You are on page 1of 28

GLOCK PISTOLETAI Automatikai usitaisani GLOCK Safe-Action modelio pistolet VARTOTOJO VADOVAS ATKREIPKITE DMES: Visuomet manykite, jog

GLOCK pistoletas arba bet koks kitas aunamasis ginklas yra utaisytas ir gali iauti, iki kol Js, naudotojas, pats asmenikai sitikinate, jog yra prieingai. Ginklas turi bti laikomas esantis utaisytu ir galiniu iauti tol, kol nepaalinama dtuv ir neapirimas ovinio lizdas bei neatliekami kiti ovini imimo veiksmai, nurodyti 25 psl. Naudodamiesi ginklu niekada nesitaikykite mones. Tam, kad sumaintumte atsitiktinio iovimo galimyb, nedkite pirto ant nuleistuko, kol nesate nusitaiks taikin ir neketinate auti. Jeigu nenorite, jog ginklas iaut, nelieskite nuleistuko. audymo metu ginkl laikant dvejomis rankomis, silpniau laikanios rankos nyktys turt bti ios rankos ginklo pusje, ir niekuomet u spynos. Prie pradedant naudoti GLOCK pistoletus, iame vadove esanias naudojimosi taisykles ir informacij apie saugum privaloma perskaityti ir suprasti. Bet koks aunamasis ginklas, skaitant ir pistoletas GLOCK, yra pavojingas ginklas, kuris negali tapti prieinamu negaliotiems mons, ypa vaikams. Gamintojo garantija ir atsakomyb grietai apribota GLOCK, Ges. m. b. H. pristatymo ir pardavimo slygose.

TURINYS 1 Atkreipkite dmes 2 Bendras apraymas 3 Pagrindins savybs 4 Techniniai duomenys 10 Pistoleto veikimas 11 Pistoleto sudedamosios dalys 12 Sudedamj dali ir mechanizm brinys 14 Saugikliai 14 Taikikliai 15 Utaisymas ir audymas 16 Itaisymas 17 Iardymas ir surinkimas 19 Saugumo ir garantijos nurodymai 19 Saugikli tikrinimas 20 Tepimas 23 GLOCK Gen 4 pistoletai BENDRAS APRAYMAS

Automatikai usitaisanio GLOCK Safe Action modelio pistolet dizainas atitinka ne tik iuolaikinius, bet ir ateities reikalavimus: Maa bendra mas; Didel dtuvs talpa; Utikrintas aulio saugumas; Panaudoti paangs gamybos metodai ir auktos kokybs mediagos.

GLOCK pistoletai mechanikai usisklendia naudojant atatrankos jg, turi automatin dauikl, nuleistuko saugikl, Safe Action saugikl ir Safe Action paleidiamj mechanizm. Ginklas automatikai usitaiso, kol dtuvje yra ovini. Iovus paskutin ovin, spyna (1) atviroje padtyje usikabina u spynos laikiklio (27) (skaiiai skliausteliuose nurodo brinio, esanio 12 psl., sudedamsias dalis ir mechanizmus).

PAGRINDINS SAVYBS Safe Action nuleistuko sistema leidia auliui kiekvien v iauti greitai, nenaudojant iorini saugumo mechanizm. Skiltuvas (5) po kiekvieno vio usiveda ir utikrina saugum. Utaisytam ginklui nukritus ar j sutrenkus, vis nemanomas. vis gali vykti tik smoningai nuspaudus nuleistuk (26). aunant pirmiausia nuspaudiamas nuleistuko saugiklis, integruotas nuleistuke. Ginklas neiauna spaudiant nuleistuk i ono. Spynos laikiklis (27) ir dtuvs fiksatorius (19) yra lengvai valdomi ta ranka, kurioje yra ginklas. Rmas (17) pagamintas i plastmass, sutvirtintas grdinto plieno konstrukcijomis, turi idealius matmenis ir kamp bei ma svor. GLOCK pistoletai ilaik grieiausius karinius ir/arba pramons bandymus ir visame pasaulyje yra inomi dl moderniausi technologij bei pagaminimo kruoptumo.

