You are on page 1of 26

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PAHANG

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT)


MATEMATIK KSSR TAHUN 4

2014

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI MINGGU/ TARIKH Standard kandungan Murid dibimbing untuk; Standard Pembelajaran Murid berupaya untuk;

TAJU K : 1. NOMBOR BULAT HINGGA 100 000 Standard Prestasi CATATAN

1 (2 3 Jan)

(i) Membaca, menyebut dan menulis sebarang nombor hingga 100 000 yang diberi dalam perkataan dan angka. 1.1 Nilai nombor. (ii) Menamakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor. (iii) Mencerakinkan sebarang nombor mengikut nilai tempat dan nilai digit. (iv) Menentukan nilai nombor hingga 100 000 dengan menyusun nombor mengikut tertib menaik dan tertib menurun. (i) Anggaran bilangan objek dengan menyatakan kuantiti yang munasabah berdasarkan set rujukan yang diberi.

Tahap 1 Menyatakan sebarang nombor hingga 100 000. Tahap 2 Menentukan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor hingga 100 000.

1.1 Nilai nombor. 2 (6 10 Jan 1.2 Anggaran bagi sesuatu kuantiti.

Tahap 3 Menganggar dan membundarkan sebarang nombor kepada puluh, ratus, ribu dan puluh ribu yang terdekat. Tahap 4 Mengelas dan melengkapkan pola nombor.

2 (6 10 Jan)

1.3 Nombor dalam bentuk pola. 1.4 Aplikasi sebarang nombor.

(i) Mengelaskan pola bagi urutan nombor yang diberi. (ii) Melengkapkan pola nombor yang diberi.

1.4 Aplikasi sebarang nombor.

3 (13 17 Jan)

Tahap 3 Menganggar dan (ii) Mengenal pasti nombor yang boleh mewakili suatu membundarkan sebarang nombor yang telah dibundarkan hingga puluh ribu nombor kepada puluh, ratus, terdekat. ribu dan puluh ribu yang terdekat. Tahap 5 Menyelesaikan masalah yang rutin bagi sebarang nombor dengan pelbagai strategi. Tahap 6 Menyelesaikan masalah yang bukan rutin bagi sebarang nombor dengan kreatif dan inovatif. TAJUK : 2. TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 000 Standard Pembelajaran Murid berupaya untuk; Standard Prestasi Tahap 2 Menambah sebarang dua hingga empat nombor hingga lima digit tanpa mengumpul semula. Tahap 3 Menambah sebarang dua hingga empat nombor hingga lima digit dengan mengumpul semula. CATATAN

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI MINGGU/ TARIKH Standard kandungan Murid dibimbing untuk;

4 (20 24 JAN)

2.1 Penambahan sebarang dua hingga empat nombor.

(i) Menambah sebarang dua, tiga dan empat nombor hingga lima digit hasil tambahnya hingga 100 000 dengan menggunakan pelbagai strategi termasuk membuat anggaran.

4 (20 24 JAN)

2.2 Penyelesaian masalah

(i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan hingga tiga nombor dengan menggunakan pelbagai strategi. (i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan hingga tiga nombor dengan menggunakan pelbagai strategi. (i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan hingga tiga nombor dengan menggunakan pelbagai strategi. (i) Mengenal pasti anu yang melibatkan penambahan dua nombor. (ii) Membentuk ayat matematik yang melibatkan penambahan dua nombor.

2.2 Penyelesaian masalah 5 (27 31 JAN)

Tahap 4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan penambahan hingga tiga nombor. Tahap 5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan penambahan dengan pelbagai strategi. Tahap 6 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan penambahan secara kreatif dan inovatif. Tahap 1 Mengenal pasti anu dan menulis ayat matematik.

2.3 Penggunaan anu dalam penambahan.

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI MINGGU/ TARIKH 6 (3 7 FEB) Standard kandungan Murid dibimbing untuk; 3.1 Penolakan sebarang dua nombor. Standard Pembelajaran Murid berupaya untuk;

TAJUK : 3. TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 000 Standard Prestasi Tahap 2 Menolak sebarang dua nombor hingga 100 000. CATATAN

(i) Menolak sebarang dua nombor hingga 100 000 dengan menggunakan pelbagai strategi.

