You are on page 1of 5

Trng THPT

T Ha hc

KIM TRA CHT LNG HC K I


Mn: Ha hc lp 11
Thi gian lm bi: 45 pht (khng k

pht )
M : 145
Lu : Hc sinh phi ghi m ny vo giy lm bi trc nghim
Cho bit: Na = 23; O = 16; Ca = 40; Si = 28; Cu = 64; Pb = 207; Mg = 24; Ba = 137; H
= 1; S = 32; N = 14; P = 31; K = 39; Ca = 40; Cl = 35,5; C = 12; Al = 27.
A. Phn chung cho tt c hc sinh [21 cu]
Cu 1: sn xut 100 kg thu tinh Na2O.CaO.6SiO2 cn dung bao nhiu kg natri
cacbonat, vi hiu sut ca qu trnh sn xut l 100%?
a. 22,17 kg
b. 27,12 kg
c. 25,15 kg
d. 20,92 kg
Cu 2: C nhng nhn nh sau v mui amoni:
1- Tt c mui amoni u tan trong nc
2- Cc mui amoni u l cht in ly mnh, trong nc mui amoni in ly hon ton
to ra ion NH4+ khng mu to mi trng bazo
3- Mui amoni u phn ng vi dung dch kim gii phng kh amoniac
4- Mui amoni km bn i vi nhit
Nhm gm cc nhn nh ng l:
a. 1, 2, 3
b. 2, 3, 4
c. 1, 3, 4
d. 1, 2, 4
Cu 3: C 4 dung dch ng trong 4 l mt nhn l: (NH4)2SO4 ; NH4Cl ; Na2SO4 ; KOH.
Chn thuc th no nhn bit 4 dung dch ?
a. Dung dch Ba(OH)2
b. Dung dch BaCl2
c. Phenolphtalein
d. Dung dch NaOH
Cu 4: Dy no sau y c sp xp theo chiu tng dn s oxi ha ca nit?
a. NO<N2O<NH3<NO3-<NO2
b. NH4+< N2< N2O<NO<NO2
c. NH3<N2<NO2<NO<N2O
d.
NH3<NO<N2O<NO2<N2O5
Cu 5: X l mt ha cht c tc dng khi tm ln g th t chng s khng chy, ng
thi dung dch X cn c kh nng lm keo dn snh, s. X l:
a. Na2SiO3; K2SiO3 m c
b. Na2CO3; K2CO3 m c
c. NaHSiO3; KHSiO3 m c
d. NaHCO3; KHCO3 m c
Cu 6: Cho s phn ng sau: X1 t0 X2 + CO2
CO2 + X3 X1 + H2O
CO2 + X3 X4
CO2 + X1 X4
X4 t0 X1 + CO2 + H2O
Cc cht X1 v X4 c th l:
a. Na2CO3; NaHCO3
b. NaHCO3; Na2CO3
c. CaCO3; Ca(HCO3)2
d. Ca(HCO3)2; CaCO3
Cu 7: Dung dch X c nng 0,01 mol c pH = 2,125. Kt lun no sau y l ng:
a. X l mt axit mnh
b. X l mt axit yu
c. X l mt bazo mnh
d. X l mt bazo yu
Cu 8: Cho dy cc mui sau: NH4HCO3 ; NH4Cl ; NH4HS ; NH4NO2 ; (NH4)2SO4 ; (NH4)2CO3 ;
NH4NO3 ; NH4Br ; (NH4)2Cr2O7. Khi nhit phn ti cng cc cht trong dy trn, s cht cho
ra kh NH3 l :
a. 6
b. 7
c. 4
d. 5
Cu 9: Kh hon ton 4 gam hn hp gm CuO v PbO bng kh CO nhit cao. Kh
sinh ra c dn vo bnh ng nc vi trong d thu c 10g kt ta. Khi lng Cu v
Pb thu c l:
Trang 1/4 M 145