STANDARTIN RANGA Pistoleto d (tvirtai udaroma d, skirta transportavimui ir saugiam laikymui, galima su uraktu) Atsargin dtuv Valymo strypas su pluoto koteliu Valymo epetlis taisas palengvinti dtuvs utaisym

GLOCK PISTOLETO VEIKIMAS 1. Ginklo stovis: utaisytas, t.y. ovinys vamzdyje, skiltuvas (5) temptas, saugiklio jungtukas ir nuleistukas (26) prieakinje pozicijoje. Nuleistuko uodegle nuspaudiamas nuleistuko saugiklis, kuris yra nuleistuke, ir tik tuomet galima visikai nuspausti nuleistuk. 2. Kai nuleistukas nuspaudiamas iki laisvos eigos galo (apytiksliai 5 mm), ginklo saugikliai ijungti, t.y.: nuleistuko traukl ukabinta u saugiklio ukabos, skiltuvo saugiklis pakeltas, skiltuvas temptas. Toliau spaudiant nuleistuk, jo traukl dl spyruokls (24) atpalaiduoja skiltuv. Skiltuvas (5), veikiamas grinamosios spyruokls (7), smogia kapsul ir pistoletas iauna. Dl vio atatrankos jgos vamzdis yra veikiamas atatrankos ir rakinamas su spyna vienu kumteliu, kuris yra ties iaut tteli imetimo anga, taigi spyna (1) kartu su vamzdiu (2) slenka atgal. Jiems pajudjus 3 mm, sklend atpalaiduoja spyn nuo vamzdio. Vamzdis, juddamas sklends bloku, nusileidia emyn ir sustoja. Spyna, toliau slinkdama atgal, itrauktuku (11) itraukia i ovinio lizdo ttel ir j imeta dein pus, kai ttel savo kratu atsitrenkia atmutuv, esant ant valdymo bloko (23). Spynoje esanti briauna (ikyulys) atskiria valdymo spyruokl (24) nuo nuleistuko traukls. Nuleistuko spyruokl (25) pakelia nuleistuko traukl ir vl grta skiltuvo keli. 3.Dabar grinamoji spyruokl nustumia spyn priek. Tuo metu: nuleistuko traukl skiltuvu stumia saugiklio ukab; skiltuvo saugiklis udaro keli skiltuvui; skiltuvas temptas; ovinys i dtuvs paduodamas utaisymo linij; spyna stumia ovin lizd; vamzdis usklendiamas spyna. Ginklas vl utaisytas (saugikliai jungti). Iovus paskutin v, spyna spynos laikikliu (27) sulaikoma atidarytoje pozicijoje.

10

GLOCK PISTOLETO SUDEDAMOSIOS DALYS 1 Spyna 2 Vamzdis 3 Griklio komplektas 4 Prijungtas prie 3 5 Skiltuvas 6 vor 7 Skiltuvo spyruokl 8 Spyruokls atrama 9 Skiltuvo saugiklis 10 Skiltuvo saugiklio spyruokl 11 Itrauktukas 12 Itrauktuko spaudiklis 13 Itrauktuko spaudiklio spyruokl 14 Spaudiklio spyruokls kreipiamasis strypas 15 Spynos dangtelis 16 Taikiklis 16a Kryptukas, 16b vartas 17 Rmas 18 Dtuvs fiksatoriaus spyruokl 19 Dtuvs fiksatorius 20 Sklends spyruokl 21 Sklend 22 Sklends blokas 23 Valdymo blokas su atmutuvu 24 Valdymo jungtuvas 25 Nuleistuko spyruokl 26 Nuleistuko traukl 27 Spynos laikiklis su spyruokle 28 Nuleistuko ais 29 Valdymo bloko kaitis 30 Dtuvs padaviklis 31 Dtuvs spyruokl 32 Dtuvs dangtelis 32a Dtuvs plokt 33 Dtuvs liemuo 34 Sklends bloko kaitis Pastaba: modifikuota griklio spyruokl/griklio spyruokls vamzdis buvo pristatytas 1991 m. lengvesniam naudojimui, ir dabar yra vienas pilnas griklio komplektas, kurio negalima iardyti! Anksiau pagamintos griklio spyruokls gali bti ir toliau naudojamos.

