You are on page 1of 3

MINIT MESYUARAT PEKA SAINS SEKOLAH KEBANGSAAN PALOH HINAI KALI PERTAMA 2012

Tarikh Masa Tempat Kehadiran

: 09.02.2012 (Khamis) : 2.30 petang : PSS SK Paloh Hinai : 1. n. !an Ha"ari #. !an H$sin 2. Pn. &ai'ah #t. Hamid 3. n. (#rahim #. (smail +. n. ,orhami'i #. Mohamad - Mohd )min % % % % % Ket$a Panitia Setia$saha )*K )*K .PK Pentad#iran

T$r$t hadir

: 1. n. Mohd )hmad #. Tai#

BIL. 1 Ucapan Ketua Panitia

PERKARA

TINDAKAN

1.1 : n. !an Ha"ari meng$/apkan salam dan terima kasih atas kehadiran sem$a ahli. 0elia$ #erharap sem$a hadirin dapat mem#er sokongan serta s$m#angan idea agar mes1$arat dapat #er2alan dengan lan/ar. 2 Ucapan GPK Penta !i"an 2.1 : 0elia$ meng$/apkan salam dan #erterima kasih atas kesangg$pan sen$a ahli hadir pada per2$mpaan ini. 0elia$ 2$ga meng$/apkan selamat #ert$gas kepada sem$a g$r$. 3/apan tahniah 2$ga di#erikan kepada sem$a g$r$ 1ang telah menga2ar s$#2ek sains 3PS4 2011. 0elia$ #erharap semoga tah$n 2012 akan mendapat kep$t$san 1ang le#ih /emerlang. 3 Me#!entan$%an an Men$e&a'%an Minit Me&(ua"at (an$ )a)u 3.1 : Minit mes1$arat 1ang di#entangkan oleh Pn. &ai'ah #t. Hamid telah mendapat /adangan pengesahan oleh n. ,orhami'i #. Mohamad - Mohd )min dan disokong oleh n. (#rahim #. (smail. .$r$ sains

Pe"%a"a Be"!an$%it +.1 : Ket$a Panitia mengingatkan s$pa1a 5ormat P K) hendaklah mengik$t 5ormat 1ang #et$l #erdasarkan #$k$ pand$an P K) 1ang telah diedarkan.

Sem$a g$r$ Sains

Pe"%a"a (an$ i!incan$%an 6.1 : Pem#ent$kan *a"atank$asa P K) Ma2lis #erset$2$ melantik pen1elaras P K) seperti #erik$t: Tah$n 3: n. (#rahim #. (smail 7 Pn. &ai'ah #. Hamid Tah$n +: n. (#rahim #. (smail 7 Pn. Sahamani #t. Karim Tah$n 6: n. !an Ha"ari #. !an H$sin 7 n. (#rahim #. (smail Tah$n 8: n. !an Ha"ari #. !an H$sin 7 n. (#rahim #. (smail 7 n. ,orhami'i Ket$a Panitia mengingatkan s$pa1a 5ormat P K) hendaklah mengik$t 5ormat 1ang #et$l dan #elia$ akan mengedarkan s$rat lantikan se#agai pentaksir P K).

Sem$a g$r$ Sains

Ha) * 'a) )ain 8.1 : n. ,orhami'i men/adangkan sem$a mod$l P K) diselaraskan $nt$k sem$a tah$n.

Sem$a g$r$ sains

Penan$$u'an Me&(ua"at Se#el$m mes1$arat ditangg$hkan sem$a g$r$ mem#a/a s$rah )l%(khlas dan mes1$arat telah ditangg$hkan pada p$k$l 3.00 petang.

:isediakan oleh:

:isemak oleh:

;;;;;;;;;;.. (&)(<)H 0T. H)M(:) Setia$saha= Panitia Sains= SK Paloh Hinai.

;;;;;;;;;;;;; (!), H)!)4( 0. !), H3S(,) Ket$a Panitia= Panitia Sains SK Paloh Hinai