You are on page 1of 2

3+ Cu 1: C bao nhiu electron trong mt ion 52 B. 27. C. 24. D. 52. 24 Cr ? A. 21. Cu 2: gu!n t" c#a ngu!

n t$ A c t%ng &$ electron trong c'c (h)n l*( ( l+ 7. gu!n t" c#a ngu!n t$ B c t%ng &$ h,t mang -i.n nhi/u h0n t%ng &$ h,t mang -i.n c#a A l+ 1. A 2+ B l+ c'c ngu!n t$ A. Al 2+ Br. B. Al 2+ Cl. C. 3g 2+ Cl. D. 4i 2+ Br . Cu 3: gu!n t" c#a ngu!n t$ A c t%ng &$ h,t (5 n5 e l+ 25. 6rong h,t nh)n5 t7 l. gi8a &$ h,t mang -i.n 2+ &$ h,t 9h:ng mang -i.n l+ 1; < . 4$ hi.u ngu!n t" ngu!n t$ A l+ A. <. B. 17. C. 1. D. 12 Cu 4: =>c -i?m c@u hAnh electron ngu!n t" Bu!Ct -Dnh tEnh ch@t ho' hFc chung c#a c'c ngu!n t$ nhm GH A l+ A. &$ l*( electron trong ngu!n t" bIng nhau. B. &$ electron J l*( ngo+i cKng -/u bIng L. C. &$ electron J l*( M -/u l+ 2. D. &$ electron J (h)n l*( ( -/u l+ 4. Cu 5: Cho c'c h,t 2i m:; Al3+5 13Al5 11 a5 3g2+5 123g. DN! n+o &au -)! -OPc QC( -Rng thS tT b'n 9Enh h,t nh)n ; A. Al3+U 3g2+ UAl U3g U a. B. a U3g U3g2+UAl3+UAl. C. 3g2+UAl3+UAl U3g U a. D. Al3+U3g2+UAl U a U3g. Cu 6: Cho LC5 1L45 11 a5 123g. DN! c chi/u giVm tEnh baW0 2+ tXng tEnh aQit c#a c'c oQit l+; A. a2Y 5 3gY 5 CY2 5 4Y3. B. 3gY 5 a2Y 5 4Y3 5 CY2. C. a2Y 5 3gY 5 4Y3 5 CY2. D. 3gY 5 a2Y 5 CY2 5 4Y3. Cu 7: Cho Z52 mol oQit c#a ngu!n t$ [ thuc nhm HHH A t'c \]ng 2*i \ung \Dch aQit ^Cl \O thu -OPc 5354g mu$i 9han. [ l+; A. Al. B. B. C. Br. D. Ca. Cu 8: Cho L54g h_n hP( hai 9im lo,i thuc hai chu 9` lin tiC(5 cKng nhm HHA t'c \]ng hCt 2*i \ung \Dch ^Cl \O thu -OPc 4541 l 9hE hi-ro a-9tcb. C'c 9im lo,i - l+ A. Be 2+ 3g B. 3g 2+ Ca C. Ca 2+ 4r D. 4r 2+ Ba Cu 9: 3t ngu!n t$ c :Qit cao nh@t l+ [ 2Y7. gu!n t$ @! t,o 2*i hi-ro mt ch@t 9hE trong - hi-ro chiCm Z571 c 2/ 9h$i lOPng. gu!n t$ - l+; A. dlo. B.oQi. C. lOu hu`nh. D. iot. Cu 10: C'c ch@t trong (h)n t" c lin 9Ct ion l+; A. M^45 a245 aCl5 ^ Y3. B. a24Y45 M245 M^45 ^4Cl. C. a24Y45 M^45 ^245 4Y2 D. ^2Y5 M245 a24Y35 a^4 Cu 11: e5 f5 g l+ nh8ng ngu!n t$ c &$ hi.u ngu!n t" l+ 15 1<5 1L. Cu c'c c'c c>( e 2+ f5 f 2+ g5 e 2+ g t,o th+nh lin 9Ct thA c'c c>( n+o &au -)! c th? l+ lin 9Ct cng ho' trD c cTc? A. e 2+ fh f 2+ g. B. e 2+ g. C. e 2+ f. D. f 2+ g. Cu 12: Cho 45L g 9im loaii 9i/m tan hoajn toajn 2ajo <55Lg nO*c thij thu -OPc 2524 likt 9hE ^ 2 a-9cb 2+ \ung \Dch A. Mim lFa 9i/m 2+ Cc c#a \ung \Dch A l+ A. a 2+ 1c B. M 2+ 1Lc C. M 2+ 1152c D. li 2+ 12c Cu 13: Cho L515g 9im loaii [ thuc nhm HHA tan hoajn toajn 2ajo 12Zml nO*c thij thu -OPc G likt 9hE ^ 2 a-9cb 2+ \ung \Dch B. 6rung hma \ung \Dch B cnn 2ZZ ml \ung \Dch ^ Y3 Z553 . Mim lo,i [ l+ A. Ca B. Ba C. 3g D. Be 2o Cu 14: 6%ng &$ (roton trong ion eA3 l+ 4Z. gu!n t$ e 2+ A lnn lOPt l+ ; A. 15p 5 1L4. B. 144i 5 1Y. C. 1L4 5 1Y. D. LC 5 1Y. Cu 15: liti c 2 -qng 2D l+ 3Lli 2+ 37li. gu!n t" 9h$i trung bAnh c#a liti l+ L5<4. c 9h$i lOPng c#a -qng 2D 37li trong li2Y l+ ; A. 44c. B. 37 c. C. 254 c. D. 5355c. 3+ Cu 16: Cho Bu' trAnh ; res re + 3e. tu' trAnh trn l+ Bu' trAnh ; A. Bu' trAnh 9h". B. Bu' trAnh oQi ho' . C. Bu' trAnh nhun e. D. Bu' trAnh trao -%i.