6 (3 7 FEB)

3.2 Penolakan berturutturut dua nombor daripada sebarang nombor.

(i) Menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor hingga 100 000 dengan menggunakan pelbagai strategi.

3.3. Penyelesaian masalah 7 (10 14 FEB)

(i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan penolakan dua nombor dengan menggunakan pelbagai strategi.

Tahap 3 Menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor hingga 100 000. Tahap 4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan penolakan dua nombor. Tahap 5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan penolakan dengan pelbagai strategi. Tahap 6 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan penolakan secara kreatif dan inovatif. Tahap 1 Mengenal pasti anu dan menulis ayat matematik.

3.4. Penggunaan anu dalam penolakan.

(i) Mengenal pasti anu yang melibatkan penolakan dua nombor. (ii) Membentuk ayat matematik yang melibatkan penolakan dua nombor.

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI MINGGU/ TARIKH Standard kandungan Murid dibimbing untuk; Standard Pembelajaran Murid berupaya untuk;

TAJUK : 4. DARAB HINGGA 100 000 Standard Prestasi Tahap 1 Mendarab sebarang nombor hingga empat digit dengan satu digit tanpa mengumpul semula. Tahap 2 Mendarab sebarang nombor hingga empat digit dengan satu digit dengan mengumpul semula. Tahap 3 Menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor hingga 100 000. Tahap 3 Menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor hingga 100 000. Tahap 4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan pendaraban dua nombor. CATATAN

(i) Mendarab sebarang nombor hingga empat digit dengan satu digit tanpa mengumpul semula.

8 (17 21 FEB)

4.1 Pendaraban dua nombor

9 (24 28 FEB)

(ii) Mendarab sebarang nombor hingga tiga digit dengan nombor dua digit dan hasil darabnya hingga 100 000. (iii) Mendarab sebarang nombor dengan 100 dan 1000, hasil darabnya hingga 100 000. (iv) Mendarab sebarang nombor dengan nombor hingga dua digit, 100 dan 1000 dan hasil darabnya hingga 100 000 dengan pelbagai strategi termasuk membuat anggaran. (i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan 4.2 Penyelesaian masalah pendaraban dua nombor dengan menggunakan pelbagai strategi.

9 (24 28 FEB)

(i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan 4.2 Penyelesaian masalah pendaraban dua nombor dengan menggunakan pelbagai strategi.

Tahap 5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan pendaraban dengan pelbagai strategi. Tahap 6 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan pendaraban secara kreatif dan inovatif. TAJUK : 5. BAHAGI HINGGA 100 000

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI MINGGU/ TARIKH Standard kandungan Murid dibimbing untuk; Standard Pembelajaran Murid berupaya untuk;

Standard Prestasi Tahap 1 Membahagi sebarang nombor hingga 100 000 dengan satu digit tanpa baki. Tahap 2 Membahagi sebarang nombor hingga 100 000 dengan satu digit dan berbaki. Tahap 3 Membahagi sebarang nombor hingga 100 000 dengan nombor dua digit, 100 dan 1000.

CATATAN

10 (3 7 MAC)

5.1 Pembahagian dua nombor

(i) Membahagi sebarang nombor hingga 100 000 dengan nombor satu digit, dua digit, 100 dan 1000 menggunakan pelbagai strategi pengiraan.

10 (3 7 MAC)

(i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan pembahagian dua nombor dengan menggunakan pelbagai strategi. 5.2 Penyelesaian masalah

(i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan pembahagian dua nombor dengan menggunakan pelbagai strategi.