11

Nr. 25 (galima sigyti) 25a NEW YORK I tipo nuleistuko spyruokl 25b NEW YORK II tipo nuleistuko spyruokl

12

Dmesio: GLOCK pistolet modeliai sudaryti i vienod arba panai detali. Tos detals turi toki pat paskirt, kaip ir sudedamj dali ir mechanizm brinyje nurodytos GLOCK 17 dalys. Dalys, neatitinkanios GLOCK 17 pistoleto dali:

13

SAUGIKLIAI Ginklo iorje nra saugikli detali, kurias reikt jungti atskirai. Visi saugiklio jungimo ir ijungimo veiksmai vyksta automatikai. 1. NULEISTUKO SAUGIKLIS Jis yra svirtels pavidalu montuotas nuleistuke (26), ir jo nenuspaudus negalima nuspausti nuleistuko. Nukritus ginklui ant ems bei nuspaudus nuleistuk i centro arba i ono, ginklas iauti negali. is saugiklis ijungiamas nuspaudus nuleistuk nuleistuko pirtu. Esant ioms aplinkybms, ginklas yra visuomet paruotas viui ir maksimaliai saugus. 2. SKILTUVO SAUGIKLIS Saugos pozicijoje skiltuvo saugiklis (9) siremia skiltuvo ipjov ir j blokuoja. is saugiklis ijungiamas tik nuspaudus nuleistuk. 3. VALDYMO BLOKO SAUGOS FUNKCIJOS Skiltuvas (5), veikiamas spyruokls (7), stumia nuleistuko trauk ant saugos kyulio ir ioje pozicijoje usisklendia. Tokioje padtyje nemanomas skiltuvo paleidimas.

TAIKIKLIAI Taikymosi taisus sudaro taikiklis (16) ir kryptukas (16a) su baltomis kontrastingomis detalmis. Nereguliuojam taikikl (1 pav.) galima horizontaliai derinti, stumiant j on (reguliavimo diapazonas 25 m atstumu: 20-40 cm*) bei yra keturi taikiklio aukiai (reguliavimo diapazonas 25 m atstumu: 20-30 cm*). Pilnai reguliuojamas taikiklis (2 pav.) reguliuojamas horizontaliai (reguliavimo diapazonas 25 m atstumu: apytikriai 20 cm*) ir vertikaliai (reguliavimo diapazonas 25 m atstumu: apytikriai 35 cm*) su mau pateikiamu atsuktuvu. *priklauso nuo modelio

1 pav.

2 pav.

14

UTAISYMAS IR AUDYMAS 1. Dtuv upildoma dedant i viraus ovinius, kuriuos spaudiant nugalimas dtuvs spyruokls pasiprieinimas. Naudojant gamyklos pateikiam utaisym lengvinani apkab, reikia dtuv pastatyti ant tvirto pagrindo, ir i viraus statyti utaisym lengvinani apkab. Viena ranka laikoma apkaba taip, kad nyktys bt i viraus. Apkaba spaudiama dtuv veikiant spyruokls pasiprieinim. Kita ranka dedami dtuvs utaisymo ang oviniai laikant apkab apatinje pozicijoje. Tuia apkaba itraukiama vir. is procesas kartojamas tol, kol dtuv bus pilna. 2. statykite dtuv dtuvs lizd taip, kad ji usifiksuot. 3. Laisva ranka spyna atitraukiama atgal iki galo ir paleidiama. Rankos pirtas, kurioje laikomas ginklas, turi bti laikomas nuleistuko skliautelio iorje. Ginklas yra paruotas audymui, saugikliai jungti. 4. Iovus paskutin ovin, spyna lieka atidarytoje pozicijoje. Tuia dtuv iimama i pistoleto nuspaudus dtuvs fiksatori (19). statoma pilna dtuv, o po to nuspaudiama emyn (1 pav.) spynos laikiklio svirtel (27) arba spyna atitraukiama atgal ir paleidiama. Ginklas paruotas audymui, saugikliai jungti.

1 pav.

