You are on page 1of 5

Amerikanci priznali da izazivaju meteoroloke, klimatske i geofizike promene

31. 05. 2012 21:07 | Svetozar Radii


Object 1 Object 2

Object 3

31

Svetozar Radii

EFEK ! "#"$A%A, &'(A)!*A, +E)$*# RESA, ,E)!*SK!, )$A+E%A ! %A RE(!, S !,!*A S%E -E./E SE !+*E0(A-A%A*' SA 1'2!&!)A ' RA '3 (E#2'+0A( !(0'S R!*SK! RA+%#*, (E"R#)!.$*E(#S ! "R!$!K#) !S RA4!%A(*A (#%!, %RS A E(ER1!*A ! (ERA+')E%A(*E +AK#(A "R!R#0E RE)E E !+%#RE ! 'S$#%E $*'0SK#1 "#S #*A(*A3 ' 5!1RA)A S "R!R#0#)6 '1R#4A%A*' SE -#%EK ! (*E1#%A "$A(E A3 vrditi da sistem ,AAR" 7,ig89fre:uenc; Active Auroral Researc8 "roject < "rogram za aktivno istra=ivanje jonosfere pomou visoki8 frekvencija> ne izaziva energijske procese na celokupnoj planeti je jednaka tvrdnji da &!A 7&entralna o?avetajna slu=?a SA0> ne utie na novinare irom sveta i pose?no na iza?ranim, ciljnim podrujima3 Svet se nalazi u mistinoj i misterizovanoj @AB@3 godini3 "rema saznanjima ?rojni8 naunika i istra=ivanjima (ASA9e krajem godine doi e do neverovatni8 promena, mo=da i katastrofa, izazvani8 ciklinim, solaranim, magnetnim olujama i erupcijama gama9zraka3 aj za planetu spoljni faktor pospeie 5unutranji6, ?udui da je sve jasnije da svet sam se?e unitava, pose?no sistemima pod kontrolom kraljice Eliza?ete 0ruge3 Re je o planetarnoj antenskoj mre=i gigantski8 grejaa jonosfere iz sistema ,AAR" 7!nstitut za istra=ivanje jonosfere i vojna ?aza za protivraketnu od?ranu Sjedinjeni8 0r=ava, u nadle=nosti Ratnog vazdu8oplovstva i Ratne mornarice SA0>, koju finansira kompanija AR&# u vlasnitvu kraljice Eliza?ete 0ruge3 'ostalom, o pro?lemima koje se?i stvara ljudski rod sadanjim neznanjem i s8vatanjima pisali su kvantni fiziar 2rajan Svim, zatim otac te8nologije za elektromedicinsku i elijsku regeneraciju dr Ro?ert3 #3 2eker i ?iofiziar 0iter 2res3 Ali, ono to je veoma zanimljivo jeste da su Amerikanci,