Tahap 4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan pembahagian dua nombor. Tahap 5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan pembahagian dengan pelbagai strategi. Tahap 6 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan pembahagian secara kreatif dan inovatif. TAJUK : 6. OPERASI BERGABUNG

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI MINGGU/ TARIKH Standard kandungan Murid dibimbing untuk; 6.1 Penambahan dan penolakan. 6.2 Pendaraban dan pembahagian Standard Pembelajaran Murid berupaya untuk; (i) Menambah dan menolak sebarang nombor dalam lingkungan 100 000. (i) Mendarab dan membahagi nombor dengan nombor satu digit dan dua digit dalam lingkungan 100 000. Tahap 1

Standard Prestasi

CATATAN

11 (10 14 MAC)

Operasi bergabung tambah dan tolak tanpa mengumpul semula, darab dan bahagi sebarang nombor dengan satu digit tanpa baki dalam lingkungan 100 000.

6.1 Penambahan dan penolakan.

(i) Menambah dan menolak sebarang nombor dalam lingkungan 100 000.

11 (10 14 MAC)

6.2 Pendaraban dan pembahagian

(i) Mendarab dan membahagi nombor dengan nombor satu digit dan dua digit dalam lingkungan 100 000.

(i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan dan penolakan dengan menggunakan pelbagai strategi.

11 (10 14 MAC)

6.3 Penyelesaian masalah

(ii) Menyelesaikan masalah harian melibatkan pendaraban dan pembahagian dengan menggunakan pelbagai strategi.

Tahap 2 Operasi bergabung tambah dan tolak dengan mengumpul semula, darab dan bahagi sebarang nombor dengan satu digit berbaki dalam lingkungan 100 000. Tahap 3 Operasi bergabung tambah dan tolak tanpa dan dengan mengumpul semula, darab dan bahagi sebarang nombor dengan nombor hingga dua digit tanpa dan berbaki dalam lingkungan 100 000. Tahap 4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan operasi bergabung tambah dan tolak, darab dan bahagi. Tahap 5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan operasi bergabung tambah dan tolak, darab dan bahagi dengan pelbagai strategi. Tahap 6 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan operasi bergabung tambah dan tolak, darab dan bahagi secara kreatif dan inovatif.

12 (17 21 MAC)

UJIAN PENTAKSIRAN 1

22 30 MAC

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI MINGGU/ TARIKH Standard kandungan Murid dibimbing untuk; Standard Pembelajaran Murid berupaya untuk; (i) Mengenal, menamakan dan menulis pecahan tak wajar dan nombor bercampur yang penyebutnya hingga 10 dengan menggunakan: (a) objek, (b) gambar rajah. (ii) Menukar pecahan tak wajar penyebutnya hingga 10 kepada nombor bercampur dan sebaliknya.

TAJUK : 7. PECAHAN

Standard Prestasi

CATATAN

13 (31 MAC 4 APRIL)

7.1 Pecahan tak wajar dan nombor bercampur.

Tahap 1 Menyatakan pecahan tak wajar dan nombor bercampur penyebutnya hingga 10. Tahap 2 Menukar pecahan tak wajar penyebutnya hingga 10 kepada nombor bercampur dan sebaliknya.

7.2 Penambahan pecahan

14 dan 15 (7 18 APRIL)

7.3 Penolakan pecahan

(i) Menambah hingga tiga pecahan wajar : (a) penyebut sama, (b) penyebut tak sama, Hingga 10 dengan menggunakan pelbagai strategi. (i) Menolak sehingga dua pecahan wajar daripada satu pecahan wajar: (a) penyebut sama, (b) penyebut tak sama, Hingga 10 dengan menggunakan pelbagai strategi. (i) Menambah dan menolak pecahan wajar : (a) penyebut sama, (b) penyebut tak sama, Hingga 10 dengan menggunakan pelbagai strategi.

7.4 Penambahan dan penolakan pecahan

16 (21 25 APRIL)

7.5 Penyelesaian masalah melibatkan pecahan

(i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan dan penolakan dua pecahan wajar dengan menggunakan pelbagai strategi.