15

ITAISYMAS 1. Iimkite dtuv (2 pav.) 2. Spyn traukite atgal tam, kad paalintumte ovin i jo lizdo. 3. Patikrinkite, ar lizde nra ovinio. 4. Paleiskite spyn ir nuspauskite nuleistuk, kad jis likt nuspaustoje pozicijoje.

2 pav.

16

IARDYMAS IR SURINKIMAS 1. Ginkl valant prastai, jis iardomas PAGRINDINES DALIS: spyn (1) vamzd (2) grikl (3) rm (17) dtuv 2. Ginklo valymui rekomenduojama naudoti reikmenis ir valymo prietaisus, taip pat skudurlius ir specialiai ginklams skirtus riebalus bei alyv, sigytus i pardavj specialist. 3. ovini imimas 1. Iimkite dtuv (2 pav.) 2. Spyn traukite atgal tam, kad paalintumte ovin i jo lizdo. 3. Patikrinkite, ar lizde nra ovinio. 4. Paleiskite spyn ir nuspauskite nuleistuk, kad jis ir likt nuspaustoje pozicijoje. 4. Spynos numimas (3 pav.) pistoletas imamas dein arba kair rank taip, kad keturi pirtai bt udti ant spynos i viraus, o nyktys apimt rm i upakalins puss. spyna (1) pirtais atitraukiama atgal apie 3 mm. sklend (21) itraukiama kitos rankos nykiu ir smiliumi. spyna stumiama priek ir atskiriama nuo rmo.

Jeigu spyna per daug (daugiau nei 3 mm) atitraukiama, nuleistukas slenka priekin pozicij ir spyna neatsiskiria nuo rmo (17). Nenaudokite jgos. Pirmiausia reikia nuspausti nuleistuk.

3 pav.

17

5. Vamzdis iimamas (4 pav.) tokia tvarka: nykiu pirmyn pastumkite ir pakelkite grikl (3). iimkite grikl i spynos (4 pav.). paimkite vamzd u drtgalio, truput pastumkite pirmyn ir, keliant drtgal vir, iimkite i spynos. Prie tsiant spynos ir rmo iardym, atkreipkite dmes saugos ir garantijos slygas. I dalies iardytas GLOCK pistoletas surenkamas atvirktine tvarka. Surenkant i naujo atkreipkite dmes, jog griklis kitas ang po vamzdiu, o kreipiamojo strypo kulnelis statytas dub vamzdio drtgalyje. Vamzdis ir griklis spynoje turi bti lygiagrets.

4 pav.