Cu 17: phVn Sng n+o 9h:ng (hVi l+ (hVn Sng oQi ho' o 9h"? A. CY2 + aClY + ^2Y s ^ClY + a^CY3. B. 2 Y2 + 2 aY^ s a Y3 + a Y2 + ^2Y. C. 4MClY3 s MCl + 3MClY4. D. Cl2 + ^2Y s ^Cl + ^ClY. Cu 18: Cho (hVn Sng; ^ Y3 + re3Y4 s rea Y3b3 + Y + ^2Y. 6%ng c'c h. &$ angu!n \O0ng t$i giVnb trong (hO0ng trAnh c#a (hVn Sng - l+ ; A. 45. B. 55. C. 41. D. 2Z. Cu 19: DN! ch@t n+o \O*i -)! -OPc QC( theo chi/u tXng \nn &T (h)n cTc lin 9Ct trong (h)n t"? A. MCl5 ^Cl5 Cl2. B. Cl25 MCl 5 ^Cl. C. ^Cl5 Cl25 MCl. D. Cl25 ^Cl5 MCl. Cu 20: 4$ electron ho' trD c#a ngu!n t" e agv3Zb l+ ; A. 2. B. 1Z. C. 12. D. 11. Cu 21: gu!n t$ A c t%ng &$ h,t a(5 e5 nb trong ngu!n t" bIng 41. GD trE A trong bVng tunn ho+n l+; A. Chu 9A 25 nhm GHHA. B. Chu 9A 25 nhm GHA. C. Chu 9A 35 nhm HHHA D. Chu 9A 35 nhm GHA. Cu 22: hun -Dnh -Rng 2/ 9h'i ni.m -qng 2D? A. =qng 2D l+ c'c ngu!n t" c cKng &$ (roton nhOng 9h'c nhau 2/ &$ n0tron. B. =qng 2D l+ nh8ng ngu!n t$ c cKng 2D trE trong bVng tunn ho+n. C. =qng 2D l+ nh8ng ngu!n t" c cKng &$ h,t n0tron. D. =qng 2D l+ nh8ng ngu!n t$ c cKng -i.n tEch h,t nh)n nhOng 9h'c nhau 2/ &$ n0tron. 17 11 2 3 Hh 1 H h :Qi c 3 -qng 2D l+ 1L Cu 23: ^i-r: c 3 -qng 2D l+ 11 H h 1 1 Oh 1 Oh 1 Oh .6rong tT nhin5 lo,i (h)n t" nO*c c 9h$i lOPng (h)n t" nhw nh@t l+ A. 17u. B. 1<u. C. 11u. D. 2Zu. Cu 24: ChFn c)u -Rng trong c'c c)u &au -)! ;
A. 6rong lin 9Ct cng ha trD5 c>( electron chung l.ch 2/ (hEa ngu!n t" c - )m -i.n nhw h0n. B. lin 9Ct cng ha trD c cTc -OPc t,o th+nh gi8a 2 ngu!n t" c hi.u - )m -i.n tx Z54 -Cn nhw h0n 157. C. lin 9Ct cng ha trD 9h:ng cTc -OPc t,o nn tx c'c ngu!n t" 9h'c hyn nhau 2/ tEnh ch@t ha hFc5 D. ^i.u - )m -i.n gi8a 2 ngu!n t" l*n thA (h)n t" (h)n cTc !Cu.

Cu 25: DN! ch@t n+o cho \O*i -)! c (h)n t" -/u l+ (h)n t" 9h:ng (h)n cTc? A. 25 CY25 Cl25 ^2. B. 25 l25 ^25 ^Cl. C. 25 ^H5 Cl25 C^4. D. Cl25 4Y2. 25 r2 Cu 26: 4$ oQi ha c#a lOu hu`nh a 4b trong 45 ^245 ^24Y45 4Y25 4Y42z l+; A. Z525L545L B. Z5z25+25+45+1 C. Z5z25+L5+45+L D. Z5+25+L5+45+1 Cu 27: Cho m gam Cu (hVn Sng hCt 2*i \ung \Dch ^ Y3 thu -OPc 15<L lEt a-9tcb h_n hP( 9hE Y 2+ Y2 c t7 9h$i -$i 2*i ^2 l+ 1<. {i' trD c#a m l+ A. 255L gam. B. 1L gam. C. 255L gam. D. 1 gam. Cu 28: =$t ch'! Q mol re bJi oQi thu -OPc 55Z4 gam h_n hP( aAb gqm c'c oQit &|t. ^ma tan ho+n to+n aAb trong \ung \Dch ^ Y3 thu -OPc Z5Z35 mol h_n hP( afb gqm Y 2+ Y2. 6} 9h$i h0i c#a f -$i 2*i ^2 l+ 1<. 6Enh Q; A. Z5ZL mol. B. Z5ZL5 mol. C. Z5Z7 mol. D. Z5Z75 mol. Cu 29: 6rong (hVn Sng; LMH + 2M3nY4 +4^2Y 3H2 + 23nY2 + 1MY^5 ch@t bD oQi ha l+ A. Hz. B. 3nY4.2z C. ^2Y. D. M3nY4. Cu 30: Cho &0 -q (hVn Sng ; 4 s re4 s 4Y2 s 4Y3 s a^4Y3. 6%ng &$ (hVn Sng oQi ho' 9h" l+ ; A. 2. B. 1. C. 4. D. 3.