posredno, priznali da unitavaju planetu, mo=da u naj?oljoj nameri < po se?e3 Re je o nji8ovom tekstu, koji je za vojni list 5#d?rana6 priredio 1oran Kalauzovi BC3 januara @AB@3 godine3 Sistem ,AAR" je namenjen za zagrevanje atmosfere, pose?no jonosfere, modifikuje jonosferu i utie na propagaciju elektromegnetni8 talasa u jonosferi3 +ato je ovaj zatitni omota postao o?jekat ?rojni8, stalni8 istra=ivanja u poslednji8 BC godina, u kojima se neprirodnim nainom menjaju stanje i uslovi u jonosferi3 Sistem ,AAR" utie na jonosfersku plazmu stvorenu solarnim vetrom3 Svojim %F predajnicima, koji koriste usmerene talase velike snage, taj sistem signalom ekstraniski8 frekvencija modulie jonosfersku struju iz jednosmernog u dvosmerni tok, stvarajui nova elektrina polja razliite jaine3 Antenski sistem za aktivno istra=ivanje jonosfere na Aljasci kod 1akone koristi zagrevanje jonosfere i za regionalne promene klime, a tada se primenjuju tzv3 kontinuirani elektromagnetni talasi3 !stovremeno, verovatno na osnovu iste ideje, radi po?oljanja uslova za komunikaciju sa podmornicama i komunikaciju uopte, izaziva se poveana provodljivost u procesu pod nazivom 8emijski mlazevi 7c8amtrail>3 Specijalno opremljeni avioni rasipaju mlaz gasova u kojima je prisutna velika koncentracija estica aluminijumske praine, ime se poveava refleksija i pozitivno utie na propagaciju elektromagnetni8 talasa3 ' okviru projekta 5Sanguine6 Ratna mornarica SA0 radi i sa frekvencijama od DE ,z3 Re je o vi?raciji koja utie i na ljudski mozak 7opseg u kojem radi mozak je od A,C ,z do CAA 8erca>3 ' studiji Saveznog 8idrometeorolokog zavoda o temi 5Stanje i perspektive razvoja geofiziki8 aspekata savremenog ratovanjaF napisano jeG 5%e posle 0rugog svetskog rata poelo se sa razmiljanjem o geofizikom oru=juH %lada SA0 je preko ministarstava od?rane stimulisala realizaciju projekta I&irusIH 1eneralna meteoroloka slu=?a SA0 je BJKL3 godine u saradnji sa (acionalnim savetodavnim komitetom za aeronautiku, mornaricu i ratno vazdu8oplovstvo, osnovala la?oratoriju za fiziku o?laka, a eksperimenti su izvoMeni u dr=avama #8ajo i Kalifornija63 )unjenosni o?laci uspeno su eksperimentalno stvarani u Rusiji i Sjedinjenim 0r=avama3 ' te svr8e koristi se rasejavanje o?laka pogodnim materijalima aerosolnog karaktera3 )etodom rasejavanja sre?rojodidom posti=e se smanjenje pojave munja izmeMu o?laka i tla za vie od NA odsto3 Ranije su se u te svr8e u donji deo o?laka u?acivale metalne iglice 7najlonske igle presvuene aluminijumom>3 "okazalo se da ugljena praina mo=e da apsorpcijom sunevog zraenja prikupi vie energije nego ?ilo koja druga vrsta materije, izuzev nuklearne energije3 akoMe je ustanovljeno da se na taj nain efikasno utie na lokalne nepogode3 "ored toga, naunici su uspeli da ozraavanjem jonosferskog sloja utiu na ljude3 Elektromagnetni talasi formirani izmeMu jonosfere i zemljine povrine, podeeni na frekvenciju mo=dani8 talasa, menjaju ponaanje ljudski8 populacija za du=i period3 (a taj nain omogueno je da se u ratu deluje na neprijateljevu =ivu silu i njegove telekomunikacije3 ' stvari, interferencijom talasa dolazi do rezonantni8 efekata, koji nepovoljno utiu na psi8u oveka3 "osledice takvog dejstva su glavo?olje, umor, nesanica, crvenilo ko=e, uznemirenost, agresivnost i 5zujanje u glaviF praeno visokim tonskim zavijanjem3 0akle, atmosfera se mo=e koristiti u tzv3 geofizikom ratu3 Sistem ,AAR", koji se sve vreme iri i trenutno umre=ava BN lokacija sa jednom antenom kod 2eljine u Sr?iji, osnovan je BJJC3 godine, puten u rad BJJD, a da radi punom snagom od @AA@3 godine 7po najnovijim podacima od @ABB>3 aj sistem su nazivali !nstitut za istra=ivanje jonosfere, iako je "3 *3 )organ napisaoG 5(a ovoj 8arfi anMeli ne sviraju63