Tahap 3 Menambah hingga tiga pecahan wajar, menolak hingga dua pecahan dan melakukan operasi bergabung tambah dan tolak melibatkan penyebut sama hingga 10. Tahap 4 Menambah hingga tiga pecahan wajar, menolak hingga dua pecahan dan melakukan operasi bergabung tambah dan tolak melibatkan penyebut tak sama hingga 10. Tahap 5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan pecahan dengan menggunakan pelbagai strategi. Tahap 6 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan pecahan secara kreatif dan inovatif.

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI MINGGU/ TARIKH Standard kandungan Murid dibimbing untuk; Standard Pembelajaran Murid berupaya untuk;

TAJUK : 8. PERPULUHAN

Standard Prestasi

CATATAN

17 (28 APRIL 2 MEI)

8.1 Nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan.

(i) Mengenal, menamakan dan menulis perpuluhan menggunakan gambar rajah. (ii) Menyebut dan menulis nombor perpuluhan sehingga tiga tempat perpuluhan dalam perkataan dan angka. (i) Menukar pecahan perseribu kepada perpuluhan dan sebaliknya. (ii) Membandingkan nilai dua nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan. (i) Menambah dua nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan. (i) Menolak dua nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan. (i) Mendarab nombor perpuluhan dengan nombor satu digit dan hasilnya hingga tiga tempat perpuluhan. (ii) Mendarab nombor perpuluhan tiga tempat perpuluhan dengan 10, 100 dan 1000.

Tahap 1 Menyatakan sebarang nombor perpuluhan berdasarkan bahan konkrit dan gambar rajah.

8.2 Nilai nombor perpuluhan 8.3 Penambahan nombor perpuluhan 8.4 Penolakan nombor perpuluhan

Tahap 2 Menukar pecahan perseribu kepada perpuluhan dan sebaliknya

18 (5 9 MEI)

8.5 Pendaraban nombor perpuluhan

Tahap 3 Menambah, menolak hingga tiga tempat perpuluhan dan mendarab, membahagi dengan satu digit, 10, 100 dam 1000, hasilnya hingga tiga tempat perpuluhan.

8.6 Pembahagian nombor perpuluhan

(i) Membahagi nombor perpuluhan dengan nombor satu digit dan hasilnya hingga tiga tempat perpuluhan. (ii) Membahagi nombor perpuluhan dengan 10, 100 dan 1000, hasilnya hingga tiga tempat perpuluhan.

Tahap 3
Menambah, menolak hingga tiga tempat perpuluhan dan mendarab, membahagi dengan satu digit, 10, 100 dam 1000, hasilnya hingga tiga tempat perpuluhan.

19 (12 16 MEI)

8.7 Penyelesaian masalah nombor perpuluhan

(i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian.

Tahap 4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan dalam penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian. Tahap 5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan dengan menggunakan pelbagai strategi. Tahap 6 Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan secara kreatif dan inovatif.

20 (19 23 MEI 28 MEI 15 JUN

PEPEPIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI MINGGU/ TARIKH Standard kandungan Murid dibimbing untuk; Standard Pembelajaran Murid berupaya untuk; Standard Prestasi

TAJUK : 9. PERATUS CATATAN

21 (16 20 JUN)

9.1 Nilai peratus

(i) Menukar perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan kepada peratus dan sebaliknya.

Tahap 1 Menyatakan perpuluhan dan peratus berdasarkan bahan konkrit dan gambarajah Tahap 2 Menukar peratus kepada perpuluhan. Tahap 3 Menukar perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan kepada peratus. Tahap 4 Menyelesaikan masalah yang rutin melibatkan penukaran perpuluhan kepada peratus dan sebaliknya. Tahap 5 Menyelesaikan masalah yang rutin melibatkan penukaran perpuluhan kepada peratus dan sebaliknya dengan pelbagai straregi. Tahap 6 Menyelesaikan masalah yang rutin melibatkan penukaran perpuluhan kepada peratus dan sebaliknya secara kreatif dan inovatif.

