =n 0688 a fost ales membru al (cademiei din RSR, iar .n anii 066:-066E > vicepre&edinte al (cademiei Rom/ne
G?BH

(nton, 'ioar*, %#iper, Ioan, $p# cit#, p. 0FE

G?DH

Paul $iculescu-'i il @06?F-?::DA, om politic rom/n. 'embru al %% al P'RK P%R @0688-06D6A, &ef al sec)iei propagand* &i agita)ie al %% al P'R @0687-0678A, secretar al %% al @0678-06B?A, membru al %omitetului !xecutiv al %% al P%R @06B?06BEA, membru al %omitetului Politic !xecutiv @06BE-06D6A. Vicepre&edinte al %onsiliului de 'ini&tri @06B?-06B8A, ministru al .nv*)*m/ntului @06B?-06B7A, viceprim-ministru al "uvernului @06B8-06D0A, ministru al finan)elor @06BD-06D0A, pre&edinte al %!$1RC%CCP @06D0-06D6A
G?6H

(nton, 'ioar*, %#iper, Ioan, $p# cit#, p. 0FB 8 idem p. 0EB 8 idem, p.0BF

GF:H

GF0H

GF?H

Ion "#eorg#e 'aurer @06:?-?:::A, om politic &i de stat rom/n. 'embru al %% al P%R @06E8-06BEA, ministru al afacerilor externe @068B-068DA. =n anii 068D-0670 a .ndeplinit func)ia de pre&edinte al Pre idiului 'arii (dun*ri $a)ionale. =n perioada 0670-06BE a fost pre&edinte al %onsiliului de 'ini&tri

E8

GFFH

(nton, 'ioara, %#iper, Ioan, $p#cit#, p. 0DB

GFEH

(leNsei $icolaevici Oos/g#in @06:E-06D:A, om politic &i de stat sovietic. 'embru al %% al P%@bAdin toat* Uniunea K P%US @06F6-06D:A, membru al Biroului Politic al %% al P%US @067:-06D:A, pre&edinte al %onsiliului de 'ini&tri al URSS @067E-06D:A
GF8H

(nton, 'ioara, %#iper, Ioan, $p#cit#, p. 060-06? (nton, 'ioara, %#iper, Ioan, $p#cit#, p.07?-07F

GF7H

GFBH

$egru, "#eorg#e, %ampanii "mpotriva 4om)niei i a naionalismului rom)nesc din 4SSM "n anii 9;I19MI ai sec. NN KK Destin rom/nesc. Revist* de istorie &i cultur*, Serie nou*, ?:0:, nr. 0 @78A, p. 0F8-?:6
GFDH

$egru, !lena, %on+resul 888 al /niunii Scriitorilor din 4SSM i campania autoritilor "mpotriva intelectualilor TT Destin rom/nesc. Revist* de istorie &i cultur*, Serie nou*, ?:00, nr. ? @B?A, p. B8-D8P nr. F @BFA, p. E:-87
GF6H

$egru, !lena, %on+resul 888 al /niunii Scriitorilor din 4SSM i campania autoritilor "mpotriva intelectualilor KK Destin rom/nesc. Revist* de istorie &i cultur*, Serie nou*, ?:00, nr. F @BFA, p. ED-E6
GE:H

$egru, "#eorg#e, %ampanii "mpotriva 4om)niei i a naionalismului rom)nesc din 4SSM "n anii 9;I19MI ai sec# NN KK Destin rom/nesc. Revist* de istorie &i cultur*, Serie nou*, ?:0:, nr. 0 @78A, p. 0E7-0EDP $egru, !lena, 8nterzicerea circulaiei crilor din 4om)nia "n 4SS Moldoveneasc Fmi2l# anilor S;I D anii SLI ai sec# NN= KK Destin rom/nesc. Revist* de istorie &i cultur*, Serie nou*, ?:0?, nr.0, p. 6E-68P Idem, Suprimarea presei periodice din 4om)nia "n 4SS Moldoveneasc Fanii S ;I 1SLI ai sec# NN= KK Destin rom/nesc. Revist* de istorie &i cultur*, Serie nou*, ?:0?, nr. ?, p.0:B
GE0H

A$SP4M, fond 80, inv. ?B, dosar 6, filele 00-0? A$SP4M, fond 80, inv. ?B, dosar 6, filele 8E-87

GE?H

GEFH

$egru, "#eorg#e, Politica etnolin+vistic "n 4SS Moldoveneasc, Prut Interna)ional, %#i&in*u, ?:::, p. B0-B?
GEEH