0vadesetestog septem?ra @AAK3 godine razorni zemljotres pokrenuo je cunami u !ndijskom okeanu 7podruje Ae8a u !ndoneziji> i odneo najmanje @EA3AAA =ivota3 'vek 8ladna )oskva je 5gorela6 na ND,@ stepena &elzijusa u isto vreme kada je u 2erlinu ?ilo BL, a u %aravi @C stepeni3 ' "odmoskovlju je ?uknulo vie od 8iljadu umski8 po=ara, a gorelo je u verskom i !vanovskom regionu3 Ruski vojni meteorolog (ikolaj Karavajev je pomenuo ameriko 5klimatsko oru=je63 "omenuta je i vojno9vazdu8oplovna studija 5%remenske prilike kao umno=ava sile63 Sredstva javnog informisanja irom sveta o?javila su vest da su Amerikanci poslali u svemir ?espilotni avion O9ND23 a letilica je, navodno, ?ila naoru=ana laserima koji mogu da izazovu klimatske promene3 0ogodilo se to poetkom avgusta @ABA3 godine3 $judi koji ostvaruju svakodnevnu komunikaciju posredstvom !nterneta dostavili su javnosti podatak od pose?noj aktivnosti ,AAR"9a dva dana pred zemljotres u *apanu BB3 marta @ABB3 i prestanku rada neposredno pred zemljotres3 "osledica tog zemljotresa od Jo po Ri8teru i izazvanog cunamija ?ila je 8avarija katastrofalni8 razmera u nuklearnoj centrali 5Fukuima<B63 +animljivo je da se sve ee u naunim krugovima pominje i mogua primena ,AAR"9a u geofizikom ratu, a tu spada i izazivanje zemljotresa3 )ora se priznati da je to trenutno naj?olnija tema planete3 Sline su se tragedije dogaMale vekovima unazad, ali u @B3 veku naunici sve ee sumnjaju u do?re namere 5velikog ?rata6 7najimuniji finansijeri> i pose?no u otuMene vojske naoru=ane novim te8nologijama, koje se sve vie dodiruju sa nanote8nologijom3 (E#2*A%$*E(! )E E# RA !nformacije o zagaMenosti tla i atmosfere uglavnom se kriju3 aj pro?lem u Sr?iji naj?olje razumeju graMani "aneva i 2ora3 (a primer, vesti da su "eora i Fukuima postali novi -erno?ilji, posle nji8ovi8 zagaMenja, stigla je iz amerike tampe3 Svetske 8umaniste i nemake 5zelene6 nisu za?rinule posledice (ato ?om?ardovanja na podruju optine 0erventa3 "rema nalazima ekologa ?om?ardovanje je uzrokovaloG degenerinu stoku, najezdu glodara, udni8 insekata i zmija, visoku zagaMenost 8lorofenolinom i pojaano zraenje na mestima gde su padale ?om?e3 Slino je prola srpska pokrajina Kosovo i )eto8ija3 Raketno ?om?ardovanje o?jekata na teritoriji, za vreme agresije na SR* u prolee BJJJ, uticalo je na ni=e slojeve troposfere3 +a oko N@3AAA aviopoletanja iskorieno je vie od BNA3AAA tona visokooktanskog avionskog goriva3 (e o?azirui se na za?ranu primene geofizikog oru=ja i na za?ranu da se prirodna sredina iza?ere za vojni cilj, u toku vojnog konflikta u *ugoslaviji, po svemu sudei, ispoljeno je aktivno dejstvo po 5prljavim kumulusima6, koji su se formirali kao rezultat po=ara u o?jektima za 8emijsku i naftno9preraMivaku proizvodnju3 #snovni cilj geofiziki8 delovanja i dejstava prilikom agresije na SR* ?io je, prema podacima koje su ruski vojni eksperti dostavili 'jedinjenim nacijama, izazivanje kiseli8 kia iznad poljoprivredni8 regiona3 ' veini sluajeva, jedan do dva sata posle intenzivnog ?om?ardovanja nastajale su vetake provale o?laka3 Kisele kie tamno?raon ?oje padale su po povrini koja je o?u8vatala vie stotina kvadratni8 kilometara3 (eprirodne promene vremena, koje je osetio i uoio svaki graManin Sr?ije, za8vatile su i susedne dr=ave3 Sline pojave izazvane su u prvom meteorolokom ratu, koji su vodile Sjedinjene 0r=ave protiv zemalja !ndokine3 Avijacija (atoa koristila je vie od @N3AAA tona ?om?i s osiromaenim uranijumom3 !skustva nakon primene navedene municije pokazuju da unoenje estica uranijumske praine kroz disajne organe u organizam uzrokuje duga i oz?iljna oteenja unutranji8 organa3 #sim toga, se javljajuG sla?ljenje