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI MINGGU/ TARIKH Standard kandungan Murid dibimbing untuk; Standard Pembelajaran Murid berupaya untuk;

TAJUK : 10. WANG HINGGA RM100 000 Standard Prestasi CATATAN

10.1 Nilai wang hingga RM100 000 22 (23 27 JUN)

(i) Menyatakan gabungan wang dengan nilai hingga RM100 000 berdasarkan situasi harian. (ii) Membundarkan wang kepada ringgit terdekat.

Tahap 2 Menyatakan sebarang nilai gabungan wang hingga RM100 000.

10.2 Penambahan nilai wang

(i) Menambah hingga tiga nilai wang dan jumlahnya tidak melebihi RM100 000. (i) Menolak hingga dua nilai wang daripada sebarang nilai wang hingga RM100 000. (i) Menambah dan menolak nilai wang hingga RM100 000. (i) Mendarab nilai wang dengan nombor hingga dua digit, 100 dan 1000 dalam lingkungan RM100 000. (i) Membahagi nilai wang dengan nombor hingga dua digit, 100 dan 1000 dalam lingkungan RM100 000.

10.3 Penolakan nilai wang

23 (30 JUN 4 JULAI)

10.4 Penambahan dan penolakan nilai wang 10.5 Pendaraban nilai wang

Tahap 3 (a) Melakukan penambahan hingga tiga nilai wang, hasil jumlah hingga RM100 000. Tahap 3 (b) Melakukan penolakan hingga dua nilai daripada, sebarang nilai wang hingga RM100 000. Tahap 3 (c) Melakukan operasi bergabung tambah dan tolak nilai wang hingga RM100 000. Tahap 3 (c) Melakukan pendaraban dan pembahagian nilai wang hingga dua digit, 100 dan 1000.

10.6 Pembahagian nilai wang

24 (7 11 JULAI)

10.7 Penyelesaian masalah

(i) Menyelesaikan masalah harian termasuk transaksi barangan dan perkhidmatan yang melibatkan penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian wang.

25 (14 18 JULAI)

10.8 Mata wang asing

(i) Mengenal mata wang negara-negara ASEAN dan mata wang negara utama dunia. (ii) Menyatakan nilai wang RM1 dengan nilai mata wang negara lain.

10.9 Instrumen pembayaran

(i) Mengenal pelbagai instrumen pembayaran.

Tahap 4 Menyelesaikan masalah yang rutin melibatkan penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian wang. Tahap 5 Menyelesaikan masalah yang rutin melibatkan penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian wang dengan pelbagai strategi. Tahap 6 Menyelesaikan masalah yang rutin melibatkan penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian wang secara kreatif dan inovatif. Tahap 1(a) Menyatakan mata wang negara-negara ASEAN dan mata wang negara utama dunia. Tahap 1(c) Menyatakan nilai wang RM1 dengan nilai mata wang negara lain. Tahap 1(b) Menyatakan instrumen pembayaran.

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI MINGGU/ TARIKH Standard kandungan Murid dibimbing untuk; Standard Pembelajaran Murid berupaya untuk; (i) Menyatakan perkaitan antara unit masa melibatkan: (a) hari dan jam (b) minggu dan hari (c) tahun dan bulan. (i) Menambah hingga tiga masa melibatkan: (a) hari dan jam (b) minggu dan hari (c) tahun dan bulan tanpa penukaran unit. (i) Menolak hingga dua masa daripada satu masa melibatkan: (a) hari dan jam (b) minggu dan hari (c) tahun dan bulan tanpa penukaran unit. (i) Mendarab melibatkan: (a) hari dan jam (b) minggu dan hari (c) tahun dan bulan dengan nombor satu digit tanpa penukaran unit.

TAJUK : 11.MASA DAN WAKTU Standard Prestasi CATATAN

11.1 Perkaitan dalam masa 26 (21 25 JULAI) 11.2 Penambahan melibatkan masa

Tahap 1 Menyatakan perkaitan antara unit masa.