A$SP4M, fond 80, inv. ?D, dosar EB, fila 0:F (CSPR', fond 80, inv. ?D, dosar EB, filele B0-BD

GE8H

GE7H

BuraNoXsNi, (dam, Dictatura lui Nicolae %eauescu F9:;H19:M:=# 7eniul %arpailor, Polirom, Ia&i, ?:00, p. 000
GEBH

$egru, "#eorg#e, %ampanii "mpotriva 4om)niei i a naionalismului rom)nesc din 4SSM "n anii S;I1SMI ai sec. NN KK Destin rom/nesc. Revist* de istorie &i cultur*, Serie nou*, ?:0:, nr. 0 @78A, p. 08? -08B

E7

GEDH

$egru, "#eorg#e, %ampanii "mpotriva 4om)niei i a naionalismului rom)nesc din 4SSM "n anii S;I1SMI ai sec. NN KK Destin rom/nesc. Revist* de istorie &i cultur*, Serie nou*, ?:0:, nr. 0 @78A, p. 08?-088
GE6H

$egru, "#eorg#e, %ampanii "mpotriva 4om)niei i a naionalismului rom)nesc din 4SSM "n anii S;I1SMI ai sec. NN KK Destin rom/nesc. Revist* de istorie &i cultur*, Serie nou*, ?:0:, nr. 0 @78A, p. 088-08B
G8:H

A$SP4M, fond 80, inv. ?6, dosar E:, filele ?-F, 6-0:

G80H

Stanciu, %e ar, 4z oiul nervilor# Disputa %eauescu15re2nev, !d. %etatea de Scaun, 1/rgovi&te, ?:00, p. 0B8
G8?H

-atts, +arr, +., $p# cit#, p. ED6-E6: 8 idem, E6F 8 idem, ED: -atts, +arr, +., $p# cit#, p. ED:. 8 idem, p. ED0 Stanciu, %e ar , $p# cit#, p. ?0:-?00 A$SP4M, fond 80, inv. F0, dosar 76, fila E0 A$SP4M, fond 80, inv. F0, dosar 76, fila EB A$SP4M, fond 80, inv.F0, dosar 76, fila 8F A$SP4M, fond 80, inv. FF, dosar ?:0, fila 87 8 idem, fila 86 8 idem, fila 7: (CSPR', fond 80, inv. FF, dosar ?:0, fila 7B 8 idem 8 idem 8 idem, fila 7F 8 idem 8 idem, fila 78 (CSPR', fond 80, inv. FF, dosar ?:0, fila 77 EB

G8FH

G8EH

G88H

G87H

G8BH

G8DH

G86H

G7:H

G70H

G7?H

G7FH

G7EH

G78H

G77H

G7BH

G7DH

G76H

GB:H

GB0H

8 idem, fila 76

GB?H

%onstantin, Ion, Pantelimon Palippa ne"nfricat pentru 5asara ia, !ditura Biblioteca Bucure&tilor, Bucure&ti, ?::6, p. 70
GBFH

A$SP4M, fond 80, inv. FF, dosar ?:0, fila 76 8 idem, fila B0 8 idem, fila B0 (CSPR', fond 80, inv. FF, dosar ?:0, filele B?-BF 8 idem, fila BF 8 idem, filele BF-BE (CSPR', fond 80, inv. FF, dosar ?:0, fila BE 8 idem, fila B8 8 idem, fila BE 8 idem, fila B8 (CSPR', fond 80, inv. FF, dosar ?:0, fila B7 8 idem 8 idem, fila BD (CSPR', fond 80, inv. FF, dosar ?:0, fila BB 8 idem, fila BD 8 idem, fila B6 8 idem, fila D: (CSPR', fond 80, inv. FF, dosar ?:0, fila D: 8 idem, fila D0 (CSPR', fond 80, inv. FF, dosar ?:0, fila DF 8 idem, filele DF-DE

GBEH

GB8H

GB7H

GBBH

GBDH

GB6H

GD:H

GD0H

GD?H

GDFH

GDEH

GD8H

GD7H

GDBH

GDDH

GD6H

G6:H

G60H

G6?H

G6FH

- See more at5 #ttp5KKbasarabia-bucovina.infoK?:0FK0?K?BKdocumente-din-ar#iveleNgb-si-cc-al-pcm-din-rssm-basarabia-si-relatiile-sovieto-romane-in-prima-2umatate-aanilor-7:-anali ate-de-elena-si-g#eorg#e-negruKRst#as#.rrSIi't#.vBRBSTl8.dpuf ED

E6