18

SAUGUMO IR GARANTIJOS NURODYMAI 1. Jeigu ginkl sigijs asmuo arba kiti asmenys, kuriems jis perduotas, elgiasi su pistoletu ne pagal instrukcij ir dl to jis sugenda, tuomet prarandama teis ginklo garantij ir gamintojas u tai neatsako. 2. Bet koks ginklo pagrindins konstrukcijos pakeitimas, ypa ijungiant saugiklius, saugos sumetimais yra draudiamas, ir tokio ginklo naudoti negalima. 3. Neleidiami tokie veiksmai su ginklu, kuriuos atliekant pistoletas gali bti sugadintas: neutaisyto pistoleto nuleistuko (26) negalima stumti ranka priekin pozicij ir jo nuspausti. Nuleistuk perversti priekin pozicij galima tik atitraukiant spyn (1) atgal 15 mm ir daugiau; jeigu numus spyn nuleistukas (26) patenka priekin pozicij, jis atpalaiduojamas stumiant nuleistuko traukl vamzdio kryptimi ir tuo paiu metu spaudiant nuleistuk; numus spyn, negalima ranka stumti priek skiltuvo (5), nes gali bti sugadintas skiltuvo saugiklis (9); draudiama iimti spynos dangtelio (15) ploktelje esant plieno dkl. 4. Gamintojas neatsako u ginkl, jeigu naudojami nekokybiki oviniai. Be to, jis nepriima jokiu pretenzij, jeigu nebuvo grietai laikomasi ios instrukcijos nurodym. SAUGIKLI TIKRINIMAS Prie kiekvien panaudojim ir valym, arba po j, turi bti atliktas toks pistoleto patikrinimas: a) nuleistuko saugiklio tikrinimas: iimkite dtuv i pistoleto ir sitikinkite, ar vamzdyje nra ovinio. Tuomet galima nuspausti nuleistuk; grinkite nuleistuk priekin pozicij, atitraukiant spyn ir atleidiant j. Nuleistuko saugiklio svirtel turi patekti griovel; nuleistuk nuspauskite i ono ir sitikinkite, kad nuleistuko saugiklis ublokuoja nuleistuk; jeigu nuleistuko saugiklis veikia prastai, pvz., neblokuoja, saugiklis yra netvarkingas. I tokio ginklo turi bti iimti oviniai ir jis negali bti naudojamas. Nedelsiant kreipkits GLOCK mon arba ios mons ginkl meistr. b) skiltuvo saugiklio tikrinimas: iardykite ginkl pagrindines dalis kaip nurodyta ir iimkite i spynos grikl bei vamzd; laikykite spyn iotimis vertikaliai apai ir spauskite skiltuvo saugikl. Skiltuvas turi laisvai judti ir turi bti isikis i spynos dugno angos; laikykite skiltuvo saugikl prispaust ir pakratykite spyn. Tuo metu turt aikiai girdtis, kad skiltuvas juda (skamba); rankiniu bdu skiltuv atitraukite atgal apie 5 mm; laikykite spyn horizontaliai ir skiltuvo smaigal spauskite vamzdio ioi kryptimi, kai skiltuvo saugiklis yra griovelyje. Skiltuvas neturi isikiti i spynos dugno angos. Jeigu jis isikit, tuomet skiltuv ir jo saugikl reikia pakeisti.

19

TEPIMAS

Skiltuvo griovelio netepti.

sitikinkite, jog tepate tik nurodytas vietas.

Kiekvienoje vietoje tik po la!

20

Kiekvienoje vietoje tik po la!

Kiekvienoje vietoje tik po la!


21

22

GLOCK Gen4 PISTOLETAI

1 Spyna 2 Vamzdis 3+4 Griklis 5 Skiltuvas 6 Skiltuvo vor 7 Skiltuvo spyruokl 8 Skiltuvo spyruokls atrama 9 Skiltuvo saugiklis 10 Skiltuvo saugiklio spyruokl 11 Itrauktukas 12 Itrauktuko spaudiklis 13 Itrauktuko spaudiklio spyruokl 14 Spaudiklio spyruokls kreipiamasis strypas 15 Spynos dangtelis 16 Taikiklis 16a/b kryptukas/ vartas 17 Rmas (MBS) 17a/b Vidutins keiiamos kriaunos/ didels keiiamos kriaunos 18 Dtuvs fiksatoriaus spyruokl 19 Dtuvs fiksatorius

20 Sklends spyruokl 21 Sklend 22 Sklends blokas 23 Valdymo blokas su atmutuvu 24 Valdymo jungtuvas 25 Gaiduko griebtuvas su spyruokle 26 Nuleistuko traukl 27 Spynos laikiklis su spyruokle 28 Nuleistuko ais 29 Paleidiamojo mechanizmo fiksavimo (valdymo bloko su atmutuvu) kaitis (trumpas) 29a Paleidiamojo mechanizmo fiksavimo (valdymo bloko su atmutuvu) kaitis (ilgas) 30 Dtuvs padaviklis 31 Dtuvs spyruokl 32 Dtuvs dangtelis 32a Dtuvs plokt 33 Dtuvs liemuo 34 Sklends bloko kaitis

23

Dtuvs tinkamumas: Praome atkreipti dmes, jog Gen4 pistoletams reikalingos Gen4 ries dtuvs tiksliam dtuvs fiksatoriaus veikimui pistoletu audant kaire ranka.
Keiiam kriaun ymjimas G17 / G22 2 mm M G17 / G22 4 mm - L G19 / G23 2 mm - M G19 / G23 4 mm - L G26 / G27 2 mm - M G26 / G27 - 4 mm - L G20 / G21 2 mm - M G20 / G21 - 4 mm - L G29 / G30 - 2 mm - M G29 / G30 - 4 mm - L Suderinami Gen4 modeliai* G17, G22, G31, G34, G35, G37 G19, G23, G32, G38 G26, G27, G33 G20, G21 G29, G30

* Teiraukits pardavjo dl galimybs sigyti.