a. 2,3g
b. 2,4g
c. 3,2g
d. 2,5g
Cu 10: Cho hn hp gm 6,72g Mg v 0,8g MgO tc dng ht vi lng d HNO3. Sau
khi cc phn ng xy ra hon ton thu c 0,896 lt kh X (ktc) v dung dch Y. Lm
bay hi dung dch Y thu c 46g mui khan. Kh X l:
a. NO
b. N2O
c. N2
d. NO2
Cu 11: Trn mt bao phn N P K c ghi 15 10 15. Kt lun no sau y l sai:
a. Khi bn 150g phn trn vo t th c 22,5g K2O c cung cp cho cy
b. Loi phn bn trn l phn l phn bn hn hp
c. Phn trn c th c hnh thnh bng cch trn ln phn (NH4)2HPO4 v KNO3
d. Phn trn l hn hp cc cht c to ra ng thi bng tng tc ha hc ca cc
cht
Cu 12: Phng trnh ion rt gn H+ + OH H2O biu din bn cht ca phn ng ha
hc no sau y:
a. NaHSO4 + BaCl2 BaSO4 + HCl + NaCl
b. 3HCl + Fe(OH)3 FeCl3 + 3H2O
c. KOH + HClO4 KClO4 + H2O
d. NaOH + NaHCO3 Na2CO3 + H2O
Cu 13: Trn 300ml dung dch NaOH 0,1M v Ba(OH)2 0,025M vo 200ml dung dch
H2SO4 x (M) thu c m (g) kt ta v 500ml dung dch c pH = 2. Gi tr ca x v m ln
lt l: (gi s H2SO4 in ly hon ton c hai nc)
a. 0,125 v 1,7475
b. 0,12 v 1,7
c. 0,5 v 1,4
d. 0,2
v 1,5
Cu 14: Thuc Nabica cha bnh au d dy c cha mui no sau y:
a. Na2CO3
b. NaHCO3
c. NH4HCO3
d. (NH4)2CO3
Cu 15: Ho tan 10g hn hp CaCO 3 v MgCO3 vo 100ml dung dch HCl 1,5M, cho ti
khi phn ng xy ra hon ton. Th tch kh CO2 (ktc) thot ra l:
a. 15,68 lt
b. 1,68 lt
c. 2,24 lt
d. 2,88 lt
Cu 16: Loi than no sau y khng c sn trong t nhin:
a. thah antraxit
b. than cc
c. than m
d. than nu
Cu 17: Cho cc dung dch mui sau y: X1: dung dch KCl; X2: dung dch ZnSO4; X3:
dung dch Na2CO3; X4: AlCl3; X5: dung dch CuSO4; X6: dung dch NaCl; X7: CH3COONa; X8:
NH4Cl. Dung dch c pH < 7 l
a. X2; X4; X5; X8
b. X3; X8
c. X6; X8; X1
d. X1; X2; X7
Cu 18: Cho kim loi Cu tc dng vi HNO3 c hin tng quan st c l
a. Kim loi tan, c kh khng mu bay ln, dung dch chuyn mu xanh
b. Kim loi tan, c kh khng mu thot ra ho nu trong khng kh, dung dch chuyn
sang mu xanh
c. Kim loi tan, c kh khng mu bay ln, dung dch khng c mu
d. Kim loi tan, c kh mu nu bay ln, dung dch chuyn mu xanh
Cu 19: Dy cc mui u thu phn khi tan trong nc l
a. KHS, KHSO4, K2S, KNO3, CH3COONa
b. Ba(NO3)2, Mg(NO3)2, NaNO3, KHS, Na3PO4
c. AlCl3, Na2CO3, K2SO3, CH3COONa, Fe(NO3)3 d. Na3PO4, Ba(NO3)2, KCl, KHSO4, AlCl3
Cu 20: Trong nhm IVA theo chiu tng dn in tch ht nhn th nhn nh no sau
y l sai:
a. m in gim dn, nng lng ion ha th nht tng dn
b. tnh phi kim gim dn, tnh kim loi tng dn
c. s oxi ha cao nht trong cc hp cht l +4, hai nguyn t c tnh kh c trng l
Sn v Pb
d. bn knh nguyn t gim dn, bn ca cc hp cht vi H gim dn.
Trang 2/4 M 145