imunolokog sistema, rast zloudni8 tvorevina 7kancerogeno delovanje> i nastajanje oz?iljni8 mutageni8 promena, to znaajno uveava ?roj sluajeva raManja novoroMenadi s uroMenim manama3 'z to, kod graMana koji =ive na prostorima gde su upotre?ljene 5grafitneF ?om?e sve ee se pojavljuju sluajevi radiofo?ije3 5Sandej tajms6 je o?javio tekst u kojem pie da e B@ ?ritanski8 vojnika tu=iti )inistarstvo od?rane u $ondonu 5z?og zdravstveni8 pro?lema izazvani8 izlaganjem osiromaenom uranijumu6, koji je (A # upotre?ljavao u napadima na Saveznu Repu?liku *ugoslaviju3 #d ti8 B@ vojnika, BB se nalazio na Kosovu i )eto8iji3 "rema 23(3 Aleksejevu, ekspertu za ekoloku ?ez?ednost, u zemljitu i zamljinim vodama na teritoriji *ugoslavije pronaMeni su teki metali, dioksin, grafitna praina, pirilen 7mineralno ulje koje se koristi u sistemima za ras8laMivanje>H 2om?ardovanje je dovelo, prema jednom od njegovi8 izvetaja, do znaajnog zagaMenja atmosfere, rezervoara, zemljita i podzemni8 voda visokotoksinim i tetnim materijama3 ' o?lacima koji su o?razovani nakod dejstva (A #9a, naMeni su proizvodi sagorevanja monomera vinil98lorida, amonijaka, 8lora, azota i nji8ovi8 oksida i razliiti8 ugljovodonini8 jedinjenja3 2oja atmosferski8 padavina u vidu kiseli8 kia iznad rejona ?om?ardovani8 naftno98emijski8 preduzea podseala je na vensku krv3 "ro?lem je to mirotvorci iz koalicije okupljene oko (A #9a nisu znali, ili nisu 8teli da znaju, da su na taj nain oslo?oMene supstance postale svojina itavog sveta3 "ogoranje ekoloki8 uslova u proleno9letnjem periodu BJJJ3 godine dovelo je do poremeaja sezonski8 migracioni8 procesa lovni8 vrsta ri?a, ptica i divlji8 =ivotinja3 Svojim 5neznanjem6 i slepilom doprineli su ?r=em 7p>ostvarenju jezuitsko9vavilonskog sna3 (A "R#%ER! *E S7A>%ES -E%E-A(S %A .ef radne grupe programa '( za zatitu =ivotne sredine na 2alkanu, "eka ,avisto zatra=io je, prema pisanju 51ardijana6, 5preispitivanje pravila rata6 < koja su dovela do toga da su stanovnici Sr?ije i Kosova i )eto8ije, posle intervencije (A #9a, 5suoeni sa smrtonosnim zagaMenjem63 +a8tev je podneo na Simpozijumu o zagaMenju 0unava, odr=anom u 2udimpeti krajem okto?ra BJJJ3 godine3 "rema drugom uesniku istog skupa, Filipu %eleru 7iz Svetskog fonda za prirodu> (A # je, ?om?ardujui rafinerije i 8emijska postrojenja, 5proveo krajnje opasan eksperiment, s nepoznatim i potencijalno katastrofalnim posledicama63 Kada je re o 5osetljivosti "lanete6 (ikola esla je napisao da se na +emlji mogu izazvati poremeaji me8anikim efektima proizvedenim u modernom ratovanjuG 5Eksplozije mina, torpeda, 8au?ica i puaka razvijaju reaktivne sile u odnosu na +emlju, koje se mere u stotinama pa i 8iljadama tona i mogu se osetiti irom +emaljske kugleH Ako se takvi poremeaji planiraju, nji8ova kom?inovana aktivnost mo=e da prouzrokuje tektonska pomeranja u ?ilo kom delu +emljeF3 (e tre?a za?oraviti da je priroda =iva i da je u njoj sve povezano i dok se ne proue udi etersko9 teorzionog, gravitacionog, kulonovog, )eterikovog, leptonskog, magnetnog, skalarnog i drugi8 polja, svaki uticaj na prirodu ostae mistian3 (eko ?i se reklo da priroda uzvraa udarac3 !stina je da priroda tako funkcionie i da se svaki poremeaj njene 8armonije ?a tako manifestuje < na vi?racije i izazvane rezonanse priroda reaguje zemljotresima a na 8emijske, laserske, radiofrekventne i druge vi?racione promeneG provalama 5prljavi86 o?laka 7poplavama>, zemljotresima, vulkanima i tropskim vruinama3 e i takve reakcije postoje od postanja3 %eza oveka s prirodom je takva da na nji8ovu 58armoninu6 spregu neprestano

utiu 8emijski, fiziki, energetski, umni, ?ioloki i mo=da jo neki neistra=eni procesi3 u vezu samo ovek mo=e da 7sa>uva3 Kada se zna na ta su sve ka?alisti spremni, jasno je da rat protiv "lanete koji vode megafinansijeri nije nimalo naivan3 ' tom ratu nestaju iz dana u dan uslovi za =ivot +emljana3 "oznato je da predstoji ?or?a za opstanak stanovnitva i planete z?og oteenog ozonskog omotaa i nestajnja =ivotinja i ?iljaka, uslovljenog raznim vrstama zagaMenja3 Stoga, zar jo neko sumnja da naunici istra=ujui nove energije i mogunosti nji8ove primene, ?ez odgovarajue ar?itra=e i kontrole, sve vreme stvaraju anse za unitenje planete, ?udui da je u kosmosu sve energija u odreMenom ciklinom, spralnom kretanju neposredno i trenutno zavisna od uestalosti ritmaP +ato je logino to najznaajnije ekoloke organizacije i najugledniji klimatolozi i seizmolozi, smatraju da su sve ei zemljotresi, poplave i nesnosne vruine posledice neo?uzdanog industrijskog i nekontrolisanog naunog razvoja, koji su toliko upropastili prirodu da planeta sada posre od fizike iscrpljenosti i ?ljuje z?og zatrovanosti3 1alus Kadono, ef vajcarske ekoloke fondacije 51reina6 je za 5Fajnenel tajms6 izjavio da je licemerno da se plod ljudski8 nedela i sakaenje prirodni8 izvora egzistencije i dalje naziva 5prirodnim nepogodama63 (a pitanje da li su ljudi sauesnici u klimatskom samounitenju +emlje i sopstvenom svedimenzionom samounitenju, uz nesporne kosmike cikluse, odgovor je, svakako < 0AQ