GLOCK abipus dtuvs fiksatorius Dalys: Abipus dtuvs sklend

Dtuvs sklends spyruokl

Variantai: Abipus dtuvs sklend taisyta: 1. Kairiarankiam naudotojui (dtuvs sklend kairje pusje). 2. Deiniarankiam naudotojui (dtuvs sklend deinje pusje).

24

Kaip pakeisti padt: Dalinai iardykite pistolet (irkite vartotojo vadovo 27 psl.) 1 ingsnis: Rm laikykite taip, jog galtumte irti dtuvs ertm. Tam, kad ivengtumte judjimo, dtuvs sklend suspauskite i abiej pusi.

2 ingsnis: Naudodami ma atsuktuv, dtuvs sklends spyruokl stumkite vir link U formos pjovos, esanios dtuvs sklendje. Tai ilaisvins dtuvs fiksatoriaus tamprum.

3 ingsnis: Paalinkite abipus dtuvs fiksatori.

4 ingsnis: Dtuvs fiksatori pasukite ir dkite atgal viet. Dtuvs fiksatoriui susitikus su dtuvs fiksatoriaus spyruokle, atsargiai stumkite vir spyruokl taip, kad dtuvs fiksatorius atsidurt po spyruokle.

Naudodami ma atsuktuv, spyruokls gal stumkite atgal U formos pjov dtuvs fiksatoriuje. Patikrinkite tamp bei funkcionavim (naudojant tui dtuv).

25

GLOCK pistoletai su keiiam kriaun (MBS keiiam kriaun sistema) rmu Kriaun dydio pasirinkimas: Be keiiam kriaun Trumpas rmas (SF-rmas) Vidutins kriaunos Vidutinis rmas (standartinis rmas) + 2 mm Didels kriaunos Didelis rmas + 4 mm Kaip taisyti: 1 ingsnis: Paalinkite paleidiamojo mechanizmo fiksavimo kait su iardymo rankiu (MBS).

2 ingsnis: Paalinkite GLOCK kriaunas, jeigu yra taisytos.

3 ingsnis: Pasirinkite kito galimo dydio kriaunas. (irkite lentel aukiau puslapyje, dydi ymjimas vidinje GLOCK kriaun pusje) a) taisykite pasirinktas GLOCK kriaunas (vykdyti 4 ingsn); b) pistoletas paliekamas be kriaun (vykdyti 5 ingsn).

26

Valdymo bloko kaiio dydiai Be kriaun trumpas kaitis taisytos pasirenkamos kriaunos didelis kaitis

4 ingsnis: Ukabinkite GLOCK kriaunas emiausiai ant upakalins dalies ir stumkite vir link rmo.

5 ingsnis: taisykite atitinkam valdymo bloko kait (irkite lentel aukiau puslapyje). Laikydami kriaunas reikiamoje padtyje, naudokite plokij iardymo rank (MBS) tam, kad kita ranka teisingai statytumte kait.

6 ingsnis: Patikrinkite, ar valdymo bloko kaitis yra centre (o ne kyo rmo paviriuje vienoje ar kitoje pusje). SPJIMAS!! sitikinkite, jog statte tinkamo dydio kait: Jeigu kaitis yra per ilgas (pistoletas be kriaun), gali bti nepatogu audyti. Jeigu kaitis yra per trumpas (pistoletas su kriaunomis), kriaunos gali atsilaisvinti.

27

Dalys: 1. Valdymo bloko kaitis Trumpas kaitis: Sumontuotas pistoletuose su/be kriaun. Pistoletui su/be kriaun. Ilgas kaitis: Naudojimui su pasirenkamomis kriaunomis. 2. Iardymo rankis (MBS) rankis, skirtas paalinti/statyti valdymo bloko kait.

3. Keiiamos kriaunos Galimi du skirtingi dydiai. (Dydio ymjimus irti vidinje pusje).

28