Cu 21: Th 9,6g Cu vo 100ml dung dch hn hp NaNO3 1M v Ba(NO3)2 1M ri nh


thm vo 500ml dung dch HCl 2M thy thot ra V lt kh NO (ktc) duy nht. Gi tr
ca V l:
a. 4,48
b. 2,24
c. 5,6
d. 3,36
B. Phn ring [9 cu]
B1. Phn ring cho hc sinh ban c bn [cu 22 cu 30]
Cu 22: Dy gm ton nhng kim loi no sau y khng tc dng vi HNO3 c, ngui:
a. Zn, Pb, Mn
b. Fe, Cr, Al
c. Mo, Ba, Cr
d. Zn,
Al, Be
Cu 23: Dy gm ton nhng hp cht hu c l:
a. CCl4; C6H5NH2; ClCH2COOH; KCN; CH3COONa
b. C6H6; CH3OCH3; CaC2; HCOOH; C6H5OH
c. C2H4; CCl4; C2H5Cl; CH3NH2; C2H5COOH
d. HCOOCH3; C2H5OH; Fe(CO)5; CH4; C5H11COOH
Cu 24: Nhn xt no sau y l sai:
a. Lin kt trong cc hp cht hu c thng l lin kt cng ha tr
b. Cc cht hu c thng c nhit nng chy, nhit si thp
c. Cc phn ng hu c xy ra chm, khng hon ton, khng theo mt hng nht nh
d. Hp cht hu c c thnh phn bt buc l cacbon v hidro, ha hc hu c l ngnh
khoa hc nghin cu cc hp cht hu c.
Cu 25: Cho dy cc hp cht sau: (a) CH3 CH2 CH3; (b) CH3 CH = CH2

CH3
(c) CH3 CH CH3; (d) CH3 CH2 CH2 CH3

CH3
(e) CH3 CH2 CH = CH2

CH3
Cc cp ng ng l:
a. (a);(d) v (b);(e)
b. (a);(c) v (b);(d)
c. (a);(e) v (b);(d)
d. (d);(c) v (b);(e)
Cu 26: Hp cht hu c A c thnh phn phn trm khi lng ca cc nguyn t nh
sau:
%C = 24,24%; %H = 4,04%; %Cl = 71,72%. Bit t khi hi ca A so vi CO2 l 2,25.
Cng thc phn t ca A l:
a. C2H2Cl2
b. C2H4Cl2
c. C3H6Cl2
d. C2H5Cl
Cu 27: t chy hon ton 5,2 gam hp cht hu c X ri cho sn phm chy ln lt
qua bnh (1) dng dung dch H2SO4 m c, bnh (2) cha nc vi trong d thy bnh
(1) tng ln 1,8g, bnh (2) thu c 15g kt ta. Khi ha hi 10,4 gam A thu c mt
th tch bng ng th tch ca 3,2 gam oxi trong cng iu kin nhit , p sut. Cng
thc phn t ca A l:
a. C5H12O2
b. C3H4O4
c. C4H8O3
d. C6H16O
Cu 28: S ng phn ca C5H12 l:
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
Cu 29: Hp cht: CH3 CH2 CH2 CH2 CH3
c tn gi l:

CH2 CH CH2 CH2 CH3

CH3
Trang 3/4 M 145

a. 2 propyl 4 metylheptan
b. 4 metyl 2 propylheptan
c. 4 metyl 6 propylheptan
d. 6 propyl 4 metylheptan
Cu 30: Cho kh CO2 phn ng vi dung dch NaOH 5% thu c dung dch mui Na2CO3
(duy nht) c nng c%. Gi tr ca C l:
a. 7,32
b. 5,15
c. 8,22
d. 6,44
B2. Phn ring cho hc sinh ban nng cao [cu 31 cu 39]
Cu 31: Cn thm t nht bao nhiu lt NH3 (ktc) vo 250 ml dung dch Al2(SO4)3 0,2 M
lm kt ta hon ton ion nhm di dng Al(OH)3.
a. 8,96 lt
b. 3,36 lt
c. 4,48 lt
d. 6,72 lt
Cu 32: Nn 2 mol N2 v 8 mol H2 vo bnh kn c th tch 2 lt (cha sn cht xc tc
vi th tch khng ng k) v gi cho nhit khng i. Khi phn ng trong bnh t
ti trng thi cn bng, p sut cc kh trong bnh bng 0,8 ln p sut lc u (khi mi
cho vo bnh, cha xy ra phn ng). Nng ca kh NH3 ti thi im cn bng l:
a. 1M
b. 2M
c. 3M
d. 4M
Cu 33: Nung 63,9 gam Al(NO3)3 mt thi gian ngui cn li c 31,5gam cht rn.
Hiu sut ca phn ng l:
a. 33,33%
b. 66,67%
c. 45%
d. 55%
Cu 34: Hn hp X gm hai kim loi A v B ng trc H trong dy in ha v c ha
tr khng i trong cc hp cht. Chia m gam X thnh hai phn bng nhau: Phn 1: Ha
tan hon ton trong dung dch cha axit HCl v H2SO4 long to ra 3,36 lt kh H2. Phn 2:
Tc dng hon ton vi dung dch HNO3 thu c V lt kh NO (sn phm kh duy nht).
Bit cc th tch kh o cng iu kin nhit
v p sut. Gi tr ca V l:
a. 4,48 lt
b. 3,36 lt
c. 2,24 lt
d. 6,72 lt
Cu 35: Nhm cc cht hay ion u c tnh baz l
a. CO32- , CH3COO-, NH3
b. HSO4-, HCO3-, NH4+
+
+
c. NH4 , Na , ZnO, Al2O3
d. Cl- , CO32-, CH3COO-, HCO3Cu 36: Cho 5,6 lt CO2 i qua 164 ml dung dch NaOH 20% (d = 1,22g/ml) thu c
dung dch X. C cn dung dch X th thu c cht rn c khi lng l:
a. 47,5g
b. 45,5g
c. 46,5g
d. 48,5g
Cu 37: Hon thnh on thng tin sau bng cc t/ cm t ph hp: Kim cng l mt
dng (1)... ca cacbon, n c cu trc mng tinh th (2)..., trong mi nguyn t C
trng thi lai ha (3)... va l tm, va l nh ca mt hnh (4)...:
a. (1) th hnh; (2) nguyn t; (3) sp3; (4) t din u
b. (1) th hnh; (2) nguyn t; (3) sp3; (4) vung
c. (1) th hnh; (2) phn t; (3) sp3; (4) t din u
d. (1) th hnh; (2) nguyn t; (3) sp3; (4) lp phng
Cu 38: Nhn xt no sau y v axit silixic l sai:
a. l mt cht dng keo, khng tan trong nc
b. khi un nng d mt nc, khi sy kh to thnh vt liu xp l silicagen
c. silicagen c dng ht m v hp ph nhiu cht
d. l mt axit rt yu tuy nhin c hi mnh hn axit cacbonic
Cu 39: Mt dung dch A gm hn hp 2 axit HCl v H2SO4. trung ha 10 ml dung
dch A cn 40 ml dung dch NaOH 0,5M. Mt khc nu ly 100ml dung dch A em cho
tc dng vi mt lng NaOH va ri c cn dung dch thu c 13,2 gam mui khan.
Nng mol/l ca ion H+ trong mi dung dch axit HCl (1) v H2SO4 (2) (cho H = 1; O =
16; S = 32; Cl = 35,5; Na = 23) l:
a. (1) 0,08M; (2) 0,06M
b. (1) 0,1M; (2) 0,05M
c. (1) 0,8M; (2) 1,2M
d. (1) 0,8M; (2) 0,6M
Trang 4/4 M 145

Ht
(Hc sinh khng c s dng bng tun hon, gim th khng gii thch g thm)

Trang 5/4 M 145