27 (28 JULAI 1 OGOS

11.3 Penolakan melibatkan masa

Tahap 2 Menambah, menolak, mendarab dan membahagi melibatkan unit masa tanpa penukaran unit. Tahap 3 Menambah, menolak, mendarab dan membahagi melibatkan unit masa dengan penukaran unit.

28 (4 8 OGOS)

11.4 Pendaraban melibatkan masa

Tahap 2 Menambah, menolak, mendarab dan membahagi melibatkan unit masa tanpa penukaran unit. Tahap 3 Menambah, menolak, mendarab dan membahagi melibatkan unit masa dengan penukaran unit.

29 (11 15 OGOS)

11.5 Pembahagian melibatkan masa

(i) Membahagi melibatkan: (a) hari dan jam (b) minggu dan hari (c) tahun dan bulan dengan nombor satu digit tanpa penukaran unit.

30 (18 22 OGOS)

11.6 Penyelesaian masalah melibatkan masa dan waktu

(i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian masa dan waktu.

Tahap 2 Menambah, menolak, mendarab dan membahagi melibatkan unit masa tanpa penukaran unit. Tahap 3 Menambah, menolak, mendarab dan membahagi melibatkan unit masa dengan penukaran unit. Tahap 4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan masa. Tahap 5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan masa dengan menggunakan pelbagai strategi. Tahap 6 Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan unit masa secara kreatif dan inovatif. TAJUK : 12.PANJANG

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI MINGGU/ TARIKH Standard kandungan Murid dibimbing untuk; Standard Pembelajaran Murid berupaya untuk; (i) Mengenal unit panjang : (a) milimeter (mm), (b) kilometre (km). (ii) Menyatakan hubungan melibatkan : (a) sentimeter dan milimeter (b) kilometre dan meter, dan sebaliknya. Standard Prestasi

CATATAN

31 (25 29 OGOS)

12.1 Unit panjang

Tahap 1 Menyatakan perkaitan antara unit panjang.

31 (25 29 OGOS) 32 (1 5 SEPT)

12.2 Mengukur dan menganggar panjang

(i) Mengukur objek dalam unit milimeter. (ii) Menganggar jarak dalam kilometer. (i) Menambah hingga tiga ukuran panjang melibatkan : (a) sentimeter dan milimeter, (b) kilometre dan meter tanpa dan dengan penukaran unit. (i) Menolak hingga dua ukuran panjang daripada satu ukuran panjang melibatkan : (a) sentimeter dan milimeter, (b) kilometre dan meter tanpa dan dengan penukaran unit. (i) Mendarab ukuran panjang melibatkan : (a) sentimeter dan milimeter, (b) kilometre dan meter Dengan nombor satu digit tanpa dan dengan penukaran unit.

Tahap 2 (a) Mengukur objek dalam unit milimeter. Tahap 2 (b) Menganggar jarak dalam kilometer.

12.3 Penambahan panjang

12.4 Penolakan panjang 33 (8 - 12 SEPT) 12.5 Pendaraban panjang

Tahap 3 Menambah, menolak, mendarab dan membahagi melibatkan unit panjang.

13 21 SEPT 34 (22 26 SEPT)

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA (i) Membahagi panjang melibatkan : (a) sentimeter dan milimeter, (b) kilometre dan meter dengan nombor satu digit tanpa dan dengan penukaran unit.

12.6 Pembahagian panjang

34 (22 26 SEPT)

12.7 Penyelesaian masalah melibatkan panjang

Tahap 4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan unit panjang. Tahap 5 (i) Menyelesaikan masalah harian Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan penambahan, penolakan, rutin melibatkan unit panjang dengan pendaraban dan pembahagian panjang. menggunakan pelbagai strategi. Tahap 6 Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan unit panjang secara kreatif dan inovatif. TAJUK : 13. JISIM 14. ISI PADU CECAIR

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI

MINGGU/ TARIKH

Standard kandungan Murid dibimbing untuk;

Standard Pembelajaran Murid berupaya untuk;

Standard Prestasi

CATATAN

35 (29 SEPT 3 OKT)

(i) Menambah dan menolak jisim melibatkan kilogram 13.1 Operasi bergabung dan gram, tanpa dan dengan penukaran unit. melibatkan jisim (ii) Mendarab dan membahagi jisim melibatkan kilogram dan gram, tanpa dan dengan penukaran unit. (i) Menambah dan menolak isi padu cecair melibatkan 14.1 Operasi bergabung liter dan mililiter, tanpa dan dengan penukaran unit. melibatkan isi padu (ii) Mendarab dan membahagi isi padu cecair cecair melibatkan liter dan mililiter, tanpa dan dengan penukaran unit.

Tahap 1 Menambah, menolak, mendarab dan membahagi melibatkan jisim. Tahap 1 Menambah, menolak, mendarab dan membahagi melibatkan isi padu cecair.

13.1 Operasi bergabung melibatkan jisim

(i) Menambah dan menolak jisim melibatkan kilogram dan gram, tanpa dan dengan penukaran unit. (ii) Mendarab dan membahagi jisim melibatkan kilogram dan gram, tanpa dan dengan penukaran unit. (i) Menambah dan menolak isi padu cecair melibatkan liter dan mililiter, tanpa dan dengan penukaran unit. (i) Mendarab dan membahagi isi padu cecair melibatkan liter dan mililiter, tanpa dan dengan penukaran unit.

Tahap 3 Melakukan operasi bergabung tambah dan tolak, darab dan bahagi melibatkan kilogram dan gram dengan penukaran unit. Tahap 2
Melakukan operasi bergabung tambah dan tolak, darab dan bahagi melibatkan liter dan mililiter dengan penukaran unit.

14.1 Operasi bergabung melibatkan isi padu cecair 36 (6 10 OKT)

13.2 Penyelesaian masalah melibatkan jisim

(i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan operasi bergabung berkaitan jisim.

Tahap 3 Melakukan operasi bergabung tambah dan tolak, darab dan bahagi melibatkan liter dan mililiter dengan penukaran unit. Tahap 4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan operasi bergabung berkaitan jisim. Tahap 5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan operasi bergabung berkaitan jisim dengan menggunakan pelbagai strategi. Tahap 6 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan operasi bergabung berkaitan jisim secara kreatif dan inovatif.

36 (6 10 OKT)

14.2 Penyelesaian masalah melibatkan isi padu cecair

(i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan operasi bergabung berkaitan isi padu cecair.

Tahap 4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan operasi bergabung berkaitan isi padu cecair. Tahap 5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan operasi bergabung berkaitan isi padu dengan menggunakan pelbagai strategi cecair. Tahap 6 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan operasi bergabung berkaitan isi padu cecair secara kreatif dan inovatif. TAJUK : 15. RUANG

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI MINGGU/ TARIKH Standard kandungan Murid dibimbing untuk; Standard Pembelajaran Murid berupaya untuk; (i) Mengenal dan menamakan sudut tegak, sudut tirus dan sudut cakah pada bentuk segiempat tepat, segiempat sama dan segitiga. (i) Mengenal dan menamakan : (a) garis selari, (b) garis serenjang Pada bentuk asas dua dimensi. Standard Prestasi

CATATAN

15.1 Sudut 37 (13 17 OKT)

Tahap 1 Menyatakan jenis-jenis sudut dan garisgaris pada bentuk dua dimensi.

15.2 Garis selari dan garis serenjang

37 (13 17 OKT)

15.3 Perimeter dan luas

15.4 Isi padu pepejal

15.3 Perimeter dan luas

37 (13 17 OKT)

15.4 Isi padu pepejal

(i) Menentukan perimeter segiempat tepat, segiempat sama, segitiga dan polygon. (ii) Menentukan luas segiempat tepat, segiempat sama dan segitiga menggunakan rumus. (i) Menentukan isi padu kubus dan kuboid dengan menggunakan kubus unit 1 sentimenter padu dan rumus. (i) Menentukan perimeter segiempat tepat, segiempat sama, segitiga dan polygon. (ii) Menentukan luas segiempat tepat, segiempat sama dan segitiga menggunakan rumus. (i) Menentukan isi padu kubus dan kuboid dengan menggunakan kubus unit 1 sentimenter padu dan rumus.

Tahap 2 Menyatakan maksud perimeter, luas dan isi padu dengan menggunakan rumus.

15.4 Isi padu pepejal

(i) Menentukan isi padu kubus dan kuboid dengan menggunakan kubus unit 1 sentimenter padu dan rumus.

Tahap 3 Menghitung perimeter, luas dan isi padu. Tahap 4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan sudut, garis, perimeter, luas dan isi padu. Tahap 5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan sudut, garis, perimeter, luas dan isi padu dengan pelbagai strategi. Tahap 6 Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan sudut, garis, perimeter, luas dan isi padu secara kreatif dan inovatif.

BIDANG : PERKAITAN DAN ALGEBRA MINGGU/ TARIKH Standard kandungan Murid dibimbing untuk; Standard Pembelajaran Murid berupaya untuk; (i) Menyatakan perbendaharaan kata bagi menjelaskan maksud paksi mengufuk dan paksi mencancang. (ii) Menamakan objek berdasarkan kedudukan pada paksi mengufuk dan paksi mencancang di kertas berpetak. Standard Prestasi

TAJUK : 16. KOORDINAT CATATAN

38 (20 24 OKT)

16.1 Koordinat pada sukuan pertama (iii) Menentu dan menyatakan kedudukan objek pada paksi mengufuk dan paksi mencancang di atas kertas berpetak.

Tahap 1 Menyatakan perbendaharaan kata berkaitan paksi mengufuk dan paksi mencancang. Tahap 2 Menyatakan objek berdasarkan kedudukan objek pada paksi mengufuk dan paksi mencancang. Tahap 3 Menentukan kedudukan objek pada paksi mengufuk dan paksi mencancang. Tahap 4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan koordinat. Tahap 5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan koordinat dengan menggunakan pelbagai strategi. Tahap 6 Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan koordinat secara kreatif dan inovatif.

BIDANG : PERKAITAN DAN ALGEBRA MINGGU/ TARIKH Standard kandungan Murid dibimbing untuk; Standard Pembelajaran Murid berupaya untuk;

TAJUK : 17. NISBAH DAN KADARAN Standard Prestasi Tahap 1 Menyatakan maksud unitari. Tahap 2 Membandig nilai untuk satu unit. Tahap 3 Mencari nilai menggunakan kaedah unitari. Tahap 4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan kaedah unitari. Tahap 5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan kaedah unitari dengan menggunakan pelbagai strategi. Tahap 6 Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan kaedah unitari secara kreatif dan inovatif. CATATAN

39 (27 31 OKT)

17.1 Kadaran

(i) Menentu suatu nilai menggunakan kaedah unitari dalam situasi harian.

BIDANG : STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN MINGGU/ TARIKH Standard kandungan Murid dibimbing untuk; Standard Pembelajaran Murid berupaya untuk; (i) Membaca dan mendapatkan maklumat daripada : (a) piktograf (b) carta palang (c) carta pai. (ii) Membandingkan maklumat daripada : (a) piktograf (b) carta palang (c) carta pai.

TAJUK : 18. PERWAKILAN DATA Standard Prestasi Tahap 1 Menamakan piktograf, carta palang dan carta pai. Tahap 2 Menyatakan maklumat daripada piktograf, carta palang dan carta pai. Tahap 3 Membandingkan maklumat daripada piktograf atau carta palang atau carta pai. Tahap 4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan kaedah unitari. Tahap 5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan kaedah unitari dengan menggunakan pelbagai strategi. Tahap 6 Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan kaedah unitari secara kreatif dan inovatif. CATATAN

40 (3 7 NOV)

18.1 Data

DISEDIAKAN OLEH : MUZAKIAH BINTI MOHD JAMIL GC MATEMATIK DAERAH KUANTAN